Ett 020-nummer till Kina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett 020-nummer till Kina"

Transkript

1 Ett 020-nummer till Kina 7 förslag som kan öka Sveriges export av miljöteknik september 2006

2 Inledning Det samlade värdet av den svenska exporten av miljöteknik är idag drygt 28 miljarder kronor. Det är en hög summa, som samtidigt växer mycket snabbt. Enligt Exportrådet är tillväxttakten när det gäller miljöteknikexport ca 8 procent om året. I den samlade summan för miljöteknikexport ingår export av teknik knuten till förnybar energi till ett värde av cirka 10 miljarder kronor. OECD räknar miljöteknik som en av de viktigaste framtidsbranscherna., och redan 2010 beräknas miljöteknik omsätta miljarder kronor på världsmarknaden. Sverige har hög kompetens inom miljöteknik. Efterfrågan på vatten- och avloppsrening, yttre miljövård, avfallsbehandling, energiåtervinning och bioenergi är hög och i dessa branscher är det även attraktivt att investera pengar. Enligt Statistiska Centralbyrån omsatte de företag som primärt sysslar med miljöteknik drygt 130 miljarder kronor Om man dessutom räknar in alla företag som till exempel levererar delar, så var sektorns omsättning hela 240 miljarder kronor. Allt fler jobbar och försörjer sig på jobb i miljötekniksektorn arbetade totalt personer i miljöföretag 1. Bara i Kalmar län jobbar nästan 4 procent av samtliga sysselsatta i miljöföretag. Centerpartiets politik syftar till att skapa fler riktiga jobb och ta ansvar för vår globala miljö. I det perspektivet är det lätt att se miljöteknikexport som en viktig framtidsfråga. Vi ser potentialen för och hindren mot en ökad svensk miljöteknikexport. Därför presenterar vi nu förslag för att Sverige ska ta vara på chansen och vara med och tävla när världens efterfrågan på miljöteknik skjuter i höjden. 1 Uppgift från SCB:s databas över miljöföretagande 2

3 NUTEK:s nulägesbeskrivning Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK) lade nyligen fram en rapport där de slog fast att det finns en stor potential i de svenska miljöteknikföretagen 2. Den alltmer knappa tillgången till naturresurser i kombination med obalans i ekosystemet och en snabb urbanisering skapar en mycket stor och långsiktig global efterfrågan på miljöteknik. NUTEK pekar särskilt ut två länder som framöver särskilt kommer att efterfråga miljöteknik, Kina och Rumänien. Man pekar även ut några av de hinder som vi måste övervinna för att vi ska få en stark miljöteknikexport, varav tillgången till riskkapital är bland det viktigaste. NUTEK påtalar behovet av en taktisk sammanhängande marknadsplan för miljöteknikexport, liksom behovet av skapa kompetenscentra och annan typ av hands-on-stöd till företagen. Centerpartiets förslag I den här rapporten presenterar Centerpartiet förslag på det vi anser bör finnas med i en sammanhängande taktisk marknadsplan för miljöteknikexport, Miljöteknik Sverige. Förslagen ska ses som ett bidrag till den jobbskapande näringspolitik som Allians för Sverige tänker genomföra efter ett maktskifte. 1. En bra näringspolitik För att miljöteknikföretagen ska kunna växa krävs det i grund och botten en god näringspolitik som stärker svenska företags konkurrenskraft. Det räcker inte med specifika, enstaka satsningar. Det måste finnas goda förutsättningar både för nyföretagande och för existerande företag att växa. 2 Med miljöteknikföretag avses Exportrådets definition, som är en samlingsbenämning på företag verksamma inom fem delområden: vatten- och avloppsteknik, luftrening, avfallshantering, energieffektivisering samt förnybar energi. 3

4 Tillsammans med Allians för Sverige har vi presenterat en rad reformer som förbättrar det svenska företagsklimatet. De viktigaste bland dem är: Reformera de skadliga och krångliga 3:12-reglerna Avskaffa den skadliga förmögenhetsskatten Slopa den dubbla beskattningen på aktieutdelning Slopa revisionsplikten för mindre företag Anpassa aktiebolagslagen till små och medelstora företag Anpassa årsredovisningslagen till små och medelstora företag Ompröva de nya förmånsrättsreglerna 2. En god miljöpolitik Svenska företag har, genom ekonomiska styrmedel och miljölagstiftning samt högre miljökrav från kunder, fått ett försprång i den miljödrivna utvecklingen jämfört med utländska konkurrenter. Genom att vi i Sverige i än större grad använder en framsynt miljöpolitik för att skydda miljön, kan vi alltså göra företagen en tjänst på lite längre sikt. Välfärdsstater med utvecklade ekonomier behöver i dagens globaliserade värld visa att hållbart miljöarbete är förenligt med fungerande och växande industrier. Miljöarbetet kan och ska göras tillsammans med företag och industrier så att både de och miljön kan vinna på det. Miljöarbetet kan inte längre bedrivas med enkom förbud, regler och avgifter. Det tjänar varken miljön eller ekonomin på. Någon måste visa vägen för hur miljövänlig tillväxt kan skapas. Om inte det ledarskapet visas kommer svensk ekonomi att förlora när regeltyngda företag flyttar utomlands, till länder som inte har samma möjligheter att arbeta med hållbar utveckling och miljöskydd. Vi får inte försitta chansen att bli världsledande i miljö- och miljöteknikarbete. 3. Öka och kommersialisera forskningen 4 Satsa mer på svensk forskning vid universitet och högskolor Stärk de holdingbolag som kommersialiserar forskningsresultat Satsa på långsiktig forskning Satsa 1 miljard på klimatforskning och stöd till pilotanläggningar den kommande mandatperioden

5 Svensk forskning ligger internationellt i toppklass. I många internationella mätningar hamnar Sverige högt både när det gäller antalet vetenskapliga publiceringar och när det gäller publiceringarnas kvalitet. Även när det gäller antalet sökta patent ligger Sverige väl till. Det är ingen slump, eftersom svenska företag satsar betydande belopp på högkvalitativ forskning. Bedömningen att svensk forskning står sig väl internationellt rubbas inte av att det på vissa punkter finns tecken på att forskningskvaliteten sjunker, särskilt inom det teknologiska området. Men på sikt riskerar de minskade offentliga forskningsanslagen att äventyra Sveriges tätpositioner på området. Den största svagheten i det svenska innovationssystemet är den bristande förmågan att omsätta högkvalitativ forskning och patent i nya och växande företag. För att slå vakt om den svenska forskningens höga kvalitet krävs en bred och långsiktig politik, och att forskningen i högre utsträckning resulterar i företagande och arbetstillfällen. Tillsammans med Allians för Sverige vill vi satsa mer på forskningen vid universitet och högskolor. För att stärka innovationssystemets svaga länk vill vi förbättra högskolornas förmåga att bistå forskare som vill kommersialisera sina forskningsresultat genom att stärka de holdingbolag som har detta till uppgift. Forskningspolitiken ska vara långsiktig. Många företag som jobbar med banbrytande forskning kan ha forskningsprojekt som löper på tio år, och internationellt kan sådana avancerade forskningsprojekt spänna över 20 år. Ska Sverige kunna konkurrera om de projekten, och behålla positionen som högteknologiskt land med spetskompetens, måste vi ha en långsiktig forskningspolitik. Dagens ryckiga forskningspolitik kanske duger till grundforskning, men bidrar inte till att Sverige blir världsledande inom miljöteknik, miljövänliga produkter och miljövänliga processer. För att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige behövs en satsning på forskning och stöd till anläggningar för framställning av förnybara drivmedel och miljövänlig elenergi. Därför vill vi tillsammans med Allians för Sverige satsa 1 miljard på klimatrelaterad forskning, och stöd till pilotanläggningar. I den satsningen kan med fördel investeringsstöd till förnybar bränsleproduktion ingå, liksom investeringsstöd till mackar, vilket kan öka tillgången på förnybara bränslen i hela landet. Klimatmiljarden är ett första steg att konkretisera Allians för Sveriges energiöverenskommelse. Den satsningen kommer att öka Sveriges kompetens inom 5

6 miljö- och energiteknik och kan därmed också bidra till att öka den samlade svenska exporten av miljöteknik. 4. Statlig kreditgaranti och riskkapital Inför ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag Bilda regionala riskkapitalfonder Inrätta särskilda riskkapitalfonder för miljöteknik I NUTEK:s rapport pekas tillgången till riskkapital ut som ett av de stora problemen för svensk miljöteknikexport. Centerpartiet har en rad förslag som förbättrar tillgången till riskkapital, både för företag i allmänhet och för miljöteknikföretag. Sedan 20 år har Finland ett system med statliga kreditgarantier. Systemet administreras av statliga Finnvera som beviljar lån på upp till euro. Vid större lån delar Finnvera risken med en bank. För att kunna ta lånet krävs det, utöver ett visst eget kapital, säkerhet exempelvis i form av inventarier. Däremot accepteras inte personliga egendomar som garantier. Enligt Finnveras beräkningar bidrar det finska systemet till nya jobb årligen. Centerpartiet vill tillsammans med Allians för Sverige införa ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag. Dessa garantier kan ges direkt av staten, via en lämplig myndighet. En annan modell som kan prövas är att ge garantier genom lokala kreditgarantiföreningar med statlig uppbackning. Dessa garantier kan då fungera som säkerhet när föreningarnas medlemsföretag beviljas lån i banker. Detta kan t ex ske på ett likartat sätt som de europeiska och nordiska investeringsbankerna idag bedriver verksamhet, där företag beviljas banklån med lokala kreditgarantiföreningars eget kapital som säkerhet, men där investeringsbankerna ger en garanti till den lokala kreditgarantiföreningen. Staten ska alltså inte själv låna ut pengar. För att ytterligare förbättra tillgången till riskkapital, både för enskilda och företag, vill Centerpartiet ge möjlighet till skatteavdrag på den investering som en enskild person gör i någon annans företag. Dessutom vill vi ge möjlighet att göra ett skatteavdrag om den investering man gjort i en annans företag går förlorad, d.v.s. om företaget går i konkurs. 6

7 Många miljöteknikföretag är små, och fördelade över landet. Därför kan bättre tillgång till regionalt riskkapital vara en av lösningarna för att stärka miljöteknikföretagen. Riskkapital skulle kunna frigöras genom att regionala pensionsfonder bildades. AP-fonderna borde satsa delar av sitt kapital i sådana pensionsfonder, dels för att frigöra riskkapital och dels för att skapa en marknad där enskilda aktörer kan välja att satsa sina pengar. För att tillgången till riskkapital ute i landet ska bli långsiktig skulle man kunna tänka sig att regionens högskola, tillsammans med lokala och regionala myndigheter och det lokala näringslivet, bildar gemensamma stiftelser. Dessa stiftelser skulle kunna ge stöd till forskare som vill söka patent och bilda företag, eller medverka vid en försäljning av patentet. En liknande modell har prövats och visat sig framgångsrik i t.ex. USA, och sker helt på kommersiell grund. Stiftelserna skulle också kunna utveckla dotterverksamheter som exempelvis företagskuvöser och/eller riskkapitalförsörjning för mikroföretag. I ett initialt skede skulle staten kunna underlätta denna typ av verksamhet genom ett resurstillskott. Regionala forskningsstiftelser skulle kunna bidra till att högskolan blev navet i ett nätverk med t.ex. forskningsinstitut, arbetslivscenter och avknoppade småföretag. För att gynna miljöteknik och miljöteknikdrivna industriprojekt måste särskilda riskkapitalfonder upprättas. Fonderna ska stimulera tillämpningen av de forskningsresultat som är miljöanpassade. Medlen ska kunna användas som SOD-finansiering för att göra idéer till verklighet. Huvudsyftet för denna riskkapitalförsörjning ska vara att satsa på nya idéer där marknaden ännu inte har vågat gå in och försörja med riskkapital på traditionellt vis. 5. Regionala tillväxtkontor Starta regionala tillväxtkontor över hela landet För att ge miljöteknikföretag över hela landet bra förutsättningar att växa och utvecklas krävs det en god stöttning på regional nivå. Bara i Kalmar län jobbar nära fyra procent av arbetskraften med miljöföretagande. Genom att ge mer makt till regionerna i frågor som rör näringslivspolitik skulle de regioner som har stark tillväxtpotential bland miljöteknikföretag motiveras att mer aktivt gå in och satsa på just dessa företag. 7

8 Centerpartiet vill att det ska finnas regionala tillväxtkontor över hela landet, liknande den modell som idag finns i Finland. Där använder sig staten av femton regionala s.k. TEcentraler för att göra det som i Sverige är uppdelat på ett flertal ansvariga. Där erbjuds företag, företagare och enskilda medborgare alla rådgivnings- och utvecklingstjänster som de behöver i anslutning till arbetskrafts- och näringsfrågor. TE-centralernas uppgift är att ge stöd och råd till små och medelstora företag, främja företagens teknologiska utveckling, hjälpa företagen i frågor som gäller export, driva den regionala arbetsmarknadspolitiken, planera och organisera den arbetsmarknadspolitiska vuxenutbildningen, vara expert på och beviljare av EU-finansiering samt utvecklare av EU-samarbetet inom regionen etc. 6. Stöd till Sveriges miljöteknikråd Öka anslaget till SWENTEC Sedan maj 2005 organiserar NUTEK Sveriges miljöteknikråd SWENTEC. Rådet ska arbeta för att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik och miljöanpassade produkter på den svenska såväl som den internationella marknaden. De delar inte ut direkta projektpengar utan har mer en utredande roll för att hitta områden som svenska företag är bra på och kan utveckla. Sveriges miljöteknikråd utgör också en viktig kontaktlänk till Exportrådet. SWENTEC får ett årligt anslag på 10 miljoner kronor. Centerpartiet menar att i och med den förväntade exporttillväxten inom miljöteknik kommer kraven och uppdragen till SWENTEC att öka. De regionala tillväxtkontoren kan göra mycket, men vi kommer även fortsatt att behöva en nationell samordning. Vi ser därför en stor nytta i att utveckla SWENTEC:s arbete och Centerpartiet är berett att öka anslagen till verksamheten. 7. Miljöteknikexportcentrum i Kina och Rumänien 8 Inrätta miljöteknikexportcentrum i Kina och Rumänien, dit företag kan ringa via ett svenskt 020-nummer För att kunna exportera miljötekniken krävs det utländska köpare. På många sätt har Sverige ett försprång genom att vi är långt framme vad gäller kunskap och kvalitet i våra miljöteknikföretag. I sin rapport pekar NUTEK särskilt ut två framtida exportmarknader för svensk miljöteknik, Kina och Rumänien.

9 Kina Kina är idag den andra största ekonomin i världen efter USA mätt i köpkraft. Den kinesiska ekonomin spås fortsätta växa med 7.5 procent per år under den kommande femårsperioden. Miljöförstöringen håller på att bli ett långsiktigt problem för de kinesiska myndigheterna, som nu diskuterar att inför grönt BNP. Det är inte bara myndigheterna som är oroade. Även den växande medelklassen ser idag miljöförstöringen som ett problem. Trots ett totalitärt samhällssystem nämns allmänhetens röst som en faktor lokala politiker måste ta hänsyn till. Av världens 20 mest förorenade städer ligger 16 i Kina. Luftföroreningar, liksom vattenbrist är två av de största problemen. I stora delar av Kina råder vattenbrist, ändå saknas vattenrening. I den kommande femårsplanen, som sträcker sig fram till 2010 budgeteras Mdr SEK för investeringar som ska leda till förbättrad miljö. Det motsvarar 1.6 procent av hela den kinesiska ekonomin, vilket är en fördubbling av investeringarna jämfört med den föregående femårsplanen. Sveriges affärer med Kina utgör 2,5 procent av den totala utrikeshandeln. De viktigaste exportvarorna är telecom, verkstadsmaskiner, pappersprodukter, kraftmaskiner och eldistribution. I dessa grupper hittar vi även miljöteknikexporten.. Ambassaden i Peking och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) bedömer att de stora svenska tillverkningsföretagen inte längre är våra största exportframgångar. Många av dessa företag är redan väletablerade i Kina och möjligheterna för Sverige kan istället kan finnas hos de kreativa mindre entreprenörsföretagen. Kinas ökade krav på effektiv användning av naturresurser och minskad miljöförstöring skapar goda möjligheter för svenska tillverkare av miljöteknik. Rumänien Rumänien står på tröskeln till den Europeiska unionen, och har därmed en rad miljökrav att leva upp till. Ett hundratal miljödirektiv ska antas och införlivas i Rumäniens regelverk. Vatten- och avloppsrening, avfallshantering och luftrening är prioriterade sektorer. 9

10 Rumänen har fram till 2013, 2017 för luftmiljö, på sig att nå upp till EU:s krav, För att hjälpa Rumänien att nå upp till de uppsatta kraven finns tre finansieringsprogram, där bland annat stöd för miljöområdet ingår. Hittills har huvuddelen av miljöstöden gått till vatten- och avloppsrening, där EU sätter upp hårda krav. Tack vare förbättringar i grannländerna, och en höjd levnadsstandard kommer även rumänerna själva att ställa hårdare krav på god miljö. Behoven är stora. Idag renas inte 71 procent av Rumäniens avloppsvatten och endast 52 procent av befolkningen har idag anslutning till vatten och avlopp. Trots att cirka 40 procent av hushållsavfallet är återvinningsbart läggs ungefär 98 procent av detsamma på deponi. Ett 020-nummer till Kina Sverige borde upprätta särskilda miljöteknikexportcentrum i Kina och Rumänien. Dessa centrum ska ha till uppgift att aktivt leta upp affärspartners åt svenska företag, och vara den central dit svenska företag kan vända sig. På centrumen ska det finnas tolkhjälp och personer som är experter på respektive lands lagstiftning och affärskultur. Eftersom svenska miljöföretag oftast är mycket små är det viktigt att göra det så tryggt som möjligt för dem att ta steget ut på den internationella marknaden, t.ex. genom att tillhandahålla språklig och juridisk kompetens, och se till så att det blir så enkelt som möjligt för dem att vända sig till exportcentrumen. Därför ska centrumen ha 020-nummer, så att det blir lika naturligt att ringa exportcentrat som att ringa den regionala näringslivscentralen. 10

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp

Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp Så kan landsbygdens finansiella infrastruktur byggas upp SmåKoms förslag till lösningar av landsbygdens kreditbehov SmåKom har under flera år intensivt följt hur landsbygdens finansieringsbehov hanteras

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. En politik för ett varmare företagsklimat. www.kristdemokraterna.se RAPPORT En politik för ett varmare företagsklimat 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll INLEDNING... 3 ÖKA PROPORTIONALITETEN VID KONFLIKTER PÅ ARBETSMARKNADEN... 4 KOMPETENSKONTO FÖR LÅNGSIKTIG TRYGGHET...

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet. Juni 2008

Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet. Juni 2008 Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet Juni 2008 Sammanfattning 1 Sammanfattning Näringspolitiken har blivit viktigare. Den är en förklaring till att utvecklingen i olika europeiska

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD En bok om statligt stöd till näringslivet INNEHÅLL KAPITEL SIDAN 1. Inledning: Syfte och ambition 6-7 2. Stödens historik: Från merkantilism till triple helix 8 12

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten 09 Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten Redaktör: Malin Olofsson, malin.olofsson@energimyndigheten.se Produktion: intellecta Publicisterna, www.intellectacorporate.se Fotografer:

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer