Sveriges nationella reformprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges nationella reformprogram"

Transkript

1 Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

2 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska politiken är att skapa en hög varaktig välfärd som kommer alla till del, hög uthållig tillväxt som är förenlig med god miljö och hälsa, full sysselsättning samt ekonomisk stabilitet. Under förra mandatperioden vidtog regeringen en rad omfattande reformer och åtgärder för att komma till rätta med det stora utanförskapet och för att öka arbetskraftsutbudet. Insatser vidtogs för att skapa goda villkor för företagande, stärka Sveriges konkurrenskraft, underlätta utvecklingen mot en resurseffektiv ekonomi och samtidigt värna sunda offentliga finanser. Den långsiktiga inriktningen för politiken ligger fast och redan genomförda reformer vårdas. 1 Från kris mot full sysselsättning Den finansiella och ekonomisk krisen drabbade Sverige liksom övriga EU-länder med kraft. Utgångsläget i Sverige var dock bättre än i många andra länder och starka offentliga finanser har möjliggjort kraftfulla insatser för att möta krisen och bekämpa arbetslösheten. Sverige är nu på väg ur krisen med en oväntat starkt återhämtning i ekonomin och på arbetsmarknaden. Regeringens främsta mål är att föra Sverige till full sysselsättning. Inriktningen för regeringens politik den närmaste perioden är att ytterligare förbättra villkoren för arbete och företagande, samt att värna om och utveckla välfärden. I regeringens budgetproposition för 2011 föreslås åtgärder för närmare 13 miljarder kronor (0,4 procent av BNP). Det omfattar kraftfulla åtgärder för att arbetslösheten inte ska bita sig fast på en hög nivå. Riktade insatser behövs för långtidsarbetslösa, ungdomar och andra personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Utbildning sätts i fokus för att öka såväl kvalitet som kvantitet i utbildningssystemet. Regeringen föreslår vidare ytterligare reformer för att förbättra villkoren för företagare och för att stärka innovationsklimatet. Regeringens reformambitioner för en varaktig tillväxt och full sysselsättning De utmaningar som Sverige står inför framöver är alltjämt att öka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen, säkra finansieringen av välfärden och framtida konkurrenskraft samt möta klimathotet. Regeringens politik kommer således även fortsättningsvis inriktas mot strukturellt riktiga reformer som ytterligare stärker ekonomins funktionssätt och lägger grunden för hög uthållig tillväxt, full sysselsättning samt ekonomisk stabilitet. Regeringens reformambitioner kommer att genomföras bara i den takt att överskottsmålet i de offentliga finanserna på 1 procent av BNP kan säkras. Politikens huvudinriktning är alltjämt att stärka arbetslinjen. Alla som kan ska ges chansen att delta i arbetslivet. På detta sätt minskas klyftorna och välfärden finansieras uthålligt. När sysselsättningen ökar och arbetslösheten faller är det centralt att säkra att arbetsmarknaden fungerar väl så att uppgången inte bryts i förtid. Att stimulera arbetskraftsutbudet, fortsatt stärka drivkrafterna till att arbeta och till yrkesmässig och geografisk rörlighet samt skapa bättre förutsättningar att anställa och starta företag är avgörande för en rättvis fördelning och en utveckling av välfärden. Ett dynamiskt näringsliv med nya och växande företag ökar sysselsättningen och bidrar till finansieringen av vår gemensamma välfärd. 1 Den genomförda politiken under förra mandatperioden finns presenterad i Sveriges handlinsprogram för tillväxt och sysselsättning , Sveriges handlinsprogram för tillväxt och sysselsättning samt i uppföljningsrapporterna för 2007 och

3 Forskning och innovation samt infrastruktur är centrala delar av tillväxtpolitiken och för att Sverige ska stå väl rustat inför framtiden. I en globaliserad värld måste svensk konkurrenskraft främst bygga på ett högt kunskapsinnehåll i exportprodukt. Samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturinvesteringar ger snabbare och effektivare person- och godstransporter och är av stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för investeringsklimatet. Båda dessa områden har prioriterats högt under den gångna mandatperioden och nya satsningar avses genomföras. Europa 2020 en gemensam strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sverige står tillsammans med övriga EU-länder inför en rad långsiktiga utmaningar bl.a. globalisering, en åldrande befolkning och klimatförändringar. Europa 2020 är Europeiska Unionens gemensamma strategi för att möta dessa utmaningar och lägga grunden för hållbar tillväxt, full sysselsättning och hållbara offentliga finanser i Europa. Strategin antogs av Europeiska rådet i juni 2010 och utgör ett gemensamt ramverk för åtgärder och insatser inom unionen för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Utgångspunkten är de integrerade riktlinjerna för genomförandet av strategin i EU och i medlemsstaterna. Av dessa följer att länderna ska genomföra reformer med syfte att uppnå bl.a. sunda offentliga finanser, förbättrat företagsklimat, förbättrad utbildning och forskning samt ökat arbetskraftsdeltagande. Riktlinjerna lyfter även fram vikten av öppna och väl fungerande marknader för att stärka EU:s globala konkurrenskraft. I strategin ingår också fem övergripande målsättningar för sysselsättning, social delaktighet, utbildning, FoU samt klimat som ska mäta resultatet fram till år I strategin ingår att medlemsstaterna ska, med beaktande av de integrerade riktlinjera, anpassa strategin efter nationella förutsättningar och utgångslägen. I april varje år ska medlemsstaterna ha utarbetat reformprogram som presenterar det nationella genomförandet av strategin i politiken. Det inbegriper bland annat att länderna ska utforma nationella mål och identifiera landspecifika faktorer som är viktiga för att stärka tillväxten. Denna rapport är ett utkast till Sveriges nationella reformprogram som utarbetats på begäran av Europeiska kommissionen. Utkastet utgår från regeringens skarpa förslag till åtgärder i budgetpropositionen för Regeringen kommer att arbeta vidare med att utveckla och precisera de nationella målen. Målen ska presenteras i 2011 års ekonomiska vårproposition och därefter i det slutgiltiga nationella reformprogrammet som ska lämnas till EU i april Regeringens bedömning är att nivån i de preliminära förslagen till svenska mål kan nås inom ramen för beslutad politik och skarpa åtgärder presenterade i budgetpropositionen för Det ekonomiska läget Svensk ekonomi Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Sverige har dock klarat sig bättre genom den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen på 1930-talet än de allra flesta andra Europeiska länderna. En expansiv ekonomisk politik och en snabb omsvängning i efterfrågan på svenska exportvaror har bidragit till en återhämtningen på bred front. Utvecklingen har bidragit till att hushållen och företagen blivit allt mer optimistiska och till att konsumtionen och investeringarna har tagit fart. Förutsättningarna för en fortsatt stark och bred återhämtning är goda även framöver. En fortsatt expansiv penningpolitik i kombination med regeringens reformer, t.ex. jobbskatteavdraget, höjda statsbidrag till kommunerna och sänkt skatt för pensionärer, bidrar till 3

4 att hushållens reala disponibla inkomster ökar. En sysselsättningsökning har också en positiv effekt på konsumtionen och investeringarna. Samtidigt har den djupa lågkonjunkturen medfört att hushållen har ökat sparandet av försiktighetsskäl, vilket har lett till en historiskt hög sparkvot. Framöver bedöms försiktighetssparandet minska i takt med att arbetsmarknaden förbättras, vilket bidrar till att konsumtionen ökar relativt starkt de närmaste åren. Den ökande världshandeln bidrar till en ökad efterfrågan på svenska exportvaror. Samtidigt ökar investeringarna i takt med att kapacitetsutnyttjandet stiger. Sammantaget bedöms BNP stiga med 4,8 procent 2010 och med 3,7 procent 2011 (se tabell 1). Under fortsätter återhämtningen och resursutnyttjandet närmar sig balans i slutet av Att återhämtningen går snabbare än vad som tidigare förutsågs medför att de permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits. Det medför att BNP kan växa snabbare och nå en högre nivå utan att resursutnyttjandet blir ansträngt. Samtidigt finns en betydande risk för en sämre utveckling föranledd bl.a. av den statsfinansiella situationen i omvärlden. En svagare tillväxt i länder med stora statsfinansiella problem riskerar leda till att återhämtningen i konjunkturen i Sverige går långsammare och i värsta fall till en andra konjunkturnedgång. Tabell 1 Nyckeltal för svensk ekonomi Procentuell förändring om annat ej anges BNP -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 BNP-gap 1-5,7-3,3-2,5-1,6-1,1-0,5 Sysselsatta 2-2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 Arbetade timmar -2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 Arbetslöshet 3 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 Löner 4 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 KPI 5-0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6 Finansiellt sparande 6-1,2-1,3-0,4 1,0 2,0 2,9 Statsskuld 7 37,0 34,6 32,4 29,7 25,7 21,1 1 I procent av potentiell BNP år. 3 I procent av arbetskraften, år. 4 Mätt enligt konjunkturlönestatistiken. 5 Årsgenomsnitt. 6 Offentliga sektorns finansiella sparande i procent av BNP. 7 I procent av BNP. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 3. Makroekonomisk utveckling och politikens inriktning Säkerställa överskott har högsta prioritet Inriktningen för den ekonomiska politiken innebär att de offentliga finanserna ska uppvisa balans och överskott på 1 procent av BNP, vilket ligger i linje med överskottsmålet för de offentliga finanserna. Att respektera det finanspolitiska ramverket är en förutsättning för att övrig politik ska vara framgångsrik. Uppsatta utgiftstak ska hållas och överskott i de offentliga finanserna ska säkras relativt snabbt. Sveriges starka offentligfinansiella läge har visat sig vara helt avgörande för att möta den finansiella och ekonomiska krisen. Tack vare den starka positionen kunde regeringen vidta kraftfulla stimulansåtgärder för att dämpa fallet i produktionen och sysselsättningen och 4

5 undvika en smärtsam finanspolitisk konsolidering. De omfattande reformer som genomförts under de senaste åren har bidragit såväl till att lindra krisens effekter som till att öka den varaktiga sysselsättningen. Åtgärderna har varit effektiva och har bidragit till att den svenska ekonomin och arbetsmarknaden uppvisar en stark återhämtning. Återhämtningen ska vårdas och arbetslösheten pressas tillbaka Osäkerheten om utvecklingen i vår omvärld är dock stor, och återhämtningen sålunda bräcklig. Sveriges förmåga att kunna möta en ny ekonomisk nedgång måste säkras. Regeringens bedömning är att det inte behöver vidtas några ytterligare stora stabiliseringspolitiska åtgärder i rådande konjunkturläge. Politiken inriktas istället på att vårda återhämtningen och säkra överskott i de offentliga finanserna inför nästa konjunkturnedgång, men också på att förebygga flaskhalsar och tendenser till överhettning när ekonomin tar fart. I regeringens budgetproposition för 2011 presenteras konkreta och detaljerade förslag för 2011, vilka uppgår till ungefär 13 miljarder SEK ( 0,4 procent av BNP). Inriktningen är att ytterligare förbättra villkoren för arbete och företagande och att värna och utveckla välfärden. En viktig del i den ekonomiska politiken är att säkerställa finansiell stabilitet och en väl fungerande kreditgivning, såväl till företag som hushåll. Utfasningen av stödprogrammen ska därför genomföras på ett ansvarsfullt sätt och behov av nya åtgärder snabbt övervägas vid eventuell förnyad finansiell oro. Den snabba återhämtningen av svensk ekonomi medför också en stark återhämtning av de offentliga finanserna. Med de åtgärder som föreslås i budgeten för 2011 bedöms den offentliga sektorns finansiella sparande åter uppvisa överskott 2012 och uppgå till nära 3procent av BNP Tabell 2 Finansiellt sparande samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet Procent av BNP respektive potentiell BNP Finansiellt sparande -1,2-1,3-0,4 1,0 2,0 2,9 Sjuårsindikatorn 0,8 0,8 0,7 konjunkturjusterad 1 1,5 1,7 1,9 Strukturellt sparande 2,1 0,6 1,0 2,0 2,7 3,2 BNP-gap -5,7-3,3-2,5-1,6-1,1-0,5 Sjuårsgenomsnitt -1,2-1,6-2,0 1 Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet minskas med BNP-gapet under motsvarande period multiplicerat med en antagen budgetelasticitet på 0,55. Anm.: År 2009 är utfall. Tabellen inkluderar förslagen i denna budgetproposition. Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. Osäkerheten är emellertid betydande och regeringens bedömning innebär att det är nödvändigt att ha en säkerhetsmarginal i förhållande till överskottsmålet fram till Regeringen gör bedömningen att ett möjligt utrymme för angelägna struktur- och välfärdsreformer inte bör intecknas i förhand utan i stället stämmas av löpande inför varje nytt budgetår. Det är mer ansvarsfullt att minska ett för högt varaktigt sparande genom reformer när ett varaktigt utrymme är säkerställt, än att tvingas till nedskärningar. 5

6 Diagram 1 Finansiellt sparande och BNP-gap Finansiellt sparande BNP-gap Reformambitionerna genomförs endast om ekonomin tillåter. De finanspolitiska målen ska respekteras. Reformambitionerna på längre sikt innebär ytterligare steg mot strukturellt riktiga reformer för att stärka ekonomins funktionssätt. Det handlar om att fortsatt stärka arbetslinjen och öka sysselsättningen, göra det mer attraktivt att starta och driva företag för fler växande företag samt stärka Sveriges konkurrenskraft. För regeringens mandat period fram till 2014 presenterar regeringen reformambitioner som uppgår till ca 33 miljarder kronor (ca 1 procent av BNP). Reformambitionerna betingas av ordning och reda i de offentliga finanserna. Det kan bli nödvändigt att avstå från att genomföra reformer, att skjuta dem på framtiden eller att tillföra ytterligare finansiering, om den ekonomiska utvecklingen blir svagare än väntat. På detta sätt tar regeringen fortsatt ansvar för Sverige och värnar en trygg utveckling där fler kommer i arbete och välfärden kan stärkas. 4. En politik för hög uthållig tillväxt, hög varaktig sysselsättning och en välfärd som kommer alla till del En utmaning för den ekonomiska politiken på lång sikt är att även i framtiden ta tillvara de fördelar som globaliseringen medför, samtidigt som ekonomins anpassning till ändrade förutsättningar underlättas. Sunda och hållbara offentliga finanser, låg inflation, stabila spelregler på arbetsmarknaden, upprätthållandet av arbetslinjen, satsning på utbildning och kompetens samt ett gott företagsklimat utgör grunden i regeringens politik för att möta globaliseringens utmaningar och skapa förutsättningar för en god anpassningsförmåga. I detta avsnitt presenteras regeringens strukturpolitik. Politiken bidrar till att lägga grunden för en smart och hållbar tillväxt för alla och svarar därmed upp mot Europa 2020-strategins målsättningar och riktlinjer. Regeringens politik under kommer således att inriktas mot strukturella reformer som ytterligare stärker ekonomins funktionssätt och lägger grunden för hög uthållig tillväxt, full sysselsättning samt ekonomisk stabilitet. Att säkerställa starka offentliga finanser har högsta prioritet. Regeringens reformambitioner under betingas av att det uppstår ett varaktigt reformutrymme. Först när det är säkerställt att överskottsmålet nås och ett varaktigt reformutrymme uppstått kommer nedanstående reformambitioner att prioriteras. Under respektive avsnitt redovisas Sveriges nationella klimat- och energimål samt regeringens preliminära förslag till nationella mål för sysselsättning, forskning och utveckling, utbildning samt minskat utanförskap. I avvaktan på att de slutliga målen fastställs 6

7 i samband med vårpropositionen 2011 är de preliminära målen beräknade utifrån vad som bedöms vara förenligt med uthållig tillväxt och överskottsmålet för offentliga finanser, baserat på beslutad politik och skarpa åtgärder presenterade i budgetpropositionen för Regeringens förslag till mål kommer slutligen att presenteras i vårpropositionen 2011 och i Sveriges nationella reformprogram för genomförandet av Europa 2020-strategin. 4.1 Ökad sysselsättning och minskat utanförskap Politikens utmaningar Att ge fler kvinnor och män möjlighet till jobb är en grundläggande rättvisefrågan. Ingen klyfta är så stor som den mellan dem som har arbete och dem som står utanför arbetsmarknaden. Kvinnor och män måste ha samma möjligheter att påverka sin vardag och forma sina liv. Detta är inte bara centralt ur ett rättviseperspektiv, utan också för ett effektivt användande av samhällets resurser. Ökat arbetskraftsutbud och en varaktig sysselsättning är nödvändigt för att trygga välfärden och för att lindra belastningen på de offentliga finanserna till följd av den åldrande befolkningen. Sviterna av den ekonomisk krisen är fortsatt kännbara och även om en återhämtning har inletts på bred front finns en risk att arbetslösheten fastnar på en hög nivå under lång tid eller att människor som förlorar jobbet lämnar arbetsmarknaden. Det kan leda till mer långsiktigt strukturella problem med lägre sysselsättning och produktionskapacitet i ekonomin som följd. Det är därför viktigt att förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. De kommande åren med hög tillväxt måste tas till vara så att fler personer, även de som historiskt haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan börja arbeta. Det finns tydliga indikationer på att arbetsmarknaden har börjat att återhämta sig under Både arbetskraften och sysselsättningen har ökat under det första halvåret 2010 och arbetslösheten har börjat falla tillbaka. Andelen personer i arbetskraften, en kvot som var relativt konstant under krisen, har nu börjat öka igen, bl.a. till följd av regeringens politik. Det innebär samtidigt att nedgången i arbetslösheten väntas bli förhållandevis måttlig trots ökad sysselsättning. Ytterligare ett positivt tecken är att antalet lediga jobb ökar. Särskilt i den privata sektorn, men även i den offentliga, finns nu många lediga jobb. Även företagens anställningsplaner är positiva. Dessa framåtblickande indikatorer pekar på att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka under hösten Tabell 3 Nyckeltal Procentuell förändring om annat ej anges Utfall 2009, prognos Produktivitet 1,2-2,6 2,8 2,5 2,3 1,8 1,6 Arbetade timmar 2-2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 Sysselsatta 3-2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 Arbetslöshet 4 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 2 Kalenderkorrigerad år. 4 Andel av arbetskraften år. Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. Under krisen har andelen personer med långa inskrivningstider vid Arbetsförmedlingen stigit kraftigt (se diagram 2 nedan) men det finns nu tecken på att den ökar långsammare. Risken 7

8 för långtidsarbetslöshet skiljer sig dock åt mellan olika grupper. Personer födda utanför Europa, äldre personer och personer med högst förgymnasial utbildning är långtidsarbetslösa i högre utsträckning än andra grupper. Ett allvarligt problem är således att arbetslöshetstiderna förlängts till följd av krisen vilket riskerar att dämpa uppgången i den varaktiga sysselsättningen. Diagram2 Kvarstående arbetslösa och deltagare i program med en inskrivningstid på mer än två år Procent av befolkningen 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, år år Födda utanför Europa Förgymnasialt utbildade Samtliga inskrivna Anm.: Säsongrensade månadsvärden. Källor: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån. Utvecklingen i riktning mot färre biståndsmottagare bröts under Under 2009 fick drygt personer ekonomiskt bistånd någon gång under året. Den ökning av antalet biståndsmottagare, som har skett på senare tid, kan till stor del hänföras till den ekonomiska krisen och ökad arbetslöshet. Även antalet långvariga biståndsmottagare har ökat under de senaste åren. För långvariga biståndsmottagare är orsakerna till ekonomiskt bistånd ofta komplexa och kräver samordnade och effektiva lösningar. Trots denna utveckling är antalet barn i hushåll med biståndsmottagare lågt sett ur ett längre perspektiv. Politikens inriktning Full sysselsättning är regeringens främsta mål. Alla som kan arbeta ska kunna få ett jobb. Arbete är grunden för att kunna påverka den egna tillvaro men även grunden för nationens välstånd. Under föregående mandatperiod vidtog regeringen en rad omfattande reformer och åtgärder, vilka sammantaget syftade till att stärka arbetslinjen och att minska utanförskapet (se Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning och samt uppföljningsrapport 2007 och 2009). Den politiken ligger fast och genomförda reformer inom bl.a. skattesystemet, arbetslöshets- och sjukförsäkringen ska vårdas. I kölvattnet av den ekonomiska krisen är en viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken att motverka att krisens negativa effekter på arbetsmarknaden permanentas med bestående hög arbetslöshet och växande utanförskap. De ljusare utsikterna för Sveriges ekonomi innebär dock att åtgärderna för att mildra krisens negativa konsekvenser successivt kommer att anpassas efter det nya arbetsmarknadsläget. I krisens akuta skede inriktades politiken på att dämpa fallet i sysselsättningen samt på åtgärder som säkerställer att arbetslösa bibehåller sin motivation och anställningsbarhet. Nu bör åtgärderna i allt större utsträckning inriktas mot att underlätta konjunkturuppgången och hindra att flaskhalsar och överhettning uppstår. Volymerna i de arbetsmarknadspolitiska programmen ska efter hand återgå till nivåerna innan krisen. För att den ökande arbetskraftsefterfrågan ska leda till en varaktigt högre sysselsättning är det viktigt att de som är arbetslösa söker och finner jobb och att långtidsarbetslösheten minskar. Regeringens nya åtgärder för att anpassa 8

9 arbetsmarknadspolitiken till konjunkturläget omfattar totalt 1,4 miljarder kronor 2011 och sammanlagt 1 miljard kronor för perioden För att stimulera individer att söka arbete har regeringen föreslagit att coachningsinsatserna för 2011 ökas i förhållande till vad som tidigare beslutats. Förstärkningen bör huvudsakligen riktas till korttidsarbetslösa, men även till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Satsningen på coachning kommer under 2011 att uppgå till totalt 950 miljoner kronor, vilket beräknas motsvara cirka årsplatser. Vidare avser regeringen att satsa ytterligare resurser på nya praktikplatser under 2011, vilket tillsammans med redan beslutade åtgärder innebär helårsplatser. Regeringen har föreslagit ytterligare årsplatser på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå (yrkesvux) till en total kostnad av 980 miljoner kronor för läsåret 2010 och Syftet med satsningen är främst att ge arbetslösa möjligheter till utbildning men också att motverka brist på yrkesutbildade personer genom att ge den enskilde möjlighet att genomgå grundläggande yrkesutbildning. Dessutom har regeringen föreslagit nya satsningar på lärlingsutbildningar inom vuxenutbildningen från hösten Totalt tillförs 566 miljoner kronor till årsplatser 2011 till För att förhindra att långtidsarbetslösheten permanentas på en hög nivå har regeringen föreslagit att det särskilda anställningsstödet tillfälligt förstärks 2011 och 2012 genom en höjning av taket för ersättning till arbetsgivare. Därutöver avser regeringen att införa ett ekonomiskt stöd för handledning till arbetsgivare som anställer personer med särskilt anställningsstöd. Det finns sedan en lång tid grupper bestående av ungdomar, utrikes födda och äldre personer samt personer med funktionsnedsättningar som har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har därför föreslagit ytterligare åtgärder för att öka arbetsutbudet och för att öka efterfrågan på arbetskraft, särskilt för ungdomar och andra som har en svag förankring på arbetsmarknaden. Ungdomar som inte avslutat sina gymnasiestudier löper särskilt stor risk att hamna i utanförskap. I budgetpropositionen för 2010 föreslog regeringen en temporär satsning på folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. I budgetpropositionen för 2011 föreslås en förlängning av denna satsning med ett år t.o.m För att underlätta för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan, att studera på komvux föreslås att det högre studiebidraget inom studiemedelssystemet blir tillfälligt tillgängligt för dem under För att arbetslösa ungdomar lättare ska kunna ta korta tillfälliga jobb utan att riskera att därigenom inte omfattas av jobbgarantinför unga, föreslås det blir tillåtet att arbeta en månad inom en fyramånadersperiod och ändå omfattas av jobbgarantin. Satsningen beräknas medföra att cirka fler ungdomar i årsgenomsnitt deltar i jobbgarantin för ungdomar från 2011 och framåt. Alla kvinnor och män ska ha möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar, men många personer med funktionsnedsättning står av olika skäl långt ifrån arbetsmarknaden. Regeringen vill förbättra förutsättningarna för dessa personer att finna, få och behålla ett arbete och avser därför att se över de åtgärder och insatser som idag finns, så att dessa blir mer effektiva, koordinerade och mer flexibla i relation till individuella behov. Regeringen har under 2010 påbörjat samtal med arbetsmarknadens parter om hur regeringen och parterna tillsammans kan förbättra möjligheterna för personer som har en 9

10 funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, att komma in på arbetsmarknaden och där behålla ett arbete. Regeringen har också under 2010 beslutat om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. För att säkra kvaliteten i Arbetsförmedlingens insatser och för att bland annat prioritera arbetet med att öka möjligheterna för personer med nedsatt arbetsförmåga att få jobb avser regeringen att förstärka Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljoner kronor under Även för långtidssjukskrivna kan det behövas särskilda insatser för att stärka deras förmåga att kunna återgå till arbetsmarknaden. Den 1 januari 2010 infördes ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsintroduktionen, för de personer som har erhållit maximalt antal ersättningsdagar i sjukförsäkringen. Arbetslivsintroduktionen är en individanpassad utredning och kartläggning av individens förutsättningar och behov av stöd. När individen lämnar introduktionen ska han eller hon vara klar att gå vidare till annan arbetsrelaterad insats inom Arbetsförmedlingen, arbete eller utbildning. Regeringen inför den 1 december 2010 ett nytt system för att uppnå en snabbare etablering på arbetsmarknaden för nyanlända flyktningar och deras anhöriga. Det reformerade systemet innebär bland annat att en statlig ersättning införs som stärker individens incitament både att delta i aktiviteter och att arbeta vid sidan av etableringsaktiviteter. Vidare ges Arbetsförmedlingen får i uppdrag att upprätta en etableringsplan och ett samordnande ansvar för att påskynda den nyanländes etablering. Som ett fortsatt led i att bekämpa utanförskapet för nyanlända invandrare föreslås en förstärkning av instegsjobben genom en höjning av subventionsgraden från 75 till 80 procent samt ersättning för arbetsgivarens kostnader för handledning. Vidare föreslås, som en del av lärarlyftet, en förbättringar av sfi-lärarnas (svenskundervisning för invandrare) kompetens. Utöver tidigare genomförande reformer för att stimulera äldre personers arbetskraftsdeltagande och att förbättra möjligheterna för äldre arbetslösa att stanna kvar på arbetsmarknaden, förkortades temporärt kvalificeringstiden för ett nystartsjobb från tolv till sex månader år 2010 för personer som fyllt 55 år. Regeringens reformambitioner Politikens huvudinriktning är alltjämt att stärka arbetslinjen. I regeringens reformambitioner för den resterande delen av mandatperioden ingår också ett antal åtgärder för att öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft. För att minska utanförskapet, öka den varaktiga sysselsättningen och göra det mer attraktivt att starta och driva företag vill regeringen ytterligare förstärka jobbskatteavdraget. Ambitionen är också att höja den nedre gränsen för statlig inkomstskatt i syfte att färre personer med vanliga inkomster ska betala statlig inkomstskatt. Regeringen avser vidare att sänka mervärdesskatten för restaurang- och cateringtjänster vilka förväntas ge positiva effekter på den varaktiga sysselsättningen. Den svenska arbetsmarknadsmodellen är en god grund för en väl fungerande arbetsmarknad. Vissa grupper som ungdomar och utrikes födda har dock svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket föranleder mindre justeringar av gällande regler och andra åtgärder. Regeringen vill också införa en allmän inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Hur en sådan ska utformas utan att få negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt är dock komplicerat och frågan utreds av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. 10

11 De omfattande reformerna av sjukförsäkringsreformen som genomfördes förra mandatperioden har gett goda resultat. Sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv. Färre individer blir sjukskrivna och sjukperioderna har blivit kortare. Antalet personer med sjukoch aktivitetsersättning har minskat med en femtedel. Regeringen avser att bl.a. vidta åtgärder som underlättar för unga med aktivitetsersättning att komma in på arbetsmarknaden. Sammantaget har den minskade ohälsan lett till en kraftig minskning av utanförskapet. Regeringen avser fortsatt att följa utvecklingen för att säkerställa att reformen får avsedda effekter. Parallellt med reformen av sjukförsäkringssystemet, gjordes stora satsningar för att öka tillgängligheten, valfriheten och kvaliteten i den svenska hälso- och sjukvården och inom socialtjänstens område under förra mandatperioden. Dessa satsningar fortsätter även under kommande mandatperiod. Preliminärt förslag till nationellt sysselsättningsmål Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till minst 80 procent för kvinnor och män i åldrarna till år Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden såsom unga och utrikes födda, och genom att motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska genom en ökning av kvinnors sysselsättningsgrad. Det övergripande EU-målet är en höjning av sysselsättningsgraden till minst 75 procent för kvinnor och män till år Preliminärt förslag till nationellt mål för minskat utanförskap Öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen kvinnor och män år som är utanför arbetsmarknaden(utom heltidsstuderande), som är långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Det övergripande EU-målet är att främja social delaktighet, genom att sträva efter att hjälpa åtminstone 20 miljoner människor att komma ur en situation där de riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning till år Regeringens förslag till mål är formulerat utifrån ambitionen att öka den sociala delaktigheten genom minskat utanförskap. Regeringen avser att återkomma med ett förslag till ett preciserat mål för minskat utanförskap i vårpropositionen Ökad kunskap Politikens utmaningar Sverige som tillväxt- och välfärdsnation ska ha en utbildning och forskning i världsklass. För att möta en hårdare internationell konkurrens, samhällets behov och arbetsmarknadens krav behövs ett utbildningsväsende av god kvalitet. Arbetslivet ställer krav på både breda och djupa kompetenser. Kraven på rörlighet på arbetsmarknaden ökar. Men det finns stora utmaningar för utbildningsväsendet. Drygt var tionde elev som avslutat grundskolan är inte behörig till gymnasieskolans nationella program. Totalt uppgick andelen till 11,2 procent avgångna våren 2009, varav 10,1 procent för flickor och 12,4 procent för pojkar. Drygt en av tre svenska 20-åringar saknar grundläggande högskolebehörighet. 11

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:1

Regeringens proposition 2003/04:1 Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Ekonomi Nytt Nummer 07/13 2013-04-16 Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Sju av tio vallöften i hamn

Sju av tio vallöften i hamn 6 RIKSDAG & DEPARTEMENT #12 2014 WWW.ROD.SE Riksdag & Departement har med hjälp av Göteborgs universitet identifierat 274 vallöften. Av dem är 167 infriade, 55 är påbörjade och 25 kommer inte att infrias.

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer