Riksarkivets LEXIT-konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets LEXIT-konferens"

Transkript

1 Riksarkivets LEXIT-konferens I juni 1994 tog den dåvarande regeringen initiativ till en översyn av den offentliga förvaltningens användning av ny informationsteknologi (IT). Syftet var att skapa en öppen elektronisk infrastruktur inom förvaltningen. Inom finansdepartementet inleddes ett arbetsprogram med inriktning att studera problem och föreslå åtgärder inom!t-området. Översynen anförtroddes ett s k Toppledarforum, ursprungligen med den tidigare finansministern Anne Wibble som ordförande. Inom ramen för denna översyn fick Datainspektionen uppdraget att i form av en förstudie kartlägga förvaltningens krav på legalt förändringsarbe. Arbetet har bedrivtits av en grupp, i vilken bl a Riksarkivet har varit representerat. Gruppen har nyligen framlagt en förstudie "LEXIT IT 2005" som har blivit föremål för en konferens den 16 februari 1995, från vilken denna artikel utgör ett referat. Inge/a Halvorsen, Datainspektionen, gav inledningsvis en presentation av "LEXIT IT 2005". Uppdraget har varit att kartlägga förvaltningens krav på legalt förändringsarbete som led i en effektiv användning av IT i offentlig förvaltning. N ågon vedertagen definition av IT finns egentligen inte. Gruppen har stannat för "olika metoder att förmedla information oberoende av tid och rum". Med denna utgångspunkt har man utformat och presenterat ett antal scenarier hur!t-användningen skulle kunna se ut år Gruppen har frågat ett urval myndigheter hur de uppfattar de rättsliga hinder eller oklarheter i lagstiftningen, som vid användning av IT kan finnas på grund av insynsrätt, säkerhet och sekretess, skydd av enskilds personliga integritet, rättsäker het, omfattande bl a tillgänglighet och service samt kultur och forskning. Ett urval av de synpunkter som inkommit är följande. IT bör kunna ge en bättre demokrati genom underlättad insyn, men det skulle behövas ett stöd för att kunna neka utlämnande till renodlat kommersiella intressen. Det finns svårigheter att tillämpa tryckfrihetsförordningens (TF) bestämmelser på IT, bl a att avgränsa var insynsrätten egentligen går i fråga om potentiella handlingar och hur den skall tillämpas i gemensamma nätverk. Oklarheterna har gjort investeringarna i ny teknik osäkra och man har i vissa fall avstått. Det påpekas, att sekretesslagen blir allt svårare att tillämpa i!t-världen, att den är skriven för en pappersvärld och inte anpassad till ny teknik. Varje uppgift måste granskas särskilt före utlämnande. Datalagen är likaså föråldrad i en värld där informationen i internetflödar fritt och där ~ arje uppkoppling mot utlandet egentligen först måste prövas av Datainspek- 58

2 tionen. Datalagens begrepp är föråldrade, man menar exempelvis att begreppet samkörning blir allt svårare att tillämpa, exempelvis vid användande av program som utnyttjarfönsterteknik (Windows). Utdrags- och dokumentationsskyldigheterna enligt datalagen ställer till problem vid elektronisk ärendehantering. Övergången till IT har vållat en utbredd osäkerhet vid tillämpning av förvaltningslagen, eftersom även denna lag bygger på användningen av papper. Önskemål från myndigheterna har även framförts om certifiering av godtagbara system och skapande av myndighetsgemensamma databaser. Gruppens slutsatser är, att myndigheterna verkligen strävar efter en rationell hantering och att IT blir huvudregel i morgon. Men om inte åtgärder vidtas och föråldrade regler tas bort, får man sämre rättssäkerhet, rutiner som inte kan kontrolleras och försvårad insyn. Det kan bli demoraliserande. Gruppen har därför föreslagit och att nuvarande regler om sekretess mellan myndigheter, datalagen och myndigheternas handläggning av förvaltningsärenden med användning av IT ses över med förtur och att andra vägar än det traditionella utredningsväsendet prövas. Claes Gränström, Riksarkivet, redogjorde för rapportens slutsatser och rekommendationer i ett arkivperspektiv och påminde inledningsvis om att man i rapporten sökt visa hur!t-användningen kan komma att te sig om 1 O år, en tidsrymd som i ett historiskt perspektiv är mycket kort. Då arkivverksamhet enkelt uttryckt rör sig om informationshantering inom handlings området, har man därmed berört en rad frågor av stor betydelse för arkivverksamheten. Utgångspunkten är givetvis reglerna i TF om handlingsoffentlighet. TF:s insynsrätt i form av direkt kontroll och rättssäkerhet avklingar med tiden. Den form av insyn däremot som mera kan attribueras till allmän vetgirighet, forskning eller kulturanvändning avtar inte. Den består över tiden. Målsättningarna med arkivverksamheten inom myndighetssfären framgår av stadgandet i 3 arkiv lagen, att arkiven skall bevaras, hållas ordnade och vårdas, så att de tillgodoser insynsrätten, förvaltningens och rättskipningens behov samt forskningens intressen. I själva verket har arkivsektorn under mycket lång tid arbetat med just dessa målsättningar för ögonen, även om kodifieringen i lag har kommit sent. Det måste understrykas, att god insyn eller tillgänglighet på kort sikt inte utgör eller har utgjort någon som helst motsättning till samma mål på lång sikt, snarare tvärtom. Detta förhållande blir allt tydligare i ett samhälle, som i hög utsträckning använder sig av IT. Den nya tekniken har kommit för att stanna och förändringstakten är hög. Det har sagts att samhällets normgivning släpar efter de möjligheter 59

3 60 som tekniken erbjuder. Myndigheterna har inte redovisat några rättsliga hinder när det gäller arkivfrågorna. Vi har dock inom LEXIT-gruppen pekat på åtminstone två förhållanden som alstrar problem. Det första utgörs av gallringen och handlingsbegreppet. Gallringen utgör en begränsning av möjligheten att ta del av allmänna handlingar. Med gallring förstås då även, att överförande till annat slag av databärare kan innebära förlust av information, förlust av möjliga informationssammanställningar, förlust av sökmöjligheter eller förlust av möjlighet att fastställa informationens autenticitet. Denna definition innebär i sin tur att alla allmänna handlingar, även sådana som tillkommer genom uppkopplingar till externa databaser eller nätverk, skall bevaras i den mån de utgör allmänna handlingar. Svårigheterna att i praktiken åstadkomma detta är betydande, inte minst om reglerna tillämpas enligt sin ordalydelse på myndigheternas anslutningar till internet. Det andra exemplet vi inom LEXIT pekat på är att myndigheterna har svårigheter att dokumentera, registrera och redovisa handlingar enligt de olika reglerna i datalagen, arkivlagen och sekretesslagen. En undersökning som genomförts inom Riksarkivet sommaren 1994 visar att de största bristerna i myndigheternas arkivvård ligger inom områdena redovisning eller förtecknande och gallring av det moderna ADB-materialet. Anledningen till dessa brister sägs vara att man saknar instrument för redovisning eller förtecknande eller att man inte anser det självklart vid vilken tidpunkt man skall förteckna upptagningarna och att man därför avvaktar. Inom LEXIT-arbetet har vi funnit att syftena med de angivna intressena är hållbara och att de måste skyddas rättsligt även i framtiden. Vi har även funnit att myndigheterna strävar efter att beakta de krav som följer av dessa syften, liksom de krav på en rationellt bedriven verksamhet som följer av användningen av ny informationsteknologi. Vi har funnit att rättsliga hinder kan finnas inom arkivområdet, men att dessa främst emanerar från TF:s begrepp allmän handling. Vissa intressekonflikter finns också mellan TF:s mål om öppenhet på kort och lång sikt och regeringsformens mål om den personliga integriteten. Lagstiftaren kan här underlätta för myndigheternas avvägning genom rättspolitiska ställningstaganden, vad gäller insyn på kort och lång sikt och gallring av integritetsskäl Vi föreslår vidare att vissa mer detaljerade regler bör ses över med inriktningen att detaljnivån minskas i grundlag och att detaljregler hänskjuts till författning på lägre nivå. Vidare bör nu gällande registerlagar ses över och tillsammans med datalagen i största möjliga utsträckning ersät-

4 tas av en generell integritetsskyddslag. Man kan tänka sig att begreppen allmän handling och arkivhandlling likställs i större utsträckning, kanske helt och hållet, och att begreppet allmän handling begränsas i viss mån så att det mer knyter an till verksamheten, dock att den utvidgning som under 1970-talet stadfästes genom begreppet potentiell handling bibehålls. Britt-Marie Östholm, Riksarkivet, gav en översikt över en kommande författning, i vilken Riksarkivet avser att reglera en del av de frågor som uppkommer till följd av introduktionen av ny teknik. Den skall ersätta Riksarkivets nu föråldrade allmänna råd om datorstödd registrering. Nu gällande författningar gör det svårt för myndigheter och leverantörer att få överblick över gällande regler (kravspecifikation) och för arkivmyndigheterna att få överblick över tillämpningen (för tillsyn och gallring). I ett kommande förändringsarbete är det angeläget med en klar uttolkning av arkivreglerna i en utpräglad!t-miljö. Den kommande författningen är tänkt för en situation, då en eller flera funktioner hos myndigheten är datoriserade eller på annat sätt teknikstödda. Författningen kommer att ha en inledning med en rättslig bakgrundsbeskrivning som hjälp att orientera sig i de nya reglerna. Det är svårt att presentera föreskrifter och allmänna råd inom det här området utan att placera in dem i sitt sammanhang. I författningen presenteras också ett antal definitioner av använda termer och begrepp, i de fall språkbruket kan vara kluvet och missförstånd lätt uppstår. De övergripande krav som ställs upp är att myndigheten skall planera och styra handlingsflödet på ett ändamålsenligt sått, att en plan över handlingsflödet skall upprättas om arkivmyndigheten begär detta och att myndigheten på begäran skall kunna tillhandahålla dokumentation som visar hur reglerna tillämpas. En sådan plan bör kunna utgöra en del av myndighetens kravspecifikation under utvecklingsarbetet och vid eventuell upphandling av konsulttjänster, liksom den även kan utgöra en del av den dokumentation som myndigheten enligt annan lagstiftning är.skyldig att upprätta över ADB-system. Arkivmyndigheten måste dessutom kunna begära att ett styrinstrument vid behov upprättas för kontroll av det aktuella handlingsflödet. Om detta är komplext, bör ett sådant instrument omfatta den totala arkivbildningen, en s k arkivbildnings- eller dokumenthanteringsplan. Planen bör t.ex. innehålla uppgifter om olika handlingstypers framställning (medium och databärare), överföring (t ex utskrift på papper eller mikrofilm, scanning, OCXR-inläsning) och övriga åtgärder (t ex registrering, handläggning, arkivering och ändring/gallring). 61

5 Birgitta Lindencrona, Utbildningsdepartementet, påpekade att arkivens roll är viktig i forskningssammanhang. Om arkiven inte fanns och bevarades, skulle det inom åtskilliga områden inte kunna bedrivas någon forskning. Politiker kan dock visa upp motsägelsefulla attityder när forskning om individer och grupper kommer på tal, beroende på tillfället och till vem man riktar sig. Vid ett tillfälle är forskningen nyttig och nödvändig, något som skall gynnas och uppmuntras, en annan gång är den farlig, blottställer och utlämnar människor och måste omges med starka restriktioner. Kluvenheten illustrerar den aktuella konflikten mellan att bevara för forskningen och gallra för integriteten. Tidigare var det tyngsta argumentet för gallring ekonomiskt- arkiv kostar pengar. Därför fick vi under och 1980-talen en rad förslag och utredningar om intensivdataområden och individurval av 5-, 15- och 25-födda. Det argumentet hade relevans för de skrymmande pappersarkiven. Nu är informationstekniken en annan, informationen lagras utrymmessnålt och blir allt mer lättillgänglig och bearbetningsbar. De ekonomiska argumenten för gallring håller på att förlora sin bärkraft. J ag skulle välkomna ett helhetsgrepp på hela lagstiftningen, så att arkiven i större utsträckning kan bevaras, så att man undviker slentrianmässiga urvalsbevaranden och så att man får betryggande regler för integritet utan att tvingas gallra. Gallring av integritetsskäl ger en rensad bild av vår tid och försvårar för den som söker sina rötter. Forskningen har behov av ett källmaterial som belyser alla sidor av ett samhälle, även de sidor som är mörka eller som berör socialt utslagna och andra marginaliserade grupper. Det hjälper oss att få en helhetsbild och motverkar mytbildning och okunnighet. Alla professionellt verksamma har här en uppgift som folkupplysare och opinionsbildare- Riksarkivet borde ha det även gentemot politiker- att föra ut detta budskap i vidare kretsar. Leif Gidlöf, (se även separat artikel, s 43. Reds anm) Krigsarkivet, talade om arkivverksamheten och arkivinstitutionernas roll i!t-perspektiv och påpekade inledningsvis att vi har en benägenhet att överskatta plötsliga förändringar och se dem som unika, att tala om paradigmskifte och revolution. I stället bör man betrakta utvecklingen med relativism och distans. Emellertid betecknar konceptet LEXIT något nytt och positivt såsom en satsning på att överblicka informationsteknikens utveckling fram till år 2005 i ett övergripande sammanhang. Det är från ett arkivperspektiv speciellt positivt. Vi upplever en pågående trend från ett statiskt till ett dynamiskt perspektiv och en målförskjutning i riktning mot spridning och aktivt tillgängliggörande av arkivens innehåll, engage- 62

6 mang i kunskapsförmedling och kommunikation snarare än i innehåll och kvalitet. Utvecklingen har gått från de stora centrala informationssystemen på 70-talet över decentraliseringen med persondatorn på 80- talet fram till90-talets möjligheter att arbeta lokalt och internt via nätverk som underlättar en återförening av makro- och mikroperspektiven. Ä ven om den tekniska kontinuiteten är stor, är likväl utgångspunkten för LEXIT - att avreglera och avlägsna hinder för IT- okonventionell. Det ersätter de hittillsvarande försöken att i efterskott styra och lappa i regelverken. Datalagen är ett exempel på detta. Det är därför viktigt att LEXIT har bred politisk förankring. Författningsöversynen kan då genomföras så samlat som möjligt. Två scenarier manas ibland fram i samband med IT, även bland arkivarier. Det ena är positivt - ett öppnare samhälle, lättare tillgång till information, främjande av individens egna initiativ och av dialogen i det offentliga samtalet. I det negativa scenariet är IT något ostrukturerat, med oklart ansvar och betydande integritetsrisker, informationen blir en förbrukningsvara, på det politiska planet spirar urartningstendenser med ytliga och flyktiga opinioner och risker för s.k. mentometerdemokrati, på det sociala planet riskeras en uppdelning av medborgarna i A- och B lag, beroende på deras insikter och färdigheter i den nya tekniken. Men efterhand kommer bilderna att sjunka ihop och man kommer att på ett pragmatiskt sätt söka sig fram till praktiska lösningar. I denna informationsvärld finner arkiven sin plats och börjar uppfattas som aktörer, som tillhörande den samlade informationsmiljön och inte bara som besvärliga kravmaskiner och kontrollanter. Hur kan då IT påverka arkivens roll? Det sker på flera sätt. Redan i dag finns en tendens att betrakta gallring snarast som en fråga om bevarande.!t-utvecklingen förstärker bevarandemålen. Den tekniska utvecklingen från fysiska dokument till potentiellt och obegränsat föränderliga handlingar skapar nya psykologiska förutsättningar. Inte heller kommer bevarande att längre ses som ett resurskrävande hinder. Styckepriset per bevarad digitaliserad uppgift sjunker stadigt. Påverkan av IT sker också genom att en ökad samverkan kommer till stånd mellan arkiven- ny och gemensam normbildning och fortbildning, mer av samverkan och delning av gemensamma resurser. Samverkan kommer att kunna ske enligt tre principmodeller-nätssam verkan, tekniksamarbete och fullständig administrativ samordning. Nätverkssamverkan materialiseras i form av ökad information genom uppkopplingar, informationsdelning, CD-distribuerad information m.m. Tekniksamarbete sker genom en utbyggnad av specialfunktioner och att arkivmyndigheter och andra mot avtal utnyttjar 63

7 varandras tjänster. Fullständig administrativ samordning sker bl a genom en centraliserad arkivstruktur och ett likformigt författningsverk över hela sakområdet. Genom att arkiven köper och säljer tjänster av varandra uppstår synergieffekter. En ökad samverkan mellan statlig och kommunal sektor ligger nära till hands. De effektivitetshöjande åtgärderna främjar arkivens ställning i resurskonkurrensen gentemot andra samhällssektorer och gör arkivens roll tydligare gentemot politikerna. Arkiven kommer också att möta en internationalisering, som vi i dag är helt oförberedda på. Tiden talar för en ökad öppenhet. Vi kommer inte att kunna göra någon åtskillnad på records och archives. Medieneutrala författningar gynnar den utvecklingen. I fråga om arkivens forskarservice kan det påpekas, att IT ger helt nya möjligheter, inte bara vad gäller uppkoppling mot olika nätverk, utan också i fråga om återanvändning av information. Det öppnar möjligheter att bygga upp nya forskarmiljöer för studier av!t-information. Man kommer att genom uppkopplingar kunna ta del av arkivens information på hemorten. Fjärrstudier blir vanliga.!t-tekniken ger möjligheter att scanna in och i datorn bearbeta pappersoriginal på ett sätt som närmar sig vad man skulle kunna kalla retroaktiv arkivbildning. Den datoriserade forskningsmiljön tonar fram, men var ställer ekonomin gränser? Sj älvfallet måste informationsförmedlingstjänster kunna upphandlas, men det får inte försämra den digitala informationens tillgänglighet. Det skall till sist sägas att!t-utvecklingen kräver principiellt nytänkande och att man tar till vara alla möjligheter att samverka. Vi går mot ett mer pragmatiskt och ett mindre teoristyrt arbetssätt. Per Jansson, Riksarkivet, redogjorde för hur arkivmyndigheterna genom utveckling av nya arbetsmetoder skall kunna svara upp mot de nya krav som ställs genom IT och den nya lagstiftning som förutskickas i LEXITrapporten. E t t vanligt sätt att arbeta i dag när en myndighet skall skapa ett nytt!t-system är att göra det utan tanke på arkivfrågorna. Dessa löses i bästa fall i efterhand. Både de arkivbildande myndigheterna och arkivmyndigheterna harvarit missnöjda med den lösningen. Det har länge varit ett krav från arkivsidan att vara med vid skapandet av nya!t-system. Ett projekt vid Riksarkivet, ARKSYS, som fått stöd av forskningsrådsnämnden, arbetar med frågan var i planeringsfasen arkivaspekterna skall tas in. Tidigare har arkivutredningar i regel gjorts myndighetsvis. Något sådant är inte längre rationellt. Med nätverk och kanske en databas med grunduppgifter enligt LEXIT-modell och sedan applikationer utifrån detta, blir det nödvändigt att utreda förhållandena inom hela sektorer, där 64

8 många myndigheter är involverade- statliga eller inte. Sålunda kommer Riksarkivet tillsammans med Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Naturvårdsverket, länsstyrelser och - i någon mån - Lantmäteriverket att genomföra ett arkivprojekt inom livsmiljöområdet. Ett annat motiv för tidigare arkivutredningar har varit att utöka gallringen. Då har incitamentet varit att vinna utrymme och på det sättet förbilliga arkivvården. När nu!t-användningen ökar och pappersanvändningen ersätts av elektroniskt lagrad information, kommer det ekonomiska incitamentet att minska i betydelse. Behovet av gallring försvinner visserligen inte, men det tonas ned. I stället tror jag att arkivprojekten kommer att fokusera på den information som skall bevaras, att lyfta fram material, att förbättra datakvaliteten och att göra informationen sökbar. Jag tror nämligen att arkivsidan kommer att få svara för datakvalitet och att få till stånd bra söksystem. Även autenticitetsfrågan är till en del en arkivfråga, eftersom den har en så stor betydelse för den källkritiska granskningen. Med ett ökat bevarande på elektroniskt vis finns det heller ingen anledning att arbeta med urvalsprinciper (individ urval, intensivdataområden). Man skall inte heller i framtiden behöva ändra gallringsföreskrifter därför att mindre rutinändringar görs i system. Redan i dag satsar Riks- och landsarkiven på standardisering. Det är viktigt att myndigheterna gör den upphandling som ligger i linje med Riksarkivets tekniska föreskrifter. Dessa föreskrifter kan senare ersättas av standarder. Arkivens användare kommer att vara mycket beroende av hur information hanteras. De måste kunna utöva källkritik, även om autenticitet och synen på original förändras. Då arkiven, som ovan sagts, har ett ansvar för datakvaliteten, finns anledning för arkivmyndigheterna att ställa krav på myndigheternas arkivvård, men också att själva arbeta aktivt med att ta fram bra verktyg för att redovisa arkiven. Vilka instrument finns? De flesta arkiv förtecknas fortfarande efter det allmänna arkivschemat. I sin huvudstruktur är det 92 år gammalt och tar naturligtvis ingen hänsyn till förutsättningarna att kunna redovisa digitalt lagrad information. Man arbetar nu på att ta fram ett modernare allmänt förteckningsschema. I det sammanhanget kan det vara på sin plats att nämna, att man inom den internationella organisationen International Council of Archives (ICA) håller på att ta fram en Descriptive Standard inom detta område. För att bringa ordning i arkivbildningsstadiet kanske man skulle få en renässans för arkivbildningsplanen-dock i en starkt förändrad variant. Den nya tekniken genererar vidare tendenser att myndigheter villleverera arkiv tidigare än hittills till arkivmyndigheterna. Det leder i sin tur till att arkivmyndigheterna får kontakt med nya användargrupper. Det nya sättet att se på autenticitet, 65

9 handlingsbegreppet och kravet på god datakvalitet ställer emellertid krav på arkivmyndigheterna från forskare och andra användare av informationen. De måste kunna göra källkritiska överväganden. Källkritik är naturligtvis inget nytt, men här kommer nya moment in, ex vis autenticitet med hjälp av elektroniska sigill eller överväganden om datakvalitet, i de fall den aktuella databasen hämtat uppgifter från andra databaser. I de här exemplen måste arkivmyndigheten eller den arkivbildande myndigheten hjälpa till med dokumentation för att möjliggöra bedömningarna. Ulf Söderberg, Krigsarkivet, talade om kompetenskrav och utbildningsfrågor i en!t-dominerad arkivverksamhet och ansåg att IT tveklöst får en ingripande roll på ett sätt som får allvarliga konsekvenser för yrket. Alla områden kommer att beröras och alla kommer att behöva goda kunskaper om IT. Vi står inte längre inför ett val mellan digitala upptagningar och papper. I framtiden kommer valet att stå mellan digitala upptagningar eller ingenting. En allt mindre del av all information som produceras kommer att bevaras på papper. Högre och!t-anpassade kompetenskrav kommer att gälla, inte bara inom statlig sektor, utan även hos kommunerna. De digitala arkiven måste bevaras och vårdas, annars avspeglar arkiven inte längre verksamheten. Datorer blir ett nytt redskap för användning av arkiven och det ger en enorm fördel jämfört med pappersarkiven. Men hur skall vi göra med dem som inte kan använda datorer? Arkivinstitutionerna måste ha en beredskap för!t-handikappade personer. Utöver alla de tidigare, traditionella kompetenskraven måste vi ha kunskaper i juridik, samhällsvetenskaper, medicin m m. Specialkompetenser kommer att behövas inom vissa områden. Likväl är det vår förhoppning att yrket kommer att kunna hållas ihop. Håkan Färm, Statskontoret, gav en överblick över framtiden. Vad har vi att vänta oss? Alltsedan Carl Bild t och Bill Clinton utbytte meddelanden över datanätet, råder i Sverige en närmast euforisk stämning kring allt som har med IT att göra. I regeringskansliet har man skapat nya kanaler till de styrande och varje statsråd har fått sin adress. Efter mönster från USA talar man om Information Super Highways. Tekniken finns redan och nu gäller det trafikreglerna - hur kommer man på och av dessa highways och hur beter man sig under färden? I USA leder IT till en omprövning av hela statsförvaltningen och dess sätt att arbeta. Inom EU förbereds förslag till riktlinjer om!t-användning för offentlig upphandling, för administration av dokument (ex vis körkort) och marknadsinformation för jordbrukare, tillverkare och detaljister. Hur ser förnyel- 66

10 sen av Sverige ut? I ett historiskt perspektiv har vi gått från jordbrukssamhället till industrisamhället och nu är vi på väg in i kunskapssamhäll et. I vårt land finns unika förutsättningar - vi har sedan tidigare en!ttradition och ett teknikintresse, Sverige är det datortätaste landet, vi har den mest avreglerade telemarknaden och kommunikationsnätverken är under snabb utbyggnad. Toppledarforum har tecknat en framtidsbild - informationen flödar fritt, nationellt och internationellt, ett väl förankrat legalt ramverk reglerar en offentlig elektronisk förvaltning som arbetar med geografisk obundenhet, automatiserad handläggning och integrerade rutiner som binder samman offentlig förvaltning och näringsliv. Som ett exempel på sådana nya arbetssätt kan nämnas elektronisk handel, som innebär att man genom automatiserade rutiner kommer att kunna eliminera fakturor. Varje faktura motsvarar ca 340 kr i hanteringskostnader- i den offentliga förvaltningen förekommer ca 32 miljoner fakturor. Man kan säga, att nu är IT på väg "att lyfta". Martin Holmgren, Justitiedepartementet, gav avslutningsvis en kortfattad överblick över vad som nu pågår i regeringskansliet. Man är där helt införstådd med att datalagen är föråldrad. Tills vidare måste man avvakta vad som händer inom EU med förslaget till direktiv om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter (det s k datadirektivet). Inom ministerrådet är det färdigbehandlat i sak, men går sedan vidare till parlamentet för slutbehandling. När direktivet blivit slutgiltigt fastställt, har vi tre år på oss att införliva det i svensk lagstiftning. Men så länge datalagen gäller, får vi också leva med registerlagar. I avvaktan på datadirektivet pågår förberedelser för en ny data-/integritetsskyddslag. I det samromanhanget får man även se över begreppsapparaten, det gäller sådant som handlingsbegreppet i TF mm. Kommande lagstiftning kommer att bli teknikoberoende och innesluta sådant som elektronisk ärendehantering, elektroniska anslagstavlor (BBS) mm. Med tiden kommer vi att få nya informations- och nätverksstrukturer. Då kommer även en rad glesbygds- mfl frågor, som närmast är av politiskt slag, att aktualiseras. Lennart Lundquist 67

11

12 Översikter och recensioner "V år beredskap är god" Arkivväsendet inför sekelskiftet Att inom utbildnings- och forskningssektorn planera för framtiden är ett bevis på klokhet i en tid då utvecklingen på många områden går svindlande snabbt och då knapphet på statliga resurser ser ut att bli något offentlig sektor får leva med under överskådlig tid framöver. Men för att kunna blicka framåt måste man också både se bakåt och analysera dagsläget. Ändå blir troligen prognosen såväl osäker som kontroversiell - särskilt om man överlåter åt mer än en prognosmakare att individuellt utlåta sig om vad som kan förväntas av det kommande kvartsseklet. Med avstamp i Riksarkivets 375-årsjubileum förra året har nio framträdande personer inom arkivväsendet åtagit sig att, var och en utifrån sin utsiktspunkt, kortfattat reflektera kring dagsläget och framtiden. Resultatet sammanfattas i en vacker och illustrerad liten skrift-arkiven inför tvåtusentalet. Programskrift för Riksarkivet och Landsarkiven. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 9, Västervik 1994) - vars syfte är att presentera en probleminventering och lägga grunden för en strategi. Här ryms såväl fakta som provocerande och divergerande åsikter. För en utomstående blir läsningen därmed intressant och spännande.. Lagerhus eller kristallkuber? Som sig bör rör det första bidraget huvudsakligen nuläget. Under rubriken "Arkiv är inga lagerhus" uppehåller sig Helmut Backhaus vid de offentliga arkivens uppgifter och aktuella problem. Han poängterar rollen av nationens minne och därmed kravet på materialets tillgänglighet för alla slags nyttjare. Bevarandeteknologins snabba utveckling, kopieringsteknikens betydelse i kampen mot slitage och gallringsproblematiken hör förstås till det som chefen för Riksarkivets depåbyrå särskilt lyfter fram. Lika naturligt är att Torbjörn Hörnfeldt från samma institutions tekniska byrå fördjupar resonemanget kring framtidens databärare. Inför hans tal om optiska band och kristallkuber med lagringskapacitet på 69

13 tiotusentals hyllmeter papper - och blixtsnabb återsökning! - prövas lekmannens fantasi och föreställningsförmåga. Det är dock inte svårt att fatta Hörnfeldts varningar inför risken att den tekniska utvecklingen går så fort att brist uppstår på den utrustning som är nödvändig för att nå och konvertera på föråldrade databärare lagrad information. En tröst är upplysningen att kanske en av lösningarna blir att återgå till en dokumenterat överlägsen databärare: pergament! Kanske är det klokt att skynda långsamt och eftertänksamt i teknikernas spår? Det är som bekant inte alltid deras "epokgörande" lösningar visat sig eviga. Offentlighetsprincip i centrum Problematiken kring de nya databärarna är omfattande och berörs även i flera andra bidrag. Att gallring är nödvändig är allom bekant men det som återstår sedan sådan företagits ska tillgodose tre krav: Rätten att ta del av allmänna handlingar, rättskipningens och förvaltningens samt forskningens behov. Men vad är en allmän handling när informationen finns på annat än papper? Claes Gränström, RA:s specialist på området, utreder i sitt bidrag några i sammanhanget väsentliga omständigheter. Den i tryckfrihetsförordning och arkivlag stipulerade svenska offentlighetsprincipen utgör grunden för kravet på arkiven att vårda och tillhandahålla myndigheters handlingar. Men det åligger å andra sidan myndigheterna vid skapandet av handlingarna att tillse att de är beständiga. Här föder den tekniska utvecklingen problem som är nödvändiga att lösa. Brister i den hanteringen får inte resultera i hinder för den enskildes insyn. Gränström påminner vidare om den viktiga men svårbestämbara övergångsperioden i ett arkivmaterials liv då nuets krav på insyn med växande tidsdistans övergår till att motsvaras av ett allmänt kultur- och forskningsintresse. (Inom forskarvärlden har man nog tyckt att det på senare tid mera varit samhällets än forskarnas önskemål som stått i fokus för arkivvärldens mödor. Ett måhända taktiskt men likväl kortsiktigt handlande. Den dag ett material inte längre är intressant för samtiden är det ju huvudsakligen forskarnas efterfrågan som legitimerar dess bevarande!) Gränström berör vidare behovet av likformighet vad beträffar arkivbeskrivningar och av kringuppgifter vid den traditionella arkivförteckningens ersättande med databärare med krav på struktur och systematik. Medieutvecklingen har skapat nya problem för arkivarierna att brottas med: Hur garantera äktheten vid förflyttning från en databärare till en annan? Hur formulera gallringsregler när det inte är pappershandlingar 70

14 utan upptagningar för automatisk databehandling det rör sig om? Vad kommer anpassningen till EG att innebära? Såväl de nya databärarna som närmandet till det internationella samhället har utsatt offentlighetsprincipen, en grundpelare för svensk demokrati och rättsordning, för stora påfrestningar. Dörr på glänt Men även om nämnda princip i stort sett varit gällande sedan 1766 står dörren till arkiven bara på glänt: "Porten är gammal och tung och gångjärnen kärva". En besökare möter alltför ofta svårigheter på sin väg till önskad information. För den uppfattningen står chefen för RA:s forskningsbyrå Kari Tarkiainen. Det finns, menar han, en schablonbild av arkiven som något otillgängligt och rentav skrämmande och av arkivarierna som drakar som bevakar sina skatter. släktforskningen, den stora demokratirörelsen i forskarvärlden, har visserligen betytt mycket för att ändra förhållandet men kvar står det faktum att återsökningsmetoderna kräver en förtrogenhet som bara institutionstjänstemännen och de akademiska forskarna besitter. Alltför sent och hittills i alltför liten utsträckning har datorerna tagits till hjälp. Men de äldre maskinskrivna arkivförteckningarna utgör då ett problem. Optisk scanning utgör sannolikt härvidlag en lösning men nyordnande och nyförtecknande av visst äldre handskrivet underlag blir sannolikt ofrånkomligt. De arkivbildande myndigheternas övergång till att datorisera sin informationsbehandling innebär problem för arkiven, som enligt offentlighetsprincipen skall tillhandahålla de nya informationskällorna på samma villkor som de pappersburna. Men här finns ännu outredda ekonomiska konsekvenser att begrunda. Tarkiainen påpekar stillsamt att mikrofilmning - för att underlätta tillhandahållandet och för att skydda material som är utsatt för frekvent utnyttjande- sedan länge varit en akut fråga för arkiven men att handlingsprogram inom arkivväsendet för denna ännu saknas. Steg på vägen mot bättre forskarservice representerar de beståndsöversikter som svenska arkiv i de kontinentala institutionernas efterföljd nu börjat producera. Flera av landsarkiven och Krigsarkivet har gått i spetsen och nu är även Riksarkivet på'väg. Om den verksamhet som lett fram till de riksövergripande Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) och Arkivinformationssystem för Riksarkivet i och landsarkiven (ARKIS) skriver Göran Kristiansson och Per-Gunnar Ottosson i en särskild artikel. Tarkiainen berör avslutningsvis ett sällan diskuterat hinder som forskaren kan möta, det etiska. Den gällande uppfattningen är att socialt miss- 71

15 krediterande uppgifter inte bör vara tillgängliga. Men om detta skulle leda till tvättning av källmaterialet bleve resultatet på sikt en osann historieskrivning. Såväl vår tids myndigheter och makthavare som enskilda individer skulle inför framtidens granskare framstå i bättre- eller i varje fall annorlunda - och därmed falsk dager. Arkiv i riskzon Det privata näringslivet är viktigt, på det lever vi alla. Men tvingande lagar för bevarande av de privata företagens arkiv saknas i stort sett, förutom kravet på att de sista tio årens handlingar skall överlämnas till konkursförvaltaren. Kvar för framtidens forskare blir alltså de minst smickrande sidorna av svensk företagsamhet- medan resten hamnar på tippen eller i dokumentförstöraren. Resultatet blir "som att beskriva ett långt äktenskap utifrån skilmässohandlingarna" skriver landsarkivarien Anna Christina Ulfsparre som är sakförståndig på området i sin egenskap av ordförande i Section för Business and Labour Archives vid International Council on Archives. Ett fåtal stora företag tar av eget intresse sitt ansvar men resten av näringslivets historia räddas endast sporadiskt för eftervärlden. På några håll i landet tas visserligen av företag, kommuner, landsting och staten gemensamt finansierade regionala initiativ men de räcker inte till. Det måste i det läget falla på RA och landsarkiven, som också har kompetensen, att hävda samhällets ansvar att förhindra en ödesdiger lucka i den framtida kunskapen om en viktig bit av vår historia. Från kontroll till utbildning Sedan 1900-talets början har RA haft rätt och skyldighet att inspektera statliga myndigheters arkiv, ett åligg~nde som senare vad beträffar lokala och regionala arkiv delegerats till landsarkiven. Efter hand kompletterades, konstaterar landsarkivarien Carl-Edvard Edvardsson, den fysiska kontrollen med utbildning och rådgivning i arkivfrågor för myndigheternas personal. Och sedan tillkomsten av den nya arkivlagen går tillsynen främst ut på att se till att dess intentioner uppfylls. Förr var det säkerheten, sökbarheten och gallringen som kontrollerades, nu har kraven på "god offentlighetsstruktur" (:värnandet om rätten att ta del av allmänna handlingar) och acceptabel arkivbeskrivning tillkommit. Även på detta område har den tekniska utvecklingen komplicerat verksamheten-på just de sätt som berörts i ovan redovisade bid:ag. Annat som skapat problem är privatiseringen och bolagiseringen på det statliga området, där vissa verksamheter därmed hamnat utom arkivlagens räckvidd. Tendensen till 72

16 centralisering inom myndighetsvärlden - med datasystem som binder samman hela ansvarsområdet - gör att centrala myndigheter med lokala och regionala kontor ses som en arkivbildare och att Riksarkivet därmed måste ta över mer och mer av tillsynen. Ä ven om arkivens yttre volym inte beräknas växa mer ökar mängden arkivinformation däremot snabbt. Gallringsfrågorna blir av största vikt för eftervärlden och forskarna och därmed blir arkivarierna, deras utbildning och inte minst deras historiesyn, vitala frågor. Edvardsson reser spörsmålet om inte en differentiering inom yrket kommer att bli nödvändig. Men inför en uppdelning av kåren i t ex en grupp inriktad på informationshantering ("records management") och en på forskarservice ("archives service") krävs som sammanhållande gemensamma element såväl en yrkesideologi som en yrkesetik. slutton i dur I sin sammanfattande kommentar där strategin för kommande verksamhet dras upp ser riksarkivarien Erik Norberg optimistiskt på morgondagen. Problem finns- men också möjligheter. Norberg ser för sin del för sig en framtid innebärande att arkivinstitutionerna - tack vare just den problemskapande tekniska utveckling som flera av skrivbentema uppehållit sig vid -får en större roll i samhällsutvecklingen. Forskaren kan med tacksamhet notera att han lyfter fram behovet av forskarsalar med adekvat teknisk utrustning. Att arkivarierna i tjänsten själva ska kunna forska betraktar han, som själv disputerat och är aktiv forskare, som självklart. Behovet av ökad utåtriktad verksamhet- inte minst med den nya vänföreningens hjälp och stöd-mot såväl det svenska som det internationella s~mhället poängteras också. Samarbete med andra lärda verk är ett led i samma verksamhet. Det blir alltså- trots markeringen av de litet konträra och samtidiga kraven på såväl kontinuitet vad avser de traditionella viktiga uppgifterna (mottagande, vård, tillhandahållande etc) som absolut nödvändig förnyelse och orotänkande - en slutton i dur på en tänkvärd framställning. Tilläggas bör att illustrationerna är väl valda. Ett litet frågetecken dock för den ritning till avträdet vid sjukhuset i Östersund som pryder artikeln om tillsynsverksamheten. Är den avsedd att visa med vilken grundlighet inspektionerna av de lokala myndigheternas arkiv bedrevs? Jarl Torbacke 73

17 Pär Frohnert, Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige Rättshistoriskt bibliotek XL VIII. Lund Pär Frohnert vill i sin avhandling "Kronans skatter och bondens bröd", som lades fram vid historiska institutionen vid Stockholms universitet, undersöka "hur den lokala förvaltningen, och därvid särskilt uppbörden, i praktiken fungerade i 1700-talets Sverige, och hur det möte mellan statsmakt och bönder som här ägde rum tog sig uttryck" (s. 1). Avhandlingen har vuxit fram i anslutning till projektet Centralmakt och lokalsamhälle- beslutsprocess i 1700-talets N orden. Det är en lång (3 73 sidor) och detaljrik bok med många infallsvinklar, djupt beroende av arkivmaterial och mycket teorimedveten. Två fögderier undersöks, det spannmålsproducerande Västernärkes fögderi med starkt inslag av frälsejord, säterier och ståndspersoner, och Säters fögderi, ett egalitärt bondesamhälle dominerat av bergsnäringen och med skattesystemet inriktat på att förse Stora Kopparbergslagen med kol, ved och arbetskraft. Båda fögderierna låg nära respektive läns residensstad och hade goda kommunikationer. De lokala ämbetsmännen- kronofogde (häradsfogde, /krono/befallningsman), häradsskrivare och länsman - undersöks med avseende på karriär, utbildning, social herrtvist och materiella villkor, dvs som yrkesgrupp och som social grupp (kap. 3). Regelverket för uppbördssystemet diskuteras- hur det såg ut och hur det förändrades och orsakerna bakom förändringarna (kap. 4). Huvuddelen ägnas hur regelverket fungerade i praktiken, dels under "normala" år (kap. 5), dels under år då skatteuppbörden försvårades av missväxt eller uppror (kap. 6). Säters fögderi berördes direkt av Dalupproret medan Västernärkes stod utanför. Frohnert undersöker dessutom vad justitiekanslerns inspektionsresor kan ge i det här sammanhanget (kap. 7). Denne hade nämligen genom sin instruktion 1738 blivit en instans för allmänhetens klagomål mot ämbetsmännen. Lyckas då Frohnert komma bakom instruktionerna och in på verkligheten? Svaret är övervägande "ja". Undersökningarna på lokal nivå visar ett uppbördssystem som fungerar tack vare att man praktiserar sig fram efter omständigheterna. Det fungerar delvis olika i Västernärkes fögderi och i Säters och dessutom kan det variera mellan de olika socknarna i ett och samma fögderi. Frohnert framhåller att det kännetecknas av målrationalitet i stället för av formrationalitet. Kronan- på central nivå och 74

18 via sin förlängda arm länsstyrelsen-hade ingen möjlighet att upprätthålla en kontroll på detaljnivå. Kronan var också beroende av sina fogdar, häradsskrivare och länsmän. De var nämligen inte så lätta att ersätta, eftersom det var genom praktik helst'inom fögderiet ifråga som man lärde sig yrket, inte genom universitetsstudier med examen. Kronan var också beroende av de skattskyldiga - att de erlade skatterna men också att de klarade sig genom nödår och inte pressades för hårt när det politiska läget var instabilt. Under nödår lånade Kronan ut spannmål till bönderna som sedan hade att betala av dessa lån, och redogörelsen för hur de båda betalningssystem fungerade ihop, som bönderna då var involverade i - återbetalandet av spannmålslånen och skatteuppbörden - påminner om dagens diskussion om skatter och transfereringar. De räntefria spannmålslånen återbetalades nämligen utan bestämd tidsgräns och kunde dra ut på tiden och då fungera som understöd, medan skatterestantierna skulle drivas in inom tre år. Ett ex.: I Ovansiljans fögderi i Kopparbergs län hade man ännu 1760 inte betalat av lånen från missväxtåren under första delen av 1740-talet. Fogden förskotterade ibland böndernas skatter mot ränta - och sällade sig därmed till andra tillgängliga långivare som präster och handelsmän. Här anknyter Frohnert till modern forskning om skuldsättning på landsbygden, t ex Maria Ågrens. Han framhåller också att böndernas behov av lån kan ha bidragit till att de relativt snällt betalade sina skatter - om de häftade i skuld till Kronan kunde det nämligen inverka menligt på deras möjligheter att få privata krediter. Ett sådant förhållande har påvisats för Norges del under 1700-talet (s. 281). Frohnert prövar att sätta in den svenska lokala förvaltningen i ett europeiskt sammanhang och jämför såväl med Webers kriterier för en rationell byråkrati som hans kännetecken för en ståndspräglad förvaltning under ett förbyråkratiskt skede. Han finner att den svenska uppbördsförvaltningen under frihetstiden hamnar någonstans mellan dessa båda stadier. Som redan framgått väger målrationaliteten tyngre än formrationaliteten i Sverige, medan Webers rationella byråkrati kännetecknas av det omvända förhållandet. I jämförelse med den lokala förvaltningen i andra länder framstår dock den svenska som den mest byråkratiska enligt Frohnert. Det mest fascinerande i avhandlingen är kartläggningen av hur uppbördssystemet fungerade i praktiken - hur olika det nu än kunde vara. Infann sig alla skattskyldiga till uppbördsstämmorna? Körde de skattskyldiga de skattepersedlar de skulle leverera till fogden, eller till den som skulle ha persedlarna som sin indelta lön, eller dit där avsalupriserna var fördelaktigast? Samarbetade de skattskyldiga för att underlätta för egen 75

19 del? Förekom det att man var kollektivt ansvarig för att skatten levererades? Involverades sockenstämman på något stadium? Fick de skattskyldiga något kvitto på att de betalt sina skatter? Vad gjorde kronofogden personligen och vad fick länsmannen göra? Hur sammanblandade var fogdens privata ekonomi och statens skatter? Mm, mm. Det här är ingenting som står klart angivet i källorna- kvarlevorna - utan något som Frohnert vaskat fram genom idog genomgång av ett mycket stort och komplicerat källmaterial från olika arkivbildare och behandlat med kombinationsförmåga och forskarblick Här kommer också de viktiga och i dagens forskning så uppmärksammade frågorna in om mötet överhet- undersåtar, I sin analys härav finner Frohnert den av Eva Österberg m Hanvända termen interaktion tillämplig. Förhållandet var öppet för förhandlingar och möjligheter. Som all god forskning ger den här avhandlingen upphov till nya frågor och författaren har på åtskilliga ställen framhållit områden där ytterligare forskning behövs, t ex om länsmännen och om bondeståndets roll i det politiska beslutsfattandet rörande förändringar i regelverket för uppbörden. Vi som arbetar inom arkivsektorn har "kvarlevorna" i vår vård. Men det intressanta är ju den situation och det skeende som lämnade efter sig dessa kvarlevor. Och det är, som i fråga om det av Frohnert undersökta frihetstida uppbördssystemet inte alltid så enkelt att få fram vad som utspelade sig och relationerna mellan de inblandade. Det är därför utomordentligt viktigt, att teorimedvetet och öppet för aktuell forskning gå på djupet i analysen av svårtolkat arkivmaterial, både vad gäller kvarlevorna från äldre tider och kvarlevorna från dagens samhälle - i konventionell form och i den moderna teknikens dräkt. Det är därför Pär Frohnerts avhandling är en bok för arkivarier ävenom-trots att?- den inte är en handbok. Läs den! Anna-Brita Lövgren 76

20 Tartu Vlikooli (Academia Gustaviana) Senati protoko/lid Konsistoriumsprotokolle der Universität Dorpat Il Ed. Arvo Tering. Publicationes Bibliothecae Universitatis Litterarum Tartuensis VII. Tartu sid. En av de många viktiga arkivsamlingar som åter har öppnats för bl a svenska forskare efter de baltiska staternas självständighet är handskriftsamlingen i Tartus universitetsbibliotek. Redan under tsartiden besöktes biblioteket av flera svenska forskare, vilket fortsatte under Estlands självständighetstid på och 30-talen. Även under den sovjetiska regimen har enstaka svenska forskare lyckats få tillstånd att besöka biblioteket och ta del av de rika samlingarna, inte minst från den svenska tiden under 1600-talet. En central roll i det svenska 1600-talets baltiska historia i allmänhet och dess lärdomshistoria i synnerhet spelade självfallet universitetet i Dorpat, grundat Därför är det en välgärning att universitetskonsistoriets protokoll nu har börjat ges ut i en modern, kommenterad, utgåva. Nyligen har den andra volymen, omfattande åren , kommit ut av trycket i en väl kommenterad och med noter och register försedd volym. Allra sist ges några facsimil-exempel på originalhandskriften, vilka övertygar läsaren om att utgivaren fått göra ett rejält dagsverke innan han nått fram till målet. Pikturen är ibland så kladdig och svårläst, att andra klassiska skräckexempel som t ex Axel Oxenstiernas brev närmast framstår som lättlästa. Originalets latinska text har ederats parallellt med en estnisk översättning. Förord, kommentarer, noter och register är tryckta på estniska och tyska. Det är med andra ord ett storverk som utförts av den noggranne och mycket kunnige utgivaren Arv o Tering, en ung estniskt historiker som är verksam vid bibliotekets handskriftsavdelning. Arvo Tering är en god kännare av den estniska och livländska lärdomshistorien, och har bl a sysslat med Dorpatuniversitetets tyska kontakter under och talen. Hans viktigaste arbete, ur svensk synvinkel sett, är den innehållsrika volymen "Album Academicum" från 1984 innehållande biografier över universitetets tjänstemän åren , inklusive en drygt 100- sidig inledning om universitetets verksamhet, lärare och studenter samt utländska kontakter under samma period. Arvo Terings aktutgåva lovar med andra ord att bli ett standardverk för de forskare som i framtiden väljer att ägna sig åt det svenska 1600-talets lärdomshistoria och i synnerhet dess baltiska förgreningar. Lars Ericson 77

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Företaget från insidan

Företaget från insidan YLVA HASSELBERG, TOMAS MATTI & TOM PETERSSON Företaget från insidan VD-korrespondens och den historiska fiiretagsforskningen Företagsarkiv har alltid haft en stor betydelse for den ekonomisk-historiska

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet

Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet THERESE DAVIDSSON Tillgängliggörande av arkivmaterial på Internet En fallstudie av Länsstyrelsen Östergötland Abstract A well marketed and easily obtainable archive increases the apportunities for the

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Förvaltningens byggstenar

Förvaltningens byggstenar s småskrifter Nr 1 Förvaltningens byggstenar rapport från ett seminarium s småskrifter Nr 1 Förvaltningens byggstenar rapport från ett seminarium Red. Marja Lemne Publikationen kan beställas från: STATSKONTORET

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

6 Nationella bevarandefrågor

6 Nationella bevarandefrågor 6 Nationella bevarandefrågor 6.1 Bakgrund och direktiv Bevarandefrågor handlar inte bara om vad man ska göra med gamla böcker utan även om förebyggande bevarandeinsatser när det gäller olika sorters material

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta?

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta? INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Torbjörn Lundqvist Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Torbjörn Lundqvist Institutet

Läs mer

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM

Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan. Ida Edlund. Institutionen för ABM Institutionen för ABM Processorienterad dokumenthantering i teori och praktik En fallstudie av Uppsalahems bevarande- och gallringsplan Ida Edlund Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Björn Asker

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN Härifrån till framtiden UTGÅVA 1 FOTOGRAFIER I ARKIVHANDBOKEN Om arkivering och Dokumentarkivet Sid 10: Börje Sjöman, Dokumentarkivet och Olle Häger, SVT Samhälle

Läs mer