ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2009

2 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: Årsredovisning verksamhetsåret Verksamhets- och förvaltningsberättelse Styrelsen har under det gångna året haft 12 protokollförda möten, varav fem har varit kommittémöten, där respektive kommittésamordnare kallats. Den 29 april hölls ett Kick-Off möte där samtliga ledamöter från styrelse och kommittéer bjöds in till en kväll på Golfrestaurangen. Styrelsen har genomfört en planeringskonferens, den maj, på Trädgårdshotellet i Åtvidaberg. Ett antal informella samrådsmöten har genomförts under året med Västerviks Golf AB och redovisats av ordföranden vid styrelsens möten vilket därmed finns sammanfattat i styrelsens protokoll. Samtliga protokoll finns anslagna på klubbens hemsida. Den oktober genomfördes en utvärderings- och planeringskonferens på Trädgårdshotellet i Åtvidaberg där samtliga ledamöter från styrelsen och kommittéer inbjudits. Verksamheten i klubben har i övrigt bedrivits i enlighet med föreslagen och av årsmötet fastställd verksamhetsplan. Föreningen har varit företrädd vid Smålands Golfförbunds konferenser och utbildningar. Samarbetet med Västerviks Golf AB har under året varit mycket gott. Det ekonomiska resultatet är i år positivt i jämförelse med uppgjord budget. Resultat- och balansräkningen visar ett positivt bokslut på kr. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser framgår av bifogade handlingar. Antalet medlemmar var vid årsskiftet* 1300 personer (1314) Herrar: 483 (436) Damer 260 (330) Juniorer herrar: 98 (83) Juniorer damer: 19 (22) Hedersmedlemmar: 3 (4) Ambassadörer: 437 (439) * siffror inom parentes avser 2008 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ersättare Mari Nordh Åke Wessman/Hans Holm Gunilla Andersson Ann-Christin Hjalmarson Lars-Åke Nordh Hans Wiklund Hans Holm Mattias Andersson 2

3 3

4 Styrelsen Verksamhetsberättelse för 2009 Verksamhetsåret 2009 i Västerviks Nya Golfklubb har efter fyra år fått en ny ordförande. Efter Bengt Oredsson, som vid årsmötet avgick som ordförande, tillträdde Mari Nordh ordförandeskapet. Bengt har lagt ner stort ideellt arbete under sina fyra år som ordförande, något som Mari ser som en utmaning att bygga vidare på. Maris visioner är att kunna bidra med att utveckla klubben, genom att skapa en bättre laganda samt att öka delaktigheten genom olika aktiviteter. Andra områden som Mari kommer att prioritera är bl a juniorernas hus samt rekrytering och utbildning av klubbtränare och ledare. Klubben har under året fått medel från Riksidrottsförbundet, Idrottslyftet, samt från Sparbanksstiftelsen och Västerviks kommun. Medel som främst kommer att användas till juniorernas samlingslokal och angränsande övningsområde. Byggnationen av samlingslokalen har försenats med anledning av Västerviks Golf AB:s förslag att bygga en större lokal än vad som planerades från början. Ett positivt förslag, men förändringen innebar att byggnationen krävde byggnadslov. Under 2009 har juniorkommittén arrangerat olika aktiviteter för klubbens ungdomar. Tränarfrågan löste sig under tidiga våren och till vår hjälp att utveckla såväl ungdomar som seniorer har vi vår nya pro, Daniel Ö Olsson, att tacka för. Han har entusiasmerat många juniorer och seniorer till ett bättre och roligare golfspel! Daniel har haft säsongsträning med flera juniorgrupper samt lägerverksamhet under både påsk- och sommarlov. Vår önskan är att Daniel får möjlighet att stanna kvar under flera år för att bl a utveckla juniorverksamheten tillsammans med juniorkommittén. Smålands Idrottsförbund har beviljat klubben medel för att delta i Riksidrottsförbundets projekt Idrottslyftet utveckling av barn- och ungdomsidrotten. Idrottslyftet är ett nationellt projekt där idrottsrörelsen tillförs resurser för att öppna dörren till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna Klubben har för perioden 1 juli juni 2009 beviljats kronor och för perioden 1 juli juni 2010 ytterligare kronor. Verksamheten går ut på att i samverkan med kommunens skolor erbjuda ungdomar möjligheten att prova på idrotten golf. Med både teoretisk och praktisk orientering hoppas vi kunna stimulera till en fortsättning i form av utbildning till grönt kort och medlemskap i golfklubben. 4

5 Under våren 2009 deltog 263 ungdomar i våra aktiviteter och engagerade totalt 11 instruktörer vid 14 tillfällen. Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som har ställt upp ideellt, utan er insats hade klubben inte kunnat anordna detta arrangemang. Nytt för i år är marknadskommittén, bestående av Hans Holm, Åke Harrysson och Bengt Oredsson. Marknadskommitténs uppdrag är att dels utgöra klubbens redskap för kommunikation med omvärlden, inte minst genom mediekontakter, för att vinna uppmärksamhet för klubbens verksamhet och därmed öka intresset för golfen, dels och i synnerhet att rekrytera sponsorer till klubbens verksamhet, för att göra golfen till en angelägenhet för fler engagerade och därmed stärka klubbens ekonomi och resurser att utveckla inte minst juniorverksamheten. Styrelsen vill passa på att gratulera elitlaget till segern i nationella serien div III herrar. Det innebär uppflytning till div II nästa år. Laget har bestått av Tony Wigander, lagledare, Urban Nilsson, Magnus Nilsson, David Nilsson, Kalle Ludvigsson och Jacob Good. I KM 2009 vann Mattias Lundgren herrklassen och Kalle Ludvigsson juniorklassen. Damklassen fick inte ihop tillräckligt antal deltagare till årets KM, styrelsen hoppas på bättre uppslutning till nästa år. Som ett led i att stärka förutsättningarna för de medlemmar i klubben som vill arbeta som tävlingsledare, har styrelsen under senare delen av 2009 planerat att starta en TLR-kurs. TLR står för Tävlingsledning och regler, ett 15-tal medlemmar har anmält intresse för utbildningen. Styrelsen har även erbjudit seniorerna en kurs i Hjärt-lungräddning, vilket har varit mycket uppskattat. Under våren samlades den nya styrelsen till ett planerings- och utvecklingsmöte som genomfördes på Trädgårdshotellet i Åtvidaberg. Mari, som ny ordförande, ville samla alla ledamöter för att arbeta med klubbens framtida och förenande utveckling, där idrottsprogrammet ligger som grund för klubbens hela verksamhet. Ett uppföljande möte skedde under hösten, då tillsammans med kommittéledamöterna. Vid båda tillfällena avslutades mötet med en golfrunda på Åtvidabergs GK. Med oss på våra möten fanns Stefan Fredriksson från SISU. Stefan är en tillgång i många sammanhang, han ger oss både tips och feed-back under våra möten. Strax före sommaren informerade Åke Wessman styrelsen om att han och Rosita hade beslutat sig för att flytta till 5

6 Falkenberg. Åke som varit en given vice ordförande under många år, lämnade inte enbart denna post utan lämnade även en tom plats i såväl banråd som regel- och handicapkommittén. Som ny vice ordförande i styrelsen utsågs Hans Holm som tillträdde posten i augusti månad. Banrådet har haft tre sammankomster tillsammans med representanter för driftbolaget. Styrelsen vill passa på att tacka Peter och all banpersonal som lagt ner både pengar och tid för att förbättra banans kvalitet till vad den är idag. Något som många medlemmar påtalat och uppskattat! Under våren har styrelsen satt upp en brevlåda i anslutning till omklädningsrummen för att få in synpunkter som kan vara till nytta för klubbens utveckling. Skrivelser har inkommit till klubben som besvarats av antingen ordföranden eller vidarebefordrats till Västerviks Golf AB för handläggning. Styrelsen, genom sekreteraren, har arbetat för att utveckla hemsidan, som blir en alltmer viktig kommunikations- och informationskanal. Hemsidan ska vara ett naturligt forum för medlemmarna att hitta information om vad som händer på klubben, t ex styrelsearbetet, kommittéernas aktiviteter, resultat vid tävlingar såväl lokala som i större sammanhang och individuella bragder som t ex Hole-in-One. Ska hemsidan bli intressant måste många bidra med material i form av både text och bild. Vi har kommit en bit på väg, men räknar med att hemsidan ska bli ännu bättre under nästa år. Styrelsen vill tacka Peter Billberg för ett gott samarbete under året och för den generositet han visar när han kostnadsfritt bjuder in oss till spel på Åtvidabergs bana i samband med våra golfkonferenser på Trädgårdshotellet. Styrelsen ser även fram emot ett fortsatt samarbete med uppbyggnaden av juniorernas samlingslokal och kommande övningsfält som vi tror kommer att utveckla många nya och gamla juniorer till goda ambassadörer för både klubben och Västerviks Golf AB. Styrelsen vill även rikta ett varmt tack till alla kommittémedlemmar och funktionärer som arbetat ideellt under tävlingar, tränings- och övriga klubbaktiviteter och samtidigt tacka för det arbete ni lägger ner för att skapa en vi-känsla och gemenskap i klubben. /Styrelsen 6

7 Marknadskommittén Verksamhetsberättelse för 2009/Verksamhetsplan för 2010 Marknadskommittén, som under 2009 avverkat sitt första verksamhetsår, får härmed avge följande verksamhetsberättelse samt redovisa intentioner för verksamheten under Sponsorer Fokus har under året framför allt legat på att rekrytera nya sponsorer och partners för klubbens juniorverksamhet. 21 sponsorer har till dags dato tillkommit, och dessa finns dels skyltade på den nya informations- och sponsortavlan vid entrén till banområdet, dels listade på klubbens hemsida. Sponsorvärvningen fortsätter under det kommande året, förhoppningsvis ännu mera framgångsrikt än under Företagardag Fruktbara relationer med företagarvärlden är ett viktigt led i arbetet att stärka sponsringen och samtidigt locka fler till golfen och medlemskap i golfklubben. På marknadskommitténs initiativ inbjöd därför klubben och Västerviks Golf AB i samarbete med Västerviks Företagsgrupp och Västervik Framåt AB till en inspirationsdag för företagarna och deras anställda med familjer den 29 augusti. Av skilda orsaker sannolikt otillräcklig bearbetning av företagen och samtidig konkurrens av stora publikdragande evenemang blev gensvaret numerärt klent. Både vi och våra samarbetspartners tror dock alltjämt på idén med någon sorts familjeevenemang, och vi har därför kommit överens om att återkomma nästa år och försöka göra det hela så mycket mera attraktivt. Inte minst tror vi att dagen bör ligga tidigare under säsongen, och vi ställer därför in siktet på att låna glans av den nationella Golfens dag den 9 maj. Under vintern kommer vi tillsammans med våra partners att genomföra en enkät till berörda företagare för att få en tydligare bild av deras och deras medarbetares intresse, önskemål och prioriteringar, som vi kan lägga till grund för nästa års familjedag. Sponsortävling I alla avseenden lyckat blev det första tävlingsarrangemanget för våra sponsorer den 2 september. Tävlingen genomfördes av 18 spelare i sex lag. Därmed har vi lagt grunden till en återkommande tävling, som förhoppningsvis kommer att tilldra sig växande intresse framöver. Bidrag Under 2009 har viktigt ekonomiskt stöd för juniorverksamheten influtit från Sparbanksstiftelsen, Idrottslyftet och Västerviks kommun, vilket tacksamt noteras. 7

8 Mediekontakter En handledning för medierapportering i samband med framför allt tävlingar har sammanställts genom kommitténs försorg. Manualen finns utlagd på klubbens hemsida. Marknadskommittén har representerats av: Hans Holm, sammankallande, Åke Harrysson och Bengt Oredsson. För Marknadskommittén Hans Holm Tävlingskommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Kommittén har haft ett tufft år, minst sagt. Vi vet naturligtvis var det har fallerat och har därför tagit höjd för att det inte skall upprepas nästkommande säsong. Vi skänker en tacksamhetens tanke till dem som ställde upp på ett sätt som man kanske inte kan förvänta sig. Under året har det genomförts 22 tävlingsdagar och till dessa har det registrerats startanmälningar i systemet. De flesta har också kommit till start vi kan konstatera att det råder en hög moral på det området och det är jättebra. Tyvärr är det lite sämre ställt med intresset/viljan att hjälpa till vid tävlingar som tävlingsledare/funktionärer m.m. Det är något som vi alla måste jobba på om det skall bli några tävlingar framledes. Vi kanske från kommitténs sida har varit dåliga på att kommunicera? Att hjälpen behövs! VT-Golfen har återigen varit den tävling som dragit flest deltagare 318 personer eller 159 lag, för att vara exakt. Kul! Vi har under ett antal år sett att, vi som är medelgolfare, mer och mer vill spela lagspel i dess olika former. Samtidigt vet vi att vi måste ha ett antal singeltävlingar för att de som vill satsa lite mer på elitnivå skall kunna hävda sig utanför klubben. Vi måste ha bredden om vi skall kunna utvecklas. Utveckling är A och O för alla klubbars existens. Därför är detta ingen lätt balansgång. Glädjande är också att KM, både klassvis och stora KM, lockade klart fler till start i år. En utveckling som vi på olika sätt kommer att uppmuntra. Att förutsättningarna för bra golfspel också under året har varit bra hyfsat väder och en riktigt bra matta att spela på kanske har varit en bidragande faktor? Tävlingsprogrammet har i övrigt genomförts på vis som var tänkt och vi hoppas att nästa års program skall falla er medlemmar, väl i smaken. Tävlingsprogrammet är klart, så är även spelschemat för Smålandserierna. Till sist men inte minst tack till våra sponsorer och tack till alla andra som på annat sätt bidragit till att våra tävlingar kunnat genomföras. Vi hoppas även på fortsatt gott samarbete med andra kommittéer och Golf AB. Tävlingskommittén har representerats av: Lars Kindstrand, sammankallande, Lars-Erik Rudhe, Tom Lingestad och Raimo Miettinen 8

9 Herrkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Herrkommittén har under året sammanträtt sju gången. Vi har under säsongen genomfört 14 tävlingar med blandat intresse. Dessvärre har det varit en fortsatt minskning av deltagarantalet, 15 herrar i snitt. Under vårsäsongen har vi dragit nytta av vår nya pro, Daniel och genomfört sex golfträningar under måndagar. Intresset var ljumt, men mottogs positivt av deltagarna. Däremot var intresset större till våra grillkvällar, med prisutdelning och puttningstävlan, fyra tillfällen. Någon avslutningstävling kunde i år inte genomföras på grund av för få anmälda. Onsdagsgolfens totala vinnare - Bäst av fem - blev Kent Hermansson, GRATTIS! Tre lag har deltagit i Smålandsserien, H35, H45 och H55. Herrkommittén har representerats av: Rolf Pettersson, sammankallande, Kent Hermansson, Stefan Knutsson, Åke Berggren och Magnus Samuelsson. För Herrkommittén Rolf Pettersson Damkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Damernas golfsäsong 2009 startade den 14 april med en tisdagstävling. Därefter var det upptaktsträff den 19 april med information och modevisning i golfrestaurangen. Det har genomförts 19 tävlingar, varav en var utbytestävling och spelades på Lysingsbadets golfklubb, med i genomsnitt cirka 25 startande. Totala antalet startande var 495 (2008 var det 490). Efter genomförda tävlingar har damerna träffats i klubbstugan för prisutdelning och samvaro, samtidigt som vi ökat våra regelkunskaper genom att diskutera olika regelfrågor. Den damtävling som lockade flest startande var bjud in en herre med 37 par som spelade golf med efterföljande korvgrillning. 9

10 En återkommande populär bonustävling för tävlingsledare med efterföljande festmåltid arrangerades i slutet av säsongen. Stora Damdagen med kanonstart, torsdagen i golfveckan, lockade 62 tävlande och hade ett gediget prisbord och generösa sponsorer. Arrangemanget blev mycket lyckat och bidrog på många sätt med erfarenheter att ta med till kommande större tävlingar. Tre lag, D35+ Div II, D50+ Div II och D60+ Div I har under året deltagit i damernas seriespel i Småland. Vi har även deltagit i matchspel i Smålandsserien men vi kom inte till slutspel. Det har varit svårt att rekrytera folk varför vi kommer att göra ett uppehåll. Damernas matchspel i klubben lockade många deltagare. I A-gruppen vann Ingrid Christensen och i B-gruppen vann Ann-Christin Hjalmarson. De möttes i en slutfinal där Ingrid Christensen tog hem totalsegern vilket även inbringade vandringspokalen. Vandringspriset Hotellrundan, instiftat 1993, vanns av Gunilla Andersson. Nytt vandringspris instiftat i år från Guldsmed Andersson, ett pärlhalsband, vanns av Monica Löwenstam. De tävlingar som drog flest spelare var Irish greensome, Guldrushen och Flaggtävlingen. Nytt för i år är en tävling som heter Running Eclectic som spelades över 6 stycken 18- hålstävlingar och vanns av Inger Hedlund. Ansvarig för tävlingen är Lisbeth Fagerqvist. Ett varmt tack till alla som bidragit till den lyckade golfsäsongen för damerna, tävlande i ur och skur, engagerade tävlings- och lagledare. Damkommittén har representerats av: Christina Cederquist, sammankallande, Gunilla Liffner, sekreterare, Kerstin Holm, Siv Jansson och Berit Toresten. För Damkommittén Christina Cederquist 10

11 Juniorkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Året inleddes med inomhusträning i Stefanhallen. Ett 15-tal juniorer fick en bra start på sin golfsäsong! Den 23 mars var det upptakt för fyra av träningsgrupperna. Vår nya tränare Daniel Ö Olsson presenterade sig och träningsupplägget. Daniel tränade 6 st. grupper för Juniorkommitténs räkning. De fyra grupperna med lite äldre juniorer hade 21 träningstillfällen och de två grupperna med de minsta genomfört 13 träningstillfällen. På påsklovet arrangerades ett dagläger där man bl a spelade en dag på Tobo. Lördagen den 18 april representerade Juniorkommittén med juniorer Västerviks Nya Golfklubb, på Föreningens dag. Juniorkommittén höll i prova-på golf i Stefanhallen. Från maj till oktober hade juniorerna egen starttid på söndagar. Under sommarlovet pågick Wilson Sommarlovstour på denna tid. Sommarlovstouren 2009 togs hem av Anders Ankarvall. Under säsongen deltog juniorer i Skandia Cup, Skandia Tour, samt Seriespel i Småland. Skolmästerskapet gick i år på Loftahammar golfbana. Vann gjorde Fabian Henriksson VGK. Deltagandet av juniorer i klubbens ordinarie tävlingar har ökat, vilket är kanon! Junior-KM vanns av Kalle Ludvigsson. Fabian Henriksson har under hela året deltagit i Smålands golfförbunds breddsatsning. Juniorkommittén har haft 15 möten under året. Juniorkommittén har representerats av: Kerstin Rollsjö, sammankallande, Urban Henriksson, Lisa Lindblad, Fredrik Stolz, Magnus Nilsson, Pär Johansson och Staffan Pettersson. För Juniorkommittén Kerstin Rollsjö 11

12 Seniorkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Seniorkommittén har sammanträtt vid sex tillfällen under året. Tävlingsverksamhet VIP-golfen började i Stefanhallen den 8 januari och genomförde 10 tävlings-/träningstillfällen, under torsdagar, fram till avslutningen den 14 mars. Tävlandet utomhus började den 29 april. Den 22 oktober hade VIP gruppen avverkat 20 torsdagstävlingar varav fem tävlingar genomförts på andra banor; Ombergs, Åtvidabergs, Tobos, Oskarshamns och Loftahammars GK. Under de flesta tävlingarna under året har regelfrågor diskuterats i grupper. Totalt har torsdagsgolfen haft ca 500 starter. Den mest framgångsrike sommarspelaren blev i år Leif Nilsson som därmed erövrade KEA:s vandringspris. På damsidan utmärkte sig Monica Nilsson. Torsdagen den 19 november startade verksamheten i Stefanhallen igen och det blev fem tävlingar fram till jul. Under hösten genomfördes en kurs á två timmar i hjärt-lungräddning i samband med torsdagstävling i Stefanhallen. Under Hans Wiklunds ledning arrangerades vinterträning i Stefanhallen. Även inomhustävlingarna har ett vandringspris som i år erövrades av Gunnar Christoferson. VIP-golfarnas årliga julfest hölls i FB lokalen på Hamngatan. H 55+ Särskild golf för herrseniorerna mjukstartade i september 2008 med en Eclectic-tävling över fyra ronder och därtill en avslutningstävling på Tobo. Verksamheten har fortsatt och utvecklats väl under Den har från Seniorkommitténs sida administrerats av Sten Fagerqvist och Per Inge Kroon, med gott bistånd av Stig Svensson, som i första hand fungerat som tävlingssekreterare. Dessutom har flertalet spelare också ställt upp som tävlingsledare. Tisdagsgolfen H 55+ har arrangerats under 18 tillfällen med start kl Spelformerna har varierat: Bl a fem lagtävlingar och två tävlingar som också var kvalificeringstävlingar för våra båda seriespelande H 65-lag, med en deltävling på Åtvidaberg GK. Säsongstävlingen de åtta bästa resultaten räknades vanns av Edgar Thomsson, hårfint och dramatiskt före 12

13 Leif Nilsson. I anslutning till Tisdagsgolfen har vi i samarbete med SISU Idrottsutbildarna deltagit i s k lärgruppsverksamhet i regelfrågor. Antal startande vid de 18 tävlingarna = 291 Genomsnittligt antal per tävling = 16 Antal deltagare med minst tre starter = 25 Lägsta bruttoscore (Åke Wessman) = 76 Under året har en Matchtävling arrangerats med 18 deltagare. Lars-Erik Rudhe finalslog Jan Forsling (1/0). Deltagandet i Smålandsserien 2009 blev en framgång för vårt H 75-lag, som vann sin serie överlägset. Fanfar för Börje Hermansson, Arne Larsson, Bo Nilsson och Stig Svensson!! H 65-orna spelade i olika division 2-serier. Förstalaget placerade sig som trea (av tolv lag) i sin serie. Andralaget slutade sexa (av tio lag) i sin. För att vi på nytt skall få upp vårt förstalag i Division 1 krävs nog att vi får spela en omgång av fyra på vår hemmabana. Vi hoppas på det under år Seniorkommittén har representerats av: Berit Carlsson, sammankallande, Ann-Christin Frisén, diverse, Yngve Andersson, adress,- telefon, golfidlistor, Git m.m, Per-Inge Kroon, sekreterare och Sten Fagerqvist, ekonomi. För Seniorkommittén Berit Carlsson Klubbkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Vi har haft sju sammankomster, varav fyra protokollförda. Kommittén har ordnat med blomarrangemang vid 1:a och 10:e tee samt vid startkuren och vagnsbodarna. Vi har medverkat under Golfveckan, där vi ansvarade för lottförsäljning med priser som hela klubbkommittén hade ordnat. Grillslaget avslutades med mat och dryck. Underhållning stod klubbkommittén för, i form av Troll-Nicke som gjorde succé med sina fantastiska tricks. Klubbkommittén har representerats av: Birgitta Embretsen, sammankallande Kerstin Hjalmarsson, sekreterare Gunilla Wiberg, Boel Vessby, Liz Grauers, Beata Nylén och Henrik Essenholm. För Klubbkommittén Birgitta Embretsen 13

14 Verksamhetsplaner 2010 Styrelsens verksamhetsplan för 2010 Klubben skall arbeta för att stimulera utövandet av idrotten golf. Detta inkluderar alla åldrar, kön och fysisk förmåga. För att verksamheten skall fungera skall vi verka för att banans skick är optimal samt att tillgängligheten för medlemmarna är så god som möjligt. Klubben ska söka olika vägar att befrämja klubbens ekonomi, vilket ökar möjligheterna för olika utbildningar för våra medlemmar samt skapar möjligheter för träning och utveckling, inte minst av juniorer. Vi ska verka för att ett forum finns tillgängligt för alla, så att medlemmars åsikter kommer fram och eventuellt kan verkställas. Detta kan gälla banfrågor, klubbarbete m m. Samtliga kommittéer ska diskutera och verka för att tillsammans genomföra olika golffrämjande åtgärder i linje med klubbens fastställda idrottsprogram. Detta gäller även den tid då banan är stängd, vilket kan leda till verksamhet i andra lokaler t ex under vintertid. Vi ska använda oss av Internet, genom att via hemsidan och mail sprida information om klubbens verksamheter och aktiviteter. 14

15 Samtliga medlemmar ska känna att klubben verkar för deras bästa när det gäller all golfverksamhet. Styrelsen kommer att fortsätta jobba för att rekrytera nya medlemmar och att de ska känna sig välkomna och ge dem en bra information gällande klubbens verksamhet. Härigenom hoppas vi på ökat engagemang och vilja hos våra medlemmar att även ställa upp som ledare och funktionärer i styrelse, kommittéer eller annan av klubben organiserad verksamhet. Under året ska minst två möten genomföras med Västerviks Golf AB. Prioriterade aktiviteter för 2010 Färdigställa juniorerna hus. Tillsammans med Bolaget främja byggandet av en ungdomsvänlig övningsanläggning. Tillsammans med Bolaget skapa förutsättningar för att förlänga avtalet med pron Daniel Ö Olsson. Utbilda tävlingsledare och föräldraledare. Fortsätta med skolprojektet, prova-på-golf, för skolor inom Västerviks kommun. Idrottslyftet fortsätter under våren 2010, planen är att genomföra två projekt. Förutom prova på verksamheten, kommer vi att erbjuda gymnasieelever en utbildning som ska leda fram till grönt kort. För att förlänga säsongen och därmed bereda plats för fler ungdomar planerar vi att tidigt i vår starta prova på inomhus i klubbens träningslokal i Stefanhallen, för att sedan, när vädret tillåter, flytta utomhus. Projekten ska vara avslutade före den 15 juni Banrådet Samla in medlemmarnas och spelarnas synpunkter på banan och framföra dem till Bolaget. Idéer och förslag kan lämnas undertecknade i avsedd brevlåda vid omklädningsrummen. Ekonomi Vi ska arbeta mer med att få sponsorer som kan bidra till att finansiera olika verksamheter inom klubben. Även andra bidrag ska identifieras. /Styrelsen 15

16 Marknadskommitténs verksamhetsplan för 2010 Sponsorer Sponsorvärvningen fortsätter under 2010, förhoppningsvis ännu mera framgångsrikt än under Företagardag Fruktbara relationer med företagarvärlden är ett viktigt led i arbetet att stärka sponsringen och samtidigt locka fler till golfen och medlemskap i golfklubben. Både vi och våra samarbetspartners tror på idén med någon sorts familjeevenemang, och vi har därför kommit överens om att återkomma under 2010 och försöka göra det hela mycket mera attraktivt. Inte minst tror vi att dagen bör ligga tidigare under säsongen, och vi ställer därför in siktet på att låna glans av den nationella Golfens dag den 9 maj. Under vintern kommer vi tillsammans med våra partners att genomföra en enkät till berörda företagare för att få en tydligare bild av deras och deras medarbetares intresse, önskemål och prioriteringar, som vi kan lägga till grund för nästa års familjedag. Sponsortävling Under förra säsongen la vi grunden till en återkommande tävling, som förhoppningsvis kommer att tilldra sig växande intresse framöver. Bidrag Under 2010 kommer kommittén att bevaka olika ekonomiskt stöd för att stärka främst juniorverksamheten. Mediekontakter En manual finns utlagd på klubbens hemsida som revideras efter behov. Marknadskommittén Hans Holm 16

17 Tävlingskommitténs verksamhetsplan för 2010 Tävlingskommitténs huvuduppgift är att ha det sammanlänkande ansvaret för tävlingsverksamheten. Dokumentet Instruktion för tävlingskommittén ligger som grund för kommitténs arbete. Följande aktiviteter planeras 2010 med utgångspunkt i målen i Idrottsprogrammet. Det ska finnas klubbtävlingar för alla kategorier av spelare. Planerade åtgärder 2010: Två klasser införs i generationsgolfen för att ge möjlighet för yngre juniorer som inte har en golfspelande förälder att spela med en senior. Fler singeltävlingar Vi ordnar tävlingar med lottade lag, samverkar med klubbkommittén angående kringaktiviteter mm för att främja den sociala gemenskapen i klubben. Planerade åtgärder 2010: Scrambletävlingen den 18/4 spelas i två klasser, en klass med anmälda lag (scratch), dels en klass med lottade lag (handikapp). Samkväm/fest planeras i anslutning till GIV-slaget, Bonustävlingen och Tk:s överraskningstävling. Ett pris lottas ut vid varje prisutdelning i syfte att få fler att stanna kvar och umgås efter tävlingarna. En bonustävling för alla tävlingsledare och funktionärer ska locka fler att ställa upp och hjälpa till vid klubbtävlingarna. Vi skapar aktiviteter som höjer kunskapsnivån om regler och tävlingsformer. En särskild satsning planeras för att öka intresset för att vara tävlingsledare/funktionär. Möten med information och utbildning ordnas i början av säsongen. Vi verkar för fler tävlingsmöjligheter genom samarbete med andra klubbar t ex i form av partävlingar (ev. med final) och ungdomstävlingar (ev. med final) införs två klasser i tvågenerationsgolfen (se ovan) GIV-slaget planeras i samarbete med Lysingsbadet (se ovan) Vi strävar efter att öka intresset för deltagande i (KM, DM, RM och SM) Inga aktiviteter är planerade för Tk återkommer kring detta mål Vi satsar på matchspel. En ny matchspelstävling prövas Spelas i tvåmannalag, bästboll/sämstboll med handikapp. Syftet är att öka intresset för matchspel. Vi medverkar till en breddad kvalificering till seriespel. Tävlingskommittén ansvarar inte för seriespelet men vill genom tävlingsverksamheten medverka till att skapa en bredare bas för rekrytering av spelare. En ny tävlingsform med kvaltävlingar och singelfinal prövas. Kvalificering sker vid tre kvaltävlingar vid vilka spelarens två bästa nettoresultaten räknas. (A, B och C-klass). En av kvaltävlingarna är KM för åldersklasser. Förhoppningen är att antalet deltagare i KM ökar genom att även nettoresultatet vid tävlingen kommer att vara av betydelse. Alla klubbtävlingar i A-klassen spelas från vit tee. 17

18 Övriga aktiviteter 2010 Tävlingskommittén vill utveckla och förtydliga samarbetet med övriga kommittéer. Under 2010 kommer marknadskommittén att ansvara för den initiala kontakten med alla sponsorer. När det är klart med en intresserad sponsor lämnar marknadskommittén över ansvaret till Tk för vidare planering. Tävlingskommitténs sponsorer inbjuds till sponsortävlingen. Kontakter kommer att tas med klubbkommittén för att förhindra missförstånd om vem som ansvarar för kringaktiviteter i anslutning till klubbtävlingarna. Tk ska undersöka möjligheten att söka medel från SISU för genomförande av Bonustävlingen. Tävlingskommittén Lars Kindstrand 18

19 Herrkommitténs verksamhetsplan för 2010 Onsdagstävlingarna kommer vi under säsongen att spela de 10 första tävlingarna över 18 hål, resterande 5 över 9 hål. Nytt för onsdagsgolfen är att vi kan spela tävlingen under hela dagen och som vanligt även klockan Anmälan kommer att ske i ny brevlåda eller startbox. Beräknad start är den 21 april. Under 2010 planerar herrkommittén: Sänkt anmälningsavgift från 30 till 20 kronor. Herrkommittén kommer att söka kontakt med övriga herrgolfare som H55+ ViP-gänget för samarbete och förhoppningsvis fler deltagare till onsdagstävlingarna. Matchspel Puttningstävling i samband med grillning. Golfträning med nya pron. Daniel anordnas vid säsongstarten En extra start/vår-tävling kommer vi att försöka anordna i början av maj, en lördag. Delta med tre lag i Smålandsserien: H 35, H 45, H55. Herrkommittén är intresserad av synpunkter och förslag. Vi hälsar gamla och nya golfare välkomna till ett gott nytt golfår! Herrkommittén Rolf Pettersson Damkommitténs verksamhetsplan för 2010 Damkommittén avser att under året genomföra spel- och tävlingsaktiviteter för klubbens damer se separat tävlingsprogram. Under 2010 planerar damkommittén: Stora Damdagen genomförs i samarbete med Västerviks Golf AB och tävlingskommittén. Damerna kommer att erbjudas möjlighet att delta i en eclectictävling över sju stycken 18-hålssingeltävlingar på tisdagar. Lärgrupper i regelkunskap kommer att genomföras i samband med tisdagstävlingarna. Seriespel för damer med lag inom grupperna D35+, D50+ och D60+ kommer att arrangeras med utsedda ledare. Damkommittén har på förslag att göra ett uppehåll med matchspelet i Smålandsserien. Damkommittén kommer att verka för att träningstillfällen i grupp arrangeras under säsongen. Damernas traditionella golfresa. Damkommittén har protokollförda sammanträden i den omfattning verksamheten kräver och kommer i övrigt att medverka i klubbarbetet enligt styrelsens önskemål och beslut. Kontakt med distriktsverksamheten och närliggande klubbars damverksamhet utgör fortfarande ett förbättringsområde, utbyte med Lysingsbadets damer planeras. Damkommittén Christina Cederquist 19

20 Juniorkommitténs verksamhetsplan för 2010 Vi ska verka för en ökning av antalet juniorer i Västerviks Nya Golfklubb. Juniorkommittén ska främja klubb och kamratkänslan bland juniorerna. Vi ska även jobba för en bra och kontinuerlig träningsverksamhet. Under 2010 planerar Juniorkommittén: En fast tid för juniorspel. Träningsläger. Kontinuerlig träning under hela säsongen, med minst 6 grupper. En Sommarlovstour. En upptaktsträff. Anordna klubbkval till Skandia Cup, Starta ett seriespel tillsammans med Loftahammar, Tobo, Åtvidaberg, Lysingsbadet Delta i arbetet med utvecklingen av övningsområdet. Utrusta och inreda juniorbaracken samt inviga den med en fest. Bekosta utbildning för fler barn- ungdomstränare. Engagera fler föräldrar. Stimulera juniorerna att delta i klubbens ordinarie tävlingar genom att bla. verka för att startavgiften tas bort för juniorer. Juniorkommittén Kerstin Rollsjö Seniorkommitténs verksamhetsplan för 2010 VIP-golfen Seniorkommittén planerar följande verksamhet för 2010: Att planera och genomföra tävlingsprogram för VIP-golfen, VIP=vi pensionärer, både vinter, ca 15 övnings-/tävlingstillfällen och sommar, ca 20 tävlingar. Att genomföra tre till fyra resor med VIP-arna för tävling på andra banor. Att vid något/några tillfällen genomföra 9- el 12- hålstävling Att genomföra träningsaktiviteter i grupp under både vinter- och sommarsäsongen. Att i samverkan med SISU genomföra regelstudier Att bidra till att täcka klubbens funktionärsbehov i tävlings- och juniorverksamhet. Att efter behov genomföra möten efter behov och i övrigt medverka i klubbarbetet Att deltaga med samma lag i seriespelet för herrar som 2009 dvs, H- 65 lag 1 div 2 norra, H-65 lag 2 div 2 östra samt H-75 div 1. H55+ Planer finns att under vintern tillsammans med ViP-golfen arrangera inomhusträning i Stefanhallen. I fjol skedde detta under Hans Wiklunds ledning. När detta läses (i mars 2010?) hoppas vi att våra planer har kunnat fullföljas. 20

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Välkommen till årsmötet torsdagen den 19 mars 2015

Välkommen till årsmötet torsdagen den 19 mars 2015 sisjöslaget MEDLEMSBLAD SISJÖ GOLFKLUBB NR 1 / 2015 Välkommen till årsmötet torsdagen den 19 mars 2015 Ordföranden har ordet Göteborg den 14 februari, Alla Hjärtans Dag. Den gångna veckan har vi haft värmerekord

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer