VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE

2

3 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Två protokolljusterare d) Två rösträknare per deltagande kontor 5. Styrelsens berättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Anslag i samband med årsmötet 9. Förslag till lokal arbetsordning 10. Motioner 11. Ersättning till förtroendevalda 12. Ersättning till revisorer 13. Sektionsavgift 14. Verksamhetsplan Budget Val av styrelseledamöter: a) Kassör 2 år b) Ledamöter 2 år (3 stycken) c) Fyllnadsval ersättare 1 år (1 styck) 17. Val av två ledamöter till ombudsmötet för ett år. 18. Val av två ersättare ombudsmötet för ett år 19. Val av två revisorer för ett år 20. Val av två revisorssuppleanter för ett år 21. Val av fyra ledamöter till valberedningen för ett år 22. Val av fyra suppleanter till valberedningen för ett år 23. Anmälan av arbetsmiljö och arbetsplatsombud 24. Övriga frågor 25. Avslutning

4 Verksamhetsberättelse för 2013, sektion 15 Styrelsen för sektion 15 Kalmar, Kronoberg o Blekinge län lämnar för verksamhetsåret 2013 följande berättelse. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: Ann Helén Engström Patrik Sjöstedt Majbritt Karlsson Jan Elmqvist Mats Axelsson Yvonne Dahlén Karl Greiff Per Olof Ståhl Mona Emtweden Robin Jonasson Timo Lindblad Anita Åsenius Jan Henriksson LFC Kalmar, ordförande, NFC Karlshamn, vice ordförande o infoansvarig NFC Kalmar, kassör LFC Karlskrona, studieorganisatör NFC Karlshamn, ledamot o rekryteringsansvarig LFC Västervik, ledamot o vice sekreterare LFC Växjö, ledamot o sekreterare LFC Växjö, ledamot NFC Kalmar, ledamot o rekryteringsansvarig NFC Karlshamn, ersättare LFC Karlskrona, ersättare NFC Kalmar, ersättare LFC Västervik, ersättare Lönerevision Ett nytt löneavtal för perioden blev klart. Eftersom arbetsgivaren önskade erbjuda medlemmarna lönesättande samtal så genomförde ST avdelningen och samtliga sektioner en undersökning där alla medlemmar fick information om vad lönesättande samtal innebär. Därefter fick medlemmarna lämna sin röst för lönesamtal eller lönesättande samtal. Resultatet från samtliga sektioner lämnades in till avdelningsstyrelsen och beslut togs av avdelningsstyrelsen efter en djup rådgivande diskussion på styrelsekonferensen för sektionerna. Beslutet blev att medlemmarna får välja mellan lönesamtal och lönesättande samtal. Lönerevision per påbörjades av sektionen med uppstartsmöte och förhandlingar för de som valt lönesamtal. Förhandlingarna slutfördes dock inte innan årets slut. Nyanställningar på Försäkringskassan Under 2013 har många nyanställningar gjorts inom sektionens ansvarsområde. Sektionsstyrelsen samt arbetsplatsombud har arbetat aktivt med information samt medlemsrekrytering av nyanställda men även av andra grupper, t ex oorganiserade medarbetare. Arbetet med medlemsrekrytering har varit mycket framgångsrikt, 2013 har varit ett rekordår för sektionen beträffande antalet nya medlemmar.

5 Möten och sammanträden Årsmöte hölls i Kalmar Styrelsen har under året haft 8 protokollförda endagarssammanträden samt ett tvådagarssammanträde. Sektionsstyrelsen hade en facklig utbildning för arbetsplatsombuden AO samt ytterligare en utbildning för arbetsplatsombud och sektionsstyrelse Vid sista tillfället deltog även arbetsmiljöombuden. Arbetsplatsbesök Arbetsplatsbesök har gjorts på samtliga enheter. Sektionen har även bjudit på frukost samt godis. Medlemsmöten har genomförts på samtliga enheter en till tre gånger. Kurser och konferenser Sektionen har varit representerad vid: Ombudsmöte Avdelningen Styrelsekonferens Regional avtalskonferens Malmö Utbildning i arbetsrätt Samverkansgrupper Sektionen har deltagit i samverkan antingen genom arbetsplatsombud AO eller styrelseledamot i följande samverkansgrupper Samverkan LFC Kalmar Västervik Samverkan NFC Kalmar Samverkan NFC Karlshamn Samverkan LFC Växjö Samverkan LFC Karlskrona Samverkan Lokala kontor Syd Samverkan Verksamhetsstöd Syd 2 Medlemsantal Antalet medlemmar var vid året slut 893. Antalet aktiva medlemmar var 556. Ekonomi Under året har intäkterna uppgått till kronor och kostnaderna till , 52 kronor. Sektionens tillgodohavanden uppgick till ,65 kronor.

6 Slutord Sektionsstyrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner deltagit i det fackliga arbetet under året som gått. Samtidigt vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar för visat förtroende. Med dessa ord överlämnar styrelsen föreliggande verksamhetsberättelse för årsmötets granskning. Kalmar i mars 2014 Ann Helén Engström Patrik Sjöstedt Jan Elmqvist Per Olof Ståhl Yvonne Dahlén Majbritt Karlsson Karl Greiff Mona Emtweden Mats Axelsson

7 ST sektion 15, Kalmar,Kronberg, Blekinge Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 141 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter , , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp/avtackning pensionärer, uppvaktningar , , , Kostnad, styrelsemöte , , , Kostnad, ao-dagar , , , Kostnad medlemsmöten/medlemsvård , , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5090 Lokalkostnader/folkrörelse arkiv -375,00-375,00 0, Programvaror , ,00 0, Transporter, hyrbilar,p-avgifter , , , Kontorsmateriel -713,00-713,00-500, Trycksaker , ,00-300, Brevporto -30,00-30,00 0, Övriga riskkostnader -0,50-0,50 0, Porto,plusgior , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7010 Arvode, styrelse, revisorer , , , Skattefri bilersättning , , , Skattepliktig bilersättnng , ,80 0, Arbgivaravg för arvode/lön/skattepliktig bilers , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , ,48 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,48 0,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,48 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,48 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,48 0,00 Resultat före skatt , ,48 0,00 Beräknat resultat , ,48 0, Årets resultat , ,48 0,00

8 ST sektion 15, Kalmar,Kronberg, Blekinge Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 141 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1161 Fodran Förbundet ,00 770, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar ,00 770, ,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 770, ,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 2 047, ,50 150, PlusGiro , , , Företagskonto/checkkonto/affärskonto ,14 0, , Övriga bankkonton ,52 0, ,52 S:a Kassa och bank , , ,65 S:a Omsättningstillgångar , , ,65 S:A TILLGÅNGAR , , ,65 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,17 0, , Årets resultat 0, , ,48 S:a Eget kapital , , ,65 Långfristiga skulder 2331 Upplupna arbetsgivaravgifter , ,00 0, Övriga interimsskulder , ,00 0,00 S:a Långfristiga skulder , ,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,65 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

9 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade utsedda att granska räkenskaperna för sektion av ST inom Försäkringskassan för tiden 1 januari december 2013 får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Räkenskaperna är väl förda. Utgifter och inkomster är vederbörligen verifierade. Årsbesked och kontoutdrag har företetts. Den uppgjorda balansräkningen per den 31 december 2013 har vid kontroll överensstämt med huvudbokens saldo. Med stöd av den verkställda revisionen föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Kalmar Susanne Jönsson Ewonne Olsson

10 Lokal arbetsordning Syftet med en skriftlig lokal arbetsordning är att ge stadga åt den lokala fackliga verksamheten och att öka medlemmarnas insyn i och inflytande över sektionens arbetssätt och organisation. Följande utgör lokal arbetsordning för sektion 15 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län och fastställs på varje årsmöte. Styrelse Sektionens styrelse består av nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen bör sammanträda en gång/månad med undantag av juli. Sammanträden därutöver kan ske efter överenskommelse i styrelsen eller efter beslut i arbetsutskottet. Förutom att i enlighet med Sektionsstadgar för ST inom Försäkringskassan leda och utöva det övergripande ansvaret för den lokal lokala fackliga verksamheten skall styrelsen på ett sammanträde efter årsmötet bestämma vilka ansvarsområden respektive ledamot ska svara för samt inom styrelsen utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, rekryteringsansvarig, arbetsmiljöansvarig och studieorganisatör. Dagordning till styrelsemöte bör utsändas en vecka före mötet till styrelseledamöter. Sammanträdesplan upprättas årsvis. Medlemmar som deltagit vid fackliga kurser avlägger rapport vid styrelsemöte. Information till medlemmarna sker främst genom e post. Under 2014 ska fortsatt utbildning av arbetsplatsombud AO genomföras. Nyvalda arbetsplatsombud bör också genomgå den grundutbildning som avdelningen genomför. Firmatecknare är ordförande, vice ordförande och kassör, minst två i förening. Styrelsen utser ledamöter i tillfälliga arbetsgrupper. Styrelseledamöter bör närvara vid arbetsplatsombudskonferenser. Styrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt adjungera kassören vid behov. Arbetsutskottet ska: besluta i frågor som ej kan anstå till nästkommande styrelsemöte. Beslut av arbetsutskottet ska behandlas på nästkommande styrelsemöte. Valberedningen

11 Valberedningens förslag samt uppgift om vilka kandidater som nominerats men inte tagits med i förslaget skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Arbetsmiljö och Arbetsplatsombud Sektionen jobbar för att antalet arbetsmiljöombud AMO och arbetsplatsombud AO skall öka. Ersättning till förtroendevalda Arvode Vid uppdrag i sektionens tjänst utbetalas ett arvode som fastställts genom beslut av årsmötet. Arvode betalas för: Styrelsemöte (till ordinarie ledamot eller dess ersättare) Fackliga arbetsgrupper som inrättats efter beslutat av sektionsstyrelsen Planering och genomförande av arbetsplatsombudskurser/konferenser Medlemsbesök/medlemsmöte på de arbetsplatser som ingår i sektionens ansvarsområde och som inte avser egen stationeringsort Arvodet betalas inte för deltagande i partsammansatta arbetsgrupper Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst görs med belopp som motsvarar det löneavdrag som görs för fackligt uppdrag inom sektionen Årsarvode Årsarvode betalas ut till kassören enligt beslut av Årsmötet Årsarvode betalas ut till revisor enligt beslut av Årsmötet Reseersättning I första hand ska hyrbil väljas. Vid resa med egen bil betalas milersättning enligt Lokalt kollektivavtal om lönetillägg och kostnadsersättning vid inrikes tjänsteresa inom Försäkringskassan. Samåkning ska ske när så är möjligt.

12 Uppvaktning av Förtroendevalda Styrelseledamot som avgår ur styrelsen efter tre mandatperioder (6 år) uppvaktas av sektionen med gåva till ett belopp av 500 kr. Arbetsplatsombud AO som avgår efter tre mandatperioder (6 år) uppvaktas av sektionen med en gåva till ett belopp av 500 kr. Uppvaktning av medlemmar Medlem som avgår med pension uppvaktas av arbetsplatsombud, styrelseledamot eller sektionsordföranden, med en blomma eller ett presentkort motsvarande 500 kr. Aktiv medlem som avlider hedras av sektionen på lämpligt sätt. Medlemsvård Medlemmar kan få ersättning vid kompetensutveckling, kan t ex vara anmälningsavgift vid föreläsning. Sektionen beslutar i varje enskilt fall. Sektionen kommer under året att fortsätta bjuda på frukost och godis för att visa vår uppskattning och vara ett synligt fack. Ändring av arbetsordningen Berörda delar av sektionens arbetsordning ändras automatiskt vid ändringar av ST inom Försäkringskassans stadgar (avdelningen). I övrigt kan ändring ske vid årsmöte.

13 Förslag till ersättning till förtroendevalda Revisorerna föreslår följande arvoden för 2014 Mötesarvode för styrelsen: 200 kr per sammanträde samt uppdrag enligt lokal arbetsordning. Kassörsarvode: oförändrat 6500 kr Susanne Jönsson Ewonne Olsson Förslag till ersättning till revisorerna Styrelsen för sektion föreslår oförändrat arvode 600 kr för 2014 För styrelsen Ann Helén Engström Förslag till sektionsavgift 0,15 % (oförändrad avgift.)

14 Verksamhetsplan och mål 2014 för ST FK sektion 15 MEDLEMSVÅRD/SYNLIGHET På samtliga 6 enheter (2 NFC och 4 LFC) finns idag representant från sektionsstyrelsen och utöver det besöker andra ledamöter även de olika enheterna. Vi kommer att fortsätta med medlemsmöten på varje enhet, antingen frukostmöte, lunchmöte eller kvällsmöte. Vi ska också vara öppna för spontana möten vid önskemål från medlemmar. Under 2014 kommer vi att pröva medlemsmöten i samband med styrelsemöten. Medlemsmöten blir innan eller efter styrelsemötet. Vi kommer också att ordna med ST fika under enheternas fikaraster. Möjligheten till videomöten kommer också att användas. Sektionen ska ha aktuell information på hemsidan där finns också kontaktuppgifter till våra förtroendevalda. Vi ger facklig information till nya medarbetare i samband med arbetsgivarens introduktion. Nya medlemmar välkomnas av enhetens AO eller styrelsemedlem med lämplig ST pryl. Hänt i veckan mailas ut till samtliga förtroendevalda inklusive arbetsmiljöombuden. De ansvarar i sin tur för att informationen når medlemmarna. Hänt i veckan finns även tillgänglig genom Fia under flik medarbetare, därefter notiser AO använder sig av möjligheten att ge facklig information på APT, t.ex. information från Hänt i veckan eller medlemsinfo. MEDLEMSREKRYTERING Samtliga förtroendevalda arbetar aktivt med att rekrytera nya medlemmar. En värvningsplan för 2014 kommer att tas fram. STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA Samtliga AO har en kontaktperson i sektionsstyrelsen men kan naturligtvis vända sig till samtliga ledamöter. Utsedd kontaktperson hälsar nytt AO välkommen inom 14 dagar och en plan för utbildning läggs upp. Inför samverkansmöten samlas samtliga AO på arbetsplatsen för genomgång och ställningstagande i aktuella frågor. För att samtliga förtroendevalda ska vara uppdaterade inom de villkor och avtal m.m. som rör medlemmarna så gör sektionen enligt nedan. Sektionen genomför två två dagars och en en dagars AO utbildning. Vi arbetar aktivt för att samtliga förtroendevalda ska delta och vid ett av tillfällena deltar även STs arbetsmiljöombud. Avdelningens material Stöd till förtroendevalda kommer vi använda.

15 ARBETSMILJÖARBETE Sektionen utbildar löpande AO i arbetsmiljöfrågor vid sektionens AO dagar. Arbetet med medlemmarnas arbetsmiljö är prioriterat område. Viktiga frågor är systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar vid omorganisationer och arbetsmiljöronder. På AO dagarna går vi igenom avtal och riktlinjer. Vi ska ha med arbetsmiljö på styrelsens dagordning. Under 2014 ska vi arbeta för att få fler arbetsmiljöombud. BEMANNINGSFRÅGOR Styrelsen utbildar löpande i samverkansprocessen. Styrelsen informerar våra AO om problematiken runt bemanningsföretag och inhyrd personal samt hur det ska samverkas. UTVECKLING Sektionen bevakar kompetensutveckling för alla anställda. ÖVRIGT INOM FK: På AO dagarna går vi igenom checklista inför samverkan om budget och verksamhetplanering på kassan. Styrelsen följer upp att resultatet från medarbetarundersökningen hanteras i samverkan. Det är särskilt viktigt att man vidtar åtgärder och gör en plan på enheter där behovet finns. Vi ska regelbundet genomföra informationsmöten för medlemmar i aktuella frågor som avtal och lönerevison m.m. STYRELSEMÖTEN Styrelsen ska ha ca 10 möten under året varav ett tvådagarsmöte som bland annat ska ägnas åt verksamhetsplanering. Möjlighet till videomöten kommer att användas mer i all verksamhet.

16 Förslag till budget 2014 Intäkter Budget Utfall Budget Medlemsavgifter 14200x Sammanslagning Blekinge Summa Kostnader AO utb, utb styr, internat och logi Styrelsemöten Ao dgr Medlemsmöten Förtäring 0 Hyrbilar, styrmöte, AO dgr, medlemsmöten Gåvor uppvaktning 45 st 62 år eller äldre Programvaror Kostnad lokal Sammanträden, förtäring Lotterivinster, pr material Diverse, godis, frukostmackor Arvoden 10x200x8 kassör 6500, rev 2x Revisorer Förlorad arbetsförtjänst 0 0 Bilers skattefri Bilers skattepliktig Arbetsgivar avgifter Kontorsmaterial övriga riskkostnad 1 Tidn, tidskrif, facklit samt trycksaker Brevporto Avgifter postgirot Summa Årsresultat

17 Valutskott Valutskottets förslag till förtroendevalda inom ST inom Försäkringskassan, sektion 15 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Valberedningens förslag till årsmötet den 19 mars 2014 Val av ordförande 2 år inget val görs 2014 Anne Helen Engström, Kalmar har 1 år kvar Val av 1 kassör, 2 år: Övriga nominerade: Majbritt Karlsson, Kalmar Val av 3 ord ledamot, 2 år: Övriga nominerade: Yvonne Dahlén, Västervik Per Olof Ståhl, Växjö Mats Axelsson, Karlshamn Jan Elmqvist, Karlskrona har 1 år kvar Kalle Greiff, Kalmar har 1 år kvar Mona Emtweden, Kalmar har 1 år kvar Patrik Sjöstedt, Karlshamn har 1 år kvar Val av 4 ers i styrelsen, 2 år: Anita Åsenius, Kalmar har 1 år kvar Jan Henriksson, Västervik har 1 år kvar Robin Jonasson, Karlshamn har 1 år kvar Övriga nominerade: Fyllnadsval av 1 ers i styrelsen 1 år: Övriga nominerade: Micke Sjöblom, Karlskrona Val av 2 ord ledamot ombudsmötet, 1år Patrik Sjöstedt, Karlshamn Kalle Greiff, Kalmar Val av 2 ers till ombudsmötet, 1 år: Jan Elmqvist, Karlskrona Mona Emtweden, Kalmar Övriga nominerade: Jan Elmqvist, Karlskrona Mona Emtweden, Kalmar Övriga nominerade: Majbritt Karlsson, Kalmar Patrik Sjöstedt, Karlshamn Kalle Greiff, Kalmar Val av 2 ord revisorer, 1 år: Övriga nominerade: Ewonne Olsson, Kalmar Susanne Jönsson, Kalmar

18 Val av 2 revisorersättare, 1 år: Övriga nominerade: Eva Pia Andersson, Kalmar Mats Lindqvist, Kalmar Styrelsens sammansättning: Sammansättning 2013 Ny geografisk sammansättning 2014 LFC Kalmar = 1 ordf Kalmar = 5 LFC Karlskrona = 1 ord +1 ers Karlskrona = 2 LFC Västervik = 1 ord +1 ers Västervik = 2 LFC Växjö = 2 ord Växjö = 1 NFC Kalmar = 2 ord + 1 ers Karlshamn = 3 NFC Karlshamn = 2 ord + 1 ers Valberedningen inom ST, avd 102, sektion 15 Kalmar Kronoberg Blekinge Carina Akinder Sammankallande Bertil Samuelsson Ordinarie Maria Roskvist Ordinarie Ulla Karin Svensson Ordinarie Helen Gärdå Ersättare Marie Nilsson Ersättare Vivianne Andersson Ersättare Ken Olandersson Ersättare

19 Revisorernas förslag till valberedning Fyra ordinarie 1 år Helena Johansson, sammankallande, NFC Kalmar Lars Sandahl, NFC Karlshamn Vivan Karlsson, NFC Kalmar Ulla Karin Svensson LFC Växjö Tre ersättare 1 år Helen Gärdå, NFC Kalmar Marie Nilsson. LFC Västervik Vivianne Andersson, LFC Karlskrona Arbetsmiljöombud AMO Skyddsområde LFC Kalmar; Skyddsområde: LFC Västervik; Skyddsområde: NFC Kalmar; Skyddsområde LFC Växjö; Skyddsområde LFC Karlskrona Skyddsområde NFC Karlshamn Elisabeth Sundström Norman Marie Nilsson Mona Emtweden, Nils Olof Hansson Linda Mattisson och Meeri Tikkanen Stefan Feldt och Arbetsplatsombud AO LFC Kalmar; LFC Västervik; NFC Kalmar; LFC Växjö; LFC Karlskrona; NFC Karlshamn Ann Helen Engström, Mattias Andersson Jan Henriksson, Yvonne Dahlén Majbritt Karlsson, Mona Emtweden Helene Gärdå och Emma Sävenryd P O Ståhl och Kalle Greiff Jan Elmqvist Patrik Sjöstedt, Mats Axelsson, Robin Jonasson och Maria Roskvist

20 Bilaga 1 Mötesplan ST sektion 15 inom Försäkringskassan Kalmar Kronoberg och Blekinge 1/4 Styrelsemöte Växjö 12 13/5 Styrelsemöte Västervik 3 4/6 AO dagar Kackelstugan, Öland 20/8 Styrelsemöte Karlshamn 25/9 Styrelsemöte Karlskrona 22/10 Styrelsemöte Kalmar 11 12/11 AO dagar St Sigfrid, Växjö 10/12 Styrelsemöte Växjö 13/1 Styrelsemöte Kalmar 25/2 Styrelsemöte Karlskrona 26/3 Årsmöte Kalmar + video

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 7 2012 STYRELSEMÖTE Plats: NFC City Datum: tisdagen den 4september 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Dagordning Förbundsstämman RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) Plats Elmiamässan Bürstner tältet 11 September 2015 kl 11.00

Dagordning Förbundsstämman RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) Plats Elmiamässan Bürstner tältet 11 September 2015 kl 11.00 Dagordning Förbundsstämman RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) Plats Elmiamässan Bürstner tältet 11 September 2015 kl 11.00 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om stämman blivit utlyst

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista

(5) Cafeterian kommunkontoret, Östhammar. Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista 2014-03-06 1 (5) Plats och tid Beslutande Cafeterian kommunkontoret, Östhammar Samtliga närvarande medlemmar i Vision avd 226, Östhammar Se bilaga närvarolista Övriga deltagande Thomas Eriksson, ordförande

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer