Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson (c) kl Anita Andersson (c) Myrtel Tobiasson (kd) Monika Ljungdahl (m) Christer Jonsson (s) ersättare för Matz Östingstorp (s) Hans Jonsson (s) ersättare för Martina Andersson (s) Ann-Mari Johansson (c)ersättare för Karin Helmersson (c) kl May Bernhardsson (c) ersättare för Ing-Marie Rosén (c) Övriga deltagande Laila Johnsson (s) Joakim Nyström (v) Ann-Mari Johansson (c) kl Nils Duveborn (spi) Birgit Andersson (fp) Agneta Algotsson (m) Inger Bergström, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 68 Bengt Thörnblad, enhetschef 68 Peter Mattson, administrativ chef Hans Gunnar Hovbäck, omsorgschef Irene Sjödahl, sekreterare Utses att justera Kerstin Jonsson Justeringens plats och tid Förvaltningshuset Balder, måndagen den 10 september 2007 kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Irene Sjödahl Hans Dahlström Kerstin Jonsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Omsorgskontoret Hans Dahlström G:\OM\Protokoll\Omsorgsnämnd\2007\.doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 68 Kommunalisering av hemsjukvården 69 Rutiner vid krissituationer 70 Delårsbokslut Budgetuppföljning 71 Boendeplanering 72 Yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna 73 Yttrande över plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun 74 Avgiftsenkät, januari Trygghetslarm och larmmottagning 76 Handlingsplan med anledning av medarbetarenkät inom omsorgsförvaltningen 77 Delegationsärenden 78 Rapporter och anmälningar

3 Sammanträdesdatum 3 68 Dnr 07/ KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRDEN Sammanfattning Föredragande Inger Bergström, MAS och Bengt Thörnblad, enhetschef. Inger Bergström redogör för innehållet i slutrapporten Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. Rapporten innehåller arbetsgruppens förslag till styrgruppen. Bengt Thörnblad, enhetschef redogör för Nybro kommuns lokala förutsättningar inför kommunalisering av hemsjukvården. Det är många frågor att ta ställning till lokalt, bland annat följande: lokaler organisation budget avgifter Föreligger slutrapport avseende Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. Rapporten beskriver arbetsgruppens hemsjukvårdsuppdrag enligt följande: Bakgrund Hösten 2005 beslutades i samråd mellan kommunerna/regionförbundet och landstinget att starta ett gemensamt förberedelsearbete inför en eventuell kommunalisering av hemsjukvården i länet. Bakgrunden var dels den statliga utredningen Sammanhållen hemvård SOU 2004:68 som presenterades 2004 och som förordade att kommunerna tog över hela hemsjukvården, dels de förändringar som beslutats om landstingets primärvårdsorganisation och dels kommunernas initiativ om plattformsgruppen där vissa förbättringsområden i gränslandet mellan kommunerna och landstinget identifierades och presenterades. Projektorganisation En projektorganisation bildades med en politisk styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp gemensamt för kommunerna och landstinget. Styrgruppens uppdrag Ledstjärnan i arbetet har varit att se till den enskildes ( Klaras ) bästa. Styrgruppens första uppdrag i februari 2006 till arbetsgruppen omfattade:

4 Sammanträdesdatum 4 68 (forts) Gemensam definition av hemvård/hemsjukvård Förtydligande av de nuvarande hemsjukvårdsnivåerna Beskrivning av förbättringsområden Att inledningsvis arbeta med Borgholm, Kalmar, Vimmerby och Västervik Detta uppdrag har bearbetats i arbetsgruppen. Kommunernas representanter i arbetsgruppen har begärt underlag från landstinget vad gäller volymer avseende hemsjukvård och hembesök. Då dessa uppgifter skall baseras på verksamhetsåret 2006 har detta underlag först kunnat levereras under våren Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (Prop. 2005/06:115) I mars 2006 presenterades propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Den fokuserade bland annat på betydelsen av att samla sociala och medicinska insatser för äldre med flera i ordinärt boende under ett kommunalt huvudmannaskap. Presidiekonferens för landstinget och kommunerna Vid en gemensam presidiekonferens i Oskarshamn den 15 juni 2006 lämnade arbetsgruppen en lägesrapport. Deltagarna framförde behovet av en tydligare styrning och underströk vikten av att samtliga kommuner i länet fortsättningsvis blir delaktiga i processen. Styrgruppens reviderade uppdrag Styrgruppen beslutade om följande reviderade uppdrag: A Avgränsa och definiera begreppet avancerad hemsjukvård B Beskriva och klargöra utredningsansvaret avseende demenssjukdomar C Beskriva hur den palliativa vården bedrivs idag. Klargöra alternativt föreslå framtida ansvarsfördelning D Beskriva hemvårds-/hemsjukvårdsdelen inom habiliteringen E Beskriva hur hjälpmedelsförsörjningen ser ut i ordinärt boende F Beskriva hur slutsatserna i rapporten Rehabilitering av äldre nuläge och vision 2006 överensstämmer med propositionen 2005/06: 115 och hur rehab för äldre bör lösas när ansvaret för hemvården/hemsjukvården kommunaliseras G Utifrån det väntade lagförslaget om kommunalisering av ansvaret för hemvården/hemsjukvården definiera och identifiera de samlade resurserna som ska ingå i hemvårds-/hemsjukvårdsansvaret

5 Sammanträdesdatum 5 68 (forts) I det fortsatta arbetet under hösten 2006 har arbetsgruppen genomfört en rad informationsmöten och dialogträffar med personal från såväl kommunerna som från primärvården. I februari 2007 redovisade arbetsgruppen en lägesrapport. Politiska ställningstaganden Nationell nivå Efter regeringsskiftet hösten 2006 har besked lämnats från regeringen att det inte blir någon lagstiftning i frågan. Istället är det upp till kommunerna och landstinget i respektive län att lokalt finna goda lösningar i samförstånd. Landstingsnivå Landstingets politiker har ställt sig positiva till en överföring av hemsjukvården/hembesöken till länets kommuner. Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel inkluderas i uppdraget. Förutsättningen är att samtliga kommuner i länet accepterar detta samt att den ekonomiska regleringen sker genom en skatteväxling. Verksamhetsöverföringen bör ske Kommunnivå Kommunerna är överens om att hemsjukvården ska kommunaliseras och understryker vikten av att helheten beaktas, dvs att ett övertagande av hemsjukvården inkluderar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Uppdraget Vid första styrgruppsmötet enades styrgruppen om En gemensam projektorganisation Arbetssätt för uppdraget Det grundläggande uppdraget formulerades. Styrgruppen vill ha ett helhetsperspektiv och utgå från äldrevårdsutredningens synsätt. Detta var det ursprungliga uppdraget som sedan successivt förtydligats: Presentera underlag för kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. Det innefattar hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL 18 och 18 b som utförs av sjuksköterska/undersköterska samt rehabilitering/habilitering som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Även hjälpmedel omfattas. Målet är att kommunaliseringen ska ske Den enskildes bästa ska alltid stå i centrum.

6 Sammanträdesdatum 6 68 (forts) Styrgruppens kompletterande uppdrag april 2007 Arbetsgruppen får fullt mandat att ta fram det material som behövs. Föreligger missiv avseende kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län. Genom missivet och tillhörande slutrapport överlämnar den politiska styrgruppen för hemsjukvårdsprojektet sina rekommendationer beträffande kommunalisering av hemsjukvården m m till länets kommuner och landsting för godkännande. Styrgruppens rekommendationer delas in i följande områden: 1. Hemsjukvård 2. Palliativ vård 3. Demensutredning 4. Psykiatri 5. Barn 6. Riksavtal 7. Hembesök 8. Rehabilitering 9. Habilitering 10. Hjälpmedel 11. Informationsöverföring och vårdplanering 12. Samverkan mellan huvudmännen Avslutningsvis lämnar styrgruppen förslag till beslut enligt följande: Under förutsättning att överenskommelse träffas om den ekonomiska regleringen beslutar kommunen/landstinget att godkänna styrgruppens samtliga förslag, att det avtal som upprättas om kommunalisering av hemsjukvården m m årligen skall följas upp och att en utvärdering av avtalet görs under år 2010 samt att medverka till att en regional politisk grupp med representation från både landstinget och kommunerna tillsätta för fortsatt samverkan mellan huvudmännen inom vård- och omsorgssektorn i Kalmar län. Beslutsunderlag 1. Rapport Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län 2. Missiv Kommunalisering av hemsjukvård m m i Kalmar län

7 Sammanträdesdatum 7 68 (forts) Förslag till beslut 1. att lägga informationen till handlingarna Beslut 1. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett förslag avseende kommunalisering av hemsjukvården innehållande bland annat organisation, lokalfrågor, budget och avgifter med redovisning vid omsorgsnämndens sammanträde att i övrigt lägga informationen till handlingarna

8 Sammanträdesdatum 8 69 Dnr 07/ RUTINER VID KRISSITUATIONER Sammanfattning Föreligger förslag till rutiner vid krissituationer. Sammanfattningsvis är rutiner vid krissituationer indelade under följande rubriker: Definition, kris Krishanteringsgrupp Generell åtgärdsplan Krishanteringsgruppens ansvar Krishanteringsgruppens lokalisering Evakueringsplan för enheten Kontakter och krishjälp Information vid krissituationer Formalia för hedersbetygelser m m Anhöriglista för anställda och omsorgstagare Vid omsorgsnämndens sammanträde framkommer följande synpunkter till kompletteringar på förslaget. 1. Att kontrollera att riktlinjer för hedersbetygelse överensstämmer med den policy som finns på kommunens intranät. 2. Att det klart framgår att respektive enhetschef ansvarar för att generella åtgärdsplanen och evakueringsplanen delges all personal. 3. Att respektive enhetschef ansvarar för att nyanställda får introduktion avseende krishantering på arbetsplatsen. Beslutsunderlag 1. Förslag till rutiner vid krissituationer Förslag till beslut 1. att fastställa föreliggande förslag till rutiner vid krissituationer

9 Sammanträdesdatum 9 69 (forts) Beslut 1. att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering avseende ovanstående synpunkter 2. att ärendet rutiner för krissituationer skall tas upp för behandling vid omsorgsnämndens sammanträde

10 Sammanträdesdatum DELÅRSBOKSLUT BUDGETUPPFÖLJNING Sammanfattning Föredragande Peter Mattson redogör för budgetutfallet fram till och med augusti månads utgång. Enligt budgetuppföljningen så är personalkostnaderna fortsatt höga. Intäkterna för främst personlig assistans (LASS) har dock ett bättre resultat än budgeterat. Under sammanträdet framförs önskemål om att omsorgsnämndens ledamöter ska få en skriftlig redovisning till nästa nämnd avseende ofinansierade ej budgeterade ärenden som tillkommit under pågående budgetår. Föreligger upprättat delårsbokslut för omsorgsnämnden januari-juni 2007 enligt följande: Nämnd Omsorg Resultat, tkr Delår jan-juni 2006 Bokslut 2006 Budget 2006 Delår janjuni 2007 Budget 2007 Prognos 2007 BRUTTOINTÄKTER Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader BRUTTOKOSTNADER NETTOKOSTNAD RAM (skattemedel) ÅRETS RESULTAT Att notera: Omsorgsnämndens budget och redovisning är inte linjär. Erfarenhetsmässigt bör förbrukningen vara runt 47,7 % vid halvårsskiftet. Det innebär att delårsbokslutet bör utgå från en budget på cirka tkr. Till omsorgsnämnden redovisas därför ett underskott på cirka tkr då en periodiserad redovisning visar på ett resultat på tkr efter 6 månader. Beslutsunderlag 1. Delårsbokslut

11 Sammanträdesdatum Budgetuppföljning Beslut 1. att lägga informationen till handlingarna samt 2. att en skriftlig redovisning ska ske till omsorgsnämnden sammanträde , avseende ofinansierade ej budgeterade ärenden som tillkommit under pågående budgetår.

12 Sammanträdesdatum BOENDEPLANERING Sammanfattning Information om boendeplanering vad avser följande: Almen, etapp 2 Enligt politisk överenskommelse ska Almen etapp 2 vara vilande. Hans- Gunnar Hovbäck, omsorgschef har tillsammans med Stefan Henrixon NBAB ett uppdrag att se över hur frågan avseende personalutrymmen och gemensamma utrymmen kan lösas på Almen. Strandvägen, etapp 2 Projekteringen pågår och det är snart dags för upphandling av Strandvägen etapp 2. Strandvägen etapp 2 beräknas vara färdigställt hösten Orrefors Projektering pågår av ombyggnad av ett av husen på stallgården i Orrefors. Det ska bli 11 lägenheter med gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Det beräknas klart till sommaren Flytt Kungshallshemmet Strandvägen De boende på Kungshallshemmet beräknas flytta till Strandvägen runt den 15 oktober. De 5 personer från Kungshall våning 1 som ska flytta till Törnvägen 5 ska göra det runt den 10 oktober. Kvarnbackens framtida användning Frågan väcks avseende Kvarnbackens framtida användningsområde. Det har diskuterats olika användningsområden för Kvarnbacken såsom korttidsboende, ombyggnad, hospis samt att använda Kvarnbacken till personer som beviljats korttid med öppna beslut. Nya demensboende Det har gjorts en politisk partiöverenskommelse avseende att det ska tillskapas demensboende med 16 bostäder med 8 bostäder i två enheter. Ett styrgruppsmöte är inplanerat till den 28 september Det är viktigt att färgsättning, aktivitetslokaler och övriga gemensamhetsutrymmens placering tas i beaktande vid planering av det nya boendet. Jutegården Från och med årsskiftet 2007/2008 har företaget Heftele sagt upp sina lokaler på Jutegården. Omsorgsförvaltningen tar därmed över de lokalerna på Jutegården och hyr på så sätt hela byggnaden.

13 Sammanträdesdatum (forts) Beslut 1. att lägga informationen till handlingarna samt 2. att i samband med omsorgsnämndens sammanträde undersöka möjligheterna att förlägga sammanträdet till Strandvägen 3. att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde göra en kostnadsanalys över demenboende avseende driftskostnader 4. att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde göra en kostnadsanalys avseende övertagandet av lokalerna på Jutegården.

14 Sammanträdesdatum Dnr 07/ YTTRANDE ÖVER MOTION OM MINIÅLDERDOMSHEM I DE MINDRE TÄTORTERNA Sammanfattning Föreligger motion från Kristdemokraterna, Eivind Wiström, till kommunfullmäktige i Nybro kommun om miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Motionen har följande lydelse: Äldreomsorgen hör till kommunens största och viktigaste områden. I värdegrunden framgår att man även som äldre ska kunna bo i eget valt boende. Det förutsätter att det finns alternativ att välja bland. Allt oftare hör vi synpunkter, som går ut på att den dag man önskar komma till ett särskilt boende, då önskar man ett gemenskapsboende, där det viktigaste är ett rum med ett bra hygienrum och gemensamhetsutrymmen, där det finns personal dygnet runt och där alla måltider ingår. Vi anser att detta skapar den största tryggheten. Därefter föreslår vi kommunfullmäktige att öka valmöjligheten ibland annat de mindre tätorterna, t ex Bäckebo, Kristvalla, Målerås och Örsjö genom att i samband med att andra former av äldreboende utreds, också se på möjligheterna att ordna med gemenskapsboende i form av moderna miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Nybro För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Nybro Kommun Eivind Wiström Föreligger remiss från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden avseende hemställan om yttrande angående motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Svar önskas tacksamt före Föreligger förslag till yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna. Yttrandet kan sammanfattas innehållsmässigt under följande rubriksättningar: Bakgrund Motionen Benämning Lokalisering Boendestandard Bemanning (och övriga kostnader)

15 Sammanträdesdatum (forts) Möjlighet att inta gemensamma måltider Beslutsunderlag 1. Motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna 2.. Remiss från kommunstyrelsen 3. Förslag till yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna Förslag till beslut 1. att anta föreliggande förslag till yttrande över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna Under sammanträdet framförs synpunkter på formuleringar i yttrandet som ska justeras. Yrkande Under sammanträdet lämnar allianspartierna och spi följande yrkande på förslag till beslut. 1. att omsorgsnämnden ställer sig positiva till byggnation av särskilt boende i de mindre tätorterna, enligt motionens intentioner, förutsatt att eventuell merkostnad kompenseras. Mariann Karlsson (v) lämnar följande yrkande på förslag till beslut. 1. att anta föreliggande förslag till yttranden över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna och hänvisar till det pågående uppdraget som KF tagit i juni 2. att Omsorgsnämnden ställer sig positiva till skapande av boende för äldre/seniorboende i de mindre samhällena. Propositionsordning Ordförande ställer proposition, bifall eller avslag till allianspartierna och spi yrkande mot v yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med v förslag

16 Sammanträdesdatum (forts) Beslut 1. att anta föreliggande förslag till yttranden över motion om miniålderdomshem i de mindre tätorterna och hänvisar till det pågående uppdraget som KF tagit i juni 2. att Omsorgsnämnden ställer sig positiva till skapande av boende för äldre/seniorboende i de mindre samhällena. Reservation Mot omsorgsnämndens beslut reserverar sig allianspartierna och spi till förmån för lämnat yrkande. Utdrag till: Kommunstyrelsen

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/ YTTRANDE ÖVER PLAN FÖR BARNS RÄTTIGHETER OCH UNGAS INFLYTANDE I NYBRO KOMMUN Sammanfattning Föreligger kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Kommunfullmäktige beslöt, 74, 1997, som ett svar på motion om Barn 2000 FN:s barnkonvention och vår kommun att uppdra åt samordningsgruppen för ungdomsfrågor i Nybro kommun utifrån barnkonventionens perspektiv behöver utarbetas. Ungdomsrådet och samordningsgruppen för ungdomsfrågor har nu tagit fram förslag till plan som kan kortfattat sammanfattas enligt följande punkter: Bakgrund Barnkonventionens intentioner Hur genomför vi planen? Inriktningsmål Effektmål Uppföljning av planen Förslag till beslut, att skicka planförslaget på remiss till alla nämnder för synpunkter Föreligger remiss från kommunstyrelsen avseende hemställan om yttrande angående plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Svar önskas tacksamt före Föreligger förslag till yttrande enligt följande: Omsorgsnämnden har beretts tillfälle att avge yttrande över upprättat plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Omsorgsnämnden har inget att erinra mot det upprättade förslaget avseende plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun. Omsorgsnämnden vill dock betona vikten av att funktionshindrade barn och ungdomars intressen och behov beaktas. Beslutsunderlag 1. Remiss avseende Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun 2. Förslag till yttrande om plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun

18 Sammanträdesdatum (forts) Beslut 1. att anta föreliggande förslag till yttrande om plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun Utdrag till: Kommunstyrelsen

19 Sammanträdesdatum Dnr 07/ AVGIFTSENKÄT JANUARI 2007 Sammanfattning Föreligger avgiftsenkät januari 2007 från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen sammanfattar avgiftsenkäten enligt följande: Den 1 juli 2002 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (8 kapitlet) om avgifter för äldre- och handikappomsorg. Då fastställdes en lägsta nivå, ett minimibelopp, som tillsammans med hyran utgör det så kallade förbehållsbeloppet. Det infördes också ett högkostnadsskydd. Den 1 januari 2003 infördes regler för hur avgiftsutrymmet ska beräknas. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa effekterna av reformen. Den här rapporten är en del av den uppföljningen, och bygger på enkäter till landets kommuner om taxor januari de senaste taxorna jämförs med tre tidigare studier av läget före reformen (juni 2002) och taxorna i januari 2003, 2004 och Andelen avgiftsbefriade har minskat Ett syfte med taxereformen var att omsorgstagare med låga pensioner skulle få ett bättre skydd mot höga avgifter. Det syftet har uppfyllts genom att kommunerna före beslut om avgift måste förvissa sig om att den enskilde har det av riksdagen fastlagda förbehållsbeloppet kvar efter betald avgift. Den andel omsorgstagare som är avgiftsbefriade har ökat sedan reformen infördes. Troligen kommer fler äldreomsorgstagare successivt att kunna betala avgift, eftersom allt färre enbart har sin garantipension. Minskade skillnader i vilka avgifter som kan debiteras Ett annat syfte med taxereformen var att minska de stora skillnaderna mellan kommunerna. Högkostnadsskyddet har kraftigt minskat variationerna i högsta avgift. En majoritet av kommunerna har sänkt sina avgiftstak. Höjda lägsta avgifter Skillnaderna mellan kommunerna har också utjämnats genom att den lägsta avgift kommunen enligt sina taxeregler i många kommuner har höjts efter juni lägsta avgiften för omsorgstagare med omfattande insatser har i den genomsnittliga kommunen (medianvärdet) i ordinärt boende ökat från 335 kr i maj 2002 till kr i januari omsorgstagare som har tillräcklig inkomst har därmed fått en avgiftshöjning. Omsorgstagare som inte har avgiftsutrymme att betala en sådan avgift berörs inte. De är genom lagstiftningen garanterade att få behålla sitt minimibelopp. Det finns dock en risk att den äldre inte tar till sig budskapet om individuell nedsättning, utan tar den angivna avgiften för given.

20 Sammanträdesdatum (forts) Ett annat dilemma är om den enskilde får ökad inkomst ökar avgiften lika mycket, tills man är uppe i den avgift som kommunen fastslagit. Olika tillämpning av regelverket för att fastställa minimibeloppet Det finns skillnader i hur kommunerna fastställer minimibeloppet i särskilt boende. Om vissa kostnader som ingår i minimibeloppet gäller sådant som kommunen tillhandhåller avgiftsfritt kan kommunen sätta ned minimibeloppet i motsvarande mån. det gäller t.ex. förbrukningsvaror, personlig hygien, möbler, lakan och handdukar etc. Kommunerna har i ökad utsträckning låtit den enskilde själv ordna och bekosta t.ex. lakan, handdukar och möbler, medan städmaterial och säng tillhandahålls avgiftsfritt och minimibeloppet sätts ned. Skillnaderna mellan 2005 och 2007 i antal kommuner som överlåter åt den enskilde eller dennes anhöriga att ordna detta har inte förändrats nämnvärt, medan något fler kommuner tillhandahållit detta avgiftsfritt vilket nu sänker minimibeloppet. Vilka poster minimibeloppet sätts ned för varierar mellan kommunerna. Också de belopp som minimibeloppet sätts ned med varierar. Den sammanlagda minskningen varierar mellan kommunerna med som lägst under 50 kr och som högst över kr. totalt sätter 164 av de 253 kommunerna som svarat på enkäten ner minimibeloppet för tjänster som tillhandhålls gratis. Avgift för kost, stora skillnader mellan kommunerna Mellan2005 och 2007 har avgifterna för kosten höjts i mer än hälften av landets kommuner, och i var fjärde kommun med mer än 5 procent (konsumentprisindex har gått upp med 2,6 procent under samma tidsperiod). Färre kommuner jämkar avgift för mat i särskilt boende Andelen omsorgstagare som bor i kommuner där avgiften för mat jämkas har för särskilt boende sjunkit med 30 procent sedan taxereformen infördes. För ordinärt boende har andelen sjunkit med 6 procent. Fler kommuner tar hänsyn till yngre personer med funktionshinder Yngre personer med funktionshinder kan ha högre levnadsomkostnader än ålderspensionärer. Enligt förarbetena till lagen ska kommunerna ta hänsyn till det. Taxereformen har inneburit att betydligt fler kommuner lagt fast ett högre minimibelopp för yngre personer. Avgift för serviceinsatser En tredjedel av kommunerna har valt att tillämpa den nya lagstiftningen som ger möjlighet att tillhandhålla serviceinsatser.

21 Sammanträdesdatum (forts) Vissa kommuners kommentarer visar dock att även i kommuner som inte tillämpar lagen ges serviceinsatser i form av fixar-malte. Principerna för avgift och jämkning skiljer sig åt mellan kommunerna. Beslutsunderlag 1. Rapport Avgiftsenkät januari 2007, Socialstyrelsen Beslut 1. att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kostenheten på tekniska kontoret se över kostnaden i särskilt boende med heldygnsomsorg, samt 2. att en redovisning av hur kostnaden för kosten fördelas ska ske till omsorgsnämnden Utdrag till: Kostenheten, tekniska kontoret

22 Sammanträdesdatum TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING Sammanfattning Omsorgsförvaltningen har avtal med SoS alarm avseende larmmottagning som sträcker sig fram till Förvaltningen har påbörjat en diskussion om hur framtidens larmmottagning ska ske. Det finns synpunkter att omsorgsförvaltningen skall sköta larmmottagningen själva ute i hemtjänstgrupperna. För att kunna klara det krävs att viss utrustning köps in samt att det ordnar sig med back up för systemet. Beslut 1. att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förändrat system vad avser larmmottagning i omsorgsförvaltningen

23 Sammanträdesdatum Dnr 07/ HANDLINGSPLAN MED ANLEDNING AV MEDARBETARENKÄT INOM OMSORGSFÖRVALTNINGEN Sammanfattning Föreligger omsorgsnämnden beslut där följande beslut fattades: 1. att lägga informationen till handlingarna, samt 2. att ta upp ärendet för ställningstagande vid omsorgsnämndens sammanträde den 4 september 2007 vad avser de delar som kräver omsorgsnämndens ställningstagande Föreligger upprättad handlingsplan som kortfattat kan sammanfattas med utgångspunkt från följande 5 stycken områden som inriktningsmål: Område 1 Vi mår bra av att arbeta i Nybro kommun. Alla medarbetare medverkar till att skapa den goda arbetsplatsen. Vi har ett klimat som genomsyras av tillit Område 2 I Nybro kommun kan vi påverka den egna verksamhetens mål, arbetsinnehåll, arbetstider mm. Detta leder till engagemang, trivsel och effektivitet Område 3 Vi lever och lär genom förändring och förbättring. Lärandet sker dagligen bland annat i form av dialoger med kommuninvånare och medarbetare samt genom nya arbetsuppgifter. Det lönar sig att göra ett bra jobb Område 4 I Nybro kommun har vi chefer som tar ansvar för sina uppdrag. Våra chefer är trygga och utövar ett kommunikativt ledarskap Område 5 I Nybro kommun har kvinnor och män samma chans till utveckling och karriär. Kvinnor och män behövs i alla jobb och på alla nivåer

24 Sammanträdesdatum (forts) Inom dessa 5 områden föreslås i handlingsplanen ett antal effektmål som i sin tur förslås uppnås med olika slags åtgärder. Ansvarig för åtgärderna framgår av handlingsplanen. Beslutsunderlag 1. Handlingsplan medarbetarenkät omsorgsförvaltningen Beslut 1. att bordlägga ärendet till omsorgsnämnden sammanträde

25 Sammanträdesdatum DELEGATIONSÄRENDEN Föreligger förteckning över delegationsärenden beslutade från 11 juni 2007 till och med 31 augusti 2007 inom följande ärendegrupper: Lagrum Socialtjänstlag: 251 ärenden varav 2 avslag Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade: 29 ärenden varav 1 avslag Presidiebeslut på delegation: 4 ärenden varav 0 avslag Avgiftsbeslut på delegation: 271 ärenden varav 0 avslag Omsorgsnämnden redovisas också att det inte är någon person som inte fått sitt gynnande beslut verkställt enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1. Beslut 1. att godkänna gjord redovisning av delegationsbeslut under perioden 11 juni 2007 till och med 31 augusti 2007.

26 Sammanträdesdatum RAPPORTER OCH ANMÄLNINGAR Sammanfattning Arbetsmiljöverket ang Almen Det är inlämnat bygglovsansökan för att placera två baracker som ska hyras och som innehåller omklädning och toalett. Ett möte är inplanerat med arbetsmiljöverket i början av oktober Utbildningsplan Brandskydd Peter Mattsson, administrativ chef redogör för den upprättade utbildningsplanen avseende brandskydd. Lex Sarah ärende Hans-Gunnar Hovbäck, omsorgschef redogör för två ärenden som utreds enligt Lex Sarah i förvaltningen. Överenskommelse med Studieförbundet Vuxenskola Irene Sjödahl, biträdande omsorgschef informerar om att kontakt är tagen med studieförbunden ABF och Sensus avseende intresse för studiecirklar för äldre och funktionshindrade med anledning av förslag på skriftlig överenskommelse med studieförbundet Vuxenskolan. Både ABF och Sensus är mycket intresserade av att driva studiecirklar för äldre och funktionshindrade. Frågan om offentlig upphandling har därför aktualiserats. Information avseende möte med länsstyrelsen Den 14 augusti genomfördes ett möte med representanter från länsstyrelsen, tjänstemän och ledande politiker. Sammanfattningsvis kan det sägas att omsorgsnämndens verksamhetsområde fått återkommande kritik på främst tre områden. Det är bemötande, biståndshandläggning samt dokumentation. För att komma tillrätta med kritiken har det planerats in möten mellan dels tjänstemän från omsorgsförvaltningen och länsstyrelsen och dels ett möte där återrapportering till ledande politiker ska ske. Efter det att PRO anmält sitt intresse för att deltaga på mötet som ska äga rum mellan tjänstemän på omsorgsförvaltningen och länsstyrelsen har det bestämts att förutom tjänstemännen ska PRO; SPF och anhörig och demensföreningen vara med på mötet. Genomförande av omsorgstyngdsmätning Irene Sjödahl, biträdande omsorgschef informerar om att omsorgstyngdsmätningar genomförs inom äldreomsorgen v. 35 och v. 47.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer