Ett 020-nummer till Kina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett 020-nummer till Kina"

Transkript

1 Ett 020-nummer till Kina 7 förslag som kan öka Sveriges export av miljöteknik september 2006

2 Inledning Det samlade värdet av den svenska exporten av miljöteknik är idag drygt 28 miljarder kronor. Det är en hög summa, som samtidigt växer mycket snabbt. Enligt Exportrådet är tillväxttakten när det gäller miljöteknikexport ca 8 procent om året. I den samlade summan för miljöteknikexport ingår export av teknik knuten till förnybar energi till ett värde av cirka 10 miljarder kronor. OECD räknar miljöteknik som en av de viktigaste framtidsbranscherna., och redan 2010 beräknas miljöteknik omsätta miljarder kronor på världsmarknaden. Sverige har hög kompetens inom miljöteknik. Efterfrågan på vatten- och avloppsrening, yttre miljövård, avfallsbehandling, energiåtervinning och bioenergi är hög och i dessa branscher är det även attraktivt att investera pengar. Enligt Statistiska Centralbyrån omsatte de företag som primärt sysslar med miljöteknik drygt 130 miljarder kronor Om man dessutom räknar in alla företag som till exempel levererar delar, så var sektorns omsättning hela 240 miljarder kronor. Allt fler jobbar och försörjer sig på jobb i miljötekniksektorn arbetade totalt personer i miljöföretag 1. Bara i Kalmar län jobbar nästan 4 procent av samtliga sysselsatta i miljöföretag. Centerpartiets politik syftar till att skapa fler riktiga jobb och ta ansvar för vår globala miljö. I det perspektivet är det lätt att se miljöteknikexport som en viktig framtidsfråga. Vi ser potentialen för och hindren mot en ökad svensk miljöteknikexport. Därför presenterar vi nu förslag för att Sverige ska ta vara på chansen och vara med och tävla när världens efterfrågan på miljöteknik skjuter i höjden. 1 Uppgift från SCB:s databas över miljöföretagande 2

3 NUTEK:s nulägesbeskrivning Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK) lade nyligen fram en rapport där de slog fast att det finns en stor potential i de svenska miljöteknikföretagen 2. Den alltmer knappa tillgången till naturresurser i kombination med obalans i ekosystemet och en snabb urbanisering skapar en mycket stor och långsiktig global efterfrågan på miljöteknik. NUTEK pekar särskilt ut två länder som framöver särskilt kommer att efterfråga miljöteknik, Kina och Rumänien. Man pekar även ut några av de hinder som vi måste övervinna för att vi ska få en stark miljöteknikexport, varav tillgången till riskkapital är bland det viktigaste. NUTEK påtalar behovet av en taktisk sammanhängande marknadsplan för miljöteknikexport, liksom behovet av skapa kompetenscentra och annan typ av hands-on-stöd till företagen. Centerpartiets förslag I den här rapporten presenterar Centerpartiet förslag på det vi anser bör finnas med i en sammanhängande taktisk marknadsplan för miljöteknikexport, Miljöteknik Sverige. Förslagen ska ses som ett bidrag till den jobbskapande näringspolitik som Allians för Sverige tänker genomföra efter ett maktskifte. 1. En bra näringspolitik För att miljöteknikföretagen ska kunna växa krävs det i grund och botten en god näringspolitik som stärker svenska företags konkurrenskraft. Det räcker inte med specifika, enstaka satsningar. Det måste finnas goda förutsättningar både för nyföretagande och för existerande företag att växa. 2 Med miljöteknikföretag avses Exportrådets definition, som är en samlingsbenämning på företag verksamma inom fem delområden: vatten- och avloppsteknik, luftrening, avfallshantering, energieffektivisering samt förnybar energi. 3

4 Tillsammans med Allians för Sverige har vi presenterat en rad reformer som förbättrar det svenska företagsklimatet. De viktigaste bland dem är: Reformera de skadliga och krångliga 3:12-reglerna Avskaffa den skadliga förmögenhetsskatten Slopa den dubbla beskattningen på aktieutdelning Slopa revisionsplikten för mindre företag Anpassa aktiebolagslagen till små och medelstora företag Anpassa årsredovisningslagen till små och medelstora företag Ompröva de nya förmånsrättsreglerna 2. En god miljöpolitik Svenska företag har, genom ekonomiska styrmedel och miljölagstiftning samt högre miljökrav från kunder, fått ett försprång i den miljödrivna utvecklingen jämfört med utländska konkurrenter. Genom att vi i Sverige i än större grad använder en framsynt miljöpolitik för att skydda miljön, kan vi alltså göra företagen en tjänst på lite längre sikt. Välfärdsstater med utvecklade ekonomier behöver i dagens globaliserade värld visa att hållbart miljöarbete är förenligt med fungerande och växande industrier. Miljöarbetet kan och ska göras tillsammans med företag och industrier så att både de och miljön kan vinna på det. Miljöarbetet kan inte längre bedrivas med enkom förbud, regler och avgifter. Det tjänar varken miljön eller ekonomin på. Någon måste visa vägen för hur miljövänlig tillväxt kan skapas. Om inte det ledarskapet visas kommer svensk ekonomi att förlora när regeltyngda företag flyttar utomlands, till länder som inte har samma möjligheter att arbeta med hållbar utveckling och miljöskydd. Vi får inte försitta chansen att bli världsledande i miljö- och miljöteknikarbete. 3. Öka och kommersialisera forskningen 4 Satsa mer på svensk forskning vid universitet och högskolor Stärk de holdingbolag som kommersialiserar forskningsresultat Satsa på långsiktig forskning Satsa 1 miljard på klimatforskning och stöd till pilotanläggningar den kommande mandatperioden

5 Svensk forskning ligger internationellt i toppklass. I många internationella mätningar hamnar Sverige högt både när det gäller antalet vetenskapliga publiceringar och när det gäller publiceringarnas kvalitet. Även när det gäller antalet sökta patent ligger Sverige väl till. Det är ingen slump, eftersom svenska företag satsar betydande belopp på högkvalitativ forskning. Bedömningen att svensk forskning står sig väl internationellt rubbas inte av att det på vissa punkter finns tecken på att forskningskvaliteten sjunker, särskilt inom det teknologiska området. Men på sikt riskerar de minskade offentliga forskningsanslagen att äventyra Sveriges tätpositioner på området. Den största svagheten i det svenska innovationssystemet är den bristande förmågan att omsätta högkvalitativ forskning och patent i nya och växande företag. För att slå vakt om den svenska forskningens höga kvalitet krävs en bred och långsiktig politik, och att forskningen i högre utsträckning resulterar i företagande och arbetstillfällen. Tillsammans med Allians för Sverige vill vi satsa mer på forskningen vid universitet och högskolor. För att stärka innovationssystemets svaga länk vill vi förbättra högskolornas förmåga att bistå forskare som vill kommersialisera sina forskningsresultat genom att stärka de holdingbolag som har detta till uppgift. Forskningspolitiken ska vara långsiktig. Många företag som jobbar med banbrytande forskning kan ha forskningsprojekt som löper på tio år, och internationellt kan sådana avancerade forskningsprojekt spänna över 20 år. Ska Sverige kunna konkurrera om de projekten, och behålla positionen som högteknologiskt land med spetskompetens, måste vi ha en långsiktig forskningspolitik. Dagens ryckiga forskningspolitik kanske duger till grundforskning, men bidrar inte till att Sverige blir världsledande inom miljöteknik, miljövänliga produkter och miljövänliga processer. För att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige behövs en satsning på forskning och stöd till anläggningar för framställning av förnybara drivmedel och miljövänlig elenergi. Därför vill vi tillsammans med Allians för Sverige satsa 1 miljard på klimatrelaterad forskning, och stöd till pilotanläggningar. I den satsningen kan med fördel investeringsstöd till förnybar bränsleproduktion ingå, liksom investeringsstöd till mackar, vilket kan öka tillgången på förnybara bränslen i hela landet. Klimatmiljarden är ett första steg att konkretisera Allians för Sveriges energiöverenskommelse. Den satsningen kommer att öka Sveriges kompetens inom 5

6 miljö- och energiteknik och kan därmed också bidra till att öka den samlade svenska exporten av miljöteknik. 4. Statlig kreditgaranti och riskkapital Inför ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag Bilda regionala riskkapitalfonder Inrätta särskilda riskkapitalfonder för miljöteknik I NUTEK:s rapport pekas tillgången till riskkapital ut som ett av de stora problemen för svensk miljöteknikexport. Centerpartiet har en rad förslag som förbättrar tillgången till riskkapital, både för företag i allmänhet och för miljöteknikföretag. Sedan 20 år har Finland ett system med statliga kreditgarantier. Systemet administreras av statliga Finnvera som beviljar lån på upp till euro. Vid större lån delar Finnvera risken med en bank. För att kunna ta lånet krävs det, utöver ett visst eget kapital, säkerhet exempelvis i form av inventarier. Däremot accepteras inte personliga egendomar som garantier. Enligt Finnveras beräkningar bidrar det finska systemet till nya jobb årligen. Centerpartiet vill tillsammans med Allians för Sverige införa ett statligt kreditgarantisystem för små och medelstora företag. Dessa garantier kan ges direkt av staten, via en lämplig myndighet. En annan modell som kan prövas är att ge garantier genom lokala kreditgarantiföreningar med statlig uppbackning. Dessa garantier kan då fungera som säkerhet när föreningarnas medlemsföretag beviljas lån i banker. Detta kan t ex ske på ett likartat sätt som de europeiska och nordiska investeringsbankerna idag bedriver verksamhet, där företag beviljas banklån med lokala kreditgarantiföreningars eget kapital som säkerhet, men där investeringsbankerna ger en garanti till den lokala kreditgarantiföreningen. Staten ska alltså inte själv låna ut pengar. För att ytterligare förbättra tillgången till riskkapital, både för enskilda och företag, vill Centerpartiet ge möjlighet till skatteavdrag på den investering som en enskild person gör i någon annans företag. Dessutom vill vi ge möjlighet att göra ett skatteavdrag om den investering man gjort i en annans företag går förlorad, d.v.s. om företaget går i konkurs. 6

7 Många miljöteknikföretag är små, och fördelade över landet. Därför kan bättre tillgång till regionalt riskkapital vara en av lösningarna för att stärka miljöteknikföretagen. Riskkapital skulle kunna frigöras genom att regionala pensionsfonder bildades. AP-fonderna borde satsa delar av sitt kapital i sådana pensionsfonder, dels för att frigöra riskkapital och dels för att skapa en marknad där enskilda aktörer kan välja att satsa sina pengar. För att tillgången till riskkapital ute i landet ska bli långsiktig skulle man kunna tänka sig att regionens högskola, tillsammans med lokala och regionala myndigheter och det lokala näringslivet, bildar gemensamma stiftelser. Dessa stiftelser skulle kunna ge stöd till forskare som vill söka patent och bilda företag, eller medverka vid en försäljning av patentet. En liknande modell har prövats och visat sig framgångsrik i t.ex. USA, och sker helt på kommersiell grund. Stiftelserna skulle också kunna utveckla dotterverksamheter som exempelvis företagskuvöser och/eller riskkapitalförsörjning för mikroföretag. I ett initialt skede skulle staten kunna underlätta denna typ av verksamhet genom ett resurstillskott. Regionala forskningsstiftelser skulle kunna bidra till att högskolan blev navet i ett nätverk med t.ex. forskningsinstitut, arbetslivscenter och avknoppade småföretag. För att gynna miljöteknik och miljöteknikdrivna industriprojekt måste särskilda riskkapitalfonder upprättas. Fonderna ska stimulera tillämpningen av de forskningsresultat som är miljöanpassade. Medlen ska kunna användas som SOD-finansiering för att göra idéer till verklighet. Huvudsyftet för denna riskkapitalförsörjning ska vara att satsa på nya idéer där marknaden ännu inte har vågat gå in och försörja med riskkapital på traditionellt vis. 5. Regionala tillväxtkontor Starta regionala tillväxtkontor över hela landet För att ge miljöteknikföretag över hela landet bra förutsättningar att växa och utvecklas krävs det en god stöttning på regional nivå. Bara i Kalmar län jobbar nära fyra procent av arbetskraften med miljöföretagande. Genom att ge mer makt till regionerna i frågor som rör näringslivspolitik skulle de regioner som har stark tillväxtpotential bland miljöteknikföretag motiveras att mer aktivt gå in och satsa på just dessa företag. 7

8 Centerpartiet vill att det ska finnas regionala tillväxtkontor över hela landet, liknande den modell som idag finns i Finland. Där använder sig staten av femton regionala s.k. TEcentraler för att göra det som i Sverige är uppdelat på ett flertal ansvariga. Där erbjuds företag, företagare och enskilda medborgare alla rådgivnings- och utvecklingstjänster som de behöver i anslutning till arbetskrafts- och näringsfrågor. TE-centralernas uppgift är att ge stöd och råd till små och medelstora företag, främja företagens teknologiska utveckling, hjälpa företagen i frågor som gäller export, driva den regionala arbetsmarknadspolitiken, planera och organisera den arbetsmarknadspolitiska vuxenutbildningen, vara expert på och beviljare av EU-finansiering samt utvecklare av EU-samarbetet inom regionen etc. 6. Stöd till Sveriges miljöteknikråd Öka anslaget till SWENTEC Sedan maj 2005 organiserar NUTEK Sveriges miljöteknikråd SWENTEC. Rådet ska arbeta för att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik och miljöanpassade produkter på den svenska såväl som den internationella marknaden. De delar inte ut direkta projektpengar utan har mer en utredande roll för att hitta områden som svenska företag är bra på och kan utveckla. Sveriges miljöteknikråd utgör också en viktig kontaktlänk till Exportrådet. SWENTEC får ett årligt anslag på 10 miljoner kronor. Centerpartiet menar att i och med den förväntade exporttillväxten inom miljöteknik kommer kraven och uppdragen till SWENTEC att öka. De regionala tillväxtkontoren kan göra mycket, men vi kommer även fortsatt att behöva en nationell samordning. Vi ser därför en stor nytta i att utveckla SWENTEC:s arbete och Centerpartiet är berett att öka anslagen till verksamheten. 7. Miljöteknikexportcentrum i Kina och Rumänien 8 Inrätta miljöteknikexportcentrum i Kina och Rumänien, dit företag kan ringa via ett svenskt 020-nummer För att kunna exportera miljötekniken krävs det utländska köpare. På många sätt har Sverige ett försprång genom att vi är långt framme vad gäller kunskap och kvalitet i våra miljöteknikföretag. I sin rapport pekar NUTEK särskilt ut två framtida exportmarknader för svensk miljöteknik, Kina och Rumänien.

9 Kina Kina är idag den andra största ekonomin i världen efter USA mätt i köpkraft. Den kinesiska ekonomin spås fortsätta växa med 7.5 procent per år under den kommande femårsperioden. Miljöförstöringen håller på att bli ett långsiktigt problem för de kinesiska myndigheterna, som nu diskuterar att inför grönt BNP. Det är inte bara myndigheterna som är oroade. Även den växande medelklassen ser idag miljöförstöringen som ett problem. Trots ett totalitärt samhällssystem nämns allmänhetens röst som en faktor lokala politiker måste ta hänsyn till. Av världens 20 mest förorenade städer ligger 16 i Kina. Luftföroreningar, liksom vattenbrist är två av de största problemen. I stora delar av Kina råder vattenbrist, ändå saknas vattenrening. I den kommande femårsplanen, som sträcker sig fram till 2010 budgeteras Mdr SEK för investeringar som ska leda till förbättrad miljö. Det motsvarar 1.6 procent av hela den kinesiska ekonomin, vilket är en fördubbling av investeringarna jämfört med den föregående femårsplanen. Sveriges affärer med Kina utgör 2,5 procent av den totala utrikeshandeln. De viktigaste exportvarorna är telecom, verkstadsmaskiner, pappersprodukter, kraftmaskiner och eldistribution. I dessa grupper hittar vi även miljöteknikexporten.. Ambassaden i Peking och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) bedömer att de stora svenska tillverkningsföretagen inte längre är våra största exportframgångar. Många av dessa företag är redan väletablerade i Kina och möjligheterna för Sverige kan istället kan finnas hos de kreativa mindre entreprenörsföretagen. Kinas ökade krav på effektiv användning av naturresurser och minskad miljöförstöring skapar goda möjligheter för svenska tillverkare av miljöteknik. Rumänien Rumänien står på tröskeln till den Europeiska unionen, och har därmed en rad miljökrav att leva upp till. Ett hundratal miljödirektiv ska antas och införlivas i Rumäniens regelverk. Vatten- och avloppsrening, avfallshantering och luftrening är prioriterade sektorer. 9

10 Rumänen har fram till 2013, 2017 för luftmiljö, på sig att nå upp till EU:s krav, För att hjälpa Rumänien att nå upp till de uppsatta kraven finns tre finansieringsprogram, där bland annat stöd för miljöområdet ingår. Hittills har huvuddelen av miljöstöden gått till vatten- och avloppsrening, där EU sätter upp hårda krav. Tack vare förbättringar i grannländerna, och en höjd levnadsstandard kommer även rumänerna själva att ställa hårdare krav på god miljö. Behoven är stora. Idag renas inte 71 procent av Rumäniens avloppsvatten och endast 52 procent av befolkningen har idag anslutning till vatten och avlopp. Trots att cirka 40 procent av hushållsavfallet är återvinningsbart läggs ungefär 98 procent av detsamma på deponi. Ett 020-nummer till Kina Sverige borde upprätta särskilda miljöteknikexportcentrum i Kina och Rumänien. Dessa centrum ska ha till uppgift att aktivt leta upp affärspartners åt svenska företag, och vara den central dit svenska företag kan vända sig. På centrumen ska det finnas tolkhjälp och personer som är experter på respektive lands lagstiftning och affärskultur. Eftersom svenska miljöföretag oftast är mycket små är det viktigt att göra det så tryggt som möjligt för dem att ta steget ut på den internationella marknaden, t.ex. genom att tillhandahålla språklig och juridisk kompetens, och se till så att det blir så enkelt som möjligt för dem att vända sig till exportcentrumen. Därför ska centrumen ha 020-nummer, så att det blir lika naturligt att ringa exportcentrat som att ringa den regionala näringslivscentralen. 10

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Swentec/SCB: Svensk miljöteknik i siffror Statistik och analys för den svenska miljöteknisektorn

Swentec/SCB: Svensk miljöteknik i siffror Statistik och analys för den svenska miljöteknisektorn Swentec/SCB: Svensk miljöteknik i siffror 2009 Statistik och analys för den svenska miljöteknisektorn Svensk miljöteknik i siffror 2009 - Minskad omsättning men ökad export Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen

Ungt forskningsområde på väg att hitta formen TEMA Miljöteknik (delar av) Av Anne Nilsson, Naturvetaren nr 9/2006 Ungt forskningsområde på väg att hitta formen Det råder ingen tvekan om att det finns en frodande forskning inom det relativt färska

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Nordiskt samarbete och den regionala utvecklingen

Nordiskt samarbete och den regionala utvecklingen Nordiskt samarbete och den regionala utvecklingen Kristina Persson Minister för strategi - och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete 3 December, Mittnordenkommittén Östersund Regeringens arbete med strategi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26

Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Miljöteknikexport till Kina 2010-05-26 Mats Denninger Tina Karlberg Sino-Swedish Environmental Technology Cooperation SINO-SWEDISH AGREEMENTS Environment and energy technology Memorandum of understanding

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Sverige ska vara ett land som håller ihop

Sverige ska vara ett land som håller ihop Sverige ska vara ett land som håller ihop Foto: Folio Bildbyrå Återhämtning i svensk ekonomi BNP-tillväxt 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Källa: Egna beräkningar Arbetslösheten sjunker från en hög nivå

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden , som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Strategi för utveckling och export av miljöteknik

Strategi för utveckling och export av miljöteknik Promemoria 2011-09-01 Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011 2014 1. Inledning Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen. 2007-02-06 Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 1

Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen. 2007-02-06 Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 1 Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 2007-02-06 Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 1 SWENTEC ska stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik,

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer