SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010"

Transkript

1 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010

2 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip och ska hanteras i enlighet med RR 5 Byte av redovisningsprincip. På bolagsnivå kommer intäkter och kostnader att redovisas löpande och resultatet kommer därigenom att redovisas vid en tidigare tidpunkt. Då Bo-Boom redan tillämpat successiv vinstavräkning i koncernen blir den enda redovisningsmässiga effekten på koncernnivå att det som tidigare redovisades som uppskjuten skatt nu blir aktuell skatt. Den huvudsakliga redovisningsmässiga effekten i de legala enheterna blir att det redovisade resultatet återspeglar den successiva vinstavräkningen, d v s intäkter och kostnader på respektive projekt redovisas löpande baserat på färdigställandegrad. Skattemässigt innebär det att beskattning av intäkter generellt kommer att ske vid en tidigare tidpunkt i de legala enheterna. Över tiden påverkas dock inte koncernens resultat. Summan av de redovisade resultaten under ett projekts livslängd blir desamma. b) RR 10 (entreprenaduppdrag) behandlar inte omvänt byte av princip utan BFNAR 2003:3 (tjänsteuppdrag) får tolkas analogt. Företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln, men inte tvärtom (BFNAR 2003:3 p 26). Detta förklaras av att huvudregeln ger en bättre redovisning. Undantag kan dock göras om t ex verksamheten förändras så att det inte längre är praktiskt möjligt att tillämpa huvudregeln eller om bolaget förvärvas av en koncern som tillämpar alternativregeln. c) I byggsektorn tillämpas s k omvänd beskattning för att motverka undandragandet av mervärdesskatt. Omvänd beskattning innebär att förvärvaren av byggtjänsten blir skattskyldig i stället för den som tillhandahåller tjänsten. Förvärvaren faktureras utan moms och ska i gengäld beräkna utgående skatt på fakturabeloppet och redovisa detta belopp i sin skattedeklaration. Förutsatt full avdragsrätt kan förvärvaren samtidigt ansöka om återbetalning av samma skattebelopp som ingående skatt i sin deklaration (1 kap. 2 p 4b-6 Mervärdesskattelagen). Reglerna gäller endast för omsättning mellan byggföretag och för tjänster med SNI-kod (Svensk Näringsindelning, SCB) 45 avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Deluppgift 1.2 a) Ja, det finns hinder eftersom det inte går att ändra bolagsordningen för att ta bort den särskilda vinstutdelningsbegränsningen (32 kap 15 ABL). Det går att ändra föremålet för verksamheten. Avsikten var dock att Bo-boom skulle kunna ta emot utdelning från den nya verksamheten varför Bo-boom bör hitta någon annan lösning, exempelvis att förvärva ett lagerbolag att användas för den nya verksamheten. b) Stämman får endast besluta om utdelning av större belopp än vad styrelsen har föreslagit och godkänt om det finns en sådan skyldighet enligt bolagsordningen eller om utdelningen beslutas på yrkandet av en aktieägarminoritet som innehar minst en

3 tiondel av aktierna (18 kap 1 samt 11 ABL). I detta fall innehar aktieägaren 1/8 av aktierna, d v s mer än 10 % av aktierna, vilket innebär att han kan yrka på en högre utdelning. Bolagsstämman är inte skyldig att besluta om högre utdelning än 5 % av bolagets egna kapital, utdelningen får inte heller strida mot försiktighetsregeln. c) Ja, aktieägare i bolag med högst 10 delägare har på begäran rätt till att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet i den omfattning det behövs för att aktieägaren ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat (7 kap 36 ABL). Detta under förutsättning av det inte medför en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget att aktieägaren får ta del av uppgifterna. Det föreligger dock inga sådana indikationer varför aktieägaren har rätt att ta del av den efterfrågade informationen. Deluppgift 1.3 Mitt förslag till checklistan att användas innan anlitandet av nya underleverantörer omfattar följande exempel på kontroller: Kontroll av underentreprenörens innehav av F-skattsedel Kontroll av att underentreprenören är registrerad hos Skatteverket som arbetsgivare Kontroll av att underentreprenören är registrerad för moms Kontroll av aktuellt registreringsbevis Kontroll av identitet och av vem som äger underentreprenören Kontroll av att underentreprenören har erforderlig försäkring för sin personal Kontroll via kreditupplysningsföretag avseende bland annat kreditvärdighet, eventuella betalningsanmärkningar eller skulder till Kronofogdemyndigheten Kontroll av att underentreprenören har avlämnat sin årsredovisning i tid Inhämta referenser avseende tidigare utförda arbeten Deluppgift 1.4 Beräkning av skatteskuld/-fordran vid brutet räkenskapsår som avslutas den 30 juni 2010: Taxering 2010 tkr Beräknad inkomstskatt för räkenskapsåret 2008/ Beräknad särskild löneskatt för räkenskapsåret 2008/ Inbetald F-skatt under februari 2009 till januari 2010 (tolv terminer) Beräknad skatteskuld taxering Taxering 2011 Beräknad inkomstskatt för räkenskapsåret 2009/ Beräknad särskild löneskatt för räkenskapsåret 2009/ Inbetald F-skatt under februari 2010 till juni 2010 (fem terminer) Fyllnadsinbetalning i februari Beräknad skatteskuld taxering Summa per den 30 juni Avgår särskild löneskatt -550 Skatteskuld per den 30 juni

4 Observera att tkr ska redovisas som skatteskuld. Särskild löneskatt, 550 tkr, redovisas inte som skatteskuld utan är en personalrelaterad kostnad. I balansräkningen redovisas särskild löneskatt som en upplupen kostnad (BFN U 91:3). (Enligt UFR 4 ska löneskatt inräknas i åtagandet i det fall ett pensionsåtagande kräver att bolaget erlägger särskild löneskatt.)

5 2. Kojasan AB Svar Deluppgift 2.1 a) Eftersom beslut om utdelning skett på stämman i mars 2010 så utgör utdelningsbeloppet en skuld till aktieägarna per den 30 mars och fram till dess att den utbetalas till aktieägarna i april. Utdelningsbeloppet debiteras fritt eget kapital i Kojasan AB och krediteras kortfristiga skulder. b) I de riktlinjer som styrelsen upprättar får det bestämmas att styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Med särskilda skäl avses undantagssituationer. I de fall styrelsen har utnyttjat möjligheten att frångå de fastställda riktlinjerna ska information om detta och om skälet till avvikelsen fogas till förslaget om riktlinjer till nästa årsstämma. (8 kap 53 ABL samt RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare). Stämman kan inte ge ett allmänt bemyndigande till styrelsen om att avvika från riktlinjerna genom att ändra ersättningsmodellen då de finner det önskvärt. Deluppgift 2.2 a) Köparen ska redovisa hela anskaffningsutgiften, inklusive tilläggsköpeskillingen, till verkligt värde på förvärvsdagen. Detta innebär att det förväntade värdet av framtida tilläggsköpeskillingar ska beräknas. (Det finns i motsats till tidigare inte något krav på att betalningen ska vara trolig.) b) En tilläggsköpeskilling i kontanter uppfyller definitionen av en finansiell skuld och omvärderas till verkligt värde varje balansdag. Eventuella förändringar redovisas i resultaträkningen. I praktiken innebär det att en ny beräkning görs vid varje bokslut baserad på aktuell information. En ökning av tilläggsköpeskillingen leder till en kostnad och en minskning till en intäkt (IFRS 3 p 39). (Dessa förändringar redovisades tidigare mot goodwill i balansräkningen.) c) Utgifterna för förvärvet är en ersättning för utförda tjänster och ska kostnadsföras i koncernen när de uppstår, d v s när tjänsterna erhålls (IFRS 3 p 53). I Kojasan AB, moderbolaget, ska dock alla utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet läggas till anskaffningsvärdet på de förvärvade aktierna i enlighet med kap 3-4 ÅRL (RFR A) som kräver aktivering.

6 Deluppgift 2.3 a) Jag förklarar för aktieägarna på stämman att information är väsentlig ur ett redovisnings- och revisionsperspektiv om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara användbar. (IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rappporter) Bedömningen av vad som är väsentligt är en fråga om professionellt omdöme. Väsentlighet ska beaktas med avseende på årsredovisningen som helhet, individuella saldon och grupper av bokföringsposter samt tilläggsupplysningar. Väsentlighet mäts inte enbart i kvantitativa mått utan även i kvalitativa varför väsentlighet även kan påverkas av t ex krav enligt lagar och föreskrifter. Olika väsentlighetsnivåer kan därför tillämpas beroende av vilken aspekt av årsredovisningen som övervägs. Vid planeringen används väsentlighetsnivån för att kunna effektivisera och fokusera granskningsåtgärderna till de poster där väsentliga felaktigheter skulle kunna uppstå. Revisorn ska beakta väsentlighet när han eller hon ska bestämma granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden samt vid bedömning av effekten av felaktiga uppgifter. Väsentlighet har alltså betydelse för vilka poster vi väljer att granska samt i vilken omfattning de granskas, t ex genom att styra storleken på urval. Revisorn ska även beakta risken för att många små fel tillsammans kan uppgå till ett väsentligt belopp. Under löpande år, likväl som i bokslutsgranskningen, omprövas valda väsentlighetskriterier med avseende på att de fortfarande är relevanta. (RS 320 Väsentlighet vid revision, se bl a p 6 och 7.) b) Per capsulam, som på latin betyder ungefär "per brev", är en beteckning på beslut som tas utan att medlemmarna i en styrelse eller motsvarande organ behöver kallas till sammanträde. Förslaget till beslut sänds ut via brev eller e-post, och besvaras på samma sätt. Per capsulam-beslut kan till exempel användas när medlemmarna inte kan eller inte hinner träffas. Styrelsen måste vid per capsulam-beslut vara enig, d v s styrelseledamot kan ej anmäla avvikande mening. Konstituera = organisera, stifta. Vid första styrelsemötet efter årsstämman (oftast direkt efter) träffas styrelsemedlemmarna och konstituerar sig, d v s beslutar om rollerna inom styrelsen (utöver ordförande som utses av stämman), väljer sekreterare och utser firmatecknare. Det är också vanligt att styrelsens arbetsordning behandlas under det konstituerande styrelsemötet. Deluppgift 2.4 a) Nej, av 10 Revisorslagen framgår att om revisionsverksamhet utövas i ett aktiebolag får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt samband

7 med revisionsverksamheten. Detta innebär att sidoverksamhet ej får bedrivas i ett sådant bolag (se även 25 Revisorslagen.). Huvudregeln är att såväl kapitalförvaltning som fastighetsförvaltning utgör sidoverksamhet och därför normalt inte får bedrivas i det bolag i vilket revisionsverksamheten utövas. Om det huvudsakliga syftet med innehavet av fastigheten är att bedriva revisionsverksamheten i denna anses fastighetsförvaltningen inte vara sidoverksamhet varför de befintliga innehaven är tillåtna. Förvaltning av en hyresfastighet inklusive upptagande av lån för förvärven utgör sidoverksamhet och är inte tillåtet (RN D 46/09). b) Ja, av 25 Revisorslagen följer att en revisor inte får utöva sidoverksamhet om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller om utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Oberoendet ska prövas mot analysmodellen i enlighet med Revisorslagen 21. Sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet utgör regelmässigt ett hot. Huruvida en revisor kan vara styrelseledamot i ett aktiebolag i vilken sidoverksamhet utövas ska prövas, dels i förhållande till det affärsintresse som revisorn får i det enskilda bolaget, dels till omfattningen och arten av bolagets verksamhet. I detta fall har jag inget betydande affärsmässigt intresse i bolaget eller betydande ekonomiska åtaganden eller risker varför jag kan inneha uppdraget som styrelseledamot i bolaget (RN F 6/09, se även EtikU 5).

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505.

b. Kundsaldoförfrågan är ett sätt att inhämta revisionsbevis genom externa bekräftelser, vilka behandlas i ISA 505. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST2014 SVARSMALL, FÖRSLAG TILL SVAR Fråga 1 REVISION (22 p) Svarsförslag a. Existens. Ett erhållet svar på en kundsaldoförfrågan är ett revisionsbevis på att fordran de facto finns

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet Viktiga frågor och svar för beslutsfattare Innehåll Sammanfattning 3 Frågor och svar 7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 19 Konsekvenser för verksamheten 21

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #1/2015 3 Väsentlighetsbegreppet hur ligger det till? Bertil Oppenheimer 7 Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? Leonie Selting

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 november 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET

INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET INTÄKTER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1999 1 Innehållsförteckning SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 4 VÄRDERING 4 EN ELLER FLERA TRANSAKTIONER 5 FÖRSÄLJNING AV VAROR 6 UTFÖRANDE AV TJÄNSTEUPPDRAG

Läs mer

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13

Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 Dnr 2011-1544 2013-06-13 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserande revisorn A-sons uppdrag i tre aktiebolag, härefter benämnda T-bolaget, N-bolaget och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer