VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE

2

3 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val av a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Två protokolljusterare d) Två rösträknare per deltagande kontor 5. Styrelsens berättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Anslag i samband med årsmötet 9. Förslag till lokal arbetsordning 10. Motioner 11. Ersättning till förtroendevalda 12. Ersättning till revisorer 13. Sektionsavgift 14. Verksamhetsplan Budget Val av styrelseledamöter: a) Kassör 2 år b) Ledamöter 2 år (3 stycken) c) Fyllnadsval ersättare 1 år (1 styck) 17. Val av två ledamöter till ombudsmötet för ett år. 18. Val av två ersättare ombudsmötet för ett år 19. Val av två revisorer för ett år 20. Val av två revisorssuppleanter för ett år 21. Val av fyra ledamöter till valberedningen för ett år 22. Val av fyra suppleanter till valberedningen för ett år 23. Anmälan av arbetsmiljö och arbetsplatsombud 24. Övriga frågor 25. Avslutning

4 Verksamhetsberättelse för 2013, sektion 15 Styrelsen för sektion 15 Kalmar, Kronoberg o Blekinge län lämnar för verksamhetsåret 2013 följande berättelse. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: Ann Helén Engström Patrik Sjöstedt Majbritt Karlsson Jan Elmqvist Mats Axelsson Yvonne Dahlén Karl Greiff Per Olof Ståhl Mona Emtweden Robin Jonasson Timo Lindblad Anita Åsenius Jan Henriksson LFC Kalmar, ordförande, NFC Karlshamn, vice ordförande o infoansvarig NFC Kalmar, kassör LFC Karlskrona, studieorganisatör NFC Karlshamn, ledamot o rekryteringsansvarig LFC Västervik, ledamot o vice sekreterare LFC Växjö, ledamot o sekreterare LFC Växjö, ledamot NFC Kalmar, ledamot o rekryteringsansvarig NFC Karlshamn, ersättare LFC Karlskrona, ersättare NFC Kalmar, ersättare LFC Västervik, ersättare Lönerevision Ett nytt löneavtal för perioden blev klart. Eftersom arbetsgivaren önskade erbjuda medlemmarna lönesättande samtal så genomförde ST avdelningen och samtliga sektioner en undersökning där alla medlemmar fick information om vad lönesättande samtal innebär. Därefter fick medlemmarna lämna sin röst för lönesamtal eller lönesättande samtal. Resultatet från samtliga sektioner lämnades in till avdelningsstyrelsen och beslut togs av avdelningsstyrelsen efter en djup rådgivande diskussion på styrelsekonferensen för sektionerna. Beslutet blev att medlemmarna får välja mellan lönesamtal och lönesättande samtal. Lönerevision per påbörjades av sektionen med uppstartsmöte och förhandlingar för de som valt lönesamtal. Förhandlingarna slutfördes dock inte innan årets slut. Nyanställningar på Försäkringskassan Under 2013 har många nyanställningar gjorts inom sektionens ansvarsområde. Sektionsstyrelsen samt arbetsplatsombud har arbetat aktivt med information samt medlemsrekrytering av nyanställda men även av andra grupper, t ex oorganiserade medarbetare. Arbetet med medlemsrekrytering har varit mycket framgångsrikt, 2013 har varit ett rekordår för sektionen beträffande antalet nya medlemmar.

5 Möten och sammanträden Årsmöte hölls i Kalmar Styrelsen har under året haft 8 protokollförda endagarssammanträden samt ett tvådagarssammanträde. Sektionsstyrelsen hade en facklig utbildning för arbetsplatsombuden AO samt ytterligare en utbildning för arbetsplatsombud och sektionsstyrelse Vid sista tillfället deltog även arbetsmiljöombuden. Arbetsplatsbesök Arbetsplatsbesök har gjorts på samtliga enheter. Sektionen har även bjudit på frukost samt godis. Medlemsmöten har genomförts på samtliga enheter en till tre gånger. Kurser och konferenser Sektionen har varit representerad vid: Ombudsmöte Avdelningen Styrelsekonferens Regional avtalskonferens Malmö Utbildning i arbetsrätt Samverkansgrupper Sektionen har deltagit i samverkan antingen genom arbetsplatsombud AO eller styrelseledamot i följande samverkansgrupper Samverkan LFC Kalmar Västervik Samverkan NFC Kalmar Samverkan NFC Karlshamn Samverkan LFC Växjö Samverkan LFC Karlskrona Samverkan Lokala kontor Syd Samverkan Verksamhetsstöd Syd 2 Medlemsantal Antalet medlemmar var vid året slut 893. Antalet aktiva medlemmar var 556. Ekonomi Under året har intäkterna uppgått till kronor och kostnaderna till , 52 kronor. Sektionens tillgodohavanden uppgick till ,65 kronor.

6 Slutord Sektionsstyrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner deltagit i det fackliga arbetet under året som gått. Samtidigt vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar för visat förtroende. Med dessa ord överlämnar styrelsen föreliggande verksamhetsberättelse för årsmötets granskning. Kalmar i mars 2014 Ann Helén Engström Patrik Sjöstedt Jan Elmqvist Per Olof Ståhl Yvonne Dahlén Majbritt Karlsson Karl Greiff Mona Emtweden Mats Axelsson

7 ST sektion 15, Kalmar,Kronberg, Blekinge Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 141 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter , , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp/avtackning pensionärer, uppvaktningar , , , Kostnad, styrelsemöte , , , Kostnad, ao-dagar , , , Kostnad medlemsmöten/medlemsvård , , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5090 Lokalkostnader/folkrörelse arkiv -375,00-375,00 0, Programvaror , ,00 0, Transporter, hyrbilar,p-avgifter , , , Kontorsmateriel -713,00-713,00-500, Trycksaker , ,00-300, Brevporto -30,00-30,00 0, Övriga riskkostnader -0,50-0,50 0, Porto,plusgior , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7010 Arvode, styrelse, revisorer , , , Skattefri bilersättning , , , Skattepliktig bilersättnng , ,80 0, Arbgivaravg för arvode/lön/skattepliktig bilers , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , ,48 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,48 0,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,48 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,48 0,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,48 0,00 Resultat före skatt , ,48 0,00 Beräknat resultat , ,48 0, Årets resultat , ,48 0,00

8 ST sektion 15, Kalmar,Kronberg, Blekinge Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 141 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1161 Fodran Förbundet ,00 770, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar ,00 770, ,00 S:a Anläggningstillgångar ,00 770, ,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 2 047, ,50 150, PlusGiro , , , Företagskonto/checkkonto/affärskonto ,14 0, , Övriga bankkonton ,52 0, ,52 S:a Kassa och bank , , ,65 S:a Omsättningstillgångar , , ,65 S:A TILLGÅNGAR , , ,65 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,17 0, , Årets resultat 0, , ,48 S:a Eget kapital , , ,65 Långfristiga skulder 2331 Upplupna arbetsgivaravgifter , ,00 0, Övriga interimsskulder , ,00 0,00 S:a Långfristiga skulder , ,00 0,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,65 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

9 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade utsedda att granska räkenskaperna för sektion av ST inom Försäkringskassan för tiden 1 januari december 2013 får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Räkenskaperna är väl förda. Utgifter och inkomster är vederbörligen verifierade. Årsbesked och kontoutdrag har företetts. Den uppgjorda balansräkningen per den 31 december 2013 har vid kontroll överensstämt med huvudbokens saldo. Med stöd av den verkställda revisionen föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Kalmar Susanne Jönsson Ewonne Olsson

10 Lokal arbetsordning Syftet med en skriftlig lokal arbetsordning är att ge stadga åt den lokala fackliga verksamheten och att öka medlemmarnas insyn i och inflytande över sektionens arbetssätt och organisation. Följande utgör lokal arbetsordning för sektion 15 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län och fastställs på varje årsmöte. Styrelse Sektionens styrelse består av nio ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen bör sammanträda en gång/månad med undantag av juli. Sammanträden därutöver kan ske efter överenskommelse i styrelsen eller efter beslut i arbetsutskottet. Förutom att i enlighet med Sektionsstadgar för ST inom Försäkringskassan leda och utöva det övergripande ansvaret för den lokal lokala fackliga verksamheten skall styrelsen på ett sammanträde efter årsmötet bestämma vilka ansvarsområden respektive ledamot ska svara för samt inom styrelsen utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, rekryteringsansvarig, arbetsmiljöansvarig och studieorganisatör. Dagordning till styrelsemöte bör utsändas en vecka före mötet till styrelseledamöter. Sammanträdesplan upprättas årsvis. Medlemmar som deltagit vid fackliga kurser avlägger rapport vid styrelsemöte. Information till medlemmarna sker främst genom e post. Under 2014 ska fortsatt utbildning av arbetsplatsombud AO genomföras. Nyvalda arbetsplatsombud bör också genomgå den grundutbildning som avdelningen genomför. Firmatecknare är ordförande, vice ordförande och kassör, minst två i förening. Styrelsen utser ledamöter i tillfälliga arbetsgrupper. Styrelseledamöter bör närvara vid arbetsplatsombudskonferenser. Styrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt adjungera kassören vid behov. Arbetsutskottet ska: besluta i frågor som ej kan anstå till nästkommande styrelsemöte. Beslut av arbetsutskottet ska behandlas på nästkommande styrelsemöte. Valberedningen

11 Valberedningens förslag samt uppgift om vilka kandidater som nominerats men inte tagits med i förslaget skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Arbetsmiljö och Arbetsplatsombud Sektionen jobbar för att antalet arbetsmiljöombud AMO och arbetsplatsombud AO skall öka. Ersättning till förtroendevalda Arvode Vid uppdrag i sektionens tjänst utbetalas ett arvode som fastställts genom beslut av årsmötet. Arvode betalas för: Styrelsemöte (till ordinarie ledamot eller dess ersättare) Fackliga arbetsgrupper som inrättats efter beslutat av sektionsstyrelsen Planering och genomförande av arbetsplatsombudskurser/konferenser Medlemsbesök/medlemsmöte på de arbetsplatser som ingår i sektionens ansvarsområde och som inte avser egen stationeringsort Arvodet betalas inte för deltagande i partsammansatta arbetsgrupper Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsinkomst görs med belopp som motsvarar det löneavdrag som görs för fackligt uppdrag inom sektionen Årsarvode Årsarvode betalas ut till kassören enligt beslut av Årsmötet Årsarvode betalas ut till revisor enligt beslut av Årsmötet Reseersättning I första hand ska hyrbil väljas. Vid resa med egen bil betalas milersättning enligt Lokalt kollektivavtal om lönetillägg och kostnadsersättning vid inrikes tjänsteresa inom Försäkringskassan. Samåkning ska ske när så är möjligt.

12 Uppvaktning av Förtroendevalda Styrelseledamot som avgår ur styrelsen efter tre mandatperioder (6 år) uppvaktas av sektionen med gåva till ett belopp av 500 kr. Arbetsplatsombud AO som avgår efter tre mandatperioder (6 år) uppvaktas av sektionen med en gåva till ett belopp av 500 kr. Uppvaktning av medlemmar Medlem som avgår med pension uppvaktas av arbetsplatsombud, styrelseledamot eller sektionsordföranden, med en blomma eller ett presentkort motsvarande 500 kr. Aktiv medlem som avlider hedras av sektionen på lämpligt sätt. Medlemsvård Medlemmar kan få ersättning vid kompetensutveckling, kan t ex vara anmälningsavgift vid föreläsning. Sektionen beslutar i varje enskilt fall. Sektionen kommer under året att fortsätta bjuda på frukost och godis för att visa vår uppskattning och vara ett synligt fack. Ändring av arbetsordningen Berörda delar av sektionens arbetsordning ändras automatiskt vid ändringar av ST inom Försäkringskassans stadgar (avdelningen). I övrigt kan ändring ske vid årsmöte.

13 Förslag till ersättning till förtroendevalda Revisorerna föreslår följande arvoden för 2014 Mötesarvode för styrelsen: 200 kr per sammanträde samt uppdrag enligt lokal arbetsordning. Kassörsarvode: oförändrat 6500 kr Susanne Jönsson Ewonne Olsson Förslag till ersättning till revisorerna Styrelsen för sektion föreslår oförändrat arvode 600 kr för 2014 För styrelsen Ann Helén Engström Förslag till sektionsavgift 0,15 % (oförändrad avgift.)

14 Verksamhetsplan och mål 2014 för ST FK sektion 15 MEDLEMSVÅRD/SYNLIGHET På samtliga 6 enheter (2 NFC och 4 LFC) finns idag representant från sektionsstyrelsen och utöver det besöker andra ledamöter även de olika enheterna. Vi kommer att fortsätta med medlemsmöten på varje enhet, antingen frukostmöte, lunchmöte eller kvällsmöte. Vi ska också vara öppna för spontana möten vid önskemål från medlemmar. Under 2014 kommer vi att pröva medlemsmöten i samband med styrelsemöten. Medlemsmöten blir innan eller efter styrelsemötet. Vi kommer också att ordna med ST fika under enheternas fikaraster. Möjligheten till videomöten kommer också att användas. Sektionen ska ha aktuell information på hemsidan där finns också kontaktuppgifter till våra förtroendevalda. Vi ger facklig information till nya medarbetare i samband med arbetsgivarens introduktion. Nya medlemmar välkomnas av enhetens AO eller styrelsemedlem med lämplig ST pryl. Hänt i veckan mailas ut till samtliga förtroendevalda inklusive arbetsmiljöombuden. De ansvarar i sin tur för att informationen når medlemmarna. Hänt i veckan finns även tillgänglig genom Fia under flik medarbetare, därefter notiser AO använder sig av möjligheten att ge facklig information på APT, t.ex. information från Hänt i veckan eller medlemsinfo. MEDLEMSREKRYTERING Samtliga förtroendevalda arbetar aktivt med att rekrytera nya medlemmar. En värvningsplan för 2014 kommer att tas fram. STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA Samtliga AO har en kontaktperson i sektionsstyrelsen men kan naturligtvis vända sig till samtliga ledamöter. Utsedd kontaktperson hälsar nytt AO välkommen inom 14 dagar och en plan för utbildning läggs upp. Inför samverkansmöten samlas samtliga AO på arbetsplatsen för genomgång och ställningstagande i aktuella frågor. För att samtliga förtroendevalda ska vara uppdaterade inom de villkor och avtal m.m. som rör medlemmarna så gör sektionen enligt nedan. Sektionen genomför två två dagars och en en dagars AO utbildning. Vi arbetar aktivt för att samtliga förtroendevalda ska delta och vid ett av tillfällena deltar även STs arbetsmiljöombud. Avdelningens material Stöd till förtroendevalda kommer vi använda.

15 ARBETSMILJÖARBETE Sektionen utbildar löpande AO i arbetsmiljöfrågor vid sektionens AO dagar. Arbetet med medlemmarnas arbetsmiljö är prioriterat område. Viktiga frågor är systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar vid omorganisationer och arbetsmiljöronder. På AO dagarna går vi igenom avtal och riktlinjer. Vi ska ha med arbetsmiljö på styrelsens dagordning. Under 2014 ska vi arbeta för att få fler arbetsmiljöombud. BEMANNINGSFRÅGOR Styrelsen utbildar löpande i samverkansprocessen. Styrelsen informerar våra AO om problematiken runt bemanningsföretag och inhyrd personal samt hur det ska samverkas. UTVECKLING Sektionen bevakar kompetensutveckling för alla anställda. ÖVRIGT INOM FK: På AO dagarna går vi igenom checklista inför samverkan om budget och verksamhetplanering på kassan. Styrelsen följer upp att resultatet från medarbetarundersökningen hanteras i samverkan. Det är särskilt viktigt att man vidtar åtgärder och gör en plan på enheter där behovet finns. Vi ska regelbundet genomföra informationsmöten för medlemmar i aktuella frågor som avtal och lönerevison m.m. STYRELSEMÖTEN Styrelsen ska ha ca 10 möten under året varav ett tvådagarsmöte som bland annat ska ägnas åt verksamhetsplanering. Möjlighet till videomöten kommer att användas mer i all verksamhet.

16 Förslag till budget 2014 Intäkter Budget Utfall Budget Medlemsavgifter 14200x Sammanslagning Blekinge Summa Kostnader AO utb, utb styr, internat och logi Styrelsemöten Ao dgr Medlemsmöten Förtäring 0 Hyrbilar, styrmöte, AO dgr, medlemsmöten Gåvor uppvaktning 45 st 62 år eller äldre Programvaror Kostnad lokal Sammanträden, förtäring Lotterivinster, pr material Diverse, godis, frukostmackor Arvoden 10x200x8 kassör 6500, rev 2x Revisorer Förlorad arbetsförtjänst 0 0 Bilers skattefri Bilers skattepliktig Arbetsgivar avgifter Kontorsmaterial övriga riskkostnad 1 Tidn, tidskrif, facklit samt trycksaker Brevporto Avgifter postgirot Summa Årsresultat

17 Valutskott Valutskottets förslag till förtroendevalda inom ST inom Försäkringskassan, sektion 15 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Valberedningens förslag till årsmötet den 19 mars 2014 Val av ordförande 2 år inget val görs 2014 Anne Helen Engström, Kalmar har 1 år kvar Val av 1 kassör, 2 år: Övriga nominerade: Majbritt Karlsson, Kalmar Val av 3 ord ledamot, 2 år: Övriga nominerade: Yvonne Dahlén, Västervik Per Olof Ståhl, Växjö Mats Axelsson, Karlshamn Jan Elmqvist, Karlskrona har 1 år kvar Kalle Greiff, Kalmar har 1 år kvar Mona Emtweden, Kalmar har 1 år kvar Patrik Sjöstedt, Karlshamn har 1 år kvar Val av 4 ers i styrelsen, 2 år: Anita Åsenius, Kalmar har 1 år kvar Jan Henriksson, Västervik har 1 år kvar Robin Jonasson, Karlshamn har 1 år kvar Övriga nominerade: Fyllnadsval av 1 ers i styrelsen 1 år: Övriga nominerade: Micke Sjöblom, Karlskrona Val av 2 ord ledamot ombudsmötet, 1år Patrik Sjöstedt, Karlshamn Kalle Greiff, Kalmar Val av 2 ers till ombudsmötet, 1 år: Jan Elmqvist, Karlskrona Mona Emtweden, Kalmar Övriga nominerade: Jan Elmqvist, Karlskrona Mona Emtweden, Kalmar Övriga nominerade: Majbritt Karlsson, Kalmar Patrik Sjöstedt, Karlshamn Kalle Greiff, Kalmar Val av 2 ord revisorer, 1 år: Övriga nominerade: Ewonne Olsson, Kalmar Susanne Jönsson, Kalmar

18 Val av 2 revisorersättare, 1 år: Övriga nominerade: Eva Pia Andersson, Kalmar Mats Lindqvist, Kalmar Styrelsens sammansättning: Sammansättning 2013 Ny geografisk sammansättning 2014 LFC Kalmar = 1 ordf Kalmar = 5 LFC Karlskrona = 1 ord +1 ers Karlskrona = 2 LFC Västervik = 1 ord +1 ers Västervik = 2 LFC Växjö = 2 ord Växjö = 1 NFC Kalmar = 2 ord + 1 ers Karlshamn = 3 NFC Karlshamn = 2 ord + 1 ers Valberedningen inom ST, avd 102, sektion 15 Kalmar Kronoberg Blekinge Carina Akinder Sammankallande Bertil Samuelsson Ordinarie Maria Roskvist Ordinarie Ulla Karin Svensson Ordinarie Helen Gärdå Ersättare Marie Nilsson Ersättare Vivianne Andersson Ersättare Ken Olandersson Ersättare

19 Revisorernas förslag till valberedning Fyra ordinarie 1 år Helena Johansson, sammankallande, NFC Kalmar Lars Sandahl, NFC Karlshamn Vivan Karlsson, NFC Kalmar Ulla Karin Svensson LFC Växjö Tre ersättare 1 år Helen Gärdå, NFC Kalmar Marie Nilsson. LFC Västervik Vivianne Andersson, LFC Karlskrona Arbetsmiljöombud AMO Skyddsområde LFC Kalmar; Skyddsområde: LFC Västervik; Skyddsområde: NFC Kalmar; Skyddsområde LFC Växjö; Skyddsområde LFC Karlskrona Skyddsområde NFC Karlshamn Elisabeth Sundström Norman Marie Nilsson Mona Emtweden, Nils Olof Hansson Linda Mattisson och Meeri Tikkanen Stefan Feldt och Arbetsplatsombud AO LFC Kalmar; LFC Västervik; NFC Kalmar; LFC Växjö; LFC Karlskrona; NFC Karlshamn Ann Helen Engström, Mattias Andersson Jan Henriksson, Yvonne Dahlén Majbritt Karlsson, Mona Emtweden Helene Gärdå och Emma Sävenryd P O Ståhl och Kalle Greiff Jan Elmqvist Patrik Sjöstedt, Mats Axelsson, Robin Jonasson och Maria Roskvist

20 Bilaga 1 Mötesplan ST sektion 15 inom Försäkringskassan Kalmar Kronoberg och Blekinge 1/4 Styrelsemöte Växjö 12 13/5 Styrelsemöte Västervik 3 4/6 AO dagar Kackelstugan, Öland 20/8 Styrelsemöte Karlshamn 25/9 Styrelsemöte Karlskrona 22/10 Styrelsemöte Kalmar 11 12/11 AO dagar St Sigfrid, Växjö 10/12 Styrelsemöte Växjö 13/1 Styrelsemöte Kalmar 25/2 Styrelsemöte Karlskrona 26/3 Årsmöte Kalmar + video

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer