Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom."
  • Bo Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 ÖvF{ga närvarande Utses att: justera IBORGHOLMS KO UN Lennartsson, ordförande Lisbeth Nilsson Daniet Sturesson Kenneth Nilsson Bengt-Gunnar Forsman Eddie Erici, tig ersättare an ne Axefsson Su Sundbom Inget ]ohansson, sekreterare Mar{e-Louise Frick, kommunchef Lars Nilsson, ekonomistrateg Carina Kvarneke, ekonomichef EveFt SjÖgren, ej tig ersättare Arne BoFgö, miljö- och byggnadschef Göran Christer Petersson, planeringschef KOLL SA I ianträdesproto manträdesdatum P arag rafe Sam 9-14 (kd) (fp)»s g»2»s 4 sid 1 (17) KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 13, Beslutande (c) (c) (c) (c) (m) 1-8 (m) Arne Sjögren, tig ersättare Ann-Hargret Lindholm, tjej ersättare (s) (s) (s) (mm) Holgersson Pia Maria Lindmark Bengt-Gunnar Nitsson Kommu nledni ngskontoret :-25 ]ustefingens och tid plats Underskrifter PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN/$7bI].:,., /., d-,t. 7e< < Jo>->.og(,,v.-<,<{. {.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) 1 Dnr 2009/ KS Budgetuppföljning december 2009, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ekonomistrateg Carina Nilsson redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning per december Kommunstyrelsens totala utfall mot kostnadsbudget är 102,5 % att jämföra med riktpunkten som är 100 % för december. Intäkternas utfall efter tolv månader är 142,9 %. Nettoresultatet är ett plusresultat på tkr. Personalkostnader Kommunstyrelsen har ett plusresultat mot personalbudget efter tolv månader med 282 tkr. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 15,1 mkr. Av dessa är 74 % av budgeten investerade t o m sista december. Den största investeringen är Tennishallen som totalt uppgår till tkr. Andra större investeringar är krisledningscentralen på Stadshuset som uppgår till tkr och Åkerboskolan tkr. Beslut Kommunstyrelsen lägger verksamhetens budgetuppföljning per december 2009 med beaktande till handlingarna. 2 Dnr 2009/ KS Budgetuppföljning för hela kommunen december Ekonomichef Evert Kvarneke redogör för kommunens totala budgetuppföljning för december månad Bokslutet för år 2009 presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde Preliminärt är nämndernas nettoresultat bättre än prognosen och i dagsläget uppskattas resultatet till ca plus 8 mkr. En summa som till stor del beror på intäktsöverskott och återbetalningar samt förskottsbetalning från Migrationsverket. Beslut Kommunstyrelsen lägger redogörelsen för december 2009 med beaktande till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (17) 3 Dnr 2009/ KS Revisionsrapport - granskning av anläggningsregistret Borgholms kommun. Kommunens revisorer i Borgholm har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens anläggningsregister. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd och vill ha svar på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen senast Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomichef Evert Kvarneke att upprätta förslag på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i januari Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Evert Kvarneke en sammanfattning av revisionens synpunkter på kommunens anläggningsregister samt ekonomiavdelningens kommentarer enligt följande: Revisionen om dokumentation av rutiner m m: Vi bedömer att den interna kontrollen avseende anläggningsregistret kan förbättras ytterligare. Vi rekommenderar att existerande rutiner dokumenteras t ex för investeringsredovisningen och för aktiveringen av investeringar i anläggningsregistret. Vidare rekommenderar vi att rutiner utarbetas där sådana saknas och att de dokumenteras t ex när det gäller utrangering av inventarier ur anläggningsregistret. Kommentar: De dokumentationer av rutiner som revisionen efterfrågar vad gäller aktivering och utrangering av investeringar ska vi arbeta fram. T ex kan kopior på köpekontrakten som upprättas vid köp och försäljning av fast egendom tillställas ekonomiavdelningen och bilda underlag till transaktionerna till och från anläggningsreskontran. Revisionen om kommunens ansvar för vad som är investering och vad som är underhåll i Borgholm Energis entreprenader: Vi rekommenderar att kommunen tydliggör ansvarsfördelningen mellan sig och BEAB när det gäller bedömningen av vad som ska vara investeringar och värdehöjande förbättringar. Om BEAB fortsättningsvis ska göra bedömningen bör kommunen informera BEAB om vilka regler kommunen har när det gäller investeringar och värdehöjande förbättringar för att stärka den interna kontrollen. Kommentar: Revisionen har naturligtvis rätt när man säger att Borgholm Energi inte ska avgöra vad som är investering och vad som är underhåll. Kommunen ansvarar i alla lägen för att redovisningen är korrekt. En investering ska

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (17) ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år och ett värde överstigande kronor. Vi behöver höja gränsvärdet kronor till minst det dubbla eller allra helst ett halvt basbelopp. Vidare ska kommunen gå igenom gränsdragningen mellan investering och underhåll med Borgholm Energi och tillse att bolaget utformar entreprenadfakturan på ett sådant sätt att en sammanblandning undviks. Revisionen om huruvida kommunen kan anses följa god redovisningssed vad gäller skillnaden mellan investering och underhåll: Vi bedömer att kommunen i stort sett följer god redovisningssed avseende investeringar och värdehöjande förbättringar. Revisionen om de förändringar/förbättringar som kommunen gjort vad avser räkenskaperna samt om markreserven: Med underlag av den granskning vi gjort bedömer vi att gjorda förändringar kommer att bidra till mer rättvisande räkenskaper. Förändringarna i anläggningsregistret, som genomförts under år 2008, har bidragit till att höja kvaliteten på redovisningen. Vi vill dock poängtera att vi ser en risk i markreserven eftersom det inte har avförts något värde sedan år Det innebär att det finns risk för en nedskrivning av värdet i balansräkningen. Kommentar: En genomgång av markreserven har gjorts som visar att kommunen har tillgångar i markreserven som motsvarar det bokförda värdet i balansräkningen (17,4 mkr). Det är därför inte aktuellt med nedskrivning av värdet. Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till åtgärder och överlämnar redovisningen till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 4 Dnr 2008/ KS Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade budgetera medel till arbetet med fördjupning av översiktsplanerna för Borgholm/Köpingsvik och Stora Rör/Rälla. Informationsmöten inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Stora Rör och Rälla-området anordnades vecka 28 år 2007 samt Miljö- och byggnadsförvaltningens planavdelning har därefter bland annat utifrån informationsmötena arbetat med att ta fram material till fördjupningen av översiktsplanen för området.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (17) Planen ska vara en vägledning till kommande exploateringar under en tidsperiod upp till år och ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området. Den ska även ge en samlad överblick som behövs för att kunna bedöma detaljfrågor. Planen är inte bindande men ska redovisa huvuddragen för markanvändning, avgränsningar mot värdefulla grönområden, naturvården, kulturvärden trafikförsörjning och service mm Den fördjupade översiktsplanen har följande prioritetsområden: bostadsbyggnation, fritidsbyggnation samt att utöka besöksnäring, rekreationsvärde och fritidsvärde. Miljö- och konsekvensbeskrivningen (MKB) redovisar förutom planen ytterligare tre alternativ. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna framtaget material till den fördjupade översiktsplanen för samråd. Samrådet pågick och planen var utställd i Stadshuset, biblioteken i Borgholm och Rälla samt var tillgänglig på kommunens hemsida. Ett allmänt samrådsmöte hölls och ett allmänt informationsmöte Under samrådstiden har 191 yttranden inkommit från myndigheter, förvaltningar, intresseföreningar och enskilda. Synpunkter och kommentarer redovisas ämnesvis i samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen som en del av handlingarna till utställningen av fördjupade översiktsplanen Rälla-Stora Rör. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde planarkitekt Annelie Martinsson tillsammans med miljö- och byggnadschef Göran Borgö, planarkitekt Henrik Nordström och GIS-samordnare Helene Werthwein för ärendet. Det framgick att de inkomna synpunkterna har innehållit ca 150 olika synpunkter. Dessa har därefter delats in i 22 olika ämnen för att på så sätt enklare kunna besvaras och kommenteras. Det noterades att alla inkomna synpunkter kommer att vägas samman i det fortsatta arbetet med planen. Kommunstyrelsen godkände , med vissa redaktionella ändringar, samrådsredogörelsen som en del av handlingarna till utställningen av den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör. Vid plangruppens sammanträde diskuterades miljö- och byggnadsförvaltningens inriktningsförslag till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör. För att partigrupperna ska hinna se över materialet, kommer beslutet om utställning tidigast tas av kommunstyrelsen i januari.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade det sammanställda samrådsmaterialet till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör till partigrupperna för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast för att kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Remissvar har inkommit från: Allianspartierna (c, m, kd, fp): Område 1,2,3 och 10 tillstyrks vilket innebär att Ekerum Golf & Resorts planer kan förverkligas med 300 byggrätter säkerställda inom och i direkt anslutning till Ekerum. Vår önskan är att trafikfrågan till/från väg 136 löses på annat sätt än genom ianspråktagande av den befintliga Kustvägen. Område 11 stryks till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog, området ligger mitt i skogen vid kusten, obehörig motortrafik bör inte tillåtas här. Vi vill hellre undersöka om det är möjligt att utvidga område 10 något. Område 12, mittemot befintlig kustnära bebyggelse minskas på grund av de höga naturvärdena med bl a sumpskog. Vi anser det som miljömässigt mycket angeläget att redan befintliga fritidsfastigheter (med sjötomter) i området ansluts till det kommunala avloppsnätet och en mindre utbyggnad av område 12 skulle möjliggöra en mer koncentrerad bebyggelse utan att för den skull försämra naturvärdena. Område 4, 5, 6, 7 och 8 tillstyrks, innebärande att område 5 flyttas norrut i jämförelse med samrådsmaterial och område 8A blir parkering till sporthallen. Vi konstaterar att stora delar av dessa utvecklingsområden tyvärr måste föregås av en förändring av nuvarande luftburen el-ledning vilket kan komma att bli kostsamt för exploatören och svårt att förhandla med ledningsägaren om. Område 9 A och 9 B stryks till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog. Område 9 C minskas något i västra delen för att inte gå för långt in mot skogskanten och stenmuren. Område 9D tillstyrks. Område 13 och 14 förblir som i samrådsförslaget. Område 15 förblir som i samrådsförslaget. Verksamhetsområdet söder om Stora Rörs-vägen minskas. Område 16 (nytt) tillstyrks. Socialdemokraterna: Område 10 och område 11 ska utgå. I område 12 ska endast 15 tomter för permanentbebyggelse tillskapas i en rad nära vägen i område 12. Miljöpartiet: Maria Lindmark redovisar att miljöpartiet vidhåller avgivet yttrande under samrådet: Motsätter sig bebyggelse i område 10, 11, 12, 13 och 14D samt de kustnära områdena i 1A och m strandskydd ska gälla. Remissvar har inte inkommit från vänsterpartiet och ölandspartiet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (17) Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör vid sammanträdet för de områden som omfattas av inkomna synpunkter. Yrkande Bengt-Gunnar Nilsson (c), Kenneth Sturesson (c) och Jan Erici (m) yrkar bifall till alliansens förslag. Sune Axelsson (s) och Inger Sundbom (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag. Sune Axelsson (s) yrkar att område 9A och 9B ska vara kvar för eventuell framtida etablering. Maria Lindmark (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag. Ordföranden konstaterar att proposition ställs för varje område eller grupper av närliggande områden. Proposition Vid propositionsställande på om område 1A ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller att den kustnära delen inom området med hänvisning till 300 m strandskydd inte ska ingå enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 1B-1F finner ordföranden kommunstyrelsen anse att området ska kvarstå i utställningsmaterialet Vid propositionsställande om område 2 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller att den kustnära delen inom området med hänvisning till 300 m strandskydd inte ska ingå enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 3, 4, 5, 6 och 7 finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 8A-D finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå och område 8A ska reserveras för möjlig parkeringsplats till sporthallen i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 9A-9B ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör för framtida etablering enligt socialdemokraternas förslag eller strykas till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog enligt alliansens förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska strykas ur utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 9C finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet men minskas något i västra delen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (17) Vid propositionsställande på område 9D finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 10 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör med möjlighet till utvidgning för att därmed säkerställa planerade byggrätter enligt alliansens förslag eller strykas enligt socialdemokraternas och miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet och utredas för utvidgning eftersom område 11 föreslås strykas ur utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 11 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt alliansen, miljöpartiets och socialdemokraternas förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog. Avseende område 12 finns tre yrkanden. Miljöpartiet vill att området ska strykas, socialdemokraterna och alliansen att det ska minskas, men på olika sätt. Vid propositionsställande om område 12 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 12 ska minskas på grund av de höga naturvärdena men ändå möjliggöra en mindre utbyggnad och möjlighet till anslutning till kommunalt avlopp för befintliga och kommande bebyggelse enligt alliansens förslag eller enligt socialdemokraternas förslag till att omfatta 15 tomter för permanent bebyggelse i en rad utmed vägen, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska minskas och bebyggelse begränsas till en rad utmed vägen inom den markerade rutan i planen i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 13 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 14A-14C finner ordförande kommunstyrelsen bifalla ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 14D ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område finner ordförande kommunstyrelsen bifalla ska kvarstå i utställningsmaterialet.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (17) Beslut Kommunstyrelsen beslutar därmed godkänna utställningsmaterialet till fördjupade översiktsplanen enligt följande: Område 1A-1F, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9D, 13, 14A-14D, 15 och 16 ska kvarstå i utställningsmaterial utan ändring. Område 8A-D ska kvarstå i utställningsmaterialet och att område 8A reserveras till parkeringsändamål för sporthallen. Område 9A-9B ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång tillsammanhållen skog. Område 9C ska kvarstå i utställningsmaterialet men minskas något i västra delen för att inte gå för långt in mot skogskanten och stenmuren. Område 10 ska kvarstå i utställningsmaterialet och utredas för utvidgning för att försöka säkerställa byggrätter. Område 11 ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång tillsammanhållen skog. Då detta område stryks bör område 10 utredas för utvidgning. Område 12 ska kvarstå men minskas i utställningsmaterialet och bebyggelsen ska begränsas till en rad utmed vägen inom den markerade rutan i planen i. Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen snarast föranstalta om utställning av fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör enligt kommunstyrelsen ovan fattade beslut. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (mp) avseende område 2, 10, 12, 13 samt 14D. Sune Axelsson (s), Inger Sundbom (s) och Pia Holgersson (s) avseende område 9 A-9B och avseende område 10 till förmån för socialdemokraternas förslag. Protokollsanteckning Avseende område 12 anser socialdemokraterna att tomterna ska reserveras för permanent bebyggelse. Sune Axelsson (s) 5 Dnr 2009/ KS Remiss - antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss kommunens besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till kommunfullmäktigevalet 2010.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (17) Beslut om antalet ledamöter ska fattas före utgången av februari månad valåret. Beslutet om indelning av valkretsar ska meddelas senast året före det valår indelningen ska gälla. Kommunfullmäktige bestämmer över antalet ledamöter och ersättare som fullmäktige ska ha. Även indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Valnämnden föreslog kommunfullmäktige att behålla nuvarande valkretsindelning vid valen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att avvakta förslag från den parlamentariskt tillsatta arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen innan beslut om antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vidare beslutade arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att nuvarande valkretsindelning även ska gälla vid valen Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutade att nuvarande valkretsindelning även ska gälla vid valen Det noterades att beslut avseende antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige avvaktas efter den parlamentariskt tillsatta utredningens förslag. Beslut måste vara Länsstyrelsen tillhanda före februari månads utgång Till dagens sammanträde föreligger beslut från den av kommunfullmäktige tillsatta parlamentariska utredningen avseende förslag till antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige vid valen Den parlamentariska gruppen föreslog kommunfullmäktige att antalet ledamöter vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 41, samt att antalet ersättare vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 21 eller det maximala antal enligt bestämmelsen att antalet ersättare ska utgöra en viss andel dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslutet åtföljs av en protokollsanteckning från vänsterpartiets representant Arne Tärnblom enligt följande: Det är fel ordning att först ändra antalet ledamöter innan de övriga frågorna om förändring av nämnd- och utskottsorganisationen har beslutats.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (17) Yrkande Maria Lindmark (mp) yrkar avslag på förslaget att minska antalet ledamöter. Jan Erici (m), Eddie Forsman (m) och Sune Axelsson (s) yrkar bifall till parlamentariska gruppens förslag. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla parlamentariska gruppens förslag att sänka antalet ledamöter till 41. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med parlamentariska utredningens förslag antalet ledamöter vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 41, samt antalet ersättare vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 21 eller det maximala antal enligt bestämmelsen att antalet ersättare ska utgöra en viss andel dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (mp) till förmån för sitt yrkande. 6 Dnr 2009/ KS Begäran om tilläggsbudgetering; utredningsförslag, Öij gamla latrindeponi. I samband med behandling av Agenda 21-gruppens förslag till åtgärder för en god vattenmiljö och vattenhushållning uppdrog kommunfullmäktige till Agenda 21-gruppen att tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och Borgholm Energi undersöka hur den f d latrinhanteringen vid Hörninge mosse påverkar eller kan påverka vattenkvaliteten och vilka eventuella saneringsåtgärder som kan och bör vidtagas. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förelåg ett utredningsförslag upprättat av Baltic Enviro. Av förslaget framgår att syftet med undersökningen är att beskriva omgivningspåverkan av deponin med avseende på - föroreningshalter i grundvattnet, främst BOD 7, kväve och fosfor. - spridningsvägen och påverkansområde i grundvattnet och ytvatten. Av förslaget framgår även förslag till vilka arbeten som bör göras vid Öij. Enligt Baltic Enviro uppgår företagets kostnad för arbetena till 75 tkr varav ca 30 tkr är kostnad för rördrivning, inmätning av rören och analyser.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att överlämna utredningsförslaget till kommunfullmäktige för beslut om tilläggsbudgetering om kronor för uppdraget. Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick att kommunledningskontoret tillsammans med ekonomiavdelningen funnit lösning på finansieringen inom befintlig ram. Yrkande Sune Axelsson (s), Maria Lindmark (mp) och Eddie Forsman (m) yrkar att finansiering sker genom ianspråktagande av medel inom befintlig budget. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla Sune Axelssons m fl yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna utredningsförslag avseende Öij gamla latrinhantering, anvisa 75 tkr ur konto projekt 1005, samt uppdra till Agenda 21-samordnaren att beställa tjänsten. Ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom om handläggningen. 7 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag - Inomhusskatepark. Jesper Karlsson Markgatan 11, Borgholm, och Willy Karlsson, Trädgårdsgatan 14 B, Borgholm, föreslår i medborgarförslag att kommunen anordnar en skatepark inomhus. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter. Kultur- och fritidsnämnden anser att det är ett bra förslag att anordna en skatepark inomhus när kommunens ekonomi blir bättre. I första hand prioriterar dock nämnden byggande av sport- och/eller bollhall i centrala Borgholm.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Centerpartiet: Bifall. Det är angeläget att undersöka om det är möjlighet att hitta någon lokal som inte används vintertid så att ungdomarna kan fortsätta med sin sport. Kanske kan Cityföreningen eller Sparbanksstiftelsen sponsra utrustning. Moderaterna: Avslag nu på grund av det ekonomiska läget i kommunen Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Sune Axelsson (s) att socialdemokraterna bifaller medborgarförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Eddie Forsman (m) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut. Yrkande Daniel Nilsson (c), Maria Lindmark (mp) Sune Axelsson (s) och Inger Sundbom (s) yrkar bifall till medborgarförslaget. Eddie Forsman (m) yrkar avslag på medborgarförslaget. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillstyrka medborgarförslaget att anordna en skatepark inomhus. Det noteras att kommunstyrelsen inte anser det möjligt att anordna en skatepark utan föregående utredning. Reservation Eddie Forsman (m) (BILAGA 1) 8 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag (Annika Liepa) - Farthinder vid turistbyrån och folktandvården. Annika Liepa, Trädgårdsgatan 2, Borgholm, framför i medborgarförslag att farthinder anbringas på Sandgatan förslagsvis vid

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (17) turistbyrån och folktandvården. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Folkpartiet: Bifall. Anta förslaget med farthinder i form av väjningshinder då inget annat har hjälpt. Kristdemokraterna: Bifall. Viktigt med farthinder 1 eller 2 stycken avsmalnande. Centerpartiet: Avslag. Farthinder och gupp är till stort besvär för yrkestrafiken. Däremot är hastighetsbegränsning önskvärd. Moderaterna: Avslag. Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Sune Axelsson (s) att socialdemokraterna avslår medborgarförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 9 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag (Christer Svensson) - Hänsynstagande mellan boendeplatser mm och vindkraftsetableringar. Christer Svensson, Bjärby 3, Färjestaden, framför i medborgarförslag inkommet att Borgholms kommun bör införa ett hänsynsavstånd på ca meter mellan boende eller platser där folk frekvent vistas och vindkraftsetableringar. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Folkpartiet: Bifall. Att anta förslaget på 35 decibel som max. När det gäller avstånd så ligger det i korrelation till decibeltalet. Således plus eller minus meter.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (17) Kristdemokraterna: Avslag. Centerpartiet: Avslag. Det finns nationella riktlinjer för vindkraft och det bör räcka för Borgholms kommun. Moderaterna: Avslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 10 Dnr 2009/ KS Ansvar för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Alkoholhandläggare Bo Johansson informerar i skrivelse att kommunfullmäktige bör fatta beslut om delegation av tillsynsansvaret för efterlevnad av lagstiftningen enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen trädde i kraft och ersatte då Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Även i den nya lagstiftningen om receptfria läkemedel ges kommunerna det direkta tillsynsansvaret för efterlevnaden av lagstiftningen. Kommunerna har även möjlighet att ta ut en avgift för den kontroll som de utför i samband med tillsynen. Kommunfullmäktige beslutade att utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med nikotinläkemedel. Kommunfullmäktige beslutade på förslag av miljö- och byggnadsnämnden att anta taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel. Vidare föreslog arbetsutskottet miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med förslag på taxa.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (17) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel. 11 Dnr 2008/ KS Avtal om anläggningsarrende Solbergatäkten 1:1. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förelåg upprättat avtal om anläggningsarrende avseende Solbergatäkten 1:1. I samband med mötet informerade arrendatorn Per-Olof Persson och Ulf Jaensson om företagets planer för anläggningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på utvecklingsplanerna för området och föreslog kommunstyrelsen att godkänna upprättat avtal om anläggningsarrende. Vid dagens sammanträde redogör planeringschef Christer Petersson dels för arrendatorns planer för anläggningen och dels för avtalet. Av avtalet framgår bland annat att - kommunen från och med under fem år upplåter kvm med arrenderätt till arrendatorn, utökning sedan tidigare. - arrendeavgiften är kronor exkl moms, höjning av tidigare. - inom området ska arrendatorn bedriva camping-, kiosk-, minigolf- och restaurangverksamhet i egna lokaler samt bilparkering - kommunen har påbörjat arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheten. Om detaljplanen vid antagandet påverkar arrendestället eller verksamheten ska avtalet omförhandlas. Beslut Kommunstyrelsen beslutar efter vissa redaktionella ändringar godkänna upprättat avtal om anläggningsarrende.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17 (17) 12 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsens godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger redovisningen och meddelanden till handlingarna. (BILAGA 2) 13 Fråga om riktlinjer avseende rökning på arbetsplatser. Eddie Forsman (m) efterfrågar kommunens riktlinjer avseende rökning under arbetstid. Anledningen till förfrågan är att Kalmarsunds Gymnasieförbund vill ta del av kommunens riktlinjer. Vid sammanträdet informeras om att det inte finns några antagna riktlinjer utan policyn att inte röka under arbetstid har efter samråd med fackliga företrädare i samverkansgruppen initierats av chefsgruppen och därefter informerats ut till arbetsplatserna. Beslut Kommunstyrelsen noterar handläggandet och beslutar av chefsgruppen infordra utvärdering av hur rökförbudet efterlevs på arbetsplatserna. 14 Information. Under sammanträdet redogör Lisbeth Lennartsson, Eddie Forsman och Sune Axelsson från LUPP-konferens i Västervik Vid konferensen redovisades en enkätundersökning som genomförts bland länets ungdomar åk 8 samt i flera av länets kommuner även åk 2 i gymnasiet, dock inte Kalmarsunds Gymnasieförbund som gjorde enkäten året innan. En närmare analys av enkäten kommer i början av april. Vidare informeras om - att information om Slottsskolans ombyggnad kommer att ges vid gemensamt gruppmöte klockan ombyggnad Ekbacka 3 och 4.

18

19 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 1 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Dom , Mål nr Avvisar överklagandet vad avser åberopade grunder som skulle ha anförts av Bodil Rosengren och hennes make i ett annat inte specificerat mål. Avslår överklagandet i övrigt, Länsrätten i Kalmar län Godkännande av överlåtelseavtal köpare Ölands Kommunalförbund, säljare Ölands Turist AB, köpeobjekt komplementärdelen i Ölands Skördefest KB 2009/42 KS In KS Dom , Mål nr Avslår överklagandet, Länsrätten i Kalmar län Förtursmöjlighet att bli delägare i vindkraftspark 2009/300 KS In KS Ansökan från Nordens teknikerinstitutab om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnaskeskolan, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Karlskrona kommun. Beslut- Rätt till bidrag., Skolinspektionen In KS Länsstyrelsen finner att överklagandet har inkommit i rätt tid. Överlämnar överklagandet med Länsstyrelsens prövade handlingar i ärendet till Transportstyrelsen , Länsstyrelsen i Kalmar län Remiss - Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet 2009/343 KS In KS Beslut , oförändrad valdistriktsindelning i Borgholms kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län Valdistriktsindelningen vid valen Antal ledamöter och ersättare, valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2010, landstingsvalet 2009/178 KS Winess Bardeli Datasystem :56 Antal:17 HAMED

20 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Sida 2 (3) Borgholms kommun Kommunkansliet BILAGA 2 KS Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In KS Beslut , Mål E. KF årsredovisning 2008, ansvarsfrihet. Länsrätten avskriver målet., Länsrätten i Kalmar län Budget 2008, delårsrapport. Budgetuppföljning årsredovisning bokslut 2007/32 KS In KS Beslut Rätt till bidrag och statlig tillsyn för viss utbildning vid fristående gymnasieskolan Kalmar Tekniska Gymnasium, Skolinspektionen Ansökningar om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasieskolor 2009/195 KS Ut KS Gemensam skrivelse från Borgholm, Mörbylånga och Kalmar kommuner till Energimarknadsinspektionen Anmälan om samråd enligt miljöbalken 6 kap 4, ansökan om förlängd giltighetstid för nätkoncession för linje för dubbel 130 kv kraftledning mellan Stävlö och Revsudden samt Stora Rör och Linsäkan 2008/201 KS In KS Har tagit emot överklagandet. Dnr TSV , Transportstyrelsen Remiss - Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet 2009/343 KS In KS , godkänner underlaget till behovsbedömning med komplettering av strandområdet för samråd hos Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden Detaljplan Södra Munketorp 1:32, 1:27, 1:28, 1:25 m.fl. fastigheter. 2009/512 KS In KS Yttrande till Statens fastighetsverk om avyttring av del av markområde tillhörande det statliga byggnadsminnet Borgholms slottsruin, Borgholm 8:16, ingen erinran, Riksantikvarieämbetet Borgholms Slotts verksamhet /568 KS Winess Bardeli Datasystem :56 Antal:17 HAMED

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

2011-02-21 18-35. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-02-21 18-35. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 18 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 19 Godkännande av dagordning. Ordföranden informerar om följande komplettering av dagordningen:

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

2011-05-10 88-114. 88 Dnr 2011/37-042 KS. Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde.

2011-05-10 88-114. 88 Dnr 2011/37-042 KS. Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (24) 88 Dnr 2011/37-042 KS Budgetuppföljning april, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Tf ekonomichef Carina Cerafiani redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning för april

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om utsänt PM gällande Strategiutveckling Ölands Gymnasium och minnesanteckningar från möte med KLT angående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233

Sammanträdesdatum 2013-10-01. kl. 15.00. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Delårsbokslut per den 31 augusti KS 13/233 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-01 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 1 oktober 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 17 mars 2008, kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (5) 2012-03-26 6-11 PENSIONÄRSRÅD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (5) 2012-03-26 6-11 PENSIONÄRSRÅD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (5) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, kl 09.00 13.00 Beslutande Lisbeth Lennartsson, kommunstyrelsen Torgny Johansson, SPF, BE Inga-Britt Goderlöv, SPF, NÖ Ingegerd Alderblom-Lindström,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 121 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 122 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer