25 kommuner om bygglovshandläggningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25 kommuner om bygglovshandläggningen"

Transkript

1 25 kommuner om bygglovshandläggningen av 3G-master Djupintervjuer med handläggningsansvariga tjänstemän, politiker och näringslivsansvariga

2 Innehåll Sida 2! Om genomförandet! Resultat! Sammanfattning per kategori! Beslutsmodell! Inlämning av underlag! Relation till operatör! Handläggning av ärenden! Övriga remissinstanser! Lagstiftning! Allmänhetens inställning! Uppfattning om staten och olika myndigheter! Behov kring 3G! Näringslivet om 3G

3 Om genomförandet

4 Om genomförandet Sida 4 Metod Djupintervjuer via telefon Semistrukturerad intervjuguide Omfattning & målgrupp Totalt har 25 kommuner och 2 länsstyrelser ingått i undersökningen På kommunerna: handläggningsansvariga tjänstemän, politiker, näringslivsansvariga På länsstyrelserna: handläggningsansvarig tjänstemän Totalt har 73 intervjuer genomförts Inga intervjupersoner har avböjt intervju Ett fåtal bortfall (sjukskrivningar, ej anträffbara under intervjuperioden) Ingående kommuner & länsstyrelser: Falun, Fagersta, Göteborg, Habo, Östersund, Kalix, Kalmar, Kävlinge, Lidingö, Linköping, Mörbylånga, Norrtälje, Nynäshamn, Ockelbo, Kiruna, Svedala, Hultsfred, Umeå, Uppsala, Västervik, Åmål, Ånge, Årjäng, Ljungby, Vilhelmina Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

5 Sammanfattning per kategori

6 Sammanfattning av intervjuer- per kategori Sida 6 Handläggare: Landskapsbilden Politiker: Allmänhetens reaktioner Näringslivsansvariga: Mastplaceringarna och turerna kring licensgivningen Många master Kritik mot underlagen Mycket arbete Samlokalisering Strålningsdebatten inverkar Grundinställning till 3G positiv Bild av 3G rätt diffus Landskapsbild & tätbebyggt område Myndighetskritik Samlokalisering Ny teknik strategiskt viktig fråga generellt 3G perifer fråga Uppgraderad GSM/Bättre täckning Ingen efterfrågan Liten inblick i handläggningen Samlokalisering

7 Beslutsmodell

8 Beslutsmodell- hur tas besluten kring bygglov i de olika kommunerna Sida 8 Handläggare (och politiker): Behandlas i regel som ett vanligt bygglovsärende Vem fattar beslutet: Byggnadsnämnden (vanligast) Tjänsteman på delegation Hur fattas besluten: Ärende för ärende (vanligast) Samlad bedömning av alla master Få kommuner har egen mastpolicy Policy som finns: Begränsa antalet master Verka för samlokalisering av master mellan operatörer Masterna ska ej utgöra landmärken Masterna ska ej finnas i kulturmiljöer

9 Inlämning av underlag

10 Inlämning av bygglovsansökning Sida 10 Handläggare: Flera handläggare kritiska till underlagens kvalitet Positionsbestämmelser är felaktiga Skalor stämmer inte Fotomontage saknas Generellt är ansökningarna oprofessionellt utformade Operatörerna borde anlita arkitekter eller byggnadstekniker Underlagen har dock varit tillräckliga för beslutsfattandet Störst problem med de tidiga ansökningarna - har blivit bättre Ett par handläggare är nöjda med underlagen Tycker att operatören tagit hänsyn till naturen SUNAB har inkommit med bra underlag Positivt med gemensamma förberedelser Möten kring preliminära placeringar Gemensam besiktning på plats Givit möjlighet att flytta master på ett tidigt stadium Merparten av handläggarna anser att ansökningarnas kvalitet succesivt har blivit bättre

11 Relation till operatör

12 Sida 12 Relation till operatörerna Handläggare: Samarbetet med operatörerna har fungerat bra Haft bestämda kontakpersoner Löst eventuella problem i en positiv anda I vissa fall har operatörerna haft långa svarstider vid kompletteringar Flera handläggare berömmer 3GIS för vilja att lösa problem och att söka samarbete med SUNAB Många handläggare irriterade på SUNAB, på grund av ovilja att samlokalisera med 3GIS Politikerna: Önskemål om att operatörerna ska synas mer ute hos kommunerna och informera Uttrycker en viss skepsis mot operatörernas möjlighet att finansiera utbyggnaden

13 Handläggning av ärenden

14 Handläggning av ärenden (Handläggare)- viktiga aspekter i arbete och bedömning Sida 14 3G innebär stora ingrepp i landskapsbilden (många master, sitter tätt) - hamnar ofta i känsliga områden (natur- och/eller kulturområde) Handläggningen av mastärendena medför omfattande arbete Ofullständiga underlag som kräver kompletteringar Många ärenden = diskussioner med närboende Mer jobb med ett mastärende jämfört med ett normalt bygglovsärende Enklare att handlägga ärenden i glest befolkade områden Master i tätbefolkade områden och i känsliga lägen, kräver noggrannare handläggning Strålningen är en aktuell fråga för handläggarna Man tar inte ställning till strålning i prövningen (ansvaret vilar på SSI) Allmänhetens oro kring strålning inverkar på handläggningen Exempelvis flyttas/avslås master som lokaliserats i närheten av skolor/daghem, vissa handläggare uppger att man lägger ned mer tid på handläggningen på grund av strålningen. I vissa kommuner diskuteras temporära bygglov, i ett fall har man i bygglovet fastslagit att beslutet kan rivas upp om det framkommer nya forskningsrön kring strålning

15 Handläggning av ärenden (Politiker)- viktiga aspekter i arbete och bedömning Sida 15 Arbetet i nämnden med mastärendena går smidigt Mycket jobb för handläggarna Mycket besök ute i terrängen, för att se siktlinjer Mycket diskussioner med berörda parter Omgivningens reaktioner på masterna, stor punkt för nämnden Gäller framförallt oron för strålning, och det stora antalet master Hur ska man bemöta oron från allmänheten? Lokalpolitiskt känsligt att ge bygglov för master

16 Sida 16 Samlokalisering av master Handläggare: Kommunerna motsätter sig i princip att godkänna två master som står i nära anslutning till varandra Vissa menar att man kommer godkänna det först inlämnade bygglovet på platsen Någon enskild kommun planerar att avslå båda byggloven, om operatörerna inte samlokaliserar Entydig bild: 3GIS söker samarbete Dels i Telia/Tele2:s gamla master Dels i SUNABS 3G-master SUNAB ej intresserade av samarbete Handläggarna uppfattar att SUNAB kräver en orimlig ersättning för att upplåta plats SUNAB hänvisar till konkurrenslagstiftningen Kommunerna ser samlokaliseringen som en central fråga i utbyggnaden av 3G

17 Samarbete med annan näringutplacering av antenner Sida 17 Handläggare: Antenner placeras i höga byggnader, t.ex. vattentorn, industribyggnader, skorstenar (förekommer i viss utsträckning, svårt att säga för kommunerna) Förekommer fastighetsägare som ej tillåter antenner (Mandamus) De flesta kommuner uppmanar operatören att söka samarbete med annan näring Vissa kommuner har varit aktiva i frågan och själva kontaktat ägare av intressanta fastigheter

18 Övriga remissinstanser

19 Övriga remissinstanserlänsstyrelse, försvaret och LFV Sida 19 Handläggare (och politiker): Kommunerna har svårt att bedöma framdriften vad gäller övriga remissinstansers prövningar De flesta kommuner gör prövningar utan att invänta svar från andra remissinstanser Vissa kommuner inväntar dock svar från övriga remissinstanser innan man själv fattar beslut/handlägger ärendet Anledningen till detta är främst att begränsa arbetet för handläggarna (avslag från Länsstyrelsen = flytt av mast). Ett par av dessa kommuner har dock backat på beslutet att invänta Länsstyrelsens prövning då denna dragit ut på tiden Kritik från vissa kommuner vad gäller Länsstyrelsens insats, man tycker att det tagit lång tid, och i något fall har Länsstyrelsen haft dåliga kartunderlag

20 Lagstiftning

21 Lagstiftning Sida 21 Handläggare och politiker: Den rådande lagstiftningen fungerar generellt. Man ser ingen konflikt mellan PBL och utbyggnaden av 3G I vissa kommuner så anser man att det finns en motsättning (bl.a. Falun) Falun: 3G utbyggnaden är ett för stort infrastrukturiellt ingrepp, för att rymmas inom PBL. Måste till en egen mastlagstiftning Kommuner i Kalmar län upplever att Länsstyrelsen i Kalmar län gjort en alldeles för hård tolkning av Miljöbalken (med en samlad MKB). Länsstyrelserna (Kalmar- och Västra Götalands län) om lagstiftningen: De ser en tydlig motsättning mellan miljöbalken och utbyggnaden av 3G Kravet på täckningsgraden, innebär att masterna hamnar på platser där skador kan uppstå på känslig natur samt på kulturella och historiska plaster av stort värde.

22 Allmänhetens inställning

23 Allmänhetens inställning till strålning Sida 23 Handläggare och politiker: Mycket oro bland allmänheten gällande strålning Detta gäller dels elöverkänsliga personer, men även andra invånare Vanliga invånare är i första hand oroliga för antenner i master, och i andra hand för antenner på andra byggnader Begränsad oro för strålning från basstationer (här är emellertid de elöverkänsliga oroliga) Elöverkänsligas förening har kontaktat de flesta kommuner (som ingår i undersökningen), och informerat om riskerna Oron kring strålning skiftar mellan olika kommuner Beroende på lokala opinionsbildare Lokala media:s bevakning varierar i omfattning mellan olika kommuner Tryck från olika lokala intresseorganisationer (ex. Elöverkänsligas förening, miljöorganisationer etc.) Svårt för politikerna att pedagogiskt bemöta oron för strålning Folk tänker inte på den strålning de utsätts för till vardags Det blir som vargfrågan - allt blir infekterat

24 Allmänhetens inställning till 3G generellt Sida 24 Handläggare och politiker: 3G är generellt en perifer fråga för den breda allmänheten Allmänheten har i vissa kommuner haft synpunkter på förekomsten av master generellt, framförallt på grund av förfulning av landskapet. Exempelvis på Öland, där man redan har vindkraftverk (alla master som det fattats beslut om, har överklagats) I vissa kommuner finns farhågor för värdeminskning av fastigheter. I en kommun är oron för att TV-sändningarna ska störas, överordnad oron för strålning. I några kommuner är allmänheten överlag positivt inställda till masterna. Den främsta orsaken är givetvis att täckningsgraden kommer att öka, en annan faktor är att i kommuner där arbetsmarknaden är beroende av operatörer eller annan telekomindustri är man mer positiv till 3G.

25 Uppfattning om staten och olika myndigheter

26 Sida 26 Uppfattning om regeringen och PTS Handläggare, politiker, näringslivsansvariga (och Länsstyrelser): Regeringen och PTS borde varit bättre förberedda inför utbyggnaden av 3G Tidplan, Ifrågasätter behovet av den snabba utbyggnaden Överklaganden tar lång tid i rättsliga instanser Täckningsgraden, Ifrågasätter relevansen i täckningskravet Frågetecken kring operatörernas incitament att bygga ut nätet i planerad utsträckning Krav på samlokalisering, Borde finnas befogenheter att besluta om samlokalisering Nationell MKB, En nationell MKB borde genomförts på förhand Strålningsdebatten, Borde förutsett debatten Borde gett kommunerna bättre förutsättningar att hantera diskussionen kring strålning på lokal nivå

27 Sida 27 Uppfattning om andra aktörer SSI Många kommuner har fått information om strålning Man hänvisar kommuninvånare till SSI vad gäller risker med strålning Vissa kommuner anser att SSI:s information är kategorisk (finns ett intresse att veta mer om pågående forskning kring strålning) Kommunförbundet Har spelat en aktiv roll för att informera och stödja kommunerna i 3G-frågan Arrangerat uppskattade informationsträffar/konferenser, över hela landet Givit ut riktlinjer som många kommuner har använt i stor utsträckning

28 Behov kring 3G

29 Näringslivsansvariga- om det lokala näringslivets syn på 3G Sida 29 Näringslivet och 3G Upplever inget tryck/engagemang från näringslivet I många fall är bredband det som fortfarande är i fokus Saknas formulerad policy eller linje att driva kring 3G gentemot näringslivet Generellt har kommunerna ingen specifik policy, linje eller fråga att driva vad gäller 3G i stort Få eldsjälar för 3G-tekniken Näringslivansvarigas inställning kring 3G Strategiskt viktigt: En imagefråga att vara positiva till ny teknik En uppgradering av GSM/ Bättre täckning Generellt svårt att föreställa sig konkreta företagsbefrämjande tjänster Generellt har man lite kunskap om tekniken (många efterfrågar information) Begreppsförvirring GSM/3G/Bredband

30 Behov kring 3G- Handläggarna Sida 30 Synpunkter: Bra med bättre täckning Efterfrågar mer information om 3G, vilken konkret nytta kommer man ha av 3G, vilka tjänster kommer att erbjudas? Innebär nya arbetstillfällen (för kommuner med koppling till 3G-företag) Ser potential för radioburet bredband

31 Behov kring 3G- Politiker Sida 31 Synpunkter: Grundinställningen till 3G är positiv Kunskapen om 3G varierar (spegling av riksmediebilden) Efterfrågar visning av tjänster för offentlig verksamhet, vissa uppger att dom fått detta presenterat för sig De som har dålig infrastruktur på mobilnätet lokalt är mer positiva till 3G Skepsis när det gäller framtida efterfrågan på 3G tjänster Skepsis kring kostnaden för 3G-tjänster Vissa politiker undrar om 3G verkligen är den mest moderna tekniken (4G, satellitlösningar?)

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag

Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag Drivkrafter och förutsättningar att driva och utveckla omsorgsföretag En kvalitativ studie i syfte att få ökad förståelse för omsorgsföretagarnas problem och möjligheter med att verka inom kommuners valfrihetssystem

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer