Nordeuropa Försäkring AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordeuropa Försäkring AB"

Transkript

1 Nordeuropa Försäkring AB ALLMÄNNA VILLKOR KYRKOFÖRSÄKRING N90:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1

2 A. Egendomsförsäkring Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkrat intresse 4 05.Försäkrad egendom Försäkringsform Försäkringsbelopp Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för Brandförsäkring - Vad försäkringen gäller för 8 12 Vattenförsäkring - Vad försäkringen gäller för Inbrottsförsäkring Vad försäkringen gäller för Glasförsäkring - Vad försäkringen gäller för Cistern- och oljeskadeförsäkring Sanering efter dödsfall - Vad försäkringen gäller för Skadevärderingsregler Självrisk Skadeersättningsregler 18 B3. Följskadeförsäkring Vad försäkringen gäller för När försäkringen gäller Försäkrat intresse Vad försäkringen gäller för Skadevärderingsregler Skadeersättningsregler 22 C Ansvarsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkringsbelopp Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Skadeersättningsregler 27 D Förmögenhetsbrottsförsäkring Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för 28 2

3 12. Vad försäkringen inte gäller för Självrisk Skadeersättningsregler 29 E. Rättsskyddsförening Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Självrisk Skadeersättningsregler 32 G1. Olycksfallsförsäkring När försäkringen gäller Var försäkringen gäller Försäkringsbelopp Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Skadevärderings och ersättningsregler 35 - Säkerhetsföreskrifter Egendoms och följdskadeförsäkring Ansvarsförsäkring Förmögenhetsförsäkring 45 R. När skada inträffat Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Ansvarsförsäkring Rättskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Olycksfallsförsäkring 48 X. Allmänna undantag Grov vårdslöshet och uppsåt Krig Atomkärnsprocess Terroristattack 49 3

4 A. EGENDOMSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren annan ägare av egendom som är försäkrad enligt A.06, om ägaren inte kan få ersättning genom annan försäkring. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 03. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden. 04. Försäkrat intresse Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehändelse för vilken försäkringen gäller. Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som bär till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast genom att egendomen t ex inte kan användas på beräknat sätt. 05 Försäkrad egendom Anm. Försäkrad egendom vid vissa skadehändelser framgår av respektive villkorsavsnitt Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren äger eller ansvarar för eller i avtal bör åtagit sig att försäkra och som är angiven i försäkringsbrevet eller utgörs av: Försäkringsbelopp Förstarisk Trädgård och tomt* - 25 prisbasbelopp Kyrkogård* - 25 prisbasbelopp Fastighetsinventarier* - 25 prisbasbelopp Varor* - 25 prisbasbelopp Ritningar och arkivalier samt datamedia* - 25 prisbasbelopp Pengar och värdehandlingar Förvarade i låst värdevalv enligt Svenska Bankföreningens normer eller värdeskåp enligt standard - SIS beteckning V 2S, V3-10 prisbasbelopp - SIS beteckning V 1, V - 5 prisbasbelopp - S S lägst poäng - 10 prisbasbelopp - SS 3000 lägst poäng - 5 prisbasbelopp - SS 3150 lägst 90 poäng -10 prisbasbelopp - SS 3150 lägst 40 poäng - 5 prisbasbelopp - SS-EN lägst grade II - 10 prisbasbelopp - SS-EN lägst grade 0-5 prisbasbelopp - Värdevalv typ 350, 500 eller prisbasbelopp - Kassavalv Kv 2 eller Kv 3-10 prisbasbelopp - förvarade på annat sätt - 50 % av prisbasbeloppet - vid rån* eller överfall* när -10 prisbasbelopp transporten utförs av minst 2 personer - vid rån eller överfall i övrigt - 5 prisbasbelopp 4

5 - Arbetstagares och - 20% av prisbasbeloppet eller förtroendevaldas m fl högre belopp enligt kollektivavtal egendom*, för varje person - Annans egendom* - 25 prisbasbelopp - Förhyrd lokal - 2 prisbasbelopp Andra försäkringsbelopp kan avtalas. Dessa är då angivna i försäkringsbrevet Undantag Följande slag av egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon registreringspliktiga släpfordon luftfartyg, svävare, hydrokopter, segel- eller maskindrivna skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk under bogsering till sjöss sådana delar av maskinfundament som ligger lägre än såväl lägsta källargolv som angränsande mark eller vattenyta värmekulvert, varmed avses ett i mark utanför byggnad anlagt ledningssystem innefattande rörledningar, värmeisolering och skyddshölje för distribution av värme och varmvatten samt till sådant ledningssystem hörande kulvertkammare med utrustning. Till värmekulvert räknas inte under eller abonnentcentraler eller därtill hörande utrustning ledning utanför byggnad produktiv skog och skogsmark. 06. Försäkringsform Fullvärdesförsäkring gäller för egendom när detta särskilt anges i försäkringsbrevet eller i dessa villkor. Med fullvärdesförsäkring avses att egendomens hela värde ar föremål för försäkring. Försäkringen gäller utan försäkringsbelopp. Helvärdesförsäkring gäller för egendom när detta särskilt anges i försäkringsbrevet eller i dessa villkor. Med helvärdesförsäkring avses att egendomens hela värde är föremål för försäkring. Försäkringen gäller med försäkringsbelopp. Förstariskförsäkring gäller för egendom när detta särskilt anges i försäkringsbrevet eller i dessa villkor. Med förstariskförsäkring avses att viss del av egendomens värde är föremål för försäkring. Försäkringen gäller med försäkringsbelopp. 5

6 07. Försäkringsbelopp 07.1 Försäkringsbelopp är de i försäkringsbrevet angivna beloppen till vilka egendomen är försäkrad. Anm. För viss egendom och för vissa skadehändelser gäller särskilda ersättningsbegränsningar. 7.2 Värdeökning De vid försäkringsårets början gällande försäkringsbeloppen för försäkrad egendom anses vid varje tidpunkt vara höjda med de belopp varmed egendomens värde ökat genom värdestegring från försäkringsårets början enligt följande: Byggnad med försäkringsbelopp Värdeökning genom dels investering intill kr dels indexändring. Fullvärdesförsäkrad byggnad Värdeökning genom investering intill kr. Verksamhets inventarier Värdeökning genom investering dels prisändring intill sammanlagt kr per byggnad. Värdeökning genom indexändring respektive prisändring höjer försäkringsbeloppet även under tiden från skada till dess återställande skett. 10. Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller plötslig och oförutsedd förlust av försäkrad egendom enligt A Allriskförsäkringen gäller för följande slag av egendom: Fastighetsmaskiner* Till byggnad* tillhörande fast/utsmyckning såsom: - klockor - ringningsanordning - tornur - bänkar och stolar - orgel och orgelfasad - högtalaranläggning och hörslinga - altaruppsats och altarskåp - dopfunt - predikstol - ljuskronor Fastighetsinventarier* Verksamhetsinventarier* Varor* Ritningar, arkivalier och datamedia* Pengar och värdehandlingar Arbetstagares och förtroendevaldas m fl egendom Annans egendom 6

7 10.2 Undantag Undantagen egendom Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av egendom som tappats bort eller förlagts även om den senare blir stulen datamedia genom felprogrammering eller förlust av information till följd av brist på rimliga administrativa rutiner Undantagna skadehändelser Försäkringen gäller inte för skada eller förlust genom datavirus bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott sprängningsarbete erosion, ljus och biologisk inverkan skadedjur och skadeinsekter frysning, om skadan beror på försummelse av den försäkrade svinn eller stöld. Undantaget gäller inte för utlånad brudkrona Stöld ersätts i vissa fall Försäkringen gäller dock för sådan skada genom stöld eller skadegörelse (i samband med inbrott) som är angiven i A. 13 Inbrottsförsäkring, samt för skada genom rån eller överfall (våld på person eller användande av hot). Försäkringen gäller även för skada genom stöld eller skadegörelse som sker i kyrka under dagtid (kl ) när kyrkan är öppen under tid när gudstjänst, annan förrättning, konsert eller liknande förbereds eller pågår eller när kyrkan iordningställs efter sådan verksamhet under förutsättning att tillbehörlig aktsamhet och omsorg har iakttagits vid förvaring och tillsyn av egendomen. Anm. Med kyrka avses här även annan gudstjänstlokal, bisättningskapell, gravkapell, klockstapel och krematorium. Med tillbörlig aktsamhet och omsorg förstås här att rimliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet har vidtagits Undantagna skadetyper Försäkringen gäller inte för skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, form- och strukturförändring såsom förgasning, färg- eller luktförändring 7

8 är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service och justering bär sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans arbetsledning borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa orsakats av handlande eller underlåtenhet, som - med hänsyn till omständigheterna - inneburit betydande risk för skadans uppkomst. 11. Brandförsäkring - Vad försäkringen gäller för 11.1 Brand, explosion, åskslag, elfenomen och strömavbrott Försäkringen gäller för skada genom brand, varmed avses eld som kommit lös explosion, varmed här avses ögonblicklig kraftyttring som orsakats av gasers eller ångors strävan att utvidga sig åskslag elfenomen som är plötsligt och oförutsett, t ex kortslutning, överslag eller överspänning och som inträffar på elektrisk utrustning inom försäkringsstället strömavbrott som är oförutsett Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom elfenomen eller strömavbrott på elektrisk utrustning med inkommande eller utgående spänning överstigande 400 V. Undantaget gäller även om brand eller explosion därvid uppstått i utrustningen eller om elfenomenet eller strömavbrottet direkt eller indirekt orsakats av skada som uppstått i annat föremål skada genom sprängningsarbete, skada på rör genom explosion av röret, om dess yttre diameter är 120 mm eller mindre och röret utgör del av ång- eller varmvattenpanna samt är beläget i pannans eldstad eller gasvägar. skada genom åskslag, elfenomen eller strömavbrott på egendom i kyl- eller frysenhet skada genom utströmning av vätska eller kylmedel från kyl- eller frysanläggning till följd av åskslag, elfenomen eller strömavbrott Övriga skadehändelser Sotutströmning Försäkringen gäller för skada genom utströmning av sot från eldstad, om utströmningen är plötslig och oförutsedd och uppstår i samband med eldning Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom sotutströmning från rökkanals mynning (skorsten) eller från byggtork Frätande gas Försäkringen gäller för skada genom frätande gas som bildas vid plötslig och oförutsedd upphettning av plast Luftfartyg Försäkringen gäller för skada genom att luftfartyg eller föremål från luftfartyg träffar egendom. 8

9 Påkörning med motordrivet fordon Försäkringen gäller för skada på försäkrad egendom genom påkörning med motordrivet fordon i de fall då trafikskadeersättning enligt 11 trafikskadelagen inte lämnas eller då denna lag inte gäller Undantag Försäkringen gäller inte för skada på det påkörande fordonet. gods vid hantering eller under transport med fordonet Särskild självrisk Självrisken är 10% av skadebeloppet, dock lägst 50% av prisbasbeloppet och högst 5 prisbasbelopp Storm eller hagel Försäkringen gäller för skada på hus och egendom i hus genom storm - vind med en hastighet av minst 21 meter per sekund - eller genom hagel. Till huset räknas även fast anbringad egendom som hör till byggnad* enligt jordabalken. Med skada genom storm avses skada som orsakas av att egendomen i samband med storm utsatts för vindtryck (även undertryck) och därvid rycks loss eller bryts sönder träffas av föremål som stormen blåst omkull eller fört med sig. Med skada genom hagel avses skada som orsakas av att egendomen slås sönder av hagel Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom översvämning, sjöhävning, isskruvning eller snötryck skada på revetering, puts eller skorstensbeklädnad av annan orsak än föremål som stormen blåst omkull eller fört med sig skada på växthus, plasthall eller tält eller egendom däri skada på hus, om skadans uppkomst eller omfattning påverkats av bristfälligt utförande, felaktig konstruktion, ingrepp i den bärande stommen, försummat underhåll eller angrepp av röta eller skadeinsekter och inte heller för skada på egendom i sådant hus Särskild självrisk Självrisken är 10% av skadebeloppet, dock lägst 50% av prisbasbeloppet och högst 5 prisbasbelopp vid skada på skylt, markis, flaggstång och antenn på sådant hus som inte omsluts av hela och täta väggar och tak samt på egendom i huset Naturskador eller dammgenombrott Försäkringen gäller för skada genom ras, varmed här avses att jordmassor, klippblock eller stenar kommit i rörelse och avsevärt ändrat läge lavin jordskalv med en styrka av minst 4 enligt Richterskalan vulkanutbrott inom Norden Undantag Försäkringen gäller inte för skada genom 9

10 ras om skadan orsakats av - enbart sättning i mark eller grund - sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete, uppläggning av jord- eller stenmassor eller gruvdrift - vatten- eller vågerosion skada på gravvård genom gradvis försämring såsom åldrande eller vittring. dammgenombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion Särskild självrisk Självrisken är 10% av skadebeloppet, dock lägst 50% av prisbasbeloppet och högst 5 prisbasbelopp Högsta ersättning Bolagets sammanlagda ersättningsskyldighet för egendomsskador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret samt därav föranledda skador enligt Följdskadeförsäkring är vid varje skadetillfälle begränsad till 350 prisbasbelopp*. 12 Vattenförsäkring - Vad försäkringen gäller för 12.1 Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av vatten - dock inte vattenånga - från ledningssystem med därtill anslutna anordningar, vattensäng eller akvarium vattenånga, olja eller annan vätska från ledningssystem för lokaluppvärmning med därtill anslutna anordningar vatten från inomhus beläget utrymme som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med isolering avsedd att förhindra utströmning vätska eller kylmedel från kyl- eller från anläggning vid strömavbrott eller fel på anläggningen. Utan tilläggsavtal gäller dock inte försäkringen för skada på livsmedel i sådan anläggning Lokalisering och friläggning Vid skada som försäkringen gäller för ersätts även kostnad för lokalisering och friläggning av läckagestället inom försäkrad byggnad* för att möjliggöra reparation av det fel som orsakat skadan. Även kostnad för återställande efter sådan reparation ersätts Undantag Försäkringen gäller inte för kostnad för reparation av det fel som orsakat skadan eller skada på det ledningssystem varifrån utströmningen skett Särskild självrisk Självrisken är 0,5 basbelopp utöver i försäkringsbrevet angiven självrisk vid skada på byggnad genom vätskeutströmning från skikt avsett att förhindra utströmning t ex plastmatta eller kakelbeklädnad inklusive anslutningar och genomföringar från ledningssystem med anslutna anordningar, isolering eller kylanläggning, om läckaget orsakats av åldersförändringar. 10

11 13 Inbrottsförsäkring Vad försäkringen gäller för 13.1 Stöld och skadegörelse i lokal Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i inbrottsskyddad lokal genom: inbrott inbrott i annan inbrottsskyddad lokal inbrott i bostad nyckel, låskombination eller lås som åtkommits genom rån Försäkringen gäller även för skada genom stöld eller skadegörelse förövad i obemannad inbrottsskyddad lokal, av person som därefter tagit sig ut ur lokalen genom: utbrott inbrott i annan inbrottsskyddad lokal inbrott i bostad nyckel, låskombination eller lås som åtkommits genom rån Anmärkning: Se Q om skyddskrav på inbrottsskyddad lokal Undantag Försäkringen gäller inte för skadegörelse genom sprängning Övriga skadehändelser Stöld och skadegörelse i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme Om i försäkringsavtalet anges att försäkringen omfattar egendom i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme (säkerhetsskåp, kassaskåp, värdeskåp eller kassavalv) som finns i inbrottsskyddad lokal gäller dessutom följande: Förvaringsutrymme med nyckellås Öppnas skåpet (valvet) med nyckel*, gäller försäkringen endast om försäkringstagaren eller den som för hans räkning omhänderhaft nyckeln, fråntagits denna genom rån* inom lokalen* om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott eller rån annorstädes eller inbrott* i bostad på försäkringsstället då den som omhänderhaft nyckeln vistats där eller inbrott annorstädes än på försäkringsstället i inbrottsskyddad lokal eller inbrott i bostad på annan plats än på försäkringsstället Förvaringsutrymme med kod eller kombinationslås Om låsanordningen utgörs av kod eller kombinationslås och skåpet (valvet) öppnats av obehörig, gäller försäkringen endast om koden eller kombinationen med våld eller hot som inneburit trängande fara avtvingats någon som i behörig ordning fått kännedom om denna. Har våldet eller hotet utövats inom lokalen* gäller försäkringen endast om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott* Undantag Försäkringen gäller inte för skada som inträffat då förvaringsutrymmet öppnats med nyckel* som åtkommits på annat sätt än som anges i A skada som inträffat då nyckeln eller låskombinationen åtkommits genom rån*, våld eller hot, om den som utsatts för övergreppet medverkat till eller främjat skadan eller var under 18 år skadegörelse genom sprängning. 11

12 Stöld genom tillgrepp utifrån ("smash and grab") Försäkringen gäller för skada genom stöld förövad av person genom tillgrepp utifrån genom krossat fönster, förutsatt att stölden sker i samband med att fönstret krossas Stöld av nycklar Om nyckel* som förvarats hos försäkringstagaren eller dennes ombud åtkommits genom rån* inbrott* i inbrottsskyddad lokal* inbrott i bostad och låsändringar på grund därav skäligen är påkallade i försäkrad byggnad* eller i lokal på försäkringsställe, ersätts kostnaderna härför Högsta ersättning Högsta ersättning för låsändringar är 2 prisbasbelopp för samtliga av nyckelstölden berörda byggnader och lokaler Skadegörelse Försäkringen gäller för skada genom skadegörelse på försäkrad egendom Undantag Försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet skada på glas eller skylt skada på plasthall genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarn- eller branddamm och liknande. översvämning på byggnad och däri befintlig egendom. Med översvämning förstås att vatten till följd av skyfall (minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn), snösmältning eller stigande sjö eller vattendrag, strömmat från markytan direkt in i byggnad eller inomhus trängt upp ur avloppsledning Särskild självrisk Självrisken* är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 50 % av prisbasbeloppet och högst 5 prisbasbelopp vid skada genom skadegörelse som inte sker i samband med inbrott* eller inbrottsförsök. 15. Glasförsäkring - Vad försäkringen gäller för 15.1 Glasskada Försäkringen gäller för skada genom bräckage, sönderslagning eller stöld av glas i inredning, fönster eller dörr. Försäkringen gäller också för skada genom sådan plötslig yttre påverkan att det för försäkringstagaren skulle innebära uppenbar olägenhet att behålla glaset. Med glas jämställs här plastmaterial såsom material av polykarbonat, akrylplast eller liknande som används i stället för glas. Vid glasskada som försäkringen gäller för ersätts även målning, etsning, blästring på glas, larmfolie eller ingjuten larmtråd liksom även plastfilm som glaset belagts med. Har glasskadan orsakats av att glaset målats, etsats, blästrats eller belagts med plastfilm ersätts varken glaset eller behandlingen av glaset Skylt och markis Försäkringen gäller för skada genom bräckage, sönderslagning eller stöld av skylt och markis med eventuellt tillhörande armatur och stativ. 12

13 15.3 Undantag Försäkringen gäller inte för glas i växthus glas, skylt eller markis som inte är monterat på därför avsedd plats skada genom sprängningsarbete glas eller skylt i byggnad* under uppförande, ombyggnad eller tillbyggnad, om skadan uppkommit i samband med sådan åtgärd. 17. Cistern- och oljeskadeförsäkring 17.1 Cisternförsäkring Vad försäkringen gäller för och försäkrad egendom Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på cistern inom fastigheten samt för skada genom plötslig och oförutsedd förlust, förstöring och förorening av den vätska, som rinner ut från eller finns i cisternen. Anm Till cistern räknas även från denna gående rörledningar t o m närmast cisternen befintlig ventil Undantag Försäkringen gäller inte för Skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion) skada genom stöld eller normalt svinn skada på innehåll vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller annan vätska. Dock ersätts sådan skada då den orsakats av ersättningsbar skada på cistern Högsta ersättning Ersättning är vid varje skada begränsad till 25 basbelopp Oljeskadeförsäkring Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja från cistern med tillhörande rörsystem avsedd för försäkrad byggnad Försäkrad egendom Försäkringen gäller för skada på den försäkrades egendom samt på tredje man tillhörig egendom. A n m. Till egendom räknas även mark, sjö, vattendrag och vattentäkt Undantag Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av normalt och beräkneligt spill. skada som kan ersättas genom brand-, vatten- eller ansvarsförsäkring eller enligt reglerna i trafikskadelagen Högsta ersättning Ersättning är vid varje skada begränsad till 25 basbelopp. 13

14 22. Sanering efter dödsfall - Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för kostnader för nödvändig insekts- och luktsanering samt för eventuella reparationsåtgärder till följd av att person avlider i sin lägenhet och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 41. Skadevärderingsregler Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder Skadevärdering - Byggnad Byggnaden återställs Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa byggnaden* med samma utförande, men på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Med återställande förstås reparation, eller återuppförande av samma eller lika ändamålsenlig byggnad för samma ändamål på samma grund, eller anskaffande av annan lika ändamålsenlig byggnad för samma ändamål på annan plats inom Sverige. Om återställande sker på annan plats värderas skadan högst till vad det skulle ha kostat att återställa den skadade byggnaden på samma grund. Värdeökning som kan uppstå till följd av förhöjd ändamålsenlighet av annan orsak än ändrad belägenhet dras av från skadans värde. Återställande måste ske senast inom 4 år från skadedagen. Sker det senare på grund av hinder som inte beror på den försäkrade, får tiden 4 år räknas från den dag då hindret upphörde, dock längst 5 år från skadedagen. I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex reparation på övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Kan utan väsentlig olägenhet återställande ske i samband med normalt underhåll värderas skadan till uppskattad andel av underhållskostnaden Byggnadens värde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet Om byggnaden* minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet* vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet Installationens värde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet Om till byggnaden* hörande installation - såsom hiss, värmepanna, system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet - minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet* vid skadetillfället, värderas skadan på sådan installation till kostnaden för återställandet, dock högst till installationens på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värde. Detta gäller oberoende av värdeminskningen för byggnaden. Varje föremål och varje ledningssystem bedöms för sig. 14

15 Ytbeläggning eller skorsten som har eftersatt underhåll Vid skada på ytbeläggning - t ex målning, tapetsering, tak-, vägg- eller golvbeklädnad (inkl eventuell våtisolering) - eller skorsten, vars underhåll före skadan var uppenbart eftersatt, görs avdrag för härigenom uppkommen värdeminskning Duk i plasthall eller tält Skada på duk i plasthall eller tält värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet* Merkostnader vid myndighetskrav och byggnads särart Med tillämpning av övriga villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring följande: Skadevärderingsregler Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad* - enligt myndighets beslut eller för byggande gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan - på grund av sin särart inte kan återställas på ett rationellt sätt beträffande metoder och material, exempelvis dokumenterad kulturhistorisk värdefull byggnad*/byggnadsdel (byggnadsminne) eller annan byggnad* vars särart inte kan återställas utan merkostnad. Myndighetskrav Ersättningsbar merkostnad enligt detta villkor avser myndighetskrav om anpassning till gällande - energihushållningsnormer - handikappnormer - krav på sophantering, skyddsrum eller arbetsmiljö enligt byggnadsstadgen och föreskrifter i gällande byggregler (normer). Undantag Försäkringen gäller inte för kostnad - för förelägganden som utfärdats före skadan - föranledd av arkeologiska undersökningar - som uppkommer till följd av att högre krav efter skadan ställs på funktionen hos anläggning eller maskinell utrustning för industriell process som bedrivs i byggnaden - för oskadade byggnadsdelar som inte berörs av skadan - som uppkommer på förstariskförsäkrad byggnad Byggnads särart Egendom som här avses skall vara dokumenterad (till exempel särskild inventarieförteckning, foto eller motsvarande) och dokumentation skall förvaras så att den inte förstörs i samband med att ifrågavarande egendom förstörs. Sådan merkostnad kan avse till exempel tidsenligt byggnadsmaterial och utförande eller konstnärlig utsmyckning Undantag 15

16 Försäkringen gäller inte för kostnad - föranledd av arkeologiska undersökningar - som uppkommer till följd av att högre krav efter skadan ställs på funktionen hos byggnaden/föremålet - som uppkommer på förstariskförsäkrad byggnad Högsta ersättning Försäkringen gäller intill högst kr för både merkostnad avseende myndighetskrav och byggnads särart, om inte annat anges per byggnad* i försäkringsbrevet. Försäkrads skyldighet Den försäkrade är skyldig att följa Försäkringsgivarens anvisningar och på Försäkringsgivarens bekostnad vidta erforderliga åtgärder i ärendet, såsom att söka dispens och överklaga beslut i det fall uppfyllande av viss norm måste bedömas medföra oskäliga och ej befogade kostnader för den försäkrade. Följs inte anvisningarna, är den försäkrade inte berättigad till ersättning för den förlust som uppstår härigenom Byggnaden återställs inte Återställs inte den skadade byggnaden* värderas skadan till skillnaden mellan byggnadens dagsvärde* omedelbart före och omedelbart efter skadan. Byggnadstillbehör med kulturhistoriskt och konstnärligt värde värderas till vad det kostar att utan dröjsmål reparera det skadade föremålet om detta är möjligt eller anskaffa nytillverkat föremål av motsvarande konstnärliga kvalitet Hinder på grund av lag eller myndighets föreskrift Om återställande av byggnad* hindras på grund av lag eller myndighets föreskrift är den försäkrade även berättigad till ersättning - restvärdeersättning - för vad kvarvarande delar därigenom förlorat i värde. Den försäkrade är skyldig att följa bolagets anvisningar och på bolagets bekostnad vidta erforderliga åtgärder, såsom att söka dispens eller överklaga beslut. Följs inte anvisningarna är den försäkrade inte berättigad till ersättning för den förlust som uppstår genom att kvarvarande delar av byggnaden inte kan användas. Restvärdeersättning lämnas inte, i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild författning Skadevärdering - Trädgård och tomt samt kyrkogård Skadan värderas till vad det kostar att återställa trädgården och tomten samt kyrkogården. Vid nyplantering av buskar, träd och växter medräknas endast kostnad för plantor som normalt saluförs i handelsträdgård eller plantskola i Sverige. Skada på gravplats, gravvård, inhägnad, staket, flaggstång, brygga, skulptur eller liknande anordning värderas som skada på verksamhetsinventarier* enligt A Skada på enskilt ägd gravplats, gravvård eller skulptur värderas dock högst till ett basbelopp Skadevärdering - Fastighetsinventarier* Skadan värderas enligt de regler som gäller för installationer enligt A Skadevärdering - Verksamhetsinventarier Verksamhetsinventarier* som återställs Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Med återställande förstås reparation, eller anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål. 16

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB ALLMÄNNA VILLKOR KYRKOFÖRSÄKRING N90:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 A. Egendomsförsäkring 4 01. Vem försäkringen gäller för 5 02. När försäkringen gäller 5 03.

Läs mer

Småföretagsförsäkring

Småföretagsförsäkring 6b286a0b-e361-4100-8e90-f9c02c2b5acf Småföretagsförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 115 97 Stockholm 591d9e8a-cc07-4af4-963a-e914d47a7ebe Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring Box 400 581 04 Linköping Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte alltid

Läs mer

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring Box 1046 721 26 Västerås 47897ff0-774d-4c6d-98a9-84a1ca0284e9 Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 Grundvillkor för BIV försäkring GRT30:2 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2014:1 (gäller från 2014-01-01) Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende

Läs mer

Kombinerad Företagsförsäkring KF 2:5. Gäller från 1 januari 2011

Kombinerad Företagsförsäkring KF 2:5. Gäller från 1 januari 2011 Kombinerad Företagsförsäkring KF 2:5 Gäller från 1 januari 2011 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor... 4 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker... 4 Åtgärder i samband

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7

Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7 Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7 3 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...4 I Egendomsförsäkring Ordinarie försäkringsställe...6

Läs mer

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 Allriskförsäkring för Bostadsrätterna Bostadsrättsförening G 13005:4 Bostadsrätterna Fastighetsförsäkring handläggs

Läs mer

Egendomsförsäkring EG 1:2. Gäller från 1 januari 2006

Egendomsförsäkring EG 1:2. Gäller från 1 januari 2006 Egendomsförsäkring EG 1:2 Gäller från 1 januari 2006 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor...... 3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker..............................

Läs mer

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EGENDOMSFÖRSÄKRING A100:3 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 1.1 Försäkringstagaren 4 1.2 Annan än försäkringstagaren 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR INBROTTSFÖRSÄKRING N71:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehållsförteckning 1 Egendomsförsäkring 3 1.1 Vem försäkringen gäller för 3 1.2 När försäkringen

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING GJK 708:2 KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING allmänna försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Här har vi samlat allt som vår kombinerade företagsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret

Läs mer

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01 Egendomsförsäkring (Sidan 4) 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 5. Vad försäkringen gäller för 5.A Brand

Läs mer

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Samlingsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367 CAR-försäkring Särskilt villkor B 367 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringstagaren 1.2 Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller för objekttypen Arbeten(*) för försäkringstagarens beställare,

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

VILLKOR FH12. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR FH12. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR FH12 Fritidshusförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Fritidshusförsäkring FH12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 4 B Aktsamhetskrav... 4 C

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Grundvillkor för konceptförsäkring Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.

Läs mer

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Villaförsäkring Gäller från 2010-12-01 Villaförsäkring Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...5 1.2. Betalningsvillkoren...5 1.3 Administrativa avgifter...5 1.4. Upplysningsplikt...5

Läs mer

Villaförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Villaförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Villaförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Villaförsäkring villkor 2011-09-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 5 1.1. Försäkringstiden 5 1.2. Betalningsvillkoren 5 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01

FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2014-01-01 FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH14 VILLKOR Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer