PHRENICUS. Kongressen 2007 står för dörren. 20 års arbete med Schizofreniförbundet bär frukt. Prospect skapar utrymme för viktiga samtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PHRENICUS. Kongressen 2007 står för dörren. 20 års arbete med Schizofreniförbundet bär frukt. Prospect skapar utrymme för viktiga samtal"

Transkript

1 PHRENICUS EN TIDNING UTGIVEN AV INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER, SCHIZOFRENIFÖRBUNDET NUMMER 2, MAJ 2007 Kongressen 2007 står för dörren Prospect skapar utrymme för viktiga samtal Vi tycker till om Nationella Psykiatrisamordnarens betänkande 20 års arbete med Schizofreniförbundet bär frukt SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007 1

2 inledare Tidningen Phrenicus ges ut av Schizofreniförbundet. Tidningen ska spegla förbundets själ.vi vill skildra situationen för anhöriga och personer med psykisk sjukdom och dess följder. Phren är det grekiska ordet för själ. Phrenicus är också namnet på den nerv som sitter i mellangärdet. Phrenicus utkommer fyra gånger om året och skickas till förbundets medlemmar. Nästa nummer kommer i oktober Redaktionen ansvarar inte för, och tar sig friheten att redigera i, insänt material. Citera oss gärna men glöm inte att ange källan. ANSVARIG UTGIVARE Rakel Lundgren, tel REDAKTIONSKOMMITTÉ Birgitta Andersson, IFS Norrköping Barbro Benjaminsson, IFS Göteborg Per Torell, IFS Lund Kristina Kleinert, förbundskansliet REDAKTÖR Annica Holmberg, Burson-Marsteller ADRESS Schizofreniförbundet Hantverkarg. 3G, Stockholm Tel Fax OMSLAG Foto: Fotoakuten UPPLAGA 5000 exemplar MANUSSTOPP Nr 3/2007: 16 september 2007 TRYCK Mediaproduktion i Västerås AB Välkommen till kongressen 2007 och Schizofreniförbundets 20-års jubileum. Lika som för två år sedan håller vi till på norra Lidingö utanför Stockholm. Som vanligt är det ett digert program båda dagarna. Lördagen som naturligtvis mycket handlar om jubileum och seminarier, men naturligtvis också om den allt överskuggande nationella psykiatrisamordningen Ambition och Ansvar. Det skall nu bli intressant att få se vad som händer efter Milton. Vart tar psykiatrin vägen? Hur kommer politiker att reagera? Vi i Schizofreniförbundet är milt sagt luttrade vid det här laget. Under väldigt många år har vi hört att psykiatrin står mycket högt på prioriteringslistan. Väldigt högt i tal, skrift och debatt. Överbjudningar och fullständig enighet var ledstjärnan när beslutet om psykiatrireformen togs Men uppföljning efter uppföljning har visat att dessa löften långt ifrån blivit uppfyllda. Redan verkar överbjudningar komma igång. Vad vi i Schizofreniförbundet tycker är väldigt viktigt är att personer med svår, långvarig, allvarlig psykiatrisk sjukdom behandlas som vanliga människor. Ingen särbehandling med särskilda lagar och vi kräver samma vårdgaranti som alla andra har. Det handlar om människor inga mystiska varelser från en annan planet. Vart tar psykiatrin vägen? En återgång till inlåsning? Sängar eller sängplatser botar ingen. Det är vårdens innehåll som är avgörande. En aktiv psykiatrisk öppen vård med möjlighet till tillfällig inläggning när det sviktar. Men då måste man tänka nytt och även arbeta på obekväma tider som passar den enskilde. Även personer med svåra somatiska sjukdomar vårdas idag i hemmiljö. Skriet efter flera vårdplatser är som den ropandes röst i öknen. Det är innehållet i behandlingen och omhändertagandet som läker och lindrar och ibland botar. Vården och omsorgen måste förbättras och en av de viktigaste områdena är kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring. Äntligen har det kommit ett förslag till ett kvalitativt mål för behandling av schizofreni och liknande psykoser. Trots att det funnits läkemedel för behandling av schizofreni och liknande psykoser sedan 50-talet och skattningsskalor för att bestämma sjukdomens svårighetsgrad sen 60-talet har det tills helt nyligen saknats ett kvalitativt mål för behandlingen. Men för några år sedan kom ett par internationella expertgrupper med ett gemensamt förslag - Remission. Det är vårdens skyldighet att ta till sig internationella rön och anpassa dem till svenska förhållanden. Förbi är den tid när psykiatrin kunde gömma sig bakom mystiska fördomar och hemlighetsmakeri. Men det finns också starka krafter inom vårdsfären som arbetar på förändring. Må deras arbete välsignas. Nog känns det spännande och visst tror vi på att en förändring är på väg Välkommen till kongressen börja förändringen här! Rakel Lundgren, förbundsordförande 2 SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007

3 När Schizofreniförbu Sn Schizofreniförbundet tycker till om den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Vi stödjer Nationell psykiatrisamordnings förslag och bedömningar i Ambition och Ansvar till största delen. På vissa punkter instämmer vi inte och ibland vässar vi till förslagen. Det här är en sammanfattning av våra synpunkter. Yttrandet finns i helhet på vår hemsida. SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007 TEXT: Ullabritt Zoannos Utredningssekreterare Nationell Psykiatrisamordnings förslag ska vara genomförda Startpunkten är Mycket borde i ärlighetens namn ha varit på plats för länge sedan i kommuner och landsting. Mycket måste man börja med redan nu. Bara 20 procent av kommunerna hade strategier för kompetensutveckling Hur ser det ut idag? Rekryteringar och kompetensutveckling måste vara på plats innan de stora pensionsavgångarna är ett faktum. Utan välutbildad och kompetent personal är inte förändringsarbete möjligt. Vi stödjer psykiatrisamordningens förslag om ett nationellt handlingsprogram för personalförsörjning. Det finns inte tid till att vänta på pengar! Det krävs kraftsamling och rivstart nu. Vad anser vi om boendestöd? Nationell psykiatrisamordning beskriver hur bristfällig kunskapen är om boende och boendestöd. Yrket kräver spetskompetens. En del av boendena är stora och institutionslika. De för tanken till mentalsjukhusen. Boendet ska ligga i individens hemkommun och vara hemlika. Boendestöd i ordinärt boende främjar återhämtning och anhöriga avlastas. Vi anser att boendestöd är en kärninsats för personer med allvarlig och långvarig psykiatrisk sjukdom och psykiska funktionshinder. Psykiatrisamordningen föreslår att boendestödet ska uttryckas i socialtjänstlagen (SoL) och vara avgiftsfritt. Vi vill däremot att det ska vara en insats i LSS. Vad anser vi om slutenvårdsplatser? Nationell psykiatrisamordning drar slutsatsen att tillgången till slutenvårdsplatser är för låg. Vi anser i och för sig att man inte får reducera antalet slutenvårdsplatser så att personer som behöver vård inte får det. Å andra sidan får inte slutenvård ersätta aktiv vård i hemmiljön. Inläggningar i slutenvård ska ske när det är absolut nödvändigt. Vi betonar att god vård och omsorg ska ha individens återhämtning som mål. Tidig intervention ska tillämpas både vid nyoch återinsjuknande. Detta är oerhört viktigt. Personer med allvarlig långvarig psykiatrisk sjukdom och psykiska funktionshinder måste prioriteras först. De ska inte heller prioriteras ner när organisationen utsätts för ekonomiskt tryck eller förändringar. Vad anser vi om rehabilitering? Vi stödjer Nationell psykiatrisamordnings förslag om rehabilitering till aktivitet i stort. Vi vill att man ska kunna påbörja studier, inte bara avsluta dem, inom ramen för stödet. Vi föreslår också att utbudet av skyddat arbete breddas med fler aktörer på området. Stöd till fontänhusens och intresseorganisationernas verksamheter är mycket viktig. Den generella översynen av tidsgränserna i insatser och ersättningar för rehabilitering är angelägna så att inte bidragsberoendet permanentas. Vad anser vi om brukar- och anhöriginflytande? Vi vill arbeta för att föra fram, stödja och utbilda personer med allvarlig långvarig psykiatrisk sjukdom och psykiska funktionshinder till ambassadörer och förespråkare för brukarinflytande. Det stödet vill vi arbeta med i våra föreningar på lokal nivå så att personer med allvarlig, långvarig psykiatrisk sjukdom och psykiska funktionshinder kan framträda som utbildare och konsulter i vården. Anhörigas stöd ska leda till att personer med egen erfarenhet av allvarlig, långvarig psykiatrisk sjukdom får en central roll vid revisioner och utvärderingar av vårdens kvalitet och innehåll. Vad anser vi om anhörigstöd? Vi välkomnar särskilt förslaget om att anhörigas/närståendes situation förbättras genom att rutiner för information, stöd, samarbete och familjeintervention utarbetas. Barn, syskon och makar till personer med psykiatrisk sjukdom får inte glömmas bort. Vad anser vi om personligt ombud? Psykiatrisamordningens förtydligande av målgruppen innebär en vidgning av målgruppen. Det leder till att personkretsarna i LSS blir motsägelsefulla. De ekonomiska konsekvenserna av för bland annat LSS-insatser och verksamheten med personligt ombud måste också utredas. LSS-kommitténs översyn av LSS som ska vara klar i början av 2008 är angelägen. Personligt ombuds fristående roll är mycket viktig. Vi instämmer i psykiatrisamordningens bedömning att staten ska finansiera verksamheten. Vi sträcker oss en bit till och föreslår att staten finansierar verksamheten fullt ut. Det finns viktiga frågor kring verksamheten som måste redas ut. Vi instämmer med psykiatri- 3

4 Två flugor i en smäll Det är hög tid för kraftsamling och rivstart menar Schizofreniförbundet. Foto: samordningens uppfattning att lagstiftning på området kan äventyra ombudens fristående ställning. Vi anser att verksamheter med personligt ombud gärna kan organiseras av anhörig- och brukarorganisationerna. Vi är övertygade om att starka anhörig- och brukarstyrda ledningsgrupper skapas på flera håll i landet om de får stöd och utbildning. Vad anser vi om tvångsvården? Om behov av tvångsvård finns efter att alla möjligheter till vård på frivillig väg är uttömda ska den utföras på ett humanitärt och rättssäkert sätt. Vi vill att tvångsvården ska bli föremål för en grundlig nationell översyn i samverkan med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna. Vi instämmer i att en översyn av LPT behövs. Vi föreslår också att man på sikt inför en samlad lagstiftning som omfattar alla grupper med nedsatt beslutsförmåga. Vad anser vi om samverkanslösningar? Huvudmännen löser sina samverkansproblem och stuprörsorganisation genom att inrätta en rad samordningsinsatser. Det blir allt svårare att navigera bland PAL, personligt ombud, case manager, god man och förvaltare för att nämna några. Vi kräver större helhetsgrepp så att individen sätts i centrum i stället för organisationen. Vad anser vi om vård-, omsorgsoch politikområdet? Vi vill ha en skarpare tillsyn av vårdoch omsorgsområdet än den som psykiatrisamordningen föreslår. Det ska finnas system för sanktioner och varningar som leder till att verksamheter tvingas till förändring när det inte fungerar. Det ska kosta att inte sköta sitt uppdrag. Förslaget om ett gemensamt politikområde för insatser för psykisk hälsa sätter efterlängtat nationellt fokus på området. Att kommuner och landsting får statsbidrag om de genomför det de lovar bådar gott för att ett förändringsarbete kommer igång. Vad anser vi om rättspsykiatrin? Vi ser positivt på psykiatrisamordningens förslag om rättspsykiatrin i stort. Utvecklingen inom området präglas av stor osäkerhet. Det är risk för felsatsningar. Därför är det viktigt att regeringen tar ställning till Psykansvarskommitténs förslag om rättspsykiatrin från Vi anser, liksom psykiatrisamordningen, att staten ska finansiera den rättspsykiatriska vården. Vad anser vi om Psykiatrireformen? Nationell Psykiatrisamordning pekar på stora brister i samhällets insatser inom vård, stöd och service till personer med långvarig, allvarlig psykiatrisk sjukdom och psykiska funktionshinder. Slutbetänkandet väcker många frågor. Det måste sägas - vi är luttrade vid det här laget. Psykiatrireformen kom av sig. Resurser som har tillförts området tidigare genom reformer, handlingsplaner och strategier har inte lämnat några större avtryck. Psykiatrisamordningen kräver ansvar och ambitionshöjning. Stafettpinnen är överlämnad till regering och riksdag, kommuner och landsting samt till de politiska partierna. Sist men icke minst är det personal av alla kategorier som skall göra t. Bokbord ger nya medlemmar och gör förbundet mer känt TEXT: Jan Lidén Två dagar per månad finns IPS Sundsvall/Timrå representerat vid ett bok- och informationsbord i Sundsvalls sjukhus entréhall samt vid vårdcentralen i grannkommunen Timrå. På bokbordet finns Schizofreniförbundets informationsbroschyrer och aktuella böcker samt omfattande information som delas ut i samverkan med bland annat RSMH, SBU, SKL, Socialstyrelsen och Kyrkans diakoni. Socialstyrelsens regionenhet i Umeå samt Psykiatrisamordningens Ingmarie Wieselgren är några av alla dem som har gjort studiebesök och konstaterat att vi är ett viktigt komplement till vården och att vi är effektiva och når många människor med våra bokbord. Vårdlärare, vårdelever och vårdpersonal besöker regelbundet bokbordet. Dessutom når vi också en hel del patienter, före detta patienter samt anhöriga, oftast då de är på väg till och från mottagningar, vårdavdelningar eller vårdcentraler. IPF- Sundsvall/Timrå ger också ut Länsbulletinen fyra gånger per år. Den når vårdpolitikere, vårdpersonal och intresseorganisationer i hela västernorrlands län samt Socialstyrelsen i Umeå. 4 SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007

5 år med Schizofreniförbundet Våren 1985 bjöd Socialstyrelsen in 17 myndigheter och organisationer till en stor konferens i Stockholm rörande överläggningar om den framtida psykiatrin. Jag läste om det i dagstidningen och ringde upp Socialstyrelsen, eftersom jag för en gångs skull hade blivit arg då jag såg att de inte nämnde ett ord om anhöriga. KÄLLA: Margarethe Weckman Jag frågade om de som blivit inbjudna någonsin träffat en psykiskt sjuk eller dennes anhöriga? Svaret var nej, det kunde damen på Socialstyrelsen inte påstå med gott samvete. Och dessa personer ska nu bestämma över framtiden för våra sjuka, svarade jag då ilsket. Det blev ett långt samtal som tydligen inte behagade damen från Socialstyrelsen. Slutligen fick jag veta att det fanns någon anhöriggrupp i Göteborg och som kontaktperson nämndes Åke Williams och jag fick hans telefonnummer. Göteborg visade vägen Jag ringde upp honom och åkte sedan till Göteborg och för att delta på ett av deras anhörigmöten. Några månader senare ringde Lennart Lundin från Göteborg och undrade om jag hade lyckats få ihop en anhöriggrupp i Stockholm. Det hade tyvärr inte hänt mycket på det området och jag hade bara fyra adresser till anhöriga. Lyckligtvis fanns telefonkatalogen med alla adresser till psykiatriska kliniker och öppenvårdsenheter inom Stockholmsregionen. Så jag skickade en inbjudan till dem och en extra kallelse bifogades riktad till de sjukas anhöriga om bildandet av en förening. Solnas bibliotek ställde gratis ett rum till förfogande. När jag och Lennart Lundin kom till mötet på biblioteket den 8 februari 1986 stod över tjugo personer framför dörren. Så bildades IFS i Stockholm och Stockholms län med samma stadgar som Göteborgsföreningen redan hade. ORDFÖRANDENA... Det nyinstiftade Riksförbundets första styrelse bestod av ordförande Lennart Lundin och Ragnar Malm, Göteborg, Sven Sörensen, Lund, Urban Ösby och Margarethe Weckman, Stockholm flyttade Rikskansliet från Göteborg till Jönköping och i oktober 1990 blev Gösta Granqvist från Malmö ordförande lämnade Gösta Granqvist över ordförandeklubban till Ove S. Ohlsson. I maj 1998 efterträdes han av Rolf Lundqvist från Skellefteå. I oktober 2000 flyttade Förbundet till Hantverkargatan 3 G. I maj 2001 valdes Rakel Lundgren från Arbrå som ordförande. RIKS-IFS BILDAS... Den 13 juni träffades jag och Lennart igen för att tala om samarbete. Under tiden hade även anhörigföreningar i Lund och Linköping bildats. Den 19 september ägde ett möte rum i Stockholm med Lennart Lundin, Göteborg, Sven Sörensen, Lund, Birgitta Andersson och Stina Hultgren, Linköping och Ulla Löfstedt, Eivor Saxborn, Ingrid Weström, Margarethe Weckman, Stockholm. Syftet var att bilda ett Riksförbund, vilket skedde den 22 oktober 1987 i Göteborg. LOKALFÖRENINGARNA... Ryktet om att ett Riksförbund hade bildats spred sig snabbt. Fler och fler städer startade anhörigföreningar var tio föreningar anslutna; Alingsås, Bollnäs, Göteborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm, Värnamo och Örebro anslöt sig fem till; Gävle, Umeå, Uppsala, Vadstena och Västervik. Även kontaktpersoner från Kalmar, Luleå, Norrköping och Strömsund anmälde intresse att ansluta sig till Riks-IFS. Alla dessa eldsjälar bidrog mycket till att anhöriga fick ett ansikte i samhället och mera råg i ryggen för att kunna kämpa för sina sjuka och även blev bättre bemöta. I många städer startades även olika verksamheter för de drabbade. SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007 5

6 år med Schizofreniförbundet JAKTEN PÅ BIDRAG , 1989 och 1990 uppvaktade vi Handikapprådet och vädjade om bidrag till Riks-IFS. Svaret var Ni är ju bara en anhörigorganisation. Fast vi företrädde ju den tysta gruppen psykiskt sjuka som inte kunde föra sin talan och inte kände till sina rättigheter fick vi äntligen kronor i bidrag höjdes beloppet för oss till kronor. Den ena kontakten skapade den nästa och vår ideella rörelse blev mer och mer känd. Det resulterade även i att många studerande ville träffa oss eller ringde för att få mer information om sjukdomen för att kunna skriva till exempel sina tentamensarbeten eller få material för sin utbildning. Så gick det till när Riks-IFS existens blev väl känd och förankrad som förening. ETT FRÖ KAN LANDA VAR SOM HELST OCH BLI EN VACKER BLOMMA, EN GOD IDÉ KAN SPRIDA SIG OCH BLI TILL MÄNNISKORNAS FROMMA. INFORMATIONSTRÄFFARNA... I november 1987 hade vi kontakt med psykolog Ann-Sofie Hansson- Pourturaheri och kurator Göran Lindberg från Norrtulls sjukhus för att presentera en behandlingsmodell Familjeintervention vid schizofreni som Lennart Lundin hade skrivit. Men sjukhusledningen ville inte gå med på det, tills Olle Lönnerberg som var psykiater där, blev den förmedlande länken så att informationsträffar kunde starta i mars Det började gå som en trend över hela Stor-Stockholm, så att fler och fler mottagningar började erbjuda dessa informationsträffar för anhöriga och antalet IFS medlemmar ökade. ARTIKLARNA... Den tidigare skuldbeläggningen av familjen, och framför allt att mammorna var orsak till insjuknandet, började blekna. Nu började det även publiceras insändare och artiklar om schizofreni och IFS i dagspressen blev jag inbjuden av redaktör Mari-Ann Karupää från förlaget Primärvårdsservice AB till en intervju som blev en lång artikel i tidningen Vi i hemtjänst skrev Göteborgsposten om Politikernas svek i samband med avvecklingen av mentalsjukhus - som var mera bekymrade om vad som skulle hända med fastigheten än vad som hände med patienterna publicerade DN en halvsides-artikel där Ingrid Weström och jag intervjuats. Var man bjuden till städer t ex Gävle, Bollnäs mm så skrev den lokala tidningen om den händelsen trycktes IFS idag en tidning från Riks IFS med anledningen av en demonstration och årsmötet i Jönköping intervjuade Anders Nystrand från tidningen Apoteket Lennart Lundin och det blev en åtta sidor lång artikel om schizofreni. En snöboll hade börjat rulla... 6 SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007

7 år med Schizofreniförbundet RESORNA... Under mina drygt sju och ett halvt år som ledamot och viceordförande i Riksförbundet fick jag många inbjudningar till olika enheter för att berätta om anhörigas och de sjukas vardag, behov och brister. Det blev många resor, vilka i sin tur skapade nya kontakter. Jag träffade kända och okända personer, som till exempel Barbro Sandin på en konferens i Göteborg och sedan fick jag en inbjudan från henne till Säter. I januari 1990 bjöds jag till Åland av anhöriggruppen Förgätmigej som startats av den svensktalande befolkningen i Mariehamn på Åland. Samma år deltog jag som enda person från Sverige i en European Congress for Relatives of Mentally Ill i De Haan, Belgien. Den nya rörelsen kallades senare för EUFAMI. Det kom även inbjudan från Oslo som ville bilda en anhörigförening och dit åkte jag två gånger under I december 1994 fick jag organisera ett nordiskt möte i Stockholm. Följande deltog - Kaja Neumann och Ida Lucas från Danmark, Eija Hintsanen från Finland, Leif Berg, Gunvor Hagen och Grethe Aase från Norge samt Ove S. Ohlsson och jag från Sverige. I juni 1994 deltog jag på en konferens i Hamburg Babels hus och i november 1996 i Rom i Vatikanen, den 11 internationella konferensen, In the Image and Likeness of God: Always?. Till Rom fick jag sällskap av Ingrid Weström som talade italienska. TIDNINGEN EMPATI startade IFS i Stockholm och Stockholms län som sitt projekt tidskriften Empati genom sin Stiftelse Sympatikus. Tidskriften skulle nå alla anhöriga över hela landet i IFS rörelsen. Hälften av alla prenumeranter var från olika psykiatriska enheter, sociala myndigheter, vårdgymnasier och andra intressenter. I och med att vi hade organiserat stora tvådagars konferenser fick vi lite överskott och kunde därmed avlöna den tidigare redaktören och därefter en skrivhjälp var vi tvungna att lägga ner tidskriften. Många beklagande brev och telefonsamtal vittnade om att tidningen var väldigt omtyckt, när vi av ekonomiska skäl var tvungna att lägga ner den. KONFERENSERNA... Under åren har vi deltagit i många konferenser. Den första konferensen ägde rum den oktober 1988 i Jönköping Familjen i schizofrenivården. Den april 1989 upprepades samma konferens i Stockholm. Den mars 1990 hölls konferensen Rehabilitering vid schizofreni Nya vägar i Stockholm. Den 9 mars 1992 arrangerardes konferensen Verklighet och visioner och den 4 november en studiedag De psykiskt handikappades framtid. Den oktober 1994 arrangerades konferensen Schizofrena sjukdomar orsaker och behandling. Den 18 november 1994 hölls Riksseminariedagen Den psykiskt sjuke och lagen med en mängd kända talare. 1996, den 24 oktober, var det ett seminarium om Barn till psykiskt sjuka föräldrar. 1997, den 1 december hölls konferensen om Anhörigas verklighet idag blir den bättre i morgon?. Där presenterade vi utvärderingen av en enkät om anhörigas psykosomatiska sjukdomar med många frågor och svar om anhörigas situation. För detta projekt hade vi fått bidrag från Socialstyrelsen. Den 9 november 1998 handlade det om Stressens olika ansikten och den 20 januari 2000 var det dags för Hubinprojektet och genetik. SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007 7

8 år med Schizofreniförbundet MYNDIGHETERNA... Ganska tidigt inleddes ett samarbete med RSMH om t ex uppvaktningar på högsta nivå, bland annat beträffande psykoterapier hos statsråd Gertrud Sigurdsen. Vi hade även många träffar med SPES. I oktober 1988 arrangerade Folkpartiets kvinnoförbund en seminariedag där jag berättde om vår rörelse och 1991 bjöd vi in landstingspolitiker till offentliga debatter, där samtliga partier var representerade. Vi hade också många sammankomster med Socialstyrelsen beträffande olika frågor och utredningar. I oktober 1989 talade Lennart på Folkpartiets seminariedag på Riksdagshuset och två år senare blev vi båda kallade till hearing i Riksdagshuset om Psykiatriutredningen. Samma år gav Socialstyrelsen ut en skrift Mot patientens vilja och Hälso- och sjukvårdsnämnden tryckte broschyren Patienten har rätt. Det var också detta år som departementsekreteraren Svante Pettersson från Socialdepartementet skrev ett förslag till kommitédirektiv för en utredning om service, stöd och vård till psykiskt störda. Det fanns vissa regler för förståndshandikappade som professor Karl Grunewald hade engagerat sig i, och dessa skulle nu anpassas och utökas till övriga målgrupper. Jag satt med i en referensgrupp som fick framföra synpunkter och behov, som ledde fram till en lag för stöd och service, LSS. Vid en sammankomst råkade jag sitta bredvid en representant från Försäkringskassan som under förhandlingarna viskande frågade mig Hur yttrar sig schizofreni? Detta resulterade i att jag lämnade en hel del material till Peter Bursén som sedan gjorde en utmärkt sammanfattning om psykiskt sjuka. GRUPPERNA... Vi startade även en syskongrupp 1989 och gruppen barn till sjuka föräldrar 1993, vilket gav impulser till andra föreningar inom Riksförbundet. Källan startades som Riks-IFS projekt 1996, samtidigt som vi hade den första konferensen med åhörare från hela landet om denna mest utsatta grupp av anhöriga. Vad vi märkte redan i början av vår verksamhet var att anhöriga oftast hade mycket lite kunskap om sjukdomen med undantag om det redan tidigare fanns någon i släkten med samma symptom. Det är stor skillnad i dag när man kan man hitta massvis med all sorts information i datorn. INFORMATIONSSKRIFTERNA... Ulf Malm och Lennart Lundin hade tidigt gjort små informationsskrifter för föreningen i Göteborg Vad är schizofreni och IFS. Efter detta trycktes en liten mycket informativ folder Schizofreni finns det ett svar? i Göteborg med Dick Lindberg som författare. Skriften Vår son är schizofren? Familjeröster, framställt av Marie Andersson, Ingrid Rosén och Lennart Lundin, kunde Lennart i sällskap med dessa damer samt I. Ljung, I von Otter från Göteborg och mig presentera i ett eget seminarierum på den IV Internationella Kongressen, den 2-6 maj 1988 i Örebro trycktes en IFS publikation Klarspråk om schizofreni som återgav Riksradions radioprogram där psykiatern Ing-Marie Wieselgren från Ulleråker sjukhus i Uppsala har varit initiativtagare och förste talare. Därefter följde; * överläkare Olle Lönnerberg, Norrtulls sjukhus * Lars-Arvid Frithiof, byråchef Psykiatriska fackbyrå, Socialstyrelsen * Margarethe Weckman, ordförande i Intresseförening för schizofreni i Stockholm och Stockholms län * Lennart Lundin, klinikchef psykiatriska rehab kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, ordförande i Riks-IFS * Ingrid Weström, ledamot av styrelsen för IFS i Stockholm och Stockholms län * Sven Sörensen, ordförande i Intresseföreningen för Schizofreni (IFS) i Lund * Kerstin Kellgren, mamma, Stockholm * Anders Göransson, v. ordf. i RSMH i Lund * Lennart Ydén, socialforskare. 8 SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007

9 FÖR JÄMT TIO ÅR SEDAN firades förbundets tioårs jubileum i Göteborg. Samtidigt startade vi Schizofrenikampanjen, som finansierades av stimulansmedel. Den stora tavelutställningen, som var en del i kampanjen och ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, premiärvisades. Schizofrenikampanjen var en stor annonskampanj på närmare 15 miljoner kronor, varav hälften erhölls i rabatter. Temat var Vi vill ge schizofreni ett ansikte. Sveriges Reklamförbund, med sin prestigefyllda tävling om årets bästa annonsör gav Riks-IFS andra priset, Silverägget, bland 687 tävlande. Tidningen KommunAktuellts årliga tävling om bästa annonskampanj gav första priset Columbi Ägg till vårt förbund. VID KONGRESSEN 1998 avgick Ove S Ohlsson som förbundsordförande och efterträddes av Rolf Lundqvist. Detta år avvecklades verksamheten med de fem regionkonsulenterna som anställdes i samband med Psykiatrireformen kom också den första hemsidan VAR RIKS-IFS värd för EUFAMI:s tredje kongress, som hålls vart fjärde år. Det huvudsakliga temat var Barn till psykiskt sjuka. Samtidigt pågick den stora Psykekampanjen. Ett samarbete mellan Handikappombudsmannen (HO), RSMH och RIKS-IFS. Den invigdes i samband med Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. År 2000 ersattes det enkla medlemsbladet RIKS- IFS informerar, som utkommit med år med Schizofreniförbundet Till förbundets födelsedag den 22 oktober planeras en fylligare skrift om förbundets historia. Här följer en sammanfattning av några viktiga händelser under de senaste tio åren. TEXT: Rakel Lundgren fyra nummer per år sedan 1995 med en riktig medlemstidning. Tidningen bekostades av några läkemedelsföretag och fick namnet Phrenicus VID KONGRESSEN 2001 i Norrköping överlämnade förbundsordförande Rolf Lundqvist stafettpinnen till Rakel Lundgren. Den kongressens häftigaste fråga var förbundets namn. 20 motioner var inlämnade angående namnbytet, som förbundsstyrelsen föreslagit. Men efter mer än två timmars förhandling kunde det nya namnet Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Schizofreniförbundet klubbas med acklamation. Inga reservationer lämnades. På samma kongress togs också beslut om att inte bedriva operativ verksamhet på förbundsnivå. Detta innebar i princip att projektet Källan, som drevs med anslag från Stockholms kommun, övertogs av Stockholmsdistriktet. Verksamheten med referensgruppen av själverfarna knöts närmare förbundsstyrelsen genom att dess åtta representanter har eget möte eller konferens när förbundsstyrelsen sammanträder. VID KONGRESSEN 2003 fastställdes Schizofreniförbundets policyprogram. Det utgår från FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet. Samma år beslutades Designprogrammet förbundets profil på trycksaker etc. Samma dag som ombuden reste hem efter fullgjord kongress, inträffade en tagisk händelse. Det var en person som hörde röster, som körde in på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm och mejade ner flera människor, varav ett par stycken dog. Denna händelse överträffades dock av mordet på Anna Lind, utrikesministern, samma höst. Nu följde en mörk tid med mediadrev och schavottering. Kort därefter tillsattes Nationella Psykiatrisamordningen. VID 2005-ÅRS KONGRESS var åter namnfrågan på tapeten. Förbundsstyrelsens svar på motionerna utgick för första gången från policyprogrammets 22 standardregler. Strax efter kongressen kom Socialstyrelsen med en propå om medlemsantal ute i föreningarna och huruvida dessa existerade. Hela handikapprörelsen granskades. Statsbidraget grundar sig nämligen på antal medlemmar och antal föreningar SKALL SENT GLÖMMAS med fokus på Nationella psykiatrisamordningen och dess verksamhet med möten, konferenser och stor luntor att läsa. Dessutom ett valår med vad detta innebär med uppföljning i media om vad som händer och utlovas. SÅ SKRIVER VI ÅR 2007 med jubileumsår, kongress och remissvarande på en mycket viktig utredning som berör vårt förbund oerhört det 740 sidor tjocka delbetänkandet Ambition och ansvar och de sju rapporterna och delbetänkanden som utredningen också lämnat. SCHIZOFRENIFÖRBUNDET 2/2007 9

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr 2 2011 PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

Läs mer

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr 1-2014 Åsas bror förändrade hennes liv BOENDE: Nu får Nandi sina pengar UTTALANDE: Läkemedel - men inte till varje pris GRANSKNING: Satsning når inte målgruppen 2 Medlemsbladet

Läs mer

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete,

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 4. 2006 INTRA 4 06 1 En skrift att ge bort! Det gnälls mycket på våra kommunpolitiker. Inte minst i den här tidskriften har vi

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ...

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ... Full fart med Verksamhetsberättelse med årsredovisning RBU 2009 Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar Namn/födelsedatum...... e-postadress... Namn/födelsedatum......

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag Phrenicus nr 4-2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr 1-2012 Fråga mig om schizofreni Åsa Höij sidan 8 ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Pia Höjeberg 1 UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM dess framväxt och utveckling 1989-2010 Pia Höjeberg och Föreningen för

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer