Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1

2 2

3 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och Kongress Lokal: Hänvisning via reception Tid: Torsdagen den 8 september 2011, kl Förslag till dagordning 1. Årskongressens öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen 3. Val av protokollförare 4. Godkännande av föredragningslista 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll 6. Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för verksamhetsåret Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret Val av två revisorer jämte en suppleant för verksamhetsåret Val av valnämnd och valnämndens sammankallande för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar verksamhetsåret 2012 Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för individuella medlemmar 16. Behandling av ärenden framlagda av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen a. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker b. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt c. Övriga frågor Inga ärenden har anhängiggjorts av enskild medlem 17. Frågan om plats för nästa två årskongresser a. Beslut om plats för årskongressen 2012 Styrelsen föreslår Helsingfors, 6 juni i samband med IFME2012 b. Beslut om plats för årskongressen

4 Svenska Kommunal Tekniska Föreningen Årsberättelse 2010 Styrelsen för år 2010 har följande sammansättning: Ledamöter: Inger Sundström, Örebro ordförande Allan Almqvist, Malmö vice ordförande Thore Persson, Halmstad Åke Persson, Göteborg Agneta Sundberg, Stockholm/ Karlskrona Margaretha Alfredsson, Umeå Lena Hugosson, Sundsvall Suppleanter: Bo Bäckström, Gävle Ted Ell, Stockholm Kjell Hedenström, Askersund Styrelsen har till sitt förfogande följande funktionärer: Per Olsson, sekreterare och kassör Arne Ransgård, medlemssekreterare och redaktör föreningens hemsida Klas Thorén, kansli- och arkivchef Inger Eliasson, kansliföreståndare Barbro Larsson, redaktör tidskriften Stadsbyggnad Åke Persson, ansvarig internationella kontakter fr sept 2010 Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig Kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer finner du på KT:s hemsida Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden, den 5 februari i Stockholm, 8 april telefonmöte, den 3-4 juni i Göteborg, 7 september i Malmö samt den 3 december i Umeå. Förvaltningsutskottet, FU, har hållit 9 protokollförda sammanträden, samtliga telefonmöten: 4 januari, 21 januari, 18 mars, 3 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti, 24 september och 25 oktober. Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens hemsida Utöver verksamheterna som har egna kapitel i årsberättelsen, noteras följande särskilt från styrelsearbetet under året: Föreningens marknadsplan antas och uppdrag ges att utveckla en tillhörande aktivitetsplan Utredning om föreningens olika register påbörjas 4

5 Arbetet med en ny tryckt matrikel startas Styrelseseminarium, Strategidagar, genomförs i Umeå den 2-3 december med representanter för föreningens kommittér Arbete pågår med planering av årskongresser t.o.m. år 2013 Verksamhetsplan för år 2011 görs klar för beslut KT:s hemsida Antal besök 2010 Jan 2624 Febr 2363 Mars 2729 April 2385 Maj 2446 Juni 2349 Juli 2215 Aug 2849 Sept 2947 Okt 2808 Nov 3312 Dec 2861 Antal besök/träffar År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År Den kraftiga stegringen av antalet besök beror sannolikt på dels att dokumentation och ibland även foton från föreningens konferenser omgående efter avslutad konferens läggs ut på hemsidan, dels att hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad med bl.a. kommande konferenser och aktuella händelser. Orsaken till nedgången 2004 beror troligen på att 2003 hade ovanligt många besök p.g.a. den utökade kursverksamheten med 10 regionala seminarier i tredimensionell fastighetsindelning. Förändringar under år 2009 Statistikredovisningen har, i samband med en uppdatering av programvaran för hemsidan i april 2009, ändrats. Den nya statistikredovisningen är inte jämförbar med den tidigare. Antalet besök fr.o.m. april 2009 t.o.m. december 2009 är 3200/månad med träffar/månad. Statistik för 2010 Under 2010 redovisas ovan antal besök per månad. Totala antalet besök under 2010 är st. Antal sidor som besökts är totalt st och antalet filer st. Arne Ransgård 5

6 KT2010 i Malmö Årskongressen och Kommunaltekniska Utbildningsdagar KT:s årskongress 2010 och Kommunaltekniska utbildningsdagar, KT2010, arrangerades den 8-9 september på Malmö Börshus. Föreningen genomförde här sin 108:e årskongress. För första gången testade vi ett tydligt tvådagarsarrangemang med starttid som medgav resa på morgonen första dagen. Tema för årskongressen i Malmö var Hållbar stadsutveckling i en expansiv region. Vi fick lyssna till intressanta föredrag om såväl Malmös och regionens utveckling som om nationella och andra regionala/lokala projekt inom våra verksamhetsområden. Kongressen utsåg Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret i Göteborg, till årets kommunaltekniker för hans arbete för att förbättra miljön i Göteborg. Till årets kommunaltekniska projekt utsågs AB Alingsåshems arbete med förnyelse av talsområdet Kv. Brogården i Alingsås. En stor och välbesökt utställning, med möjlighet att träffa flera av våra stora leverantörer, bidrog också till helhetsupplevelsen. I en spännande miljö med absolut havsutsikt avnjöts konferensmiddagen tillsammans med utomordentlig underhållning mellan rätterna. Dagarna avslutades med studiebesök där man på plats hade möjlighet att se på Arenabyggen, Citytunneln eller Hållbar stadsutveckling. Ni som missade detta förträffliga arrangemang får ingen möjlighet till repris men däremot är ni välkomna till Linköping som tog över stafettpinnen inför KT2011. Kursverksamheten 2010 Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2010 omfattat 6 arrangemang. Totalt har kursverksamheten haft 1001 deltagare. Kurs/konferens Datum Ort Deltagare+Medverkande Stadsbyggnadsdagarna 24-25/3 Stockholm = 78 Gatukontorsdagarna 04-06/5 Karlstad = 207 Lantmäteridagarna 26-27/5 Göteborg = 131 Mexdagarna 10-11/11 Lund = 274 Kommun.Lantmäteridagar 18-19/11 Stockholm = 88 6

7 ÅRSKONGRESS /9 Malmö (= 162) + 5 utländska deltagare + 11 studenter + 45 utställare = 223 SUMMA dagar 5 olika orter TOTALT = 1001 Utvärderingen av kurser har alltmer fått en systematiserad utformning med stöd av SKL kurs & konferens. Nedanstående länkade utvärderingar för 2010 utgör exempel på denna utveckling. Genomsnittsbetyget är högt: 4,7 poäng av 6 möjliga för helhetsintrycket av dessa konferenser. Gatukontorsdagarna Stadsbyggnadsdagarna Kommunala Lantmäteridagarna 2010 Några arrangemang har skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller Årskongressen Kommunal-Teknik 2010 med Malmö kommun och Gatukontorsdagarna 2010 med Karlstad kommun. Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen. Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén haft fasta arrangemang med goda resultat. Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och numera även Trafikkommittén har tillsammans för tredje året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar. Avsikten är att också denna konferens skall bli årligen återkommande och erfarenheterna och förutsättningarna för detta är hittills goda. Som sammanfattning av kursverksamheten 2010 kan sägas att liksom tidigare år har de fasta arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser och seminarier i aktuella ämnen. Denna målsättning har inte uppfyllts under Målsättningen är också att öka kursutbudet så att alla medlemmar kan delta i konferenser som omfattar deras verksamhetsinriktning. En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kursverksamhet är därför viktig i styrelsen och i alla kommittéerna. Borlänge i februari 2011 Håkan Bergeå Stadsbyggnad Under året har Barbro Larson och Agneta Sundberg fortsatt som redaktör, resp. ansvarig utgivare. Redaktionsrådet har nu representanter från samtliga kommittéer som deltar i de telefonmöten som lägger grunden för nästa och kommande nummer av STADSBYGGNAD. Redaktionsrådet har fortsatt haft en viktig roll i planeringen av tidningen. Hög aktivitet och idérikedom har varit utmärkande för rådets arbete. 7

8 Redaktionsrådet har, förutom ordförande och redaktör, bestått av: Jan G Nilsson, Margareta Åslund, Marianne Cedervall, Kerstin Blom Bokliden, Göran Lundberg, Sofi Almqvist, Anders Bylund, Lennart Olsson, Lantmäterikommittén Samhällsbyggnadskommittén Mak- och exploateringskommittén Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Gatukommittén Trafikkommittén Bygg- och förvaltningskommittén Under året har tidningen utkommit med 6 nummer. Teman för respektive nummer har varit 1.Hållbar stad. 2. Grönt. 3.Malmö kongresstad/belysning. 4.Klimat. 5.Infrasatruktur. 6. Fastigheter. Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till ex och når drygt 400 prenumeranter utöver föreningens medlemmar. Under 2010 har en friexkampanj genomförts där tidningen skickats till ca konsulter inom kommunalteknik. Tanken var att få fler prenumeranter till tidningen efter avslutad kampanj. Tyvärr är resultatet början av 2011 magert, med bara ett tiotal nya prenumeranter. Tidningens logotype har förändrats något, för bättre läsbarhet. Även layouten i tidningens body har gjorts mera läsvänlig. Arbetet har dock i viss mån störts av flera byten av layoutare under året. För den tekniska produktionen av tidningen samt annonsackvisition har Irmér Media ansvarat. Annonsvolymen uppgår totalt till drygt kr. Föreningen och Irmér Media fördelar intäkterna i proportionerna 65 och 35 %. Med den nya hemsidan har tidningens position förstärkts ytterligare och utökat möjligheterna till läsarkontakter. Hemsidan blir också ett nytt annonsforum. Barbro Larson Redaktör Agneta Sundberg Ordförande i Redaktionsråd Ansvarig utgivare Internationellt samarbete NKS Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, Nordiska Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén möts två gånger per år, oftast i samband med någon förenings årskongress. Föreningarna samordnar kommitténs arbete i turordning om två år. Under åren 2010 och 2011 ansvarar den danska föreningen, KTC, för kommitténs arbete. Kommittémötena 2010 har hållits på Island och i Estland, den 27 maj i 8

9 Hvolsvollur resp den 28 september i Tallinn, med representation från KT. Vid mötet i Tallinn antogs regler för NKS verksamhet. Under 2011 kommer mötena med NKS att hållas i Tromsö, Norge och i Linköping, Sverige. Det finns rad områden, där samarbetet kan utvecklas, gemensamma utbildningar, utbyten i olika former, studiebesök, information om pågående och genomförda kommunaltekniska projekt, utbyte av artiklar till tidskrifterna etc. Det finns stor potential för det nordiska samarbetet inom kommunaltekniken. Vi brottas alla med samma problem, rekryteringsfrågor, utbildningar samt hur den kommunaltekniska verksamheten skall kunna bli mer synlig i debatten. Intresse för ett framtida deltagande har uttryckts från organsiationerna i de övriga baltiska länderna. Kommittén har sedan några år engelska, som mötesspråk. Protokoll och annat material från NKS-mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. IFME International Federation of Municipal Engineering KT är medlem i IFME. IFME:s exekutiva kommitté (ExCo Board), där varje medlemsland är representerat, har under 2010 haft två möten, dels i Aalborg den 27 maj, dels i Boston den 14 augusti med represention från KT vid båda mötena. Generalsekreterare är Neil Buchan från Scotland och Piet Paantjens från Holland är kassör. Presidenten/ordföranden för IFME väljs på tre år och representerar den organisation, som är värd för IFME:s kommande världskongress. President för IFME är Jorma Vaskelainen, som är ordförande för den finska föreningen. Redan vid IFME-mötet i Rotterdam 2007, då den finska föreningsordföranden valdes till vice ordförande i IFME, bestämdes att världskongressen år 2012 skulle samarrangeras av föreningarna i Finland, Sverige och Estland. Planeringen pågår och innebär att Helsingfors blir huvudort. Kongressen kommer att hållas 4-8 juni 2012 med utflykter till Tallinn och Stockholm. Läs gärna mer om IFME-kongressen 2012 på kongressens hemsida: KT:s styrelsen har beslutat att KT:s egen årskongressen 2012 hålls i anslutning till IFME-kongressen. Under 2010 valdes Ross Vincent från Nya Zealand till vice ordförande, vilket betyder att IFME:s nästkommande världskongress 2015 planeras att äga i Cristchurch på Nya Zeeland. I vår alltmer internationaliserade tillvaro, anser KT att ett internationellt samarbete är viktigt. Det är också viktigt att styrelsen följer och utvärderar både IFME:s utveckling och hur det internationella samarbetet kan utvecklas. Internationellt verkande företag blir aktörer inom kommunaltekniken även i Sverige, inte minst inom VA och avfall. Kontakterna inom IFME öppnar goda möjligheter att erbjuda KT:s medlemmar erfarenhetsutbyten och medverkan i studieresor, både enskilt och i grupp. Protokoll och övrig information kring IFME finns på KT:s hemsida under fliken Länkar. Göteborg och Örebro i januari 2011 Åke Persson och Inger Sundström 9

10 Fackkommittéerna Föreningen har under året haft åtta fackkommittéer: Bygg- och förvaltningskommittén, Chefskommittén, Gatukommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad, Lantmäterikommittén, Mark- och exploateringskommittén, Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika kommittéerna: Bygg- och förvaltningskommittén Bygg- och förvaltningskommitténs ledamöter under 2010 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Lennart Olsson Sundsvall Ordförande Jarmo Nieminen Höganäs Vice ordförande Rolf van Dalen Göteborg Ledamot Thore Persson Halmstad Ledamot Susanne Bovallius Sollentuna Ledamot Helena Markgren Skellefteå Ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Susanne Bovallius och Helena Markgren har anslutit till och Thore Persson lämnade kommittén under året. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft sex protokollförda sammanträden: 4 februari per telefon, 30 mars i Stockholm, 2 juni per telefon, 23 augusti per telefon, 8 september i Skanör och den 1 december per telefon. Genomförda kurser och konferenser Kommittén har medverkat med ett eget block i Kommunal Teknik 2010 i Malmö med ämnena: Takras vintern , Klimartsmart renovering av allmännyttan, Skellefteå Isstadion. Inga kurser eller konferenser i övrigt har genomförts under året Artiklar i Stadsbyggnad Kommittén har via ordföranden medverkat i Stadsbyggnads redaktionskommitté. Några artiklar, bl a om fjärrvärme i olika kommuner samt klimatanpassningsstrategi har initierats. Besvarade remisser Inga remissvar har avgivits 10

11 Aktiviteter för medlemsrekrytering Marknadsföring av föreningen har skett i samband med ledamöternas deltagande i branschsammankomster. Ingen särskild riktad aktivitet i övrigt har genomförts Aktiviteter för Omvärldsbevakning Ledamöterna följer utvecklingen i branschen och har detta som en särskild punkt på dagordningen vid kommittémötena. Inga specifika aktiviteter i övrigt har genomförts Genomförda studieresor Kommittén har besökt Vellige kommun och studerat kommunens klimatanpassningsstrategi i teori och in situ (på platsen). Insatser för KT:s hemsida Ingen speciell insats utöver uppdatering har genomförts Mentorverksamhet och Övrigt Ingen mentorverksamhet har genomförts och inget övrigt att rapportera. Sundsvall februari 2011 / Lennart Olsson / Ordförande Chefskommittén Chefskommittén har under året varit under uppbyggnad efter kommittéordföranden Lars Åke Holmkvists bortgång i december Sten Åke Bylund, Uppsala, och Inger Sundström, Örebro, har i huvudsak representerat kommittén. Adjungerad ledamot är Ann-Sofie Eriksson från SKL. Under året har insatserna främst inriktats på rekonstruktion av kommitténs bemanning. KT:s förvaltningsutskott fick i december 2010 styrelsens uppdrag att tillsätta kommittéordförande. Kommunaltekniska chefer står ständigt inför utmanande uppgifter. En rad faktorer kräver nya arbetsformer, ökad samverkan lokalt, regionalt och internationellt samt efterfrågan på nya hållbara, klimatsmarta lösningar/verktyg för olika verksamhetsområden. Att chefer och ledare inom kommunaltekniken får del av det senaste och bästa är förstås väsentligt. Chefskommittén fick i december 2010 i uppdrag av styrelsen att under 2011 genomföra en utbildning s k Chefsdagar inom kompetensområdet chefs- och ledarskap med kommunalteknisk inriktning. Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2010 angett att förutsättningarna och intresset för studieresor av hög kvalitet ska utredas. Chefskommittén är närmast till hands att ansvara för denna fråga, men endast inledande kontakter har tagits under året. KT:s chefsverksamhet har en angelägen uppgift i många delar att utveckla vidare framöver. Uppsala och Örebro i januari 2011 Sten Åke Bylund och Inger Sundström 11

12 Gatukommittén Kommitténs ledamöter under 2010 Ledamot, Kommun, Ansvar Hans Andersson, Skellefteå, ordförande Tommy Karlqvist, Köping, vice ordförande Ingrid Persson, Malmö, sekreterare Sofi Almqvist, Jönköping, ansv. mot Stadsbyggnad Håkan Bergeå, Borlänge, utbildningsansvarig Per Olsson, Göteborg, ansv. mot KT:s hemsida Ted Ell, Stockholm Göran Gabrielsson, Luleå Anna Möller, Skövde Fredrik Nilson, Motala Mohammed Rashid, Huddinge Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot Lennart Kallander, Trafikverket, adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Under året har Eva Jonsson, Örebro, Örjan Eriksson, Sveriges Kommuner & Landsting samt Gunnar Tunkrans Vägverket lämnat kommittén. Nya ledamöter är Göran Gabrielsson, Luleå, Anna Möller, Skövde, Fredrik Nilson, Motala och Mohammed Rashid, Huddinge Nya adjungerade ledamöter är Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting samt Lennart Kallander, Trafikverket. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Örebro den februari, Lund den maj, Stockholm den 14 september samt Motala den 29 november. Genomförda kurser och konferenser 2010 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 2010) genomfördes den 4-6 maj med Karlstad som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget blev mycket uppskattat av de drygt 200 deltagarna. Syftet med Gatukontorsdagarna, forum för stadsmiljö, är att visa upp kommunaltekniska lösningar, arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker. Under Gatukontorsdagarna fick deltagarna höra på inspirerande och utvecklande föredrag under olika teman som Livsmiljö den gröna staden, Beläggning - asfalt och natursten, Översvämningar, Trafikverket och Sveriges Kommuner & Landsting, Cykelfrämjande åtgärder, Förnyelse i anläggningsbranschen, Forma högpresterande team samt delta vid guidade stadsvandringar i Karlstad. I samband med konferensen delade Cykelfrämjandet ut pris till Årets cykelfrämjarstad 2010 som blev Helsingborg. 12

13 Gatukommittén ansvarade också, med stöd av Trafikkommittén, för ett särskilt blockprogram vid planeringen och genomförandet av KT2010 i Malmö med följande inslag - Attraktiv stadskärna trafikens roll?, Tillgänglighet så in i Norden samt Vilken inverkan/påverkan har olika vinterdäck? Gatukommittén har också under året planerat 2011 års Gatukontorsdagar, - forum för stadsmiljö, tillsammans med kolleger i Lund. Artiklar i Stadsbyggnad Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Sofi Almqvist. Besvarade remisser Kommittén har under året fungerat som referens vad gäller Förnyelse i Anläggningsbranschens (FIA) arbete för att få fler kommuner engagerade att verka för att få mer anläggning för pengarna. Ett remissyttrande på program för effektivare drift och underhåll har lämnats till FIA. Aktiviteter för medlemsrekrytering Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatukontorsdagarna. Aktiviteter för omvärldsbevakning Kommitténs adjungerade ledamöter Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting och Lennart Kallander, Trafikverket har förmedlat rapporter och värdefulla omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser. Studieresor Ingen studieresa har genomförts under året. KT:s hemsida Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till föreningens webbredaktör. Övrigt Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Trafikverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. Skellefteå, januari 2011 Hans Andersson Ordförande i Gatukommittén 13

14 Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Ledamöter under 2010 Under året har kommittén bestått av Agneta Sundberg, Blekinge tekniska högskola Royne Söderström, Umeå kommun, Göran Lundberg, KSL, Kerstin Blom - Bokliden, SKL, Helena Olsson, Vectura, Gunnar Persson, Eskilstuna kommun, Anna Lindh-Wikbladh Luleå kommun, Susanne Carlsson, Borås kommun Möten under året Under 2010 hölls 5 telefonmöten och ett möte i samband med planering av Stadsbyggnadsdagarna. Seminarier I mars genomfördes Stadsbyggnadsdagarna under 2 dagar med ca 80 deltagare tillsammans med Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. I september anordnades ett blockprogram vid Årskongressen i Malmö. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har kommittén medverkat med en rad artiklar i Stadsbyggnad. Vi har haft ambitionen att alla i kommittén ska verka för att det finns minst en artikel om vårt ansvarsområde i varje nummer av Stadsbyggnad. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Besvarade remisser Ingen aktivitet under året Royne Söderström Ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad Lantmäterikommittén 1 Kommitténs ledamöter under 2010 Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Svenska Kommunförbundet. 14

15 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Jan G Nilsson Kalmar ordf, Stadsb. KT Lars Malmestål Järfälla v. ord., skt.se Sthlm Elisabeth Argus Tyresö Sthlm Rune Olsson Stockholm Sthlm, sammank. Sthlm Maria Hedqvist Skellefteå Gbg Martina Z Olsson Lund Sthlm Göran Carlsson Uddevalla Gbg, sammank. Gbg Annika Karlsson Bengtsfors Gbg Lennart Lillvreten Uppsala sekreterare Sthlm Johan Tibell Göteborg Gbg Liselott Skoug Malmö Gbg Anna Lundqvist Luleå Gbg Marianne Leckström Svenska Kommunförbundet Adj. ledamot Valberedning Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till Kommittén. Börje Nordström Umeå sammankallande Gunilla Thorvaldsson Kalmar Lars Öhman Danderyd Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2010 nominerades tre nya ledamöter som ersätter avgående Lars Malmestål, Lennart Lillvreten och Maria Hedqvist från och med 1 januari 2011: Åsa Kallin, Örnsköldsvik, Tomas Persson, Västerås och Jenny Arnesson, Solna. Mandatperioden är Maria Hedqvist och Lennart Lillvreten har p.g.a. att de bytt jobb inte deltagit aktivt i kommitténs arbete under året. Åsa Kallin har varit adjungerad i kommitten under året. 3 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett heldagsmöte i Göteborg i anslutning till Lantmäteridagarna med tid för långsiktiga strategiska diskussioner och ett heldagsmöte i Stockholm i anslutning till Kommunala Lantmäteridagarna. Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort antal telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets konferensprogram och övriga verksamhet. 4 Genomförda kurser och konferenser Kommittén arrangerade Lantmäteridagar i Göteborg i slutet på maj samt Kommunala lantmäteridagar i Stockholm i slutet på november. Glädjande nog kunde vi konstatera att det 15

16 var fler deltagare på Göteborgsdagarna än året innan. Deltagarantalet på Stockholmsdaqgarna var i samma storleksordning som året innan. 5 Besvarade remisser Inga remissvar har avgetts under året. 6 Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. 7 Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. 8 Mentorverksamhet Inget att rapportera. 9 Genomförda studieresor Inga studieresor har företagits under året. 10 Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter. 11 Övrigt Under året utsåg kommitten Johan Tibell till sin representant i arbetet med att ta fram utbildningsmaterial inför den nya PBL. Kalmar i januari 2011 Jan G Nilsson Mark- och exploateringskommittén Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2010 Under året har kommittén bestått av Marianne Cedervall, Motala, Katarina Bröms, Jönköping, Iréne Bellman, egen, Lars Carlsson, Kristianstad, Tommy Andersson, Halmstad, Thord Tärnbrant, Karlstad, Stefan Sköldén, Nykvarn, Staffan Sjöström Umeå, Birgitta Gustafsson, Örebro, Karin Sterte, Helsingborg, Kerstin Enaeus, Västerås och Ulf Crichton, Strängnäs/Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har varit adjungerad ledamot. Jenny Pagmén, Borås, har varit föräldraledig under året. 16

17 2. Förändringar i kommitténs sammansättning under året Inga förändringar i sammansättningen av kommittén. 3. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 5 februari. I samband med mötet gjordes ett besök vid bygget av den nya nationalarenan i Solna. Kommittémöte hölls i samband med MEX-dagarna i Lund den 9-11 november. Därutöver har telefonmöten genomförts vid ett flertal tillfällen. 4. Genomförda kurser och konferenser MEX och Stadsbyggnad samverkade med programpunkter för ett block vid KT-dagarna den 8-9 september i Malmö. Årets MEX-dagar hölls i Lund den november. Dagarna besöktes av ca 260 personer. Under dagarna hölls föredrag om bl a skärpningen av LOU, förändringen av expropriationslagstiftningen, säkerhet och viten i avtal och stödrätternas påverkan på markpriser. Lund redovisade de stora projekten i staden som ESS och Max IV. 5. Artiklar i Stadsbyggnad Under våren skrevs en artikel i Stadsbyggnad om mex-dagarna 2009 i Linköping. 6. Besvarade remisser Inga remisser besvarades. 7. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen organiserad aktivitet men styrelsemedlemmarna tar de tillfällen som ges att inspirera till medlemskap i föreningen. 8. Aktiviteter för omvärldsbevakning Ingen organiserad aktivitet men genom styrelsens nätverk sker en kontinuerlig omvärdsbevakning. 9. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén. Vi anser dock att det är en mycket viktig aktivitet. 10. Studieresor Ingen studieresa gjordes under året. 17

18 11. KT:s hemsida Anteckningar från MEX-dagarna har lagts ut på hemsidan. 12. Övrigt Vid KT:s strategidagar i Umeå deltog Staffan Sjöström. Ulf Crichton Ordförande Stadsbyggnadskommittén Kommitténs ledamöter Stadsbyggnadskommittén har 8 ledamöter. Sveriges Kommuner och landsting har valt att inte utse någon adjungerad ledamot i denna kommitté. Ledamot Kommun Period Ansvar Hans Linderstad Göteborg Ordf Benny Hunemark Halmstad Medl rekr Anne Pettersson Örebro Claes-Åke Kindlund Karlskrona Sekr Margaretha Åslund Falun Stadsbyggnad Johan Altenius Göteborg Andreas Lidholm Lerum Ulrika Jansson Arboga Förändringar i kommitténs sammansättning under året Den föryngring av kommittén som eftersträvas har påbörjats. Tidpunkt och platser för kommittésammanträden Vi har haft ett möte i samband med de kommunaltekniska dagarna i Malmö. Genomförda kurser och konferenser Tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och Trafikkommittén anordnades Stadsbyggnadsdagar i mars. I samarbete med byggkomittén och MEX-kommittén ordnade vi ett av blocken vid de Kommunaltekniska dagarna i Malmö Artiklar i Stadsbyggnad - Besvarade remisser - Aktiviteter för medlemsrekrytering I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra aktiviteter utan att vara medlemmar. 18

19 Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. Mentorverksamhet Inget att rapportera Genomförda studieresor Ingen studieresa har genomförts under året Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om ändringar i kommittén. Övrigt Inget att rapportera. Göteborg i februari 2011 Hans Linderstad Trafikkommittén Kommitténs ledamöter var vid slutet av 2010: Anders Bylund, ordf. Ann Storvall Anna Kero Dharmesh Shah Helena Werre Henrik Söderström Kristina Hörnqvist Magnus Ribbing Maria Brodde Makri Elin Sandberg Luleå Luleå Örebro Göteborg Gävle Stockholm Västervik Falun Malmö Trafikverket Förändringar under året i kommittén Kommittén genomförde under året något av en nystart då i stort sett alla ledamöter byttes ut sen föregående år. Verksamheten har i huvudsak gått ut på att skapa ett fungerande nätverk samt gemensamt resonera om hur kommitténs arbete ska fungera inför kommande år. Bland annat har aktiviteter för 2011 planerats. Kommittésammanträden under året Kommittén har haft tre möten under året. Därtill kommer också två telefonmöten. 19

20 Kurser och konferenser under 2009 Eftersom kommittén gjort en nystart så har inga kurser, konferenser eller seminarier arrangerats. Kommittén bidrog dock med ett inslag inom Gatu- och trafikblocket vid KTdagarna i Malmö i september. Artiklar i Stadsbyggnad Trafikkommittén har haft en artikel om nya hastighetsgränser i nummer 6/2010. Besvarade remisser Kommittén har inte besvarat någon remiss gemensamt. Medlemsrekrytning Medlemsrekrytering pågår kontinuerligt från hela kommittén när tillfälles ges att berätta om föreningen och dess syfte samt marknadsföra de kurser som är aktuella. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentorverksamhet har genomförts under året. Genomförda studieresor Kommittén har inte genomfört någon studieresa under året. Övrigt Inget att rapportera Luleå i januari Anders Bylund Medlemmarna Från medlemsregistret har under 2010 avförts 214 medlemmar. Under året har 213 nya medlemmar valts in, se lista nedan. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 1673 st (1674 år 2009) Efternamn Förnamn Postort Arb Efternamn Förnamn Postort Arb Abrahamsson Niklas JÖNKÖPING Frisenstam Christian TÄBY Ahnstedt Alf VÄSTERVIK From Helene NYKÖPING Anderman Anna STOCKHOLM Garvö Peter FALUN Andersson Andreas KARLSTAD Gassner Lisa JÖNKÖPING Andersson Håkan STOCKHOLM Gidenstam Martin GÖTEBORG Andersson Janna VARBERG Glasell Charlotta ÖREBRO Andersson Josef SUNDSVALL Grafström Sara HALMSTAD Andersson Leif VARBERG Gunnarsson Torgny LERUM Andersson Sara SÖDERTÄLJE Gustafsson Christoffer GÖTEBORG Andersson Stefan ENKÖPING Gustafsson Henrik MUNKEDAL Andersson Ulf YSTAD Gustafsson Joakim P BORLÄNGE Arnesson Jenny SOLNA Gustavsson Jarl BJUV Arvemark Lars-Göran UDDEVALLA Göransson Paul ÖREBRO 20

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Barbro Larsson, Klas Thorén, Håkan Bergeå och Per Olsson Frånvarande: Arne Ransgård 2010-12-03 1(5) Styrelsemöte 2010/5 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 december 2010 kl 10.00-12.00 Plats: Folkets Hus, Umeå Lokal: Loke STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist,

Läs mer

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 110:e ordinarie årskongress Tid: Onsdagen den 6 juni 2012 kl 12.00 12.35. Plats: Helsingfors Lokal: Finlandia Hall Conference

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet

Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 2010-02-05 1(6) Styrelsemöte 2010/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 110:e ordinarie årskongress onsdagen den 6 juni 2012 i Helsingfors 1 2 KT:s 110:e ordinarie årskongress Plats: Finlandia Hall Conference

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2011-05-26-27 1(5) Styrelsemöte 2011/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 26 maj 2011 kl 16.00-18.00 Fredagen den 27 maj 2011 kl 08.30-12.00 Plats: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 Enligt styrelsebeslut 2011-02-11 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Svenska Kommunal - Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal - Tekniska Föreningen Svenska Kommunal - Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 108:e ordinarie årskongress torsdagen den 9 september 2010 i Malmö 1 2 KT:s 108:e ordinarie årskongress Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron

Läs mer

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Inger Eliasson, Klas Thorén, Barbro Larsson och Per Olsson. Frånvarande: Håkan Bergeå

FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Inger Eliasson, Klas Thorén, Barbro Larsson och Per Olsson. Frånvarande: Håkan Bergeå 2010-09-07 1(6) Styrelsemöte 2010/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 7 september 2010 kl 14.00-18.00 Plats: Malmö Börshus, Malmö Lokal: Sammanträdesrum STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf.,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-06-04 1(6) Styrelsemöte 2010/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl 13.15-15.30 Fredagen den 4 juni 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Älvrummet, Lilla Bommen, Göteborg Lokal:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2012

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2012 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2012 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2012 Styrelsen för år 2012 har följande sammansättning: Ledamöter: Inger Sundström,

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden.

Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Styrelsemöte 2014/3, med funktionärer och kommittéordföranden. Tid: Tisdagen den 27 maj, kl. 10.00 16.00 Plats: Stockholm, Konstellas lokaler STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2012-11-30 1(6) Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30 Plats: Kommunhuset, Växjö Lokal: B-salen STYRELSEN: Närvarande: Inger

Läs mer

Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21

Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21 2012-06-05 1(5) Styrelsemöte 2012/3 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21 STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn Etablerad år 1902 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 8 december 1998 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Styrelsemöte 2011/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2011/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2011-12-02 1(6) Styrelsemöte 2011/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 2 december 2011 kl 09.30-12.00 Plats: Aros Congress Center, Västerås STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1/2017 bilagor 1-17

Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1/2017 bilagor 1-17 Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Sveriges Stadsbyggare nr 1/2017 bilagor 1-17 Ärende: Föreningen Sveriges Stadsbyggares, FSvS, styrelsemöte Tid: Måndagen 6 februari 2017 kl 1250 1640 Plats: SKL,

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890

Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 b Antal Namn Kommun e-mail Telefon Fax kategori 1. Kristian Grötting Alingsås kommun kristian.grotting@alingsas.se 0322-61 62 43 0706-750890 2. Katarina Andersson Aneby Miljö & Vatten AB katarina.andersson@aneby.se

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Cykeln och hållbar stadsutveckling

Cykeln och hållbar stadsutveckling Cykeln och hållbar stadsutveckling Cyklingen dagsläget Cykeln i transportpolitiken Infrastrukturplanen 2014-2025 Planeringsmodellen Föredragning vid Socialdepartementets möte om cykelplanering 2014-06-10

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 r I.ias.--(, 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Statistik: Calle Nilsson, Markus Andersson Senior=12 bästa 1 Guld Junior/Ungdom=8 bästa 2 Silver Veteran=3 bästa 3 Brons Skol-SM=3 bästa 1979 Terräng-SM, Huskvarna

Läs mer

Statlig cykelpolitik

Statlig cykelpolitik Statlig cykelpolitik Statliga infrastrukturpengar till cykel 2014-2025. Föredragning för Riksdagens cykelnätverk 12 mars 2014 Krister Spolander www.spolander.se Åren 2000-2012 Åren 2012-2013 Planeringsdirektiven

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer