Chefen & Utlandsarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Utlandsarbetet"

Transkript

1 Chefen & Utlandsarbetet 1

2 INNEHÅLL Arbetet utomlands 4 Tjänsteresa 4 Utsänd 4 Dotterbolagsanställd 4 Lokalanställd 4 Anställningsavtalet 5 Lön 5 Arbetstid 6 Semester och helgdagar 6 Resekostnader 7 Uppdragets upphörande i förtid 7 Hemkomsten 7 Tillämpning av svensk lag 7 Övrigt 8 Checklista Anställningsavtalets förhandling och innehåll 9 Att tänka på innan utlandsarbetet 11 Uppehålls- och arbetstillstånd 11 Trygghetssystem 12 Sjukvård 12 Pension 14 A-kassa 15 Skatter 17 Chef och ledarskap utomlands 18 Ditt medlemskap i Ledarna under utlandsvistelsen 19 Att komma tillbaka hem till Sverige 20 Checklista 21 Länkar 22 Boktips 23 2 Ledarna januari 2011

3 I den här skriften får du information om vad som gäller om du ska arbeta utomlands och vad du bör tänka på inför utlandstjänstgöringen. Informationen är inte heltäckande, utan den ger dig hjälp för att du ska veta vad du ska undersöka mer och var du hittar informationen. Kontakta gärna Ledarnas servicecenter på telefon om du har frågor. 3

4 Arbetet utomlands Ditt arbete utomlands kan vara i olika former. Vanligtvis brukar man tala om att vara utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd. Det kan även vara fråga om en tjänsteresa utomlands. Det är viktigt att du vet i vilken form du arbetar och vilken som är din arbetsgivare för att du ska veta vilka lagar och regler som gäller. Tjänsteresa Som tjänsteresa räknas då du tillfälligt utför ditt arbete på en annan ort i Sverige eller i ett annat land. Du är fortfarande anställd av din svenska arbetsgivare och dina svenska anställningsvillkor är oförändrade. Du har rätt till traktamente för att bekosta mat och småutgifter och arbetsgivaren betalar för logi. Du omfattas som vanligt av det svenska socialförsäkringssystemet och betalar din inkomstskatt i Sverige. I normalfallet handlar det om kortare resor, men resan kan även vara under en längre tid och kan då vara ett alternativ till att du blir utsänd. Utsänd Du är utsänd om du och din arbetsgivare kommer överens om att du tillfälligt ska arbeta i ett annat land, vanligtvis under en längre tid. Du är fortfarande anställd av din svenska arbetsgivare och vanligtvis omfattas du av det svenska socialförsäkringssystemet. Dotterbolagsanställd Du blir erbjuden en anställning hos ditt företags utländska dotterbolag eller ett bolag inom samma koncern. Vanligtvis omfattas du av de lagar och regler som gäller i det aktuella landet och det svenska socialförsäkringssystemet gäller inte för dig. Lokalanställd Med lokalanställd menas att du själv har skaffat arbete utomlands eller blivit rekryterad av ett utländskt företag. Du omfattas av det aktuella landets lagar och regler. Om du blir lokalanställd i ett EU-land finns vissa minimiregler om till exempel rätt till skriftligt anställningsavtal, förhandlingsrätt vid kollektiva uppsägningar på grund av arbetsbrist, koncernfackligt arbete, maximal arbetstid, dygnsvila, veckovila, semester, rätt till fortsatt anställning om företagets verksamhet överlåts och lönegaranti vid konkurs. 4

5 Anställningsavtalet Det är viktigt att du skriver ett avtal med din arbetsgivare om vad som gäller för ditt utlandsarbete. Även om du är utsänd och fortfarande anställd i Sverige och redan har ett anställningsavtal är det viktigt att reglera vad som gäller just för utlandsvistelsen. I det skriftliga avtalet ska framgå alla rättigheter och skyldigheter som du och din arbetsgivare har mot varandra. Tänk även på att de skyldigheter som din arbetsgivare eventuellt åtar sig mot medföljande familj också ska regleras i avtalet, till exempel försäkrings-, sjuk-, skol- och reseförmåner. För dig som är statligt anställd finns fastställda regler och villkor som gäller vid utlandsarbete. På Utlandslönenämndens webbplats finns information om lönevillkor, När du träffar avtal om utlandsarbete ska du tänka på samma frågor som vid en anställning i Sverige. Dessutom ska du tänka på och avtala om de speciella frågor som uppstår för att du ska arbeta utomlands. Här nedan får du information och råd om de speciella frågorna som har samband med ditt avtal för utlandsarbete. Råden gäller främst för dig som är utsänd eller dotterbolagsanställd. Om du är lokalanställd gäller vanligtvis landets egna lagar och regler. Läs gärna Ledarnas skrift Chefen & Anställningsavtalet för generell information om anställningsavtal. Kontrollera om företaget har någon policy för utlandsarbete och informera dig i så fall om vad den innebär. Kontakta gärna Ledarnas servicecenter för rådgivning om anställningsavtalet. Lön Lönen bestäms av flera olika faktorer ansvar, arbetsuppgifternas art, krav i befattningen, erfarenhet, utbildning, sociala färdigheter, din prestation och ditt resultat samt marknadskrafter. Om du arbetar utomlands bör du tänka på att din lön påverkas även av andra faktorer. Det kan vara bra att jämföra med vad du skulle få för lön i Sverige på motsvarande befattning. Om du är anställd i ett utländskt dotterbolag eller om du själv ordnat ditt arbete och anställs i ett lokalt bolag i tjänstgöringslandet, får du undersöka lönenivåerna i landet för att försöka få en uppfattning om vad en rimlig lön är för din befattning. Som utsänd och dotterbolagsanställd bör du tänka på följande faktorer när du förhandlar din lön för utlandstjänstgöringen. Tillägg och förmåner fri bostad, fria hemresor, avgifter till barns skola, sjukvård och liknande är tillägg/förmåner som vanligtvis förekommer vid utlandstjänstgöring. 5

6 Arbetstid kontrollera hur arbetstiderna är i det land du ska arbeta i. Hur långa är arbetsdagarna? Vilka tider på dagen arbetar man? Stora avvikelser från svenska förhållanden bör kompenseras. Hardship ett hardshiptillägg betalas då du arbetar på en ort eller i ett land där levnadsförhållandena är särskilt påfrestande, t ex på grund av ordnings- och säkerhetsproblem, klimatförhållanden, kulturell och politisk isolering, bristande möjlighet till rekreation. Tillägget kan ges i form av extra ledighet, extra reseförmåner och/eller i pengar. Valuta tänk på i vilken valuta du vill få ut din lön. Vill du ha hela lönen i utländsk valuta eller delar av den i svenska kronor? Avsättning i Sverige ska delar av lönen tas ut i Sverige, t ex om din familj finns kvar i Sverige eller om delar av inkomsten ska konsumeras i Sverige. Levnadskostnaderna i arbetslandet. Eventuellt bortfall av sociala förmåner i Sverige som t ex föräldrapenning, barnbidrag. Lönerevision lönen bör omförhandlas var tolfte månad. Om ditt arbete utomlands förlängs eller om du byter tjänstgöringsland, bör en revidering av lönen diskuteras. Inflation inflationen i arbetslandet bör beaktas vid lönerevisionen och i land med snabb inflation bör lönen justeras oftare än var tolfte månad. Arbetstid När du avtalar om arbetstiden bör utgångspunkten vara att den ska vara enligt svensk lag eller kollektivavtal. Lokala förhållanden kan innebära att du behöver acceptera en längre arbetstid än i Sverige. Det kan kompenseras genom lönen eller övertidsersättning enligt svenska regler. Semester och helgdagar Semester ska utgå enligt svensk lag eller kollektivavtal, i varje fall om du är utsänd. Du bör ha rätt till ledighet på arbetslandets helgdagar och även för vissa svenska helgdagar som juldagen, nyårsdagen, långfredag och påskdagen. Tänk på att om du arbetar i ett land där förhållandena är extraordinära ( hardship ) kan det vara ett skäl till att du ska ha rätt till extra ledighet och ibland även rätt till betalda semesterresor. 6

7 Resekostnader Dina kostnader för resa till och från arbetslandet ska betalas av arbetsgivaren. Tänk även på att du ska ha rätt till traktamente för eventuella tjänsteresor inom arbetslandet och hur restiden ska hanteras utifrån arbetstidsoch ersättningsperspektiv. Uppdragets upphörande i förtid Du bör i avtalet se till att du kan avbryta utlandsarbetet i förtid om det skulle bli nödvändigt, till exempel på grund av att något oförutsett inträffar, som allvarlig sjukdom i familjen eller bland anhöriga, förändring av familjeförhållanden, politiska förhållanden eller naturkatastrofer i landet. Om du eller din familj av något skäl vantrivs utomlands bör du även då kunna avsluta arbetet i förtid. Hemkomsten Du som utsänd bör avtala med din arbetsgivare om att du ska ha rätt till en viss garantilön när du kommer tillbaka till Sverige för att du inte ska komma efter i löneutveckling jämfört med dina svenska kollegor. Garantilönen ger dig rätt att justera din lön som du har när du flyttar utomlands på samma sätt som andra svenska löner. Om du genom din anställning i Sverige har rörliga lönedelar och/eller ingår i ett bonus-, options- eller aktieprogram, ska du undersöka om utlandstjänstgöringen påverkar dina rättigheter. Se till att du kompenseras för eventuella förluster. Du bör även avtala om vad som gäller för det fall arbetsgivaren till exempel på grund av arbetsbrist säger upp din grundanställning i Sverige. Det kan då vara befogat att du har rätt till en längre uppsägningstid. Du som är dotterbolagsanställd bör också diskutera med din arbetsgivare om vad som gäller för din befintliga anställning i Sverige. En del koncerner erbjuder en återanställningsgaranti. Tänk igenom garantin noga vad gäller till exempel befattning, lön och uppsägningstider så du inte hamnar i en sämre situation än om du till exempel varit tjänstledig från din grundanställning. Överväg noga om det är möjligt att du har kvar din grundanställning i Sverige eller om du kan bli utsänd istället. Risken är annars att du förlorar förmåner enligt lag och avtal. Tillämpning av svensk lag I och med att du arbetar utomlands aktualiseras internationella regler om vilket lands lag som ska gälla för utlandsarbetet och vilken domstol som ska kunna avgöra en eventuell tvist mellan dig och din arbetsgivare. Valet av lag och domstol påverkas bland annat av var du huvudsakligen utför dina arbetsuppgifter, i vilket land arbetsgivaren finns, vilket land du har mest anknytning till och vad som har avtalats om lag och domstol i anställningsavtalet. Det är inte säkert att svensk lag gäller och att svensk domstol kan pröva en tvist. Du bör därför avtala om att svensk lag ska vara tillämplig och att svensk domstol ska vara behörig att pröva en eventuell tvist mellan dig och arbetsgivaren. 7

8 Övrigt Du bör även tänka på och avtala med din arbetsgivare om vad som gäller för följande och vilka kostnader som arbetsgivaren ska stå för i dessa avseenden: bostad i Sverige och utomlands flyttning av bohag från Sverige, magasinering i Sverige skola för medföljande terminsavgifter, skolböcker, reskostnader språkundervisning för dig och din familj före och under utlandsvistelsen hemresor till Sverige antal resor som arbetsgivaren bör bekosta beror på om din familj följer med eller inte kontaktperson på företaget i Sverige för att få information om vad som händer. 8

9 Checklista Anställningsavtalets förhandling och innehåll När du förhandlar ditt avtal för utlandsarbetet bör du tänka på följande och även se till att överenskommelser om detta ingår i det skriftliga avtalet: q arbetsgivarens namn och organisationsnummer q dina personuppgifter q anställningsform (tillsvidare eller tidsbegränsad) q tjänstgöringsgrad q titel och arbetsuppgifter q tillträdesdag q arbetsplats (ort) q lön q hardshiptillägg q valuta q levnadskostnader i landet q avsättning i Sverige q inflation q bonus-, options- och aktieprogram eller liknande q tidpunkt för löneutbetalning q antalet betalda semesterdagar q hur eventuell förskottssemester ska hanteras q arbetstid, om flextid tillämpas och hur den fungerar q rätt till övertidsersättning eller inte q reseersättning och traktamenten q helgdagar q hemresor q bostad q flyttkostnader q medföljande familj q skola för medföljande barn q språkundervisning q hälso- och sjukvård q uppsägningstid q utlandstjänstgöringens upphörande i förtid q särskilda förmåner och arbetsredskap såsom fri bil, mobiltelefon, dator, sjukvård, städning i hemmet, försäkringar, bredbandsuppkoppling i hemmet, morgontidning q kompetens- och karriärutveckling 9

10 10 q mandat och befogenhet q eventuellt tillämpligt kollektivavtal q delegering av arbetsmiljöuppgifter q annat t ex möjlighet till att arbeta hemma, flexiblare arbetstider q hänvisning till företagspolicys, instruktioner, rutiner, arbetsmiljöregler, ordningsföreskrifter och liknande q tillämplig lag och behörig domstol q sjuklön q arbetsskadeförsäkring q livförsäkring q pensionsförmåner

11 Att tänka på innan Det är många saker som ska kontrolleras och ordnas innan du flyttar och börjar ditt arbete utomlands. Det krävs dokumentation som behövs både i Sverige och utomlands och som ibland måste översättas, stämplas och vidimeras. Kontakta landets ambassad i Sverige för att få information om vilka dokument som krävs, som till exempel upphålls- och arbetstillstånd. Du behöver skaffa en bostad i landet och även ordna med bostaden, möbler och bohag du har hemma i Sverige. Om din familj ska följa med behöver ni ordna med sysselsättning till medföljande maka/make/sambo och skola till medföljande barn. Om du är utsänd eller dotterbolagsanställd bör du diskutera med din arbetsgivare vilka åtaganden och kostnader arbetsgivaren tar för medföljande till exempel för bostad, skolavgifter, skolmåltider och språkundervisning. Se till att sådana förpliktelser framgår i ditt avtal om utlandstjänstgöringen. Tänk på att var du är bosatt har betydelse till exempel för skatter, socialförsäkringar och familjerätt. Skaffa dig information om ditt nya hemland. Du kan få mycket information genom internet om folket, kulturen, arbetslivet, politiken, vädret, naturen, skolan och landets historia. Det finns även flera svenska organisationer och nätverk i världen. Längst bak i skriften finns tips på länkar som du kan använda dig av. Kontakta andra svenskar som eventuellt redan bor och arbetar i landet för att få information. Det är en stor fördel om du kan språket som talas i landet där du ska arbeta. Om du har möjlighet är det värdefullt att lära dig språket eller i vart fall nyttiga fraser och enklare ord, redan i förväg. Uppehålls- och arbetstillstånd Vissa länder kräver att den som inte är medborgare i landet har ett uppehålls- eller arbetstillstånd för att bo och arbeta i landet. I korthet gäller följande regler. Inom Norden nordiska medborgare kan arbeta och bo inom Norden utan uppehålls- och arbetstillstånd. Du behöver dock ett flyttningsbevis från Skatteverket. Inom EU/EES svenska medborgare kan arbeta utan några speciella tillstånd. Vissa länder kräver ett särskilt uppehållstillstånd om du ska stanna längre än tre månader. Utanför EU/EES arbete utanför EU/EES kräver som regel att du har uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Kontakta landets ambassad i Sverige för mer information. 11

12 Trygghetssystem Informera dig om vilka sociala trygghetssystem i form av lagar och försäkringar som gäller för dig och din familj när du åker utomlands och arbetar. Här får du kortfattad information, men det är viktigt att du noga undersöker vad som gäller för just dig och din familj. När du bor och arbetar i Sverige omfattas du av det svenska socialförsäkringssystemet som bland annat ger dig rätt till sjukvård, tandvård, sjukpenning, pension, föräldrapenning, barnbidrag och arbetsskadeförsäkring. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal omfattas du även av ytterligare skydd för till exempel arbetsskada, pension och dödsfall. När du bor och arbetar utomlands är huvudregeln att du inte längre omfattas av det svenska systemet utan att du ska omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem och ha rätt till samma förmåner som invånarna i det landet. Undersök noga vad det innebär för dig till exempel för a-kassa, sjukvård och pension och vad du förlorar från det svenska socialförsäkringssystemet. I vissa fall gäller dock det svenska försäkringssystemet för dig även utomlands. Reglerna skiljer sig åt beroende på om du arbetar inom eller utanför EU/EES/Schweiz och om du är utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd. Det är Försäkringskassan som avgör om du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet eller inte. Tänk på att du blir avregistrerad från den svenska socialförsäkringen från och med utresedagen om du lämnar Sverige för en längre period, eftersom du inte längre anses bosatt i Sverige. Vidare kan svenska myndigheter anse att du ska tillhöra arbetslandets socialförsäkringssystem om du är utomlands länge. Kontrollera alltid noga med Försäkringskassan vilka trygghetssystem du omfattas av under din utlandstjänstgöring. Sjukvård Inom EU/EES och Schweiz Som anställd omfattas du bara av ett lands socialförsäkringssystem. I regel det land där du arbetar. Men om du är utsänd av din svenska arbetsgivare att arbeta i ett EU/ EES-land eller i Schweiz fortsätter dock den svenska socialförsäkringen att gälla för dig under tolv månader. Din arbetsgivare måste begära ett utsändningsintyg från Försäkringskassan. Det krävs också att du utför arbete för det utsändande företagets räkning och att du under hela utsändningstiden är anställd av din arbetsgivare för att du ska vara fortsatt försäkrad i Sverige. Tiden om tolv månader kan förlängas efter ansökan hos Försäkringskassan. Var uppmärksam på att om du byter arbetsgivare under utlandsvistelsen eller ställs till förfogande för ett tredje företag i arbetslandet eller om du redan haft någon förmån i arbetslandet anses du inte längre som utsänd och du omfattas då istället av arbetslandets socialförsäkringssystem. 12

13 Inom EU/EES och Schweiz har du även rätt till nödvändig vård i landet där du arbetar även om du är försäkrad i Sverige. Detta gäller oavsett om du är utsänd eller anställd av en utländsk arbetsgivare i det land där du arbetar. Medföljande familj har också vanligtvis rätt till nödvändig vård i arbetslandet. Du och din familj behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort att visa i arbetslandet. Du behöver inte betala försäkringsavgifter i arbetslandet om du har med dig ett intyg från svenska Försäkringskassan (EU-kort). Om du är utsänd under längre tid än ett år behöver du istället för det europeiska sjukförsäkringskortet ett annat intyg från Försäkringskassan (E 106) som ger dig rätt till all vård i landet som du är utsänd till. Om du inte är utsänd omfattas du från den dagen du börjar arbeta i ett annat EES/EU-land eller Schweiz av det landets socialförsäkringssystem på samma sätt som invånarna i det landet. Reglerna i de olika länderna skiljer sig åt. Informera dig om vad som gäller. För anställd inom offentlig sektor gäller något andra regler. Om du är anställd av förvaltningen i arbetslandet är du försäkrad i det landet. Om du är anställd i Sverige och utsänd till en EU-medlemsstat är du försäkrad i Sverige, oavsett hur lång tid du ska arbeta utomlands. Utanför EU/EES och Schweiz Som utsänd av din arbetsgivare till ett land utanför EU/EES eller Schweiz gäller som huvudregel att du omfattas av den svenska socialförsäkringen under ett år. Om du däremot är anställd i ett utländskt företag inom din svenska arbetsgivares koncern eller genom ett arbete som du själv ordnat omfattas du av arbetslandets socialförsäkringssystem. Det landets system kan vara antingen mer förmånligt än det svenska eller mindre förmånligt. Undersök om du behöver komplettera med en privat sjukvårdsförsäkring. Inom Norden För arbete inom Norden gäller en del mer långtgående rättigheter än de som annars gäller inom EU/EES. Mer information får du från Försäkringskassan och på Nordiska rådets webbplats Medföljande familj Rättigheterna inom socialförsäkringssystemet kan skilja sig åt mellan familjemedlemmar till exempel beroende på om den medföljande arbetar. En medföljande make/maka/sambo kan avregistreras från det svenska socialförsäkringssystemet vid en tidigare tidpunkt än du som arbetar. Kontrollera därför möjligheten att få till exempel svensk föräldrapenning för medföljande maka/make/sambo, barnbidrag, studiebidrag och underhållsstöd och vad som i övrigt gäller för medföljande familj. 13

14 Pension Du som bor i Sverige får allmän pension från staten och genom arbete tjänar du in inkomst- och premiepension. Om du omfattas av ett kollektivavtal tjänar du även in rätt till tjänstepension. Privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP-avtalet och som arbetar utomlands på uppdrag av sin arbetsgivare omfattas i många fall av ett särskilt kollektivavtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring. Det innebär att du tjänar in pension enligt ITP, har en livförsäkring (TGL), en arbetsskadeförsäkring (TFA) och omställningsstöd vid uppsägning (TRR) på i huvudsak samma sätt som om du arbetade i Sverige. Du har också en särskild läkekostnadsförsäkring som täcker kostnader för läkar-, sjukhusoch tandvård. Läkekostnadsförsäkringen gäller även för maka/make/sambo och barn under 21 år om du och din arbetsgivare kommit överens om att de ska följa med vid utlandstjänstgöringen. Det sociala trygghetsavtalet gäller under förutsättning att: - du tjänstgör på arbetsgivarens uppdrag utomlands, - du före utlandstjänstgöringen omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller är på utlandstjänst som redan omfattas av avtalet om social trygghet, - du under utlandsvistelsen fortfarande är anställd hos din svenska arbetsgivare, - din svenska arbetsgivare är bunden av kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Det sociala trygghetsavtalet gäller inte om du - samtidigt är anställd av en utländsk arbetsgivare och - på grund av anställningen med den utländska arbetsgivaren har rätt till sociala förmåner i det landet. Om du är tjänstledig från det svenska företaget för att arbeta i ett utländskt koncernbolag gäller alltså inte avtalet om social trygghet. Avtalet gäller heller inte för dig som är högre chef på ledningsnivå, dock gäller försäkring vid arbetsskada även för dig. Om du är utsänd för kortare tid än ett år omfattas du vanligtvis av de svenska kollektivavtalade försäkringarna. För dig som är dotterbolagsanställd eller själv ordnat ett arbete på ett lokalt företag i landet gäller att du inte tjänar in svensk pension när du flyttar från Sverige. Se till att du tjänar in pension i landet där du arbetar och om du är dotterbolagsanställd bör du förhandla med din arbetsgivare om att kompenseras genom en privat pensionsförsäkring för det du eventuellt förlorar genom att inte omfattas av det svenska pensionssystemet. Tänk på att medföljande maka/make/sambo som inte arbetar under utlandsvistelsen inte tjänar in pension, men att det finns möjlighet att teckna en försäkring och att det går att överföra premiepension mellan makar. 14

15 A-kassa Reglerna kring arbetslöshetsersättning är komplicerade. Kontakta därför alltid den a-kassa som du är medlem i när du planerar din utlandstjänstgöring för att få detaljerad information om vad som gäller. Tänk på att rätten till ersättning från din eventuella inkomstförsäkring i Sverige kräver att du måste uppfylla villkoren för att få rätt till svensk arbetslöshetsersättning. Utsänd Som utsänd inom EU/EES och Schweiz, kan och ska du vanligtvis vara fortsatt medlem i din svenska a-kassa, i vart fall under ett år med möjlighet till förlängning. Även om du arbetar utomlands omfattas du av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Det förutsätter dock att du är anställd i ett företag med säte i Sverige, att din lön och sociala avgifter betalas från Sverige och att din arbetsgivare ordnar ett intyg från Försäkringskassan om att du omfattas av svensk socialförsäkring (E101). Om du arbetar i ett land utanför EU/EES kan och ska du också vara medlem i en svensk a-kassa under förutsättning att du är anställd i ett företag med säte i Sverige och att din lön och sociala avgifter betalas från Sverige. Arbetet utomlands jämställs då med arbete i Sverige enligt arbetslöshetsförsäkringen. Någon direkt tidsbegränsning hur länge du kan arbeta utomlands och ändå omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring finns inte. Gränsarbetare Speciella regler gäller för dig som är gränsarbetare och oäkta gränsarbetare. Du är gränsarbetare om du bor i ett EES/EU-land eller Schweiz, arbetar i ett annat EES/EU-land och återvänder till bosättningslandet minst en gång i veckan. Du är oäkta gränsarbetare om du bor i ett EES/EU-land eller Schweiz, arbetar i ett annat EES/EU-land och återvänder till bosättningslandet mer sällan än en gång i veckan. Både gränsarbetaren och den oäkta gränsarbetaren ska vara medlem i en a-kassa i arbetslandet. Däremot finns en skillnad i vilken a-kassa och i vilket land som man ska söka ersättning från vid arbetslöshet. Båda ska söka ersättning från a-kassan i arbetslandet vid delvis eller periodvis arbetslöshet. Vid hel arbetslöshet ska gränsarbetare söka ersättning i bosättningslandet. En oäkta gränsarbetare kan däremot välja att vid hel arbetslöshet söka ersättning i bosättningslandet eller arbetslandet. Nordiska länder Inom de nordiska länderna finns speciella regler som i korthet innebär att den som arbetar och varit med i en a-kassa i ett annat nordiskt land och inom fem år återvänder till Sverige har rätt att återinträda i svensk a-kassa utan krav på arbete i Sverige. Ansökan måste göras inom åtta veckor från det att arbetet i det andra nordiska landet upphörde. Man får tillgodoräkna sig försäkringstiden och arbetstiden från det andra nordiska landet. Detta förutsätter att du var medlem i en svensk a-kassa innan du flyttade från Sverige. 15

16 Dotterbolags och lokal anställd Som dotterbolagsanställd eller lokalanställd inom eller utanför EES/EU och Schweiz ska du vara medlem i a-kassan i det land där du arbetar. Kontrollera hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i det aktuella landet. I vissa länder krävs att du ansöker om inträde i arbetslöshetsförsäkringen. I andra länder omfattas du automatiskt av försäkringen om du arbetar i landet och i vissa länder finns det inte någon arbetslöshetsförsäkring alls. 16

17 Skatter Reglerna kring internationell beskattning av inkomster är svåröverskådliga. Här får du en inledande orientering i begreppen. Kontakta Skatteverket för detaljerad information om i vilket land du ska betala skatt vid arbete utomlands. Överväg också om förhållandena är så komplicerade att du behöver anlita en expert på svensk och utländsk beskattning. Hemvistprincipen I många länder, även Sverige, gäller hemvistprincipen som innebär att du betalar skatt i det land som du är bosatt i. En person som är folkbokförd i Sverige, vistas mer än sex månader i Sverige eller annars har väsentlig anknytning hit är skyldig att betala skatt i Sverige. Detta gäller även för utländska inkomster. Sexmånaders- och ettårsregeln Det finns två viktiga undantag från den svenska hemvistregeln, nämligen sexmånaders- och ettårsregeln. Om du uppfyller kraven enligt dessa regler ska du inte betala inkomstskatt i Sverige utan i arbetslandet. För dig som är utsänd för att arbeta utomlands gäller vanligtvis antingen sexmånadersregeln eller ettårsregeln. Läs mer om dessa regler på Dubbelbeskattningsavtal Det finns dubbelbeskattningsavtal mellan olika länder som reglerar i vilket land skatt ska betalas. Syftet med avtalen är att undvika att skatt betalas på samma inkomst i två länder. Sverige har avtal med alla europeiska länder och många andra länder i världen. För Norden finns ett gemensamt avtal. Expertskatt I vissa fall finns möjlighet att ansöka om expertskatt om du är utsänd som expert, vilket ger en lägre skattenivå. Kontrollera med Skatteverket. 17

18 Chef och ledarskap utomlands Oavsett i vilket land du kommer att arbeta som chef kan du vara säker på att det finns en del olikheter när det gäller förväntningarna och synen på ledarskap. Skillnaderna kan vara större eller mindre, men räkna med att det är annorlunda. Det som anses vara typiskt för svenskt ledarskap är: inriktning/fokus på teamet glorifierar inte gärna enskilda individers prestation konfliktundvikande självständigt, informellt, anti-hierarkiskt handlingskraftigt. Högre chefer i Sverige tenderar att fokusera på de övergripande målen, medan de lämnar detaljer och själva utförandet till teamen. (Vinnova Report VR 2008:14 Leading Companies in a Global age Managing the Swedish Way) Att leda grupper av människor i ett annat land, med en annan syn på och erfarenhet av ledarskap är roligt och utmanande, men kan också ge upphov till en del missförstånd på vägen. Samma sak gäller olika länders kultur när det gäller att göra affärer. I Sverige utgår vi i regel från att när vi skakat hand är vi överens om affären och dess villkor, även om det formella avtalet ännu inte är undertecknat. Det här är inte självklart i alla länder, mycket kan hända innan avtalet är underskrivet. Det bästa du kan göra för att förbereda dig inför din utlandstjänstgöring, både när det gäller affärsklimat och arbetslivets kultur, är att knyta kontakt med någon som har varit verksam som chef i det land du är på väg till. Han eller hon kommer vara en ovärderlig källa till information och kan ge dig tips på vägen så att du vet vilka fallgropar du ska undvika och vilka framgångsfaktorerna är. Förutom skillnader i ledarskapet, bör du även tänka på att det är många andra saker som kan skilja sig åt mellan olika länder. Kultur, seder och bruk, tilltal, kroppsspråk, respekten för tider, konversation, humor, diskussionsämnen, etik och moral är exempel på sådana skillnader. 18

19 Ditt medlemskap under utlandsvistelsen Under din utlandsvistelse kan du vara fortsatt medlem i Ledarna. Möjligheten att utnyttja alla medlemsförmåner fullt ut kan dock påverkas, som till exempel rätten till ersättning vid arbetslöshet från inkomstförsäkringen, sjuk- och hälsovårdsförsäkringar, sakförsäkringar och förhandlings- och processhjälp. Som medlem i Ledarna och anställd i utlandet, hos en utländsk arbetsgivare eller i uppdragsförhållande kan du få kostnadsfri förhandlings- och processhjälp från Ledarna om du hamnar i tvist med din arbetsgivare, under förutsättning att svensk domstol är behörig och svensk rätt ska tillämpas. Genom Ledarnas medlemskap i den europeiska chefsorganisationen CEC (Confédération Européenne des Cadres) har du möjlighet att få arbetsrättslig rådgivning från andra chefsorganisationer i vissa europeiska länder. Genom vårt samarbete med Ledarna i Danmark och Norge kan du även få förhandlings- och processhjälp i en eventuell tvist med arbetsgivaren. Din inkomstförsäkring som du har genom ditt medlemskap i Ledarna gäller under vissa förutsättningar när du arbetar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Kontakta Bliwa för mer information om vad som gäller för dig. Tänk även på att kontrollera vad som gäller för dina medlemsförsäkringar hos Trygg-Hansa. 19

20 Att komma tillbaka hem Tänk på hemflytten till Sverige redan innan du åker utomlands. Om du är utsänd eller dotterbolagsanställd är det viktigt att du tänker på vad du ska arbeta med när du kommer hem efter din utlandsvistelse. Verksamheten där du arbetar i Sverige idag förändras. När du kommer hem kan avdelningen ha omorganiserats, din befattning kan ha försvunnit och din chef kan ha slutat. Diskutera med din arbetsgivare om vad du ska arbeta med när du kommer hem och dokumentera överenskommelsen i avtalet om din utlandstjänstgöring. Det kan vara lämpligt att du får ett anställningsintyg och betyg från din befattning i Sverige redan innan du åker utomlands. Det kan vara svårare att ordna det när du kommer hem och då få tag på rätt person att skriva ett omdöme. Håll kontakten med någon på företaget hemma i Sverige som kan informera dig om vad som händer på företaget medan du är utomlands. Det kan även vara bra om du har tillgång till företagets svenska intranät. Tänk på din kompetensutveckling under utlandsvistelsen. Kom överens med din arbetsgivare om hur du ska få kontinuerlig utveckling så att du inte tappar kompetens. Behovet av kompetensutveckling beror på vilket land du kommer att arbeta i och utvecklingsnivån i det landet. Många som varit stationerade utomlands under längre perioder säger att det kan vara jobbigt att komma tillbaka till vardagen i hemlandet. Både din levnadsstandard och levnadsstil kan ha förändrats de år du varit utomlands. Att ställa om upplevs av många som tufft och det är inte ovanligt att uppleva rastlöshet, främlingskap eller tomhet. Oavsett om du haft medföljande under din utlandsvistelse eller inte, är det en stor omställning även för dem att komma hem, alternativt att ha dig hemma på heltid igen. 20

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Polen Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt exempelvis

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Ryssland Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser?

Min arbetsgivare är: Är företaget en del av ett större bolag eller organisation med dotterbolag eller avdelningar på olika platser? Utlandsenkät 2009 Sveriges Ingenjörer och Ingenjörsföreningen i Danmark (IDA) Land: Luxemburg Frågorna är formulerade enligt Sveriges Ingenjörers enkät, svarsalternativen för IDA var på motsvarande sätt

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

1.2 Notera att utstationeringsdirektivet gäller vid arbete i annat EU/EES land

1.2 Notera att utstationeringsdirektivet gäller vid arbete i annat EU/EES land Översiktlig information om vad som gäller vid utlandstjänstgöring hos arbetsgivare som tillhör branschen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 1 Anställningsvillkor 1.1 Lagstiftning Enligt förarbetena

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande Innan ankomst Inför ankomst 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande 1. Bostad Bostadssituationen är mycket svår i Lund och universitetet har begränsade möjligheter

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring

Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring NFT 1/2001 Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring av jur.kand. Göran Lagerström, Ernst & Young Den ökade rörligheten ute i världen har gjort att såväl arbetsgivare som anställda i internationellt

Läs mer

Mellan företaget (namn och organisationsnummer) nedan kallat XX- företaget och NN (namn och personnummer) har denna dag träffats följande.

Mellan företaget (namn och organisationsnummer) nedan kallat XX- företaget och NN (namn och personnummer) har denna dag träffats följande. Kommentarer börjar från s. 4. Mall för individuellt anställningsavtal på företag som saknar kollektivavtal Ungefär så här kan ett individuellt anställningsavtal på företag utan kollektivavtal se ut för

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring. Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en svensk organisation eller konsultfirma

Information info r din utlandstja nstgo ring. Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en svensk organisation eller konsultfirma Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en svensk organisation eller konsultfirma 2012 INLEDNING Sidas program för Bilaterala Biträdande Experter

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Arbete utomlands 2008 1 Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Innehåll Allmänt...........................................3 Det lagstadgade försäkringsskyddet................3

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring

Information info r din utlandstja nstgo ring Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en ambassad eller lokal organisation/myndighet 2012 Bilaga: URA-avtalet - Tillämpningsanvisningar för BBE

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2017 Arbetsgivaravgifter Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk person åt ett svenskt företag

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer