ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2009

2 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: Årsredovisning verksamhetsåret Verksamhets- och förvaltningsberättelse Styrelsen har under det gångna året haft 12 protokollförda möten, varav fem har varit kommittémöten, där respektive kommittésamordnare kallats. Den 29 april hölls ett Kick-Off möte där samtliga ledamöter från styrelse och kommittéer bjöds in till en kväll på Golfrestaurangen. Styrelsen har genomfört en planeringskonferens, den maj, på Trädgårdshotellet i Åtvidaberg. Ett antal informella samrådsmöten har genomförts under året med Västerviks Golf AB och redovisats av ordföranden vid styrelsens möten vilket därmed finns sammanfattat i styrelsens protokoll. Samtliga protokoll finns anslagna på klubbens hemsida. Den oktober genomfördes en utvärderings- och planeringskonferens på Trädgårdshotellet i Åtvidaberg där samtliga ledamöter från styrelsen och kommittéer inbjudits. Verksamheten i klubben har i övrigt bedrivits i enlighet med föreslagen och av årsmötet fastställd verksamhetsplan. Föreningen har varit företrädd vid Smålands Golfförbunds konferenser och utbildningar. Samarbetet med Västerviks Golf AB har under året varit mycket gott. Det ekonomiska resultatet är i år positivt i jämförelse med uppgjord budget. Resultat- och balansräkningen visar ett positivt bokslut på kr. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser framgår av bifogade handlingar. Antalet medlemmar var vid årsskiftet* 1300 personer (1314) Herrar: 483 (436) Damer 260 (330) Juniorer herrar: 98 (83) Juniorer damer: 19 (22) Hedersmedlemmar: 3 (4) Ambassadörer: 437 (439) * siffror inom parentes avser 2008 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ersättare Mari Nordh Åke Wessman/Hans Holm Gunilla Andersson Ann-Christin Hjalmarson Lars-Åke Nordh Hans Wiklund Hans Holm Mattias Andersson 2

3 3

4 Styrelsen Verksamhetsberättelse för 2009 Verksamhetsåret 2009 i Västerviks Nya Golfklubb har efter fyra år fått en ny ordförande. Efter Bengt Oredsson, som vid årsmötet avgick som ordförande, tillträdde Mari Nordh ordförandeskapet. Bengt har lagt ner stort ideellt arbete under sina fyra år som ordförande, något som Mari ser som en utmaning att bygga vidare på. Maris visioner är att kunna bidra med att utveckla klubben, genom att skapa en bättre laganda samt att öka delaktigheten genom olika aktiviteter. Andra områden som Mari kommer att prioritera är bl a juniorernas hus samt rekrytering och utbildning av klubbtränare och ledare. Klubben har under året fått medel från Riksidrottsförbundet, Idrottslyftet, samt från Sparbanksstiftelsen och Västerviks kommun. Medel som främst kommer att användas till juniorernas samlingslokal och angränsande övningsområde. Byggnationen av samlingslokalen har försenats med anledning av Västerviks Golf AB:s förslag att bygga en större lokal än vad som planerades från början. Ett positivt förslag, men förändringen innebar att byggnationen krävde byggnadslov. Under 2009 har juniorkommittén arrangerat olika aktiviteter för klubbens ungdomar. Tränarfrågan löste sig under tidiga våren och till vår hjälp att utveckla såväl ungdomar som seniorer har vi vår nya pro, Daniel Ö Olsson, att tacka för. Han har entusiasmerat många juniorer och seniorer till ett bättre och roligare golfspel! Daniel har haft säsongsträning med flera juniorgrupper samt lägerverksamhet under både påsk- och sommarlov. Vår önskan är att Daniel får möjlighet att stanna kvar under flera år för att bl a utveckla juniorverksamheten tillsammans med juniorkommittén. Smålands Idrottsförbund har beviljat klubben medel för att delta i Riksidrottsförbundets projekt Idrottslyftet utveckling av barn- och ungdomsidrotten. Idrottslyftet är ett nationellt projekt där idrottsrörelsen tillförs resurser för att öppna dörren till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna Klubben har för perioden 1 juli juni 2009 beviljats kronor och för perioden 1 juli juni 2010 ytterligare kronor. Verksamheten går ut på att i samverkan med kommunens skolor erbjuda ungdomar möjligheten att prova på idrotten golf. Med både teoretisk och praktisk orientering hoppas vi kunna stimulera till en fortsättning i form av utbildning till grönt kort och medlemskap i golfklubben. 4

5 Under våren 2009 deltog 263 ungdomar i våra aktiviteter och engagerade totalt 11 instruktörer vid 14 tillfällen. Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som har ställt upp ideellt, utan er insats hade klubben inte kunnat anordna detta arrangemang. Nytt för i år är marknadskommittén, bestående av Hans Holm, Åke Harrysson och Bengt Oredsson. Marknadskommitténs uppdrag är att dels utgöra klubbens redskap för kommunikation med omvärlden, inte minst genom mediekontakter, för att vinna uppmärksamhet för klubbens verksamhet och därmed öka intresset för golfen, dels och i synnerhet att rekrytera sponsorer till klubbens verksamhet, för att göra golfen till en angelägenhet för fler engagerade och därmed stärka klubbens ekonomi och resurser att utveckla inte minst juniorverksamheten. Styrelsen vill passa på att gratulera elitlaget till segern i nationella serien div III herrar. Det innebär uppflytning till div II nästa år. Laget har bestått av Tony Wigander, lagledare, Urban Nilsson, Magnus Nilsson, David Nilsson, Kalle Ludvigsson och Jacob Good. I KM 2009 vann Mattias Lundgren herrklassen och Kalle Ludvigsson juniorklassen. Damklassen fick inte ihop tillräckligt antal deltagare till årets KM, styrelsen hoppas på bättre uppslutning till nästa år. Som ett led i att stärka förutsättningarna för de medlemmar i klubben som vill arbeta som tävlingsledare, har styrelsen under senare delen av 2009 planerat att starta en TLR-kurs. TLR står för Tävlingsledning och regler, ett 15-tal medlemmar har anmält intresse för utbildningen. Styrelsen har även erbjudit seniorerna en kurs i Hjärt-lungräddning, vilket har varit mycket uppskattat. Under våren samlades den nya styrelsen till ett planerings- och utvecklingsmöte som genomfördes på Trädgårdshotellet i Åtvidaberg. Mari, som ny ordförande, ville samla alla ledamöter för att arbeta med klubbens framtida och förenande utveckling, där idrottsprogrammet ligger som grund för klubbens hela verksamhet. Ett uppföljande möte skedde under hösten, då tillsammans med kommittéledamöterna. Vid båda tillfällena avslutades mötet med en golfrunda på Åtvidabergs GK. Med oss på våra möten fanns Stefan Fredriksson från SISU. Stefan är en tillgång i många sammanhang, han ger oss både tips och feed-back under våra möten. Strax före sommaren informerade Åke Wessman styrelsen om att han och Rosita hade beslutat sig för att flytta till 5

6 Falkenberg. Åke som varit en given vice ordförande under många år, lämnade inte enbart denna post utan lämnade även en tom plats i såväl banråd som regel- och handicapkommittén. Som ny vice ordförande i styrelsen utsågs Hans Holm som tillträdde posten i augusti månad. Banrådet har haft tre sammankomster tillsammans med representanter för driftbolaget. Styrelsen vill passa på att tacka Peter och all banpersonal som lagt ner både pengar och tid för att förbättra banans kvalitet till vad den är idag. Något som många medlemmar påtalat och uppskattat! Under våren har styrelsen satt upp en brevlåda i anslutning till omklädningsrummen för att få in synpunkter som kan vara till nytta för klubbens utveckling. Skrivelser har inkommit till klubben som besvarats av antingen ordföranden eller vidarebefordrats till Västerviks Golf AB för handläggning. Styrelsen, genom sekreteraren, har arbetat för att utveckla hemsidan, som blir en alltmer viktig kommunikations- och informationskanal. Hemsidan ska vara ett naturligt forum för medlemmarna att hitta information om vad som händer på klubben, t ex styrelsearbetet, kommittéernas aktiviteter, resultat vid tävlingar såväl lokala som i större sammanhang och individuella bragder som t ex Hole-in-One. Ska hemsidan bli intressant måste många bidra med material i form av både text och bild. Vi har kommit en bit på väg, men räknar med att hemsidan ska bli ännu bättre under nästa år. Styrelsen vill tacka Peter Billberg för ett gott samarbete under året och för den generositet han visar när han kostnadsfritt bjuder in oss till spel på Åtvidabergs bana i samband med våra golfkonferenser på Trädgårdshotellet. Styrelsen ser även fram emot ett fortsatt samarbete med uppbyggnaden av juniorernas samlingslokal och kommande övningsfält som vi tror kommer att utveckla många nya och gamla juniorer till goda ambassadörer för både klubben och Västerviks Golf AB. Styrelsen vill även rikta ett varmt tack till alla kommittémedlemmar och funktionärer som arbetat ideellt under tävlingar, tränings- och övriga klubbaktiviteter och samtidigt tacka för det arbete ni lägger ner för att skapa en vi-känsla och gemenskap i klubben. /Styrelsen 6

7 Marknadskommittén Verksamhetsberättelse för 2009/Verksamhetsplan för 2010 Marknadskommittén, som under 2009 avverkat sitt första verksamhetsår, får härmed avge följande verksamhetsberättelse samt redovisa intentioner för verksamheten under Sponsorer Fokus har under året framför allt legat på att rekrytera nya sponsorer och partners för klubbens juniorverksamhet. 21 sponsorer har till dags dato tillkommit, och dessa finns dels skyltade på den nya informations- och sponsortavlan vid entrén till banområdet, dels listade på klubbens hemsida. Sponsorvärvningen fortsätter under det kommande året, förhoppningsvis ännu mera framgångsrikt än under Företagardag Fruktbara relationer med företagarvärlden är ett viktigt led i arbetet att stärka sponsringen och samtidigt locka fler till golfen och medlemskap i golfklubben. På marknadskommitténs initiativ inbjöd därför klubben och Västerviks Golf AB i samarbete med Västerviks Företagsgrupp och Västervik Framåt AB till en inspirationsdag för företagarna och deras anställda med familjer den 29 augusti. Av skilda orsaker sannolikt otillräcklig bearbetning av företagen och samtidig konkurrens av stora publikdragande evenemang blev gensvaret numerärt klent. Både vi och våra samarbetspartners tror dock alltjämt på idén med någon sorts familjeevenemang, och vi har därför kommit överens om att återkomma nästa år och försöka göra det hela så mycket mera attraktivt. Inte minst tror vi att dagen bör ligga tidigare under säsongen, och vi ställer därför in siktet på att låna glans av den nationella Golfens dag den 9 maj. Under vintern kommer vi tillsammans med våra partners att genomföra en enkät till berörda företagare för att få en tydligare bild av deras och deras medarbetares intresse, önskemål och prioriteringar, som vi kan lägga till grund för nästa års familjedag. Sponsortävling I alla avseenden lyckat blev det första tävlingsarrangemanget för våra sponsorer den 2 september. Tävlingen genomfördes av 18 spelare i sex lag. Därmed har vi lagt grunden till en återkommande tävling, som förhoppningsvis kommer att tilldra sig växande intresse framöver. Bidrag Under 2009 har viktigt ekonomiskt stöd för juniorverksamheten influtit från Sparbanksstiftelsen, Idrottslyftet och Västerviks kommun, vilket tacksamt noteras. 7

8 Mediekontakter En handledning för medierapportering i samband med framför allt tävlingar har sammanställts genom kommitténs försorg. Manualen finns utlagd på klubbens hemsida. Marknadskommittén har representerats av: Hans Holm, sammankallande, Åke Harrysson och Bengt Oredsson. För Marknadskommittén Hans Holm Tävlingskommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Kommittén har haft ett tufft år, minst sagt. Vi vet naturligtvis var det har fallerat och har därför tagit höjd för att det inte skall upprepas nästkommande säsong. Vi skänker en tacksamhetens tanke till dem som ställde upp på ett sätt som man kanske inte kan förvänta sig. Under året har det genomförts 22 tävlingsdagar och till dessa har det registrerats startanmälningar i systemet. De flesta har också kommit till start vi kan konstatera att det råder en hög moral på det området och det är jättebra. Tyvärr är det lite sämre ställt med intresset/viljan att hjälpa till vid tävlingar som tävlingsledare/funktionärer m.m. Det är något som vi alla måste jobba på om det skall bli några tävlingar framledes. Vi kanske från kommitténs sida har varit dåliga på att kommunicera? Att hjälpen behövs! VT-Golfen har återigen varit den tävling som dragit flest deltagare 318 personer eller 159 lag, för att vara exakt. Kul! Vi har under ett antal år sett att, vi som är medelgolfare, mer och mer vill spela lagspel i dess olika former. Samtidigt vet vi att vi måste ha ett antal singeltävlingar för att de som vill satsa lite mer på elitnivå skall kunna hävda sig utanför klubben. Vi måste ha bredden om vi skall kunna utvecklas. Utveckling är A och O för alla klubbars existens. Därför är detta ingen lätt balansgång. Glädjande är också att KM, både klassvis och stora KM, lockade klart fler till start i år. En utveckling som vi på olika sätt kommer att uppmuntra. Att förutsättningarna för bra golfspel också under året har varit bra hyfsat väder och en riktigt bra matta att spela på kanske har varit en bidragande faktor? Tävlingsprogrammet har i övrigt genomförts på vis som var tänkt och vi hoppas att nästa års program skall falla er medlemmar, väl i smaken. Tävlingsprogrammet är klart, så är även spelschemat för Smålandserierna. Till sist men inte minst tack till våra sponsorer och tack till alla andra som på annat sätt bidragit till att våra tävlingar kunnat genomföras. Vi hoppas även på fortsatt gott samarbete med andra kommittéer och Golf AB. Tävlingskommittén har representerats av: Lars Kindstrand, sammankallande, Lars-Erik Rudhe, Tom Lingestad och Raimo Miettinen 8

9 Herrkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Herrkommittén har under året sammanträtt sju gången. Vi har under säsongen genomfört 14 tävlingar med blandat intresse. Dessvärre har det varit en fortsatt minskning av deltagarantalet, 15 herrar i snitt. Under vårsäsongen har vi dragit nytta av vår nya pro, Daniel och genomfört sex golfträningar under måndagar. Intresset var ljumt, men mottogs positivt av deltagarna. Däremot var intresset större till våra grillkvällar, med prisutdelning och puttningstävlan, fyra tillfällen. Någon avslutningstävling kunde i år inte genomföras på grund av för få anmälda. Onsdagsgolfens totala vinnare - Bäst av fem - blev Kent Hermansson, GRATTIS! Tre lag har deltagit i Smålandsserien, H35, H45 och H55. Herrkommittén har representerats av: Rolf Pettersson, sammankallande, Kent Hermansson, Stefan Knutsson, Åke Berggren och Magnus Samuelsson. För Herrkommittén Rolf Pettersson Damkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Damernas golfsäsong 2009 startade den 14 april med en tisdagstävling. Därefter var det upptaktsträff den 19 april med information och modevisning i golfrestaurangen. Det har genomförts 19 tävlingar, varav en var utbytestävling och spelades på Lysingsbadets golfklubb, med i genomsnitt cirka 25 startande. Totala antalet startande var 495 (2008 var det 490). Efter genomförda tävlingar har damerna träffats i klubbstugan för prisutdelning och samvaro, samtidigt som vi ökat våra regelkunskaper genom att diskutera olika regelfrågor. Den damtävling som lockade flest startande var bjud in en herre med 37 par som spelade golf med efterföljande korvgrillning. 9

10 En återkommande populär bonustävling för tävlingsledare med efterföljande festmåltid arrangerades i slutet av säsongen. Stora Damdagen med kanonstart, torsdagen i golfveckan, lockade 62 tävlande och hade ett gediget prisbord och generösa sponsorer. Arrangemanget blev mycket lyckat och bidrog på många sätt med erfarenheter att ta med till kommande större tävlingar. Tre lag, D35+ Div II, D50+ Div II och D60+ Div I har under året deltagit i damernas seriespel i Småland. Vi har även deltagit i matchspel i Smålandsserien men vi kom inte till slutspel. Det har varit svårt att rekrytera folk varför vi kommer att göra ett uppehåll. Damernas matchspel i klubben lockade många deltagare. I A-gruppen vann Ingrid Christensen och i B-gruppen vann Ann-Christin Hjalmarson. De möttes i en slutfinal där Ingrid Christensen tog hem totalsegern vilket även inbringade vandringspokalen. Vandringspriset Hotellrundan, instiftat 1993, vanns av Gunilla Andersson. Nytt vandringspris instiftat i år från Guldsmed Andersson, ett pärlhalsband, vanns av Monica Löwenstam. De tävlingar som drog flest spelare var Irish greensome, Guldrushen och Flaggtävlingen. Nytt för i år är en tävling som heter Running Eclectic som spelades över 6 stycken 18- hålstävlingar och vanns av Inger Hedlund. Ansvarig för tävlingen är Lisbeth Fagerqvist. Ett varmt tack till alla som bidragit till den lyckade golfsäsongen för damerna, tävlande i ur och skur, engagerade tävlings- och lagledare. Damkommittén har representerats av: Christina Cederquist, sammankallande, Gunilla Liffner, sekreterare, Kerstin Holm, Siv Jansson och Berit Toresten. För Damkommittén Christina Cederquist 10

11 Juniorkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Året inleddes med inomhusträning i Stefanhallen. Ett 15-tal juniorer fick en bra start på sin golfsäsong! Den 23 mars var det upptakt för fyra av träningsgrupperna. Vår nya tränare Daniel Ö Olsson presenterade sig och träningsupplägget. Daniel tränade 6 st. grupper för Juniorkommitténs räkning. De fyra grupperna med lite äldre juniorer hade 21 träningstillfällen och de två grupperna med de minsta genomfört 13 träningstillfällen. På påsklovet arrangerades ett dagläger där man bl a spelade en dag på Tobo. Lördagen den 18 april representerade Juniorkommittén med juniorer Västerviks Nya Golfklubb, på Föreningens dag. Juniorkommittén höll i prova-på golf i Stefanhallen. Från maj till oktober hade juniorerna egen starttid på söndagar. Under sommarlovet pågick Wilson Sommarlovstour på denna tid. Sommarlovstouren 2009 togs hem av Anders Ankarvall. Under säsongen deltog juniorer i Skandia Cup, Skandia Tour, samt Seriespel i Småland. Skolmästerskapet gick i år på Loftahammar golfbana. Vann gjorde Fabian Henriksson VGK. Deltagandet av juniorer i klubbens ordinarie tävlingar har ökat, vilket är kanon! Junior-KM vanns av Kalle Ludvigsson. Fabian Henriksson har under hela året deltagit i Smålands golfförbunds breddsatsning. Juniorkommittén har haft 15 möten under året. Juniorkommittén har representerats av: Kerstin Rollsjö, sammankallande, Urban Henriksson, Lisa Lindblad, Fredrik Stolz, Magnus Nilsson, Pär Johansson och Staffan Pettersson. För Juniorkommittén Kerstin Rollsjö 11

12 Seniorkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Seniorkommittén har sammanträtt vid sex tillfällen under året. Tävlingsverksamhet VIP-golfen började i Stefanhallen den 8 januari och genomförde 10 tävlings-/träningstillfällen, under torsdagar, fram till avslutningen den 14 mars. Tävlandet utomhus började den 29 april. Den 22 oktober hade VIP gruppen avverkat 20 torsdagstävlingar varav fem tävlingar genomförts på andra banor; Ombergs, Åtvidabergs, Tobos, Oskarshamns och Loftahammars GK. Under de flesta tävlingarna under året har regelfrågor diskuterats i grupper. Totalt har torsdagsgolfen haft ca 500 starter. Den mest framgångsrike sommarspelaren blev i år Leif Nilsson som därmed erövrade KEA:s vandringspris. På damsidan utmärkte sig Monica Nilsson. Torsdagen den 19 november startade verksamheten i Stefanhallen igen och det blev fem tävlingar fram till jul. Under hösten genomfördes en kurs á två timmar i hjärt-lungräddning i samband med torsdagstävling i Stefanhallen. Under Hans Wiklunds ledning arrangerades vinterträning i Stefanhallen. Även inomhustävlingarna har ett vandringspris som i år erövrades av Gunnar Christoferson. VIP-golfarnas årliga julfest hölls i FB lokalen på Hamngatan. H 55+ Särskild golf för herrseniorerna mjukstartade i september 2008 med en Eclectic-tävling över fyra ronder och därtill en avslutningstävling på Tobo. Verksamheten har fortsatt och utvecklats väl under Den har från Seniorkommitténs sida administrerats av Sten Fagerqvist och Per Inge Kroon, med gott bistånd av Stig Svensson, som i första hand fungerat som tävlingssekreterare. Dessutom har flertalet spelare också ställt upp som tävlingsledare. Tisdagsgolfen H 55+ har arrangerats under 18 tillfällen med start kl Spelformerna har varierat: Bl a fem lagtävlingar och två tävlingar som också var kvalificeringstävlingar för våra båda seriespelande H 65-lag, med en deltävling på Åtvidaberg GK. Säsongstävlingen de åtta bästa resultaten räknades vanns av Edgar Thomsson, hårfint och dramatiskt före 12

13 Leif Nilsson. I anslutning till Tisdagsgolfen har vi i samarbete med SISU Idrottsutbildarna deltagit i s k lärgruppsverksamhet i regelfrågor. Antal startande vid de 18 tävlingarna = 291 Genomsnittligt antal per tävling = 16 Antal deltagare med minst tre starter = 25 Lägsta bruttoscore (Åke Wessman) = 76 Under året har en Matchtävling arrangerats med 18 deltagare. Lars-Erik Rudhe finalslog Jan Forsling (1/0). Deltagandet i Smålandsserien 2009 blev en framgång för vårt H 75-lag, som vann sin serie överlägset. Fanfar för Börje Hermansson, Arne Larsson, Bo Nilsson och Stig Svensson!! H 65-orna spelade i olika division 2-serier. Förstalaget placerade sig som trea (av tolv lag) i sin serie. Andralaget slutade sexa (av tio lag) i sin. För att vi på nytt skall få upp vårt förstalag i Division 1 krävs nog att vi får spela en omgång av fyra på vår hemmabana. Vi hoppas på det under år Seniorkommittén har representerats av: Berit Carlsson, sammankallande, Ann-Christin Frisén, diverse, Yngve Andersson, adress,- telefon, golfidlistor, Git m.m, Per-Inge Kroon, sekreterare och Sten Fagerqvist, ekonomi. För Seniorkommittén Berit Carlsson Klubbkommittén Verksamhetsberättelse för 2009 Vi har haft sju sammankomster, varav fyra protokollförda. Kommittén har ordnat med blomarrangemang vid 1:a och 10:e tee samt vid startkuren och vagnsbodarna. Vi har medverkat under Golfveckan, där vi ansvarade för lottförsäljning med priser som hela klubbkommittén hade ordnat. Grillslaget avslutades med mat och dryck. Underhållning stod klubbkommittén för, i form av Troll-Nicke som gjorde succé med sina fantastiska tricks. Klubbkommittén har representerats av: Birgitta Embretsen, sammankallande Kerstin Hjalmarsson, sekreterare Gunilla Wiberg, Boel Vessby, Liz Grauers, Beata Nylén och Henrik Essenholm. För Klubbkommittén Birgitta Embretsen 13

14 Verksamhetsplaner 2010 Styrelsens verksamhetsplan för 2010 Klubben skall arbeta för att stimulera utövandet av idrotten golf. Detta inkluderar alla åldrar, kön och fysisk förmåga. För att verksamheten skall fungera skall vi verka för att banans skick är optimal samt att tillgängligheten för medlemmarna är så god som möjligt. Klubben ska söka olika vägar att befrämja klubbens ekonomi, vilket ökar möjligheterna för olika utbildningar för våra medlemmar samt skapar möjligheter för träning och utveckling, inte minst av juniorer. Vi ska verka för att ett forum finns tillgängligt för alla, så att medlemmars åsikter kommer fram och eventuellt kan verkställas. Detta kan gälla banfrågor, klubbarbete m m. Samtliga kommittéer ska diskutera och verka för att tillsammans genomföra olika golffrämjande åtgärder i linje med klubbens fastställda idrottsprogram. Detta gäller även den tid då banan är stängd, vilket kan leda till verksamhet i andra lokaler t ex under vintertid. Vi ska använda oss av Internet, genom att via hemsidan och mail sprida information om klubbens verksamheter och aktiviteter. 14

15 Samtliga medlemmar ska känna att klubben verkar för deras bästa när det gäller all golfverksamhet. Styrelsen kommer att fortsätta jobba för att rekrytera nya medlemmar och att de ska känna sig välkomna och ge dem en bra information gällande klubbens verksamhet. Härigenom hoppas vi på ökat engagemang och vilja hos våra medlemmar att även ställa upp som ledare och funktionärer i styrelse, kommittéer eller annan av klubben organiserad verksamhet. Under året ska minst två möten genomföras med Västerviks Golf AB. Prioriterade aktiviteter för 2010 Färdigställa juniorerna hus. Tillsammans med Bolaget främja byggandet av en ungdomsvänlig övningsanläggning. Tillsammans med Bolaget skapa förutsättningar för att förlänga avtalet med pron Daniel Ö Olsson. Utbilda tävlingsledare och föräldraledare. Fortsätta med skolprojektet, prova-på-golf, för skolor inom Västerviks kommun. Idrottslyftet fortsätter under våren 2010, planen är att genomföra två projekt. Förutom prova på verksamheten, kommer vi att erbjuda gymnasieelever en utbildning som ska leda fram till grönt kort. För att förlänga säsongen och därmed bereda plats för fler ungdomar planerar vi att tidigt i vår starta prova på inomhus i klubbens träningslokal i Stefanhallen, för att sedan, när vädret tillåter, flytta utomhus. Projekten ska vara avslutade före den 15 juni Banrådet Samla in medlemmarnas och spelarnas synpunkter på banan och framföra dem till Bolaget. Idéer och förslag kan lämnas undertecknade i avsedd brevlåda vid omklädningsrummen. Ekonomi Vi ska arbeta mer med att få sponsorer som kan bidra till att finansiera olika verksamheter inom klubben. Även andra bidrag ska identifieras. /Styrelsen 15

16 Marknadskommitténs verksamhetsplan för 2010 Sponsorer Sponsorvärvningen fortsätter under 2010, förhoppningsvis ännu mera framgångsrikt än under Företagardag Fruktbara relationer med företagarvärlden är ett viktigt led i arbetet att stärka sponsringen och samtidigt locka fler till golfen och medlemskap i golfklubben. Både vi och våra samarbetspartners tror på idén med någon sorts familjeevenemang, och vi har därför kommit överens om att återkomma under 2010 och försöka göra det hela mycket mera attraktivt. Inte minst tror vi att dagen bör ligga tidigare under säsongen, och vi ställer därför in siktet på att låna glans av den nationella Golfens dag den 9 maj. Under vintern kommer vi tillsammans med våra partners att genomföra en enkät till berörda företagare för att få en tydligare bild av deras och deras medarbetares intresse, önskemål och prioriteringar, som vi kan lägga till grund för nästa års familjedag. Sponsortävling Under förra säsongen la vi grunden till en återkommande tävling, som förhoppningsvis kommer att tilldra sig växande intresse framöver. Bidrag Under 2010 kommer kommittén att bevaka olika ekonomiskt stöd för att stärka främst juniorverksamheten. Mediekontakter En manual finns utlagd på klubbens hemsida som revideras efter behov. Marknadskommittén Hans Holm 16

17 Tävlingskommitténs verksamhetsplan för 2010 Tävlingskommitténs huvuduppgift är att ha det sammanlänkande ansvaret för tävlingsverksamheten. Dokumentet Instruktion för tävlingskommittén ligger som grund för kommitténs arbete. Följande aktiviteter planeras 2010 med utgångspunkt i målen i Idrottsprogrammet. Det ska finnas klubbtävlingar för alla kategorier av spelare. Planerade åtgärder 2010: Två klasser införs i generationsgolfen för att ge möjlighet för yngre juniorer som inte har en golfspelande förälder att spela med en senior. Fler singeltävlingar Vi ordnar tävlingar med lottade lag, samverkar med klubbkommittén angående kringaktiviteter mm för att främja den sociala gemenskapen i klubben. Planerade åtgärder 2010: Scrambletävlingen den 18/4 spelas i två klasser, en klass med anmälda lag (scratch), dels en klass med lottade lag (handikapp). Samkväm/fest planeras i anslutning till GIV-slaget, Bonustävlingen och Tk:s överraskningstävling. Ett pris lottas ut vid varje prisutdelning i syfte att få fler att stanna kvar och umgås efter tävlingarna. En bonustävling för alla tävlingsledare och funktionärer ska locka fler att ställa upp och hjälpa till vid klubbtävlingarna. Vi skapar aktiviteter som höjer kunskapsnivån om regler och tävlingsformer. En särskild satsning planeras för att öka intresset för att vara tävlingsledare/funktionär. Möten med information och utbildning ordnas i början av säsongen. Vi verkar för fler tävlingsmöjligheter genom samarbete med andra klubbar t ex i form av partävlingar (ev. med final) och ungdomstävlingar (ev. med final) införs två klasser i tvågenerationsgolfen (se ovan) GIV-slaget planeras i samarbete med Lysingsbadet (se ovan) Vi strävar efter att öka intresset för deltagande i (KM, DM, RM och SM) Inga aktiviteter är planerade för Tk återkommer kring detta mål Vi satsar på matchspel. En ny matchspelstävling prövas Spelas i tvåmannalag, bästboll/sämstboll med handikapp. Syftet är att öka intresset för matchspel. Vi medverkar till en breddad kvalificering till seriespel. Tävlingskommittén ansvarar inte för seriespelet men vill genom tävlingsverksamheten medverka till att skapa en bredare bas för rekrytering av spelare. En ny tävlingsform med kvaltävlingar och singelfinal prövas. Kvalificering sker vid tre kvaltävlingar vid vilka spelarens två bästa nettoresultaten räknas. (A, B och C-klass). En av kvaltävlingarna är KM för åldersklasser. Förhoppningen är att antalet deltagare i KM ökar genom att även nettoresultatet vid tävlingen kommer att vara av betydelse. Alla klubbtävlingar i A-klassen spelas från vit tee. 17

18 Övriga aktiviteter 2010 Tävlingskommittén vill utveckla och förtydliga samarbetet med övriga kommittéer. Under 2010 kommer marknadskommittén att ansvara för den initiala kontakten med alla sponsorer. När det är klart med en intresserad sponsor lämnar marknadskommittén över ansvaret till Tk för vidare planering. Tävlingskommitténs sponsorer inbjuds till sponsortävlingen. Kontakter kommer att tas med klubbkommittén för att förhindra missförstånd om vem som ansvarar för kringaktiviteter i anslutning till klubbtävlingarna. Tk ska undersöka möjligheten att söka medel från SISU för genomförande av Bonustävlingen. Tävlingskommittén Lars Kindstrand 18

19 Herrkommitténs verksamhetsplan för 2010 Onsdagstävlingarna kommer vi under säsongen att spela de 10 första tävlingarna över 18 hål, resterande 5 över 9 hål. Nytt för onsdagsgolfen är att vi kan spela tävlingen under hela dagen och som vanligt även klockan Anmälan kommer att ske i ny brevlåda eller startbox. Beräknad start är den 21 april. Under 2010 planerar herrkommittén: Sänkt anmälningsavgift från 30 till 20 kronor. Herrkommittén kommer att söka kontakt med övriga herrgolfare som H55+ ViP-gänget för samarbete och förhoppningsvis fler deltagare till onsdagstävlingarna. Matchspel Puttningstävling i samband med grillning. Golfträning med nya pron. Daniel anordnas vid säsongstarten En extra start/vår-tävling kommer vi att försöka anordna i början av maj, en lördag. Delta med tre lag i Smålandsserien: H 35, H 45, H55. Herrkommittén är intresserad av synpunkter och förslag. Vi hälsar gamla och nya golfare välkomna till ett gott nytt golfår! Herrkommittén Rolf Pettersson Damkommitténs verksamhetsplan för 2010 Damkommittén avser att under året genomföra spel- och tävlingsaktiviteter för klubbens damer se separat tävlingsprogram. Under 2010 planerar damkommittén: Stora Damdagen genomförs i samarbete med Västerviks Golf AB och tävlingskommittén. Damerna kommer att erbjudas möjlighet att delta i en eclectictävling över sju stycken 18-hålssingeltävlingar på tisdagar. Lärgrupper i regelkunskap kommer att genomföras i samband med tisdagstävlingarna. Seriespel för damer med lag inom grupperna D35+, D50+ och D60+ kommer att arrangeras med utsedda ledare. Damkommittén har på förslag att göra ett uppehåll med matchspelet i Smålandsserien. Damkommittén kommer att verka för att träningstillfällen i grupp arrangeras under säsongen. Damernas traditionella golfresa. Damkommittén har protokollförda sammanträden i den omfattning verksamheten kräver och kommer i övrigt att medverka i klubbarbetet enligt styrelsens önskemål och beslut. Kontakt med distriktsverksamheten och närliggande klubbars damverksamhet utgör fortfarande ett förbättringsområde, utbyte med Lysingsbadets damer planeras. Damkommittén Christina Cederquist 19

20 Juniorkommitténs verksamhetsplan för 2010 Vi ska verka för en ökning av antalet juniorer i Västerviks Nya Golfklubb. Juniorkommittén ska främja klubb och kamratkänslan bland juniorerna. Vi ska även jobba för en bra och kontinuerlig träningsverksamhet. Under 2010 planerar Juniorkommittén: En fast tid för juniorspel. Träningsläger. Kontinuerlig träning under hela säsongen, med minst 6 grupper. En Sommarlovstour. En upptaktsträff. Anordna klubbkval till Skandia Cup, Starta ett seriespel tillsammans med Loftahammar, Tobo, Åtvidaberg, Lysingsbadet Delta i arbetet med utvecklingen av övningsområdet. Utrusta och inreda juniorbaracken samt inviga den med en fest. Bekosta utbildning för fler barn- ungdomstränare. Engagera fler föräldrar. Stimulera juniorerna att delta i klubbens ordinarie tävlingar genom att bla. verka för att startavgiften tas bort för juniorer. Juniorkommittén Kerstin Rollsjö Seniorkommitténs verksamhetsplan för 2010 VIP-golfen Seniorkommittén planerar följande verksamhet för 2010: Att planera och genomföra tävlingsprogram för VIP-golfen, VIP=vi pensionärer, både vinter, ca 15 övnings-/tävlingstillfällen och sommar, ca 20 tävlingar. Att genomföra tre till fyra resor med VIP-arna för tävling på andra banor. Att vid något/några tillfällen genomföra 9- el 12- hålstävling Att genomföra träningsaktiviteter i grupp under både vinter- och sommarsäsongen. Att i samverkan med SISU genomföra regelstudier Att bidra till att täcka klubbens funktionärsbehov i tävlings- och juniorverksamhet. Att efter behov genomföra möten efter behov och i övrigt medverka i klubbarbetet Att deltaga med samma lag i seriespelet för herrar som 2009 dvs, H- 65 lag 1 div 2 norra, H-65 lag 2 div 2 östra samt H-75 div 1. H55+ Planer finns att under vintern tillsammans med ViP-golfen arrangera inomhusträning i Stefanhallen. I fjol skedde detta under Hans Wiklunds ledning. När detta läses (i mars 2010?) hoppas vi att våra planer har kunnat fullföljas. 20

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Juniorverksamheten Öijared GK

Juniorverksamheten Öijared GK Verksamhetsplan 2013 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015

OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 OBS! Preliminärt Tävlingsprogram 2015 Datum Tävling Start Startförb Status Tävl-Led April 4 L Tävlingsfritt (Påsk) 5 S Tävlingsfritt (Påsk) 6 M Tävlingsfritt (Påsk) 11 L Arbetsdag 09:00 00:00-14:00 BK

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Årsbokslut för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2012. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Bokskogens Golfklubb JK 2014

Bokskogens Golfklubb JK 2014 Bokskogens Golfklubb JK 2014 Dagordning Presentation av Juniorkommittén Träning/Grupper 2014 Halmstadläger Dagläger Sommarläger 2014 Tävlingar 2014 - Gore Tex PGA Junior ProAm - Matchligan - Foursomeligan

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan

Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer. Plattform och Aktionsplan Lundsbrunn Gk s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan Plattform / Aktionsplan Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012 Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.com VERKSAMHETS BERÄTTELSER 2011 BANA 2011 var första året med samarbetet

Läs mer

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75

Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Årsmöte - Mellansvenska Veteranserien H 75 Protokoll från årsmötet på Surahammars GK, Surahammar 9 september 2014 Lokal: Restaurangen Surahammars Golfklubb, Surahammar Tid: 15.30-17.00 1. Mötets öppnande

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. HÖSTMÖTE 2012 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom. Året inleddes med avrostningen

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit

Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit Verksamhetsplan 2015 Juniorer och Elit VISION Gräppås GK skall vara en av Göteborgsregionens bästa juniorklubbar MÅLSÄTTNING Gräppås GK skall ha en tydlig idrottsprofil och stödja tävlingsverksamhet på

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb

Verksamhetsplan. Växjö Golfklubb Verksamhetsplan Växjö Golfklubb 2014 1 Det viktigaste för Växjö Golfklubb är dess medlemmar. Medlemmarnas förväntningar, beteende och agerande på och utanför golfklubben styr och påverkar golfklubbens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 11 maj 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson,

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar.

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar. Stallarholmens Golfklubb. Verksamhetsberättelse 2013. Styrelse 2013: Jan Kemvall Ordförande Lars Jönsson Ledamot Rolf Johansson Vice ordförande Birgitta Rydén Ledamot Benita Fallström Sekreterare Marita

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer