SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF)"

Transkript

1 JUBILEUMSSKRIFT SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS (SSIF) FÖRSTA STYRELSEN VID FÖRBUNDETS BILDANDE 1953 I JÖNKÖPING FÖRBUNDETS FÖRSTE ORDFÖRANDE, ERIK EDENÖ, VÄNERSBORG (fyra från vänster i främre raden)

2 -1- (6) HUR DET BÖRJADE Svenska sjukvårdsanställdas idrottsförbund kan i år blicka tillbaka på en 60-årig verksamhet. Dock måste vi rikta blickarna ännu längre tillbaka för att se upprinnelsen till förbundets verksamhet. Den äldsta föreningen, Restads IK Vänersborg, som delvis stått som förebild för övriga föreningar, bildades redan 1910 och firade således 100-års jubileum I slutet av 1920-talet och under 1930-talet tillkom flera nya sjukhus inom den då statliga mentalsidan, där idrottsföreningar bildades. Dessa föreningar utvecklade efterhand en livlig verksamhet, där framförallt friidrott och fotboll fick en framträdande roll. Även sportgrenar som orientering, terränglöpning och skidor stod på programmet. Dessa föreningar arrangerade så småningom tävlingar i nämnda grenar, men först under 1930-talets senare del togs kontakter över landskapsgränserna med ett livligt utbyte mellan sjukhusföreningarna som följd. S:ta Gertruds GoIF, Västervik, tog 1937 initiativet till de första Sjukhusmästerskapstävlingarna, som de första åren gick på hemmabana under en bestämd dag och vid ett bestämt klockslag. En närliggande förening skulle inbjudas för att på så sätt få en kontroll av de resultat som presterades. Denna form av mästerskapstävlingar lämnade dock mycket övriga att önska då planer och väderförhållanden givetvis hade inverkan på resultaten i såväl positiv som negativ riktning. Önskemål framkom därför att bilda en centralkommitté för tävlingar och mästerskap. Under andra världskriget blev det helt naturligt en nedgång av idrottsutbytena och bildandet av en centralkommitté sköts på framtiden. Det dröjde till 1953 innan dåvarande ordföranden i Restads IK, Eric Edenö, tog initiativet till bildandet av ett förbund vilket ägde rum i Jönköping den 7 och 8 november samma år. Vid detta historiska sammanträde deltog representanter från Ryhovs MK Jönköping, Restads IK Vänersborg, Källshagens GoIF Vänersborg, Senderöds IF Helsingborg, Vipeholms IF Lund, S:t Sigfrids GoIF Växjö, Skinnarnas IF Vadst ena, Sundby KK Strängnäs samt S:ta Gertruds GoIF Västervik. DET UNGA FÖRBUNDET Det nya idrottsförbundet kom att anta namnet: STATENS SJUKHUSPERSONALS IDROTTSFÖRBUND (SSIF) -2-

3 Följande representanter utsågs i den första styrelsen: Eric Edenö Restads IK Förbundsordförande Bengt Bergman Restads IK Förbundssekreterare Curt Villenhag Källshagens GoIF Förbundskassör Georg Hägne Senderöds IF Ledamot Tage Pettersson S:t Sigfrids GoIF Ledamot John Pettersson S:t Sigfrids GoIF Ledamot Erik Ljungberg Ryhovs MK Ledamot Första årsmötet avhölls 1954 i Jönköping med Ryhovs HK som arrangör. FÖRBUNDSNYTT /FÖRBUNDSNYHETER 1966 tog dåvarande förbundsordföranden, Agne Lundvall, Sala, initiativet till en egen tidning, Förbundsnytt, en informationskanal för föreningar och förbundet, som sedan växte ut till ett viktigt media i förbundets verksamhet. På grund av att kostnaderna för tidningen blev för höga i förhållande till det antal som gavs ut beslöt förbundet vid stämman 1985 att, efter årgång 21/nr 1, lägga ner tidningen. Tidningen har följts av ett informationsblad, Förbundsnyheter, som ges ut varje kvartal. Varje medlemsförening erhåller, via nätet, ett ex. och har sedan själv ansvar för att detta sprids till styrelse, sektionsledare etc. NYTT NAMN I anledning av landstingets övertagande av mentalsjukvården, fr o m den 1 januari 1967, blev det aktuellt med ett namnbyte. Det nya namnet kom att bli: SVENSKA SJUKHUSPERSONALENS IDROTTSFÖRBUND (SSIF) UTSKOTT/GRENANSVARIGA Under åren har åtskilliga nya aktiviteter tillkommit och tidigare fanns utskott för Badminton/ Tennis, Fotboll/Rinkbandy, Handboll/Bordtennis, Motion, Skytte och Volleyboll. Dessa utskott försvann i och med Förbundsmötet 2000 i Vänersborg. Dock fungerar fortfarande verkställande utskottet (VU) som tävlingsutskott (ordf, sekr, kassör). För Bow ling, Friidrott, Golf, Innebandy, Orientering, Skidor och Terränglöpning fanns tidigare grenansvariga, vilka bl a hade till uppgiften att bevaka så det fanns arrangörsföreningar i dessa tävlingsgrenar. Även dessa avvecklades vid Förbundsmötet I början av 1970-talet inkom till förbundet önskemål om att öppna möjligheter även för övriga landstingsanställda inom vårdsektorn att få deltaga i mästerskapstävlingar. Vid årsmötet 1976 togs beslut att all " sjukvårdande personal" äger rätt att deltaga i nämnda tävlingar och därigenom måste återigen namnet på förbundet ändras, denna gång till det nuvarande: SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND ( SSIF) -3-

4 UTVECKLINGEN I FÖRBUNDET Från starten 1953 till en bit in på 90-talet utvecklades förbundet i en positiv riktning. Tävlingar genomfördes i olika s k riksmästerskap under hela året. De anställda inom vårdsektorn var relativt unga och många föreningar anmälde sitt intresse till förbundet. Från mitten av 90-talet skedde en markant förändring. Antalet medlemsföreningar minskade, vilket innebar att antalet deltagare vid de olika riksmästerskapen blev färre. Detta berodde dels på Ädelreformen, där vården av de äldre överfördes på res kommun, dels på att sjukhusgrupper slog sig samman, men även på att medelåldern bland vårdanställda blev högre samt att nyrekryteringen var låg. Förbundet mötte denna negativa trend genom att samarrangera vissa riksmästerskap och på våren 1999 genomfördes de första s k SSIF-Spelen i Umeå, vilket innebar att flera grenar genomfördes tillsammans. Vid sidan av detta genomfördes riksmästerskap separat i några grenar. Då förbundet sedan tidigare, bl a vid Årets konferens samt Kommun- och Landstings- Vasan samarbetat med Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) genomfördes våren 2002 de första s k SSIF/KAF-Spelen i Katrineholm. Arrangemanget, som blev mycket lyckat, återupprepades våren 2003, i samband med förbundets 50-års jubileum, i Uppsala. Under några år samarbetade förbundet med Vasaloppet vilket innebar att riksmästerskapet på skidor 1995 genomfördes under Vasaloppsveckan. Under genomfördes LandstingsVasan och 1998, tillsammans med KAF, Kommun- och LandstingsVasan. Under årens lopp har förbundets Motionsutskott ansvarat för ett stort antal motionskampanjer av olika slag, se bl a Aktiv Motion 1968/ Under 90-talet har vid tre tillfällen Årets SSIF-Förening utsetts. Under åren genomfördes Cykel- och Sommarkampanjer, dessutom har Motionsklassikern, SSIF-Marschen och Brännboll genomförts talet inleddes med Cykla till jobbet och följdes 2001 av SSIF sätter sjukvårdsanställda i rörelse. Under 2003 genomförs jubileumskampanjen Motionera Mera. Varje år sedan dess, under tertial 2 (maj-augusti) har förbundet genomfört Motionera med SSIF ett breddmotionsarrangemang för alla anställda. -4-

5 FÖRBUNDET SOM "UTBILDARE" För att driva verksamhet ute i föreningarna behövs ledare. För att i möjligaste mån tillgodose utbildningsbehovet genomförde förbundet varje år mellan , samt 1979 och 1981 kursverksamhet inom olika verksamhetsgrenar. Kurserna omfattade 2-3 olika grupper av verksamheten, med gymnastikledare som obligatorisk grupp. ca 500 ledare har utbildats genom förbundets kursverksamhet. Eftersom Korpen också genomförde både centrala och regionala kurser beslöt förbundet att fr o m 1982 upphöra med denna verksamhet. En mer inriktad satsning på friskvård inleddes 1981 och förbundet har genomfört tre friskvårdskonferenser, 1981 i Norrtälje, 1982 i Uppsala och, i samband med förbundets 30-års jubileum, 1983 i Vänersborg. Aktiv motion är en breddmotionsverksamhet som arrangerats under 20 år (1968/ ). Under dessa år har redovisats ca 4 miljoner starter på vilka stimulanspriser har utlottats. Dessutom har en breddmotionskonferens genomförts på Bosön Från 1987 har förbundet genomfört ett antal regionskonferenser på olika platser. Syftet är främst att ge medlemsföreningarna tillfälle att " vädra" sina synpunkter på förbundets verksamhet. Sedan i början på 1990-talet har förbundet nästan årligen, tillsammans med Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF), genomfört Årets konferens runt om i landet. Dessa konferenser genomförs fortfarande där förbundets medlemsföreningar är välkomna att deltaga. DET NORDISKA UTBYTET Vid ett flertal tillfällen har förbundet arrangerat utbyte med sjukvårdsanställda i de nordiska länderna, förutom de utbyten som har skett på föreningsnivå. De Nordiske Hopitals Lege (DNHL) som arrangerades första gången 1975, i början med ett fåtal svenska föreningar, fick sitt genombrott i Sverige 1984 då spelen arrangerades i Vänersborg/Trollhättan. Dessa sjukhusspel genomförs vartannat år och förbundet finns sedan 1984 representerade i Samarbetsorganisationens presidie genomfördes spelen i Malmö, 1994 i Jönköping, 2004 åter Malmö och 2008 i Falun. För 6:e gången, i Sverige, kommer spelen att genomföra den maj 2014 i Göteborg. NATIONELLA ORGANISATIONER Genom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har förbundet också samarbete med övriga Nationella organisationer i Sverige (Kommunanställda, SJ, Vägverket, Posten, Vattenfall etc) via dess representantskap. De olika förbundens ledare samlas varje år för erfarenhetsutbyte och information från Korpen. INFOSATSNING

6 Från 1988 har förbundet satsat målmedvetet på marknadsföring. Våren 1989 genomförde förbundet en utbildning i marknadsföring/föreningsteknik på Korpens kursgård, Fagerudd, utanför Enköping. Syftet var att göra förbundets verksamhet mer känd bland anställda inom vårdsektorn. I dåvarande verksamhetsplan hade målet satts till 100 medlemsföreningar vid utgången av I mars 1993 hade förbundet 90 föreningar med sammanlagt ca anställda. Under senare år har minskningen av medlemsföreningar varit markant, detta beror till stor del på den strukturella förändring som pågått och fortfarande pågår inom vårdsektorn. Följden har blivit att flera föreningar gått samman och att vissa upphört helt. Detta betyder att antalet medlemsföreningar har minskat med från 90 st i mars 1993 till 23 st i juni Det finns fortfarande många föreningar inom vårdsektorn som ej är medlemmar inom förbundet. FÖRBUNDETS RESURSER För att driva verksamheten fordras även ekonomiska resurser. Hörnstenarna i förbundets ekonomi är medlemsavgifter, samt tidigare anslag från Landstingsförbundet (LF) och, ännu tidigare, från Svenska Kommunalarbetarförbundet (SKAF). Till dessa riktas ett varmt tack för det förtroende som under många år visats för bundet. För närvarande får förbundet förlita sig på medlemsavgifterna samt avgift per deltagare vid arrangemang av Riksmästerskap. Förbundets viktigaste resurser är dock människorna. Ett jubileum utgör ett utmärkt tillfälle att hylla föreningsledare som runt om i landet gör verkligt helhjärtade insatser. Även den enskilde medlemmen är en betydelsefull kugge i förbundets verksamhet och uppbyggnad, utan alla dessa ideella och engagerade insatser skulle inte förbundet fungera. Den inriktning förbundets verksamhet fått under senare år, där vi söker nå allt fler av de anställda inom vårdsektorn, kommer att kräva mer av funktionärer och ledare. Men vi kommer säkerligen också att få igen en hel del genom tillfredsställelse och positiva resultat. -6- FRAMTIDEN För framtiden är det av största vikt att hitta gamla och nya medlemsföreningar. Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF)har fyllt en viktig uppgift under 60 år och gjort det väl, men nu är det av allra högsta vikt att få upp intresset för förbundet ute bland anställda inom vårdsektorn. En lösning skulle kunna vara att slå sig samman med Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF), som också har problem med minskat antalet

7 deltagare vid Riksmästerskap.. Vi är övertygade om att Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund (SSIF) har en viktig funktion att fylla och det är vår förhoppning att den negativa spiral som förbundet just nu upplever kommer att förändras till det positiva. Augusti 2013 Lars-Göran Bengtsson Förbundssekreterare STYRELSEN MANDATPERIONDE Johan Svenningson ordförande Katrineholm Lars-Göran Bengtsson sekreterare Vänersborg William Rasmussen kassör Malmö Marina Möller v.ordförande Jönköping Lars Hedman v.sekreterare Katrineholm Lotta Bylund ledamot Borås Tommy Mäntynen Stockholm Lasse Magnusson suppleant Jönköping Lennart Johansson Umeå Johanna Hederén Borås Bilaga: Valda förbundsordförande, styrelseledamöter, revisorer, utskottsordförande och grenansvariga under 60 år ( ).

8

9 - Bilaga - 1.(5) VALDA FÖRBUNDSO RDFÖRANDE, STYRELSELEDAM ÖTER, REVISORER, UTSKOTTSORDFÖRANDE OCH GRENANSVARIGA UNDER 6O ÅR ( ) FÖRBUNDSORDFÖRANDE Eric Edenö, Vänersborg Georg Hägne, Helsingborg John Pettersson, Västervik Nils Hägne, Helsingborg Agne Lundvall, Sala Lennart Jonsson, Vänersborg Bengt Andersson, Vänersborg Bengt Öster, Helsingborg Johnny Alsholt, Sala Johan Svenningson, Katrineholm STYRELSELEDAMÖTER John Pettersson, Västervik Tage Pettersson, Växjö Kurt Willenhag, Vänersborg Georg Hägne, Helsingborg , Bengt Bergman, Vänersborg Erik Ljungberg, Jönköping Thure Johansson, Jönköping Arthur Jedenfors, Vänersborg Eric Edenö, Vänersborg Folke Klingvall, Helsingborg Nils Hägne, Helsingborg Nils Nerheim, Helsingborg 1957 Holger Lundqvist, Vadstena , ? Rune Adolfsson, Kristinehamn Karl-Erik Fredriksson, Västervik Torsten Svensson, Västervik 1959 Sven-Erik Revsäter, Lund Stig Hjärt, Uppsala , , Karl Elf, Falköping Manne Pettersson, Västervik Arne Erlandsson, Västervik Ivar Svensson, Sala

10 - 2 - Erik Almqvist, Helsingborg Uno Steen, Helsingborg Sven Andre, Örebro Lars Wiberg, Växjö Curt Andersson, Sala Roland Larsson, Vänersborg Dagny Gustavsson, Säter Alvar Malmsten, Sundsvall Malte Halleus, Sala Laila Rydberg, Gävle , Lennart Jonsson, Vänersborg Barbro Lundkvist, Eskilstuna Anna-Greta Roos, Bollnäs Bengt-Olof Gustavsson, Vänersborg Ingvar Evertsson, Vänersborg Sture Andersson, Gävle Bengt Öster, Helsingborg (se ordförande) Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg Rune Åhrling, Örebro Ove Olsson, Vänersborg Lars-Åke Malmberg, Lund Johnny Alsholt, Sala (se ordförande) Adolf Ladstätter, Trollhättan Viviann Landehag, Nyköping Lennart Johansson, Umeå Janolof Schedin, Sala Kerstin Scherdin, Borås Karin Gunnarsson, Säter Clas Glan-Rohm, Karlstad Elisabeth Hägglund, Uppsala Johan Svenningson, Katrineholm (se ordförande) William Rasmussen, Malmö Christina Wikner, Umeå Rose-Marie Svensson, Eskilstuna Marina Möller, Jönköping Lars Hedman, Katrineholm Lotta Bylund, Borås Leif Johansson, Sala Tommy Mäntynen, Stockholm 2012-

11 - 3 - REVISORER Gustaf Olsson, Vänersborg Oliver Hjerten, Vänersborg Folke Sundberg, Helsingborg Harald Svensson, Helsingborg Arthur Ringnell, Västervik Simon Karlsson, Västervik Bertil Hammarbäck, Sala Erland Eriksson, Sala Bengt Davidsson, Sala Jan-Olof Schedin, Sala Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg Eldor Fredriksson, Vänersborg Johan Ekström, Vänersborg Gunnar Larsson, Vänersborg Olle Lindahl, Vänersborg Bert Henningsson, Sala Monica Westling, Sala René Hoffman, Malmö Anna-Lena Thörnkvist, Malmö Martin Borggren, Malmö Göran Mårtensson, Malmö Badminton/Tennis (enbart Tennis ) Sture Ring, Sala Rolf Eriksson, Vänersborg Nils-Arne Matsson, Vänersborg Jan Karlsson, Vänersborg Lars-Åke Malmberg, Lund Kerstin Scherdin, Borås Fotboll/Rinkbandy (enbart Fotboll ) Thure Johansson, Jönköping Stig Hjert, Uppsala Conny Pettersson, Uppsala Bengt Öster, Helsingborg Hans Beijar, Härnösand Clas Glan-Rohm, Karlstad

12 - 4 - Handboll/Bordtennis Roland Larsson, Vänersborg Ingvar Evertsson, Vänersborg Hans-Erik Larsson, Borås Barbro Lundkvist, Eskilstuna Motion Dagny Gustavsson, Säter Lennart Jonsson, Vänersborg Birgitta Henriksson, Sundsvall Laila Rydberg, Gävle Karin Gunnarsson, Säter Redaktionsutskott Karl-Axel Nylin, Bromma Lars-Göran Bengtsson, Vänersborg Skidor/Orientering: Rune Adolfsson, Kristinehamn Skytte Karl Elf, Vadstena 1959 Sven-Erik Andersson, Lund Revzäter, Uppsala Gösta Enström, Visby Lena Berggren, Karlstad Björn Källström, Uppsala Tävlingsutskott (ordf) Folke Klinkvall, Helsingborg John Pettersson, Västervik Nils Hägne, Helsingborg Agne Lundvall, Sala Lennart Jonsson, Vänersborg Bengt Andersson, Vänersborg Bengt Öster, Helsingborg Johnny Alsholt, Sala Johan Svennungson, Katrineholm 2009-

13 - 5 - Volleybollutskott Malte Halleus, Sala 1975 Christer Mattisson, Gävle Sture Andersson, Gävle Jonny Alsholt, Sala GRENANSVARIG Bowling/Friidrott (enbart bowling fr o m 1994) Sture Andersson, Gävle VU Golf Viviann Landehag, Nyköping Lars Grundström, Säter Innebandy Bengt Öster, Helsingborg Clas Glan-Rohm, Karlstad Orientering/Skidor/Terräng Emil Gustavsson, Säter Ivar Svensson, Sala Karin Gunnarsson, Säter VU NUVARANDE HEDERSLEDAMÖTER Bengt Öster Helsingborg Barbro Lundkvist Eskilstuna Johnny Alsholt Sala

14

15

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1953 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-4 - Förtroendevalda 1 - Ekonomi 2 - Representation 2 - Medlemsföreningar 2 - SSIF/KAF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 0 8 VÄL- KOMMEN TILL ÅRETS KONFERENS VARA 7-8 OKTOBER 2008 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund FÖRELÄSARE Carl-Magnus Bengtegård är folkhögskolelärare i Vara. Han h tidigare

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 3 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund God Jul & Gott Nytt År önskar KAF innehåll Plan för RM-tävlingar 2014 Vad Var och när Kontakt Plan för RM-tävlingar 2014----------------------------------------------------------------

Läs mer

Årets konferens i Borås Årets fritidsförening

Årets konferens i Borås Årets fritidsförening 2 0 0 6 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens i Borås Årets fritidsförening innehåll Plan för RM-tävlingar 2007 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt nr 2 2002 Förbunds Nytt Nr 2 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2002 - Badminton - Boule - Bridge - Golf - Orientering - Terränglöpning Årets konferens i Vänersborg

Läs mer

Nr 3 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. sid 6 RM i Boule sid 9 RM i Golf sid 10 Program för Årets konferens

Nr 3 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. sid 6 RM i Boule sid 9 RM i Golf sid 10 Program för Årets konferens 2 0 0 6 Nr 3 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund sid 6 RM i Boule sid 9 RM i Golf sid 10 Program för Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2006 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR. avseende 2014

Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR. avseende 2014 Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR avseende 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning SPIK:s verksamhetsberättelse 2014 Sektionernas verksamhetsberättelser 2014 Styrelsens Ekonomiska berättelse

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET V 2003 erksamhetsberättelse SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 2003 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Foto: Bildbyrån INNEHÅLL Förbundsmötet 2004... 1 Inledning... 2 Organisationen... 6 Kommittérapporter... 10 Representantskapets

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768

Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19. ProLiv Väst. Basargatan 6 411 17 Göteborg. Kontakttelefon: 0302-46768 PROLIVNYTT Informationsblad från ProLiv Väst Nr 75 November 2013 Årg 19 ProLiv Väst Basargatan 6 411 17 Göteborg Kontakttelefon: 0302-46768 E-post: Info@proliv.com JUB I LEUM Hemsida: www.proliv.com Plusgironummer:

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer