Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil"

Transkript

1 Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil

2 Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing Thorough Witness About God s Kingdom Large Print Alla rattigheter forbeh allna 2010 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V., SELTERS/TAUNUS Vittna grundligt om Guds kungarike stor stil Alle Rechte vorbehalten Utgivare Jehovas vittnen, Arboga 2012 ars tryckning (november) Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ) Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar Forkortningen f.v.t. betyder fore den vanliga tiderakningen (fore Kristi fodelse ), och v.t. betyder enligt den vanliga tiderakningen Bearing Thorough Witness About God s Kingdom Large Print Swedish (btlp-z) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tryckt i Tyskland

3 Kara forkunnare av Guds kungarike! Tank dig att du ar en av apostlarna. Ni befinner er pa Olivberget, och Jesus visar sig for er. Alldeles innan han far upp till himlen sager han till er: Ni skall fakraftn ar den heliga anden kommer over er, och ni skall vara vittnen om mig bade i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) Hur skulle du ha reagerat? Du kanske skulle ha kant att uppdraget var alldeles for stort och for svart for er. Du kanske skulle ha tankt: Hur ska vi, som ar saf a, kunna vittna anda till jordens mest avlagsna del? Det ar ju omoj- ligt! Kanske hade du pamint dig de varnande ord som Jesus hade sagt kvallen innan han dog: En slav ar inte storre an sin herre. Om de har forf oljt mig, skall de forf olja er ocksa; om de har hallit mitt ord, skall de halla ert ocksa. Men allt detta skall de gora mot er for mitt namns skull, darf or att de inte kan- ner honom som har sant mig. (Joh. 15:20, 21) Efter att ha funderat over de har orden kanske du skulle ha fragat dig: Hur ska jag kunna vittna grundligt om jag blir motarbetad och forf oljd? Vi stalls infor liknande fragor i var tid. Det uppdrag vi har fatt som Jehovas vittnen innebar att vi ska fora ut budskapet till jordens mest avlagsna del och vittna for manniskor av alla nationerna.

4 (Matt. 28:19, 20) Hur ar det mojligt for oss att utfora det arbetet, sarskilt med tanke pa att vi blir motarbetade, precis som det ar forutsagt? Apostlagarningarna ger oss en spannande skildring av hur apostlarna och deras medtroende kunde utfora sitt uppdrag med Jehovas hjalp. Den bok som du nu laser ar tankt att hjalpa dig att undersoka den skildringen och uppleva spanningen i de handelser som den berattar om. Du kommer att bli forv anad over att det finns sa manga likheter mellan Guds folk i det forsta arhundradet och i dag. Du kommer att se att likheterna inte bara galler vart arbete utan ocksa hur vi ar organiserade for att utfora det arbetet. Nar du reflekterar over de har likheterna blir du sakert annu mer overtygad om att Jehova Gud fortfarande leder den jordiska delen av sin organisation. Var forhoppning och onskan ar att den har genomgangen av Apostlagarningarna ska starka din tro pa att Jehova hj alper dig och att hans heliga andes kraft uppehaller dig. Vi hoppas att du darigenom blir uppmuntrad att fortsatta att vittna grundligt om Guds kungarike och hjalpa andra att sla in pav agen till raddning. (Apg. 28:23; 1 Tim. 4:16) Dina br oder Jehovas vittnens styrande krets

5 INNEH ALL KAPITEL SIDA INLEDNING 1. G a... och g or l arjungar 7 DEL 1 Ni har uppfyllt Jerusalem med er undervisning 2. Ni skall vara vittnen om mig Uppfyllda av helig ande Olarda och helt vanliga manniskor Vi maste lyda Gud som var harskare 67 DEL 2 P adendagenbr ot stor forf oljelse ut mot forsamlingen 6. Stefanus en man med ett mycket vinnande satt och fylld av kraft Forkunna de goda nyheterna om Jesus Forsamlingen kom in i en period av frid 113

6 KAPITEL SIDA DEL 3 Folk av nationerna hade tagit emot Guds ord 9. Gud ar inte partisk Jehovas ord fortsatte att ha framgang 147 DEL 4 Uts anda av den heliga anden 11. Uppfyllda av gladje och helig ande De talade frimodigt med bemyndigande fran Jehova 177 DEL 5 Apostlarna och de aldste samlades 13. Det uppstod stor oenighet Vi har blivit eniga 208 DEL 6 L at oss nu vanda tillbaka och besoka broderna 15. De styrkte forsamlingarna Ta steget over till Makedonien Han resonerade... med dem och utgick dafr an Skrifterna 260

7 KAPITEL SIDA 18. Vi kan soka Gud... och verkligen finna honom Hall i med att tala och tig inte 292 DEL 7 Undervisa... offentligt och fran hus till hus 20. Stor framgang trots motstand Jag ar ren fran allas blod MaJehovasviljaske 341 DEL 8 Han predikade Guds kungarike... utan att bli hindrad 23. Hor mitt forsvar Var vid gott mod! Jag v adjar till kejsaren! Inte en sj al av er skall g af orlorad Han f orklarade... genom att grundligt vittna 418 AVSLUTNING 28. Till jordens mest avl agsna del 435

8 KAPITEL 1 REBECCA, ett ungt vittne for Jehova i Ghana, ser sin skola som sitt distrikt. Hon har alltid biblisk litteratur med sig i skolvaskan. Under rasterna soker hon efter mojligheter att vittna for de andra eleverna. Hon har satt i gang bibelstudier med flera av sina klasskamrater. 2 Pa Ga... och gor larjungar Overblick over Apostlagarningarna, och bokens betydelse for var tid on Madagaskar, utanfor Afrikas ostkust, gar tv apionj arer regelbundet tv aochenhalvmilitropisk hetta f or att bes oka en avl agsen by. D ar leder de flera bibelstudier med intresserade bybor. 3 N agra Jehovas vittnen i Paraguay har tillsammans med vittnen fr an 15 olika l ander byggt en flodb at f or att kunna bes oka m anniskor som bor utmed floderna Paraguay och Paran a. B aten, som har en volym p a omkring 130 kubikmeter, kan rymma 12 personer Beratta en erfarenhet som visar att Jehovas vittnen forkunnar de goda nyheterna under manga olika omstandigheter. GA...OCHG OR LARJUNGAR 7

9 Med hjalp av den har baten har ivriga forkunnare fort ut de goda nyheterna om Guds kungarike till omr aden som inte kan n as p a annat s att. 4 Jehovas vittnen i det nordliga Alaska tar vara p a en alldeles s arskild m ojlighet att f orkunna under sommarens turists asong. N ar det varmare v adret lockar till sig kryssningsfartyg med passagerare fr an m anga olika l ander g ar vittnena ner till hamnen och erbjuder biblisk litteratur pa en mangd sprak. I samma omrade har man haft stor nytta av ett flygplan. Med hj alp av det har man kunnat bes oka isolerade byar och f att tillf alle att sprida de goda nyheterna till aleuter, athapasker, tlingiter och tsimshianfolket. 5 Larry i Texas i USA har ett speciellt distrikt, n amligen det v ardhem d ar han bor. Larry sitter i rullstol efterenolycka,menhan ar and a fullt verksam. Han ber attar f or andra om Guds kungarike och det hopp som Bibeln ger honom om att han en dag ska kunna ga igen. (Jes. 35:5, 6) 6 For att kunna vara med vid en sammankomst i norra Burma fardades en grupp Jehovas vittnen i tre 8 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

10 dagar med b at fr an Mandalay. Eftersom de h ar f orkunnarna s a g arna ville predika de goda nyheterna, hade de med sig biblisk litteratur som de erbj od till de andra passagerarna. Varje g ang b aten stannade till vid en stad eller by gick de i land f or att snabbt g a runt i samh allet och erbjuda litteratur. Under tiden gick nya passagerare ombord p ab aten, s an ar f orkunnarna kom tillbaka hade de ett nytt distrikt att bearbeta. 7 Det h ar ar bara nagra fa exempel som visar att det finns nitiska tillbedjare av Jehova runt om p ajorden som vittnar grundligt... om Guds kungarike. (Apg. 28:23) De gar fran hus till hus, tar kontakt med m anniskor p a gatan och f orkunnar per telefon. Oavsett om de aker buss, promenerar i en park eller har rast p a sin arbetsplats s oker de ivrigt efter m ojligheter att vittna om Guds kungarike. Metoderna varierar, men malet ar detsamma att predika de goda nyheterna overallt dar det finns manniskor. (Matt. 10:11) 7. Pavilkas att vittnar Jehovas tillbedjare om Guds kungarike, och vad ar deras mal? GA...OCHG OR LARJUNGAR 9

11 8 Ar du, k ara l asare, en av alla de f orkunnare som nu ar verksamma i mer an 235 l ander och omr aden? Is afalldeltarduidensp annande utvidgningen av predikoarbetet! Det som har utr attats p adetv arldsvida faltet ar inget mindre an ett underverk. Trots val- diga hinder och svarigheter till och med forbud och oppen forf oljelse vittnar Jehovas vittnen grundligt om Guds kungarike for manniskor av alla nationer. 9 En intressant fraga i det har sammanhanget ar: Varfor har ingenting, inte ens sataniskt motstand, kunnat hindra den framgang som predikoarbetet har? F or att besvara den fr agan beh over vi g a tillbaka till det f orsta arhundradet v.t. N ar allt kommer omkring forts atter vi som nu ar vittnen f or Jehova det arbete som sattes i g ang d a. Ett omfattande uppdrag 10 Grundaren av den kristna forsamlingen, Jesus Kristus, agnade sig helt at att forkunna de goda nyheterna om Guds kungarike. Det var hans livsuppgift. 8, 9. a) Varfor ar utvidgningen av predikoarbetet inget mindre an ett underverk? b) Vilken intressant fraga vacks, och vad behover vi gora for att hitta svaret? 10. Vilket arbete agnade sig Jesus at, och vad visste han om det arbetet? 10 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

12 Han sade vid ett tillf alle: Jag [m aste] f orkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det ar f or detta jag har s ants ut. (Luk. 4:43) Jesus visste att han p ab orjade ett arbete som han inte kunde slutf ora p a egen hand. En kort tid f ore sin d od f orutsade han att budskapet om Riket skulle predikas i alla nationerna. (Mark. 13:10) Men hur skulle det har arbetet bli utfort, och vilka skulle utfora det? 11 Efter sin d od och uppst andelse visade sig Jesus f or sina l arjungar och gav dem det h ar viktiga uppdraget: Gad arfor och gor larjungar av manniskor av alla nationerna, dop dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och l ar dem att h alla allt som jag har befallt er. Och se, jag ar med er alla dagar intill avslutningen p a tingens ordning. (Matt. 28: 19, 20) Orden jag ar med er visade att l arjungarna skulle ha hans st od i arbetet med att predika och g ora l arjungar. De skulle beh ova det h ar st odet, f or Jesus hade f orutsagt att de skulle bli f orem al f or hat fr an alla nationerna. (Matt. 24:9) L arjungarna kunde 11. Vilket viktigt uppdrag gav Jesus sina larjungar, och vilket stod skulle de fa? GA...OCHG OR LARJUNGAR 11

13 ocksar akna med att fast od fran ytterligare en kalla. Strax innan Jesus for upp till himlen berattade han for dem att den heliga anden skulle ge dem kraft att vara hans vittnen till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) 12 Nu uppst ar n agra viktiga fr agor: Tog Jesu apostlar och de andra l arjungarna i det f orsta arhundradet uppdraget pa allvar? Vittnade den har relativt lilla gruppen kristna man och kvinnor grundligt om Guds kungarike aven n ar de utsattes f or brutal f orf oljelse? Fick de verkligen himmelskt st od och Jehovas heliga andes hj alp i arbetet med att g ora l arjungar? Svaren p adessaochn arbesl aktade fr agor finns i bibelboken Apostlagarningarna. Det ar viktigt att vi kanner till svaren. Varfor det? Jesus sade att det arbete han gav befallning om skulle fortsatta intill avslutningen pa tingens ordning. Det har uppdraget galler alltsa alla aven oss som lever i andens tid. Vi sanna kristna, darf or mycket intresserade av den historiska skildringen i Apostlagarningarna. 12. Vilka viktiga fr agor uppst ar, och varf or beh over vi k anna till svaren? 12 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE ar

14 Overblick over Apostlagarningarna 13 Vem skrev Apostlagarningarna? Skribenten namnges inte i boken, men de inledande orden visar tydligt att Apostlag arningarna skrevs av samma person som skrev Lukasevangeliet. (Luk. 1:1 4; Apg. 1:1, 2) D arf or har Lukas, en alskad lakare och noggrann historiker, sedan gammalt ansetts vara den som skrev Apostlagar- ningarna. (Kol. 4:14) Boken sp anner over en period p a omkring 28 ar, fr an Jesu himmelsf ard ar 33 till apos- ar 61. Att teln Paulus f angenskap i Rom omkring Lukas skiftar mellan de och vi i ber attelsen tyder p aatthansj alv var med vid m anga av de tillf allen han beskriver. (Apg. 16:8 10; 20:5; 27:1) Lukas, som var noggrann med att g ora efterforskningar, fick s akert m anga upplysningar direkt fr an Paulus, Barnabas, Filippus och andra som n amns i skildringen. 14 Vad handlar Apostlag arningarna om? Tidigare, i sitt evangelium, skrev Lukas om det som Jesus sade och gjorde. Men i Apostlagarningarna berattar han om det som Jesu efterfoljare sade och gjorde. 13, 14. a) Vem skrev Apostlagarningarna, och varifran fick skribenten sina upplysningar? b) Vad handlar Apostlagarningarna om? GA...OCHG OR LARJUNGAR 13

15 Apostlag arningarna handlar allts aomm an och kvinnor som utf orde ett alldeles s arskilt arbete, trots att m anga av dem betraktades som ol arda och helt vanliga m anniskor. (Apg. 4:13) Kort sagt ber attar den h ar inspirerade skildringen hur den kristna f orsamlingen bildades och hur den v axte. Den visar hur de f orsta kristna f orkunnade deras metoder och deras inst allning. (Apg. 4:31; 5:42) Skildringen framh aller den heliga andens roll i arbetet med att sprida de goda nyheterna. (Apg. 8:29, 39, 40; 13:1 3; 16:6; 18:24, 25) Den tar upp Bibelns tema, som handlar om Guds kungarike under Kristi styre, och visar hur framgangsrikt budskapet om Riket forkunnades trots valdsamt motstand. (Apg. 8:12; 19:8; 28:30, 31) 15 Det ar verkligen spannande och trosstarkande att unders oka Apostlag arningarna. Om vi mediterar over Kristi f orsta efterf oljares mod och brinnande iver kommer vi att r oras i v art hj arta. Vi kommer att sporras att efterlikna deras tro. D arigenom kommer vi att bli b attre rustade att fullg ora uppdraget att g ora l arjungar. Den bok som du nu l aser ar avsedd 15. P avilkas att har vi nytta av att unders oka Apostlag arningarna? 14 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

16 att hjalpa dig att studera Apostlagarningarna mer ingaende. Ett bibelstudiehj alpmedel 16 Varf or har den h ar boken getts ut? Syftet med boken ar 1) att st arka v ar overtygelse om att Jehova genom sin heliga ande st oder arbetet med att predika och g ora l arjungar, 2) att g ora oss annu mer entusiastiska f or f orkunnartj ansten genom att vi f ar granska de f orsta kristnas goda exempel och 3) att f ordjupa v ar respekt f or Jehovas organisation och f or dem som har ledningen i predikoarbetet och tillsynen over f orsamlingarna. 17 Hur ar den in- ar boken upplagd? Som du ser delad i atta delar, som var och en behandlar ett avsnitt ur Apostlagarningarna. Tanken med de kapitel som foljer ar inte att ge oss en genomgang av Apostlag arningarna vers f or vers, utan att framh alla vad vi kan l ara av de h andelser som skildras i den h ar bibelboken och hj alpa oss att se hur vi personligen kan till ampa l ardomarna. I b orjan av varje kapitel 16. Vad ar syftet med den har boken? 17, 18. Hur ar boken upplagd, och vad innehaller den som du har nytta av i ditt personliga bibelstudium? GA...OCHG OR LARJUNGAR 15

17 finns en mening som forklarar vad kapitlet handlar om och en hanvisning till det avsnitt i Apostlagar- ningarna som behandlas. 18 Det finns mer i den har boken som du har nytta av i ditt personliga bibelstudium. I den vanliga upplagan finns vackra bilder av spannande handelser i Apostlag arningarna som hj alper dig att levandeg ora det som Bibeln berattar om. Till manga kapitel hor rutor med ytterligare anvandbart material. I vissa rutor portratteras bibliska personer som hade en tro ar vard att efterlikna. En del rutor innehaller som upplysningar om platser, handelser, sedvanjor eller vissa personer som n amns i Apostlag arningarna. Boken har breda marginaler dar du har mojlighet att gora anteckningar nar du studerar. 19 Den h ar boken kan hj alpa dig att g ora en arlig sj alvrannsakan. Oavsett hur l ange du har varit f orkunnare har du nytta av att stanna upp ibland och granska dina prioriteringar i livet och din syn p aden kristna tj ansten. (2 Kor. 13:5) Fr aga dig sj alv: K anner jag att f orkunnartj ansten ar angel agen och br adskan- 19. Vilken sj alvrannsakan b or vi g ora ibland? 16 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

18 de? (1 Kor. 7:29 31) Forkunnar jag de goda nyheterna med overtygelse och iver? (1 Thess. 1:5, 6) Tar jag del i arbetet med att predika och gora larjungar sa mycket jag verkligen kan? (Kol. 3:23) 20 Lat oss aldrig glomma att vi har fatt i uppdrag att utf ora ett viktigt arbete att predika och g ora l arjungar. F or varje dag som g ar blir det uppdraget bara mer och mer angel aget. Slutet f or den h ar v arldsordningen n armar sig snabbt. Aldrig tidigare har s a m anga liv st att p a spel. Vi vet inte hur m anga fler r att sinnade m anniskor som kommer att ta emot budskapet. (Apg. 13:48) Men det ar vart ansvar att hjalpa sadana personer innan det ar forsent.(1tim.4:16) 21 Det ar darf nitiska forkunnarna i det forsta or mycket viktigt att vi efterliknar de arhundradet. For- hoppningsvis kommer ett noggrant studium av den har boken att sporra dig att forkunna med annu stor- re iver och frimodighet och att gora dig annu mer be- sluten att fortsatta att grundligt vittna om Guds kungarike. (Apg. 28:23) 20, 21. Varfor ar vart uppdrag saangel aget, och vad bor vi vara beslutna att gora? GA...OCHG OR LARJUNGAR 17

19 VIKTIGA ARTAL FOR UTBREDNINGEN AV KRISTENDOMEN UNDER DET FORSTA ARHUNDRADET V.T. 33 Jesus uppvacks Jesus ger sina efterfoljare i uppdrag att gora larjungar Helig ande utgjuts vid pingsten Den kristna forsamlingen bildas ca Stefanus lider martyrdoden Den etiopiske eunucken dops ca 34 Saul fr an Tarsos blir omv and ca Saul predikar i Damaskus ca 36 Paulus forsta besokijerusalem som en Kristi efterfoljare Paulus besoker Petrus i Jerusalem (Gal. 1:18) 36 Cornelius blir omvand De forsta icke-judarna blir kristna ca 41 Matteusevangeliet skrivs Paulus syn av tredje himlen (2 Kor. 12:2) ca 44 Agabos profeterar om hungersnod Jakob (Sebedeus son) lider martyrdoden Petrus f angslas, befrias genom ett underverk 44 HerodesAgrippaId or ca 46 Den forutsagda hungersnoden intraffar Paulus kommer med understod till broderna i Jerusalem ca Paulus f orsta missionsresa ca 49 Fragan om omskarelsen vacks i Antiokia Mote i Jerusalem angaende omskarelsen Paulus tillrattavisar Petrus (Gal. 2:11 14) ca Paulus andra missionsresa Barnabas och Markus predikar pacypern ca Claudius fordriver judarna fran Rom ca 50 Lukas forenar sig med Paulus itroas 18 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

20 Paulus syn av en makedonisk man Paulus besoker Filippi Forsamlingen i Filippi bildas Forsamlingen i Thessalonike bildas Paulus besoker Athen ca Paulus besoker Korinth Forsta Thessalonikerbrevet skrivs Galaterbrevet skrivs ca 51 Andra Thessalonikerbrevet skrivs ca Paulus tredje missionsresa ca Paulus bes oker Efesos ca 55 Forsta Korinthierbrevet skrivs Titus sands till Korinth Andra Korinthierbrevet skrivs ca 56 Romarbrevet skrivs Paulus uppvacker Eutykos i Troas Paulus och Lukas bor hos Filippus i Caesarea Paulus grips i Jerusalem ca Paulus fange i Caesarea Lukasevangeliet skrivs ca 58 Festus eftertrader Felix 58 Paulus forsvarar sig infor Herodes Agrippa II ca Paulus forsta fangenskap i Rom ca Kolosserbrevet skrivs Efesierbrevet skrivs Filemonbrevet skrivs Filipperbrevet skrivs ca Markusevangeliet skrivs ca 61 Apostlagarningarna skrivs Hebr eerbrevet skrivs ca Forsta Timoteusbrevet skrivs Titus lamnas kvar pakreta (Tit. 1:5) Titusbrevet skrivs f. 62 Jakobs brev skrivs ca Petrus forsta brev skrivs ca 64 Petrus andra brev skrivs ca 65 Paulus andra fangenskap i Rom Andra Timoteusbrevet skrivs Titus beger sig till Dalmatien (2 Tim. 4:10) Paulus blir avrattad G A...OCHG OR L ARJUNGAR 19

21 DEL 1 APOSTLAG ARNINGARNA 1:1 6:7 NI HAR UPPFYLLT JERUSALEM MED ER UNDERVISNING APOSTLAGARNINGARNA 5:28 Fran det ogonblick da den heliga anden utgots over Jesu larjungar vid pingsten ar 33 var de fullt upptagna med att vittna om Guds kungarike. I den har delen ska vi se narmare padensp annande skildringen av hur den kristna forsamlingen bildades, hur forkunnararbetet intensifierades i Jerusalem och hur apostlarna modigt klargjorde sin standpunkt.

22 KAPITEL 2 Niskallvaravittnenommig Hur Jesus forberedde apostlarna pa att leda predikoarbetet Bygger paapostlag arningarna 1:1 26 DEVILLinteattdetskataslut.Desenasteveckorna har varit sasp annande for apostlarna. Jesu uppstandelse har gett dem gladjen tillbaka igen, och kans- lorna av missmod ar som bortbl asta. Under 40 dagar har nu Jesus visat sig g ang p a g ang och gett sina efterf oljare undervisning och uppmuntran. Men den h ar dagen visar han sig f or sista g angen. 2 Apostlarna lyssnar till vartenda ord Jesus s ager n ar de st ar tillsammans p a Olivberget. N ar han har talat f ardigt alltf or snart som det k anns str acker han upp h anderna och v alsignar dem. Sedan b orjar han lyftas upp fr an marken! Hans efterf oljare tittar efter honom n ar han stiger upp mot himlen. Till sist d oljs han av ett moln, och de kan inte se honom l angre. Han ar borta, men de forts atter att stirra upp mot himlen. (Luk. 24:50; Apg. 1:9, 10) 1 3. Hur gar det till nar Jesus skils fran sina apostlar, och vilka fragor uppstar? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 21

23 3 Den har handelsen ar en vandpunkt i apostlarnas liv. Vad ska de gora nu nar deras Herre, Jesus Kristus, har begett sig av till himlen? Naturligtvis har han sett till att de kan fortsatta det arbete han pab orjade. Hur forberedde han dem for den har viktiga uppgiften, och hur reagerade de? Och hur berors de kristna i var tid av detta? Det forsta kapitlet i Apostlagarningarna ger oss de uppmuntrande svaren. Manga sakra bevis (Apg. 1:1 5) 4 Lukas b orjar sin skildring med att rikta sig till Theofilos, dvs. samme man som han tidigare hade skrivit sitt evangelium till. Lukas visar tydligt att den har redogorelsen ar en fortsattning padenf orsta skildringen genom att han gor en sammanfattning av de handelser som beskrivs i slutet av evangeliet, fast han nu anvander andra ord och ger en del nya upplysningar. I sitt evangelium tilltalar Lukas den har mannen med orden adlaste Theofilos. Somliga anser att det tyder pa att Theofilos var en framstaende person som annu inte var troende. Men har i Apostlagarningarna tilltalar Lukas honom bara med orden o Theofilos. Vissa kannare menar att Theofilos kan ha blivit troende efter att ha last Lukas evangelium. De sager att Lukas darf or utelamnar artighetsuttrycket och skriver till Theofilos som till en andlig broder. 4. Hur inleder Lukas sin skildring i Apostlagarningarna? 22 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

24 5 Vad kommer att hj alpa Jesu efterf oljare att ha en ar det bara den alskade lakaren stark tro? I Apostlagarningarna 1:3 laser vi: Genom manga sakra bevis framstallde han [Jesus] sig... levande. I Bibeln Lukas som anvander det ord som aterges med sakra bevis. (Kol. 4:14) Det var ett ord som anvandes i me- ar over- dicinska skrifter, och det avser bevis som tygande, tydliga och tillforlitliga. Jesus gav sadana bevis. Han visade sig m anga g anger f or sina efterf oljare, ibland f or en eller tv a, ibland f or alla apostlarna och vid ett tillf alle f or mer an 500 troende. (1 Kor. 15:3 6) Verkligen s akra bevis! 6 Tron hos de sanna kristna i v ar tid ar ocks agrundad p a m anga s akra bevis. Finns det bevis f or att Jesus levde p a jorden, dog f or v ara synder och blev uppvackt? Absolut! Tillforlitliga ogonvittnesskildringar i Guds inspirerade ord ger oss de overtygande bevis vi beh over.omvistuderardeh ar skildringarna under b on kan det st arka v ar tro mycket. Kom ih ag att s akra bevis kan vara det som skiljer akta tro fr an lattrogenhet. Om vi ska fa evigt liv maste vi ha en sa- dan akta tro. (Joh. 3:16) 5, 6. a) Vad kommer att hjalpa Jesu efterfoljare att ha en stark tro? b) Pavilkets att ar tron hos de kristna i var tid grundad pa m anga sakra bevis? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 23

25 7 Jesus berattade ocksa om de ting som gallde Guds kungarike. Han forklarade till exempel profetior som visade att Messias maste lida och do. (Luk. 24:13 32, 46, 47) Nar Jesus klargjorde sin uppgift som Messias betonade han Guds kungarike, eftersom han var den blivande kungen. Kungariket var alltid temat for hans predikande, och hans efterfoljare i dag haller sig till samma tema i sitt forkunnararbete. (Matt. 24:14; Luk. 4:43) Till jordens mest avlagsna del (Apg. 1:6 12) 8 Nar apostlarna samlades pa Olivberget var det sista gangen de kom tillsammans med Jesus har pajor- den. De fragade ivrigt: Herre, aterstaller du kungariket at Israel i denna tid? (Apg. 1:6) Den h ar fr agan avslojade tva felaktiga uppfattningar hos apostlarna. For det forsta antog de att Guds kungarike skulle aterstallas at det k ottsliga Israel. F or det andra f orv antade de sig att det utlovade kungariket skulle b orja h arska p aeng ang, i denna tid. Hur hj alpte Jesus dem att r atta till sitt t ankes att? 7. Vilket exempel gav Jesus sina efterfoljare nar det galler att undervisa och forkunna? 8, 9. a) Vilka tva felaktiga uppfattningar hade Jesu apostlar? b) Hur rattade Jesus till apostlarnas tankes att, och vad kan de kristna i var tid lara sig av det han sade? 24 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

26 9 Jesus visste troligen att den forsta tanken snart skulle rattas till. Hans efterfoljare skulle ju fa bevittna fodelsen av en ny nation, det andliga Israel, bara tio dagar senare! Guds speciella forh allande till det kottsliga Israel skulle alltsasnartupph ora. Nar det gallde den andra uppfattningen paminde Jesus dem vanligt: Det tillkommer inte er att fak annedom om de tider eller tidsperioder som Fadern har lagt under sinegendomsr att. (Apg. 1:7) Jehova ar den som bestammer tidtabellen. Innan Jesus dog sade han att inte ens Sonen utan bara Fadern dak ande till dagen och timmen for nar slutet skulle komma. (Matt. 24:36) Om de kristna i var tid skulle borja bekymra sig alltfor mycket om tidpunkten for slutet for den har varldsordningen, skulle de i sjalva verket oroa sig over nagot som inte tillkom dem. 10 Vi bor and a akta oss for att se ner pajesuapost- lar, som hade stor tro. De tog odmjukt emot den till- rattavisning de fick. Dessutom visade deras fraga att de hade en ratt installning, aven om det lag felaktiga uppfattningar bakom fragan. Jesus hade flera ganger uppmanat sina efterfoljare: Var... standigt vaksamma. (Matt. 24:42; 25:13; 26:41) De var andligen vakna 10. Vilken installning som apostlarna hade bor vi utveckla, och varfor det? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 25

27 och spanade ivrigt efter tecken pa att Jehova skulle ingripa. Det ar den installningen vi maste utveckla. Med tanke pa dessa avgorande sista dagar ar det faktiskt annu viktigare f or oss att ha en s adan inst allning. (2 Tim. 3:1 5) 11 Jesus paminde apostlarna om vad de forst och or.hansade: Niskallf a fr amst skulle intressera sig f kraft n ar den heliga anden kommer over er, och ni skall vara vittnen om mig bade i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) Det var i Jerusalem, dar Jesus hade blivit d odad, som nyheten om hans uppst andelse skulle forkunnas forst. Darifr an skulle budskapet fo- ras vidare ut till hela Judeen, sedan till Samarien och darefter till omraden langt bort. 12 Innan Jesus n amnde predikouppdraget f ornyade han mycket lampligt loftet om att apostlarna skulle fahj alp av den heliga anden. Det har ar en av de mer an 40 ganger som uttrycket helig ande forekommer i Apostlagarningarna. Gang pa gang slas det fast i denna livfulla bibelbok att vi inte kan utfora Jehovas vilja utan den heliga andens hj alp. Det ar d arf or myc- 11, 12. a) Vilket uppdrag gav Jesus sina efterfoljare? b) Varfor var det passande att Jesus namnde den heliga anden i samband med predikouppdraget? 26 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

28 ket viktigt att vi ofta ber om den anden. (Luk. 11:13) Vi behover den nu mer an nagonsin tidigare. 13 Uppfattningen om vad som utgor jordens mest avlagsna del har for andrats sedan den tiden. Men som det konstaterades i foreg aende kapitel har Jehovas vittnen helhjartat tagit emot uppdraget att vittna, och de vet att Gud vill att alla slags manniskor ska fah ora de goda nyheterna om hans rike. (1 Tim. 2: 3, 4) Ar du engagerad i det har livraddande arbetet? Det finns inget arbete som ar lika meningsfullt och tillfredsstallande som detta! Jehova ger dig den kraft du behover for att utfora det. Apostlagarningarna kommer att lara dig mycket om de metoder du bor anvanda och den installning du bor ha for att nagoda resultat. 14 Som namndes i inledningen av det har kapitlet lyftes Jesus upp fran jorden och forsvann ur sikte. De elva apostlarna stod kvar pa samma stalle och bara stirrade upp mot himlen. Till sist visade sig tva anglar och formanade dem vanligt: Ni man fran Galile- en, varfor star ni och ser mot himlen? Denne Jesus, 13. Hur omfattande ar det predikouppdrag som Guds folk har fatt i var tid, och varfor bor vi villigt ta emot det? 14, 15. a) Vad sade anglarna om hur Kristus skulle aterv anda, och vad menade de? (Se ocksa fotnoten.) b) Hur har Kristus aterv ant pasam- ma satt som han lamnade jorden? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 27

29 som har tagits upp fran er till himlen, han skall komma sah ar, pa samma satt som ni har sett honom bege sig av till himlen. (Apg. 1:11) Menade anglarna att Jesus skulle aterv anda i samma kropp, som en del trossamfund lar ut? Nej. Hur vet vi det? 15 Anglarna sade att Jesus skulle aterv anda pasam- ma s att, inte i samma gestalt. P a vilket s att togs han upp till himlen? Han var utom synh all n ar anglarna sade de har orden. Bara dessa fam an, apostlarna, for- stod att Jesus hade lamnat jordens narhet och var pa v ag till sin Fader i himlen. Kristus skulle aterv anda p a liknande s att, och s a har ocks a skett. I v ar tid inser bara de som har andlig urskillningsf orm aga att Jesus ar n arvarande som kung. (Luk. 17:20) Vi m aste urskilja tecknen p ahansn arvaro och ber atta om dem f or andra, s aatt aven de kan f orst a vilken allvarlig tid vi lever i. Utpeka vilken... du har utvalt (Apg. 1:13 26) 16 Det ar inte att undra pa att apostlarna vande tillbaka till Jerusalem med stor gladje. (Luk. 24:52) I Bibeln anvands har det grekiska ordet tr opos, som betyder satt, och inte morf e, som betyder gestalt a) Vad lar Apostlagarningarna 1:13, 14 oss om kristna moten for tillbedjan? b) Vad lar vi oss av Jesu mors, Marias, goda exempel? c) Varfor ar kristna moten mycket viktiga i dag? 28 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

GUDS TVÅ VITTNEN TEXTKOMMENTARER FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR. Uppenbarelseboken kapitel 11A

GUDS TVÅ VITTNEN TEXTKOMMENTARER FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR. Uppenbarelseboken kapitel 11A Uppenbarelseboken kapitel 11A GUDS TVÅ VITTNEN FORTSÄTTNING AV DEN TREDJE MELLANAKTEN BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL GUDS TVÅ VITTNEN PROFETERAR I 3½ ÅR TEXTKOMMENTARER BEFALLNING ATT MÄTA GUDS TEMPEL

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer

Primar5. Laran och forbunden Kyrkans historia. For undervisning av barn 8-11 ar. Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Primar5. Laran och forbunden Kyrkans historia. For undervisning av barn 8-11 ar. Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Primar5 Laran och forbunden Kyrkans historia For undervisning av barn 8-11 ar Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lnnehall Lektionsnummer och titel Rad och upplysningar Tidslinje tor kyrkans

Läs mer

ÅRGÅNG 126 NUMMER 1 JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JANUARI 2002 LIAHONA

ÅRGÅNG 126 NUMMER 1 JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JANUARI 2002 LIAHONA ÅRGÅNG 126 NUMMER 1 JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JANUARI 2002 LIAHONA Jerusalem sett från Olivberget, Max Gestal På andra sidan Kidrondalen, från Olivberget sett, väntar ett forntida Jerusalem

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken. Reformationsbibeln Nya Testamentet Matteus Evangelium till Uppenbarelseboken Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer