VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI GÖR DET SVÅRA ENKELT"

Transkript

1 VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014

2 Vi är till för lärare

3 Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal 15 Fotnoter 16 Revisionsberättelse 18 3

4 4 INGER MAURIN, STYRELSEORDFÖRANDE

5 Och den ljusnande framtid är vår Det är tryggt att vara lärare idag. Tryggt på det sättet att det finns jobb. Det finns till och med fler jobb än det finns lärare. SCBs senaste statistik talar om att nya lärare behövs år Risken att hamna i arbetslöshet är därför mindre än den varit på länge. Trots det ser vi att behovet av en omställningsförsäkring är lika starkt som tidigare. För det finns nya sätt att hamna i arbetslöshet. Samtidigt som läraryrket är det mest fantastiska yrke du kan tänka dig, är det också så kompetenskrävande. Om då inte förutsättningarna finns för att genomföra ett mångfacetterat arbete så finns risken för sjukdom. Olyckor såväl som sjukdomar kommer oftast oväntat och plötsligt och ibland leder det tyvärr till att du inte kan arbeta vidare i ditt tidigare drömyrke. Då vill vi att medlemskapet hos oss känns som en bra trygghet. Tillsammans med Lärarförbundets inkomstförsäkring vill jag påstå att vi utgör en mycket bra grund att stå på när du söker nytt arbete. Vi vill ha bättre villkor i försäkringen Vi arbetar oförtrutet vidare med att påverka våra politiker så att arbetslöshetsförsäkringens villkor blir ännu bättre. I skrivandes stund har den parlamentariska socialförsäkringsutredningen gått i mål. Den visar att a-kassorna har ett gott förtroende och får behålla sitt uppdrag. Det finns också en ambition att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Vi gör allt för att du ska få ersättning Att bli arbetslös är aldrig kul och kontakterna med olika myndigheter och instanser kan vara påfrestande. Vår ambition är att du i kontakten med oss ska känna dig vänligt bemött och få svar på alla frågor du kan tänkas ha. Målet för oss är alltid att du ska få så mycket pengar som möjligt. Därför utreder vi noggrant ditt ärende och hjälper dig så långt vi kan i kontakterna med andra aktörer. Vi är till för lärare Alla a-kassor opererar utifrån samma regelverk och har liknande förutsättningar. Det som gör oss unika är att vi är experter på lärare och lärares speciella villkor. Lärarnas A-kassa vet vad som krävs för att göra läraryrket mer attraktivt för ett hållbart yrkesliv. Vårt mål är att vara en a-kassa som du vill rekommendera till alla dina lärar- och skolledarkollegor. Jag hoppas att du som kommer i kontakt med oss upplever att vi lever upp till det vi utlovar att vi ser dig och din unika situation. Inger Maurin Styrelseordförande E-post: 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kassaföreståndaren för Lärarnas A-kassa, organisationsnummer , avger härmed redovisning för verksamheten Verksamhet Lärarnas A-kassa bildades den första januari Ramarna för verksamheten sätts av våra stadgar och de lagrum som utgör verksamhetens regelverk. Lärarnas A-kassa erbjuder medlemskap för alla som arbetar, är företagare eller studerar inom Lärarnas A-kassas verksamhetsområde. Ett medlemskap i Lärarnas A-kassa innebär att medlemmen kan söka och få ersättning under de förutsättningar som rådande lagstiftning fastslår. Vi erbjuder professionell och kompetent personal som förutom att betala ut arbetslöshetsersättning till våra arbetslösa medlemmar så effektivt och smidigt som möjligt finns tillhands som ett praktiskt stöd till alla våra medlemmar. Detta sker med modern teknik, specialkompetens inom medlemmarnas arbetsområden och med medlemmarna i fokus. Organisation och personal Lärarnas A-kassa består av tre enheter. En stöd- och utvecklingsenhet, som består av a-kassans omprövningshandläggare och specialistfunktioner såsom kassajurister, kommunikatörer, ekonomiansvariga och it-ansvariga. Enheten ansvarar för tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom a-kassan, ekonomi, a-kassans externa och interna kommunikation samt de övergripande it-frågorna inom organisationen. Enheten är belägen i Stockholm. Vidare finns två enheter som ansvarar för förstagångsbeslut enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). En av enheterna har arbetsställen i Växjö och Vänersborg och den andra i Linköping och Stockholm. Den senare enheten ansvarar även för handläggning av förstagångsbeslut enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK), det vill säga medlemsärenden, samt för a-kassans internservice. De två sistnämnda enheterna leds av varsin enhetschef, medan stöd- och utvecklingsenheten är underställd kassaföreståndaren med chefsansvaret Kassaföreståndare Bitr. Kassaföreståndare Försäkringsenhet Omprövning, information, juridik, IT, ekonomi STOCKHOLM Enhetschef Förstagångsbeslut Ersättningsrätt VÄXJÖ, VÄNERSBORG Enhetschef Förstagångsbeslut Ersättningsrätt, medlemskap, internservice LINKÖPING, STOCKHOLM delegerat till den biträdande kassaföreståndaren. Vid arbetstoppar förstärks organisationen genom att tillfällig personal anställs för framför allt administrativa stödfunktioner samt information till medlemmar. Detta gör det möjligt för a-kassans handläggare att i största möjligaste mån ägna sig åt handläggning av försäkringsärenden. Under 2014 har flera utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser genomförts i organisationen. Medarbetarna har deltagit i olika projekt och arbetsgrupper i syfte att utveckla medarbetarna och organisationen och på så sätt bli ännu bättre för våra medlemmar. Bland annat har rutinerna kring handläggningen av ferielön utvecklats ytterligare för att bidra till en enklare och smidigare handläggning. Lärarnas A-kassa har haft 49 tillsvidareanställda under 2014 samt ett antal extraanställda vid arbetstoppar. Anna-Karin Frend Öfors anställdes som ny kassaföreståndare på Lärarnas A-kassa, med tillträde 15 januari Dessförinnan var Erika Waldemarsson tillförordnad kassaföreståndare. Ekonomisk utveckling Lärarnas A-kassas ekonomiska utveck- 6

7 ling under 2014 resulterade i ett överskott på tkr kronor, vilket är drygt två miljoner bättre än budgeterat. Det beror till viss del på att teknisk utveckling som budgeterats 2014 istället kommer att ske Arbetslösheten hos medlemmarna i Lärarnas A-kassa beräknas fortsätta minska även under 2015 vilket kommer att påverka det ekonomiska utfallet. Överskottet för 2014 föreslås tillföras a-kassans egna kapital. I övrigt hänvisas till a-kassans resultat- och balansräkning. Se sidan 9 och 11. Årets viktigaste händelser Ny kassaföreståndare Lärarnas A-kassas nya kassaföreståndare, Anna-Karin Frend Öfors tillträdde 15 januari Teknikutveckling i form av Mina sidor Internetkassan ersattes av Mina sidor vars syfte är att förbättra medlemsservicen genom att öka den elektroniska hanteringen av handläggningen och kommunikationen med medlemmar. Utökad tillgänglighet Under sommaren 2014 utökade Lärarnas A-kassa telefontiderna, det vill säga under högsäsongen för organisationen. Syftet var att öka möjligheten för medlemmarna att komma i kontakt med en handläggare under den tid då flest är arbetslösa. Sedan hösten är också handläggarna tillgängliga på sina direktnummer, så att medlemmarna lätt ska kunna nå sin personliga handläggare och få svar på sina frågor. Klarspråk Arbetslöshetsförsäkringen är komplicerad och det snåriga regelverket gör det till en utmaning för den enskilde individen att ta till sig vad det är som gäller. Därför har Lärarnas A-kassa under året drivit ett klarspråksprojekt. Syftet med projektet har varit att förenkla både skriftlig och muntlig kommunikation inom organisationen, så som webbplats, beslutsbrev 7

8 och personliga kontakter. Inom projektets ramar har också rymts att utbilda all personal i att tänka klarspråk i alla de sammanhang de möter medlemmar. Detta syfte sammanfaller väl med Lärarnas A-kassas fokus på att vara enkla och smidiga att ha att göra med. Utblick 2014 blev ett spännande år med val och budgetprocess i regering och riksdag. Arbetslöshetsförsäkringen, krav på ett höjt tak i a-kassan och skolfrågan var i stort sett dagligen på dagordningen i media och i det politiska samtalet. I mars 2015 beräknas den parlamentariska socialförsäkringsutredningen vara klar och även där är arbetslöshetsförsäkringen på dagordningen.vad man kommer fram till här kommer med största säkerhet att påverka a-kassornas verksamheter på olika sätt. Arbetslösheten för Lärarnas A-kassas medlemmar kommer troligen att fortsätta sjunka framöver eftersom det idag är ett svagt intresse för lärarutbildningarna och en hög medelålder bland de yrkesverksamma lärarna. Detta leder till en låg konkurrens om jobben på 5-10 års sikt. Inom det närmaste året råder brist på gymnasielärare i yrkesämnen, matematik och naturvetenskapliga ämnen; förskollärare och special- och fritidspedagoger, vilket bidrar till att det finns goda utsikter för dessa grupper att få jobb. Den nya skollagen ställer dock krav på behöriga lärare vilket kommer att påverka arbetsmarknaden framöver. På sikt kommer arbetsmarknaden att bli svårare för obehöriga lärare. (Källa: Arbetsförmedlingen) Lärarnas A-kassa förbereder sig genom att på olika sätt bidra till utvecklingen och vara uppdaterade och flexibla inom organisationen. Lärarnas A-kassa sätter medlemmarna i fokus och gör det enkelt, snabbt och smidigt att komma i kontakt med oss. Föreningsstämma Den ordinarie föreningsstämman för 2014 hölls den 21 maj i Alviksalen i Lärarnas Hus i Stockholm. 27 ombud och 2 suppleanter deltog. Utöver dem var även styrelseledamöter, ledamöternas suppleanter, revisorer samt personal från Lärarnas A-kassa närvarande. Styrelse, arbetsutskott och revisorer Styrelsen har under året bestått av Inger Maurin, Mats Norrstad, Per Hellström, Angelika Molander, Marie Wall Almquist, Ingela Zetterberg, Carina Bindzau (representant utsedd av tillsynsmyndigheten) och Mats Fredriksson (personalrepresentant). Under denna period har Robert Fahlgren och Marina Hägg varit suppleanter för styrelseledamöterna. Leif Lundkvist har varit suppleant för Carina Bindzau, Leif Lundqvist ersattes av Göran Gräslund under våren. Agneta Hansson har varit suppleant för Mats Fredriksson. Arbetsutskottet har bestått av ordföranden Inger Maurin och vice ordföranden Mats Norrstad tillsammans med kassaföreståndare Anna-Karin Frend Öfors som även varit sekreterare i både styrelsen och arbetsutskottet. Revisorer har varit Anita Mellberg och Lars-Erik Wickström. Gunnel Ahlgren och Eva Hüll har varit deras suppleanter. Auktoriserad revisor har varit Svante Nylén, Ernst & Young AB, och Stefan Eriksson, Ernst & Young AB (auktoriserad revisor) har varit hans suppleant fram till stämman 21 maj Vid stämman valdes Ernst & Young AB till auktoriserad revisor i Lärarnas A-kassa för resterande mandatperiod. Under året som har gått har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, arbetsutskottet likaså. Representation Lärarnas A-kassa deltar aktivt i SO:s (Arbetslöshetskassornas Samorganisation) arbete, bland annat genom att delta i styr- och arbetsgrupper samt testgrupper i samband med utvecklingen av a-kassornas gemensamma applikationer. Under året har Lärarnas A-kassa haft ett nära samarbete med de andra a-kassorna inom TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). Detta samarbete resulterade i tre evenemang under Almedalsveckan med syfte att visa på svårigheterna i arbetslöshetsförsäkringen för inbjudna politiker. 8

9 Resultaträkning 1 INTÄKTER NOT Medlemsavgifter Annat statligt bidrag 0 0 Övriga bidrag Övriga intäkter Summa intäkter ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Övriga kostnader 0 0 Summa administrationskostnader RESULTAT FÖRE AVGIFTER TILL STATEN Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa avgifter till Staten RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster RESULTAT FÖRE POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Poster arbetslöshetsförsäkringen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Kostnad arbetslöshetsersättning Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Summa poster arbetslöshetsförsäkringen ÅRETS RESULTAT

10 10 Vi står på medlemmarnas sida

11 Balansräkning TILLGÅNGAR NOT Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning 49 Fordringar medlemsavgift Fordringar närliggande organisationer Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner 0 0 Summa avsättningar

12 Skulder Skulder arbetslöshetsersättning Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Skulder till närliggande organisationer Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Tilläggsupplysningar 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3), Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor samt föreskrifter utgivna av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Uppställningsformen för årsredovisningen är i enlighet med IAFFS 2014:6. Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången arbetslöshetskassan tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Övergången har inte inneburit några ändrade redovisningsprinciper. Övergången har inte inneburit några förändringar av några balansposter och därmed har inte det egna kapitalet påverkats. Uppställningsformen för Balans- och resultaträkning är anpassad efter IAF:s föreskrifter. Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges. Intäkter Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlemsavgiften avser. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas i enlighet med IAFs föreskrifter som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning. Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar medlemsavgifter Medlemsfordringar avseende medlemsavgifter har värderats enligt faktiskt inbetalade medlemsavgifter i januari 2015 som avser I övrigt redovisas inte eventuella medlemsfordringar avseende medlemsavgifter då medlemmen förlorar sitt medlemskap efter tre obetalda månader. Anläggningstillgångar Materialla anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år IT-utrustning och andra tekniska anläggningar 3 år Inventarier och verktyg 5 år 12

13 2 Medlemsavgifter Medlemsavgifter anslutna via Lärarförbundet Medlemsavgifter enskilt anslutna Summa ordinarie avgifter Arbetslöshetsavgift Summa Intäkten avser statligt bidrag Summa övriga bidrag Personal Medelantal anställda Kvinnor Män 8 8 Summa Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till kassaföreståndare Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till kassaföreståndare Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 5 5 Män 3 3 Totalt 8 8 Kassaföreståndare Kvinnor 1 1 Män - - Summa Övriga externa kostnader Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter 0 0 Revisionsarvode Lokalkostnader Datakostnader Övriga externa kostnader Summa Därav utgörande kostnader för köp av tjänster från närstående organisation, Lärarförbundet Upplysning om operationella leasingavtal Framtida leasingavgifter Ska betalas Inom 1 år Ska betalas Inom 1-5 år Ska betalas senare än 5 år - - Kostnadsförda leasingavgifter Företaget operationella leasingavtal består av leasing av 1 st bil samt lokalhyra. 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Summa utgående ackumelerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Summa utgående ackumelerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Finansiella intäkter Ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Övriga ränteintäkter Summa finansiella intäkter Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning från ersättningstagare till Arbetsförmedlingen Summa Kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning

14 Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) Summa Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Årets förändring Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Fordringar statligt bidrag källskatt Totala fordringar statligt bidrag Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Ingående ackumulerade fordringar Årets förändringar - Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Reglering tidigare SEA fordringar Utgående ackumulerade fordringar Avseende fordringar felaktig arbetslöshetsersättning har gamla fordringar som tillhörde tidigare A-kassa SEA justerats enligt styrelsens beslut. Dessa uppgår till beloppet kr. Styrelsen har även beslutat att avskriva preskriberade skulder. Dessa uppgår till beloppet kr och är återbetalat till Arbetsförmedlingen. Av årets reglerade fordringar utgörs 239 tkr av belopp som arbetslöshetskassan beslutat att efterge med stöd av 68 d lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms 219 tkr av beloppet vara osäkert. Fordringar - 1 år Fordringar 1 år - 5 år Fordringar 5 år - 10 år Fordringar 10 år Summa Fordringar medlemsavgift Fordringar medlemsavgift, förbundsanslutna och enskilda Total fordran Arbetslöshetsavgift 0 0 Summa Övriga fordringar Förskott till medlemmar Övriga fordringar Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering leverantörskulder t ex Depona arkivförvaltning samt Softronic drift OAS Övriga förutbetalda leverantörskostnader 0 Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skulder Skulder till närliggande organisationer (Lärarförbundet) Summa skulder Skulder till näraliggande organisationer redovisades i årsredovisningen 2013 som långfristig skuld. På grund av nytecknat avtal 2014 är skulden nu omklassificerad till kortfristig skuld varför siffror även för 2013 har justerats från långfristig skuld till kortfristig skuld. 16 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift till IAF Skulder felaktig arbetslöshetsersättning Övriga skulder till Arbetsförmedlingen 0 0 Summa Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Källskatt anställda Övriga skulder Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 0 Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga upplupna kostnader Summa

15 Nyckeltal Medlemmar Anslutna, kvinnor Anslutna, män Anslutna, totalt Varav direktanslutna Medlemmar per åldersgrupp Orsak till utträde Avliden Egen begäran Bristande betalning Uteslutna Fyllt 65 år Årsavgift, förbundsanslutna Årsavgift, direktanslutna Inkomna meddelanden från Arbetsförmedlingen Beslut om åtgärd Ingen åtgärd Ingen åtgärd pga skäl saknas Ingen åtgärd pga inte sökt ersättning Totalt antal beslut under året Antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald ersättning Inkomna omprövningar Omprövningsbeslut under året: Avslag Bifall Delvis bifall Totalt antal beslut under året Inkomna överklaganden Antal domar rörande beslut fattade av kassan Antal polisanmälningar gjorda av kassan Arbetslöshet Antal ersättningsdagar inkomstrelaterad grundbelopp

16 Antal ersättningstagare Kvinnor Män Varav: Förskollärare Lärare, grundskola Lärare, gymnasieskola Lärare, högskola Fritidspedagoger Lärare, sfi Studieförbundsledare (tidigare cirkelledare) Lärare, övriga Övriga ej spec Totalt Ersättningstagare per åldersgrupp Totalt Dagar/ersättningstagare ,50 54,47 65,79 Utbetald inkomstrelaterad ersättning/ersättningstagare Antal utförsäkrade Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 45 ALF i dess lydelse tom 31 augusti Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 43 b ALF i dess lydelse from 1 september Utbetald inkomstrelaterad ersättning Utbetald grundersättning Dagpenning, snitt (kr) 610, ,67 607,05 605,14 Dagpenning, högst (kr) Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem/månad 106,10 118,62 121,51 126,32 164,22 Avdragen preliminärskatt Nyckeltal verksamhet (tkr) Eget kapital Försäkringskostnader Årets resultat

17 Fotnoter 1 Posten är ny från 2012 och därför finns ingen statistik redovisad för tidigare år. 2 Posten är ny från och med september 2013 och därför finns ingen statistik redovisad för tidigare år. 3 Det totala antalet beslut kan överstiga/understiga antalet inkomna ärenden beroende på att ärenden som kommer in i slutet av året beslutas först påföljande år. 4 Se not 3. 5 Korrigeringar har gjorts i posten för år 2010 eftersom de visat sig vara felaktiga tidigare år. Dessurom bytte Lärarnas A-kassa driftleverantör år 2011 och i och med bytet ändrades åldersintervallerna. Siffrorna från 2010 är från ett annat åldersintervall. Styrelsens underskrifter Stockholm den 12 mars Anna-Karin Frend-Öfors Kassaföreståndare Mats Norrstad Mats Fredriksson Ingela Zetterberg Inger Maurin Ordförande Angelika Molander Per Hellström Lars Skoglund Marie Wall Almquist Revisorernas underskrifter Stockholm den 27 mars Lars-Erik Wickström Anita Mellberg Stefan J Eriksson Auktoriserad revisor, EY 17

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Lärarnas arbetslöshetskassa, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur kassan upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i kassans interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kassans finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvars frihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 27 mars 2015 Stefan Eriksson, Auktoriserad revisor, EY Anita Mellberg, Förtroendevald revisor Lars-Erik Wickström, Förtroendevald revisor 18

19 Vi gör det svåra enkelt 19

20 14709 FWD Reklambyrå Foto: Hans Bjurling samt Bildarkivet och Maskot bildbyrå Tryck: Typografiska Ateljén Upplaga: 50 ex Maj 2015 Lärarnas A-kassa är Sveriges största a-kassa för lärare. Vi är specialiserade på att hantera just lärarnas speciella villkor och arbetar hela tiden aktivt för att vara den mest attraktiva a-kassan för yrken inom skolväsendet. Lärarnas A-kassa Box , Stockholm Organisationsnummer:

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2011 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2011 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer