Mobiliseringsbehandling inför autolog stamcellsskörd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobiliseringsbehandling inför autolog stamcellsskörd"

Transkript

1 ID nummer: SCT3.24 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige Framtagen av: (Namn, titel) Ingemar Lagerlöf, överläkare Ulla Frödin, sektionsledare SCT Sökord: Stamcellstransplantation, mobilisering Giltig fr o m: Målgrupp: Medarbetare vid Hematologiska kliniken och regionen Godkänd av: (Namn, titel) Anna Sandstedt, överläkare och programansvarig JACIE Giltig t o m: Diarienummer: CKOC Mobiliseringsbehandling inför autolog stamcellsskörd Granskningsgrupp: Hulda Rintamäki (SCT-ansvarig sjuksköterska), Emelie Annerud (sjuksköterska), Claes Malm (överläkare) Distributionslista: Hematologiska klinikens vårdavdelning och mottagning. Dokumentet återfinns under PM-Riktlinje-SOP i G-mappen(G:\CKOC\Hematologiska kliniken\sct\pm-riktlinje-sop) och på LISA (http://lisa.lio.se/startsida/riktlinjer/vardprocess--och-vardprogram/)

2 Innehåll 1.0 Syfte Omfattning Personal och ansvar Bakgrund Definitioner och förkortningar Utrustning och dokumentation Procedur Beslutsprocess och rutiner för ordination Klinik ansvarig för mobilisering Vid kliniken vanligen använda mobiliseringsregimer (med eller utan rituximab) och tillhörande ordination av G-CSF Kallelse till mobilisering Provtagning och kontroll Kontroller vid mobiliseringsbehandling med endast G-CSF: Kontroller vid mobiliseringsbehandling med cytostatika och G-CSF Risk för misslyckad mobilisering och användning av plerixafor (Mozobil ) Särskild försiktighet Mobiliseringsbehandling inneliggande Mobilisering polikliniskt Behandlingsdag Information Information om G-CSF Information inför skörd Patienter som mobiliseras vid ett annat sjukhus Specifik kompetens/träning Styrdokument Referenser Bilagor och appendix Ändringar jämfört med föregående version... 8 ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.2(8)

3 1.0 Syfte Säkerställa att omhändertagande av patient vid mobilisering sker på ett säkert och enhetligt sätt. 2.0 Omfattning Denna riktlinje omfattar behandling med cytostatika, administrering av G-CSF och omvårdnad vid mobilisering. Mobilisering av allogen donator, se SOP Allogen stamcellsdonation med besläktad donator. 3.0 Personal och ansvar Denna riktlinje vänder sig till alla läkare och sjuksköterskor som arbetar på Hematologiska kliniken i Linköping. Alla läkare och sjuksköterskor vid Hematologiska kliniken skall känna till denna riktlinje. Det är var och ens ansvar att se till att denna riktlinje följs. 4.0 Bakgrund Mobiliseringsbehandling och skörd av patients egna stamceller används inför högdosbehandling med stamcellstöd (autolog SCT) Den produkt som används för att öka mobiliseringen av stamceller, från benmärg till perifert blod för skörd, kan beroende på tillgång variera men innehåller alla den aktiva substansen filgrastim. Denna har samma egenskap som G-CSF ett kroppseget hormon. Högdosbehandling med stamcellstöd syftar till att ge lång remission vid myelom och är potentiellt botande vid många typer av lymfom. Vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) samt Hodgkins lymfom är intentionen kurativ och behandlingen används vid första relaps Vid perifert T-cellslymfom kommer behandlingen i fråga i första linjens behandling. Vid follikulärt lymfom är indikationen beroende av tidigare given behandling och tid från föregående behandling till relaps. Vid de flesta former av lymfom är upprepade högdosbehandlingar inte aktuella, undantaget är Hodgkins lymfom där man vid högrisk sjukdom kan ge tandembehandling liksom välja att ge ny högdos vid sen relaps (efter 5-10 år). Autolog SCT kan också i vissa fall vara botande behandling för solida tumörer. Vid neuroblastom och Ewing sarkom samlas stamceller för en autolog SCT, men vid testistumörer/embryonala tumörer utförs tandemtransplantationer. I ett fåtal fall används autolog stamcellstransplantation vid icke maligna tillstånd, huvudsakligen svårbehandlade autoimmuna sjukdomar. 5.0 Definitioner och förkortningar Allogena stamceller Stamceller från ett syskon eller obesläktad givare ALK Anaplastik lymfom kinase, ALK-genen är en onkogen Autologa stamceller Stamceller från patienten själv CD 34+ celler Cluster of differentiation, Är en ytmarkör som karaktäriserar stamceller DLBCL Diffust storcelligt B-cellslymfom FM FileMaker, databas och transplantationsförberedelseprogram G-CSF Granulocyte colony-stimulating factor In-vivo purging t ex Antikropp (rituximab) given under pågående behandling med G-CSF vid mobilisering för att minska risk för lymfomkontamination av stamcellsskörden KITM Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.3(8)

4 Mobiliseringsbehandling Den behandling som ges innan skörd, används för att mobilisera stamceller SCT Stamcellstransplantation Skörd Den procedur som omfattar insamlingen av stamceller från perifert blod eller benmärg 6.0 Utrustning och dokumentation Datum för och typ av cytostatikabehandling (även kallad mobiliseringsbehandling) samt datum för start och dos av G-CSF skall dokumenteras i onkologisk översikt i patientjournalen (COSMIC). G-CSF skall även ordineras i läkemedelsmodulen i journalen och i förekommande fall CYTODOS av den läkare som ordinerar mobiliseringensbehandlingen. Som stöd för SCT teamets planering kan dessa datum också dokumenteras i Filemaker. Om mobiliseringsbehandling eller start av G-CSF sker på annat sjukhus skall onkologisk översikt med ovanstående uppgifter skickas till ansvarig läkare. Om in-vivo purging med rituximab ingår i mobiliseringsbehandlingen skall även detta anges, med datum och dos, i onkologisk översikt. 7.0 Procedur 7.1 Beslutsprocess och rutiner för ordination Typ av mobiliseringsbehandling beslutas vid veckokonferens för SCT. Cytostatika och G- CSF för mobilisering ordineras veckan före start av mobiliseringsbehandling. I de fall patienten skall erhålla mobiliseringsbehandling på härvarande klinik ansvarar dagvårdsläkaren alternativt avdelningsöverläkaren (beroende av mobilisering i sluten- alt. öppenvård) för ordinationen. Om in-vivo purging med rituximab ingår i mobiliseringensbehandlingen ordineras detta vid samma tillfälle. I de fall patient skall erhålla mobiliseringsbehandling på annan klinik ansvarar till ronden anmälande läkare på SCTkonferensen för att ordinationen utförs enligt planering (var god se punkten utrustning och dokumentation). 7.2 Klinik ansvarig för mobilisering Hemsjukhus Diagnos Mobilisering Linköping Myelom/Lymfom Linköping Norrköping Myelom Linköping Lymfom Norrköping Motala Myelom/Lymfom Linköping Västervik Myelom Västervik Lymfom Linköping Oskarshamn Myelom/Lymfom Linköping Kalmar Myelom/Lymfom Kalmar Eksjö Myelom Eksjö Lymfom Linköping Värnamo Myelom/Lymfom Linköping Jönköping Myelom/Lymfom Jönköping ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.4(8)

5 7.3 Vid kliniken vanligen använda mobiliseringsregimer (med eller utan rituximab) och tillhörande ordination av G-CSF Tiderna är beräknade fr.o.m. angiven startdag av mobilisering till skörd genomförts. G-CSF ges på kvällen, rekommenderat efter kl 21.00, och dosen kan ökas till 1,0 MIE/kg/dag om patienten uppvisat tecken till benmärgssvikt under tidigare behandling eller om det av andra skäl bedöms föreligga risk för misslyckad skörd. För definition av de enskilda cytostatikaregimerna var god se riktlinje Vid kliniken vanligen använda mobiliseringsregimer (med eller utan rituximab) Regim Start cytostatika Start G-CSF Försök till skörd HdCy dag 1 fredag dag 6 onsdag 0,5 ME/kg dag 11 måndag CHOP/CHOEP dag 1 torsdag dag 5 måndag 0,5 ME/kg dag 12 måndag MIE dag 1 torsdag dag 5 måndag 0,5 ME/kg dag 12 måndag DHAP dag 1 torsdag dag 5 måndag 0,5 ME/kg dag 12 måndag HDAC* dag 1 torsdag dag 4 söndag 1,0 ME/kg dag 12 måndag GDP dag 1 torsdag dag 9 fredag 1,0 ME/kg dag 12 måndag Endast G-CSF dag 1 onsdag 1,0 ME/kg dag 6 måndag * Vid högdos Ara-C (HDAC) med in-vivo purging med rituximab, ges rituximab 375 mg/m² dag 1 och 9. Försök till skörd dag 12 (måndag). ** Endast G-CSF skall om inte särskilda fall föreligger användas vi AL-amyloidos. 7.4 Kallelse till mobilisering Kallelse skickas cirka två veckor innan mobilisering o Patienter som får mobiliseringsbehandling inneliggande kallas till o Patienter som får mobiliseringskur polikliniskt kallas till kl. 08:00 Broschyr angående autolog stamcellstransplantation skickas eller ges till patienten 7.5 Provtagning och kontroll Inför mobiliseringsbehandling skall patienten bedömas av läkare på mottagning eller avdelning. Samtycke till skörd av egna stamceller och till högdosbehandling med stamcellsunderstöd ska finnas signerat av patient vid detta tillfälle. Prover enligt Provtagning för patient inför mobilisering och autolog SCT EKG, längd, vikt, puls och blodtryck Kontroller vid mobiliseringsbehandling med endast G-CSF: Blodstatus dagligen från och med dag 3, dosjustering eller seponering av G-CSF om LPK >70 CD34+ dagligen fr.o.m. dag 5 (dag 4 om risken bedöms stor för misslyckad mobilisering). Ett EDTA-rör 6 ml, provet analyseras av klinisk immunologi och transfusionsmedicin, (KITM), US. Remiss finns på LISA under blankettarkiv; remisser; remiss cellulär immunologi Kontroller vid mobiliseringsbehandling med cytostatika och G-CSF Blodstatus dagligen fr.o.m. dag 10 efter HdCy, dag 11 efter övriga cytostatikaregimer, dosjustering eller seponering av G-CSF om LPK >70. CD34+ fr.o.m. dag 11 respektive 12 (en dag tidigare vid bedömd stor risk för misslyckad mobilisering). ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.5(8)

6 7.6 Risk för misslyckad mobilisering och användning av plerixafor (Mozobil ) Målsättning vid stamcellsskörd är att samla minst 2 x 10 6 CD34+ celler/kg om en högdosbehandling planeras, minst det dubbla om tandemtransplantation planeras, alternativt för att möjliggöra upprepning vid recidiv om ålder och situation tillåter. CD34 i blod >10-20/μl är tillräcklig nivå för adekvat skörd. Skörd startas sällan vid CD34 < 10/μl. Vid risk för misslyckad mobilisering kan användning av plerixafor komma ifråga. För bedömning av risk och beslut om ordination används prov avseende antal CD 34+ celler i perifert blod samt LPK. Om CD34+ är 5-10 x 10 6 och LPK >5,0 x 10 9 finns indikation för plerixafor oavsett dag (CD34+ <5 x 10 6, mycket osannolikt att lyckas även med plerixafor) Om CD34+ är >5 x 10 6 utan dynamik uppåt och LPK >2,0 x 10 9 dag 13 för lymfom (dag 12 för HdCy, dag 6 för enbart G-CSF) kan plerixafor övervägas (LPK <2,0 x 10 9 osannolikt att plerixafor ger effekt) Vid bedömd hög risk för misslyckad mobilisering av stamceller bör man överväga att starta mobiliseringsbehandlingen en dag senare för möjlighet att mäta CD34+ en dag tidigare. Om patienten då uppfyller den relativa indikationen kan plerixafor startas en dag tidigare. Plerixafor ges kl Dosering i enlighet med FASS. Det vetenskapliga underlaget för plerixafor vid mobilisering med kemo + G-CSF är bristfälligt varför det måste ges utrymme för individuell tolkning avseende ovanstående riktlinjer. Här inväntas fler studier för bättre underlag särskilt avseende optimal tidpunkt. 7.7 Särskild försiktighet Vid mobiliseringsbehandling av patient med AL-amyloidos och då speciellt vid hjärtengagemang föreligger kraftigt ökad risk för allvarliga hjärtkomplikationer. Överväg i det senare fallet mobiliseringsbehandling inneliggande med telemetriövervakning 7.8 Mobiliseringsbehandling inneliggande Patient får dryckeslista, ska dricka drygt 2L/dag innan behandling, behandlingsdagen ordineras 2L extra vätska 7.9 Mobilisering polikliniskt Patient med myelom som tillhör Landstinget i Östergötland och/eller har cirka en timmes resa till Hematologiska kliniken, US behandlas polikliniskt. Patienten kommer dagen innan mobiliseringsbehandling för provtagning och information av SCT-läkare. Cytostatika och G-CSF ordineras i enligt med 7.1 och 7.3 Patienten informeras om att dygnet innan behandling, dricka minst 2Lvätska SCT-ansvarig sjuksköterska informerar om G-CSF-behandling och skörd enligt 7.10 SCT-ansvarig sekreterare ansvarar för att boka patient till behandlingsmottagning och skörd Behandlingsdag Hydrering och stödjande behandling ges i enlighet med ordination i Cytodos. Antiemetika ges enligt ordination, skall även skickas med hem G-CSF skickas med vid hemgång ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.6(8)

7 7.10 Information Information om G-CSF Vid mobilisering ska patient få information om och möjlighet att öva på att själv injicera G-CSF av SCT-ansvarig sjuksköterska eller patientansvarig sjuksköterska. Visningssprutor och kuddar finns på transplantationsexpedition. Kan patienten inte ta sprutorna själv, ordnas kontakt med distriktssjuksköterska eller annan lämplig person. Vid hemgång medsändes förfyllda injektionssprutor i korrekt dos. G-CSF ska kylförvaras, kylväska finns att låna och kylklampar finns i frys i personalrum på mottagning. Patientinformation angående aktuell G-CSF, finns på mottagningen Information inför skörd SCT-ansvarig sjuksköterska eller patientansvarig sjuksköterska informerar om skördeprocedur och biverkningar som kan uppstå i samband med skörd, se SOP Skörd av perifera stamceller. I samband med information överlämnas också kallelse till skörd (kallelse skrivs ut av SCT-sekreterare) o Patienter från regionen kommer dag före skörd och bokas in på Ekoxen. Patienter som av hälsoskäl måste vara inneliggande kommer kl till avdelningen, för inskrivning av tjänstgörande läkare. Patienter som kommer samma dag som den preliminära skörden, bokas kl till mottagning. Patient ombeds ta med aktuell medicinlista Patient som står på ACE-hämmarbehandling ska informeras om att sätta ut detta ett dygn innan skörd p.g.a. risken för blodtrycksfall under skördeproceduren. Informera patient med sekretoriskt myelom att samla urin och ta med sig till skörd. Urinsamling skall påbörjas ett dygn före skörd och dunk för urinsamling medsändes Patienter som mobiliseras vid ett annat sjukhus SCT-ansvarig sekreterare eller SCT-ansvarig sjuksköterska kontaktar hemsjukhuset och kontrollerar att patienten har startat eller ska starta mobiliseringsbehandling och påminner om smittprover SCT-ansvarig sjuksköterska kontaktar patient innan skörd för att informera om hur skörden går till och svara på ev. frågor SCT-ansvarig sekreterare skickar kallelse till skörd, broschyr om autolog stamcellstransplantation och karta 8.0 Specifik kompetens/träning Sjuksköterskor på hematologiska kliniken ska ha ett giltigt körkort för cytostatika för att administrera cytostatika. 9.0 Styrdokument Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 10.0 Referenser 1. Narayanasami U, Kanteti R, Morelli J, et al. Randomized trial of filgrastim versus chemotherapy and filgrastim mobilization of hematopoietic progenitor cells for rescue in autologous transplantation. Blood. 2001;98: ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.7(8)

8 2. Horwitz ME, Chute JP, Gasparetto C, et al. Preemptive dosing of plerixafor given to poor stem cell mobilizers on day 5 of G-CSF administration. Bone Marrow Transplant;47: Jantunen E, Varmavuo V, Juutilainen A, et al. Kinetics of blood CD34(+) cells after chemotherapy plus G-CSF in poor mobilizers: implications for pre-emptive plerixafor use. Ann Hematol;91: Jantunen E, Lemoli RM. Preemptive use of plerixafor in difficult-to-mobilize patients: an emerging concept. Transfusion;52: Chen AI, Bains T, Murray S, et al. Clinical experience with a simple algorithm for plerixafor utilization in autologous stem cell mobilization. Bone Marrow Transplant May 7. doi: /bmt Bilagor och appendix SOP: Skörd av perifera stamceller. Riktlinje: Mobiliseringsregimer (med eller utan rituximab) 12.0 Ändringar jämfört med föregående version ID nummer: SCT3.24 Version: 1 s.8(8)

Indikation för allogen stamcellstransplantation vid lymfom

Indikation för allogen stamcellstransplantation vid lymfom ID nummer: SCT3.21 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige Framtagen av: (Namn, titel)

Läs mer

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT)

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.37 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland (CKOC) Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

ATG-behandling (Thymoglobuline ) vid konditionering inför stamcellstransplantation

ATG-behandling (Thymoglobuline ) vid konditionering inför stamcellstransplantation ID nummer: SCT3.23 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Ronald Svensson, överläkare Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken,

Läs mer

Stamcellen efter skörd till infusion

Stamcellen efter skörd till infusion Stamcellen efter skörd till infusion N 2 Linköpingsdagarna 2015 Lena Eriksson Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Cellulär immunologi Flödescytometri HLA Stamcellslab Autologa stamcellsskördar Allogena

Läs mer

Hämtning av stamceller

Hämtning av stamceller ID nummer: SCT3.14 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Hulda Rintamäki, SCT-ansvarig sjuksköterska Ulla Frödin, sektionsledare

Läs mer

Autolog HSCT, ansvarsbeskrivning mellan sektionen för Hematologi och remittenter

Autolog HSCT, ansvarsbeskrivning mellan sektionen för Hematologi och remittenter sida 1 (6) Bilaga till Kapitel 13 Samarbetsbeskrivning mellan sektionen för Hematologi och remittenter samt konsulterande verksamhet inom Akademiska sjukhuset XD224 Autolog HSCT, ansvarsbeskrivning mellan

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Linköping 130327 I gruppen deltar: Öl Niklas Theorin, Norrköping; öl Anders Johnsson, Motala; öl Jonas Alsenhed, Västervik; öl Petra Hinnen, Oskarshamn; öl Johan Häggström,

Läs mer

Livsmedelshantering och restriktioner efter genomgången stamcellstransplantation (SCT)

Livsmedelshantering och restriktioner efter genomgången stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.15 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,

Läs mer

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.5 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sverige Framtagen av: (Namn, titel)

Läs mer

Manuellt införda justeringar Stamcellskörd Infrysning av stamceller Infusion av stamceller Metodansvarig Medicinskt ansvarig Justeringstabell

Manuellt införda justeringar Stamcellskörd Infrysning av stamceller Infusion av stamceller Metodansvarig Medicinskt ansvarig Justeringstabell Gäller för specialitet Dokumentnamn: Sid nr: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 907 Identitetskontroll vid hantering av stamceller Utfärdad av: Införd: Revision: Christina Sandell 2011-06-30 4

Läs mer

Autolog stamcellstransplantation. Johanna Ungerstedt Docent, Specialistläkare Hematologiskt Centrum Huddinge

Autolog stamcellstransplantation. Johanna Ungerstedt Docent, Specialistläkare Hematologiskt Centrum Huddinge Autolog stamcellstransplantation Johanna Ungerstedt Docent, Specialistläkare Hematologiskt Centrum Huddinge Stamcellstransplantation (SCT) VAD ÄR: skillnanden mellan autolog och allogen SCT? syftet med

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp.

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 2.0 Datum 2015-03-21 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

Riktlinje för val av stamcellskälla och stamcellsmängd

Riktlinje för val av stamcellskälla och stamcellsmängd ID nummer: SCT3.6 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Anna Sandstedt, överläkare och programansvarig JACIE Utfärdande enhet:

Läs mer

Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Hematologikliniken US

Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Hematologikliniken US ID nummer: HEMA4.13 Dokumentnamn: Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatika på Hematologiska kliniken, US Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Provmaterial, Perifert blod 2 heparinrör med blod för vitalfrysning av tumörceller respektive preparation/infrysning av RNA-DNA.

Provmaterial, Perifert blod 2 heparinrör med blod för vitalfrysning av tumörceller respektive preparation/infrysning av RNA-DNA. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 1.0 Datum 2014-03-13 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

Årsrapport 2014 för RMPG Hematologi inom Sydöstra Sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 för RMPG Hematologi inom Sydöstra Sjukvårdsregionen 2015-03-17 Årsrapport 2014 för RMPG Hematologi inom Sydöstra Sjukvårdsregionen I gruppen ingår: Niklas Theorin, överläkare, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Anders Johnsson, överläkare, Lasarettet Motala,

Läs mer

Information till forskningsperson

Information till forskningsperson Information till forskningsperson En dosundersökande studie i två delar utförd på friska forskningspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekter med LMW-DS infusionslösning efter

Läs mer

Varför satsa på klinisk forskning?

Varför satsa på klinisk forskning? Varför satsa på klinisk forskning? Forskningens dag Falun 2017-10-18 Gunilla Enblad Ur Olle Stendahls utredning 2009: Vad är klinisk forskning? Den definition som utredningen utgår från är att klinisk

Läs mer

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth

Modern behandling av maligna blodsjkdomar. Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Modern behandling av maligna blodsjkdomar Hospice Gabriel-seminarium på Vara Konserthus 2 oktober 2013 Martin Hjorth Maligna blodsjukdomar, blodcancer Leukemier Maligna lymfom Myelom Myeloproliferativa

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)

Hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) 1 (5) 2014-12-16 Klinisk immunologi/transfusionsmedicin Hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) Utredning inför hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) Provtagning inför stamcellstransplantation

Läs mer

Transfusion av blodkomponenter

Transfusion av blodkomponenter ID nummer: HEMA4.1 Version: 1 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Emelie Annerud, sjuksköterska Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken,

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER - RUTIN

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER - RUTIN TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER - RUTIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Transfusion av blodkomponenter - Rutin... 1 Dokumentinformation... 1 Läkarordination... 1 PRIK... 1 Förberredelse inför transfusion... 1 Beställning

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Fakta om myelom behandling, studier och forskning

Fakta om myelom behandling, studier och forskning Fakta om myelom behandling, studier och forskning Myelom betraktas som en kronisk sjukdom. Men med modern behandling har patienternas överlevnad och livskvalitet förbättrats väsentligt. Det är viktigt

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

G-CSF, GM-CFS och erytropoietin inom hematologi och onkologi

G-CSF, GM-CFS och erytropoietin inom hematologi och onkologi Behandlingsrekommendation G-CSF, GM-CFS och erytropoietin inom hematologi och onkologi Huvudbudskap Rutinmässig användning av G-CSF eller GM-CSF rekommenderas ej vid cytostatikabehandling av solida tumörer,

Läs mer

Informationsbroschyr till patient och närstående

Informationsbroschyr till patient och närstående Informationsbroschyr till patient och närstående Högdosbehandling med cellgifter och efterföljande stamcellsstöd (autolog transplantation) Giltigt i 2 år från 2013-12-02 Sida 1 av 8 Vad är blodbildande

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Nationella biobanken för navelsträngsblod

Nationella biobanken för navelsträngsblod Nationella biobanken för navelsträngsblod Anders Fasth Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Avd för pediatrik, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet En svensk nationell biobank för navelsträngsblod

Läs mer

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT, patient >18 år

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT, patient >18 år sida 1 (5) Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT, patient >18 år Inledning För innehållsförteckning, klicka i Navigeringsfönstret under fliken VISA Detta PM riktar sig

Läs mer

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats.

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. 2014-12-02 4 1(7) Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. Definition direktinläggning Inläggning på akutgeriatrisk vårdplats av multisjuk äldre patient i

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

av hematopoetiska tillväxtfaktorer, inom onkologi och hematologi

av hematopoetiska tillväxtfaktorer, inom onkologi och hematologi Hematopoetiska tillvätfaktorer inom onkologi och hematologi Rekommendationer för mer kostnadseffektiv användning Sammanfattat Hematopoetiska tillvätfaktorer är potenta men också mycket dyra läkemedel.

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

Välkommen till Sektionen för hematologi och koagulation

Välkommen till Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sektionen för hematologi och koagulation Bruna stråket 5, våning 5 www.sahlgrenska.se Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos

Läs mer

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

LOKAL ANVISNING till Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Identifikation 3 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Identifiering, gömda flyktingar, 2016-03-01 papperslösa, ID-band Utfärdande

Läs mer

Allogen HSCT och Donation (släkting) - ansvarsfördelning remittenter och sektionen för Hematologi

Allogen HSCT och Donation (släkting) - ansvarsfördelning remittenter och sektionen för Hematologi sida 1 (10) Bilaga till Kvalitetsmanual för HSCT-programmet XD207 och Verksamhetshandboken, HEM XD477 Allogen HSCT och Donation (släkting) - ansvarsfördelning remittenter och sektionen för Hematologi Inledning

Läs mer

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD

Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Aktiespararna Jönköping 15 mars 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 4

Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 4 Publicerat för enhet: Avdelning 34 Version: 4 Innehållsansvarig: Katarina Jernstig, Barnsjuksköterska, Avdelning 34 (katje); Maria Mattsson, Sektionsledare, Giltig från: 2015-03-31 Avdelning 34 (marma69)

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi En faktabank för journalister december 2009 Historik Thomas Hodgkin, som gett namnet åt lymfomvarianten Hodgkin lymfom, var en engelsk lärare som år 1832 i en artikel

Läs mer

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Restriktioner för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.5 Version: 2 Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland Framtagen av: (Namn, titel) Hulda Rintamäki, SCT-ansvarig sjuksköterska Ulla Frödin, sektionsledare

Läs mer

Det kommer en sommar nästa år igen!

Det kommer en sommar nästa år igen! Det kommer en sommar nästa år igen! Benmärgstransplantation; autolog, allogen/urd. Presentation av egen forskning. Half-time seminar 2009-06-10 Anncarin Svanberg, ssk, doktorand Institutionen för Medicinka

Läs mer

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Skillnad mellan KLL och lymfom?

KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Skillnad mellan KLL och lymfom? CCK CancerCenterKarolinska KRONISK LYMFATISK LEUKEMI Skillnad mellan KLL och lymfom? Jeanette Lundin Överläkare, docent Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Solna KLL: den vanligaste

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen

Läs mer

PK prov waran. Arbetsordning Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Vård och omsorg Örebro kommun orebro.se. Version:

PK prov waran. Arbetsordning Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Vård och omsorg Örebro kommun orebro.se. Version: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: Trygg och säker hälso- och sjukvård Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Sjuksköterskor, chefer Omfattar enhet/verksamhet: Vård och omsorg Version:

Läs mer

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2

CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 INDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA... 2 KONTRAINDIKATIONER FÖR INTRAVENÖS PCA...

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

kan autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros

kan autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros Autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros Autolog blodstamcellstransplantation (AHSCT), dvs transplantation av patientens egna blodstamceller eller högdosbehandling med stam cellstöd, är

Läs mer

Översikt malign hematologi. Lena von Bahr SVK Blodsjukdomar

Översikt malign hematologi. Lena von Bahr SVK Blodsjukdomar Översikt malign hematologi Lena von Bahr SVK Blodsjukdomar 2013-11-05 Grundprinciper Klonalitet Ursprungscell Allvarlighetsgrad Lokal Lena von Bahr 4 april 2016 2 Grundprinciper Klonalitet Akut myeloid

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

Ratiograstim (filgrastim)

Ratiograstim (filgrastim) Ratiograstim (filgrastim) Scandinavia Patientinformation om behandling med Ratiograstim för att öka mängden vita blodkroppar OBSERVERA! Det är mycket viktigt att du genast kontaktar din läkare om: Du får

Läs mer

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD

Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD 20 16 1 Årsstämma 12 maj 2016 Michael Oredsson, VD Vi transformerar BioInvent Vi har skapat en bred portfölj av kliniska projekt Tre kliniska studier startar under 2016 Vi har ökat vårt kommersiella fokus

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Nationella kvalitetsregister - central riktlinje

Nationella kvalitetsregister - central riktlinje Dokumenttyp Riktlinje Dokumentägare Divisionschef Karin Haster Ansvarig verksamhet Version Division psykiatri 1 av 1 5 Fastställare Giltig fr.o.m. Antal sidor Giltig t.o.m. Divisionschef Karin Haster 2013-10-01

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E.

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. Dokumentnamn PM för U-CAN/SCAN-B Bröstcancer Onkologi Utfärdare Karin Thilén Granskare Henrik Lindman Version 1.4 Datum 2013-10-28 I SCAN-B/U-CAN-projektet är avsikten att sända tumörprover för genanalys

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (3) 11 May 2016 Fludarabin Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Förekomsten av kronisk lymfatisk

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Klinisk kemi 2.0 6 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Medicinskt sakkunnig Mathias Karlsson Landstingsdirektör Gunilla

Läs mer

BCG-medac Behandling med BCG-medac

BCG-medac Behandling med BCG-medac SE BCG-medac Behandling med BCG-medac Patientinformation Diagnos Du har av din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCG-medac. Behandlingen följer ett speciellt

Läs mer

Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsinjektion

Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsinjektion Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid tvångsinjektion - 1 - Innehåll Följande moment identifierades i tvångsinjektion:...3 Samordning inför tvångsinjektion...3 Information till patienten...4 Omhändertagande

Läs mer

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista 1 (6) 2012-01-1 kliniken med bifogad checklista Denna checklista är tänkt att användas som stöd vid introduktion av nya läkare på AVA och täcker administrativa och praktiska rutiner men inte medicinsk

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga

Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. Medicinskt Ansvariga Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-14 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD KONTAKT MED LÄKARE OCH ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL vid förändring

Läs mer

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - KITM:s öppettider. - Klinisk Kemis öppettider - Analys av Takrolimus - Patientinstruktioner på engelska

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - KITM:s öppettider. - Klinisk Kemis öppettider - Analys av Takrolimus - Patientinstruktioner på engelska Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, december 2013 Innehåll: 2 Klinisk Genetik - Klinisk Genetiks öppettider 3 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - KITM:s öppettider 4-5 Klinisk

Läs mer

Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt Utvecklingskraft, Agneta Ingvarsson och Eva-Marie Ebefors

Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt Utvecklingskraft, Agneta Ingvarsson och Eva-Marie Ebefors Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov Höglandssjukhuset i Eksjö Värnamo sjukhus Bakgrund Kranskärlsröntgen utförs på: Patienter med akuta

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall

Omhändertagande vid dödsfall Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive arbetsledare Dokumentets namn: Omhändertagande vid dödsfall. Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Handledning och checklista för verksamhet vid

Handledning och checklista för verksamhet vid Version: 4.0 Sida 1 (8) Landstingens gemensamma biobanksdokumentation Handledning och checklista för verksamhetschef vid vårdenhet Sammanfattning: Detta dokument presenterar en checklista för de aktiviteter

Läs mer

Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi En faktabank för journalister April 2015 Historik Thomas Hodgkin, som gett namnet åt lymfomvarianten Hodgkins lymfom, var en engelsk lärare som år 1832 i en artikel

Läs mer

* * * * * 2010-10-15. Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler. Steg II Specialist i onkologi, hund och katt

* * * * * 2010-10-15. Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler. Steg II Specialist i onkologi, hund och katt Cancerbehandling av sällskapsdjur - Är det ETISKT? Henrik von Euler Leg Vet, VMD, Docent, Dipl ECVIM-CA CA (oncology) Steg II Specialist i onkologi, hund och katt Smådjurssektionens höstmöte 8-9 oktober

Läs mer

Till DIG som ska transplanteras med stamceller från donator

Till DIG som ska transplanteras med stamceller från donator Till DIG som ska transplanteras med stamceller från donator Pretransplantationsutredning Alla som ska genomgå en allogen stamcellstransplantation förbereds genom att funktion av kroppens vitala organ som

Läs mer

diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset

diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lågmaligna lymfom diagnostik Stefan Jacobsson Stefan Jacobsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Åldersstandardiserad incidens för malignt lymfom undantaget Hodgkins lymfom, i regionen 1971 2000 Fördelning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer