Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1

2 2

3 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och Kongress Lokal: Hänvisning via reception Tid: Torsdagen den 8 september 2011, kl Förslag till dagordning 1. Årskongressens öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande för årskongressen 3. Val av protokollförare 4. Godkännande av föredragningslista 5. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera årskongressens protokoll 6. Frågan om årskongressen utlysts i behörig ordning 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för verksamhetsåret Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret Beslut om dispositioner enligt fastställd resultat- och balansräkning 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret Val av två revisorer jämte en suppleant för verksamhetsåret Val av valnämnd och valnämndens sammankallande för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter för individuella medlemmar verksamhetsåret 2012 Styrelsen föreslår oförändrat 250 kronor för individuella medlemmar 16. Behandling av ärenden framlagda av styrelsen och av ärenden, anhängiggjorda av enskild medlem genom skriftlig anmälan senast fyra månader före årskongressen a. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker b. Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt c. Övriga frågor Inga ärenden har anhängiggjorts av enskild medlem 17. Frågan om plats för nästa två årskongresser a. Beslut om plats för årskongressen 2012 Styrelsen föreslår Helsingfors, 6 juni i samband med IFME2012 b. Beslut om plats för årskongressen

4 Svenska Kommunal Tekniska Föreningen Årsberättelse 2010 Styrelsen för år 2010 har följande sammansättning: Ledamöter: Inger Sundström, Örebro ordförande Allan Almqvist, Malmö vice ordförande Thore Persson, Halmstad Åke Persson, Göteborg Agneta Sundberg, Stockholm/ Karlskrona Margaretha Alfredsson, Umeå Lena Hugosson, Sundsvall Suppleanter: Bo Bäckström, Gävle Ted Ell, Stockholm Kjell Hedenström, Askersund Styrelsen har till sitt förfogande följande funktionärer: Per Olsson, sekreterare och kassör Arne Ransgård, medlemssekreterare och redaktör föreningens hemsida Klas Thorén, kansli- och arkivchef Inger Eliasson, kansliföreståndare Barbro Larsson, redaktör tidskriften Stadsbyggnad Åke Persson, ansvarig internationella kontakter fr sept 2010 Håkan Bergeå, kurs- och konferensansvarig Kontaktuppgifter till styrelsen och funktionärer finner du på KT:s hemsida Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden, den 5 februari i Stockholm, 8 april telefonmöte, den 3-4 juni i Göteborg, 7 september i Malmö samt den 3 december i Umeå. Förvaltningsutskottet, FU, har hållit 9 protokollförda sammanträden, samtliga telefonmöten: 4 januari, 21 januari, 18 mars, 3 maj, 15 juni, 7 juli, 10 augusti, 24 september och 25 oktober. Protokollen från styrelsens och FU:s sammanträden finns tillgängliga på föreningens hemsida Utöver verksamheterna som har egna kapitel i årsberättelsen, noteras följande särskilt från styrelsearbetet under året: Föreningens marknadsplan antas och uppdrag ges att utveckla en tillhörande aktivitetsplan Utredning om föreningens olika register påbörjas 4

5 Arbetet med en ny tryckt matrikel startas Styrelseseminarium, Strategidagar, genomförs i Umeå den 2-3 december med representanter för föreningens kommittér Arbete pågår med planering av årskongresser t.o.m. år 2013 Verksamhetsplan för år 2011 görs klar för beslut KT:s hemsida Antal besök 2010 Jan 2624 Febr 2363 Mars 2729 April 2385 Maj 2446 Juni 2349 Juli 2215 Aug 2849 Sept 2947 Okt 2808 Nov 3312 Dec 2861 Antal besök/träffar År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År Den kraftiga stegringen av antalet besök beror sannolikt på dels att dokumentation och ibland även foton från föreningens konferenser omgående efter avslutad konferens läggs ut på hemsidan, dels att hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad med bl.a. kommande konferenser och aktuella händelser. Orsaken till nedgången 2004 beror troligen på att 2003 hade ovanligt många besök p.g.a. den utökade kursverksamheten med 10 regionala seminarier i tredimensionell fastighetsindelning. Förändringar under år 2009 Statistikredovisningen har, i samband med en uppdatering av programvaran för hemsidan i april 2009, ändrats. Den nya statistikredovisningen är inte jämförbar med den tidigare. Antalet besök fr.o.m. april 2009 t.o.m. december 2009 är 3200/månad med träffar/månad. Statistik för 2010 Under 2010 redovisas ovan antal besök per månad. Totala antalet besök under 2010 är st. Antal sidor som besökts är totalt st och antalet filer st. Arne Ransgård 5

6 KT2010 i Malmö Årskongressen och Kommunaltekniska Utbildningsdagar KT:s årskongress 2010 och Kommunaltekniska utbildningsdagar, KT2010, arrangerades den 8-9 september på Malmö Börshus. Föreningen genomförde här sin 108:e årskongress. För första gången testade vi ett tydligt tvådagarsarrangemang med starttid som medgav resa på morgonen första dagen. Tema för årskongressen i Malmö var Hållbar stadsutveckling i en expansiv region. Vi fick lyssna till intressanta föredrag om såväl Malmös och regionens utveckling som om nationella och andra regionala/lokala projekt inom våra verksamhetsområden. Kongressen utsåg Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret i Göteborg, till årets kommunaltekniker för hans arbete för att förbättra miljön i Göteborg. Till årets kommunaltekniska projekt utsågs AB Alingsåshems arbete med förnyelse av talsområdet Kv. Brogården i Alingsås. En stor och välbesökt utställning, med möjlighet att träffa flera av våra stora leverantörer, bidrog också till helhetsupplevelsen. I en spännande miljö med absolut havsutsikt avnjöts konferensmiddagen tillsammans med utomordentlig underhållning mellan rätterna. Dagarna avslutades med studiebesök där man på plats hade möjlighet att se på Arenabyggen, Citytunneln eller Hållbar stadsutveckling. Ni som missade detta förträffliga arrangemang får ingen möjlighet till repris men däremot är ni välkomna till Linköping som tog över stafettpinnen inför KT2011. Kursverksamheten 2010 Kursverksamheten i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen har under 2010 omfattat 6 arrangemang. Totalt har kursverksamheten haft 1001 deltagare. Kurs/konferens Datum Ort Deltagare+Medverkande Stadsbyggnadsdagarna 24-25/3 Stockholm = 78 Gatukontorsdagarna 04-06/5 Karlstad = 207 Lantmäteridagarna 26-27/5 Göteborg = 131 Mexdagarna 10-11/11 Lund = 274 Kommun.Lantmäteridagar 18-19/11 Stockholm = 88 6

7 ÅRSKONGRESS /9 Malmö (= 162) + 5 utländska deltagare + 11 studenter + 45 utställare = 223 SUMMA dagar 5 olika orter TOTALT = 1001 Utvärderingen av kurser har alltmer fått en systematiserad utformning med stöd av SKL kurs & konferens. Nedanstående länkade utvärderingar för 2010 utgör exempel på denna utveckling. Genomsnittsbetyget är högt: 4,7 poäng av 6 möjliga för helhetsintrycket av dessa konferenser. Gatukontorsdagarna Stadsbyggnadsdagarna Kommunala Lantmäteridagarna 2010 Några arrangemang har skett i samarbete med andra intressenter. Det gäller Årskongressen Kommunal-Teknik 2010 med Malmö kommun och Gatukontorsdagarna 2010 med Karlstad kommun. Omsättningen och nettot för utbildningsverksamheten framgår av den ekonomiska resultaträkningen i årsredovisningen. Liksom tidigare år har Gatukommittén, Mark- och Exploateringskommittén samt Lantmäterikommittén haft fasta arrangemang med goda resultat. Stadsbyggnadskommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad och numera även Trafikkommittén har tillsammans för tredje året i följd arrangerat konferensen Stadsbyggnadsdagar. Avsikten är att också denna konferens skall bli årligen återkommande och erfarenheterna och förutsättningarna för detta är hittills goda. Som sammanfattning av kursverksamheten 2010 kan sägas att liksom tidigare år har de fasta arrangemangen varit framgångsrika. Målsättningen, som uttalats av föreningens styrelse, är att varje kommitté ska ha minst ett årligt fast arrangemang. Härutöver bör föreningen erbjuda kurser och seminarier i aktuella ämnen. Denna målsättning har inte uppfyllts under Målsättningen är också att öka kursutbudet så att alla medlemmar kan delta i konferenser som omfattar deras verksamhetsinriktning. En fortlöpande kreativ diskussion om föreningens kursverksamhet är därför viktig i styrelsen och i alla kommittéerna. Borlänge i februari 2011 Håkan Bergeå Stadsbyggnad Under året har Barbro Larson och Agneta Sundberg fortsatt som redaktör, resp. ansvarig utgivare. Redaktionsrådet har nu representanter från samtliga kommittéer som deltar i de telefonmöten som lägger grunden för nästa och kommande nummer av STADSBYGGNAD. Redaktionsrådet har fortsatt haft en viktig roll i planeringen av tidningen. Hög aktivitet och idérikedom har varit utmärkande för rådets arbete. 7

8 Redaktionsrådet har, förutom ordförande och redaktör, bestått av: Jan G Nilsson, Margareta Åslund, Marianne Cedervall, Kerstin Blom Bokliden, Göran Lundberg, Sofi Almqvist, Anders Bylund, Lennart Olsson, Lantmäterikommittén Samhällsbyggnadskommittén Mak- och exploateringskommittén Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Gatukommittén Trafikkommittén Bygg- och förvaltningskommittén Under året har tidningen utkommit med 6 nummer. Teman för respektive nummer har varit 1.Hållbar stad. 2. Grönt. 3.Malmö kongresstad/belysning. 4.Klimat. 5.Infrasatruktur. 6. Fastigheter. Upplagan är TS-kontrollerad och uppgår till ex och når drygt 400 prenumeranter utöver föreningens medlemmar. Under 2010 har en friexkampanj genomförts där tidningen skickats till ca konsulter inom kommunalteknik. Tanken var att få fler prenumeranter till tidningen efter avslutad kampanj. Tyvärr är resultatet början av 2011 magert, med bara ett tiotal nya prenumeranter. Tidningens logotype har förändrats något, för bättre läsbarhet. Även layouten i tidningens body har gjorts mera läsvänlig. Arbetet har dock i viss mån störts av flera byten av layoutare under året. För den tekniska produktionen av tidningen samt annonsackvisition har Irmér Media ansvarat. Annonsvolymen uppgår totalt till drygt kr. Föreningen och Irmér Media fördelar intäkterna i proportionerna 65 och 35 %. Med den nya hemsidan har tidningens position förstärkts ytterligare och utökat möjligheterna till läsarkontakter. Hemsidan blir också ett nytt annonsforum. Barbro Larson Redaktör Agneta Sundberg Ordförande i Redaktionsråd Ansvarig utgivare Internationellt samarbete NKS Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté De kommunaltekniska föreningarna i Norden och Estland samarbetar i en kommitté, Nordiska Kommunalteknisk Samarbetskommitté, NKS. Kommittén möts två gånger per år, oftast i samband med någon förenings årskongress. Föreningarna samordnar kommitténs arbete i turordning om två år. Under åren 2010 och 2011 ansvarar den danska föreningen, KTC, för kommitténs arbete. Kommittémötena 2010 har hållits på Island och i Estland, den 27 maj i 8

9 Hvolsvollur resp den 28 september i Tallinn, med representation från KT. Vid mötet i Tallinn antogs regler för NKS verksamhet. Under 2011 kommer mötena med NKS att hållas i Tromsö, Norge och i Linköping, Sverige. Det finns rad områden, där samarbetet kan utvecklas, gemensamma utbildningar, utbyten i olika former, studiebesök, information om pågående och genomförda kommunaltekniska projekt, utbyte av artiklar till tidskrifterna etc. Det finns stor potential för det nordiska samarbetet inom kommunaltekniken. Vi brottas alla med samma problem, rekryteringsfrågor, utbildningar samt hur den kommunaltekniska verksamheten skall kunna bli mer synlig i debatten. Intresse för ett framtida deltagande har uttryckts från organsiationerna i de övriga baltiska länderna. Kommittén har sedan några år engelska, som mötesspråk. Protokoll och annat material från NKS-mötena finns tillgängliga på KT:s hemsida under fliken Länkar. IFME International Federation of Municipal Engineering KT är medlem i IFME. IFME:s exekutiva kommitté (ExCo Board), där varje medlemsland är representerat, har under 2010 haft två möten, dels i Aalborg den 27 maj, dels i Boston den 14 augusti med represention från KT vid båda mötena. Generalsekreterare är Neil Buchan från Scotland och Piet Paantjens från Holland är kassör. Presidenten/ordföranden för IFME väljs på tre år och representerar den organisation, som är värd för IFME:s kommande världskongress. President för IFME är Jorma Vaskelainen, som är ordförande för den finska föreningen. Redan vid IFME-mötet i Rotterdam 2007, då den finska föreningsordföranden valdes till vice ordförande i IFME, bestämdes att världskongressen år 2012 skulle samarrangeras av föreningarna i Finland, Sverige och Estland. Planeringen pågår och innebär att Helsingfors blir huvudort. Kongressen kommer att hållas 4-8 juni 2012 med utflykter till Tallinn och Stockholm. Läs gärna mer om IFME-kongressen 2012 på kongressens hemsida: KT:s styrelsen har beslutat att KT:s egen årskongressen 2012 hålls i anslutning till IFME-kongressen. Under 2010 valdes Ross Vincent från Nya Zealand till vice ordförande, vilket betyder att IFME:s nästkommande världskongress 2015 planeras att äga i Cristchurch på Nya Zeeland. I vår alltmer internationaliserade tillvaro, anser KT att ett internationellt samarbete är viktigt. Det är också viktigt att styrelsen följer och utvärderar både IFME:s utveckling och hur det internationella samarbetet kan utvecklas. Internationellt verkande företag blir aktörer inom kommunaltekniken även i Sverige, inte minst inom VA och avfall. Kontakterna inom IFME öppnar goda möjligheter att erbjuda KT:s medlemmar erfarenhetsutbyten och medverkan i studieresor, både enskilt och i grupp. Protokoll och övrig information kring IFME finns på KT:s hemsida under fliken Länkar. Göteborg och Örebro i januari 2011 Åke Persson och Inger Sundström 9

10 Fackkommittéerna Föreningen har under året haft åtta fackkommittéer: Bygg- och förvaltningskommittén, Chefskommittén, Gatukommittén, Kommittén för hållbar samhällsbyggnad, Lantmäterikommittén, Mark- och exploateringskommittén, Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika kommittéerna: Bygg- och förvaltningskommittén Bygg- och förvaltningskommitténs ledamöter under 2010 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Lennart Olsson Sundsvall Ordförande Jarmo Nieminen Höganäs Vice ordförande Rolf van Dalen Göteborg Ledamot Thore Persson Halmstad Ledamot Susanne Bovallius Sollentuna Ledamot Helena Markgren Skellefteå Ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Susanne Bovallius och Helena Markgren har anslutit till och Thore Persson lämnade kommittén under året. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft sex protokollförda sammanträden: 4 februari per telefon, 30 mars i Stockholm, 2 juni per telefon, 23 augusti per telefon, 8 september i Skanör och den 1 december per telefon. Genomförda kurser och konferenser Kommittén har medverkat med ett eget block i Kommunal Teknik 2010 i Malmö med ämnena: Takras vintern , Klimartsmart renovering av allmännyttan, Skellefteå Isstadion. Inga kurser eller konferenser i övrigt har genomförts under året Artiklar i Stadsbyggnad Kommittén har via ordföranden medverkat i Stadsbyggnads redaktionskommitté. Några artiklar, bl a om fjärrvärme i olika kommuner samt klimatanpassningsstrategi har initierats. Besvarade remisser Inga remissvar har avgivits 10

11 Aktiviteter för medlemsrekrytering Marknadsföring av föreningen har skett i samband med ledamöternas deltagande i branschsammankomster. Ingen särskild riktad aktivitet i övrigt har genomförts Aktiviteter för Omvärldsbevakning Ledamöterna följer utvecklingen i branschen och har detta som en särskild punkt på dagordningen vid kommittémötena. Inga specifika aktiviteter i övrigt har genomförts Genomförda studieresor Kommittén har besökt Vellige kommun och studerat kommunens klimatanpassningsstrategi i teori och in situ (på platsen). Insatser för KT:s hemsida Ingen speciell insats utöver uppdatering har genomförts Mentorverksamhet och Övrigt Ingen mentorverksamhet har genomförts och inget övrigt att rapportera. Sundsvall februari 2011 / Lennart Olsson / Ordförande Chefskommittén Chefskommittén har under året varit under uppbyggnad efter kommittéordföranden Lars Åke Holmkvists bortgång i december Sten Åke Bylund, Uppsala, och Inger Sundström, Örebro, har i huvudsak representerat kommittén. Adjungerad ledamot är Ann-Sofie Eriksson från SKL. Under året har insatserna främst inriktats på rekonstruktion av kommitténs bemanning. KT:s förvaltningsutskott fick i december 2010 styrelsens uppdrag att tillsätta kommittéordförande. Kommunaltekniska chefer står ständigt inför utmanande uppgifter. En rad faktorer kräver nya arbetsformer, ökad samverkan lokalt, regionalt och internationellt samt efterfrågan på nya hållbara, klimatsmarta lösningar/verktyg för olika verksamhetsområden. Att chefer och ledare inom kommunaltekniken får del av det senaste och bästa är förstås väsentligt. Chefskommittén fick i december 2010 i uppdrag av styrelsen att under 2011 genomföra en utbildning s k Chefsdagar inom kompetensområdet chefs- och ledarskap med kommunalteknisk inriktning. Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2010 angett att förutsättningarna och intresset för studieresor av hög kvalitet ska utredas. Chefskommittén är närmast till hands att ansvara för denna fråga, men endast inledande kontakter har tagits under året. KT:s chefsverksamhet har en angelägen uppgift i många delar att utveckla vidare framöver. Uppsala och Örebro i januari 2011 Sten Åke Bylund och Inger Sundström 11

12 Gatukommittén Kommitténs ledamöter under 2010 Ledamot, Kommun, Ansvar Hans Andersson, Skellefteå, ordförande Tommy Karlqvist, Köping, vice ordförande Ingrid Persson, Malmö, sekreterare Sofi Almqvist, Jönköping, ansv. mot Stadsbyggnad Håkan Bergeå, Borlänge, utbildningsansvarig Per Olsson, Göteborg, ansv. mot KT:s hemsida Ted Ell, Stockholm Göran Gabrielsson, Luleå Anna Möller, Skövde Fredrik Nilson, Motala Mohammed Rashid, Huddinge Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting, adj. ledamot Lennart Kallander, Trafikverket, adj. ledamot Förändringar i kommitténs sammansättning under året Under året har Eva Jonsson, Örebro, Örjan Eriksson, Sveriges Kommuner & Landsting samt Gunnar Tunkrans Vägverket lämnat kommittén. Nya ledamöter är Göran Gabrielsson, Luleå, Anna Möller, Skövde, Fredrik Nilson, Motala och Mohammed Rashid, Huddinge Nya adjungerade ledamöter är Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting samt Lennart Kallander, Trafikverket. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har under året haft fyra protokollförda sammanträden, Örebro den februari, Lund den maj, Stockholm den 14 september samt Motala den 29 november. Genomförda kurser och konferenser 2010 års upplaga av kommitténs årliga Gatukontorsdagar (GK 2010) genomfördes den 4-6 maj med Karlstad som värdkommun och i samarbete med Sveriges Kommuner & Landsting. Arrangemanget blev mycket uppskattat av de drygt 200 deltagarna. Syftet med Gatukontorsdagarna, forum för stadsmiljö, är att visa upp kommunaltekniska lösningar, arbetssätt och visioner och samtidigt utveckla den sociala kontakten mellan landets kommunaltekniker. Under Gatukontorsdagarna fick deltagarna höra på inspirerande och utvecklande föredrag under olika teman som Livsmiljö den gröna staden, Beläggning - asfalt och natursten, Översvämningar, Trafikverket och Sveriges Kommuner & Landsting, Cykelfrämjande åtgärder, Förnyelse i anläggningsbranschen, Forma högpresterande team samt delta vid guidade stadsvandringar i Karlstad. I samband med konferensen delade Cykelfrämjandet ut pris till Årets cykelfrämjarstad 2010 som blev Helsingborg. 12

13 Gatukommittén ansvarade också, med stöd av Trafikkommittén, för ett särskilt blockprogram vid planeringen och genomförandet av KT2010 i Malmö med följande inslag - Attraktiv stadskärna trafikens roll?, Tillgänglighet så in i Norden samt Vilken inverkan/påverkan har olika vinterdäck? Gatukommittén har också under året planerat 2011 års Gatukontorsdagar, - forum för stadsmiljö, tillsammans med kolleger i Lund. Artiklar i Stadsbyggnad Gatukommitténs medverkan i tidningen Stadsbyggnad samordnas genom Sofi Almqvist. Besvarade remisser Kommittén har under året fungerat som referens vad gäller Förnyelse i Anläggningsbranschens (FIA) arbete för att få fler kommuner engagerade att verka för att få mer anläggning för pengarna. Ett remissyttrande på program för effektivare drift och underhåll har lämnats till FIA. Aktiviteter för medlemsrekrytering Kommitténs rekryteringsinsatser har främst skett i samband med Gatukontorsdagarna. Aktiviteter för omvärldsbevakning Kommitténs adjungerade ledamöter Anna Anderman, Sveriges Kommuner & Landsting och Lennart Kallander, Trafikverket har förmedlat rapporter och värdefulla omvärldsiakttagelser vid kommittémötena som underlag för utbildningsinsatser. Studieresor Ingen studieresa har genomförts under året. KT:s hemsida Kommitténs ansvarige för KT:s hemsida Per Olsson, har rapporterat förändringar för hemsidan till föreningens webbredaktör. Övrigt Genom att kommittén består av representanter för såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Trafikverket har för kommittéarbetet värdefulla informations- och meningsutbyten i olika frågor kunnat ske. Omvärldsbevakning och synpunkter från föreningens medlemmar mottas också med stor tacksamhet. Skellefteå, januari 2011 Hans Andersson Ordförande i Gatukommittén 13

14 Kommittén för hållbar samhällsbyggnad Ledamöter under 2010 Under året har kommittén bestått av Agneta Sundberg, Blekinge tekniska högskola Royne Söderström, Umeå kommun, Göran Lundberg, KSL, Kerstin Blom - Bokliden, SKL, Helena Olsson, Vectura, Gunnar Persson, Eskilstuna kommun, Anna Lindh-Wikbladh Luleå kommun, Susanne Carlsson, Borås kommun Möten under året Under 2010 hölls 5 telefonmöten och ett möte i samband med planering av Stadsbyggnadsdagarna. Seminarier I mars genomfördes Stadsbyggnadsdagarna under 2 dagar med ca 80 deltagare tillsammans med Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. I september anordnades ett blockprogram vid Årskongressen i Malmö. Artiklar i Stadsbyggnad Under året har kommittén medverkat med en rad artiklar i Stadsbyggnad. Vi har haft ambitionen att alla i kommittén ska verka för att det finns minst en artikel om vårt ansvarsområde i varje nummer av Stadsbyggnad. Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. Besvarade remisser Ingen aktivitet under året Royne Söderström Ordförande i kommittén för hållbar samhällsbyggnad Lantmäterikommittén 1 Kommitténs ledamöter under 2010 Lantmäterikommittén har 12 ledamöter samt en adjungerad ledamot från Svenska Kommunförbundet. 14

15 Ledamot Kommun Period Ansvar Arrangemang Jan G Nilsson Kalmar ordf, Stadsb. KT Lars Malmestål Järfälla v. ord., skt.se Sthlm Elisabeth Argus Tyresö Sthlm Rune Olsson Stockholm Sthlm, sammank. Sthlm Maria Hedqvist Skellefteå Gbg Martina Z Olsson Lund Sthlm Göran Carlsson Uddevalla Gbg, sammank. Gbg Annika Karlsson Bengtsfors Gbg Lennart Lillvreten Uppsala sekreterare Sthlm Johan Tibell Göteborg Gbg Liselott Skoug Malmö Gbg Anna Lundqvist Luleå Gbg Marianne Leckström Svenska Kommunförbundet Adj. ledamot Valberedning Lantmäterikommittén har en egen valberedning som nominerar nya ledamöter till Kommittén. Börje Nordström Umeå sammankallande Gunilla Thorvaldsson Kalmar Lars Öhman Danderyd Förändringar i kommitténs sammansättning under året Vid de Kommunala Lantmäteridagarna i Stockholm i november 2010 nominerades tre nya ledamöter som ersätter avgående Lars Malmestål, Lennart Lillvreten och Maria Hedqvist från och med 1 januari 2011: Åsa Kallin, Örnsköldsvik, Tomas Persson, Västerås och Jenny Arnesson, Solna. Mandatperioden är Maria Hedqvist och Lennart Lillvreten har p.g.a. att de bytt jobb inte deltagit aktivt i kommitténs arbete under året. Åsa Kallin har varit adjungerad i kommitten under året. 3 Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Kommittén har haft två protokollförda sammanträden under året. Ett heldagsmöte i Göteborg i anslutning till Lantmäteridagarna med tid för långsiktiga strategiska diskussioner och ett heldagsmöte i Stockholm i anslutning till Kommunala Lantmäteridagarna. Förutom dessa ordinarie sammanträden har kommitténs olika planeringsgrupper haft ett stort antal telefonsammanträden och underhandskontakter för planering och genomförande av årets konferensprogram och övriga verksamhet. 4 Genomförda kurser och konferenser Kommittén arrangerade Lantmäteridagar i Göteborg i slutet på maj samt Kommunala lantmäteridagar i Stockholm i slutet på november. Glädjande nog kunde vi konstatera att det 15

16 var fler deltagare på Göteborgsdagarna än året innan. Deltagarantalet på Stockholmsdaqgarna var i samma storleksordning som året innan. 5 Besvarade remisser Inga remissvar har avgetts under året. 6 Aktiviteter för medlemsrekrytering Inga särskilda aktiviteter har genomförts under året. I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till de som deltagit vid våra konferenser utan att vara medlemmar. 7 Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. 8 Mentorverksamhet Inget att rapportera. 9 Genomförda studieresor Inga studieresor har företagits under året. 10 Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om planerade konferenser och ändringar i kommitténs sammansättning av ledamöter. 11 Övrigt Under året utsåg kommitten Johan Tibell till sin representant i arbetet med att ta fram utbildningsmaterial inför den nya PBL. Kalmar i januari 2011 Jan G Nilsson Mark- och exploateringskommittén Mark- och exploateringskommitténs ledamöter under 2010 Under året har kommittén bestått av Marianne Cedervall, Motala, Katarina Bröms, Jönköping, Iréne Bellman, egen, Lars Carlsson, Kristianstad, Tommy Andersson, Halmstad, Thord Tärnbrant, Karlstad, Stefan Sköldén, Nykvarn, Staffan Sjöström Umeå, Birgitta Gustafsson, Örebro, Karin Sterte, Helsingborg, Kerstin Enaeus, Västerås och Ulf Crichton, Strängnäs/Nacka. Olof Moberg, Sveriges Kommuner och Landsting har varit adjungerad ledamot. Jenny Pagmén, Borås, har varit föräldraledig under året. 16

17 2. Förändringar i kommitténs sammansättning under året Inga förändringar i sammansättningen av kommittén. 3. Tidpunkter och platser för kommittésammanträden Årets upptaktsmöte hölls i Stockholm den 5 februari. I samband med mötet gjordes ett besök vid bygget av den nya nationalarenan i Solna. Kommittémöte hölls i samband med MEX-dagarna i Lund den 9-11 november. Därutöver har telefonmöten genomförts vid ett flertal tillfällen. 4. Genomförda kurser och konferenser MEX och Stadsbyggnad samverkade med programpunkter för ett block vid KT-dagarna den 8-9 september i Malmö. Årets MEX-dagar hölls i Lund den november. Dagarna besöktes av ca 260 personer. Under dagarna hölls föredrag om bl a skärpningen av LOU, förändringen av expropriationslagstiftningen, säkerhet och viten i avtal och stödrätternas påverkan på markpriser. Lund redovisade de stora projekten i staden som ESS och Max IV. 5. Artiklar i Stadsbyggnad Under våren skrevs en artikel i Stadsbyggnad om mex-dagarna 2009 i Linköping. 6. Besvarade remisser Inga remisser besvarades. 7. Aktiviteter för medlemsrekrytering Ingen organiserad aktivitet men styrelsemedlemmarna tar de tillfällen som ges att inspirera till medlemskap i föreningen. 8. Aktiviteter för omvärldsbevakning Ingen organiserad aktivitet men genom styrelsens nätverk sker en kontinuerlig omvärdsbevakning. 9. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentor-adept-relation finns inom kommittén. Vi anser dock att det är en mycket viktig aktivitet. 10. Studieresor Ingen studieresa gjordes under året. 17

18 11. KT:s hemsida Anteckningar från MEX-dagarna har lagts ut på hemsidan. 12. Övrigt Vid KT:s strategidagar i Umeå deltog Staffan Sjöström. Ulf Crichton Ordförande Stadsbyggnadskommittén Kommitténs ledamöter Stadsbyggnadskommittén har 8 ledamöter. Sveriges Kommuner och landsting har valt att inte utse någon adjungerad ledamot i denna kommitté. Ledamot Kommun Period Ansvar Hans Linderstad Göteborg Ordf Benny Hunemark Halmstad Medl rekr Anne Pettersson Örebro Claes-Åke Kindlund Karlskrona Sekr Margaretha Åslund Falun Stadsbyggnad Johan Altenius Göteborg Andreas Lidholm Lerum Ulrika Jansson Arboga Förändringar i kommitténs sammansättning under året Den föryngring av kommittén som eftersträvas har påbörjats. Tidpunkt och platser för kommittésammanträden Vi har haft ett möte i samband med de kommunaltekniska dagarna i Malmö. Genomförda kurser och konferenser Tillsammans med kommittén för Hållbar utveckling och Trafikkommittén anordnades Stadsbyggnadsdagar i mars. I samarbete med byggkomittén och MEX-kommittén ordnade vi ett av blocken vid de Kommunaltekniska dagarna i Malmö Artiklar i Stadsbyggnad - Besvarade remisser - Aktiviteter för medlemsrekrytering I huvudsak har rekryteringsarbetet koncentrerats till dem som deltagit vid våra aktiviteter utan att vara medlemmar. 18

19 Aktiviteter för omvärldsbevakning Omvärldsbevakning sker kontinuerligt av kommitténs ledamöter inom ramen för de ordinarie kommunala uppdragen med återföring till medlemmarna i huvudsak via KT:s olika utbildningsaktiviteter. Mentorverksamhet Inget att rapportera Genomförda studieresor Ingen studieresa har genomförts under året Insatser för KT:s hemsida Inga insatser förutom rapportering till föreningens sekreterare om ändringar i kommittén. Övrigt Inget att rapportera. Göteborg i februari 2011 Hans Linderstad Trafikkommittén Kommitténs ledamöter var vid slutet av 2010: Anders Bylund, ordf. Ann Storvall Anna Kero Dharmesh Shah Helena Werre Henrik Söderström Kristina Hörnqvist Magnus Ribbing Maria Brodde Makri Elin Sandberg Luleå Luleå Örebro Göteborg Gävle Stockholm Västervik Falun Malmö Trafikverket Förändringar under året i kommittén Kommittén genomförde under året något av en nystart då i stort sett alla ledamöter byttes ut sen föregående år. Verksamheten har i huvudsak gått ut på att skapa ett fungerande nätverk samt gemensamt resonera om hur kommitténs arbete ska fungera inför kommande år. Bland annat har aktiviteter för 2011 planerats. Kommittésammanträden under året Kommittén har haft tre möten under året. Därtill kommer också två telefonmöten. 19

20 Kurser och konferenser under 2009 Eftersom kommittén gjort en nystart så har inga kurser, konferenser eller seminarier arrangerats. Kommittén bidrog dock med ett inslag inom Gatu- och trafikblocket vid KTdagarna i Malmö i september. Artiklar i Stadsbyggnad Trafikkommittén har haft en artikel om nya hastighetsgränser i nummer 6/2010. Besvarade remisser Kommittén har inte besvarat någon remiss gemensamt. Medlemsrekrytning Medlemsrekrytering pågår kontinuerligt från hela kommittén när tillfälles ges att berätta om föreningen och dess syfte samt marknadsföra de kurser som är aktuella. Mentorverksamhet Ingen aktiv mentorverksamhet har genomförts under året. Genomförda studieresor Kommittén har inte genomfört någon studieresa under året. Övrigt Inget att rapportera Luleå i januari Anders Bylund Medlemmarna Från medlemsregistret har under 2010 avförts 214 medlemmar. Under året har 213 nya medlemmar valts in, se lista nedan. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 1673 st (1674 år 2009) Efternamn Förnamn Postort Arb Efternamn Förnamn Postort Arb Abrahamsson Niklas JÖNKÖPING Frisenstam Christian TÄBY Ahnstedt Alf VÄSTERVIK From Helene NYKÖPING Anderman Anna STOCKHOLM Garvö Peter FALUN Andersson Andreas KARLSTAD Gassner Lisa JÖNKÖPING Andersson Håkan STOCKHOLM Gidenstam Martin GÖTEBORG Andersson Janna VARBERG Glasell Charlotta ÖREBRO Andersson Josef SUNDSVALL Grafström Sara HALMSTAD Andersson Leif VARBERG Gunnarsson Torgny LERUM Andersson Sara SÖDERTÄLJE Gustafsson Christoffer GÖTEBORG Andersson Stefan ENKÖPING Gustafsson Henrik MUNKEDAL Andersson Ulf YSTAD Gustafsson Joakim P BORLÄNGE Arnesson Jenny SOLNA Gustavsson Jarl BJUV Arvemark Lars-Göran UDDEVALLA Göransson Paul ÖREBRO 20

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. org. nr. 845000-2624 Årsredovisning 2009 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 14 augusti 2010 kl 10.00 Göteborgs

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 MIN ÖNSKANS STAD Under verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer