Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1

2 2

3 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och Kongress Lokal: Hänvisning via reception Tid: Torsdagen den 8 september 2011, kl Förslag till dagordning 1. Årskongressens öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen 3. Val av protokollförare 4. Godkännande av föredragningslista 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll 6. Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för verksamhetsåret Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret Val av två revisorer jämte en suppleant för verksamhetsåret Val av valnämnd och valnämndens sammankallande för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar verksamhetsåret 2012 Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för individuella medlemmar 16. Behandling av ärenden framlagda av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen a. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker b. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt c. Övriga frågor Inga ärenden har anhängiggjorts av enskild medlem 17. Frågan om plats för nästa två årskongresser a. Beslut om plats för årskongressen 2012 Styrelsen föreslår Helsingfors, 6 juni i samband med IFME2012 b. Beslut om plats för årskongressen

4 Svenska Kommunal Tekniska Föreningen Årsberättelse 2010 Styrelsen för år 2010 har följande sammansättning: Ledamöter: Inger Sundström, Örebro ordförande Allan Almqvist, Malmö vice ordförande Thore Persson, Halmstad Åke Persson, Göteborg Agneta Sundberg, Stockholm/ Karlskrona Margaretha Alfredsson, Umeå Lena Hugosson, Sundsvall Suppleanter: Bo Bäckström, Gävle Ted Ell, Stockholm Kjell Hedenström, Askersund Styrelsen har till sitt förfogande följande funktionärer: Per Olsson, sekreterare och kassör Arne Ransgård, medlemssekreterare och redaktör föreningens hemsida Klas Thorén, kansli- och arkivchef Inger Eliasson, kansliföreståndare Barbro Larsson, redaktör tidskriften Stadsbyggnad Åke Persson, ansvarig internationella kontakter fr sept 2010 Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig Kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer finner du på KT:s hemsida Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden, den 5 februari i Stockholm, 8 april telefonmöte, den 3-4 juni i Göteborg, 7 september i Malmö samt den 3 december i Umeå. Förvaltningsutskottet, FU, har hållit 9 protokollförda sammanträden, samtliga telefonmöten: 4 januari, 21 januari, 18 mars, 3 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti, 24 september och 25 oktober. Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens hemsida Utöver verksamheterna som har egna kapitel i årsberättelsen, noteras följande särskilt från styrelsearbetet under året: Föreningens marknadsplan antas och uppdrag ges att utveckla en tillhörande aktivitetsplan Utredning om föreningens olika register påbörjas 4

5 Arbetet med en ny tryckt matrikel startas Styrelseseminarium, Strategidagar, genomförs i Umeå den 2-3 december med representanter för föreningens kommittér Arbete pågår med planering av årskongresser t.o.m. år 2013 Verksamhetsplan för år 2011 görs klar för beslut KT:s hemsida Antal besök 2010 Jan 2624 Febr 2363 Mars 2729 April 2385 Maj 2446 Juni 2349 Juli 2215 Aug 2849 Sept 2947 Okt 2808 Nov 3312 Dec 2861 Antal besök/träffar År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År Den kraftiga stegringen av antalet besök beror sannolikt på dels att dokumentation och ibland även foton från föreningens konferenser omgående efter avslutad konferens läggs ut på hemsidan, dels att hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad med bl.a. kommande konferenser och aktuella händelser. Orsaken till nedgången 2004 beror troligen på att 2003 hade ovanligt många besök p.g.a. den utökade kursverksamheten med 10 regionala seminarier i tredimensionell fastighetsindelning. Förändringar under år 2009 Statistikredovisningen har, i samband med en uppdatering av programvaran för hemsidan i april 2009, ändrats. Den nya statistikredovisningen är inte jämförbar med den tidigare. Antalet besök fr.o.m. april 2009 t.o.m. december 2009 är 3200/månad med träffar/månad. Statistik för 2010 Under 2010 redovisas ovan antal besök per månad. Totala antalet besök under 2010 är st. Antal sidor som besökts är totalt st och antalet filer st. Arne Ransgård 5

6 KT2010 i Malmö Årskongressen och Kommunaltekniska Utbildningsdagar KT:s årskongress 2010 och Kommunaltekniska utbildningsdagar, KT2010, arrangerades den 8-9 september på Malmö Börshus. Föreningen genomförde här sin 108:e årskongress. För första gången testade vi ett tydligt tvådagarsarrangemang med starttid som medgav resa på morgonen första dagen. Tema för årskongressen i Malmö var Hållbar stadsutveckling i en expansiv region. Vi fick lyssna till intressanta föredrag om såväl Malmös och regionens utveckling som om nationella och andra regionala/lokala projekt inom våra verksamhetsområden. Kongressen utsåg Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret i Göteborg, till årets kommunaltekniker för hans arbete för att förbättra miljön i Göteborg. Till årets kommunaltekniska projekt utsågs AB Alingsåshems arbete med förnyelse av talsområdet Kv. Brogården i Alingsås. En stor och välbesökt utställning, med möjlighet att träffa flera av våra stora leverantörer, bidrog också till helhetsupplevelsen. I en spännande miljö med absolut havsutsikt avnjöts konferensmiddagen tillsammans med utomordentlig underhållning mellan rätterna. Dagarna avslutades med studiebesök där man på plats hade möjlighet att se på Arenabyggen, Citytunneln eller Hållbar stadsutveckling. Ni som missade detta förträffliga arrangemang får ingen möjlighet till repris men däremot är ni välkomna till Linköping som tog över stafettpinnen inför KT2011. Kursverksamheten 2010 Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2010 omfattat 6 arrangemang. Totalt har kursverksamheten haft 1001 deltagare. Kurs/konferens Datum Ort Deltagare+Medverkande Stadsbyggnadsdagarna 24-25/3 Stockholm = 78 Gatukontorsdagarna 04-06/5 Karlstad = 207 Lantmäteridagarna 26-27/5 Göteborg = 131 Mexdagarna 10-11/11 Lund = 274 Kommun.Lantmäteridagar 18-19/11 Stockholm = 88 6

7 ÅRSKONGRESS /9 Malmö (= 162) + 5 utländska deltagare + 11 studenter + 45 utställare = 223 SUMMA dagar 5 olika orter TOTALT = 1001 Utvärderingen av kurser har alltmer fått en systematiserad utformning med stöd av SKL kurs & konferens. Nedanstående länkade utvärderingar för 2010 utgör exempel på denna utveckling. Genomsnittsbetyget är högt: 4,7 poäng av 6 möjliga för helhetsintrycket av dessa konferenser. Gatukontorsdagarna Stadsbyggnadsdagarna Kommunala Lantmäteridagarna 2010 Några arrangemang har skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller Årskongressen Kommunal-Teknik 2010 med Malmö kommun och Gatukontorsdagarna 2010 med Karlstad kommun. Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen. Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén haft fasta arrangemang med goda resultat. Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och numera även Trafikkommittén har tillsammans för tredje året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar. Avsikten är att också denna konferens skall bli årligen återkommande och erfarenheterna och förutsättningarna för detta är hittills goda. Som sammanfattning av kursverksamheten 2010 kan sägas att liksom tidigare år har de fasta arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser och seminarier i aktuella ämnen. Denna målsättning har inte uppfyllts under Målsättningen är också att öka kursutbudet så att alla medlemmar kan delta i konferenser som omfattar deras verksamhetsinriktning. En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kursverksamhet är därför viktig i styrelsen och i alla kommittéerna. Borlänge i februari 2011 Håkan Bergeå Stadsbyggnad Under året har Barbro Larson och Agneta Sundberg fortsatt som redaktör, resp. ansvarig utgivare. Redaktionsrådet har nu representanter från samtliga kommittéer som deltar i de telefonmöten som lägger grunden för nästa och kommande nummer av STADSBYGGNAD. Redaktionsrådet har fortsatt haft en viktig roll i planeringen av tidningen. Hög aktivitet och idérikedom har varit utmärkande för rådets arbete. 7

8 Redaktionsrådet har, förutom ordförande och redaktör, bestått av: Jan G Nilsson, Margareta Åslund, Marianne Cedervall, Kerstin Blom Bokliden, Göran Lundberg, Sofi Almqvist, Anders Bylund, Lennart Olsson, Lantmäterikommittén Samhällsbyggnadskommittén Mak- och exploateringskommittén Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Gatukommittén Trafikkommittén Bygg- och förvaltningskommittén Under året har tidningen utkommit med 6 nummer. Teman för respektive nummer har varit 1.Hållbar stad. 2. Grönt. 3.Malmö kongresstad/belysning. 4.Klimat. 5.Infrasatruktur. 6. Fastigheter. Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till ex och når drygt 400 prenumeranter utöver föreningens medlemmar. Under 2010 har en friexkampanj genomförts där tidningen skickats till ca konsulter inom kommunalteknik. Tanken var att få fler prenumeranter till tidningen efter avslutad kampanj. Tyvärr är resultatet början av 2011 magert, med bara ett tiotal nya prenumeranter. Tidningens logotype har förändrats något, för bättre läsbarhet. Även layouten i tidningens body har gjorts mera läsvänlig. Arbetet har dock i viss mån störts av flera byten av layoutare under året. För den tekniska produktionen av tidningen samt annonsackvisition har Irmér Media ansvarat. Annonsvolymen uppgår totalt till drygt kr. Föreningen och Irmér Media fördelar intäkterna i proportionerna 65 och 35 %. Med den nya hemsidan har tidningens position förstärkts ytterligare och utökat möjligheterna till läsarkontakter. Hemsidan blir också ett nytt annonsforum. Barbro Larson Redaktör Agneta Sundberg Ordförande i Redaktionsråd Ansvarig utgivare Internationellt samarbete NKS Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, Nordiska Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén möts två gånger per år, oftast i samband med någon förenings årskongress. Föreningarna samordnar kommitténs arbete i turordning om två år. Under åren 2010 och 2011 ansvarar den danska föreningen, KTC, för kommitténs arbete. Kommittémötena 2010 har hållits på Island och i Estland, den 27 maj i 8

9 Hvolsvollur resp den 28 september i Tallinn, med representation från KT. Vid mötet i Tallinn antogs regler för NKS verksamhet. Under 2011 kommer mötena med NKS att hållas i Tromsö, Norge och i Linköping, Sverige. Det finns rad områden, där samarbetet kan utvecklas, gemensamma utbildningar, utbyten i olika former, studiebesök, information om pågående och genomförda kommunaltekniska projekt, utbyte av artiklar till tidskrifterna etc. Det finns stor potential för det nordiska samarbetet inom kommunaltekniken. Vi brottas alla med samma problem, rekryteringsfrågor, utbildningar samt hur den kommunaltekniska verksamheten skall kunna bli mer synlig i debatten. Intresse för ett framtida deltagande har uttryckts från organsiationerna i de övriga baltiska länderna. Kommittén har sedan några år engelska, som mötesspråk. Protokoll och annat material från NKS-mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. IFME International Federation of Municipal Engineering KT är medlem i IFME. IFME:s exekutiva kommitté (ExCo Board), där varje medlemsland är representerat, har under 2010 haft två möten, dels i Aalborg den 27 maj, dels i Boston den 14 augusti med represention från KT vid båda mötena. Generalsekreterare är Neil Buchan från Scotland och Piet Paantjens från Holland är kassör. Presidenten/ordföranden för IFME väljs på tre år och representerar den organisation, som är värd för IFME:s kommande världskongress. President för IFME är Jorma Vaskelainen, som är ordförande för den finska föreningen. Redan vid IFME-mötet i Rotterdam 2007, då den finska föreningsordföranden valdes till vice ordförande i IFME, bestämdes att världskongressen år 2012 skulle samarrangeras av föreningarna i Finland, Sverige och Estland. Planeringen pågår och innebär att Helsingfors blir huvudort. Kongressen kommer att hållas 4-8 juni 2012 med utflykter till Tallinn och Stockholm. Läs gärna mer om IFME-kongressen 2012 på kongressens hemsida: KT:s styrelsen har beslutat att KT:s egen årskongressen 2012 hålls i anslutning till IFME-kongressen. Under 2010 valdes Ross Vincent från Nya Zealand till vice ordförande, vilket betyder att IFME:s nästkommande världskongress 2015 planeras att äga i Cristchurch på Nya Zeeland. I vår alltmer internationaliserade tillvaro, anser KT att ett internationellt samarbete är viktigt. Det är också viktigt att styrelsen följer och utvärderar både IFME:s utveckling och hur det internationella samarbetet kan utvecklas. Internationellt verkande företag blir aktörer inom kommunaltekniken även i Sverige, inte minst inom VA och avfall. Kontakterna inom IFME öppnar goda möjligheter att erbjuda KT:s medlemmar erfarenhetsutbyten och medverkan i studieresor, både enskilt och i grupp. Protokoll och övrig information kring IFME finns på KT:s hemsida under fliken Länkar. Göteborg och Örebro i januari 2011 Åke Persson och Inger Sundström 9

10 Fackkommittéerna Föreningen har under året haft åtta fackkommittéer: Bygg- och förvaltningskommittén, Chefskommittén, Gatukommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad, Lantmäterikommittén, Mark- och exploateringskommittén, Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika kommittéerna: Bygg- och förvaltningskommittén Bygg- och förvaltningskommitténs ledamöter under 2010 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Lennart Olsson Sundsvall Ordförande Jarmo Nieminen Höganäs Vice ordförande Rolf van Dalen Göteborg Ledamot Thore Persson Halmstad Ledamot Susanne Bovallius Sollentuna Ledamot Helena Markgren Skellefteå Ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Susanne Bovallius och Helena Markgren har anslutit till och Thore Persson lämnade kommittén under året. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft sex protokollförda sammanträden: 4 februari per telefon, 30 mars i Stockholm, 2 juni per telefon, 23 augusti per telefon, 8 september i Skanör och den 1 december per telefon. Genomförda kurser och konferenser Kommittén har medverkat med ett eget block i Kommunal Teknik 2010 i Malmö med ämnena: Takras vintern , Klimartsmart renovering av allmännyttan, Skellefteå Isstadion. Inga kurser eller konferenser i övrigt har genomförts under året Artiklar i Stadsbyggnad Kommittén har via ordföranden medverkat i Stadsbyggnads redaktionskommitté. Några artiklar, bl a om fjärrvärme i olika kommuner samt klimatanpassningsstrategi har initierats. Besvarade remisser Inga remissvar har avgivits 10

11 Aktiviteter för medlemsrekrytering Marknadsföring av föreningen har skett i samband med ledamöternas deltagande i branschsammankomster. Ingen särskild riktad aktivitet i övrigt har genomförts Aktiviteter för Omvärldsbevakning Ledamöterna följer utvecklingen i branschen och har detta som en särskild punkt på dagordningen vid kommittémötena. Inga specifika aktiviteter i övrigt har genomförts Genomförda studieresor Kommittén har besökt Vellige kommun och studerat kommunens klimatanpassningsstrategi i teori och in situ (på platsen). Insatser för KT:s hemsida Ingen speciell insats utöver uppdatering har genomförts Mentorverksamhet och Övrigt Ingen mentorverksamhet har genomförts och inget övrigt att rapportera. Sundsvall februari 2011 / Lennart Olsson / Ordförande Chefskommittén Chefskommittén har under året varit under uppbyggnad efter kommittéordföranden Lars Åke Holmkvists bortgång i december Sten Åke Bylund, Uppsala, och Inger Sundström, Örebro, har i huvudsak representerat kommittén. Adjungerad ledamot är Ann-Sofie Eriksson från SKL. Under året har insatserna främst inriktats på rekonstruktion av kommitténs bemanning. KT:s förvaltningsutskott fick i december 2010 styrelsens uppdrag att tillsätta kommittéordförande. Kommunaltekniska chefer står ständigt inför utmanande uppgifter. En rad faktorer kräver nya arbetsformer, ökad samverkan lokalt, regionalt och internationellt samt efterfrågan på nya hållbara, klimatsmarta lösningar/verktyg för olika verksamhetsområden. Att chefer och ledare inom kommunaltekniken får del av det senaste och bästa är förstås väsentligt. Chefskommittén fick i december 2010 i uppdrag av styrelsen att under 2011 genomföra en utbildning s k Chefsdagar inom kompetensområdet chefs- och ledarskap med kommunalteknisk inriktning. Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2010 angett att förutsättningarna och intresset för studieresor av hög kvalitet ska utredas. Chefskommittén är närmast till hands att ansvara för denna fråga, men endast inledande kontakter har tagits under året. KT:s chefsverksamhet har en angelägen uppgift i många delar att utveckla vidare framöver. Uppsala och Örebro i januari 2011 Sten Åke Bylund och Inger Sundström 11

12 Gatukommittén Kommitténs ledamöter under 2010 Ledamot, Kommun, Ansvar Hans Andersson, Skellefteå, ordförande Tommy Karlqvist, Köping, vice ordförande Ingrid Persson, Malmö, sekreterare Sofi Almqvist, Jönköping, ansv. mot Stadsbyggnad Håkan Bergeå, Borlänge, utbildningsansvarig Per Olsson, Göteborg, ansv. mot KT:s hemsida Ted Ell, Stockholm Göran Gabrielsson, Luleå Anna Möller, Skövde Fredrik Nilson, Motala Mohammed Rashid, Huddinge Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot Lennart Kallander, Trafikverket, adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Under året har Eva Jonsson, Örebro, Örjan Eriksson, Sveriges Kommuner & Landsting samt Gunnar Tunkrans Vägverket lämnat kommittén. Nya ledamöter är Göran Gabrielsson, Luleå, Anna Möller, Skövde, Fredrik Nilson, Motala och Mohammed Rashid, Huddinge Nya adjungerade ledamöter är Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting samt Lennart Kallander, Trafikverket. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Örebro den februari, Lund den maj, Stockholm den 14 september samt Motala den 29 november. Genomförda kurser och konferenser 2010 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 2010) genomfördes den 4-6 maj med Karlstad som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget blev mycket uppskattat av de drygt 200 deltagarna. Syftet med Gatukontorsdagarna, forum för stadsmiljö, är att visa upp kommunaltekniska lösningar, arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker. Under Gatukontorsdagarna fick deltagarna höra på inspirerande och utvecklande föredrag under olika teman som Livsmiljö den gröna staden, Beläggning - asfalt och natursten, Översvämningar, Trafikverket och Sveriges Kommuner & Landsting, Cykelfrämjande åtgärder, Förnyelse i anläggningsbranschen, Forma högpresterande team samt delta vid guidade stadsvandringar i Karlstad. I samband med konferensen delade Cykelfrämjandet ut pris till Årets cykelfrämjarstad 2010 som blev Helsingborg. 12

13 Gatukommittén ansvarade också, med stöd av Trafikkommittén, för ett särskilt blockprogram vid planeringen och genomförandet av KT2010 i Malmö med följande inslag - Attraktiv stadskärna trafikens roll?, Tillgänglighet så in i Norden samt Vilken inverkan/påverkan har olika vinterdäck? Gatukommittén har också under året planerat 2011 års Gatukontorsdagar, - forum för stadsmiljö, tillsammans med kolleger i Lund. Artiklar i Stadsbyggnad Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Sofi Almqvist. Besvarade remisser Kommittén har under året fungerat som referens vad gäller Förnyelse i Anläggningsbranschens (FIA) arbete för att få fler kommuner engagerade att verka för att få mer anläggning för pengarna. Ett remissyttrande på program för effektivare drift och underhåll har lämnats till FIA. Aktiviteter för medlemsrekrytering Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatukontorsdagarna. Aktiviteter för omvärldsbevakning Kommitténs adjungerade ledamöter Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting och Lennart Kallander, Trafikverket har förmedlat rapporter och värdefulla omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser. Studieresor Ingen studieresa har genomförts under året. KT:s hemsida Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till föreningens webbredaktör. Övrigt Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Trafikverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. Skellefteå, januari 2011 Hans Andersson Ordförande i Gatukommittén 13

14 Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Ledamöter under 2010 Under året har kommittén bestått av Agneta Sundberg, Blekinge tekniska högskola Royne Söderström, Umeå kommun, Göran Lundberg, KSL, Kerstin Blom - Bokliden, SKL, Helena Olsson, Vectura, Gunnar Persson, Eskilstuna kommun, Anna Lindh-Wikbladh Luleå kommun, Susanne Carlsson, Borås kommun Möten under året Under 2010 hölls 5 telefonmöten och ett möte i samband med planering av Stadsbyggnadsdagarna. Seminarier I mars genomfördes Stadsbyggnadsdagarna under 2 dagar med ca 80 deltagare tillsammans med Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. I september anordnades ett blockprogram vid Årskongressen i Malmö. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har kommittén medverkat med en rad artiklar i Stadsbyggnad. Vi har haft ambitionen att alla i kommittén ska verka för att det finns minst en artikel om vårt ansvarsområde i varje nummer av Stadsbyggnad. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Besvarade remisser Ingen aktivitet under året Royne Söderström Ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad Lantmäterikommittén 1 Kommitténs ledamöter under 2010 Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Svenska Kommunförbundet. 14

15 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Jan G Nilsson Kalmar ordf, Stadsb. KT Lars Malmestål Järfälla v. ord., skt.se Sthlm Elisabeth Argus Tyresö Sthlm Rune Olsson Stockholm Sthlm, sammank. Sthlm Maria Hedqvist Skellefteå Gbg Martina Z Olsson Lund Sthlm Göran Carlsson Uddevalla Gbg, sammank. Gbg Annika Karlsson Bengtsfors Gbg Lennart Lillvreten Uppsala sekreterare Sthlm Johan Tibell Göteborg Gbg Liselott Skoug Malmö Gbg Anna Lundqvist Luleå Gbg Marianne Leckström Svenska Kommunförbundet Adj. ledamot Valberedning Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till Kommittén. Börje Nordström Umeå sammankallande Gunilla Thorvaldsson Kalmar Lars Öhman Danderyd Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2010 nominerades tre nya ledamöter som ersätter avgående Lars Malmestål, Lennart Lillvreten och Maria Hedqvist från och med 1 januari 2011: Åsa Kallin, Örnsköldsvik, Tomas Persson, Västerås och Jenny Arnesson, Solna. Mandatperioden är Maria Hedqvist och Lennart Lillvreten har p.g.a. att de bytt jobb inte deltagit aktivt i kommitténs arbete under året. Åsa Kallin har varit adjungerad i kommitten under året. 3 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett heldagsmöte i Göteborg i anslutning till Lantmäteridagarna med tid för långsiktiga strategiska diskussioner och ett heldagsmöte i Stockholm i anslutning till Kommunala Lantmäteridagarna. Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort antal telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets konferensprogram och övriga verksamhet. 4 Genomförda kurser och konferenser Kommittén arrangerade Lantmäteridagar i Göteborg i slutet på maj samt Kommunala lantmäteridagar i Stockholm i slutet på november. Glädjande nog kunde vi konstatera att det 15

16 var fler deltagare på Göteborgsdagarna än året innan. Deltagarantalet på Stockholmsdaqgarna var i samma storleksordning som året innan. 5 Besvarade remisser Inga remissvar har avgetts under året. 6 Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. 7 Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. 8 Mentorverksamhet Inget att rapportera. 9 Genomförda studieresor Inga studieresor har företagits under året. 10 Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter. 11 Övrigt Under året utsåg kommitten Johan Tibell till sin representant i arbetet med att ta fram utbildningsmaterial inför den nya PBL. Kalmar i januari 2011 Jan G Nilsson Mark- och exploateringskommittén Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2010 Under året har kommittén bestått av Marianne Cedervall, Motala, Katarina Bröms, Jönköping, Iréne Bellman, egen, Lars Carlsson, Kristianstad, Tommy Andersson, Halmstad, Thord Tärnbrant, Karlstad, Stefan Sköldén, Nykvarn, Staffan Sjöström Umeå, Birgitta Gustafsson, Örebro, Karin Sterte, Helsingborg, Kerstin Enaeus, Västerås och Ulf Crichton, Strängnäs/Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har varit adjungerad ledamot. Jenny Pagmén, Borås, har varit föräldraledig under året. 16

17 2. Förändringar i kommitténs sammansättning under året Inga förändringar i sammansättningen av kommittén. 3. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 5 februari. I samband med mötet gjordes ett besök vid bygget av den nya nationalarenan i Solna. Kommittémöte hölls i samband med MEX-dagarna i Lund den 9-11 november. Därutöver har telefonmöten genomförts vid ett flertal tillfällen. 4. Genomförda kurser och konferenser MEX och Stadsbyggnad samverkade med programpunkter för ett block vid KT-dagarna den 8-9 september i Malmö. Årets MEX-dagar hölls i Lund den november. Dagarna besöktes av ca 260 personer. Under dagarna hölls föredrag om bl a skärpningen av LOU, förändringen av expropriationslagstiftningen, säkerhet och viten i avtal och stödrätternas påverkan på markpriser. Lund redovisade de stora projekten i staden som ESS och Max IV. 5. Artiklar i Stadsbyggnad Under våren skrevs en artikel i Stadsbyggnad om mex-dagarna 2009 i Linköping. 6. Besvarade remisser Inga remisser besvarades. 7. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen organiserad aktivitet men styrelsemedlemmarna tar de tillfällen som ges att inspirera till medlemskap i föreningen. 8. Aktiviteter för omvärldsbevakning Ingen organiserad aktivitet men genom styrelsens nätverk sker en kontinuerlig omvärdsbevakning. 9. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén. Vi anser dock att det är en mycket viktig aktivitet. 10. Studieresor Ingen studieresa gjordes under året. 17

18 11. KT:s hemsida Anteckningar från MEX-dagarna har lagts ut på hemsidan. 12. Övrigt Vid KT:s strategidagar i Umeå deltog Staffan Sjöström. Ulf Crichton Ordförande Stadsbyggnadskommittén Kommitténs ledamöter Stadsbyggnadskommittén har 8 ledamöter. Sveriges Kommuner och landsting har valt att inte utse någon adjungerad ledamot i denna kommitté. Ledamot Kommun Period Ansvar Hans Linderstad Göteborg Ordf Benny Hunemark Halmstad Medl rekr Anne Pettersson Örebro Claes-Åke Kindlund Karlskrona Sekr Margaretha Åslund Falun Stadsbyggnad Johan Altenius Göteborg Andreas Lidholm Lerum Ulrika Jansson Arboga Förändringar i kommitténs sammansättning under året Den föryngring av kommittén som eftersträvas har påbörjats. Tidpunkt och platser för kommittésammanträden Vi har haft ett möte i samband med de kommunaltekniska dagarna i Malmö. Genomförda kurser och konferenser Tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och Trafikkommittén anordnades Stadsbyggnadsdagar i mars. I samarbete med byggkomittén och MEX-kommittén ordnade vi ett av blocken vid de Kommunaltekniska dagarna i Malmö Artiklar i Stadsbyggnad - Besvarade remisser - Aktiviteter för medlemsrekrytering I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra aktiviteter utan att vara medlemmar. 18

19 Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. Mentorverksamhet Inget att rapportera Genomförda studieresor Ingen studieresa har genomförts under året Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om ändringar i kommittén. Övrigt Inget att rapportera. Göteborg i februari 2011 Hans Linderstad Trafikkommittén Kommitténs ledamöter var vid slutet av 2010: Anders Bylund, ordf. Ann Storvall Anna Kero Dharmesh Shah Helena Werre Henrik Söderström Kristina Hörnqvist Magnus Ribbing Maria Brodde Makri Elin Sandberg Luleå Luleå Örebro Göteborg Gävle Stockholm Västervik Falun Malmö Trafikverket Förändringar under året i kommittén Kommittén genomförde under året något av en nystart då i stort sett alla ledamöter byttes ut sen föregående år. Verksamheten har i huvudsak gått ut på att skapa ett fungerande nätverk samt gemensamt resonera om hur kommitténs arbete ska fungera inför kommande år. Bland annat har aktiviteter för 2011 planerats. Kommittésammanträden under året Kommittén har haft tre möten under året. Därtill kommer också två telefonmöten. 19

20 Kurser och konferenser under 2009 Eftersom kommittén gjort en nystart så har inga kurser, konferenser eller seminarier arrangerats. Kommittén bidrog dock med ett inslag inom Gatu- och trafikblocket vid KTdagarna i Malmö i september. Artiklar i Stadsbyggnad Trafikkommittén har haft en artikel om nya hastighetsgränser i nummer 6/2010. Besvarade remisser Kommittén har inte besvarat någon remiss gemensamt. Medlemsrekrytning Medlemsrekrytering pågår kontinuerligt från hela kommittén när tillfälles ges att berätta om föreningen och dess syfte samt marknadsföra de kurser som är aktuella. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentorverksamhet har genomförts under året. Genomförda studieresor Kommittén har inte genomfört någon studieresa under året. Övrigt Inget att rapportera Luleå i januari Anders Bylund Medlemmarna Från medlemsregistret har under 2010 avförts 214 medlemmar. Under året har 213 nya medlemmar valts in, se lista nedan. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 1673 st (1674 år 2009) Efternamn Förnamn Postort Arb Efternamn Förnamn Postort Arb Abrahamsson Niklas JÖNKÖPING Frisenstam Christian TÄBY Ahnstedt Alf VÄSTERVIK From Helene NYKÖPING Anderman Anna STOCKHOLM Garvö Peter FALUN Andersson Andreas KARLSTAD Gassner Lisa JÖNKÖPING Andersson Håkan STOCKHOLM Gidenstam Martin GÖTEBORG Andersson Janna VARBERG Glasell Charlotta ÖREBRO Andersson Josef SUNDSVALL Grafström Sara HALMSTAD Andersson Leif VARBERG Gunnarsson Torgny LERUM Andersson Sara SÖDERTÄLJE Gustafsson Christoffer GÖTEBORG Andersson Stefan ENKÖPING Gustafsson Henrik MUNKEDAL Andersson Ulf YSTAD Gustafsson Joakim P BORLÄNGE Arnesson Jenny SOLNA Gustavsson Jarl BJUV Arvemark Lars-Göran UDDEVALLA Göransson Paul ÖREBRO 20

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-06-04 1(6) Styrelsemöte 2010/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl 13.15-15.30 Fredagen den 4 juni 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Älvrummet, Lilla Bommen, Göteborg Lokal:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2012-11-30 1(6) Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30 Plats: Kommunhuset, Växjö Lokal: B-salen STYRELSEN: Närvarande: Inger

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141.

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer