VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI GÖR DET SVÅRA ENKELT"

Transkript

1 VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014

2 Vi är till för lärare

3 Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal 15 Fotnoter 16 Revisionsberättelse 18 3

4 4 INGER MAURIN, STYRELSEORDFÖRANDE

5 Och den ljusnande framtid är vår Det är tryggt att vara lärare idag. Tryggt på det sättet att det finns jobb. Det finns till och med fler jobb än det finns lärare. SCBs senaste statistik talar om att nya lärare behövs år Risken att hamna i arbetslöshet är därför mindre än den varit på länge. Trots det ser vi att behovet av en omställningsförsäkring är lika starkt som tidigare. För det finns nya sätt att hamna i arbetslöshet. Samtidigt som läraryrket är det mest fantastiska yrke du kan tänka dig, är det också så kompetenskrävande. Om då inte förutsättningarna finns för att genomföra ett mångfacetterat arbete så finns risken för sjukdom. Olyckor såväl som sjukdomar kommer oftast oväntat och plötsligt och ibland leder det tyvärr till att du inte kan arbeta vidare i ditt tidigare drömyrke. Då vill vi att medlemskapet hos oss känns som en bra trygghet. Tillsammans med Lärarförbundets inkomstförsäkring vill jag påstå att vi utgör en mycket bra grund att stå på när du söker nytt arbete. Vi vill ha bättre villkor i försäkringen Vi arbetar oförtrutet vidare med att påverka våra politiker så att arbetslöshetsförsäkringens villkor blir ännu bättre. I skrivandes stund har den parlamentariska socialförsäkringsutredningen gått i mål. Den visar att a-kassorna har ett gott förtroende och får behålla sitt uppdrag. Det finns också en ambition att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Vi gör allt för att du ska få ersättning Att bli arbetslös är aldrig kul och kontakterna med olika myndigheter och instanser kan vara påfrestande. Vår ambition är att du i kontakten med oss ska känna dig vänligt bemött och få svar på alla frågor du kan tänkas ha. Målet för oss är alltid att du ska få så mycket pengar som möjligt. Därför utreder vi noggrant ditt ärende och hjälper dig så långt vi kan i kontakterna med andra aktörer. Vi är till för lärare Alla a-kassor opererar utifrån samma regelverk och har liknande förutsättningar. Det som gör oss unika är att vi är experter på lärare och lärares speciella villkor. Lärarnas A-kassa vet vad som krävs för att göra läraryrket mer attraktivt för ett hållbart yrkesliv. Vårt mål är att vara en a-kassa som du vill rekommendera till alla dina lärar- och skolledarkollegor. Jag hoppas att du som kommer i kontakt med oss upplever att vi lever upp till det vi utlovar att vi ser dig och din unika situation. Inger Maurin Styrelseordförande E-post: 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kassaföreståndaren för Lärarnas A-kassa, organisationsnummer , avger härmed redovisning för verksamheten Verksamhet Lärarnas A-kassa bildades den första januari Ramarna för verksamheten sätts av våra stadgar och de lagrum som utgör verksamhetens regelverk. Lärarnas A-kassa erbjuder medlemskap för alla som arbetar, är företagare eller studerar inom Lärarnas A-kassas verksamhetsområde. Ett medlemskap i Lärarnas A-kassa innebär att medlemmen kan söka och få ersättning under de förutsättningar som rådande lagstiftning fastslår. Vi erbjuder professionell och kompetent personal som förutom att betala ut arbetslöshetsersättning till våra arbetslösa medlemmar så effektivt och smidigt som möjligt finns tillhands som ett praktiskt stöd till alla våra medlemmar. Detta sker med modern teknik, specialkompetens inom medlemmarnas arbetsområden och med medlemmarna i fokus. Organisation och personal Lärarnas A-kassa består av tre enheter. En stöd- och utvecklingsenhet, som består av a-kassans omprövningshandläggare och specialistfunktioner såsom kassajurister, kommunikatörer, ekonomiansvariga och it-ansvariga. Enheten ansvarar för tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom a-kassan, ekonomi, a-kassans externa och interna kommunikation samt de övergripande it-frågorna inom organisationen. Enheten är belägen i Stockholm. Vidare finns två enheter som ansvarar för förstagångsbeslut enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). En av enheterna har arbetsställen i Växjö och Vänersborg och den andra i Linköping och Stockholm. Den senare enheten ansvarar även för handläggning av förstagångsbeslut enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK), det vill säga medlemsärenden, samt för a-kassans internservice. De två sistnämnda enheterna leds av varsin enhetschef, medan stöd- och utvecklingsenheten är underställd kassaföreståndaren med chefsansvaret Kassaföreståndare Bitr. Kassaföreståndare Försäkringsenhet Omprövning, information, juridik, IT, ekonomi STOCKHOLM Enhetschef Förstagångsbeslut Ersättningsrätt VÄXJÖ, VÄNERSBORG Enhetschef Förstagångsbeslut Ersättningsrätt, medlemskap, internservice LINKÖPING, STOCKHOLM delegerat till den biträdande kassaföreståndaren. Vid arbetstoppar förstärks organisationen genom att tillfällig personal anställs för framför allt administrativa stödfunktioner samt information till medlemmar. Detta gör det möjligt för a-kassans handläggare att i största möjligaste mån ägna sig åt handläggning av försäkringsärenden. Under 2014 har flera utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser genomförts i organisationen. Medarbetarna har deltagit i olika projekt och arbetsgrupper i syfte att utveckla medarbetarna och organisationen och på så sätt bli ännu bättre för våra medlemmar. Bland annat har rutinerna kring handläggningen av ferielön utvecklats ytterligare för att bidra till en enklare och smidigare handläggning. Lärarnas A-kassa har haft 49 tillsvidareanställda under 2014 samt ett antal extraanställda vid arbetstoppar. Anna-Karin Frend Öfors anställdes som ny kassaföreståndare på Lärarnas A-kassa, med tillträde 15 januari Dessförinnan var Erika Waldemarsson tillförordnad kassaföreståndare. Ekonomisk utveckling Lärarnas A-kassas ekonomiska utveck- 6

7 ling under 2014 resulterade i ett överskott på tkr kronor, vilket är drygt två miljoner bättre än budgeterat. Det beror till viss del på att teknisk utveckling som budgeterats 2014 istället kommer att ske Arbetslösheten hos medlemmarna i Lärarnas A-kassa beräknas fortsätta minska även under 2015 vilket kommer att påverka det ekonomiska utfallet. Överskottet för 2014 föreslås tillföras a-kassans egna kapital. I övrigt hänvisas till a-kassans resultat- och balansräkning. Se sidan 9 och 11. Årets viktigaste händelser Ny kassaföreståndare Lärarnas A-kassas nya kassaföreståndare, Anna-Karin Frend Öfors tillträdde 15 januari Teknikutveckling i form av Mina sidor Internetkassan ersattes av Mina sidor vars syfte är att förbättra medlemsservicen genom att öka den elektroniska hanteringen av handläggningen och kommunikationen med medlemmar. Utökad tillgänglighet Under sommaren 2014 utökade Lärarnas A-kassa telefontiderna, det vill säga under högsäsongen för organisationen. Syftet var att öka möjligheten för medlemmarna att komma i kontakt med en handläggare under den tid då flest är arbetslösa. Sedan hösten är också handläggarna tillgängliga på sina direktnummer, så att medlemmarna lätt ska kunna nå sin personliga handläggare och få svar på sina frågor. Klarspråk Arbetslöshetsförsäkringen är komplicerad och det snåriga regelverket gör det till en utmaning för den enskilde individen att ta till sig vad det är som gäller. Därför har Lärarnas A-kassa under året drivit ett klarspråksprojekt. Syftet med projektet har varit att förenkla både skriftlig och muntlig kommunikation inom organisationen, så som webbplats, beslutsbrev 7

8 och personliga kontakter. Inom projektets ramar har också rymts att utbilda all personal i att tänka klarspråk i alla de sammanhang de möter medlemmar. Detta syfte sammanfaller väl med Lärarnas A-kassas fokus på att vara enkla och smidiga att ha att göra med. Utblick 2014 blev ett spännande år med val och budgetprocess i regering och riksdag. Arbetslöshetsförsäkringen, krav på ett höjt tak i a-kassan och skolfrågan var i stort sett dagligen på dagordningen i media och i det politiska samtalet. I mars 2015 beräknas den parlamentariska socialförsäkringsutredningen vara klar och även där är arbetslöshetsförsäkringen på dagordningen.vad man kommer fram till här kommer med största säkerhet att påverka a-kassornas verksamheter på olika sätt. Arbetslösheten för Lärarnas A-kassas medlemmar kommer troligen att fortsätta sjunka framöver eftersom det idag är ett svagt intresse för lärarutbildningarna och en hög medelålder bland de yrkesverksamma lärarna. Detta leder till en låg konkurrens om jobben på 5-10 års sikt. Inom det närmaste året råder brist på gymnasielärare i yrkesämnen, matematik och naturvetenskapliga ämnen; förskollärare och special- och fritidspedagoger, vilket bidrar till att det finns goda utsikter för dessa grupper att få jobb. Den nya skollagen ställer dock krav på behöriga lärare vilket kommer att påverka arbetsmarknaden framöver. På sikt kommer arbetsmarknaden att bli svårare för obehöriga lärare. (Källa: Arbetsförmedlingen) Lärarnas A-kassa förbereder sig genom att på olika sätt bidra till utvecklingen och vara uppdaterade och flexibla inom organisationen. Lärarnas A-kassa sätter medlemmarna i fokus och gör det enkelt, snabbt och smidigt att komma i kontakt med oss. Föreningsstämma Den ordinarie föreningsstämman för 2014 hölls den 21 maj i Alviksalen i Lärarnas Hus i Stockholm. 27 ombud och 2 suppleanter deltog. Utöver dem var även styrelseledamöter, ledamöternas suppleanter, revisorer samt personal från Lärarnas A-kassa närvarande. Styrelse, arbetsutskott och revisorer Styrelsen har under året bestått av Inger Maurin, Mats Norrstad, Per Hellström, Angelika Molander, Marie Wall Almquist, Ingela Zetterberg, Carina Bindzau (representant utsedd av tillsynsmyndigheten) och Mats Fredriksson (personalrepresentant). Under denna period har Robert Fahlgren och Marina Hägg varit suppleanter för styrelseledamöterna. Leif Lundkvist har varit suppleant för Carina Bindzau, Leif Lundqvist ersattes av Göran Gräslund under våren. Agneta Hansson har varit suppleant för Mats Fredriksson. Arbetsutskottet har bestått av ordföranden Inger Maurin och vice ordföranden Mats Norrstad tillsammans med kassaföreståndare Anna-Karin Frend Öfors som även varit sekreterare i både styrelsen och arbetsutskottet. Revisorer har varit Anita Mellberg och Lars-Erik Wickström. Gunnel Ahlgren och Eva Hüll har varit deras suppleanter. Auktoriserad revisor har varit Svante Nylén, Ernst & Young AB, och Stefan Eriksson, Ernst & Young AB (auktoriserad revisor) har varit hans suppleant fram till stämman 21 maj Vid stämman valdes Ernst & Young AB till auktoriserad revisor i Lärarnas A-kassa för resterande mandatperiod. Under året som har gått har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden, arbetsutskottet likaså. Representation Lärarnas A-kassa deltar aktivt i SO:s (Arbetslöshetskassornas Samorganisation) arbete, bland annat genom att delta i styr- och arbetsgrupper samt testgrupper i samband med utvecklingen av a-kassornas gemensamma applikationer. Under året har Lärarnas A-kassa haft ett nära samarbete med de andra a-kassorna inom TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). Detta samarbete resulterade i tre evenemang under Almedalsveckan med syfte att visa på svårigheterna i arbetslöshetsförsäkringen för inbjudna politiker. 8

9 Resultaträkning 1 INTÄKTER NOT Medlemsavgifter Annat statligt bidrag 0 0 Övriga bidrag Övriga intäkter Summa intäkter ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar enligt plan Övriga kostnader 0 0 Summa administrationskostnader RESULTAT FÖRE AVGIFTER TILL STATEN Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa avgifter till Staten RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster RESULTAT FÖRE POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Poster arbetslöshetsförsäkringen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Kostnad arbetslöshetsersättning Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Summa poster arbetslöshetsförsäkringen ÅRETS RESULTAT

10 10 Vi står på medlemmarnas sida

11 Balansräkning TILLGÅNGAR NOT Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning 49 Fordringar medlemsavgift Fordringar närliggande organisationer Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner 0 0 Summa avsättningar

12 Skulder Skulder arbetslöshetsersättning Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Skulder till närliggande organisationer Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Tilläggsupplysningar 1 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3), Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor samt föreskrifter utgivna av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Uppställningsformen för årsredovisningen är i enlighet med IAFFS 2014:6. Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången arbetslöshetskassan tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Övergången har inte inneburit några ändrade redovisningsprinciper. Övergången har inte inneburit några förändringar av några balansposter och därmed har inte det egna kapitalet påverkats. Uppställningsformen för Balans- och resultaträkning är anpassad efter IAF:s föreskrifter. Samtliga belopp är angivna i tkr om inte annat anges. Intäkter Medlemsavgifter redovisas såsom intäkt i den period medlemsavgiften avser. Avgifter till staten Arbetslöshetskassan redovisar kostnad för finansieringsavgift enligt erhållen debitering från myndigheten för räkenskapsårets kalendermånader. Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning och kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning och statsbidrag till arbetslöshetsersättning som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas i enlighet med IAFs föreskrifter som kostnad respektive intäkt oavsett tidpunkten för betalning. Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar medlemsavgifter Medlemsfordringar avseende medlemsavgifter har värderats enligt faktiskt inbetalade medlemsavgifter i januari 2015 som avser I övrigt redovisas inte eventuella medlemsfordringar avseende medlemsavgifter då medlemmen förlorar sitt medlemskap efter tre obetalda månader. Anläggningstillgångar Materialla anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år IT-utrustning och andra tekniska anläggningar 3 år Inventarier och verktyg 5 år 12

13 2 Medlemsavgifter Medlemsavgifter anslutna via Lärarförbundet Medlemsavgifter enskilt anslutna Summa ordinarie avgifter Arbetslöshetsavgift Summa Intäkten avser statligt bidrag Summa övriga bidrag Personal Medelantal anställda Kvinnor Män 8 8 Summa Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till kassaföreståndare Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till kassaföreståndare Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Övriga personalkostnader Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 5 5 Män 3 3 Totalt 8 8 Kassaföreståndare Kvinnor 1 1 Män - - Summa Övriga externa kostnader Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter 0 0 Revisionsarvode Lokalkostnader Datakostnader Övriga externa kostnader Summa Därav utgörande kostnader för köp av tjänster från närstående organisation, Lärarförbundet Upplysning om operationella leasingavtal Framtida leasingavgifter Ska betalas Inom 1 år Ska betalas Inom 1-5 år Ska betalas senare än 5 år - - Kostnadsförda leasingavgifter Företaget operationella leasingavtal består av leasing av 1 st bil samt lokalhyra. 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Summa utgående ackumelerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Summa utgående ackumelerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Finansiella intäkter Ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Övriga ränteintäkter Summa finansiella intäkter Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättningen Periodiserat statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning från ersättningstagare till Arbetsförmedlingen Summa Kostnad arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning

14 Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) Summa Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Ingående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Årets förändring Utgående periodiserade fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive skulder arbetslöshetsersättning Fordringar statligt bidrag källskatt Totala fordringar statligt bidrag Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Ingående ackumulerade fordringar Årets förändringar - Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Reglering tidigare SEA fordringar Utgående ackumulerade fordringar Avseende fordringar felaktig arbetslöshetsersättning har gamla fordringar som tillhörde tidigare A-kassa SEA justerats enligt styrelsens beslut. Dessa uppgår till beloppet kr. Styrelsen har även beslutat att avskriva preskriberade skulder. Dessa uppgår till beloppet kr och är återbetalat till Arbetsförmedlingen. Av årets reglerade fordringar utgörs 239 tkr av belopp som arbetslöshetskassan beslutat att efterge med stöd av 68 d lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms 219 tkr av beloppet vara osäkert. Fordringar - 1 år Fordringar 1 år - 5 år Fordringar 5 år - 10 år Fordringar 10 år Summa Fordringar medlemsavgift Fordringar medlemsavgift, förbundsanslutna och enskilda Total fordran Arbetslöshetsavgift 0 0 Summa Övriga fordringar Förskott till medlemmar Övriga fordringar Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering leverantörskulder t ex Depona arkivförvaltning samt Softronic drift OAS Övriga förutbetalda leverantörskostnader 0 Övriga förutbetalda kostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skulder Skulder till närliggande organisationer (Lärarförbundet) Summa skulder Skulder till näraliggande organisationer redovisades i årsredovisningen 2013 som långfristig skuld. På grund av nytecknat avtal 2014 är skulden nu omklassificerad till kortfristig skuld varför siffror även för 2013 har justerats från långfristig skuld till kortfristig skuld. 16 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift till IAF Skulder felaktig arbetslöshetsersättning Övriga skulder till Arbetsförmedlingen 0 0 Summa Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Källskatt anställda Övriga skulder Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 0 Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga upplupna kostnader Summa

15 Nyckeltal Medlemmar Anslutna, kvinnor Anslutna, män Anslutna, totalt Varav direktanslutna Medlemmar per åldersgrupp Orsak till utträde Avliden Egen begäran Bristande betalning Uteslutna Fyllt 65 år Årsavgift, förbundsanslutna Årsavgift, direktanslutna Inkomna meddelanden från Arbetsförmedlingen Beslut om åtgärd Ingen åtgärd Ingen åtgärd pga skäl saknas Ingen åtgärd pga inte sökt ersättning Totalt antal beslut under året Antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald ersättning Inkomna omprövningar Omprövningsbeslut under året: Avslag Bifall Delvis bifall Totalt antal beslut under året Inkomna överklaganden Antal domar rörande beslut fattade av kassan Antal polisanmälningar gjorda av kassan Arbetslöshet Antal ersättningsdagar inkomstrelaterad grundbelopp

16 Antal ersättningstagare Kvinnor Män Varav: Förskollärare Lärare, grundskola Lärare, gymnasieskola Lärare, högskola Fritidspedagoger Lärare, sfi Studieförbundsledare (tidigare cirkelledare) Lärare, övriga Övriga ej spec Totalt Ersättningstagare per åldersgrupp Totalt Dagar/ersättningstagare ,50 54,47 65,79 Utbetald inkomstrelaterad ersättning/ersättningstagare Antal utförsäkrade Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 45 ALF i dess lydelse tom 31 augusti Antal beslut om avstängning 45 dagar enl. 43 b ALF i dess lydelse from 1 september Utbetald inkomstrelaterad ersättning Utbetald grundersättning Dagpenning, snitt (kr) 610, ,67 607,05 605,14 Dagpenning, högst (kr) Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem Utbetald inkomstrelaterad ersättning/årsmedlem/månad 106,10 118,62 121,51 126,32 164,22 Avdragen preliminärskatt Nyckeltal verksamhet (tkr) Eget kapital Försäkringskostnader Årets resultat

17 Fotnoter 1 Posten är ny från 2012 och därför finns ingen statistik redovisad för tidigare år. 2 Posten är ny från och med september 2013 och därför finns ingen statistik redovisad för tidigare år. 3 Det totala antalet beslut kan överstiga/understiga antalet inkomna ärenden beroende på att ärenden som kommer in i slutet av året beslutas först påföljande år. 4 Se not 3. 5 Korrigeringar har gjorts i posten för år 2010 eftersom de visat sig vara felaktiga tidigare år. Dessurom bytte Lärarnas A-kassa driftleverantör år 2011 och i och med bytet ändrades åldersintervallerna. Siffrorna från 2010 är från ett annat åldersintervall. Styrelsens underskrifter Stockholm den 12 mars Anna-Karin Frend-Öfors Kassaföreståndare Mats Norrstad Mats Fredriksson Ingela Zetterberg Inger Maurin Ordförande Angelika Molander Per Hellström Lars Skoglund Marie Wall Almquist Revisorernas underskrifter Stockholm den 27 mars Lars-Erik Wickström Anita Mellberg Stefan J Eriksson Auktoriserad revisor, EY 17

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Lärarnas arbetslöshetskassa, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur kassan upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i kassans interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kassans finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Lärarnas arbetslöshetskassa för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvars frihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 27 mars 2015 Stefan Eriksson, Auktoriserad revisor, EY Anita Mellberg, Förtroendevald revisor Lars-Erik Wickström, Förtroendevald revisor 18

19 Vi gör det svåra enkelt 19

20 14709 FWD Reklambyrå Foto: Hans Bjurling samt Bildarkivet och Maskot bildbyrå Tryck: Typografiska Ateljén Upplaga: 50 ex Maj 2015 Lärarnas A-kassa är Sveriges största a-kassa för lärare. Vi är specialiserade på att hantera just lärarnas speciella villkor och arbetar hela tiden aktivt för att vara den mest attraktiva a-kassan för yrken inom skolväsendet. Lärarnas A-kassa Box , Stockholm Organisationsnummer:

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011

Lärarnas A-kassa Årsredovisning 2011 Lärarnas A-kassa är med över 174 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 215 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Styrelse Ledning Kassaföreståndere ALF Enhetschef Medlemsservice Enhetschef Staben Biträdande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa ÅRSREDOVISNING 214 0 1 Akademikernas a-kassa Box 3536 se-103 69 stockholm Besök: Klara norra kyrkogata 33, 7 tr Tel: +46 8 412 33 00 www.aea.se följ oss på twitter: @akademikernas Facebook: facebook.com/akademikernas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer