Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil"

Transkript

1 Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil

2 Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing Thorough Witness About God s Kingdom Large Print Alla rattigheter forbeh allna 2010 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V., SELTERS/TAUNUS Vittna grundligt om Guds kungarike stor stil Alle Rechte vorbehalten Utgivare Jehovas vittnen, Arboga 2012 ars tryckning (november) Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ) Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar Forkortningen f.v.t. betyder fore den vanliga tiderakningen (fore Kristi fodelse ), och v.t. betyder enligt den vanliga tiderakningen Bearing Thorough Witness About God s Kingdom Large Print Swedish (btlp-z) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tryckt i Tyskland

3 Kara forkunnare av Guds kungarike! Tank dig att du ar en av apostlarna. Ni befinner er pa Olivberget, och Jesus visar sig for er. Alldeles innan han far upp till himlen sager han till er: Ni skall fakraftn ar den heliga anden kommer over er, och ni skall vara vittnen om mig bade i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) Hur skulle du ha reagerat? Du kanske skulle ha kant att uppdraget var alldeles for stort och for svart for er. Du kanske skulle ha tankt: Hur ska vi, som ar saf a, kunna vittna anda till jordens mest avlagsna del? Det ar ju omoj- ligt! Kanske hade du pamint dig de varnande ord som Jesus hade sagt kvallen innan han dog: En slav ar inte storre an sin herre. Om de har forf oljt mig, skall de forf olja er ocksa; om de har hallit mitt ord, skall de halla ert ocksa. Men allt detta skall de gora mot er for mitt namns skull, darf or att de inte kan- ner honom som har sant mig. (Joh. 15:20, 21) Efter att ha funderat over de har orden kanske du skulle ha fragat dig: Hur ska jag kunna vittna grundligt om jag blir motarbetad och forf oljd? Vi stalls infor liknande fragor i var tid. Det uppdrag vi har fatt som Jehovas vittnen innebar att vi ska fora ut budskapet till jordens mest avlagsna del och vittna for manniskor av alla nationerna.

4 (Matt. 28:19, 20) Hur ar det mojligt for oss att utfora det arbetet, sarskilt med tanke pa att vi blir motarbetade, precis som det ar forutsagt? Apostlagarningarna ger oss en spannande skildring av hur apostlarna och deras medtroende kunde utfora sitt uppdrag med Jehovas hjalp. Den bok som du nu laser ar tankt att hjalpa dig att undersoka den skildringen och uppleva spanningen i de handelser som den berattar om. Du kommer att bli forv anad over att det finns sa manga likheter mellan Guds folk i det forsta arhundradet och i dag. Du kommer att se att likheterna inte bara galler vart arbete utan ocksa hur vi ar organiserade for att utfora det arbetet. Nar du reflekterar over de har likheterna blir du sakert annu mer overtygad om att Jehova Gud fortfarande leder den jordiska delen av sin organisation. Var forhoppning och onskan ar att den har genomgangen av Apostlagarningarna ska starka din tro pa att Jehova hj alper dig och att hans heliga andes kraft uppehaller dig. Vi hoppas att du darigenom blir uppmuntrad att fortsatta att vittna grundligt om Guds kungarike och hjalpa andra att sla in pav agen till raddning. (Apg. 28:23; 1 Tim. 4:16) Dina br oder Jehovas vittnens styrande krets

5 INNEH ALL KAPITEL SIDA INLEDNING 1. G a... och g or l arjungar 7 DEL 1 Ni har uppfyllt Jerusalem med er undervisning 2. Ni skall vara vittnen om mig Uppfyllda av helig ande Olarda och helt vanliga manniskor Vi maste lyda Gud som var harskare 67 DEL 2 P adendagenbr ot stor forf oljelse ut mot forsamlingen 6. Stefanus en man med ett mycket vinnande satt och fylld av kraft Forkunna de goda nyheterna om Jesus Forsamlingen kom in i en period av frid 113

6 KAPITEL SIDA DEL 3 Folk av nationerna hade tagit emot Guds ord 9. Gud ar inte partisk Jehovas ord fortsatte att ha framgang 147 DEL 4 Uts anda av den heliga anden 11. Uppfyllda av gladje och helig ande De talade frimodigt med bemyndigande fran Jehova 177 DEL 5 Apostlarna och de aldste samlades 13. Det uppstod stor oenighet Vi har blivit eniga 208 DEL 6 L at oss nu vanda tillbaka och besoka broderna 15. De styrkte forsamlingarna Ta steget over till Makedonien Han resonerade... med dem och utgick dafr an Skrifterna 260

7 KAPITEL SIDA 18. Vi kan soka Gud... och verkligen finna honom Hall i med att tala och tig inte 292 DEL 7 Undervisa... offentligt och fran hus till hus 20. Stor framgang trots motstand Jag ar ren fran allas blod MaJehovasviljaske 341 DEL 8 Han predikade Guds kungarike... utan att bli hindrad 23. Hor mitt forsvar Var vid gott mod! Jag v adjar till kejsaren! Inte en sj al av er skall g af orlorad Han f orklarade... genom att grundligt vittna 418 AVSLUTNING 28. Till jordens mest avl agsna del 435

8 KAPITEL 1 REBECCA, ett ungt vittne for Jehova i Ghana, ser sin skola som sitt distrikt. Hon har alltid biblisk litteratur med sig i skolvaskan. Under rasterna soker hon efter mojligheter att vittna for de andra eleverna. Hon har satt i gang bibelstudier med flera av sina klasskamrater. 2 Pa Ga... och gor larjungar Overblick over Apostlagarningarna, och bokens betydelse for var tid on Madagaskar, utanfor Afrikas ostkust, gar tv apionj arer regelbundet tv aochenhalvmilitropisk hetta f or att bes oka en avl agsen by. D ar leder de flera bibelstudier med intresserade bybor. 3 N agra Jehovas vittnen i Paraguay har tillsammans med vittnen fr an 15 olika l ander byggt en flodb at f or att kunna bes oka m anniskor som bor utmed floderna Paraguay och Paran a. B aten, som har en volym p a omkring 130 kubikmeter, kan rymma 12 personer Beratta en erfarenhet som visar att Jehovas vittnen forkunnar de goda nyheterna under manga olika omstandigheter. GA...OCHG OR LARJUNGAR 7

9 Med hjalp av den har baten har ivriga forkunnare fort ut de goda nyheterna om Guds kungarike till omr aden som inte kan n as p a annat s att. 4 Jehovas vittnen i det nordliga Alaska tar vara p a en alldeles s arskild m ojlighet att f orkunna under sommarens turists asong. N ar det varmare v adret lockar till sig kryssningsfartyg med passagerare fr an m anga olika l ander g ar vittnena ner till hamnen och erbjuder biblisk litteratur pa en mangd sprak. I samma omrade har man haft stor nytta av ett flygplan. Med hj alp av det har man kunnat bes oka isolerade byar och f att tillf alle att sprida de goda nyheterna till aleuter, athapasker, tlingiter och tsimshianfolket. 5 Larry i Texas i USA har ett speciellt distrikt, n amligen det v ardhem d ar han bor. Larry sitter i rullstol efterenolycka,menhan ar and a fullt verksam. Han ber attar f or andra om Guds kungarike och det hopp som Bibeln ger honom om att han en dag ska kunna ga igen. (Jes. 35:5, 6) 6 For att kunna vara med vid en sammankomst i norra Burma fardades en grupp Jehovas vittnen i tre 8 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

10 dagar med b at fr an Mandalay. Eftersom de h ar f orkunnarna s a g arna ville predika de goda nyheterna, hade de med sig biblisk litteratur som de erbj od till de andra passagerarna. Varje g ang b aten stannade till vid en stad eller by gick de i land f or att snabbt g a runt i samh allet och erbjuda litteratur. Under tiden gick nya passagerare ombord p ab aten, s an ar f orkunnarna kom tillbaka hade de ett nytt distrikt att bearbeta. 7 Det h ar ar bara nagra fa exempel som visar att det finns nitiska tillbedjare av Jehova runt om p ajorden som vittnar grundligt... om Guds kungarike. (Apg. 28:23) De gar fran hus till hus, tar kontakt med m anniskor p a gatan och f orkunnar per telefon. Oavsett om de aker buss, promenerar i en park eller har rast p a sin arbetsplats s oker de ivrigt efter m ojligheter att vittna om Guds kungarike. Metoderna varierar, men malet ar detsamma att predika de goda nyheterna overallt dar det finns manniskor. (Matt. 10:11) 7. Pavilkas att vittnar Jehovas tillbedjare om Guds kungarike, och vad ar deras mal? GA...OCHG OR LARJUNGAR 9

11 8 Ar du, k ara l asare, en av alla de f orkunnare som nu ar verksamma i mer an 235 l ander och omr aden? Is afalldeltarduidensp annande utvidgningen av predikoarbetet! Det som har utr attats p adetv arldsvida faltet ar inget mindre an ett underverk. Trots val- diga hinder och svarigheter till och med forbud och oppen forf oljelse vittnar Jehovas vittnen grundligt om Guds kungarike for manniskor av alla nationer. 9 En intressant fraga i det har sammanhanget ar: Varfor har ingenting, inte ens sataniskt motstand, kunnat hindra den framgang som predikoarbetet har? F or att besvara den fr agan beh over vi g a tillbaka till det f orsta arhundradet v.t. N ar allt kommer omkring forts atter vi som nu ar vittnen f or Jehova det arbete som sattes i g ang d a. Ett omfattande uppdrag 10 Grundaren av den kristna forsamlingen, Jesus Kristus, agnade sig helt at att forkunna de goda nyheterna om Guds kungarike. Det var hans livsuppgift. 8, 9. a) Varfor ar utvidgningen av predikoarbetet inget mindre an ett underverk? b) Vilken intressant fraga vacks, och vad behover vi gora for att hitta svaret? 10. Vilket arbete agnade sig Jesus at, och vad visste han om det arbetet? 10 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

12 Han sade vid ett tillf alle: Jag [m aste] f orkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det ar f or detta jag har s ants ut. (Luk. 4:43) Jesus visste att han p ab orjade ett arbete som han inte kunde slutf ora p a egen hand. En kort tid f ore sin d od f orutsade han att budskapet om Riket skulle predikas i alla nationerna. (Mark. 13:10) Men hur skulle det har arbetet bli utfort, och vilka skulle utfora det? 11 Efter sin d od och uppst andelse visade sig Jesus f or sina l arjungar och gav dem det h ar viktiga uppdraget: Gad arfor och gor larjungar av manniskor av alla nationerna, dop dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och l ar dem att h alla allt som jag har befallt er. Och se, jag ar med er alla dagar intill avslutningen p a tingens ordning. (Matt. 28: 19, 20) Orden jag ar med er visade att l arjungarna skulle ha hans st od i arbetet med att predika och g ora l arjungar. De skulle beh ova det h ar st odet, f or Jesus hade f orutsagt att de skulle bli f orem al f or hat fr an alla nationerna. (Matt. 24:9) L arjungarna kunde 11. Vilket viktigt uppdrag gav Jesus sina larjungar, och vilket stod skulle de fa? GA...OCHG OR LARJUNGAR 11

13 ocksar akna med att fast od fran ytterligare en kalla. Strax innan Jesus for upp till himlen berattade han for dem att den heliga anden skulle ge dem kraft att vara hans vittnen till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) 12 Nu uppst ar n agra viktiga fr agor: Tog Jesu apostlar och de andra l arjungarna i det f orsta arhundradet uppdraget pa allvar? Vittnade den har relativt lilla gruppen kristna man och kvinnor grundligt om Guds kungarike aven n ar de utsattes f or brutal f orf oljelse? Fick de verkligen himmelskt st od och Jehovas heliga andes hj alp i arbetet med att g ora l arjungar? Svaren p adessaochn arbesl aktade fr agor finns i bibelboken Apostlagarningarna. Det ar viktigt att vi kanner till svaren. Varfor det? Jesus sade att det arbete han gav befallning om skulle fortsatta intill avslutningen pa tingens ordning. Det har uppdraget galler alltsa alla aven oss som lever i andens tid. Vi sanna kristna, darf or mycket intresserade av den historiska skildringen i Apostlagarningarna. 12. Vilka viktiga fr agor uppst ar, och varf or beh over vi k anna till svaren? 12 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE ar

14 Overblick over Apostlagarningarna 13 Vem skrev Apostlagarningarna? Skribenten namnges inte i boken, men de inledande orden visar tydligt att Apostlag arningarna skrevs av samma person som skrev Lukasevangeliet. (Luk. 1:1 4; Apg. 1:1, 2) D arf or har Lukas, en alskad lakare och noggrann historiker, sedan gammalt ansetts vara den som skrev Apostlagar- ningarna. (Kol. 4:14) Boken sp anner over en period p a omkring 28 ar, fr an Jesu himmelsf ard ar 33 till apos- ar 61. Att teln Paulus f angenskap i Rom omkring Lukas skiftar mellan de och vi i ber attelsen tyder p aatthansj alv var med vid m anga av de tillf allen han beskriver. (Apg. 16:8 10; 20:5; 27:1) Lukas, som var noggrann med att g ora efterforskningar, fick s akert m anga upplysningar direkt fr an Paulus, Barnabas, Filippus och andra som n amns i skildringen. 14 Vad handlar Apostlag arningarna om? Tidigare, i sitt evangelium, skrev Lukas om det som Jesus sade och gjorde. Men i Apostlagarningarna berattar han om det som Jesu efterfoljare sade och gjorde. 13, 14. a) Vem skrev Apostlagarningarna, och varifran fick skribenten sina upplysningar? b) Vad handlar Apostlagarningarna om? GA...OCHG OR LARJUNGAR 13

15 Apostlag arningarna handlar allts aomm an och kvinnor som utf orde ett alldeles s arskilt arbete, trots att m anga av dem betraktades som ol arda och helt vanliga m anniskor. (Apg. 4:13) Kort sagt ber attar den h ar inspirerade skildringen hur den kristna f orsamlingen bildades och hur den v axte. Den visar hur de f orsta kristna f orkunnade deras metoder och deras inst allning. (Apg. 4:31; 5:42) Skildringen framh aller den heliga andens roll i arbetet med att sprida de goda nyheterna. (Apg. 8:29, 39, 40; 13:1 3; 16:6; 18:24, 25) Den tar upp Bibelns tema, som handlar om Guds kungarike under Kristi styre, och visar hur framgangsrikt budskapet om Riket forkunnades trots valdsamt motstand. (Apg. 8:12; 19:8; 28:30, 31) 15 Det ar verkligen spannande och trosstarkande att unders oka Apostlag arningarna. Om vi mediterar over Kristi f orsta efterf oljares mod och brinnande iver kommer vi att r oras i v art hj arta. Vi kommer att sporras att efterlikna deras tro. D arigenom kommer vi att bli b attre rustade att fullg ora uppdraget att g ora l arjungar. Den bok som du nu l aser ar avsedd 15. P avilkas att har vi nytta av att unders oka Apostlag arningarna? 14 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

16 att hjalpa dig att studera Apostlagarningarna mer ingaende. Ett bibelstudiehj alpmedel 16 Varf or har den h ar boken getts ut? Syftet med boken ar 1) att st arka v ar overtygelse om att Jehova genom sin heliga ande st oder arbetet med att predika och g ora l arjungar, 2) att g ora oss annu mer entusiastiska f or f orkunnartj ansten genom att vi f ar granska de f orsta kristnas goda exempel och 3) att f ordjupa v ar respekt f or Jehovas organisation och f or dem som har ledningen i predikoarbetet och tillsynen over f orsamlingarna. 17 Hur ar den in- ar boken upplagd? Som du ser delad i atta delar, som var och en behandlar ett avsnitt ur Apostlagarningarna. Tanken med de kapitel som foljer ar inte att ge oss en genomgang av Apostlag arningarna vers f or vers, utan att framh alla vad vi kan l ara av de h andelser som skildras i den h ar bibelboken och hj alpa oss att se hur vi personligen kan till ampa l ardomarna. I b orjan av varje kapitel 16. Vad ar syftet med den har boken? 17, 18. Hur ar boken upplagd, och vad innehaller den som du har nytta av i ditt personliga bibelstudium? GA...OCHG OR LARJUNGAR 15

17 finns en mening som forklarar vad kapitlet handlar om och en hanvisning till det avsnitt i Apostlagar- ningarna som behandlas. 18 Det finns mer i den har boken som du har nytta av i ditt personliga bibelstudium. I den vanliga upplagan finns vackra bilder av spannande handelser i Apostlag arningarna som hj alper dig att levandeg ora det som Bibeln berattar om. Till manga kapitel hor rutor med ytterligare anvandbart material. I vissa rutor portratteras bibliska personer som hade en tro ar vard att efterlikna. En del rutor innehaller som upplysningar om platser, handelser, sedvanjor eller vissa personer som n amns i Apostlag arningarna. Boken har breda marginaler dar du har mojlighet att gora anteckningar nar du studerar. 19 Den h ar boken kan hj alpa dig att g ora en arlig sj alvrannsakan. Oavsett hur l ange du har varit f orkunnare har du nytta av att stanna upp ibland och granska dina prioriteringar i livet och din syn p aden kristna tj ansten. (2 Kor. 13:5) Fr aga dig sj alv: K anner jag att f orkunnartj ansten ar angel agen och br adskan- 19. Vilken sj alvrannsakan b or vi g ora ibland? 16 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

18 de? (1 Kor. 7:29 31) Forkunnar jag de goda nyheterna med overtygelse och iver? (1 Thess. 1:5, 6) Tar jag del i arbetet med att predika och gora larjungar sa mycket jag verkligen kan? (Kol. 3:23) 20 Lat oss aldrig glomma att vi har fatt i uppdrag att utf ora ett viktigt arbete att predika och g ora l arjungar. F or varje dag som g ar blir det uppdraget bara mer och mer angel aget. Slutet f or den h ar v arldsordningen n armar sig snabbt. Aldrig tidigare har s a m anga liv st att p a spel. Vi vet inte hur m anga fler r att sinnade m anniskor som kommer att ta emot budskapet. (Apg. 13:48) Men det ar vart ansvar att hjalpa sadana personer innan det ar forsent.(1tim.4:16) 21 Det ar darf nitiska forkunnarna i det forsta or mycket viktigt att vi efterliknar de arhundradet. For- hoppningsvis kommer ett noggrant studium av den har boken att sporra dig att forkunna med annu stor- re iver och frimodighet och att gora dig annu mer be- sluten att fortsatta att grundligt vittna om Guds kungarike. (Apg. 28:23) 20, 21. Varfor ar vart uppdrag saangel aget, och vad bor vi vara beslutna att gora? GA...OCHG OR LARJUNGAR 17

19 VIKTIGA ARTAL FOR UTBREDNINGEN AV KRISTENDOMEN UNDER DET FORSTA ARHUNDRADET V.T. 33 Jesus uppvacks Jesus ger sina efterfoljare i uppdrag att gora larjungar Helig ande utgjuts vid pingsten Den kristna forsamlingen bildas ca Stefanus lider martyrdoden Den etiopiske eunucken dops ca 34 Saul fr an Tarsos blir omv and ca Saul predikar i Damaskus ca 36 Paulus forsta besokijerusalem som en Kristi efterfoljare Paulus besoker Petrus i Jerusalem (Gal. 1:18) 36 Cornelius blir omvand De forsta icke-judarna blir kristna ca 41 Matteusevangeliet skrivs Paulus syn av tredje himlen (2 Kor. 12:2) ca 44 Agabos profeterar om hungersnod Jakob (Sebedeus son) lider martyrdoden Petrus f angslas, befrias genom ett underverk 44 HerodesAgrippaId or ca 46 Den forutsagda hungersnoden intraffar Paulus kommer med understod till broderna i Jerusalem ca Paulus f orsta missionsresa ca 49 Fragan om omskarelsen vacks i Antiokia Mote i Jerusalem angaende omskarelsen Paulus tillrattavisar Petrus (Gal. 2:11 14) ca Paulus andra missionsresa Barnabas och Markus predikar pacypern ca Claudius fordriver judarna fran Rom ca 50 Lukas forenar sig med Paulus itroas 18 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

20 Paulus syn av en makedonisk man Paulus besoker Filippi Forsamlingen i Filippi bildas Forsamlingen i Thessalonike bildas Paulus besoker Athen ca Paulus besoker Korinth Forsta Thessalonikerbrevet skrivs Galaterbrevet skrivs ca 51 Andra Thessalonikerbrevet skrivs ca Paulus tredje missionsresa ca Paulus bes oker Efesos ca 55 Forsta Korinthierbrevet skrivs Titus sands till Korinth Andra Korinthierbrevet skrivs ca 56 Romarbrevet skrivs Paulus uppvacker Eutykos i Troas Paulus och Lukas bor hos Filippus i Caesarea Paulus grips i Jerusalem ca Paulus fange i Caesarea Lukasevangeliet skrivs ca 58 Festus eftertrader Felix 58 Paulus forsvarar sig infor Herodes Agrippa II ca Paulus forsta fangenskap i Rom ca Kolosserbrevet skrivs Efesierbrevet skrivs Filemonbrevet skrivs Filipperbrevet skrivs ca Markusevangeliet skrivs ca 61 Apostlagarningarna skrivs Hebr eerbrevet skrivs ca Forsta Timoteusbrevet skrivs Titus lamnas kvar pakreta (Tit. 1:5) Titusbrevet skrivs f. 62 Jakobs brev skrivs ca Petrus forsta brev skrivs ca 64 Petrus andra brev skrivs ca 65 Paulus andra fangenskap i Rom Andra Timoteusbrevet skrivs Titus beger sig till Dalmatien (2 Tim. 4:10) Paulus blir avrattad G A...OCHG OR L ARJUNGAR 19

21 DEL 1 APOSTLAG ARNINGARNA 1:1 6:7 NI HAR UPPFYLLT JERUSALEM MED ER UNDERVISNING APOSTLAGARNINGARNA 5:28 Fran det ogonblick da den heliga anden utgots over Jesu larjungar vid pingsten ar 33 var de fullt upptagna med att vittna om Guds kungarike. I den har delen ska vi se narmare padensp annande skildringen av hur den kristna forsamlingen bildades, hur forkunnararbetet intensifierades i Jerusalem och hur apostlarna modigt klargjorde sin standpunkt.

22 KAPITEL 2 Niskallvaravittnenommig Hur Jesus forberedde apostlarna pa att leda predikoarbetet Bygger paapostlag arningarna 1:1 26 DEVILLinteattdetskataslut.Desenasteveckorna har varit sasp annande for apostlarna. Jesu uppstandelse har gett dem gladjen tillbaka igen, och kans- lorna av missmod ar som bortbl asta. Under 40 dagar har nu Jesus visat sig g ang p a g ang och gett sina efterf oljare undervisning och uppmuntran. Men den h ar dagen visar han sig f or sista g angen. 2 Apostlarna lyssnar till vartenda ord Jesus s ager n ar de st ar tillsammans p a Olivberget. N ar han har talat f ardigt alltf or snart som det k anns str acker han upp h anderna och v alsignar dem. Sedan b orjar han lyftas upp fr an marken! Hans efterf oljare tittar efter honom n ar han stiger upp mot himlen. Till sist d oljs han av ett moln, och de kan inte se honom l angre. Han ar borta, men de forts atter att stirra upp mot himlen. (Luk. 24:50; Apg. 1:9, 10) 1 3. Hur gar det till nar Jesus skils fran sina apostlar, och vilka fragor uppstar? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 21

23 3 Den har handelsen ar en vandpunkt i apostlarnas liv. Vad ska de gora nu nar deras Herre, Jesus Kristus, har begett sig av till himlen? Naturligtvis har han sett till att de kan fortsatta det arbete han pab orjade. Hur forberedde han dem for den har viktiga uppgiften, och hur reagerade de? Och hur berors de kristna i var tid av detta? Det forsta kapitlet i Apostlagarningarna ger oss de uppmuntrande svaren. Manga sakra bevis (Apg. 1:1 5) 4 Lukas b orjar sin skildring med att rikta sig till Theofilos, dvs. samme man som han tidigare hade skrivit sitt evangelium till. Lukas visar tydligt att den har redogorelsen ar en fortsattning padenf orsta skildringen genom att han gor en sammanfattning av de handelser som beskrivs i slutet av evangeliet, fast han nu anvander andra ord och ger en del nya upplysningar. I sitt evangelium tilltalar Lukas den har mannen med orden adlaste Theofilos. Somliga anser att det tyder pa att Theofilos var en framstaende person som annu inte var troende. Men har i Apostlagarningarna tilltalar Lukas honom bara med orden o Theofilos. Vissa kannare menar att Theofilos kan ha blivit troende efter att ha last Lukas evangelium. De sager att Lukas darf or utelamnar artighetsuttrycket och skriver till Theofilos som till en andlig broder. 4. Hur inleder Lukas sin skildring i Apostlagarningarna? 22 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

24 5 Vad kommer att hj alpa Jesu efterf oljare att ha en ar det bara den alskade lakaren stark tro? I Apostlagarningarna 1:3 laser vi: Genom manga sakra bevis framstallde han [Jesus] sig... levande. I Bibeln Lukas som anvander det ord som aterges med sakra bevis. (Kol. 4:14) Det var ett ord som anvandes i me- ar over- dicinska skrifter, och det avser bevis som tygande, tydliga och tillforlitliga. Jesus gav sadana bevis. Han visade sig m anga g anger f or sina efterf oljare, ibland f or en eller tv a, ibland f or alla apostlarna och vid ett tillf alle f or mer an 500 troende. (1 Kor. 15:3 6) Verkligen s akra bevis! 6 Tron hos de sanna kristna i v ar tid ar ocks agrundad p a m anga s akra bevis. Finns det bevis f or att Jesus levde p a jorden, dog f or v ara synder och blev uppvackt? Absolut! Tillforlitliga ogonvittnesskildringar i Guds inspirerade ord ger oss de overtygande bevis vi beh over.omvistuderardeh ar skildringarna under b on kan det st arka v ar tro mycket. Kom ih ag att s akra bevis kan vara det som skiljer akta tro fr an lattrogenhet. Om vi ska fa evigt liv maste vi ha en sa- dan akta tro. (Joh. 3:16) 5, 6. a) Vad kommer att hjalpa Jesu efterfoljare att ha en stark tro? b) Pavilkets att ar tron hos de kristna i var tid grundad pa m anga sakra bevis? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 23

25 7 Jesus berattade ocksa om de ting som gallde Guds kungarike. Han forklarade till exempel profetior som visade att Messias maste lida och do. (Luk. 24:13 32, 46, 47) Nar Jesus klargjorde sin uppgift som Messias betonade han Guds kungarike, eftersom han var den blivande kungen. Kungariket var alltid temat for hans predikande, och hans efterfoljare i dag haller sig till samma tema i sitt forkunnararbete. (Matt. 24:14; Luk. 4:43) Till jordens mest avlagsna del (Apg. 1:6 12) 8 Nar apostlarna samlades pa Olivberget var det sista gangen de kom tillsammans med Jesus har pajor- den. De fragade ivrigt: Herre, aterstaller du kungariket at Israel i denna tid? (Apg. 1:6) Den h ar fr agan avslojade tva felaktiga uppfattningar hos apostlarna. For det forsta antog de att Guds kungarike skulle aterstallas at det k ottsliga Israel. F or det andra f orv antade de sig att det utlovade kungariket skulle b orja h arska p aeng ang, i denna tid. Hur hj alpte Jesus dem att r atta till sitt t ankes att? 7. Vilket exempel gav Jesus sina efterfoljare nar det galler att undervisa och forkunna? 8, 9. a) Vilka tva felaktiga uppfattningar hade Jesu apostlar? b) Hur rattade Jesus till apostlarnas tankes att, och vad kan de kristna i var tid lara sig av det han sade? 24 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

26 9 Jesus visste troligen att den forsta tanken snart skulle rattas till. Hans efterfoljare skulle ju fa bevittna fodelsen av en ny nation, det andliga Israel, bara tio dagar senare! Guds speciella forh allande till det kottsliga Israel skulle alltsasnartupph ora. Nar det gallde den andra uppfattningen paminde Jesus dem vanligt: Det tillkommer inte er att fak annedom om de tider eller tidsperioder som Fadern har lagt under sinegendomsr att. (Apg. 1:7) Jehova ar den som bestammer tidtabellen. Innan Jesus dog sade han att inte ens Sonen utan bara Fadern dak ande till dagen och timmen for nar slutet skulle komma. (Matt. 24:36) Om de kristna i var tid skulle borja bekymra sig alltfor mycket om tidpunkten for slutet for den har varldsordningen, skulle de i sjalva verket oroa sig over nagot som inte tillkom dem. 10 Vi bor and a akta oss for att se ner pajesuapost- lar, som hade stor tro. De tog odmjukt emot den till- rattavisning de fick. Dessutom visade deras fraga att de hade en ratt installning, aven om det lag felaktiga uppfattningar bakom fragan. Jesus hade flera ganger uppmanat sina efterfoljare: Var... standigt vaksamma. (Matt. 24:42; 25:13; 26:41) De var andligen vakna 10. Vilken installning som apostlarna hade bor vi utveckla, och varfor det? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 25

27 och spanade ivrigt efter tecken pa att Jehova skulle ingripa. Det ar den installningen vi maste utveckla. Med tanke pa dessa avgorande sista dagar ar det faktiskt annu viktigare f or oss att ha en s adan inst allning. (2 Tim. 3:1 5) 11 Jesus paminde apostlarna om vad de forst och or.hansade: Niskallf a fr amst skulle intressera sig f kraft n ar den heliga anden kommer over er, och ni skall vara vittnen om mig bade i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) Det var i Jerusalem, dar Jesus hade blivit d odad, som nyheten om hans uppst andelse skulle forkunnas forst. Darifr an skulle budskapet fo- ras vidare ut till hela Judeen, sedan till Samarien och darefter till omraden langt bort. 12 Innan Jesus n amnde predikouppdraget f ornyade han mycket lampligt loftet om att apostlarna skulle fahj alp av den heliga anden. Det har ar en av de mer an 40 ganger som uttrycket helig ande forekommer i Apostlagarningarna. Gang pa gang slas det fast i denna livfulla bibelbok att vi inte kan utfora Jehovas vilja utan den heliga andens hj alp. Det ar d arf or myc- 11, 12. a) Vilket uppdrag gav Jesus sina efterfoljare? b) Varfor var det passande att Jesus namnde den heliga anden i samband med predikouppdraget? 26 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

28 ket viktigt att vi ofta ber om den anden. (Luk. 11:13) Vi behover den nu mer an nagonsin tidigare. 13 Uppfattningen om vad som utgor jordens mest avlagsna del har for andrats sedan den tiden. Men som det konstaterades i foreg aende kapitel har Jehovas vittnen helhjartat tagit emot uppdraget att vittna, och de vet att Gud vill att alla slags manniskor ska fah ora de goda nyheterna om hans rike. (1 Tim. 2: 3, 4) Ar du engagerad i det har livraddande arbetet? Det finns inget arbete som ar lika meningsfullt och tillfredsstallande som detta! Jehova ger dig den kraft du behover for att utfora det. Apostlagarningarna kommer att lara dig mycket om de metoder du bor anvanda och den installning du bor ha for att nagoda resultat. 14 Som namndes i inledningen av det har kapitlet lyftes Jesus upp fran jorden och forsvann ur sikte. De elva apostlarna stod kvar pa samma stalle och bara stirrade upp mot himlen. Till sist visade sig tva anglar och formanade dem vanligt: Ni man fran Galile- en, varfor star ni och ser mot himlen? Denne Jesus, 13. Hur omfattande ar det predikouppdrag som Guds folk har fatt i var tid, och varfor bor vi villigt ta emot det? 14, 15. a) Vad sade anglarna om hur Kristus skulle aterv anda, och vad menade de? (Se ocksa fotnoten.) b) Hur har Kristus aterv ant pasam- ma satt som han lamnade jorden? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 27

29 som har tagits upp fran er till himlen, han skall komma sah ar, pa samma satt som ni har sett honom bege sig av till himlen. (Apg. 1:11) Menade anglarna att Jesus skulle aterv anda i samma kropp, som en del trossamfund lar ut? Nej. Hur vet vi det? 15 Anglarna sade att Jesus skulle aterv anda pasam- ma s att, inte i samma gestalt. P a vilket s att togs han upp till himlen? Han var utom synh all n ar anglarna sade de har orden. Bara dessa fam an, apostlarna, for- stod att Jesus hade lamnat jordens narhet och var pa v ag till sin Fader i himlen. Kristus skulle aterv anda p a liknande s att, och s a har ocks a skett. I v ar tid inser bara de som har andlig urskillningsf orm aga att Jesus ar n arvarande som kung. (Luk. 17:20) Vi m aste urskilja tecknen p ahansn arvaro och ber atta om dem f or andra, s aatt aven de kan f orst a vilken allvarlig tid vi lever i. Utpeka vilken... du har utvalt (Apg. 1:13 26) 16 Det ar inte att undra pa att apostlarna vande tillbaka till Jerusalem med stor gladje. (Luk. 24:52) I Bibeln anvands har det grekiska ordet tr opos, som betyder satt, och inte morf e, som betyder gestalt a) Vad lar Apostlagarningarna 1:13, 14 oss om kristna moten for tillbedjan? b) Vad lar vi oss av Jesu mors, Marias, goda exempel? c) Varfor ar kristna moten mycket viktiga i dag? 28 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

APOSTLAGÄRNINGARNA - BAKGRUND (Lars Mörling 2011)

APOSTLAGÄRNINGARNA - BAKGRUND (Lars Mörling 2011) APOSTLAGÄRNINGARNA - BAKGRUND (Lars Mörling 2011) Författare Lukas är entydigt utpekad som författaren bland kyrkofäderna. Man bör betrakta Lukasevangeliet (Luk) och Apostlagärningarna (Apg) som ett enda

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner 23 En kruka med olja Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Apostlagärningarna, bibelstudium 32 Kapitel 6 Sju församlingstjänare utses 1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

ANDRA TESSALONIKERBREVET

ANDRA TESSALONIKERBREVET ANDRA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2015 Andra Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2015) Bakgrund (bakgrundsstudiet liknar 1Tess eftersom det är kort tid mellan breven) Filippi Berea Tessalonika

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Om Bibelläsningsutmaningen

Om Bibelläsningsutmaningen Om Bibelläsnsutmanen BIBELLÄSNINGSUTMANINGEN - HELA VÄRLDEN LÄSER är ett spännande initiativ som startade i Storbritannien år 2010. De första att ta det till sig var Hythe kår och det spreds senare bland

Läs mer

VIPS. handbok för kristna barn!

VIPS. handbok för kristna barn! VIPS handbok för kristna barn! Du är med i Jesus eget VIP-sällskap VIPS VIPS är en förkortning varje bokstav står för ett helt ord. Och orden är engelska. V står för VERY. Det betyder MYCKET. I står för

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 19, A. Sabbaten den 25 februari 2012. Terumah Offergåva hm;wrt]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 19, A. Sabbaten den 25 februari 2012. Terumah Offergåva hm;wrt] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 19, A Sabbaten den 25 februari 2012 Terumah Offergåva hm;wrt] Torahtext: 2 Mos 25:1 27:19 Haftarah: 1 Kung 5:12 6:13 Apostoliska skrifterna: Mark 10:1 11:33 Ty Torah skall

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför

Läs mer

ABRAHAM (Lars Mörling 2005) (För enkelhetens skull använder jag oftast Abraham och Sara, även när de hette Abram och Saraj)

ABRAHAM (Lars Mörling 2005) (För enkelhetens skull använder jag oftast Abraham och Sara, även när de hette Abram och Saraj) ABRAHAM (Lars Mörling 2005) (För enkelhetens skull använder jag oftast Abraham och Sara, även när de hette Abram och Saraj) Inledning: Abraham är Trons Fader för alla folk. Det nya förbundet i Jesus Kristus

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Abrahams barn / Ola Österbacka 1 (7) LBK Norge 27.7.2013, Biblion 6.1.2014. Abrahams barn

Abrahams barn / Ola Österbacka 1 (7) LBK Norge 27.7.2013, Biblion 6.1.2014. Abrahams barn Abrahams barn / Ola Österbacka 1 (7) Abrahams barn 1. Inledning I frälsningshistorien har Abraham en särställning. Han kallas trons fader. Han är den som judarna hänvisar till när de hävdar sin specialställning

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

yz123 Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 Jehova och forlatande SIDAN 17 Lat dig formas

yz123 Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 Jehova och forlatande SIDAN 17 Lat dig formas 1 5 JU NI 201 3 yz123 STUDIEARTIKLAR 5 11 AUGUSTI Fordjupa din uppskattning av Jehovas egenskaper SIDAN 7 S ANGER: 69, 89 12 18 AUGUSTI Jehova ar generos och resonlig SIDAN 12 S ANGER: 22, 110 19 25 AUGUSTI

Läs mer