VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE

2

3 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Två protokolljusterare d) Två rösträknare per deltagande kontor 5. Styrelsens berättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Anslag i samband med årsmötet 9. Förslag till lokal arbetsordning 10. Motioner 11. Ersättning till förtroendevalda 12. Ersättning till revisorer 13. Sektionsavgift 14. Verksamhetsplan Budget Val av styrelseledamöter: a) Kassör 2 år b) Ledamöter 2 år (3 stycken) c) Fyllnadsval ersättare 1 år (1 styck) 17. Val av två ledamöter till ombudsmötet för ett år. 18. Val av två ersättare ombudsmötet för ett år 19. Val av två revisorer för ett år 20. Val av två revisorssuppleanter för ett år 21. Val av fyra ledamöter till valberedningen för ett år 22. Val av fyra suppleanter till valberedningen för ett år 23. Anmälan av arbetsmiljö och arbetsplatsombud 24. Övriga frågor 25. Avslutning

4 Verksamhetsberättelse för 2013, sektion 15 Styrelsen för sektion 15 Kalmar, Kronoberg o Blekinge län lämnar för verksamhetsåret 2013 följande berättelse. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: Ann Helén Engström Patrik Sjöstedt Majbritt Karlsson Jan Elmqvist Mats Axelsson Yvonne Dahlén Karl Greiff Per Olof Ståhl Mona Emtweden Robin Jonasson Timo Lindblad Anita Åsenius Jan Henriksson LFC Kalmar, ordförande, NFC Karlshamn, vice ordförande o infoansvarig NFC Kalmar, kassör LFC Karlskrona, studieorganisatör NFC Karlshamn, ledamot o rekryteringsansvarig LFC Västervik, ledamot o vice sekreterare LFC Växjö, ledamot o sekreterare LFC Växjö, ledamot NFC Kalmar, ledamot o rekryteringsansvarig NFC Karlshamn, ersättare LFC Karlskrona, ersättare NFC Kalmar, ersättare LFC Västervik, ersättare Lönerevision Ett nytt löneavtal för perioden blev klart. Eftersom arbetsgivaren önskade erbjuda medlemmarna lönesättande samtal så genomförde ST avdelningen och samtliga sektioner en undersökning där alla medlemmar fick information om vad lönesättande samtal innebär. Därefter fick medlemmarna lämna sin röst för lönesamtal eller lönesättande samtal. Resultatet från samtliga sektioner lämnades in till avdelningsstyrelsen och beslut togs av avdelningsstyrelsen efter en djup rådgivande diskussion på styrelsekonferensen för sektionerna. Beslutet blev att medlemmarna får välja mellan lönesamtal och lönesättande samtal. Lönerevision per påbörjades av sektionen med uppstartsmöte och förhandlingar för de som valt lönesamtal. Förhandlingarna slutfördes dock inte innan årets slut. Nyanställningar på Försäkringskassan Under 2013 har många nyanställningar gjorts inom sektionens ansvarsområde. Sektionsstyrelsen samt arbetsplatsombud har arbetat aktivt med information samt medlemsrekrytering av nyanställda men även av andra grupper, t ex oorganiserade medarbetare. Arbetet med medlemsrekrytering har varit mycket framgångsrikt, 2013 har varit ett rekordår för sektionen beträffande antalet nya medlemmar.

5 Möten och sammanträden Årsmöte hölls i Kalmar Styrelsen har under året haft 8 protokollförda endagarssammanträden samt ett tvådagarssammanträde. Sektionsstyrelsen hade en facklig utbildning för arbetsplatsombuden AO samt ytterligare en utbildning för arbetsplatsombud och sektionsstyrelse Vid sista tillfället deltog även arbetsmiljöombuden. Arbetsplatsbesök Arbetsplatsbesök har gjorts på samtliga enheter. Sektionen har även bjudit på frukost samt godis. Medlemsmöten har genomförts på samtliga enheter en till tre gånger. Kurser och konferenser Sektionen har varit representerad vid: Ombudsmöte Avdelningen Styrelsekonferens Regional avtalskonferens Malmö Utbildning i arbetsrätt Samverkansgrupper Sektionen har deltagit i samverkan antingen genom arbetsplatsombud AO eller styrelseledamot i följande samverkansgrupper Samverkan LFC Kalmar Västervik Samverkan NFC Kalmar Samverkan NFC Karlshamn Samverkan LFC Växjö Samverkan LFC Karlskrona Samverkan Lokala kontor Syd Samverkan Verksamhetsstöd Syd 2 Medlemsantal Antalet medlemmar var vid året slut 893. Antalet aktiva medlemmar var 556. Ekonomi Under året har intäkterna uppgått till kronor och kostnaderna till , 52 kronor. Sektionens tillgodohavanden uppgick till ,65 kronor.

6 Slutord Sektionsstyrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner deltagit i det fackliga arbetet under året som gått. Samtidigt vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar för visat förtroende. Med dessa ord överlämnar styrelsen föreliggande verksamhetsberättelse för årsmötets granskning. Kalmar i mars 2014 Ann Helén Engström Patrik Sjöstedt Jan Elmqvist Per Olof Ståhl Yvonne Dahlén Majbritt Karlsson Karl Greiff Mona Emtweden Mats Axelsson

7 ST sektion 15, Kalmar,Kronberg, Blekinge Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 141 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter , , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp/avtackning pensionärer, uppvaktningar , , , Kostnad, styrelsemöte , , , Kostnad, ao-dagar , , , Kostnad medlemsmöten/medlemsvård , , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5090 Lokalkostnader/folkrörelse arkiv -375,00-375,00 0, Programvaror , ,00 0, Transporter, hyrbilar,p-avgifter , , , Kontorsmateriel -713,00-713,00-500, Trycksaker , ,00-300, Brevporto -30,00-30,00 0, Övriga riskkostnader -0,50-0,50 0, Porto,plusgior , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7010 Arvode, styrelse, revisorer , , , Skattefri bilersättning , , , Skattepliktig bilersättnng , ,80 0, Arbgivaravg för arvode/lön/skattepliktig bilers , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , ,48 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,48 0,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,48 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,48 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,48 0,00 Resultat före skatt , ,48 0,00 Beräknat resultat , ,48 0, Årets resultat , ,48 0,00

8 ST sektion 15, Kalmar,Kronberg, Blekinge Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 141 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1161 Fodran Förbundet ,00 770, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar ,00 770, ,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 770, ,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 2 047, ,50 150, PlusGiro , , , Företagskonto/checkkonto/affärskonto ,14 0, , Övriga bankkonton ,52 0, ,52 S:a Kassa och bank , , ,65 S:a Omsättningstillgångar , , ,65 S:A TILLGÅNGAR , , ,65 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,17 0, , Årets resultat 0, , ,48 S:a Eget kapital , , ,65 Långfristiga skulder 2331 Upplupna arbetsgivaravgifter , ,00 0, Övriga interimsskulder , ,00 0,00 S:a Långfristiga skulder , ,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,65 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

9 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade utsedda att granska räkenskaperna för sektion av ST inom Försäkringskassan för tiden 1 januari december 2013 får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Räkenskaperna är väl förda. Utgifter och inkomster är vederbörligen verifierade. Årsbesked och kontoutdrag har företetts. Den uppgjorda balansräkningen per den 31 december 2013 har vid kontroll överensstämt med huvudbokens saldo. Med stöd av den verkställda revisionen föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Kalmar Susanne Jönsson Ewonne Olsson

10 Lokal arbetsordning Syftet med en skriftlig lokal arbetsordning är att ge stadga åt den lokala fackliga verksamheten och att öka medlemmarnas insyn i och inflytande över sektionens arbetssätt och organisation. Följande utgör lokal arbetsordning för sektion 15 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län och fastställs på varje årsmöte. Styrelse Sektionens styrelse består av nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen bör sammanträda en gång/månad med undantag av juli. Sammanträden därutöver kan ske efter överenskommelse i styrelsen eller efter beslut i arbetsutskottet. Förutom att i enlighet med Sektionsstadgar för ST inom Försäkringskassan leda och utöva det övergripande ansvaret för den lokal lokala fackliga verksamheten skall styrelsen på ett sammanträde efter årsmötet bestämma vilka ansvarsområden respektive ledamot ska svara för samt inom styrelsen utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, rekryteringsansvarig, arbetsmiljöansvarig och studieorganisatör. Dagordning till styrelsemöte bör utsändas en vecka före mötet till styrelseledamöter. Sammanträdesplan upprättas årsvis. Medlemmar som deltagit vid fackliga kurser avlägger rapport vid styrelsemöte. Information till medlemmarna sker främst genom e post. Under 2014 ska fortsatt utbildning av arbetsplatsombud AO genomföras. Nyvalda arbetsplatsombud bör också genomgå den grundutbildning som avdelningen genomför. Firmatecknare är ordförande, vice ordförande och kassör, minst två i förening. Styrelsen utser ledamöter i tillfälliga arbetsgrupper. Styrelseledamöter bör närvara vid arbetsplatsombudskonferenser. Styrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt adjungera kassören vid behov. Arbetsutskottet ska: besluta i frågor som ej kan anstå till nästkommande styrelsemöte. Beslut av arbetsutskottet ska behandlas på nästkommande styrelsemöte. Valberedningen

11 Valberedningens förslag samt uppgift om vilka kandidater som nominerats men inte tagits med i förslaget skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Arbetsmiljö och Arbetsplatsombud Sektionen jobbar för att antalet arbetsmiljöombud AMO och arbetsplatsombud AO skall öka. Ersättning till förtroendevalda Arvode Vid uppdrag i sektionens tjänst utbetalas ett arvode som fastställts genom beslut av årsmötet. Arvode betalas för: Styrelsemöte (till ordinarie ledamot eller dess ersättare) Fackliga arbetsgrupper som inrättats efter beslutat av sektionsstyrelsen Planering och genomförande av arbetsplatsombudskurser/konferenser Medlemsbesök/medlemsmöte på de arbetsplatser som ingår i sektionens ansvarsområde och som inte avser egen stationeringsort Arvodet betalas inte för deltagande i partsammansatta arbetsgrupper Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst görs med belopp som motsvarar det löneavdrag som görs för fackligt uppdrag inom sektionen Årsarvode Årsarvode betalas ut till kassören enligt beslut av Årsmötet Årsarvode betalas ut till revisor enligt beslut av Årsmötet Reseersättning I första hand ska hyrbil väljas. Vid resa med egen bil betalas milersättning enligt Lokalt kollektivavtal om lönetillägg och kostnadsersättning vid inrikes tjänsteresa inom Försäkringskassan. Samåkning ska ske när så är möjligt.

12 Uppvaktning av Förtroendevalda Styrelseledamot som avgår ur styrelsen efter tre mandatperioder (6 år) uppvaktas av sektionen med gåva till ett belopp av 500 kr. Arbetsplatsombud AO som avgår efter tre mandatperioder (6 år) uppvaktas av sektionen med en gåva till ett belopp av 500 kr. Uppvaktning av medlemmar Medlem som avgår med pension uppvaktas av arbetsplatsombud, styrelseledamot eller sektionsordföranden, med en blomma eller ett presentkort motsvarande 500 kr. Aktiv medlem som avlider hedras av sektionen på lämpligt sätt. Medlemsvård Medlemmar kan få ersättning vid kompetensutveckling, kan t ex vara anmälningsavgift vid föreläsning. Sektionen beslutar i varje enskilt fall. Sektionen kommer under året att fortsätta bjuda på frukost och godis för att visa vår uppskattning och vara ett synligt fack. Ändring av arbetsordningen Berörda delar av sektionens arbetsordning ändras automatiskt vid ändringar av ST inom Försäkringskassans stadgar (avdelningen). I övrigt kan ändring ske vid årsmöte.

13 Förslag till ersättning till förtroendevalda Revisorerna föreslår följande arvoden för 2014 Mötesarvode för styrelsen: 200 kr per sammanträde samt uppdrag enligt lokal arbetsordning. Kassörsarvode: oförändrat 6500 kr Susanne Jönsson Ewonne Olsson Förslag till ersättning till revisorerna Styrelsen för sektion föreslår oförändrat arvode 600 kr för 2014 För styrelsen Ann Helén Engström Förslag till sektionsavgift 0,15 % (oförändrad avgift.)

14 Verksamhetsplan och mål 2014 för ST FK sektion 15 MEDLEMSVÅRD/SYNLIGHET På samtliga 6 enheter (2 NFC och 4 LFC) finns idag representant från sektionsstyrelsen och utöver det besöker andra ledamöter även de olika enheterna. Vi kommer att fortsätta med medlemsmöten på varje enhet, antingen frukostmöte, lunchmöte eller kvällsmöte. Vi ska också vara öppna för spontana möten vid önskemål från medlemmar. Under 2014 kommer vi att pröva medlemsmöten i samband med styrelsemöten. Medlemsmöten blir innan eller efter styrelsemötet. Vi kommer också att ordna med ST fika under enheternas fikaraster. Möjligheten till videomöten kommer också att användas. Sektionen ska ha aktuell information på hemsidan där finns också kontaktuppgifter till våra förtroendevalda. Vi ger facklig information till nya medarbetare i samband med arbetsgivarens introduktion. Nya medlemmar välkomnas av enhetens AO eller styrelsemedlem med lämplig ST pryl. Hänt i veckan mailas ut till samtliga förtroendevalda inklusive arbetsmiljöombuden. De ansvarar i sin tur för att informationen når medlemmarna. Hänt i veckan finns även tillgänglig genom Fia under flik medarbetare, därefter notiser AO använder sig av möjligheten att ge facklig information på APT, t.ex. information från Hänt i veckan eller medlemsinfo. MEDLEMSREKRYTERING Samtliga förtroendevalda arbetar aktivt med att rekrytera nya medlemmar. En värvningsplan för 2014 kommer att tas fram. STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA Samtliga AO har en kontaktperson i sektionsstyrelsen men kan naturligtvis vända sig till samtliga ledamöter. Utsedd kontaktperson hälsar nytt AO välkommen inom 14 dagar och en plan för utbildning läggs upp. Inför samverkansmöten samlas samtliga AO på arbetsplatsen för genomgång och ställningstagande i aktuella frågor. För att samtliga förtroendevalda ska vara uppdaterade inom de villkor och avtal m.m. som rör medlemmarna så gör sektionen enligt nedan. Sektionen genomför två två dagars och en en dagars AO utbildning. Vi arbetar aktivt för att samtliga förtroendevalda ska delta och vid ett av tillfällena deltar även STs arbetsmiljöombud. Avdelningens material Stöd till förtroendevalda kommer vi använda.

15 ARBETSMILJÖARBETE Sektionen utbildar löpande AO i arbetsmiljöfrågor vid sektionens AO dagar. Arbetet med medlemmarnas arbetsmiljö är prioriterat område. Viktiga frågor är systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar vid omorganisationer och arbetsmiljöronder. På AO dagarna går vi igenom avtal och riktlinjer. Vi ska ha med arbetsmiljö på styrelsens dagordning. Under 2014 ska vi arbeta för att få fler arbetsmiljöombud. BEMANNINGSFRÅGOR Styrelsen utbildar löpande i samverkansprocessen. Styrelsen informerar våra AO om problematiken runt bemanningsföretag och inhyrd personal samt hur det ska samverkas. UTVECKLING Sektionen bevakar kompetensutveckling för alla anställda. ÖVRIGT INOM FK: På AO dagarna går vi igenom checklista inför samverkan om budget och verksamhetplanering på kassan. Styrelsen följer upp att resultatet från medarbetarundersökningen hanteras i samverkan. Det är särskilt viktigt att man vidtar åtgärder och gör en plan på enheter där behovet finns. Vi ska regelbundet genomföra informationsmöten för medlemmar i aktuella frågor som avtal och lönerevison m.m. STYRELSEMÖTEN Styrelsen ska ha ca 10 möten under året varav ett tvådagarsmöte som bland annat ska ägnas åt verksamhetsplanering. Möjlighet till videomöten kommer att användas mer i all verksamhet.

16 Förslag till budget 2014 Intäkter Budget Utfall Budget Medlemsavgifter 14200x Sammanslagning Blekinge Summa Kostnader AO utb, utb styr, internat och logi Styrelsemöten Ao dgr Medlemsmöten Förtäring 0 Hyrbilar, styrmöte, AO dgr, medlemsmöten Gåvor uppvaktning 45 st 62 år eller äldre Programvaror Kostnad lokal Sammanträden, förtäring Lotterivinster, pr material Diverse, godis, frukostmackor Arvoden 10x200x8 kassör 6500, rev 2x Revisorer Förlorad arbetsförtjänst 0 0 Bilers skattefri Bilers skattepliktig Arbetsgivar avgifter Kontorsmaterial övriga riskkostnad 1 Tidn, tidskrif, facklit samt trycksaker Brevporto Avgifter postgirot Summa Årsresultat

17 Valutskott Valutskottets förslag till förtroendevalda inom ST inom Försäkringskassan, sektion 15 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Valberedningens förslag till årsmötet den 19 mars 2014 Val av ordförande 2 år inget val görs 2014 Anne Helen Engström, Kalmar har 1 år kvar Val av 1 kassör, 2 år: Övriga nominerade: Majbritt Karlsson, Kalmar Val av 3 ord ledamot, 2 år: Övriga nominerade: Yvonne Dahlén, Västervik Per Olof Ståhl, Växjö Mats Axelsson, Karlshamn Jan Elmqvist, Karlskrona har 1 år kvar Kalle Greiff, Kalmar har 1 år kvar Mona Emtweden, Kalmar har 1 år kvar Patrik Sjöstedt, Karlshamn har 1 år kvar Val av 4 ers i styrelsen, 2 år: Anita Åsenius, Kalmar har 1 år kvar Jan Henriksson, Västervik har 1 år kvar Robin Jonasson, Karlshamn har 1 år kvar Övriga nominerade: Fyllnadsval av 1 ers i styrelsen 1 år: Övriga nominerade: Micke Sjöblom, Karlskrona Val av 2 ord ledamot ombudsmötet, 1år Patrik Sjöstedt, Karlshamn Kalle Greiff, Kalmar Val av 2 ers till ombudsmötet, 1 år: Jan Elmqvist, Karlskrona Mona Emtweden, Kalmar Övriga nominerade: Jan Elmqvist, Karlskrona Mona Emtweden, Kalmar Övriga nominerade: Majbritt Karlsson, Kalmar Patrik Sjöstedt, Karlshamn Kalle Greiff, Kalmar Val av 2 ord revisorer, 1 år: Övriga nominerade: Ewonne Olsson, Kalmar Susanne Jönsson, Kalmar

18 Val av 2 revisorersättare, 1 år: Övriga nominerade: Eva Pia Andersson, Kalmar Mats Lindqvist, Kalmar Styrelsens sammansättning: Sammansättning 2013 Ny geografisk sammansättning 2014 LFC Kalmar = 1 ordf Kalmar = 5 LFC Karlskrona = 1 ord +1 ers Karlskrona = 2 LFC Västervik = 1 ord +1 ers Västervik = 2 LFC Växjö = 2 ord Växjö = 1 NFC Kalmar = 2 ord + 1 ers Karlshamn = 3 NFC Karlshamn = 2 ord + 1 ers Valberedningen inom ST, avd 102, sektion 15 Kalmar Kronoberg Blekinge Carina Akinder Sammankallande Bertil Samuelsson Ordinarie Maria Roskvist Ordinarie Ulla Karin Svensson Ordinarie Helen Gärdå Ersättare Marie Nilsson Ersättare Vivianne Andersson Ersättare Ken Olandersson Ersättare

19 Revisorernas förslag till valberedning Fyra ordinarie 1 år Helena Johansson, sammankallande, NFC Kalmar Lars Sandahl, NFC Karlshamn Vivan Karlsson, NFC Kalmar Ulla Karin Svensson LFC Växjö Tre ersättare 1 år Helen Gärdå, NFC Kalmar Marie Nilsson. LFC Västervik Vivianne Andersson, LFC Karlskrona Arbetsmiljöombud AMO Skyddsområde LFC Kalmar; Skyddsområde: LFC Västervik; Skyddsområde: NFC Kalmar; Skyddsområde LFC Växjö; Skyddsområde LFC Karlskrona Skyddsområde NFC Karlshamn Elisabeth Sundström Norman Marie Nilsson Mona Emtweden, Nils Olof Hansson Linda Mattisson och Meeri Tikkanen Stefan Feldt och Arbetsplatsombud AO LFC Kalmar; LFC Västervik; NFC Kalmar; LFC Växjö; LFC Karlskrona; NFC Karlshamn Ann Helen Engström, Mattias Andersson Jan Henriksson, Yvonne Dahlén Majbritt Karlsson, Mona Emtweden Helene Gärdå och Emma Sävenryd P O Ståhl och Kalle Greiff Jan Elmqvist Patrik Sjöstedt, Mats Axelsson, Robin Jonasson och Maria Roskvist

20 Bilaga 1 Mötesplan ST sektion 15 inom Försäkringskassan Kalmar Kronoberg och Blekinge 1/4 Styrelsemöte Växjö 12 13/5 Styrelsemöte Västervik 3 4/6 AO dagar Kackelstugan, Öland 20/8 Styrelsemöte Karlshamn 25/9 Styrelsemöte Karlskrona 22/10 Styrelsemöte Kalmar 11 12/11 AO dagar St Sigfrid, Växjö 10/12 Styrelsemöte Växjö 13/1 Styrelsemöte Kalmar 25/2 Styrelsemöte Karlskrona 26/3 Årsmöte Kalmar + video

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 7 2012 STYRELSEMÖTE Plats: NFC City Datum: tisdagen den 4september 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingar 2012-03-22 2012 Innehållsförteckning DAGORDNING 2012-03-22... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 STYRELSEN... 4 STYRELSEUPPDRAG EFTER KONSTITUERANDE MÖTE 2011-03-25... 5

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer