Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom."
  • Bo Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 ÖvF{ga närvarande Utses att: justera IBORGHOLMS KO UN Lennartsson, ordförande Lisbeth Nilsson Daniet Sturesson Kenneth Nilsson Bengt-Gunnar Forsman Eddie Erici, tig ersättare an ne Axefsson Su Sundbom Inget ]ohansson, sekreterare Mar{e-Louise Frick, kommunchef Lars Nilsson, ekonomistrateg Carina Kvarneke, ekonomichef EveFt SjÖgren, ej tig ersättare Arne BoFgö, miljö- och byggnadschef Göran Christer Petersson, planeringschef KOLL SA I ianträdesproto manträdesdatum P arag rafe Sam 9-14 (kd) (fp)»s g»2»s 4 sid 1 (17) KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 13, Beslutande (c) (c) (c) (c) (m) 1-8 (m) Arne Sjögren, tig ersättare Ann-Hargret Lindholm, tjej ersättare (s) (s) (s) (mm) Holgersson Pia Maria Lindmark Bengt-Gunnar Nitsson Kommu nledni ngskontoret :-25 ]ustefingens och tid plats Underskrifter PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN/$7bI].:,., /., d-,t. 7e< < Jo>->.og(,,v.-<,<{. {.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) 1 Dnr 2009/ KS Budgetuppföljning december 2009, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ekonomistrateg Carina Nilsson redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning per december Kommunstyrelsens totala utfall mot kostnadsbudget är 102,5 % att jämföra med riktpunkten som är 100 % för december. Intäkternas utfall efter tolv månader är 142,9 %. Nettoresultatet är ett plusresultat på tkr. Personalkostnader Kommunstyrelsen har ett plusresultat mot personalbudget efter tolv månader med 282 tkr. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 15,1 mkr. Av dessa är 74 % av budgeten investerade t o m sista december. Den största investeringen är Tennishallen som totalt uppgår till tkr. Andra större investeringar är krisledningscentralen på Stadshuset som uppgår till tkr och Åkerboskolan tkr. Beslut Kommunstyrelsen lägger verksamhetens budgetuppföljning per december 2009 med beaktande till handlingarna. 2 Dnr 2009/ KS Budgetuppföljning för hela kommunen december Ekonomichef Evert Kvarneke redogör för kommunens totala budgetuppföljning för december månad Bokslutet för år 2009 presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde Preliminärt är nämndernas nettoresultat bättre än prognosen och i dagsläget uppskattas resultatet till ca plus 8 mkr. En summa som till stor del beror på intäktsöverskott och återbetalningar samt förskottsbetalning från Migrationsverket. Beslut Kommunstyrelsen lägger redogörelsen för december 2009 med beaktande till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (17) 3 Dnr 2009/ KS Revisionsrapport - granskning av anläggningsregistret Borgholms kommun. Kommunens revisorer i Borgholm har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens anläggningsregister. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd och vill ha svar på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen senast Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomichef Evert Kvarneke att upprätta förslag på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i januari Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Evert Kvarneke en sammanfattning av revisionens synpunkter på kommunens anläggningsregister samt ekonomiavdelningens kommentarer enligt följande: Revisionen om dokumentation av rutiner m m: Vi bedömer att den interna kontrollen avseende anläggningsregistret kan förbättras ytterligare. Vi rekommenderar att existerande rutiner dokumenteras t ex för investeringsredovisningen och för aktiveringen av investeringar i anläggningsregistret. Vidare rekommenderar vi att rutiner utarbetas där sådana saknas och att de dokumenteras t ex när det gäller utrangering av inventarier ur anläggningsregistret. Kommentar: De dokumentationer av rutiner som revisionen efterfrågar vad gäller aktivering och utrangering av investeringar ska vi arbeta fram. T ex kan kopior på köpekontrakten som upprättas vid köp och försäljning av fast egendom tillställas ekonomiavdelningen och bilda underlag till transaktionerna till och från anläggningsreskontran. Revisionen om kommunens ansvar för vad som är investering och vad som är underhåll i Borgholm Energis entreprenader: Vi rekommenderar att kommunen tydliggör ansvarsfördelningen mellan sig och BEAB när det gäller bedömningen av vad som ska vara investeringar och värdehöjande förbättringar. Om BEAB fortsättningsvis ska göra bedömningen bör kommunen informera BEAB om vilka regler kommunen har när det gäller investeringar och värdehöjande förbättringar för att stärka den interna kontrollen. Kommentar: Revisionen har naturligtvis rätt när man säger att Borgholm Energi inte ska avgöra vad som är investering och vad som är underhåll. Kommunen ansvarar i alla lägen för att redovisningen är korrekt. En investering ska

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (17) ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år och ett värde överstigande kronor. Vi behöver höja gränsvärdet kronor till minst det dubbla eller allra helst ett halvt basbelopp. Vidare ska kommunen gå igenom gränsdragningen mellan investering och underhåll med Borgholm Energi och tillse att bolaget utformar entreprenadfakturan på ett sådant sätt att en sammanblandning undviks. Revisionen om huruvida kommunen kan anses följa god redovisningssed vad gäller skillnaden mellan investering och underhåll: Vi bedömer att kommunen i stort sett följer god redovisningssed avseende investeringar och värdehöjande förbättringar. Revisionen om de förändringar/förbättringar som kommunen gjort vad avser räkenskaperna samt om markreserven: Med underlag av den granskning vi gjort bedömer vi att gjorda förändringar kommer att bidra till mer rättvisande räkenskaper. Förändringarna i anläggningsregistret, som genomförts under år 2008, har bidragit till att höja kvaliteten på redovisningen. Vi vill dock poängtera att vi ser en risk i markreserven eftersom det inte har avförts något värde sedan år Det innebär att det finns risk för en nedskrivning av värdet i balansräkningen. Kommentar: En genomgång av markreserven har gjorts som visar att kommunen har tillgångar i markreserven som motsvarar det bokförda värdet i balansräkningen (17,4 mkr). Det är därför inte aktuellt med nedskrivning av värdet. Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till åtgärder och överlämnar redovisningen till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 4 Dnr 2008/ KS Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade budgetera medel till arbetet med fördjupning av översiktsplanerna för Borgholm/Köpingsvik och Stora Rör/Rälla. Informationsmöten inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Stora Rör och Rälla-området anordnades vecka 28 år 2007 samt Miljö- och byggnadsförvaltningens planavdelning har därefter bland annat utifrån informationsmötena arbetat med att ta fram material till fördjupningen av översiktsplanen för området.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (17) Planen ska vara en vägledning till kommande exploateringar under en tidsperiod upp till år och ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området. Den ska även ge en samlad överblick som behövs för att kunna bedöma detaljfrågor. Planen är inte bindande men ska redovisa huvuddragen för markanvändning, avgränsningar mot värdefulla grönområden, naturvården, kulturvärden trafikförsörjning och service mm Den fördjupade översiktsplanen har följande prioritetsområden: bostadsbyggnation, fritidsbyggnation samt att utöka besöksnäring, rekreationsvärde och fritidsvärde. Miljö- och konsekvensbeskrivningen (MKB) redovisar förutom planen ytterligare tre alternativ. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna framtaget material till den fördjupade översiktsplanen för samråd. Samrådet pågick och planen var utställd i Stadshuset, biblioteken i Borgholm och Rälla samt var tillgänglig på kommunens hemsida. Ett allmänt samrådsmöte hölls och ett allmänt informationsmöte Under samrådstiden har 191 yttranden inkommit från myndigheter, förvaltningar, intresseföreningar och enskilda. Synpunkter och kommentarer redovisas ämnesvis i samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen som en del av handlingarna till utställningen av fördjupade översiktsplanen Rälla-Stora Rör. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde planarkitekt Annelie Martinsson tillsammans med miljö- och byggnadschef Göran Borgö, planarkitekt Henrik Nordström och GIS-samordnare Helene Werthwein för ärendet. Det framgick att de inkomna synpunkterna har innehållit ca 150 olika synpunkter. Dessa har därefter delats in i 22 olika ämnen för att på så sätt enklare kunna besvaras och kommenteras. Det noterades att alla inkomna synpunkter kommer att vägas samman i det fortsatta arbetet med planen. Kommunstyrelsen godkände , med vissa redaktionella ändringar, samrådsredogörelsen som en del av handlingarna till utställningen av den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör. Vid plangruppens sammanträde diskuterades miljö- och byggnadsförvaltningens inriktningsförslag till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör. För att partigrupperna ska hinna se över materialet, kommer beslutet om utställning tidigast tas av kommunstyrelsen i januari.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade det sammanställda samrådsmaterialet till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör till partigrupperna för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast för att kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Remissvar har inkommit från: Allianspartierna (c, m, kd, fp): Område 1,2,3 och 10 tillstyrks vilket innebär att Ekerum Golf & Resorts planer kan förverkligas med 300 byggrätter säkerställda inom och i direkt anslutning till Ekerum. Vår önskan är att trafikfrågan till/från väg 136 löses på annat sätt än genom ianspråktagande av den befintliga Kustvägen. Område 11 stryks till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog, området ligger mitt i skogen vid kusten, obehörig motortrafik bör inte tillåtas här. Vi vill hellre undersöka om det är möjligt att utvidga område 10 något. Område 12, mittemot befintlig kustnära bebyggelse minskas på grund av de höga naturvärdena med bl a sumpskog. Vi anser det som miljömässigt mycket angeläget att redan befintliga fritidsfastigheter (med sjötomter) i området ansluts till det kommunala avloppsnätet och en mindre utbyggnad av område 12 skulle möjliggöra en mer koncentrerad bebyggelse utan att för den skull försämra naturvärdena. Område 4, 5, 6, 7 och 8 tillstyrks, innebärande att område 5 flyttas norrut i jämförelse med samrådsmaterial och område 8A blir parkering till sporthallen. Vi konstaterar att stora delar av dessa utvecklingsområden tyvärr måste föregås av en förändring av nuvarande luftburen el-ledning vilket kan komma att bli kostsamt för exploatören och svårt att förhandla med ledningsägaren om. Område 9 A och 9 B stryks till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog. Område 9 C minskas något i västra delen för att inte gå för långt in mot skogskanten och stenmuren. Område 9D tillstyrks. Område 13 och 14 förblir som i samrådsförslaget. Område 15 förblir som i samrådsförslaget. Verksamhetsområdet söder om Stora Rörs-vägen minskas. Område 16 (nytt) tillstyrks. Socialdemokraterna: Område 10 och område 11 ska utgå. I område 12 ska endast 15 tomter för permanentbebyggelse tillskapas i en rad nära vägen i område 12. Miljöpartiet: Maria Lindmark redovisar att miljöpartiet vidhåller avgivet yttrande under samrådet: Motsätter sig bebyggelse i område 10, 11, 12, 13 och 14D samt de kustnära områdena i 1A och m strandskydd ska gälla. Remissvar har inte inkommit från vänsterpartiet och ölandspartiet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (17) Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör vid sammanträdet för de områden som omfattas av inkomna synpunkter. Yrkande Bengt-Gunnar Nilsson (c), Kenneth Sturesson (c) och Jan Erici (m) yrkar bifall till alliansens förslag. Sune Axelsson (s) och Inger Sundbom (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag. Sune Axelsson (s) yrkar att område 9A och 9B ska vara kvar för eventuell framtida etablering. Maria Lindmark (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag. Ordföranden konstaterar att proposition ställs för varje område eller grupper av närliggande områden. Proposition Vid propositionsställande på om område 1A ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller att den kustnära delen inom området med hänvisning till 300 m strandskydd inte ska ingå enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 1B-1F finner ordföranden kommunstyrelsen anse att området ska kvarstå i utställningsmaterialet Vid propositionsställande om område 2 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller att den kustnära delen inom området med hänvisning till 300 m strandskydd inte ska ingå enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 3, 4, 5, 6 och 7 finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 8A-D finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå och område 8A ska reserveras för möjlig parkeringsplats till sporthallen i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 9A-9B ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör för framtida etablering enligt socialdemokraternas förslag eller strykas till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog enligt alliansens förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska strykas ur utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 9C finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet men minskas något i västra delen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (17) Vid propositionsställande på område 9D finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 10 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör med möjlighet till utvidgning för att därmed säkerställa planerade byggrätter enligt alliansens förslag eller strykas enligt socialdemokraternas och miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet och utredas för utvidgning eftersom område 11 föreslås strykas ur utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 11 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt alliansen, miljöpartiets och socialdemokraternas förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog. Avseende område 12 finns tre yrkanden. Miljöpartiet vill att området ska strykas, socialdemokraterna och alliansen att det ska minskas, men på olika sätt. Vid propositionsställande om område 12 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 12 ska minskas på grund av de höga naturvärdena men ändå möjliggöra en mindre utbyggnad och möjlighet till anslutning till kommunalt avlopp för befintliga och kommande bebyggelse enligt alliansens förslag eller enligt socialdemokraternas förslag till att omfatta 15 tomter för permanent bebyggelse i en rad utmed vägen, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska minskas och bebyggelse begränsas till en rad utmed vägen inom den markerade rutan i planen i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 13 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 14A-14C finner ordförande kommunstyrelsen bifalla ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 14D ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område finner ordförande kommunstyrelsen bifalla ska kvarstå i utställningsmaterialet.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (17) Beslut Kommunstyrelsen beslutar därmed godkänna utställningsmaterialet till fördjupade översiktsplanen enligt följande: Område 1A-1F, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9D, 13, 14A-14D, 15 och 16 ska kvarstå i utställningsmaterial utan ändring. Område 8A-D ska kvarstå i utställningsmaterialet och att område 8A reserveras till parkeringsändamål för sporthallen. Område 9A-9B ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång tillsammanhållen skog. Område 9C ska kvarstå i utställningsmaterialet men minskas något i västra delen för att inte gå för långt in mot skogskanten och stenmuren. Område 10 ska kvarstå i utställningsmaterialet och utredas för utvidgning för att försöka säkerställa byggrätter. Område 11 ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång tillsammanhållen skog. Då detta område stryks bör område 10 utredas för utvidgning. Område 12 ska kvarstå men minskas i utställningsmaterialet och bebyggelsen ska begränsas till en rad utmed vägen inom den markerade rutan i planen i. Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen snarast föranstalta om utställning av fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör enligt kommunstyrelsen ovan fattade beslut. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (mp) avseende område 2, 10, 12, 13 samt 14D. Sune Axelsson (s), Inger Sundbom (s) och Pia Holgersson (s) avseende område 9 A-9B och avseende område 10 till förmån för socialdemokraternas förslag. Protokollsanteckning Avseende område 12 anser socialdemokraterna att tomterna ska reserveras för permanent bebyggelse. Sune Axelsson (s) 5 Dnr 2009/ KS Remiss - antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss kommunens besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till kommunfullmäktigevalet 2010.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (17) Beslut om antalet ledamöter ska fattas före utgången av februari månad valåret. Beslutet om indelning av valkretsar ska meddelas senast året före det valår indelningen ska gälla. Kommunfullmäktige bestämmer över antalet ledamöter och ersättare som fullmäktige ska ha. Även indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Valnämnden föreslog kommunfullmäktige att behålla nuvarande valkretsindelning vid valen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att avvakta förslag från den parlamentariskt tillsatta arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen innan beslut om antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vidare beslutade arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att nuvarande valkretsindelning även ska gälla vid valen Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutade att nuvarande valkretsindelning även ska gälla vid valen Det noterades att beslut avseende antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige avvaktas efter den parlamentariskt tillsatta utredningens förslag. Beslut måste vara Länsstyrelsen tillhanda före februari månads utgång Till dagens sammanträde föreligger beslut från den av kommunfullmäktige tillsatta parlamentariska utredningen avseende förslag till antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige vid valen Den parlamentariska gruppen föreslog kommunfullmäktige att antalet ledamöter vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 41, samt att antalet ersättare vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 21 eller det maximala antal enligt bestämmelsen att antalet ersättare ska utgöra en viss andel dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslutet åtföljs av en protokollsanteckning från vänsterpartiets representant Arne Tärnblom enligt följande: Det är fel ordning att först ändra antalet ledamöter innan de övriga frågorna om förändring av nämnd- och utskottsorganisationen har beslutats.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (17) Yrkande Maria Lindmark (mp) yrkar avslag på förslaget att minska antalet ledamöter. Jan Erici (m), Eddie Forsman (m) och Sune Axelsson (s) yrkar bifall till parlamentariska gruppens förslag. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla parlamentariska gruppens förslag att sänka antalet ledamöter till 41. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med parlamentariska utredningens förslag antalet ledamöter vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 41, samt antalet ersättare vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 21 eller det maximala antal enligt bestämmelsen att antalet ersättare ska utgöra en viss andel dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (mp) till förmån för sitt yrkande. 6 Dnr 2009/ KS Begäran om tilläggsbudgetering; utredningsförslag, Öij gamla latrindeponi. I samband med behandling av Agenda 21-gruppens förslag till åtgärder för en god vattenmiljö och vattenhushållning uppdrog kommunfullmäktige till Agenda 21-gruppen att tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och Borgholm Energi undersöka hur den f d latrinhanteringen vid Hörninge mosse påverkar eller kan påverka vattenkvaliteten och vilka eventuella saneringsåtgärder som kan och bör vidtagas. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förelåg ett utredningsförslag upprättat av Baltic Enviro. Av förslaget framgår att syftet med undersökningen är att beskriva omgivningspåverkan av deponin med avseende på - föroreningshalter i grundvattnet, främst BOD 7, kväve och fosfor. - spridningsvägen och påverkansområde i grundvattnet och ytvatten. Av förslaget framgår även förslag till vilka arbeten som bör göras vid Öij. Enligt Baltic Enviro uppgår företagets kostnad för arbetena till 75 tkr varav ca 30 tkr är kostnad för rördrivning, inmätning av rören och analyser.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att överlämna utredningsförslaget till kommunfullmäktige för beslut om tilläggsbudgetering om kronor för uppdraget. Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick att kommunledningskontoret tillsammans med ekonomiavdelningen funnit lösning på finansieringen inom befintlig ram. Yrkande Sune Axelsson (s), Maria Lindmark (mp) och Eddie Forsman (m) yrkar att finansiering sker genom ianspråktagande av medel inom befintlig budget. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla Sune Axelssons m fl yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna utredningsförslag avseende Öij gamla latrinhantering, anvisa 75 tkr ur konto projekt 1005, samt uppdra till Agenda 21-samordnaren att beställa tjänsten. Ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom om handläggningen. 7 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag - Inomhusskatepark. Jesper Karlsson Markgatan 11, Borgholm, och Willy Karlsson, Trädgårdsgatan 14 B, Borgholm, föreslår i medborgarförslag att kommunen anordnar en skatepark inomhus. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter. Kultur- och fritidsnämnden anser att det är ett bra förslag att anordna en skatepark inomhus när kommunens ekonomi blir bättre. I första hand prioriterar dock nämnden byggande av sport- och/eller bollhall i centrala Borgholm.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Centerpartiet: Bifall. Det är angeläget att undersöka om det är möjlighet att hitta någon lokal som inte används vintertid så att ungdomarna kan fortsätta med sin sport. Kanske kan Cityföreningen eller Sparbanksstiftelsen sponsra utrustning. Moderaterna: Avslag nu på grund av det ekonomiska läget i kommunen Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Sune Axelsson (s) att socialdemokraterna bifaller medborgarförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Eddie Forsman (m) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut. Yrkande Daniel Nilsson (c), Maria Lindmark (mp) Sune Axelsson (s) och Inger Sundbom (s) yrkar bifall till medborgarförslaget. Eddie Forsman (m) yrkar avslag på medborgarförslaget. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillstyrka medborgarförslaget att anordna en skatepark inomhus. Det noteras att kommunstyrelsen inte anser det möjligt att anordna en skatepark utan föregående utredning. Reservation Eddie Forsman (m) (BILAGA 1) 8 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag (Annika Liepa) - Farthinder vid turistbyrån och folktandvården. Annika Liepa, Trädgårdsgatan 2, Borgholm, framför i medborgarförslag att farthinder anbringas på Sandgatan förslagsvis vid

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (17) turistbyrån och folktandvården. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Folkpartiet: Bifall. Anta förslaget med farthinder i form av väjningshinder då inget annat har hjälpt. Kristdemokraterna: Bifall. Viktigt med farthinder 1 eller 2 stycken avsmalnande. Centerpartiet: Avslag. Farthinder och gupp är till stort besvär för yrkestrafiken. Däremot är hastighetsbegränsning önskvärd. Moderaterna: Avslag. Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Sune Axelsson (s) att socialdemokraterna avslår medborgarförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 9 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag (Christer Svensson) - Hänsynstagande mellan boendeplatser mm och vindkraftsetableringar. Christer Svensson, Bjärby 3, Färjestaden, framför i medborgarförslag inkommet att Borgholms kommun bör införa ett hänsynsavstånd på ca meter mellan boende eller platser där folk frekvent vistas och vindkraftsetableringar. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Folkpartiet: Bifall. Att anta förslaget på 35 decibel som max. När det gäller avstånd så ligger det i korrelation till decibeltalet. Således plus eller minus meter.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (17) Kristdemokraterna: Avslag. Centerpartiet: Avslag. Det finns nationella riktlinjer för vindkraft och det bör räcka för Borgholms kommun. Moderaterna: Avslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 10 Dnr 2009/ KS Ansvar för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Alkoholhandläggare Bo Johansson informerar i skrivelse att kommunfullmäktige bör fatta beslut om delegation av tillsynsansvaret för efterlevnad av lagstiftningen enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen trädde i kraft och ersatte då Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Även i den nya lagstiftningen om receptfria läkemedel ges kommunerna det direkta tillsynsansvaret för efterlevnaden av lagstiftningen. Kommunerna har även möjlighet att ta ut en avgift för den kontroll som de utför i samband med tillsynen. Kommunfullmäktige beslutade att utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med nikotinläkemedel. Kommunfullmäktige beslutade på förslag av miljö- och byggnadsnämnden att anta taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel. Vidare föreslog arbetsutskottet miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med förslag på taxa.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (17) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel. 11 Dnr 2008/ KS Avtal om anläggningsarrende Solbergatäkten 1:1. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förelåg upprättat avtal om anläggningsarrende avseende Solbergatäkten 1:1. I samband med mötet informerade arrendatorn Per-Olof Persson och Ulf Jaensson om företagets planer för anläggningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på utvecklingsplanerna för området och föreslog kommunstyrelsen att godkänna upprättat avtal om anläggningsarrende. Vid dagens sammanträde redogör planeringschef Christer Petersson dels för arrendatorns planer för anläggningen och dels för avtalet. Av avtalet framgår bland annat att - kommunen från och med under fem år upplåter kvm med arrenderätt till arrendatorn, utökning sedan tidigare. - arrendeavgiften är kronor exkl moms, höjning av tidigare. - inom området ska arrendatorn bedriva camping-, kiosk-, minigolf- och restaurangverksamhet i egna lokaler samt bilparkering - kommunen har påbörjat arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheten. Om detaljplanen vid antagandet påverkar arrendestället eller verksamheten ska avtalet omförhandlas. Beslut Kommunstyrelsen beslutar efter vissa redaktionella ändringar godkänna upprättat avtal om anläggningsarrende.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (17) 12 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsens godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger redovisningen och meddelanden till handlingarna. (BILAGA 2) 13 Fråga om riktlinjer avseende rökning på arbetsplatser. Eddie Forsman (m) efterfrågar kommunens riktlinjer avseende rökning under arbetstid. Anledningen till förfrågan är att Kalmarsunds Gymnasieförbund vill ta del av kommunens riktlinjer. Vid sammanträdet informeras om att det inte finns några antagna riktlinjer utan policyn att inte röka under arbetstid har efter samråd med fackliga företrädare i samverkansgruppen initierats av chefsgruppen och därefter informerats ut till arbetsplatserna. Beslut Kommunstyrelsen noterar handläggandet och beslutar av chefsgruppen infordra utvärdering av hur rökförbudet efterlevs på arbetsplatserna. 14 Information. Under sammanträdet redogör Lisbeth Lennartsson, Eddie Forsman och Sune Axelsson från LUPP-konferens i Västervik Vid konferensen redovisades en enkätundersökning som genomförts bland länets ungdomar åk 8 samt i flera av länets kommuner även åk 2 i gymnasiet, dock inte Kalmarsunds Gymnasieförbund som gjorde enkäten året innan. En närmare analys av enkäten kommer i början av april. Vidare informeras om - att information om Slottsskolans ombyggnad kommer att ges vid gemensamt gruppmöte klockan ombyggnad Ekbacka 3 och 4.

18

19 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Dom , Mål nr Avvisar överklagandet vad avser åberopade grunder som skulle ha anförts av Bodil Rosengren och hennes make i ett annat inte specificerat mål. Avslår överklagandet i övrigt, Länsrätten i Kalmar län Godkännande av överlåtelseavtal köpare Ölands Kommunalförbund, säljare Ölands Turist AB, köpeobjekt komplementärdelen i Ölands Skördefest KB 2009/42 KS In KS Dom , Mål nr Avslår överklagandet, Länsrätten i Kalmar län Förtursmöjlighet att bli delägare i vindkraftspark 2009/300 KS In KS Ansökan från Nordens teknikerinstitutab om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnaskeskolan, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Karlskrona kommun. Beslut- Rätt till bidrag., Skolinspektionen In KS Länsstyrelsen finner att överklagandet har inkommit i rätt tid. Överlämnar överklagandet med Länsstyrelsens prövade handlingar i ärendet till Transportstyrelsen , Länsstyrelsen i Kalmar län Remiss - Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet 2009/343 KS In KS Beslut , oförändrad valdistriktsindelning i Borgholms kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län Valdistriktsindelningen vid valen Antal ledamöter och ersättare, valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2010, landstingsvalet 2009/178 KS Winess Bardeli Datasystem :56 Antal:17 HAMED

20 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Beslut , Mål E. KF årsredovisning 2008, ansvarsfrihet. Länsrätten avskriver målet., Länsrätten i Kalmar län Budget 2008, delårsrapport. Budgetuppföljning årsredovisning bokslut 2007/32 KS In KS Beslut Rätt till bidrag och statlig tillsyn för viss utbildning vid fristående gymnasieskolan Kalmar Tekniska Gymnasium, Skolinspektionen Ansökningar om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskolor 2009/195 KS Ut KS Gemensam skrivelse från Borgholm, Mörbylånga och Kalmar kommuner till Energimarknadsinspektionen Anmälan om samråd enligt miljöbalken 6 kap 4, ansökan om förlängd giltighetstid för nätkoncession för linje för dubbel 130 kv kraftledning mellan Stävlö och Revsudden samt Stora Rör och Linsäkan 2008/201 KS In KS Har tagit emot överklagandet. Dnr TSV , Transportstyrelsen Remiss - Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet 2009/343 KS In KS , godkänner underlaget till behovsbedömning med komplettering av strandområdet för samråd hos Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden Detaljplan Södra Munketorp 1:32, 1:27, 1:28, 1:25 m.fl. fastigheter. 2009/512 KS In KS Yttrande till Statens fastighetsverk om avyttring av del av markområde tillhörande det statliga byggnadsminnet Borgholms slottsruin, Borgholm 8:16, ingen erinran, Riksantikvarieämbetet Borgholms Slotts verksamhet /568 KS Winess Bardeli Datasystem :56 Antal:17 HAMED

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

2011-02-21 18-35. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-02-21 18-35. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 18 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. Ordföranden informerar om följande komplettering av dagordningen:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning.

61 Dnr 2012/134-212 KS. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 61 Fördjupad översiktsplan Byxelkrok; godkännande för granskning. 62 Information; Ölands Gymnasium. 63 Information; Borgholms 200-års jubileum. 64 Utdelning 2014; ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer