Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom."
  • Bo Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 ÖvF{ga närvarande Utses att: justera IBORGHOLMS KO UN Lennartsson, ordförande Lisbeth Nilsson Daniet Sturesson Kenneth Nilsson Bengt-Gunnar Forsman Eddie Erici, tig ersättare an ne Axefsson Su Sundbom Inget ]ohansson, sekreterare Mar{e-Louise Frick, kommunchef Lars Nilsson, ekonomistrateg Carina Kvarneke, ekonomichef EveFt SjÖgren, ej tig ersättare Arne BoFgö, miljö- och byggnadschef Göran Christer Petersson, planeringschef KOLL SA I ianträdesproto manträdesdatum P arag rafe Sam 9-14 (kd) (fp)»s g»2»s 4 sid 1 (17) KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 13, Beslutande (c) (c) (c) (c) (m) 1-8 (m) Arne Sjögren, tig ersättare Ann-Hargret Lindholm, tjej ersättare (s) (s) (s) (mm) Holgersson Pia Maria Lindmark Bengt-Gunnar Nitsson Kommu nledni ngskontoret :-25 ]ustefingens och tid plats Underskrifter PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN/$7bI].:,., /., d-,t. 7e< < Jo>->.og(,,v.-<,<{. {.

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) 1 Dnr 2009/ KS Budgetuppföljning december 2009, kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ekonomistrateg Carina Nilsson redogör för kommunstyrelsens budgetuppföljning per december Kommunstyrelsens totala utfall mot kostnadsbudget är 102,5 % att jämföra med riktpunkten som är 100 % för december. Intäkternas utfall efter tolv månader är 142,9 %. Nettoresultatet är ett plusresultat på tkr. Personalkostnader Kommunstyrelsen har ett plusresultat mot personalbudget efter tolv månader med 282 tkr. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 15,1 mkr. Av dessa är 74 % av budgeten investerade t o m sista december. Den största investeringen är Tennishallen som totalt uppgår till tkr. Andra större investeringar är krisledningscentralen på Stadshuset som uppgår till tkr och Åkerboskolan tkr. Beslut Kommunstyrelsen lägger verksamhetens budgetuppföljning per december 2009 med beaktande till handlingarna. 2 Dnr 2009/ KS Budgetuppföljning för hela kommunen december Ekonomichef Evert Kvarneke redogör för kommunens totala budgetuppföljning för december månad Bokslutet för år 2009 presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde Preliminärt är nämndernas nettoresultat bättre än prognosen och i dagsläget uppskattas resultatet till ca plus 8 mkr. En summa som till stor del beror på intäktsöverskott och återbetalningar samt förskottsbetalning från Migrationsverket. Beslut Kommunstyrelsen lägger redogörelsen för december 2009 med beaktande till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (17) 3 Dnr 2009/ KS Revisionsrapport - granskning av anläggningsregistret Borgholms kommun. Kommunens revisorer i Borgholm har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens anläggningsregister. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd och vill ha svar på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen senast Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomichef Evert Kvarneke att upprätta förslag på planerade åtgärder för att förbättra den interna kontrollen att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i januari Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Evert Kvarneke en sammanfattning av revisionens synpunkter på kommunens anläggningsregister samt ekonomiavdelningens kommentarer enligt följande: Revisionen om dokumentation av rutiner m m: Vi bedömer att den interna kontrollen avseende anläggningsregistret kan förbättras ytterligare. Vi rekommenderar att existerande rutiner dokumenteras t ex för investeringsredovisningen och för aktiveringen av investeringar i anläggningsregistret. Vidare rekommenderar vi att rutiner utarbetas där sådana saknas och att de dokumenteras t ex när det gäller utrangering av inventarier ur anläggningsregistret. Kommentar: De dokumentationer av rutiner som revisionen efterfrågar vad gäller aktivering och utrangering av investeringar ska vi arbeta fram. T ex kan kopior på köpekontrakten som upprättas vid köp och försäljning av fast egendom tillställas ekonomiavdelningen och bilda underlag till transaktionerna till och från anläggningsreskontran. Revisionen om kommunens ansvar för vad som är investering och vad som är underhåll i Borgholm Energis entreprenader: Vi rekommenderar att kommunen tydliggör ansvarsfördelningen mellan sig och BEAB när det gäller bedömningen av vad som ska vara investeringar och värdehöjande förbättringar. Om BEAB fortsättningsvis ska göra bedömningen bör kommunen informera BEAB om vilka regler kommunen har när det gäller investeringar och värdehöjande förbättringar för att stärka den interna kontrollen. Kommentar: Revisionen har naturligtvis rätt när man säger att Borgholm Energi inte ska avgöra vad som är investering och vad som är underhåll. Kommunen ansvarar i alla lägen för att redovisningen är korrekt. En investering ska

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (17) ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år och ett värde överstigande kronor. Vi behöver höja gränsvärdet kronor till minst det dubbla eller allra helst ett halvt basbelopp. Vidare ska kommunen gå igenom gränsdragningen mellan investering och underhåll med Borgholm Energi och tillse att bolaget utformar entreprenadfakturan på ett sådant sätt att en sammanblandning undviks. Revisionen om huruvida kommunen kan anses följa god redovisningssed vad gäller skillnaden mellan investering och underhåll: Vi bedömer att kommunen i stort sett följer god redovisningssed avseende investeringar och värdehöjande förbättringar. Revisionen om de förändringar/förbättringar som kommunen gjort vad avser räkenskaperna samt om markreserven: Med underlag av den granskning vi gjort bedömer vi att gjorda förändringar kommer att bidra till mer rättvisande räkenskaper. Förändringarna i anläggningsregistret, som genomförts under år 2008, har bidragit till att höja kvaliteten på redovisningen. Vi vill dock poängtera att vi ser en risk i markreserven eftersom det inte har avförts något värde sedan år Det innebär att det finns risk för en nedskrivning av värdet i balansräkningen. Kommentar: En genomgång av markreserven har gjorts som visar att kommunen har tillgångar i markreserven som motsvarar det bokförda värdet i balansräkningen (17,4 mkr). Det är därför inte aktuellt med nedskrivning av värdet. Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till åtgärder och överlämnar redovisningen till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 4 Dnr 2008/ KS Fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade budgetera medel till arbetet med fördjupning av översiktsplanerna för Borgholm/Köpingsvik och Stora Rör/Rälla. Informationsmöten inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Stora Rör och Rälla-området anordnades vecka 28 år 2007 samt Miljö- och byggnadsförvaltningens planavdelning har därefter bland annat utifrån informationsmötena arbetat med att ta fram material till fördjupningen av översiktsplanen för området.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (17) Planen ska vara en vägledning till kommande exploateringar under en tidsperiod upp till år och ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området. Den ska även ge en samlad överblick som behövs för att kunna bedöma detaljfrågor. Planen är inte bindande men ska redovisa huvuddragen för markanvändning, avgränsningar mot värdefulla grönområden, naturvården, kulturvärden trafikförsörjning och service mm Den fördjupade översiktsplanen har följande prioritetsområden: bostadsbyggnation, fritidsbyggnation samt att utöka besöksnäring, rekreationsvärde och fritidsvärde. Miljö- och konsekvensbeskrivningen (MKB) redovisar förutom planen ytterligare tre alternativ. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna framtaget material till den fördjupade översiktsplanen för samråd. Samrådet pågick och planen var utställd i Stadshuset, biblioteken i Borgholm och Rälla samt var tillgänglig på kommunens hemsida. Ett allmänt samrådsmöte hölls och ett allmänt informationsmöte Under samrådstiden har 191 yttranden inkommit från myndigheter, förvaltningar, intresseföreningar och enskilda. Synpunkter och kommentarer redovisas ämnesvis i samrådsredogörelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen som en del av handlingarna till utställningen av fördjupade översiktsplanen Rälla-Stora Rör. Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde planarkitekt Annelie Martinsson tillsammans med miljö- och byggnadschef Göran Borgö, planarkitekt Henrik Nordström och GIS-samordnare Helene Werthwein för ärendet. Det framgick att de inkomna synpunkterna har innehållit ca 150 olika synpunkter. Dessa har därefter delats in i 22 olika ämnen för att på så sätt enklare kunna besvaras och kommenteras. Det noterades att alla inkomna synpunkter kommer att vägas samman i det fortsatta arbetet med planen. Kommunstyrelsen godkände , med vissa redaktionella ändringar, samrådsredogörelsen som en del av handlingarna till utställningen av den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör. Vid plangruppens sammanträde diskuterades miljö- och byggnadsförvaltningens inriktningsförslag till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör. För att partigrupperna ska hinna se över materialet, kommer beslutet om utställning tidigast tas av kommunstyrelsen i januari.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade det sammanställda samrådsmaterialet till fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör till partigrupperna för synpunkter. Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast för att kunna redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Remissvar har inkommit från: Allianspartierna (c, m, kd, fp): Område 1,2,3 och 10 tillstyrks vilket innebär att Ekerum Golf & Resorts planer kan förverkligas med 300 byggrätter säkerställda inom och i direkt anslutning till Ekerum. Vår önskan är att trafikfrågan till/från väg 136 löses på annat sätt än genom ianspråktagande av den befintliga Kustvägen. Område 11 stryks till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog, området ligger mitt i skogen vid kusten, obehörig motortrafik bör inte tillåtas här. Vi vill hellre undersöka om det är möjligt att utvidga område 10 något. Område 12, mittemot befintlig kustnära bebyggelse minskas på grund av de höga naturvärdena med bl a sumpskog. Vi anser det som miljömässigt mycket angeläget att redan befintliga fritidsfastigheter (med sjötomter) i området ansluts till det kommunala avloppsnätet och en mindre utbyggnad av område 12 skulle möjliggöra en mer koncentrerad bebyggelse utan att för den skull försämra naturvärdena. Område 4, 5, 6, 7 och 8 tillstyrks, innebärande att område 5 flyttas norrut i jämförelse med samrådsmaterial och område 8A blir parkering till sporthallen. Vi konstaterar att stora delar av dessa utvecklingsområden tyvärr måste föregås av en förändring av nuvarande luftburen el-ledning vilket kan komma att bli kostsamt för exploatören och svårt att förhandla med ledningsägaren om. Område 9 A och 9 B stryks till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog. Område 9 C minskas något i västra delen för att inte gå för långt in mot skogskanten och stenmuren. Område 9D tillstyrks. Område 13 och 14 förblir som i samrådsförslaget. Område 15 förblir som i samrådsförslaget. Verksamhetsområdet söder om Stora Rörs-vägen minskas. Område 16 (nytt) tillstyrks. Socialdemokraterna: Område 10 och område 11 ska utgå. I område 12 ska endast 15 tomter för permanentbebyggelse tillskapas i en rad nära vägen i område 12. Miljöpartiet: Maria Lindmark redovisar att miljöpartiet vidhåller avgivet yttrande under samrådet: Motsätter sig bebyggelse i område 10, 11, 12, 13 och 14D samt de kustnära områdena i 1A och m strandskydd ska gälla. Remissvar har inte inkommit från vänsterpartiet och ölandspartiet.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (17) Miljö- och byggnadschef Göran Borgö redogör vid sammanträdet för de områden som omfattas av inkomna synpunkter. Yrkande Bengt-Gunnar Nilsson (c), Kenneth Sturesson (c) och Jan Erici (m) yrkar bifall till alliansens förslag. Sune Axelsson (s) och Inger Sundbom (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag. Sune Axelsson (s) yrkar att område 9A och 9B ska vara kvar för eventuell framtida etablering. Maria Lindmark (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag. Ordföranden konstaterar att proposition ställs för varje område eller grupper av närliggande områden. Proposition Vid propositionsställande på om område 1A ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller att den kustnära delen inom området med hänvisning till 300 m strandskydd inte ska ingå enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 1B-1F finner ordföranden kommunstyrelsen anse att området ska kvarstå i utställningsmaterialet Vid propositionsställande om område 2 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller att den kustnära delen inom området med hänvisning till 300 m strandskydd inte ska ingå enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 3, 4, 5, 6 och 7 finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 8A-D finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå och område 8A ska reserveras för möjlig parkeringsplats till sporthallen i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 9A-9B ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör för framtida etablering enligt socialdemokraternas förslag eller strykas till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog enligt alliansens förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska strykas ur utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 9C finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet men minskas något i västra delen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (17) Vid propositionsställande på område 9D finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 10 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör med möjlighet till utvidgning för att därmed säkerställa planerade byggrätter enligt alliansens förslag eller strykas enligt socialdemokraternas och miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet och utredas för utvidgning eftersom område 11 föreslås strykas ur utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 11 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt alliansen, miljöpartiets och socialdemokraternas förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång till sammanhållen skog. Avseende område 12 finns tre yrkanden. Miljöpartiet vill att området ska strykas, socialdemokraterna och alliansen att det ska minskas, men på olika sätt. Vid propositionsställande om område 12 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 12 ska minskas på grund av de höga naturvärdena men ändå möjliggöra en mindre utbyggnad och möjlighet till anslutning till kommunalt avlopp för befintliga och kommande bebyggelse enligt alliansens förslag eller enligt socialdemokraternas förslag till att omfatta 15 tomter för permanent bebyggelse i en rad utmed vägen, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska minskas och bebyggelse begränsas till en rad utmed vägen inom den markerade rutan i planen i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 13 ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område 14A-14C finner ordförande kommunstyrelsen bifalla ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande om område 14D ska kvarstå i utställningsmaterialet för fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör eller strykas enligt miljöpartiets förslag, finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla att området ska kvarstå i utställningsmaterialet. Vid propositionsställande på område finner ordförande kommunstyrelsen bifalla ska kvarstå i utställningsmaterialet.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (17) Beslut Kommunstyrelsen beslutar därmed godkänna utställningsmaterialet till fördjupade översiktsplanen enligt följande: Område 1A-1F, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9D, 13, 14A-14D, 15 och 16 ska kvarstå i utställningsmaterial utan ändring. Område 8A-D ska kvarstå i utställningsmaterialet och att område 8A reserveras till parkeringsändamål för sporthallen. Område 9A-9B ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång tillsammanhållen skog. Område 9C ska kvarstå i utställningsmaterialet men minskas något i västra delen för att inte gå för långt in mot skogskanten och stenmuren. Område 10 ska kvarstå i utställningsmaterialet och utredas för utvidgning för att försöka säkerställa byggrätter. Område 11 ska strykas ur utställningsmaterialet till förmån för allmänhetens fortsatta tillgång tillsammanhållen skog. Då detta område stryks bör område 10 utredas för utvidgning. Område 12 ska kvarstå men minskas i utställningsmaterialet och bebyggelsen ska begränsas till en rad utmed vägen inom den markerade rutan i planen i. Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen snarast föranstalta om utställning av fördjupad översiktsplan för Rälla-Stora Rör enligt kommunstyrelsen ovan fattade beslut. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (mp) avseende område 2, 10, 12, 13 samt 14D. Sune Axelsson (s), Inger Sundbom (s) och Pia Holgersson (s) avseende område 9 A-9B och avseende område 10 till förmån för socialdemokraternas förslag. Protokollsanteckning Avseende område 12 anser socialdemokraterna att tomterna ska reserveras för permanent bebyggelse. Sune Axelsson (s) 5 Dnr 2009/ KS Remiss - antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss kommunens besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till kommunfullmäktigevalet 2010.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (17) Beslut om antalet ledamöter ska fattas före utgången av februari månad valåret. Beslutet om indelning av valkretsar ska meddelas senast året före det valår indelningen ska gälla. Kommunfullmäktige bestämmer över antalet ledamöter och ersättare som fullmäktige ska ha. Även indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Valnämnden föreslog kommunfullmäktige att behålla nuvarande valkretsindelning vid valen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att avvakta förslag från den parlamentariskt tillsatta arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen innan beslut om antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Vidare beslutade arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att nuvarande valkretsindelning även ska gälla vid valen Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutade att nuvarande valkretsindelning även ska gälla vid valen Det noterades att beslut avseende antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige avvaktas efter den parlamentariskt tillsatta utredningens förslag. Beslut måste vara Länsstyrelsen tillhanda före februari månads utgång Till dagens sammanträde föreligger beslut från den av kommunfullmäktige tillsatta parlamentariska utredningen avseende förslag till antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige vid valen Den parlamentariska gruppen föreslog kommunfullmäktige att antalet ledamöter vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 41, samt att antalet ersättare vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 21 eller det maximala antal enligt bestämmelsen att antalet ersättare ska utgöra en viss andel dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Beslutet åtföljs av en protokollsanteckning från vänsterpartiets representant Arne Tärnblom enligt följande: Det är fel ordning att först ändra antalet ledamöter innan de övriga frågorna om förändring av nämnd- och utskottsorganisationen har beslutats.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (17) Yrkande Maria Lindmark (mp) yrkar avslag på förslaget att minska antalet ledamöter. Jan Erici (m), Eddie Forsman (m) och Sune Axelsson (s) yrkar bifall till parlamentariska gruppens förslag. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla parlamentariska gruppens förslag att sänka antalet ledamöter till 41. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med parlamentariska utredningens förslag antalet ledamöter vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 41, samt antalet ersättare vid val till kommunfullmäktige 2010 bestäms till 21 eller det maximala antal enligt bestämmelsen att antalet ersättare ska utgöra en viss andel dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen. Reservation mot beslutet Maria Lindmark (mp) till förmån för sitt yrkande. 6 Dnr 2009/ KS Begäran om tilläggsbudgetering; utredningsförslag, Öij gamla latrindeponi. I samband med behandling av Agenda 21-gruppens förslag till åtgärder för en god vattenmiljö och vattenhushållning uppdrog kommunfullmäktige till Agenda 21-gruppen att tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och Borgholm Energi undersöka hur den f d latrinhanteringen vid Hörninge mosse påverkar eller kan påverka vattenkvaliteten och vilka eventuella saneringsåtgärder som kan och bör vidtagas. Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde förelåg ett utredningsförslag upprättat av Baltic Enviro. Av förslaget framgår att syftet med undersökningen är att beskriva omgivningspåverkan av deponin med avseende på - föroreningshalter i grundvattnet, främst BOD 7, kväve och fosfor. - spridningsvägen och påverkansområde i grundvattnet och ytvatten. Av förslaget framgår även förslag till vilka arbeten som bör göras vid Öij. Enligt Baltic Enviro uppgår företagets kostnad för arbetena till 75 tkr varav ca 30 tkr är kostnad för rördrivning, inmätning av rören och analyser.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att överlämna utredningsförslaget till kommunfullmäktige för beslut om tilläggsbudgetering om kronor för uppdraget. Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Frick att kommunledningskontoret tillsammans med ekonomiavdelningen funnit lösning på finansieringen inom befintlig ram. Yrkande Sune Axelsson (s), Maria Lindmark (mp) och Eddie Forsman (m) yrkar att finansiering sker genom ianspråktagande av medel inom befintlig budget. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla Sune Axelssons m fl yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna utredningsförslag avseende Öij gamla latrinhantering, anvisa 75 tkr ur konto projekt 1005, samt uppdra till Agenda 21-samordnaren att beställa tjänsten. Ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige för kännedom om handläggningen. 7 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag - Inomhusskatepark. Jesper Karlsson Markgatan 11, Borgholm, och Willy Karlsson, Trädgårdsgatan 14 B, Borgholm, föreslår i medborgarförslag att kommunen anordnar en skatepark inomhus. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter. Kultur- och fritidsnämnden anser att det är ett bra förslag att anordna en skatepark inomhus när kommunens ekonomi blir bättre. I första hand prioriterar dock nämnden byggande av sport- och/eller bollhall i centrala Borgholm.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Centerpartiet: Bifall. Det är angeläget att undersöka om det är möjlighet att hitta någon lokal som inte används vintertid så att ungdomarna kan fortsätta med sin sport. Kanske kan Cityföreningen eller Sparbanksstiftelsen sponsra utrustning. Moderaterna: Avslag nu på grund av det ekonomiska läget i kommunen Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Sune Axelsson (s) att socialdemokraterna bifaller medborgarförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Eddie Forsman (m) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut. Yrkande Daniel Nilsson (c), Maria Lindmark (mp) Sune Axelsson (s) och Inger Sundbom (s) yrkar bifall till medborgarförslaget. Eddie Forsman (m) yrkar avslag på medborgarförslaget. Proposition Vid propositionsställande finner ordföranden kommunstyrelsen bifalla medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillstyrka medborgarförslaget att anordna en skatepark inomhus. Det noteras att kommunstyrelsen inte anser det möjligt att anordna en skatepark utan föregående utredning. Reservation Eddie Forsman (m) (BILAGA 1) 8 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag (Annika Liepa) - Farthinder vid turistbyrån och folktandvården. Annika Liepa, Trädgårdsgatan 2, Borgholm, framför i medborgarförslag att farthinder anbringas på Sandgatan förslagsvis vid

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (17) turistbyrån och folktandvården. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Folkpartiet: Bifall. Anta förslaget med farthinder i form av väjningshinder då inget annat har hjälpt. Kristdemokraterna: Bifall. Viktigt med farthinder 1 eller 2 stycken avsmalnande. Centerpartiet: Avslag. Farthinder och gupp är till stort besvär för yrkestrafiken. Däremot är hastighetsbegränsning önskvärd. Moderaterna: Avslag. Vid arbetsutskottets sammanträde meddelade Sune Axelsson (s) att socialdemokraterna avslår medborgarförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 9 Dnr 2009/ KS Medborgarförslag (Christer Svensson) - Hänsynstagande mellan boendeplatser mm och vindkraftsetableringar. Christer Svensson, Bjärby 3, Färjestaden, framför i medborgarförslag inkommet att Borgholms kommun bör införa ett hänsynsavstånd på ca meter mellan boende eller platser där folk frekvent vistas och vindkraftsetableringar. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till partigrupperna för synpunkter. Remissvar har inkommit från: Folkpartiet: Bifall. Att anta förslaget på 35 decibel som max. När det gäller avstånd så ligger det i korrelation till decibeltalet. Således plus eller minus meter.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (17) Kristdemokraterna: Avslag. Centerpartiet: Avslag. Det finns nationella riktlinjer för vindkraft och det bör räcka för Borgholms kommun. Moderaterna: Avslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 10 Dnr 2009/ KS Ansvar för tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Alkoholhandläggare Bo Johansson informerar i skrivelse att kommunfullmäktige bör fatta beslut om delegation av tillsynsansvaret för efterlevnad av lagstiftningen enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen trädde i kraft och ersatte då Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Även i den nya lagstiftningen om receptfria läkemedel ges kommunerna det direkta tillsynsansvaret för efterlevnaden av lagstiftningen. Kommunerna har även möjlighet att ta ut en avgift för den kontroll som de utför i samband med tillsynen. Kommunfullmäktige beslutade att utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med nikotinläkemedel. Kommunfullmäktige beslutade på förslag av miljö- och byggnadsnämnden att anta taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utse miljö- och byggnadsnämnden eller den nämnden sätter i sitt ställe att ha ansvar för den kommunala kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel. Vidare föreslog arbetsutskottet miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med förslag på taxa.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer