Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson (c) kl Anita Andersson (c) Myrtel Tobiasson (kd) Monika Ljungdahl (m) Christer Jonsson (s) ersättare för Matz Östingstorp (s) Hans Jonsson (s) ersättare för Martina Andersson (s) Ann-Mari Johansson (c)ersättare för Karin Helmersson (c) kl May Bernhardsson (c) ersättare för Ing-Marie Rosén (c) Övriga deltagande Laila Johnsson (s) Joakim Nyström (v) Ann-Mari Johansson (c) kl Nils Duveborn (spi) Birgit Andersson (fp) Agneta Algotsson (m) Inger Bergström, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 68 Bengt Thörnblad, enhetschef 68 Peter Mattson, administrativ chef Hans Gunnar Hovbäck, omsorgschef Irene Sjödahl, sekreterare Utses att justera Kerstin Jonsson Justeringens plats och tid Förvaltningshuset Balder, måndagen den 10 september 2007 kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Irene Sjödahl Hans Dahlström Kerstin Jonsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omsorgskontoret Hans Dahlström G:\OM\Protokoll\Omsorgsnämnd\2007\.doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 68 Kommunalisering av hemsjukvården 69 Rutiner vid krissituationer 70 Delårsbokslut Budgetuppföljning 71 Boendeplanering 72 Yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna 73 Yttrande över plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun 74 Avgiftsenkät, januari Trygghetslarm och larmmottagning 76 Handlingsplan med anledning av medarbetarenkät inom omsorgsförvaltningen 77 Delegationsärenden 78 Rapporter och anmälningar

3 Sammanträdesdatum 3 68 Dnr 07/ KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRDEN Sammanfattning Föredragande Inger Bergström, MAS och Bengt Thörnblad, enhetschef. Inger Bergström redogör för innehållet i slutrapporten Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. Rapporten innehåller arbetsgruppens förslag till styrgruppen. Bengt Thörnblad, enhetschef redogör för Nybro kommuns lokala förutsättningar inför kommunalisering av hemsjukvården. Det är många frågor att ta ställning till lokalt, bland annat följande: lokaler organisation budget avgifter Föreligger slutrapport avseende Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. Rapporten beskriver arbetsgruppens hemsjukvårdsuppdrag enligt följande: Bakgrund Hösten 2005 beslutades i samråd mellan kommunerna/regionförbundet och landstinget att starta ett gemensamt förberedelsearbete inför en eventuell kommunalisering av hemsjukvården i länet. Bakgrunden var dels den statliga utredningen Sammanhållen hemvård SOU 2004:68 som presenterades 2004 och som förordade att kommunerna tog över hela hemsjukvården, dels de förändringar som beslutats om landstingets primärvårdsorganisation och dels kommunernas initiativ om plattformsgruppen där vissa förbättringsområden i gränslandet mellan kommunerna och landstinget identifierades och presenterades. Projektorganisation En projektorganisation bildades med en politisk styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp gemensamt för kommunerna och landstinget. Styrgruppens uppdrag Ledstjärnan i arbetet har varit att se till den enskildes ( Klaras ) bästa. Styrgruppens första uppdrag i februari 2006 till arbetsgruppen omfattade:

4 Sammanträdesdatum 4 68 (forts) Gemensam definition av hemvård/hemsjukvård Förtydligande av de nuvarande hemsjukvårdsnivåerna Beskrivning av förbättringsområden Att inledningsvis arbeta med Borgholm, Kalmar, Vimmerby och Västervik Detta uppdrag har bearbetats i arbetsgruppen. Kommunernas representanter i arbetsgruppen har begärt underlag från landstinget vad gäller volymer avseende hemsjukvård och hembesök. Då dessa uppgifter skall baseras på verksamhetsåret 2006 har detta underlag först kunnat levereras under våren Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (Prop. 2005/06:115) I mars 2006 presenterades propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Den fokuserade bland annat på betydelsen av att samla sociala och medicinska insatser för äldre med flera i ordinärt boende under ett kommunalt huvudmannaskap. Presidiekonferens för landstinget och kommunerna Vid en gemensam presidiekonferens i Oskarshamn den 15 juni 2006 lämnade arbetsgruppen en lägesrapport. Deltagarna framförde behovet av en tydligare styrning och underströk vikten av att samtliga kommuner i länet fortsättningsvis blir delaktiga i processen. Styrgruppens reviderade uppdrag Styrgruppen beslutade om följande reviderade uppdrag: A Avgränsa och definiera begreppet avancerad hemsjukvård B Beskriva och klargöra utredningsansvaret avseende demenssjukdomar C Beskriva hur den palliativa vården bedrivs idag. Klargöra alternativt föreslå framtida ansvarsfördelning D Beskriva hemvårds-/hemsjukvårdsdelen inom habiliteringen E Beskriva hur hjälpmedelsförsörjningen ser ut i ordinärt boende F Beskriva hur slutsatserna i rapporten Rehabilitering av äldre nuläge och vision 2006 överensstämmer med propositionen 2005/06: 115 och hur rehab för äldre bör lösas när ansvaret för hemvården/hemsjukvården kommunaliseras G Utifrån det väntade lagförslaget om kommunalisering av ansvaret för hemvården/hemsjukvården definiera och identifiera de samlade resurserna som ska ingå i hemvårds-/hemsjukvårdsansvaret

5 Sammanträdesdatum 5 68 (forts) I det fortsatta arbetet under hösten 2006 har arbetsgruppen genomfört en rad informationsmöten och dialogträffar med personal från såväl kommunerna som från primärvården. I februari 2007 redovisade arbetsgruppen en lägesrapport. Politiska ställningstaganden Nationell nivå Efter regeringsskiftet hösten 2006 har besked lämnats från regeringen att det inte blir någon lagstiftning i frågan. Istället är det upp till kommunerna och landstinget i respektive län att lokalt finna goda lösningar i samförstånd. Landstingsnivå Landstingets politiker har ställt sig positiva till en överföring av hemsjukvården/hembesöken till länets kommuner. Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel inkluderas i uppdraget. Förutsättningen är att samtliga kommuner i länet accepterar detta samt att den ekonomiska regleringen sker genom en skatteväxling. Verksamhetsöverföringen bör ske Kommunnivå Kommunerna är överens om att hemsjukvården ska kommunaliseras och understryker vikten av att helheten beaktas, dvs att ett övertagande av hemsjukvården inkluderar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Uppdraget Vid första styrgruppsmötet enades styrgruppen om En gemensam projektorganisation Arbetssätt för uppdraget Det grundläggande uppdraget formulerades. Styrgruppen vill ha ett helhetsperspektiv och utgå från äldrevårdsutredningens synsätt. Detta var det ursprungliga uppdraget som sedan successivt förtydligats: Presentera underlag för kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. Det innefattar hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL 18 och 18 b som utförs av sjuksköterska/undersköterska samt rehabilitering/habilitering som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Även hjälpmedel omfattas. Målet är att kommunaliseringen ska ske Den enskildes bästa ska alltid stå i centrum.

6 Sammanträdesdatum 6 68 (forts) Styrgruppens kompletterande uppdrag april 2007 Arbetsgruppen får fullt mandat att ta fram det material som behövs. Föreligger missiv avseende kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Genom missivet och tillhörande slutrapport överlämnar den politiska styrgruppen för hemsjukvårdsprojektet sina rekommendationer beträffande kommunalisering av hemsjukvården m m till länets kommuner och landsting för godkännande. Styrgruppens rekommendationer delas in i följande områden: 1. Hemsjukvård 2. Palliativ vård 3. Demensutredning 4. Psykiatri 5. Barn 6. Riksavtal 7. Hembesök 8. Rehabilitering 9. Habilitering 10. Hjälpmedel 11. Informationsöverföring och vårdplanering 12. Samverkan mellan huvudmännen Avslutningsvis lämnar styrgruppen förslag till beslut enligt följande: Under förutsättning att överenskommelse träffas om den ekonomiska regleringen beslutar kommunen/landstinget att godkänna styrgruppens samtliga förslag, att det avtal som upprättas om kommunalisering av hemsjukvården m m årligen skall följas upp och att en utvärdering av avtalet görs under år 2010 samt att medverka till att en regional politisk grupp med representation från både landstinget och kommunerna tillsätta för fortsatt samverkan mellan huvudmännen inom vård- och omsorgssektorn i Kalmar län. Beslutsunderlag 1. Rapport Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län 2. Missiv Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län

7 Sammanträdesdatum 7 68 (forts) Förslag till beslut 1. att lägga informationen till handlingarna Beslut 1. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett förslag avseende kommunalisering av hemsjukvården innehållande bland annat organisation, lokalfrågor, budget och avgifter med redovisning vid omsorgsnämndens sammanträde att i övrigt lägga informationen till handlingarna

8 Sammanträdesdatum 8 69 Dnr 07/ RUTINER VID KRISSITUATIONER Sammanfattning Föreligger förslag till rutiner vid krissituationer. Sammanfattningsvis är rutiner vid krissituationer indelade under följande rubriker: Definition, kris Krishanteringsgrupp Generell åtgärdsplan Krishanteringsgruppens ansvar Krishanteringsgruppens lokalisering Evakueringsplan för enheten Kontakter och krishjälp Information vid krissituationer Formalia för hedersbetygelser m m Anhöriglista för anställda och omsorgstagare Vid omsorgsnämndens sammanträde framkommer följande synpunkter till kompletteringar på förslaget. 1. Att kontrollera att riktlinjer för hedersbetygelse överensstämmer med den policy som finns på kommunens intranät. 2. Att det klart framgår att respektive enhetschef ansvarar för att generella åtgärdsplanen och evakueringsplanen delges all personal. 3. Att respektive enhetschef ansvarar för att nyanställda får introduktion avseende krishantering på arbetsplatsen. Beslutsunderlag 1. Förslag till rutiner vid krissituationer Förslag till beslut 1. att fastställa föreliggande förslag till rutiner vid krissituationer

9 Sammanträdesdatum 9 69 (forts) Beslut 1. att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering avseende ovanstående synpunkter 2. att ärendet rutiner för krissituationer skall tas upp för behandling vid omsorgsnämndens sammanträde

10 Sammanträdesdatum DELÅRSBOKSLUT BUDGETUPPFÖLJNING Sammanfattning Föredragande Peter Mattson redogör för budgetutfallet fram till och med augusti månads utgång. Enligt budgetuppföljningen så är personalkostnaderna fortsatt höga. Intäkterna för främst personlig assistans (LASS) har dock ett bättre resultat än budgeterat. Under sammanträdet framförs önskemål om att omsorgsnämndens ledamöter ska få en skriftlig redovisning till nästa nämnd avseende ofinansierade ej budgeterade ärenden som tillkommit under pågående budgetår. Föreligger upprättat delårsbokslut för omsorgsnämnden januari-juni 2007 enligt följande: Nämnd Omsorg Resultat, tkr Delår jan-juni 2006 Bokslut 2006 Budget 2006 Delår janjuni 2007 Budget 2007 Prognos 2007 BRUTTOINTÄKTER Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader BRUTTOKOSTNADER NETTOKOSTNAD RAM (skattemedel) ÅRETS RESULTAT Att notera: Omsorgsnämndens budget och redovisning är inte linjär. Erfarenhetsmässigt bör förbrukningen vara runt 47,7 % vid halvårsskiftet. Det innebär att delårsbokslutet bör utgå från en budget på cirka tkr. Till omsorgsnämnden redovisas därför ett underskott på cirka tkr då en periodiserad redovisning visar på ett resultat på tkr efter 6 månader. Beslutsunderlag 1. Delårsbokslut

11 Sammanträdesdatum Budgetuppföljning Beslut 1. att lägga informationen till handlingarna samt 2. att en skriftlig redovisning ska ske till omsorgsnämnden sammanträde , avseende ofinansierade ej budgeterade ärenden som tillkommit under pågående budgetår.

12 Sammanträdesdatum BOENDEPLANERING Sammanfattning Information om boendeplanering vad avser följande: Almen, etapp 2 Enligt politisk överenskommelse ska Almen etapp 2 vara vilande. Hans- Gunnar Hovbäck, omsorgschef har tillsammans med Stefan Henrixon NBAB ett uppdrag att se över hur frågan avseende personalutrymmen och gemensamma utrymmen kan lösas på Almen. Strandvägen, etapp 2 Projekteringen pågår och det är snart dags för upphandling av Strandvägen etapp 2. Strandvägen etapp 2 beräknas vara färdigställt hösten Orrefors Projektering pågår av ombyggnad av ett av husen på stallgården i Orrefors. Det ska bli 11 lägenheter med gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Det beräknas klart till sommaren Flytt Kungshallshemmet Strandvägen De boende på Kungshallshemmet beräknas flytta till Strandvägen runt den 15 oktober. De 5 personer från Kungshall våning 1 som ska flytta till Törnvägen 5 ska göra det runt den 10 oktober. Kvarnbackens framtida användning Frågan väcks avseende Kvarnbackens framtida användningsområde. Det har diskuterats olika användningsområden för Kvarnbacken såsom korttidsboende, ombyggnad, hospis samt att använda Kvarnbacken till personer som beviljats korttid med öppna beslut. Nya demensboende Det har gjorts en politisk partiöverenskommelse avseende att det ska tillskapas demensboende med 16 bostäder med 8 bostäder i två enheter. Ett styrgruppsmöte är inplanerat till den 28 september Det är viktigt att färgsättning, aktivitetslokaler och övriga gemensamhetsutrymmens placering tas i beaktande vid planering av det nya boendet. Jutegården Från och med årsskiftet 2007/2008 har företaget Heftele sagt upp sina lokaler på Jutegården. Omsorgsförvaltningen tar därmed över de lokalerna på Jutegården och hyr på så sätt hela byggnaden.

13 Sammanträdesdatum (forts) Beslut 1. att lägga informationen till handlingarna samt 2. att i samband med omsorgsnämndens sammanträde undersöka möjligheterna att förlägga sammanträdet till Strandvägen 3. att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde göra en kostnadsanalys över demenboende avseende driftskostnader 4. att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde göra en kostnadsanalys avseende övertagandet av lokalerna på Jutegården.

14 Sammanträdesdatum Dnr 07/ YTTRANDE ÖVER MOTION OM MINIÅLDERDOMSHEM I DE MINDRE TÄTORTERNA Sammanfattning Föreligger motion från Kristdemokraterna, Eivind Wiström, till kommunfullmäktige i Nybro kommun om miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Motionen har följande lydelse: Äldreomsorgen hör till kommunens största och viktigaste områden. I värdegrunden framgår att man även som äldre ska kunna bo i eget valt boende. Det förutsätter att det finns alternativ att välja bland. Allt oftare hör vi synpunkter, som går ut på att den dag man önskar komma till ett särskilt boende, då önskar man ett gemenskapsboende, där det viktigaste är ett rum med ett bra hygienrum och gemensamhetsutrymmen, där det finns personal dygnet runt och där alla måltider ingår. Vi anser att detta skapar den största tryggheten. Därefter föreslår vi kommunfullmäktige att öka valmöjligheten ibland annat de mindre tätorterna, t ex Bäckebo, Kristvalla, Målerås och Örsjö genom att i samband med att andra former av äldreboende utreds, också se på möjligheterna att ordna med gemenskapsboende i form av moderna miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Nybro För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Nybro Kommun Eivind Wiström Föreligger remiss från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden avseende hemställan om yttrande angående motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Svar önskas tacksamt före Föreligger förslag till yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Yttrandet kan sammanfattas innehållsmässigt under följande rubriksättningar: Bakgrund Motionen Benämning Lokalisering Boendestandard Bemanning (och övriga kostnader)

15 Sammanträdesdatum (forts) Möjlighet att inta gemensamma måltider Beslutsunderlag 1. Motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna 2.. Remiss från kommunstyrelsen 3. Förslag till yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna Förslag till beslut 1. att anta föreliggande förslag till yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna Under sammanträdet framförs synpunkter på formuleringar i yttrandet som ska justeras. Yrkande Under sammanträdet lämnar allianspartierna och spi följande yrkande på förslag till beslut. 1. att omsorgsnämnden ställer sig positiva till byggnation av särskilt boende i de mindre tätorterna, enligt motionens intentioner, förutsatt att eventuell merkostnad kompenseras. Mariann Karlsson (v) lämnar följande yrkande på förslag till beslut. 1. att anta föreliggande förslag till yttranden över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna och hänvisar till det pågående uppdraget som KF tagit i juni 2. att Omsorgsnämnden ställer sig positiva till skapande av boende för äldre/seniorboende i de mindre samhällena. Propositionsordning Ordförande ställer proposition, bifall eller avslag till allianspartierna och spi yrkande mot v yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med v förslag

16 Sammanträdesdatum (forts) Beslut 1. att anta föreliggande förslag till yttranden över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna och hänvisar till det pågående uppdraget som KF tagit i juni 2. att Omsorgsnämnden ställer sig positiva till skapande av boende för äldre/seniorboende i de mindre samhällena. Reservation Mot omsorgsnämndens beslut reserverar sig allianspartierna och spi till förmån för lämnat yrkande. Utdrag till: Kommunstyrelsen

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/ YTTRANDE ÖVER PLAN FÖR BARNS RÄTTIGHETER OCH UNGAS INFLYTANDE I NYBRO KOMMUN Sammanfattning Föreligger kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Kommunfullmäktige beslöt, 74, 1997, som ett svar på motion om Barn 2000 FN:s barnkonvention och vår kommun att uppdra åt samordningsgruppen för ungdomsfrågor i Nybro kommun utifrån barnkonventionens perspektiv behöver utarbetas. Ungdomsrådet och samordningsgruppen för ungdomsfrågor har nu tagit fram förslag till plan som kan kortfattat sammanfattas enligt följande punkter: Bakgrund Barnkonventionens intentioner Hur genomför vi planen? Inriktningsmål Effektmål Uppföljning av planen Förslag till beslut, att skicka planförslaget på remiss till alla nämnder för synpunkter Föreligger remiss från kommunstyrelsen avseende hemställan om yttrande angående plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Svar önskas tacksamt före Föreligger förslag till yttrande enligt följande: Omsorgsnämnden har beretts tillfälle att avge yttrande över upprättat plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Omsorgsnämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget avseende plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Omsorgsnämnden vill dock betona vikten av att funktionshindrade barn och ungdomars intressen och behov beaktas. Beslutsunderlag 1. Remiss avseende Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun 2. Förslag till yttrande om plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun

18 Sammanträdesdatum (forts) Beslut 1. att anta föreliggande förslag till yttrande om plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun Utdrag till: Kommunstyrelsen

19 Sammanträdesdatum Dnr 07/ AVGIFTSENKÄT JANUARI 2007 Sammanfattning Föreligger avgiftsenkät januari 2007 från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen sammanfattar avgiftsenkäten enligt följande: Den 1 juli 2002 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (8 kapitlet) om avgifter för äldre- och handikappomsorg. Då fastställdes en lägsta nivå, ett minimibelopp, som tillsammans med hyran utgör det så kallade förbehållsbeloppet. Det infördes också ett högkostnadsskydd. Den 1 januari 2003 infördes regler för hur avgiftsutrymmet ska beräknas. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa effekterna av reformen. Den här rapporten är en del av den uppföljningen, och bygger på enkäter till landets kommuner om taxor januari de senaste taxorna jämförs med tre tidigare studier av läget före reformen (juni 2002) och taxorna i januari 2003, 2004 och Andelen avgiftsbefriade har minskat Ett syfte med taxereformen var att omsorgstagare med låga pensioner skulle få ett bättre skydd mot höga avgifter. Det syftet har uppfyllts genom att kommunerna före beslut om avgift måste förvissa sig om att den enskilde har det av riksdagen fastlagda förbehållsbeloppet kvar efter betald avgift. Den andel omsorgstagare som är avgiftsbefriade har ökat sedan reformen infördes. Troligen kommer fler äldreomsorgstagare successivt att kunna betala avgift, eftersom allt färre enbart har sin garantipension. Minskade skillnader i vilka avgifter som kan debiteras Ett annat syfte med taxereformen var att minska de stora skillnaderna mellan kommunerna. Högkostnadsskyddet har kraftigt minskat variationerna i högsta avgift. En majoritet av kommunerna har sänkt sina avgiftstak. Höjda lägsta avgifter Skillnaderna mellan kommunerna har också utjämnats genom att den lägsta avgift kommunen enligt sina taxeregler i många kommuner har höjts efter juni lägsta avgiften för omsorgstagare med omfattande insatser har i den genomsnittliga kommunen (medianvärdet) i ordinärt boende ökat från 335 kr i maj 2002 till kr i januari omsorgstagare som har tillräcklig inkomst har därmed fått en avgiftshöjning. Omsorgstagare som inte har avgiftsutrymme att betala en sådan avgift berörs inte. De är genom lagstiftningen garanterade att få behålla sitt minimibelopp. Det finns dock en risk att den äldre inte tar till sig budskapet om individuell nedsättning, utan tar den angivna avgiften för given.

20 Sammanträdesdatum (forts) Ett annat dilemma är om den enskilde får ökad inkomst ökar avgiften lika mycket, tills man är uppe i den avgift som kommunen fastslagit. Olika tillämpning av regelverket för att fastställa minimibeloppet Det finns skillnader i hur kommunerna fastställer minimibeloppet i särskilt boende. Om vissa kostnader som ingår i minimibeloppet gäller sådant som kommunen tillhandhåller avgiftsfritt kan kommunen sätta ned minimibeloppet i motsvarande mån. det gäller t.ex. förbrukningsvaror, personlig hygien, möbler, lakan och handdukar etc. Kommunerna har i ökad utsträckning låtit den enskilde själv ordna och bekosta t.ex. lakan, handdukar och möbler, medan städmaterial och säng tillhandahålls avgiftsfritt och minimibeloppet sätts ned. Skillnaderna mellan 2005 och 2007 i antal kommuner som överlåter åt den enskilde eller dennes anhöriga att ordna detta har inte förändrats nämnvärt, medan något fler kommuner tillhandahållit detta avgiftsfritt vilket nu sänker minimibeloppet. Vilka poster minimibeloppet sätts ned för varierar mellan kommunerna. Också de belopp som minimibeloppet sätts ned med varierar. Den sammanlagda minskningen varierar mellan kommunerna med som lägst under 50 kr och som högst över kr. totalt sätter 164 av de 253 kommunerna som svarat på enkäten ner minimibeloppet för tjänster som tillhandhålls gratis. Avgift för kost, stora skillnader mellan kommunerna Mellan2005 och 2007 har avgifterna för kosten höjts i mer än hälften av landets kommuner, och i var fjärde kommun med mer än 5 procent (konsumentprisindex har gått upp med 2,6 procent under samma tidsperiod). Färre kommuner jämkar avgift för mat i särskilt boende Andelen omsorgstagare som bor i kommuner där avgiften för mat jämkas har för särskilt boende sjunkit med 30 procent sedan taxereformen infördes. För ordinärt boende har andelen sjunkit med 6 procent. Fler kommuner tar hänsyn till yngre personer med funktionshinder Yngre personer med funktionshinder kan ha högre levnadsomkostnader än ålderspensionärer. Enligt förarbetena till lagen ska kommunerna ta hänsyn till det. Taxereformen har inneburit att betydligt fler kommuner lagt fast ett högre minimibelopp för yngre personer. Avgift för serviceinsatser En tredjedel av kommunerna har valt att tillämpa den nya lagstiftningen som ger möjlighet att tillhandhålla serviceinsatser.

21 Sammanträdesdatum (forts) Vissa kommuners kommentarer visar dock att även i kommuner som inte tillämpar lagen ges serviceinsatser i form av fixar-malte. Principerna för avgift och jämkning skiljer sig åt mellan kommunerna. Beslutsunderlag 1. Rapport Avgiftsenkät januari 2007, Socialstyrelsen Beslut 1. att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kostenheten på tekniska kontoret se över kostnaden i särskilt boende med heldygnsomsorg, samt 2. att en redovisning av hur kostnaden för kosten fördelas ska ske till omsorgsnämnden Utdrag till: Kostenheten, tekniska kontoret

22 Sammanträdesdatum TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING Sammanfattning Omsorgsförvaltningen har avtal med SoS alarm avseende larmmottagning som sträcker sig fram till Förvaltningen har påbörjat en diskussion om hur framtidens larmmottagning ska ske. Det finns synpunkter att omsorgsförvaltningen skall sköta larmmottagningen själva ute i hemtjänstgrupperna. För att kunna klara det krävs att viss utrustning köps in samt att det ordnar sig med back up för systemet. Beslut 1. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förändrat system vad avser larmmottagning i omsorgsförvaltningen

23 Sammanträdesdatum Dnr 07/ HANDLINGSPLAN MED ANLEDNING AV MEDARBETARENKÄT INOM OMSORGSFÖRVALTNINGEN Sammanfattning Föreligger omsorgsnämnden beslut där följande beslut fattades: 1. att lägga informationen till handlingarna, samt 2. att ta upp ärendet för ställningstagande vid omsorgsnämndens sammanträde den 4 september 2007 vad avser de delar som kräver omsorgsnämndens ställningstagande Föreligger upprättad handlingsplan som kortfattat kan sammanfattas med utgångspunkt från följande 5 stycken områden som inriktningsmål: Område 1 Vi mår bra av att arbeta i Nybro kommun. Alla medarbetare medverkar till att skapa den goda arbetsplatsen. Vi har ett klimat som genomsyras av tillit Område 2 I Nybro kommun kan vi påverka den egna verksamhetens mål, arbetsinnehåll, arbetstider mm. Detta leder till engagemang, trivsel och effektivitet Område 3 Vi lever och lär genom förändring och förbättring. Lärandet sker dagligen bland annat i form av dialoger med kommuninvånare och medarbetare samt genom nya arbetsuppgifter. Det lönar sig att göra ett bra jobb Område 4 I Nybro kommun har vi chefer som tar ansvar för sina uppdrag. Våra chefer är trygga och utövar ett kommunikativt ledarskap Område 5 I Nybro kommun har kvinnor och män samma chans till utveckling och karriär. Kvinnor och män behövs i alla jobb och på alla nivåer

24 Sammanträdesdatum (forts) Inom dessa 5 områden föreslås i handlingsplanen ett antal effektmål som i sin tur förslås uppnås med olika slags åtgärder. Ansvarig för åtgärderna framgår av handlingsplanen. Beslutsunderlag 1. Handlingsplan medarbetarenkät omsorgsförvaltningen Beslut 1. att bordlägga ärendet till omsorgsnämnden sammanträde

25 Sammanträdesdatum DELEGATIONSÄRENDEN Föreligger förteckning över delegationsärenden beslutade från 11 juni 2007 till och med 31 augusti 2007 inom följande ärendegrupper: Lagrum Socialtjänstlag: 251 ärenden varav 2 avslag Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade: 29 ärenden varav 1 avslag Presidiebeslut på delegation: 4 ärenden varav 0 avslag Avgiftsbeslut på delegation: 271 ärenden varav 0 avslag Omsorgsnämnden redovisas också att det inte är någon person som inte fått sitt gynnande beslut verkställt enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1. Beslut 1. att godkänna gjord redovisning av delegationsbeslut under perioden 11 juni 2007 till och med 31 augusti 2007.

26 Sammanträdesdatum RAPPORTER OCH ANMÄLNINGAR Sammanfattning Arbetsmiljöverket ang Almen Det är inlämnat bygglovsansökan för att placera två baracker som ska hyras och som innehåller omklädning och toalett. Ett möte är inplanerat med arbetsmiljöverket i början av oktober Utbildningsplan Brandskydd Peter Mattsson, administrativ chef redogör för den upprättade utbildningsplanen avseende brandskydd. Lex Sarah ärende Hans-Gunnar Hovbäck, omsorgschef redogör för två ärenden som utreds enligt Lex Sarah i förvaltningen. Överenskommelse med Studieförbundet Vuxenskola Irene Sjödahl, biträdande omsorgschef informerar om att kontakt är tagen med studieförbunden ABF och Sensus avseende intresse för studiecirklar för äldre och funktionshindrade med anledning av förslag på skriftlig överenskommelse med studieförbundet Vuxenskolan. Både ABF och Sensus är mycket intresserade av att driva studiecirklar för äldre och funktionshindrade. Frågan om offentlig upphandling har därför aktualiserats. Information avseende möte med länsstyrelsen Den 14 augusti genomfördes ett möte med representanter från länsstyrelsen, tjänstemän och ledande politiker. Sammanfattningsvis kan det sägas att omsorgsnämndens verksamhetsområde fått återkommande kritik på främst tre områden. Det är bemötande, biståndshandläggning samt dokumentation. För att komma tillrätta med kritiken har det planerats in möten mellan dels tjänstemän från omsorgsförvaltningen och länsstyrelsen och dels ett möte där återrapportering till ledande politiker ska ske. Efter det att PRO anmält sitt intresse för att deltaga på mötet som ska äga rum mellan tjänstemän på omsorgsförvaltningen och länsstyrelsen har det bestämts att förutom tjänstemännen ska PRO; SPF och anhörig och demensföreningen vara med på mötet. Genomförande av omsorgstyngdsmätning Irene Sjödahl, biträdande omsorgschef informerar om att omsorgstyngdsmätningar genomförs inom äldreomsorgen v. 35 och v. 47.

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Avgiftsenkät januari 2007. Redovisning och jämförelser med tidigare studier

Avgiftsenkät januari 2007. Redovisning och jämförelser med tidigare studier Avgiftsenkät januari 2007 Redovisning och jämförelser med tidigare studier Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) Socialutskottet OBS: WEBB-VERSION HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 ) OBS: WEBB-VERSION Plats och tid IFOs sammanträdeslokal, torsdagen den 12 maj 2016 kl 08.30-16.05 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S),

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Stig Bjernerup (FP) Sekreterare Paragrafer Annita Olsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Stig Bjernerup (FP) Sekreterare Paragrafer Annita Olsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Alby Äng, Albyvägen 22, kl 19:00-21:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Marie Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Mattias Lindgren (S) tom p 2 Berit Larsson (S)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Stadshotellet, Hudiksvall, kl. 08.30-08.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndag 8 maj 2017 kl. 17.00 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Bertil Svenson (np) Matilda Drol (s) Eva Johansson (s) Ersättare Kristina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Anslag/Bevis , kl 13:30-15:30. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare

Anslag/Bevis , kl 13:30-15:30. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare Plats och tid Kommunhuset Sjödiken 2015-10-29, kl 13:30-15:30 Paragrafer 42-50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Ingrid Kjellberg Underskrift ordförande Björn Jönsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2006-04-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2006-04-20, kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c), ordförande Anelia Dotcheva (c) Terttu Martinsson (c) Inger Herfindal

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer