Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland"

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

2 Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Vi erbjuder den nyskapande mötesplatsen, där människor stärker sin kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden. Sensus vision Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas tillvara. Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft. Ordföranden har ordet Åter ett år att lägga till handlingarna. Vi lever i en föränderlig tid, något som i högsta grad påverkar vår verksamhet. Det ställer krav på flexibilitet, nytänkande och effektivisering av verksamheten. Att leda en verksamhet som står under förändring ställer också krav på styrelse, ledning och personal. Det gångna verksamhetsåret har varit mycket speciellt. En utredning om att eventuellt bilda ett gemensamt studieförbund med studieförbundet Bilda har påbörjats. Detta har naturligtvis medfört många funderingar och frågor om framtiden. Precis som i alla organisationsförändringar finns det både för- och nackdelar. Målsättningen är att vi tillsammans ska bli starkare. En extra förbundsstämma har utlysts till den 24 maj 2014 för att besluta om ett samgående är aktuellt och förhoppningsvis kan vi då se vad framtiden kommer att innebära. För andra året i rad visar det ekonomiska resultatet på plus. Det beror till stor del på de övergripande organisatoriska förändringarna, vårt långsiktiga arbete med effektivisering, renodling av verksamheten och mycket komptenta och ansvarsfulla medarbetare. Jag vill tacka alla som bidragit till vår verksamhet, medarbetare, förtroendevalda, cirkelledare och medlemsorganisationer. Tillsammans är vi starka. Tack också till alla som deltagit i vår verksamhet - det är för Er vi finns till. Britt-Marie Lindberg Regionordförande Layout: XUNTOS InfoKoop Konsult 2

3 Senaste regionsstämman hölls i maj. Under år har regionsstyrelsen haft 6 sammanträden. Sensus regionsstyrelse från och med stämman Regionsordförande Britt-Marie Lindberg Vice regionordförande Ingegerd Widmark Monica Lago Jerry Prütz Anitha Forslund Eva Malmqvist Kristina Vigren Per Åkerström Pers. Representant Marie Lindhwall Regionsstyrelsens arbetsutskott Ordförande Britt-Marie Lindberg Anitha Forslund Ingegerd Widmark Auktoriserade ordinarie revisorer Clas Niklasson (Grant Thornton) Lekmannarevisor Marianne Plymoth 3

4 Regionschefen har ordet blev ett bra år för Sensus Östergötland-Norra Småland (ÖNS), med minskad personalstyrka fortsätter att utvecklas och gå framåt antalet ledare och kulturarbetare har ökat och verksamheten växer vilket vi naturligtvis tycker är fantastiskt roligt. Det visar på att studieförbunden och folkbildningen behövs, och har en funktion att fylla, så väl i samhället i stort som i den enskilda människans liv. Sensus ÖNS fortsätter att satsa på ungdomar och kultur och särskilt roligt är det i att vi under utökar vår verksamhet i regionens södra delar, norra Småland, där vi ser en ökning just i kultur- och ungdomsverksamheten. Sensus ÖNS fortsätter driva projektverksamhet för unga föräldrar, för föräldrar med funktionsnedsättningar och för ungdomar som tillsammans ger vision om det framtida hållbara samhället. Vi har utbildat styrelser och hållit utbildningsdagar för ungdomar som vill verka mot rasism. Vi har deltagit i genomförandet av festivaler, allt från Bråvalla och stadsfestivaler till medeltida musikfestival i Söderköping. Här i verksamhetsberättelsen kan ni ta del av några av aktiviteterna från året som gått. Allt detta har vi gjort tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter, våra cirkelledare och kulturarbetare. Tack alla ni som möjliggjort detta fantastiska verksamhetsår som var! Folkbildning - en angelägenhet för hela samhället Folkbildningen har många viktiga funktioner att fylla. Den ska bland annat bidra till att stärka och utveckla demokratin, bidra till människors egenmakt och deras engagemang i samhällsutvecklingen och till ett ökat intresse för delaktighet i kulturlivet. En viktig uppgift för studieförbunden är att utjämna de regionala klyftorna och erbjuda kulturarrangemang, studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet i hela landet. Sensus Östergötland-Norra Småland (Sensus ÖNS) har verksamhet i alla kommuner i Östergötland, samt i sex småländska kommuner som tillhör regionen. Sensus målbild Sensus är en folkbildnings-aktör som är medlemsorganisationerna bästa bildnings- och utbildningspartner.... erbjuder samhälle, organisationer, företag och privatpersoner det intressantaste utbudet med perspektiven livsfrågor, mångfald och globala frågor.... utvecklar framgångsrik verksamhet inom kultur, livslångt lärande och social ekonomi. Våra ledare och kulturarbetare Cirkelledare Kulturarbetare

5 Ideellt forum i Svenska kyrkan Nytt deltagarrekord på konferens för ideella Varje år anordnar Ideellt Forum (se faktaruta) konferensen Svenska kyrkans idédagar. Idédagarna är en mötesplats där det ges möjlighet att samlas kring det ideella medarbetarskapet inom kyrkan och konferensdeltagarna är alltid en blandning av ideella medarbetare, anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Konferensen turnerar landet runt och har lokala församlingar som värdar vartannat år är det dags för en ny församling att axla värdskapet. Att värdskapet i år gick till Norrköping är tack vare ett lokalt initiativ. - För några år sedan gick jag Ideellt Forums kurs som vänder sig till oss som arbetar med ideella ute i församlingarna, berättar Charlotte Sylvér som arbetar i Borgs församling. I kursen uppmuntras vi att ta kontakt med våra hemstift för att höra hur de tänker kring ideellt medarbetarskap. Efter att ha deltagit på flera av Ideellt forums idédagar tänkta jag det vore roligt att sätta idealitet på kartan i Linköpings stift! Varför skulle inte Norrköping kunna vara värdförsamling? Så jag tog kontakt med stiftet och med JanOlov Nordström (Ideellt Forum) och på den vägen är det, säger Charlotte och skrattar. En lokal arbetsgrupp med representanter från Norrköpings församlingar, Linköpings stift och Sensus påbörjade arbetet i januari och helgen 4-6 oktober gick evenemanget av stapeln. Och var inte ett vanligt konferensår det var dessutom 10-årsjubileum, vilket gjorde att det satsades lite extra, framförallt genom att höja antalet konferensdeltagare. Ett vanligt år tar konferensen emot cirka 250 deltagare, men i år samlades 400 personer som på olika sätt är engagerade i och intresserade av ideellt medarbetarskap. Dessa 400 personer fick under en helg ta del av inspirerande föreläsningar och workshops om allt från körsång till kyrkans roll i det civila samhället. Men under en Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans vill vi skapa ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet. Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag. Ideellt forum vill vara en mötesplats där vi byter erfarenheter och inspirerar varandra kring hur man kan underlätta och ge plats för personligt engagemang i det lokala församlingsarbetet. Ideellt forum är en öppen mötesplats för alla organisationer och enskilda som stärka frivillighet och personligt engagemang i Svenska kyrkan. Sensus är en av huvudmännen i Ideellt Forum och är också en aktiv part i anordnandet av den årliga konferensen Svenska kyrkans Idédagar. För mer info se Idédagarna 2014 går av stapeln första helgen i oktober i Norrköping. För mer info se sådan här konferens är det inte bara seminarierna som är av betydelse, konferensen är också en viktig mötesplats. - Jag tror säger Charlotte, att det viktigaste med de här dagarna är att ideella medarbetare får träffa varandra och utbyta erfarenheter från olika församlingar. Konferensens kärna finns liksom i mellanrummen, i fikastunder och pauser där vi möts och ser varandra. Det blev inspirerande dagar som avslutades med mässa i Kolmårdens delfinarium. Vi hoppas och tror att 2014 års Idédagar i Norrköping kommer bli minst lika bra!

6 Barn- och Föräldraverkstan skapar ökad livskvalitet NPF- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, aspergers syndrom, tourettes syndrom och tvångssyndrom - OCD. Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Personer med NPF har ofta svårigheter med: reglering av uppmärksamhet impulskontroll och aktivitetsnivå samspelet med andra människor inlärning och minne att uttrycka sig i tal och skrift motoriken (hämtat från Sensus driver sedan drygt ett år tillbaka projektet Barnoch föräldraverkstan. Här erbjuds föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras barn studiecirklar i olika ämnen allt från babymassage till matlagning och kreativt skapande. Vilka studiecirklar som ska genomföras bestämmer personalen tillsammans med föräldrarna och barnen, utifrån de önskemål som finns. Idén till Barn- och Föräldraverkstan föddes ur ett av Sensus tidigare projekt (Unga föräldrar och barn, finansierat av Allmänna Arvsfonden) då personalen märkte att det fanns föräldrar som var i behov av lite extra stöd och anpassad verksamhet. I diskussion med deltagare började idén att växa och ta form, och resultatet blev projektet Barn- & Föräldraverkstan som drivs med medel från Allmänna arvsfonden och som nu är inne på sitt andra verksamhetsår. Projektet vill, genom att erbjuda föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras barn en organiserad verksamhet, bidra till att utveckla och stärka samspelet mellan föräldrar och barn. - Ett viktigt mål är också att stärka de här föräldrarna i deras föräldraroll, berättar Malin Andersson som tillsammans med Marie Lindhwall är projektledare för Barnoch Föräldraverkstan. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårt med samspelet med andra människor. Och det gäller också barn, även om det är deras egna. Därför är det viktigt att skapa anpassade mötesplatser för de här familjerna. Här kan de träffas i mindre grupper och träffa människor som förstår deras behov. Och genom att arbeta med studiecirklar skapar vi också en förutsägbarhet vad gäller aktiviteter och deltagare, vilket är viktigt för de här föräldrarna. Ett av syftena är också att tillsammans med projektdeltagarna skapa en meningsfull och rolig fritidssysselsättning som föräldrar och barn kan ägna sig åt tillsammans. - Om man har den här typen av funktionsnedsättning kan det vara svårt att komma till skott med fritidsaktiviteter tillsammans med sina barn, berättar Malin. 6

7 Projektet Barn- och Föräldrarverkstan syftar till att... möta upp målgruppens behov av en mötesplats, där de kan träffa andra i liknande situation/ problematik och inte behöva känna sig annorlunda.... ge individuellt stöd utifrån målgruppens behov, föräldern och barnet.... ge föräldern verktyg för att kunna läsa av barnets behov.... öka kunskaper kring rättigheter och skyldigheter för barnet och som förälder.... öppna upp för relationer med andra föräldrar och deras barn.... ge barnen tryggare levnadsvillkor genom att öka föräldrarnas kunskap om säkehet.... möjliggöra en mötesplats där den biologiska föräldern och det familjehemsplacerade barnet kan träffas under umgängesrätt.... stärka relationen mellan förälder och barn. I projektet har många av deltagarna funnit en mötesplats där de på sina egna villkor kan skapa en aktiv fritid, knyta nya kontakter och att de lärt känna varandra. Många som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir lätt ensamma och har få vänner och i många fall blir projektet den enda platsen där föräldrarna och barnen träffar andra människor på sin lediga tid. Allmänna Arvsfonden har beviljat projektet Barn- och Föräldraverkstan finansiering för 3 verksamhetsår. Projektets målgrupp är föräldrar med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt gråzon.... barn 0-18 år som har föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 7

8 Våra musikhus Ganymeden (Linköping). påbörjades bygget av ett nytt musikhus i Linköping. I dagsläget står 15 replokaler färdiga och när huset är färdigbyggt kommer det att rymma ett trettiotal replokaler, studio och utrymmen för annan verksamhet. Vrinnevi park (Norrköping). Musikverksamheten i Norrköping bedrivs till stor del från Vrinnevi park. Här finns ett tjugotal replokaler, varav en är utrustad. Vi har även en inspelningsstudio. Vi kan även erbjuda lagerplats för er som behöver extra plats för er utrustning. Fabriken (Vimmerby). Fabriken är ett allaktivitetshus för ungdomar. Här har Sensus tre replokaler och under har Sensus också arrangerat ett antal konserter och kulturarrangemang i samverkan med Vimmerby kommun som driver huset. City (Norrköping). Cityhuset är ett mindre, obemannat, musikhus i city med tio replokaler. Banden som repar här får självklart utnyttja studion på Vrinnevi park. Mejeriet (Västervik). Här finns nio replokaler varav en är fullt utrustad, samt en studio där banden kan spela in. Vi erbjuder även studiocertifiering så banden själva kan nyttja studion. Vi har också en DJ-replokal (Sensus4DJ:s). Sensus bidrar till det svenska musikundret Sensus live ger 8 Studieförbunden är en av grundstenarna till det svenska musikundret och är ofta delaktiga från första ackordet i musikernas karriärer. Här spelar våra musikhus en avgörande roll. I musikhusen erbjuds en kreativ mötesplats där band, artister, dj:s och producenter kan träffas och utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Genom vår personal kan vi erbjuda en bred kompetens inom musikens olika områden, såväl praktiska som teoretiska, och tack vare personalens egna erfarenheter från musikbranschen kan Sensus skräddarsy sitt stöd till banden efter just deras behov. I våra musikhus i Västervik och Linköping repar ca 60 band och DJ:s och när hela Ganymeden i Linköping är klart ökar den siffran till ca 100 band och DJ:s. Att få stå på en scen och spela är viktigt och kanske även den största drivkraften för många som ägnar sig åt musik. Därför är det också viktigt för Sensus att kunna erbjuda de band och artister som är anslutna till oss den mjöligheten. Detta gör vi bland annat genom att arrangera klubbspelningar, samarrangemang eller genom att arrangera egna konserter och festivaler. Vi vill kunna erbjuda alla våra band, såväl nybörjarna som proffsen, en arena som passar just dem. Detta lyckas vi med genom samarbeten med kommun, fritidsgårdar, krögare, och andra studieförbund. genomfördes ca 160 arrangemang i regionen. Alla dessa aktiviteter går under det rikstäckande samlingsnamnet Sensus Live.

9 Kultur ger livskraft Kultur är inte grädden på moset utan jästen i degen, var det någon som sade. Kulturen ger livskraft, den lyfter både individ och samhälle. Hela sextiofem procent av Sensus verksamhet är kultur vi kan med fog kalla oss ett kulturstudieförbund. Samarbetet med våra medlemsorganisationer är centralt. Tillsammans med Svenska kyrkan har vi en omfattande körverksamhet. I barn- och ungdomskörerna utvecklar tusentals ungas sångförmåga. Den som missade körsången i unga år får nya chanser. Vi har seniorkörer, arbetsplatskörer, vi-som-inte-kan-sjunga-körer körer i alla former, både kyrkokörer och profana körer. Och vill du inte sjunga i kör kan du spela i band. Sensus stöttar hundratals band som spelar i våra musikhus. Där finns en enorm kreativitet. Du kanske hellre dansar än sjunger? Också här finns flera uttryckssätt att välja på. Folkbildningen stärker amatörkulturen genom att främja samarbeten med den professionella kulturen. Många av Sensus kulturprojekt är ett samarbete mellan bredd och spets. Och folkbildningen stärker den professionella kulturen genom amatörkulturverksamheten. Åtskilliga svenska sångstjärnor har danats i studieförbundens barnkörer och rockband och många etablerade skådespelare har tagit sina första steg på scenen i en amatörteaterföreställning. Kultur handlar om att vara människa. När vi tar del av kulturens uttryck tränas vår empati. I ett samhälle där alla människors lika värde ifrågasätts kan kulturen vara ett livsviktigt motgift. (Text: Kerstin Selén) 9

10 Scen för jämlikhet och jämställdhet på Bråvalla Sensus Festival Keep It Loud (Linköping). Tillsammans med Linköpings kommun, Elsas hus, Arbis och Studiefrämjandet arrangerar Sensus ungdomsfestivalen Keep It Loud. Här deltar Sensus i ledningsgruppen och ansvarar för scen och teknik under festivalen. Linköpings Stadsfest. Sensus är en av initiativtagarna till Linköpings Stadsfest, sitter i festivalens ledningsgrupp, har en egen ungdomsscen i Domkyrkoparken och ansvarar också för scen i Kungsträdgården. genomfördes för första året Bråvalla festival i Norrköping. Festivalen har fått sitt namn efter platsen där den hålls på, det som tidigare var Bråvalla flygflottilj, ett stort fältområde i utkanten av Norrköping. Festivalen varar i 3 dagar och blev redan första året Sveriges största festival med ca besökare och artister som Green Day, Rammstein, Thåström och Avicii. Självklart var Sensus Östergötland-Norra Småland också med på ett hörn. Tillsammans med Studiefrämjandet Nemis stod Sensus Live värd för en fullspäckad livescen på Bråvalla festival i Norrköping. Under de tre festivaldagarna fylldes scenen med några av Sveriges mest lovande band, artister och DJ s. Sensus arbetar aktivt med mångfald som perspektiv. Därför satsade vi tillsammans med studiefrämjandet på att fylla vår scen på Bråvalla med akter och artister som speglar den mångfald vårt samhälle består av och presentera nya goda förebilder som förhoppningsvis kan påverka musikbranschen att bli jämlik och jämställd. Att alla ska få möjlighet att vara en aktiv del av kulturlivet är en självklarhet för Sensus och vi arbetar aktivt för att öka genrebredden både i vår vardagliga verksamhet och på offentliga showcase-scener. Augustifesten (Norrköping). Under Augustifesten arrangerade Sensus spelningar på Arbetets Museum. Detta gjordes i samarbete med Upplev Norrköping och Studiefrämjandet. Ett trettiotal band i olika genrer uppträdde under tre dagar. Karnevalen (Västervik). Festivalen arrangeras av Västerviks Kommun, Västerviks Handel och Sensus. På tre scener i centrala Västervik uppträdde över 50 artister. Världsfesten (Västervik). En veckas arrangemang där Sensus sköter all teknik såsom ljud, ljus mm. Världsfesten avslutas med konsert på stora scenen på Mejeriet. Årets dragplåster var Ison & Fille. Parkfesten (Västervik). Tillsammans med Västerviks Kommun arrangerar Sensus det årliga eventet Parkfesten. Parkfesten är ett drogfritt alternativ till Visfestivalen och spelplatsen är Olof Palmes park som ligger precis utanför Mejeriet. Årets dragplåster var Jack Moy & Glöden samt Kickin Laces. Sensus bidrar med ljud, ljus, backline & tekniker. Eksjö Stadsfest. I år hade Sensus ett DJ-tält och en egen scen på Eksjö Stadsfest. Här spelade cirka 30 band, artister och DJ:s under stadsfesten. Kulturnatten (Norrköping). Sedan ett par år tillbaka samarbetar Sensus med Arbetes museum för att arrangera spelningar under Norrköpings kulturnatt. 10

11 Sensus perspektiv Mångfald, livsfrågor och globala frågor Sensus studieförbund vill vara en folkbildningsaktör som erbjuder samhälle, organisationer, företag och privatpersoner det intressantaste utbudet med perspektiven livsfrågor, mångfald och globala frågor. Detta kräver att organisationen hela tiden ligger i framkant inom, är uppdaterad på, och låter sig utmanas av utvecklingen inom dessa områden. Sensus arbete med perspektiven är ett viktigt medel i förverkligande av vår idé och vision. Mångfald skapar mervärde och handlar om norm, makt och identitet. Begreppet mångfald inkluderar religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnicitet och ålder. Sensus arbete med mångfald handlar om att synliggöra de mekanismer och strukturer som skapar fördomar, diskriminering och se skillnader som tillgångar, inte som undantag eller hinder. Mångfald handlar om erfarenheter snarare än grupptillhörighet. Genom ifrågasättanden, möten och ökad kunskap skapar vi ett bättre demokratiskt samhälle. Livsfrågor är angelägna frågor i människors liv. Det kan handla om personlig utveckling, relationer, livskvalitet, tro, andlighet, etik, solidaritet och rättvisa. Sensus vill ge möjlighet till, och redskap för, ökad kunskap och egen fördjupning genom mötesplatser, samtalsgrupper, föredrag och eget skapande. Det handlar också om att stärkas i sin egen livsåskådning. I mötet med egna och andras livstolkningar får var och en växa och utveckla möjligheten att påverka sina livsvillkor. Globala frågor innebär att verka för att enskilda individer uppfattar sig som ansvarstagande världsmedborgare, med möjlighet att verka för mänskliga rättigheter, för mänsklig värdighet, för en hållbar samhällsutveckling och för en rättvis fördelning av jordens tillgångar. Genom det globala perspektivet kan Sensus bli en attraktiv part för nya samverkanspartner och kan vara en aktör i frågor kring bland annat Corporate Social Responsibility (CSR) som innebär att på frivillig grund ta ansvar för miljö och sociala frågor utöver vad lagen kräver. 11

12 Projekt Människovärde Folkbildning ger verktyg för att motverka rasism Under arbetade Svenska kyrkan tillsammans med Sensus och Svenska Kyrkans Unga (SKU) fram ett metodmaterial för att utbilda intresserade i hur en utifrån ett teologiskt perspektiv kan motverka främlingsfientlighet, diskriminering och rasism i vardagen. var det äntligen dags att använda materialet runtom i landet och i Linköpings stift nappade man på erbjudandet att hålla en så kallad ambassadörsutbildning i stiftet. Ambassadörerna kan ses som opinionsbildare som genom utbildningen får metoder för att bemöta främlingsfientlighet och rasism i vardagen till exempel på arbetsplatsen eller på sociala medier, i församlingen eller i skolan. Första helgen i april gick utbildningen av stapeln på lägergården Gransnäs utanför Tranås. Under några intensiva dagar fyllda med gästföreläsare, diskussioner och klassiska folkbildningsövningar, utbidades ett gäng från SKU. Deltagarna gavs tillfälle att reflektera över sig själva, sin omgivning och sin kyrka vad är rasism? Vad betyder det att vår kyrka heter Svenska Kyrkan? Vilka är vi? Vilka är de? Är jag med och skapar rasism? Själva utbildningstifället kan ses som ett startskott, sedan kommer det verkliga arbetet att vara just en ambassadör som står upp för människovärdet och mot fördomar och rasism i vardagen. För att inspirera och stötta ambassadörerna i detta arrangerar stiftet tillsammans med Sensus och SKU fortbildningstillfällen och under hölls bland annat en föreläsning av Byrån mot Diskriminering i Norrköping och tillsammans med några av ambassadörerna besökte vi också MR-dagarna i Stockholm för att få lite påfyllning och träffa andra som arbetar med liknande frågor. Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sensus initierat Projekt Människovärde som pågår från år 2010 till. Syftet med projektet är att rusta Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga teologiskt och metodiskt för att agera för människovärde och mot främlingsfientlighet och rasism. Projektet består av flera olika delar: Svenska kyrkan har arbetat fram en teologisk antologi som getts ut på Arcus förlag. Den heter Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja. Antologin blev färdig i mars 2010 tillsammans med tillhörande studiematerial som utarbetats av Sensus studieförbund. Projekt Människovärde innehåller också en satsning på utbildning av unga ledare och opinionsbildare, så kallade ambassadörer, samt en modell för samtal och debatt i det offentliga rummet, att användas framförallt av Svenska kyrkans församlingar. Förhoppningen är att Projekt Människovärde på sikt ska synas och användas i Svenska kyrkans arbete på alla nivåer. (Källa: Arbetar du i Svenska Kyrkan i Linköpings stift? Vill du få metoder för att motverkar vardagsrasism på din arbetsplats? Kontakta Sensus eller Linköpings stift! 12

13 NEDSLAG Sensus Östergötland- Norra Småland Sensus4DJS mot Bröstcancer: I oktober gick elever i Sensus4Djs (DJ-skolan) ihop och spelade på Stora Torget i Västervik för att samla in pengar till den lokala bröstcancerföreningen Blåkulla. De insamlade bidragen användes till att hjälpa svårt sjuka i kommunen. Globala veckan. Kyrkornas Globala vecka firas varje år i november och är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor samtidigt och tillsammans. Över hela landet planerar och genomför engagerade människor olika aktiviteter. Många använder också Kyrkornas globala vecka som ett tillfälle att lyfta upp en global rättvisefråga som är särskilt aktuell i deras sammanhang. I Skäggetorps församling i Linköping var Sensus en av medarragörerna under Globala veckan och här hölls en rad föreläsningar och framträdanden. Bland annat anordnades en paneldebatt på temat Religiös mångfald i skolan hot eller möjlighet? I panelen deltog representanter från så väl trossamfund som skola. Det var god uppslutning och under veckan deltog runt 600 personer i de olika arrangemangen. Sångyoga. Under påbörjades ett samarbete som gör att Sensus Östergötland-Norra Småland kan erbjuda Sångyoga i våra lokaler på Teatergatan i Norrköping. Sångyoga är en verksamhet där det ges möjlighet att prova olika röstövningar, yogapositioner var för sig och i kombination med varandra för att nå en ökad röst- & kroppsmedvetenhet. I Sångyogan utforskas rösten och kroppen med hjälp av andning, ljud och tonbildning som blir till melodier. Frigörande dans. Under har det i Norrköping hållits cirkel och inspirationsdagar på temat frigörande dans. Den frigörande dansen är ett sätt att motionera med fria rörelser och i medveten närvaro. I dansen riktas uppmärksamheten till hur den egna kroppen har lust att röra sig till musiken. Alla kan dansa Frigörande Dans stående, sittande eller liggande. Körsång. Sensus har en omfattande körverksamhet och i regionen finns över 300 körer som är anslutna till Sensus. Här återfinns allt från barnkörer och temakörer, till kyrkokörer och seniorkörer. Här får alla en chans, unga som gamla, att utveckla sin sångförmåga. Nordisk festival för Medeltida Musik. Sensus är en av medarrangörerna för Sveriges enda festival för medeltida musik. Festivalen hålls i Söderköping och utgick temat från övergången mellan medeltid och renässans och knöt an till året 1513 då biskop Brask inledde sitt värv i Linköpings stift. Under festivalen hålls en rad konserter, workshops och kurser. Vedic Art. Sedan några år tillbaka hålls i Norrköping kurser i Vedic Art. Vedic Art är ett sätt att måla och utgår från ett antal principer. Här ligger fokus på att finna sitt egna inre uttryck. Att måla ska vara kravlöst och befriande, lätt och roligt. Under utökades Sensus utbud med ytterligare en Vedic Art-kurs. 13

14 Styrelseutveckling med Svenska Kyrkans Unga (SKU) Det är få som argumenterar emot att ett levande och starkt föreningsliv är en viktig del i ett livaktigt demokratiskt samhälle. Men för att föreningslivet ska vara just den där viktiga demokratifaktorn att räkna med, måste det finnas starka föreningar som har verktygen för att arbeta demokratiskt. Här är styrelsearbetet centralt. Ett väl fungerande styrelsearbete kan vara avgörande för en organisations utveckling. Därför är det självklart för Sensus som studieförbund att arbeta med förenings- och styrelseutveckling och under satsade regionen extra på att utbilda personal för att kunna hålla utbildningar i Sensus egna koncept Väx i Ditt Uppdrag (se faktaruta). Och först ut i Östergötland-Norra Småland att använda sig av utbildningsmaterialet var Svenska Kyrkans Unga (SKU) i Linköpings stift. Under två tillfällen hölls inspirationsdagar med distrikts- och lokalstyrelserna där ledamöterna fick tillfälle att reflektera och diskutera sin organisation och sitt uppdrag. Väx i ditt uppdrag är ett folkbildningsmaterial som är särskilt anpassat för att användas i idéburna organisationer och som är utformat för att passa olika styrelser och olika ledamöter nya som erfarna, gamla som unga. Det viktiga är samtalet och att gemensamt få sätta ord på organisationens och styrelsernas idé och sina egna drivkrafter i styrelseuppdraget, något som sällan hinns med eller ges utrymme för i det vardagliga styrelsearbetet. 14 Utveckla din förening tillsammans med Sensus Sensus har stor erfarenhet av att arbeta med organisationer och föreningar och nu finns flera utbildningar inom området. Vi kallar konceptet Väx i ditt uppdrag, ett utbildningskoncept som vill stärka och utveckla arbetet i idéburna organisationer och föreningar. Konceptet innehåller flera studiematerial. I dagsläget tre tryckta (En styrelse som gör skillnad, Beredd för sin uppgift och Utveckla gruppen) och två digitala (Engagera flera och Opinionsbilda lokalt) material. Låter det intressant? Läs mer på eller kontakta oss!

15 Ungdomsprojektet Framtidsland Arbetets museum i Norrköping skildrar arbetsliv och vardagsliv - människors minnen och berättelser, och under våren 2014 invigs utställningen Framtidsland jobb, vardag och miljö i en uthållig värld. Utställningen ska skildra vardag, arbetsliv och näringsliv från 1980 fram till idag och även förmedla visioner om hur ett hållbart samhälle ser ut i framtiden. Utställningen planeras stå fram till och med år 2019 och det är även tänkt att delar av utställningen ska turnera runt på olika orter i Sverige. Sammanlagt beräknas ca ½ miljon människor besöka Framtidsland. (källa: framtidsland.blogspot.se) Unga gestaltar visioner om ett hållbart samhälle beviljades Sensus tillsammans med Arbetets Museum i Norrköping medel från Kulturbryggan för ungdomsprojektet Framtidsland. Här bidrar fyra ungdomsgrupper med konstnärliga gestaltningar som symboliserar deras visioner kring ett framtida samhälle som är hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. drog projektet Framtidsland igång på allvar och i Örebro, Norrköping, Falun och Kristianstad har ungdomar träffats i studiecirklar för att genom kreativt skapande gestalta sin vision av den framtid de själva kommer att leva i. Under arbetets gång har det anordnats inspirationshelger på Arbetets museum i Norrköping samt regelbundna samtalsträffar på den lokala orten tillsammans med cirkelledare från Sensus. Ungdomarna har också fått stöd i det konstnärliga arbetet av en konstnär som handlett de olika grupperna i gestaltningsarbetet. Utöver detta har det också tagits fram olika typer av inspirationsmaterial kring hållbarhetsfrågor som funnits tillgängliga för ungdomarna under processen. Ungdomarnas gestaltningar kommer att utgöra en central del i utställningen Framtidsland (se faktaruta), som kommer att invigas på Arbetets Museum i Norrköping våren Resten av året kommer ungdomarnas gestaltningar att visas på olika orter runt om i Sverige. 15

16 Ledarna betyder allt för Sensus Ledarna är Sensus ansikte utåt och våra främsta ambassadörer. För att stödja och inspirera i rollen som ledare erbjuder Sensus ett ledarutvecklingsprogrami flera steg och med olika fokus. Vår pedagogiska policy är grunden för vår ledarutveckling och för dem med gedigen erfarenhet finns det möjlighet att bli certifierad. Fortlöpande under året erbjuder vi även en kontinuerlig kompetensutveckling. Sensus satsar på sina ledare Sensus har över ledare runt om i Sverige och bara i Sensus Östergötland-Norra Småland finns över 900 ledare. Ledarna är själva navet i verksamheten det är de som driver folkbildningen och verksamheten framåt i alla de cirklar, kulturarrangemang och andra folkbildningsverksamheter som genomförs i Sensus regi runtom i regionen. Därför är det viktigt för Sensus att ge sina ledare möjlighet att växa och utvecklas i sin ledarroll. Förutom att ledare på Sensus hemsida kan hitta en metodbank och olika studiematerial, erbjuder Sensus även ett ledarutvecklingsprogram som består av tre delar. Ledarutbildningen är ett bra tillfälle för ledare att träffa varandra och utbyta erfarenheter, något som är viktigt och lärorikt oavsett om du är utbildad pedagog eller inte, är ny i din ledarroll eller har varit med länge i folkbildningssammanhang. I klassisk folkbildningsanda bygger nämligen Sensus ledarutvecklingsprogram lika mycket på deltagarnas egna erfarenheter som på annat material och utbildningsledarens erfarenheter och kunskaper. Därför blir också varje utbildningstillfälle unikt. I Sensus Östergötland-Norra Småland genomfördes under våren en Ledarutbildning Grund i Västervik. 16 Ledarutvecklingsprogrammets tre steg LEDARINTRODUKTION. Alla ledare som verkar inom Sensus ska delta i ledarintroduktionen. Under ledarintroduktionen får du information om vad det innebär att vara ledare i Sensus verksamhet. Vi samtalar även om Sensus pedagogiska policy. LEDARUTBILDNING GRUND. Detta är Sensus grundläggande ledarutbildning. Utbildningen omfattar teorier, metoder och praktik om folkbildningens ideologi och kännetecken, gruppen och ledarens utveckling, studiecirkelns förutsättningar och Sensus grundsyn och perspektiv. Ledarutbildningen bygger på Sensus pedagogiska policy och deltagarnas erfarenheter. CERTIFIERING AV LEDARE. Sensus erbjuder ledare möjlighet att bli certifierade. För att bli certifierad krävs det bland annat att du varit ledare i Sensus i minst två år med en omfattning av minst 100 studietimmar. Vill du veta mer om Sensus ledarutvecklingsprogram, studiematerial och metodbank för ledare? Besök gärna

17 Sensus ÖNS verksamhet i siffror Statsbidragsberättigad verksamhet Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar Översikt Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Förstärkningsbidrag Personer med funktionsnedsättning Antal deltagare Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet Invandrare med brister i Svenska språket Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Antal deltagare Särskilda målgrupper Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar Målgrupp i studiecirklar Invandrare Personer med funktionshinder Särskilda målgrupper Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar Målgrupp i annan folkbildningsverksamhet Invandrare Personer med funktionshinder Mäns och kvinnors deltagande Antal män Antal kvinnor Totalt antal deltagare Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram

18 Årsredovisning för räkenskapsåret Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Förvaltningsberättelse Resultatet för år uppgår till 656 tkr. Reservering av ändamålsbestämda medel 900 tkr kvar från. Utgående balans för Eget kapital per är tkr. Förslag till disposition Balanserat underskott ,70 kr. Årets resultat ,88 kr. Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: Kvarstående belopp för året/balanserat resultat ,88 kr. Balanseras i ny räkning ,82 kr. Flerårsöversikt År År År 2011 År 2010 Omsättning Resultat Soliditet * Likviditet ** tkr 656 tkr negativ 127,57% tkr tkr negativ 123,46% tkr tkr negativ 103,11% tkr 996 tkr negativ 76,89% *Anger hur stor del av verksamheten som finansierats av det egna kapitlet. Det egna kapitalets storlek i förhållande till tillgångarna beskriver verksamhetens långsiktiga betalningsförmåga. En tumregel är att soliditeten inte bör understiga 25%. Det är en generell regel som dock varierar mellan olika branscher. **anger verksamhetens betalningsförmåga på kort sikt. En likviditet på 100% anger att de kortfristiga skulderna kan betalas omedelbart. Beräknas genom att dividera omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna. Regionens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 18

19 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Not Deltagar- och försäljningsintäkter Bidrag Övriga intäkter Summa Verksamhetens kostnader Direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Ändamålsbestämda medel Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Pågående arbeten Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 20

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-05-12 Vår referens Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte STK-2015-378 Sammanfattning

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete.

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete. ÅRSREDOVISNING 2013 We have a dream, that one day, the world will be a place where people will not be juged by the colour of their skin, the way they talk, their ethnicity or the place they live in, but

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer