Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv"

Transkript

1 Datum Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet" gör det mycket angeläget, inte minst för enskilda individer, att insatser kommer till stånd så tidigt som möjligt i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Detta förutsätter i sin tur att en god relation mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och den lokala arbetsförmedlingen upprätthålls och konstant verkas för. Vi har en växande ungdomsarbetslöshet som riskerar att få negativa följder i samhället. Ungdomar som upplever att de saknar möjlighet till arbete riskerar att tappa framtidstro, komma in i negativa rutiner etc. Det finns stora grupper av strukturellt arbetslösa som behöver kvalificerade stödinsatser och eller -åtgärder från flera myndigheter för att få ett jobb och som har stora svårigheter att hitta arbete och en förankring på arbetsmarknaden. Gruppen strukturellt arbetslösa består i detta sammanhang av försörjningsstödstagare, personer med funktionshinder samt personer med invandrarbakgrund. Samhällets stöd till dessa grupper har många gånger brustit och olika myndigheter lyckas sällan samordna sina insatser. En stor del av ungdomarna i gruppen strukturellt arbetslösa kan ofta inte tillgodogöra sig den service som Arbetsförmedlingen erbjuder och anses inte heller stå till arbetsmarknadens förfogande. Många av dessa arbetslösa saknar därmed helt anknytning till arbetsmarknaden. Åtgärder för att finna samverkanslösningar och "gränsövergångar" mellan de olika systemen är nödvändigt. I EU:s sysselsättningsstrategi betonas att sysselsättning är det bästa sättet att bekämpa social utslagning och fattigdom och vikten av att ha en samordnad politik som kan leda till att detta uppnås. SKL har i sitt förslag till Kvalificeringsprogram (översänt till regeringen ) tagit fasta ett norskt framgångsrikt arbetsmarknadskoncept enligt följande utgångspunkter. Den första gemensamma utgångspunkten för såväl kommuner som stat är att ekonomiskt bistånd aldrig ska bli ett långvarigt försörjningsalternativ. Ekonomiskt bistånd inom ramen för Socialtjänstlagen ska vara ett tillfälligt bistånd, och ska aldrig behöva betraktas som en inkomstförsäkring under längre perioder. Den andra utgångspunkten är att finna en för kommuner och arbetsförmedling legal gemensam plattform for aktiviteter i skärningspunkten mellan social och arbetsmarknadspolitik. Arbete & Integration, Svalövs kommun Svalövs kommun, Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon Fax e-post

2 2 (6) Den tredje utgångspunkten är att betydligt mer kraft och resurser måste läggas inom arbetsmarknadspolitiken på att rusta arbetssökande, i synnerhet strukturellt arbetslösa, och därmed underlätta for sökande med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden. En fjärde utgångspunkt är att försöka möta behovet av en "alternativ arbetsmarknad" som diskuterats under senare år. Personer med särskilt svag ställning på arbetsmarknaden måste kunna få ha en långsiktig subventionerad sysselsättning for att utveckla och förbättra sin arbetsförmåga. En sådan "alternativ arbetsmarknad" ska syfta till att vara ett steg på vägen tillbaka tillreguljärt arbete, men i vissa fall kan det också vara "målet". Det föreslagna programmet är tänkt att vara ett nytt stöd for personer som - behöver vägledning for att finna sina framtidsmål och sina försörjningsmöjligheter - önskar få ett arbete eller en aktivitet och eller önskar att bruka sin förmåga och sina resurser på något nyttig och meningsfullt - har idéer om hur livet kan bli bättre, men behöver konkret stöd för att förbättra sin livssituation - har försörjt sig på ekonomiskt bistånd, A-kassa eller sjukpeng under lång tid eller kan befaras hamna i en sådan situation - bedöms av myndigheterna att vara i behov av insatsen För att programmet ska bli verklighet krävs dock en samverkan mellan alla lokala aktörer men också att kommunens roll som arbetsmarknadspolitisk aktör tydliggörs. I Svalövs kommun var totalt 201 stycken ungdomar (för nov 212) inskrivna vid Arbetsförmedlingen (79 kvinnor och 114 män). Detta motsvarar en arbetslöshet på 14% för gruppen vilket jämförelsevis är en av de högre siffrorna i länet. Ett 60-tal ungdomar varken arbetar eller studerar och 81 är inskrivna i Jobbgarantin. Ett 50-tal ungdomar saknar gymnasiekompetens. Vi kan även se att fler och fler ungdomar närmar sig gränsen till att bli inskrivna i fas 3. När du blir inskriven i fas tre har du varit arbetslös sammanlagt i 3 år. På sikt innebär detta ökade kostnader för socialtjänsten samt stor risk för stigmatisering i ett permanent utanförskap av ungdomarna. Förutom den synliggjorda gruppen i statistiken finns också ett stort mörkertal. Det är ungdomar som hamnar mellan stolarna hos de olika myndigheterna där ett bristande samarbete bidrar till att ingen egentligen uppmärksammar denna grupp. (ungdomar som hoppar av gymnasiet, bor hemma osv) I flertalet fall saknar ungdomarna motivation och lever i det vi kallar utanförskap, i andra fall har de en yrkesutbildning som för närvarande inte efterfrågas. Tanken med projektet är att arbeta förebyggande med ungdomar som riskerar att framledes behöva försörjningsstöd genom ett samlat grepp från Arbetsförmedling och kommun ge ett utökat stöd för att underlätta för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Målgrupp för insatsen Arbetslösa ungdomar år Prioritet nr 1 är ungdomar som ofta är osynliggjorda i statistiken då de avbrutit skola eller arbetsmarknadsåtgärder utan att någon upptäckt detta. De kan vara svåra att upptäcka och behöver extra stöd och uppmärksamhet då de i nuvarande situation inte kan hantera de krav och den press som ställs på dem inom ordinarie instanser. Vidare så har de ofta ofullständiga eller total avsaknad av betyg från grundskola och/eller gymnasiet Projektet riktar sig till personer som är i behov av en fördjupad coachning och ett individuellt utformat stöd vad gäller Finna, Få och Behålla en arbetsförberedande praktik eller ett arbete.

3 3 (6) Projektidé Bygga en gemensam plattform för Svalövs kommun och Arbetsförmedling för aktiviteter riktade till målgruppen ungdomar i skärningspunkten mellan social och arbetsmarknadspolitik. Projektet vill samla resurser på en fysisk plats dit ungdomar kan komma för att få stöd i sin strävan efter att komma närmare arbete och studier - en dörr in och flera dörrar ut. Mötesplats Dock finns en tanke kring den fysiska platsen och lokalen: den ska ingå i ett sammanhang där besökande ungdomar känner sig bekväma och frikopplat från annan myndighetsverksamhet då dessa platser ofta snabbt blir stigmatiserade. Genom att verka i lokaler som inte är knutna till någon enskild myndighet hoppas projektet att få deltagare och besökare att känna sig mer välkomna. Projektets strävar efter att skapa ett nätverk av aktörer kring varje deltagare. Detta nätverk ska stödja ungdomen på deras väg ut mot arbete och studier. Nätverket handlar i det här fallet inte bara om myndighetskontakter utan kan också handla om att sammankoppla övriga aktörer, familj, vänner, arbetsgivare, föreningsliv etcetera som kan utgöra länkar i nätverket kring ungdomen. Projektets roll blir att fungera som ett nav i nätverket och en bas för ungdomen att alltid komma tillbaka till vid en förändrad situation. Praktik, mentorskap, företagssamverkan Positiva förebilder, både från arbetsliv, föreningsliv och från lokal närmiljö är viktigt för ungdomarnas utveckling. Under organiserade former behöver ungdomarna ges möjlighet att prova på olika yrken, samt få förståelse för och kunskap om vad det innebär att tillhöra en arbetsgrupp och vilka krav yrkeslivet ställer. Därför kommer projektet att jobba med praktik i både kortare och längre perioder beroende på syftet med placeringen. Mentorsprogram skall arbetas fram tillsammans med externa aktörer, även här i olika former beroende på syftet med kontakten. Förutsättningen för ett lyckat samarbete är att samtliga berörda aktörer deltar i processen så tidigt som möjligt och är delaktiga i att utforma upplägg och innehåll både gällande praktikplacering och mentorskap. Projektets uppdrag är att erbjuda deltagarna en metodisk och strukturerad jobbcoachning mot en arbetsförberedande praktik eller en anställning. I ett kontinuerligt intag erbjuds 20 ungdomar möjlighet att prova sin arbetsförmåga på riktiga arbetsplatser med ett utökat personellt stöd. I detta arbete använder sig projektet av arbetsmetoden Supported Employment. Metoden bygger också på att ta fram individuellt utformade praktik/arbetsplatser samt bygga upp ett seriöst arbetsgivarnätverk med intresse for metoden. Arbetsgivaren erbjuds samma strukturerade stöd som deltagaren. Preliminär inskrivnings tid i projektet uppgår till 6 månader/person. Totalt räknar projektet att under ett år arbeta med 40 ungdomar i reella arbetsmiljöer med utökat stöd. Projektet kommer även att undersöka möjligheterna till att utveckla samarbetet med de kommunala gymnasieskolorna avseende möjligheterna till att slussa elever vidare till lärlingsutbildning. Projekt, kurser och spår Aktiva motivations- och vägledningsinsatser för att underlätta för ungdomar att återuppta och fullfölja sin gymnasieutbildning. Projektet kommer utveckla ett närmare samarbete med Svalövs gymnasium samt Fridhems folkhögskola i syfte att motivera fler ungdomar till att återuppta och ev slutföra gymnasiestudier. Arbetsförmedlingen erbjuder arbetslösa ungdomar från första arbetslösa dagen möjlighet att under tre månader pröva på att läsa på folkhögskola. Dock krävs ett förberedande motivationsarbete för att hitta och fånga upp aktuella ungdomar.

4 4 (6) Ett stort behov finns av en "utvecklingsarbetsmarknad" som kan vara länken i kedjan till arbete och egen försörjning för de personer som idag står längst ifrån arbete. En av de bärande tankarna är att i samarbete med den ideella sektorn (Emmaus Fredriksdal och andra lokalt förankrade föreningar) skapa en verksamhet som erbjuder meningsfulla rehabiliterings- /utvecklingsarbetsplatser - där personer i målgruppen med utökat stöd kan erbjudas möjligheter att växa utifrån sina förutsättningar, i sin egen takt för att så småningom nå sin fulla potential - och om förutsättningar finns bilda ett socialt företag. Parallellt planeras i samarbete med Landskrona kommun en utbildning i socialt företagande för intresserade deltagare. Delprojekt med landsbygdsprogrammet LEADER Skåne Nordväst Inledande diskussioner har först med EU:s landsbygdsprogram Leader vad gäller en uppväxling av projektet inriktat mot en ökad satsning för stöttning av ungdomar boende på landsbygden. Under förutsättning att Finsam beviljar sökta medel kan Leader bidra med ytterligare medel till en heltidstjänst som kommer arbeta uppsökande i hela kommunen och med fokus på ungdomars eget entreprenörskap. Att arbeta utifrån ungdomarnas intressen och talanger skapar en positiv trend att bygga vidare på. Genom ett lösningsfokuserat arbetssätt skall ungdomarna uppmuntras att själva komma fram till olika lösningar, där deras drömmar, intressen, kvalitéer, språk och kultur lyfts fram. Med stöd kommer ungdomar uppmuntras till att starta egna projekt och vid behov ansöka om finansiering kring dessa ev även detta genom Leader-programmet som har speciella ungdomscheckar. Dessa projekt kommer att utvecklas till olika spår tillsammans med projektets personal, men med utgångspunkt från ungdomarnas egna önskemål och behov. Projekten kan handla om allt från att inreda ett rum i projektlokalen, egen mötesplats/café, evenemang, verksamheter tillsammans med befintliga föreningar eller att skaffa sig kunskap om ett visst yrkesområde. Syftet är att utveckla ungdomarnas egen innovativa förmåga samt stärka deras egen självkänsla och företagsamhet. Resultat- och effektmål, uppföljning Genom samarbete med Arbetsförmedlingen finna en för kommuner och arbetsförmedling legal gemensam plattform for aktiviteter i skärningspunkten mellan social och arbetsmarknadspolitik. Med tidiga åtgärder för våra ungdomar så kommer det att förhindra ett utanförskap. Projektet har som kvantitativ målsättningen att på sikt kunna nå ut/fånga upp alla ungdomar i Svalövs kommun som är arbetslösa. Aktiva insatser i form av arbetspraktik och prova på studier erbjuds totalt 40 deltagare/år (20 platser x 6 månader). Av de ungdomar som ingår i delprojektet med arbetspraktik/prova på studier är målsättningen att minst 50 % ska gå vidare till arbete eller studier. 100% av deltagarna ska känna att de kommit närmare arbetsmarknaden än före projektet. Projektet skall utvärderas av en extern utvärderare för att säkerställa att projektet arbetar mot rätt mål. Erfarenheter som framkommer efter utvärderingen kommer att implementeras och återkopplas till parternas ordinarie verksamhet. Har deltagande ungdomar kommit närmare arbetsmarknaden genom projektet? Hur många deltagare har kommit ut i studier/arbete genom projektet? Hur väl har samverkan fungerat inom projektet? Hur väl har projektets arbetsformer fungerat? Har projektet uppfyllt de mål som finns i projektidén

5 5 (6) Utvärderingen kommer främst att utröna och analysera kvalitativa resultat av projektet. Här finns möjlighet att se både direkta och indirekta resultat av projektets metodik. Resultaten fås dels genom att följa arbetet på nära håll samt intervjuer av deltagarna. Huvudman för insatsen Svalövs kommun kommer att vara huvudman och arbetsgivare för projektet. Arbetet kommer dock att drivas i mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Kontaktpersoner för projektet är Stellan Ask och Lena Bjering vid Svalövs kommun. Kontaktperson för Arbetsförmedlingen är Peter Nordehammar. Budget/Ekonomi Projektet budgeteras för en tid av 24 månader med prel start Två alternativa lösningar på genomförandet presenteras nedan. Alternativ 2 inkluderar en samverkan och samlokalisering med VALS.. Personal 0,5 tjänst/ /9-31/12 87 Kkr /1 31/ Kkr /1 30/8 174 Kkr Totalt 2,5 tjänster mentorer/ handläggare Arbetsförmedlingen,0,5 tjänst Finsam.1,0 tjänst via mentorskap. beviljad beviljad beviljad Beviljad finansiering via beredningsgruppen genom Finsam/mentorskap Svalöv kommun finansierar 1.0 tjänst medfin. Svalöv medfin. Svalöv medfin. Svalöv 1,0 tjänst medfinansieras av Svalöv, Arbete & Integration. 200 Kkr 150 Kkr 75 Kkr Externa tjänster, möbler, material, resor för deltagare och personal samt övr kontorsutrustning Lokal 84 Kkr 250 Kkr 188 Kkr Projektet bedrivs i externa lokaler i Svalöv, hyra + drift (värme, el). Verksamhetskostnader Administration 20 Kkr 40 Kkr 20 Kkr IT / Tele 100 Kkr 40 Kkr 40 Kkr Inköp av datorer, telefonkostnader m.m. Kompetensutveckling 15 Kkr 60 Kkr 25 Kkr Utvärdering 15 Kkr 45 Kkr 30 Kkr Summa 521 Kkr 846 Kkr 552 Kkr Finansieringskostnad som ansöks från Finsam är 1,919 Kkr för 24 månaders projekttid

6 6 (6) Alternativ 2, samverkan med VALS: På förekommen anledning av beredningsgruppen för Finsam har det framkommit önskemål att undersöka möjligheten till en samlokalisering av det planerade projektet och redan pågående och beviljat projekt VALS. En flytt av VALS till Svalöv skulle även bättre balansera hur resurserna fördelas mellan kommunerna och bidraga med kompetens och verksamhet som gynnar genomförandet av båda projekten. Vid en inkludering av VALS projektet kan samordningsvinster göras dels avseende lokalkostnader, arbetsledning och verksamhetsutbyte. Samlokalisering kräver en viss utökning av lokalyta och möbler/utrustning samt tillkommer även vissa overheadkostnader. Vi föreslår att budgeterade medel för lokalkostnader uppräknat med viss overheadkostnad överförs till Svalövs kommun. Tidplan för samverkansinsatsen Uppstart - från beslut till start av projektet ca 3 månader. Projektet skall bedrivas under två års tid. Fortsatt verksamhet efter avslutad projekttid Efter avslutat projekt avser Svalövs kommun att fortsätta bedriva de delar av verksamheten som visat sig vara fruktbara vidare inom ramen för ordinarie verksamhet. Samverkansparter Svalövs kommun A&I: Är huvudman för Projektet. Ansvarar för driften av verksamheten i i projektet. Landskrona kommun: Projektet är även öppet för ungdomar från Landskrona. Arbetsförmedlingen Landskrona/Svalöv: Arbetsförmedlingen skall ha en speciellt utsedd tjänsteman för detta projekt på 50%. Företagsalliansen Svalöv: Kommer att medverka och aktivt arbeta som en länk till näringslivet i Svalövs kommun Försäkringskassan: Projektet är även öppet för ungdomar aktuella hos Försäkringskassan. Psykiatrin i Landskrona: Projektet är även öppet för ungdomar aktuella hos Psykiatrin. Primärvården: Projektet är även öppet för ungdomar aktuella hos Primärvården. Fridhems Folkhögskola/Emmaus Fredriksdal/Lokala föreningar: Är aktuella i projektet som samverkanspartners. Leader Skåne Nordväst

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp

Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp 1 (38) Kommunledningskontoret 2009-03-17 Hållbar utveckling Inger Karlsson Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp Bakgrund Lokalt utvecklingsavtal Linköpings kommun har för 2008 2010 tecknat lokalt utvecklingsavtal

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer