Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vittna grundligt om Guds kungarike. Utgava med stor stil"

Transkript

1 Vittna grundligt om Guds kungarike Utgava med stor stil

2 Vittna grundligt om Guds kungarike Utg ava med stor stil Den h ar boken tillh or 2010 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Bearing Thorough Witness About God s Kingdom Large Print Alla rattigheter forbeh allna 2010 WACHTTURM BIBEL- UND TRAKTAT-GESELLSCHAFT DER ZEUGEN JEHOVAS, E. V., SELTERS/TAUNUS Vittna grundligt om Guds kungarike stor stil Alle Rechte vorbehalten Utgivare Jehovas vittnen, Arboga 2012 ars tryckning (november) Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ) Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar Forkortningen f.v.t. betyder fore den vanliga tiderakningen (fore Kristi fodelse ), och v.t. betyder enligt den vanliga tiderakningen Bearing Thorough Witness About God s Kingdom Large Print Swedish (btlp-z) Made in Germany Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus Tryckt i Tyskland

3 Kara forkunnare av Guds kungarike! Tank dig att du ar en av apostlarna. Ni befinner er pa Olivberget, och Jesus visar sig for er. Alldeles innan han far upp till himlen sager han till er: Ni skall fakraftn ar den heliga anden kommer over er, och ni skall vara vittnen om mig bade i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) Hur skulle du ha reagerat? Du kanske skulle ha kant att uppdraget var alldeles for stort och for svart for er. Du kanske skulle ha tankt: Hur ska vi, som ar saf a, kunna vittna anda till jordens mest avlagsna del? Det ar ju omoj- ligt! Kanske hade du pamint dig de varnande ord som Jesus hade sagt kvallen innan han dog: En slav ar inte storre an sin herre. Om de har forf oljt mig, skall de forf olja er ocksa; om de har hallit mitt ord, skall de halla ert ocksa. Men allt detta skall de gora mot er for mitt namns skull, darf or att de inte kan- ner honom som har sant mig. (Joh. 15:20, 21) Efter att ha funderat over de har orden kanske du skulle ha fragat dig: Hur ska jag kunna vittna grundligt om jag blir motarbetad och forf oljd? Vi stalls infor liknande fragor i var tid. Det uppdrag vi har fatt som Jehovas vittnen innebar att vi ska fora ut budskapet till jordens mest avlagsna del och vittna for manniskor av alla nationerna.

4 (Matt. 28:19, 20) Hur ar det mojligt for oss att utfora det arbetet, sarskilt med tanke pa att vi blir motarbetade, precis som det ar forutsagt? Apostlagarningarna ger oss en spannande skildring av hur apostlarna och deras medtroende kunde utfora sitt uppdrag med Jehovas hjalp. Den bok som du nu laser ar tankt att hjalpa dig att undersoka den skildringen och uppleva spanningen i de handelser som den berattar om. Du kommer att bli forv anad over att det finns sa manga likheter mellan Guds folk i det forsta arhundradet och i dag. Du kommer att se att likheterna inte bara galler vart arbete utan ocksa hur vi ar organiserade for att utfora det arbetet. Nar du reflekterar over de har likheterna blir du sakert annu mer overtygad om att Jehova Gud fortfarande leder den jordiska delen av sin organisation. Var forhoppning och onskan ar att den har genomgangen av Apostlagarningarna ska starka din tro pa att Jehova hj alper dig och att hans heliga andes kraft uppehaller dig. Vi hoppas att du darigenom blir uppmuntrad att fortsatta att vittna grundligt om Guds kungarike och hjalpa andra att sla in pav agen till raddning. (Apg. 28:23; 1 Tim. 4:16) Dina br oder Jehovas vittnens styrande krets

5 INNEH ALL KAPITEL SIDA INLEDNING 1. G a... och g or l arjungar 7 DEL 1 Ni har uppfyllt Jerusalem med er undervisning 2. Ni skall vara vittnen om mig Uppfyllda av helig ande Olarda och helt vanliga manniskor Vi maste lyda Gud som var harskare 67 DEL 2 P adendagenbr ot stor forf oljelse ut mot forsamlingen 6. Stefanus en man med ett mycket vinnande satt och fylld av kraft Forkunna de goda nyheterna om Jesus Forsamlingen kom in i en period av frid 113

6 KAPITEL SIDA DEL 3 Folk av nationerna hade tagit emot Guds ord 9. Gud ar inte partisk Jehovas ord fortsatte att ha framgang 147 DEL 4 Uts anda av den heliga anden 11. Uppfyllda av gladje och helig ande De talade frimodigt med bemyndigande fran Jehova 177 DEL 5 Apostlarna och de aldste samlades 13. Det uppstod stor oenighet Vi har blivit eniga 208 DEL 6 L at oss nu vanda tillbaka och besoka broderna 15. De styrkte forsamlingarna Ta steget over till Makedonien Han resonerade... med dem och utgick dafr an Skrifterna 260

7 KAPITEL SIDA 18. Vi kan soka Gud... och verkligen finna honom Hall i med att tala och tig inte 292 DEL 7 Undervisa... offentligt och fran hus till hus 20. Stor framgang trots motstand Jag ar ren fran allas blod MaJehovasviljaske 341 DEL 8 Han predikade Guds kungarike... utan att bli hindrad 23. Hor mitt forsvar Var vid gott mod! Jag v adjar till kejsaren! Inte en sj al av er skall g af orlorad Han f orklarade... genom att grundligt vittna 418 AVSLUTNING 28. Till jordens mest avl agsna del 435

8 KAPITEL 1 REBECCA, ett ungt vittne for Jehova i Ghana, ser sin skola som sitt distrikt. Hon har alltid biblisk litteratur med sig i skolvaskan. Under rasterna soker hon efter mojligheter att vittna for de andra eleverna. Hon har satt i gang bibelstudier med flera av sina klasskamrater. 2 Pa Ga... och gor larjungar Overblick over Apostlagarningarna, och bokens betydelse for var tid on Madagaskar, utanfor Afrikas ostkust, gar tv apionj arer regelbundet tv aochenhalvmilitropisk hetta f or att bes oka en avl agsen by. D ar leder de flera bibelstudier med intresserade bybor. 3 N agra Jehovas vittnen i Paraguay har tillsammans med vittnen fr an 15 olika l ander byggt en flodb at f or att kunna bes oka m anniskor som bor utmed floderna Paraguay och Paran a. B aten, som har en volym p a omkring 130 kubikmeter, kan rymma 12 personer Beratta en erfarenhet som visar att Jehovas vittnen forkunnar de goda nyheterna under manga olika omstandigheter. GA...OCHG OR LARJUNGAR 7

9 Med hjalp av den har baten har ivriga forkunnare fort ut de goda nyheterna om Guds kungarike till omr aden som inte kan n as p a annat s att. 4 Jehovas vittnen i det nordliga Alaska tar vara p a en alldeles s arskild m ojlighet att f orkunna under sommarens turists asong. N ar det varmare v adret lockar till sig kryssningsfartyg med passagerare fr an m anga olika l ander g ar vittnena ner till hamnen och erbjuder biblisk litteratur pa en mangd sprak. I samma omrade har man haft stor nytta av ett flygplan. Med hj alp av det har man kunnat bes oka isolerade byar och f att tillf alle att sprida de goda nyheterna till aleuter, athapasker, tlingiter och tsimshianfolket. 5 Larry i Texas i USA har ett speciellt distrikt, n amligen det v ardhem d ar han bor. Larry sitter i rullstol efterenolycka,menhan ar and a fullt verksam. Han ber attar f or andra om Guds kungarike och det hopp som Bibeln ger honom om att han en dag ska kunna ga igen. (Jes. 35:5, 6) 6 For att kunna vara med vid en sammankomst i norra Burma fardades en grupp Jehovas vittnen i tre 8 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

10 dagar med b at fr an Mandalay. Eftersom de h ar f orkunnarna s a g arna ville predika de goda nyheterna, hade de med sig biblisk litteratur som de erbj od till de andra passagerarna. Varje g ang b aten stannade till vid en stad eller by gick de i land f or att snabbt g a runt i samh allet och erbjuda litteratur. Under tiden gick nya passagerare ombord p ab aten, s an ar f orkunnarna kom tillbaka hade de ett nytt distrikt att bearbeta. 7 Det h ar ar bara nagra fa exempel som visar att det finns nitiska tillbedjare av Jehova runt om p ajorden som vittnar grundligt... om Guds kungarike. (Apg. 28:23) De gar fran hus till hus, tar kontakt med m anniskor p a gatan och f orkunnar per telefon. Oavsett om de aker buss, promenerar i en park eller har rast p a sin arbetsplats s oker de ivrigt efter m ojligheter att vittna om Guds kungarike. Metoderna varierar, men malet ar detsamma att predika de goda nyheterna overallt dar det finns manniskor. (Matt. 10:11) 7. Pavilkas att vittnar Jehovas tillbedjare om Guds kungarike, och vad ar deras mal? GA...OCHG OR LARJUNGAR 9

11 8 Ar du, k ara l asare, en av alla de f orkunnare som nu ar verksamma i mer an 235 l ander och omr aden? Is afalldeltarduidensp annande utvidgningen av predikoarbetet! Det som har utr attats p adetv arldsvida faltet ar inget mindre an ett underverk. Trots val- diga hinder och svarigheter till och med forbud och oppen forf oljelse vittnar Jehovas vittnen grundligt om Guds kungarike for manniskor av alla nationer. 9 En intressant fraga i det har sammanhanget ar: Varfor har ingenting, inte ens sataniskt motstand, kunnat hindra den framgang som predikoarbetet har? F or att besvara den fr agan beh over vi g a tillbaka till det f orsta arhundradet v.t. N ar allt kommer omkring forts atter vi som nu ar vittnen f or Jehova det arbete som sattes i g ang d a. Ett omfattande uppdrag 10 Grundaren av den kristna forsamlingen, Jesus Kristus, agnade sig helt at att forkunna de goda nyheterna om Guds kungarike. Det var hans livsuppgift. 8, 9. a) Varfor ar utvidgningen av predikoarbetet inget mindre an ett underverk? b) Vilken intressant fraga vacks, och vad behover vi gora for att hitta svaret? 10. Vilket arbete agnade sig Jesus at, och vad visste han om det arbetet? 10 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

12 Han sade vid ett tillf alle: Jag [m aste] f orkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det ar f or detta jag har s ants ut. (Luk. 4:43) Jesus visste att han p ab orjade ett arbete som han inte kunde slutf ora p a egen hand. En kort tid f ore sin d od f orutsade han att budskapet om Riket skulle predikas i alla nationerna. (Mark. 13:10) Men hur skulle det har arbetet bli utfort, och vilka skulle utfora det? 11 Efter sin d od och uppst andelse visade sig Jesus f or sina l arjungar och gav dem det h ar viktiga uppdraget: Gad arfor och gor larjungar av manniskor av alla nationerna, dop dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och l ar dem att h alla allt som jag har befallt er. Och se, jag ar med er alla dagar intill avslutningen p a tingens ordning. (Matt. 28: 19, 20) Orden jag ar med er visade att l arjungarna skulle ha hans st od i arbetet med att predika och g ora l arjungar. De skulle beh ova det h ar st odet, f or Jesus hade f orutsagt att de skulle bli f orem al f or hat fr an alla nationerna. (Matt. 24:9) L arjungarna kunde 11. Vilket viktigt uppdrag gav Jesus sina larjungar, och vilket stod skulle de fa? GA...OCHG OR LARJUNGAR 11

13 ocksar akna med att fast od fran ytterligare en kalla. Strax innan Jesus for upp till himlen berattade han for dem att den heliga anden skulle ge dem kraft att vara hans vittnen till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) 12 Nu uppst ar n agra viktiga fr agor: Tog Jesu apostlar och de andra l arjungarna i det f orsta arhundradet uppdraget pa allvar? Vittnade den har relativt lilla gruppen kristna man och kvinnor grundligt om Guds kungarike aven n ar de utsattes f or brutal f orf oljelse? Fick de verkligen himmelskt st od och Jehovas heliga andes hj alp i arbetet med att g ora l arjungar? Svaren p adessaochn arbesl aktade fr agor finns i bibelboken Apostlagarningarna. Det ar viktigt att vi kanner till svaren. Varfor det? Jesus sade att det arbete han gav befallning om skulle fortsatta intill avslutningen pa tingens ordning. Det har uppdraget galler alltsa alla aven oss som lever i andens tid. Vi sanna kristna, darf or mycket intresserade av den historiska skildringen i Apostlagarningarna. 12. Vilka viktiga fr agor uppst ar, och varf or beh over vi k anna till svaren? 12 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE ar

14 Overblick over Apostlagarningarna 13 Vem skrev Apostlagarningarna? Skribenten namnges inte i boken, men de inledande orden visar tydligt att Apostlag arningarna skrevs av samma person som skrev Lukasevangeliet. (Luk. 1:1 4; Apg. 1:1, 2) D arf or har Lukas, en alskad lakare och noggrann historiker, sedan gammalt ansetts vara den som skrev Apostlagar- ningarna. (Kol. 4:14) Boken sp anner over en period p a omkring 28 ar, fr an Jesu himmelsf ard ar 33 till apos- ar 61. Att teln Paulus f angenskap i Rom omkring Lukas skiftar mellan de och vi i ber attelsen tyder p aatthansj alv var med vid m anga av de tillf allen han beskriver. (Apg. 16:8 10; 20:5; 27:1) Lukas, som var noggrann med att g ora efterforskningar, fick s akert m anga upplysningar direkt fr an Paulus, Barnabas, Filippus och andra som n amns i skildringen. 14 Vad handlar Apostlag arningarna om? Tidigare, i sitt evangelium, skrev Lukas om det som Jesus sade och gjorde. Men i Apostlagarningarna berattar han om det som Jesu efterfoljare sade och gjorde. 13, 14. a) Vem skrev Apostlagarningarna, och varifran fick skribenten sina upplysningar? b) Vad handlar Apostlagarningarna om? GA...OCHG OR LARJUNGAR 13

15 Apostlag arningarna handlar allts aomm an och kvinnor som utf orde ett alldeles s arskilt arbete, trots att m anga av dem betraktades som ol arda och helt vanliga m anniskor. (Apg. 4:13) Kort sagt ber attar den h ar inspirerade skildringen hur den kristna f orsamlingen bildades och hur den v axte. Den visar hur de f orsta kristna f orkunnade deras metoder och deras inst allning. (Apg. 4:31; 5:42) Skildringen framh aller den heliga andens roll i arbetet med att sprida de goda nyheterna. (Apg. 8:29, 39, 40; 13:1 3; 16:6; 18:24, 25) Den tar upp Bibelns tema, som handlar om Guds kungarike under Kristi styre, och visar hur framgangsrikt budskapet om Riket forkunnades trots valdsamt motstand. (Apg. 8:12; 19:8; 28:30, 31) 15 Det ar verkligen spannande och trosstarkande att unders oka Apostlag arningarna. Om vi mediterar over Kristi f orsta efterf oljares mod och brinnande iver kommer vi att r oras i v art hj arta. Vi kommer att sporras att efterlikna deras tro. D arigenom kommer vi att bli b attre rustade att fullg ora uppdraget att g ora l arjungar. Den bok som du nu l aser ar avsedd 15. P avilkas att har vi nytta av att unders oka Apostlag arningarna? 14 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

16 att hjalpa dig att studera Apostlagarningarna mer ingaende. Ett bibelstudiehj alpmedel 16 Varf or har den h ar boken getts ut? Syftet med boken ar 1) att st arka v ar overtygelse om att Jehova genom sin heliga ande st oder arbetet med att predika och g ora l arjungar, 2) att g ora oss annu mer entusiastiska f or f orkunnartj ansten genom att vi f ar granska de f orsta kristnas goda exempel och 3) att f ordjupa v ar respekt f or Jehovas organisation och f or dem som har ledningen i predikoarbetet och tillsynen over f orsamlingarna. 17 Hur ar den in- ar boken upplagd? Som du ser delad i atta delar, som var och en behandlar ett avsnitt ur Apostlagarningarna. Tanken med de kapitel som foljer ar inte att ge oss en genomgang av Apostlag arningarna vers f or vers, utan att framh alla vad vi kan l ara av de h andelser som skildras i den h ar bibelboken och hj alpa oss att se hur vi personligen kan till ampa l ardomarna. I b orjan av varje kapitel 16. Vad ar syftet med den har boken? 17, 18. Hur ar boken upplagd, och vad innehaller den som du har nytta av i ditt personliga bibelstudium? GA...OCHG OR LARJUNGAR 15

17 finns en mening som forklarar vad kapitlet handlar om och en hanvisning till det avsnitt i Apostlagar- ningarna som behandlas. 18 Det finns mer i den har boken som du har nytta av i ditt personliga bibelstudium. I den vanliga upplagan finns vackra bilder av spannande handelser i Apostlag arningarna som hj alper dig att levandeg ora det som Bibeln berattar om. Till manga kapitel hor rutor med ytterligare anvandbart material. I vissa rutor portratteras bibliska personer som hade en tro ar vard att efterlikna. En del rutor innehaller som upplysningar om platser, handelser, sedvanjor eller vissa personer som n amns i Apostlag arningarna. Boken har breda marginaler dar du har mojlighet att gora anteckningar nar du studerar. 19 Den h ar boken kan hj alpa dig att g ora en arlig sj alvrannsakan. Oavsett hur l ange du har varit f orkunnare har du nytta av att stanna upp ibland och granska dina prioriteringar i livet och din syn p aden kristna tj ansten. (2 Kor. 13:5) Fr aga dig sj alv: K anner jag att f orkunnartj ansten ar angel agen och br adskan- 19. Vilken sj alvrannsakan b or vi g ora ibland? 16 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

18 de? (1 Kor. 7:29 31) Forkunnar jag de goda nyheterna med overtygelse och iver? (1 Thess. 1:5, 6) Tar jag del i arbetet med att predika och gora larjungar sa mycket jag verkligen kan? (Kol. 3:23) 20 Lat oss aldrig glomma att vi har fatt i uppdrag att utf ora ett viktigt arbete att predika och g ora l arjungar. F or varje dag som g ar blir det uppdraget bara mer och mer angel aget. Slutet f or den h ar v arldsordningen n armar sig snabbt. Aldrig tidigare har s a m anga liv st att p a spel. Vi vet inte hur m anga fler r att sinnade m anniskor som kommer att ta emot budskapet. (Apg. 13:48) Men det ar vart ansvar att hjalpa sadana personer innan det ar forsent.(1tim.4:16) 21 Det ar darf nitiska forkunnarna i det forsta or mycket viktigt att vi efterliknar de arhundradet. For- hoppningsvis kommer ett noggrant studium av den har boken att sporra dig att forkunna med annu stor- re iver och frimodighet och att gora dig annu mer be- sluten att fortsatta att grundligt vittna om Guds kungarike. (Apg. 28:23) 20, 21. Varfor ar vart uppdrag saangel aget, och vad bor vi vara beslutna att gora? GA...OCHG OR LARJUNGAR 17

19 VIKTIGA ARTAL FOR UTBREDNINGEN AV KRISTENDOMEN UNDER DET FORSTA ARHUNDRADET V.T. 33 Jesus uppvacks Jesus ger sina efterfoljare i uppdrag att gora larjungar Helig ande utgjuts vid pingsten Den kristna forsamlingen bildas ca Stefanus lider martyrdoden Den etiopiske eunucken dops ca 34 Saul fr an Tarsos blir omv and ca Saul predikar i Damaskus ca 36 Paulus forsta besokijerusalem som en Kristi efterfoljare Paulus besoker Petrus i Jerusalem (Gal. 1:18) 36 Cornelius blir omvand De forsta icke-judarna blir kristna ca 41 Matteusevangeliet skrivs Paulus syn av tredje himlen (2 Kor. 12:2) ca 44 Agabos profeterar om hungersnod Jakob (Sebedeus son) lider martyrdoden Petrus f angslas, befrias genom ett underverk 44 HerodesAgrippaId or ca 46 Den forutsagda hungersnoden intraffar Paulus kommer med understod till broderna i Jerusalem ca Paulus f orsta missionsresa ca 49 Fragan om omskarelsen vacks i Antiokia Mote i Jerusalem angaende omskarelsen Paulus tillrattavisar Petrus (Gal. 2:11 14) ca Paulus andra missionsresa Barnabas och Markus predikar pacypern ca Claudius fordriver judarna fran Rom ca 50 Lukas forenar sig med Paulus itroas 18 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

20 Paulus syn av en makedonisk man Paulus besoker Filippi Forsamlingen i Filippi bildas Forsamlingen i Thessalonike bildas Paulus besoker Athen ca Paulus besoker Korinth Forsta Thessalonikerbrevet skrivs Galaterbrevet skrivs ca 51 Andra Thessalonikerbrevet skrivs ca Paulus tredje missionsresa ca Paulus bes oker Efesos ca 55 Forsta Korinthierbrevet skrivs Titus sands till Korinth Andra Korinthierbrevet skrivs ca 56 Romarbrevet skrivs Paulus uppvacker Eutykos i Troas Paulus och Lukas bor hos Filippus i Caesarea Paulus grips i Jerusalem ca Paulus fange i Caesarea Lukasevangeliet skrivs ca 58 Festus eftertrader Felix 58 Paulus forsvarar sig infor Herodes Agrippa II ca Paulus forsta fangenskap i Rom ca Kolosserbrevet skrivs Efesierbrevet skrivs Filemonbrevet skrivs Filipperbrevet skrivs ca Markusevangeliet skrivs ca 61 Apostlagarningarna skrivs Hebr eerbrevet skrivs ca Forsta Timoteusbrevet skrivs Titus lamnas kvar pakreta (Tit. 1:5) Titusbrevet skrivs f. 62 Jakobs brev skrivs ca Petrus forsta brev skrivs ca 64 Petrus andra brev skrivs ca 65 Paulus andra fangenskap i Rom Andra Timoteusbrevet skrivs Titus beger sig till Dalmatien (2 Tim. 4:10) Paulus blir avrattad G A...OCHG OR L ARJUNGAR 19

21 DEL 1 APOSTLAG ARNINGARNA 1:1 6:7 NI HAR UPPFYLLT JERUSALEM MED ER UNDERVISNING APOSTLAGARNINGARNA 5:28 Fran det ogonblick da den heliga anden utgots over Jesu larjungar vid pingsten ar 33 var de fullt upptagna med att vittna om Guds kungarike. I den har delen ska vi se narmare padensp annande skildringen av hur den kristna forsamlingen bildades, hur forkunnararbetet intensifierades i Jerusalem och hur apostlarna modigt klargjorde sin standpunkt.

22 KAPITEL 2 Niskallvaravittnenommig Hur Jesus forberedde apostlarna pa att leda predikoarbetet Bygger paapostlag arningarna 1:1 26 DEVILLinteattdetskataslut.Desenasteveckorna har varit sasp annande for apostlarna. Jesu uppstandelse har gett dem gladjen tillbaka igen, och kans- lorna av missmod ar som bortbl asta. Under 40 dagar har nu Jesus visat sig g ang p a g ang och gett sina efterf oljare undervisning och uppmuntran. Men den h ar dagen visar han sig f or sista g angen. 2 Apostlarna lyssnar till vartenda ord Jesus s ager n ar de st ar tillsammans p a Olivberget. N ar han har talat f ardigt alltf or snart som det k anns str acker han upp h anderna och v alsignar dem. Sedan b orjar han lyftas upp fr an marken! Hans efterf oljare tittar efter honom n ar han stiger upp mot himlen. Till sist d oljs han av ett moln, och de kan inte se honom l angre. Han ar borta, men de forts atter att stirra upp mot himlen. (Luk. 24:50; Apg. 1:9, 10) 1 3. Hur gar det till nar Jesus skils fran sina apostlar, och vilka fragor uppstar? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 21

23 3 Den har handelsen ar en vandpunkt i apostlarnas liv. Vad ska de gora nu nar deras Herre, Jesus Kristus, har begett sig av till himlen? Naturligtvis har han sett till att de kan fortsatta det arbete han pab orjade. Hur forberedde han dem for den har viktiga uppgiften, och hur reagerade de? Och hur berors de kristna i var tid av detta? Det forsta kapitlet i Apostlagarningarna ger oss de uppmuntrande svaren. Manga sakra bevis (Apg. 1:1 5) 4 Lukas b orjar sin skildring med att rikta sig till Theofilos, dvs. samme man som han tidigare hade skrivit sitt evangelium till. Lukas visar tydligt att den har redogorelsen ar en fortsattning padenf orsta skildringen genom att han gor en sammanfattning av de handelser som beskrivs i slutet av evangeliet, fast han nu anvander andra ord och ger en del nya upplysningar. I sitt evangelium tilltalar Lukas den har mannen med orden adlaste Theofilos. Somliga anser att det tyder pa att Theofilos var en framstaende person som annu inte var troende. Men har i Apostlagarningarna tilltalar Lukas honom bara med orden o Theofilos. Vissa kannare menar att Theofilos kan ha blivit troende efter att ha last Lukas evangelium. De sager att Lukas darf or utelamnar artighetsuttrycket och skriver till Theofilos som till en andlig broder. 4. Hur inleder Lukas sin skildring i Apostlagarningarna? 22 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

24 5 Vad kommer att hj alpa Jesu efterf oljare att ha en ar det bara den alskade lakaren stark tro? I Apostlagarningarna 1:3 laser vi: Genom manga sakra bevis framstallde han [Jesus] sig... levande. I Bibeln Lukas som anvander det ord som aterges med sakra bevis. (Kol. 4:14) Det var ett ord som anvandes i me- ar over- dicinska skrifter, och det avser bevis som tygande, tydliga och tillforlitliga. Jesus gav sadana bevis. Han visade sig m anga g anger f or sina efterf oljare, ibland f or en eller tv a, ibland f or alla apostlarna och vid ett tillf alle f or mer an 500 troende. (1 Kor. 15:3 6) Verkligen s akra bevis! 6 Tron hos de sanna kristna i v ar tid ar ocks agrundad p a m anga s akra bevis. Finns det bevis f or att Jesus levde p a jorden, dog f or v ara synder och blev uppvackt? Absolut! Tillforlitliga ogonvittnesskildringar i Guds inspirerade ord ger oss de overtygande bevis vi beh over.omvistuderardeh ar skildringarna under b on kan det st arka v ar tro mycket. Kom ih ag att s akra bevis kan vara det som skiljer akta tro fr an lattrogenhet. Om vi ska fa evigt liv maste vi ha en sa- dan akta tro. (Joh. 3:16) 5, 6. a) Vad kommer att hjalpa Jesu efterfoljare att ha en stark tro? b) Pavilkets att ar tron hos de kristna i var tid grundad pa m anga sakra bevis? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 23

25 7 Jesus berattade ocksa om de ting som gallde Guds kungarike. Han forklarade till exempel profetior som visade att Messias maste lida och do. (Luk. 24:13 32, 46, 47) Nar Jesus klargjorde sin uppgift som Messias betonade han Guds kungarike, eftersom han var den blivande kungen. Kungariket var alltid temat for hans predikande, och hans efterfoljare i dag haller sig till samma tema i sitt forkunnararbete. (Matt. 24:14; Luk. 4:43) Till jordens mest avlagsna del (Apg. 1:6 12) 8 Nar apostlarna samlades pa Olivberget var det sista gangen de kom tillsammans med Jesus har pajor- den. De fragade ivrigt: Herre, aterstaller du kungariket at Israel i denna tid? (Apg. 1:6) Den h ar fr agan avslojade tva felaktiga uppfattningar hos apostlarna. For det forsta antog de att Guds kungarike skulle aterstallas at det k ottsliga Israel. F or det andra f orv antade de sig att det utlovade kungariket skulle b orja h arska p aeng ang, i denna tid. Hur hj alpte Jesus dem att r atta till sitt t ankes att? 7. Vilket exempel gav Jesus sina efterfoljare nar det galler att undervisa och forkunna? 8, 9. a) Vilka tva felaktiga uppfattningar hade Jesu apostlar? b) Hur rattade Jesus till apostlarnas tankes att, och vad kan de kristna i var tid lara sig av det han sade? 24 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

26 9 Jesus visste troligen att den forsta tanken snart skulle rattas till. Hans efterfoljare skulle ju fa bevittna fodelsen av en ny nation, det andliga Israel, bara tio dagar senare! Guds speciella forh allande till det kottsliga Israel skulle alltsasnartupph ora. Nar det gallde den andra uppfattningen paminde Jesus dem vanligt: Det tillkommer inte er att fak annedom om de tider eller tidsperioder som Fadern har lagt under sinegendomsr att. (Apg. 1:7) Jehova ar den som bestammer tidtabellen. Innan Jesus dog sade han att inte ens Sonen utan bara Fadern dak ande till dagen och timmen for nar slutet skulle komma. (Matt. 24:36) Om de kristna i var tid skulle borja bekymra sig alltfor mycket om tidpunkten for slutet for den har varldsordningen, skulle de i sjalva verket oroa sig over nagot som inte tillkom dem. 10 Vi bor and a akta oss for att se ner pajesuapost- lar, som hade stor tro. De tog odmjukt emot den till- rattavisning de fick. Dessutom visade deras fraga att de hade en ratt installning, aven om det lag felaktiga uppfattningar bakom fragan. Jesus hade flera ganger uppmanat sina efterfoljare: Var... standigt vaksamma. (Matt. 24:42; 25:13; 26:41) De var andligen vakna 10. Vilken installning som apostlarna hade bor vi utveckla, och varfor det? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 25

27 och spanade ivrigt efter tecken pa att Jehova skulle ingripa. Det ar den installningen vi maste utveckla. Med tanke pa dessa avgorande sista dagar ar det faktiskt annu viktigare f or oss att ha en s adan inst allning. (2 Tim. 3:1 5) 11 Jesus paminde apostlarna om vad de forst och or.hansade: Niskallf a fr amst skulle intressera sig f kraft n ar den heliga anden kommer over er, och ni skall vara vittnen om mig bade i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlagsna del. (Apg. 1:8) Det var i Jerusalem, dar Jesus hade blivit d odad, som nyheten om hans uppst andelse skulle forkunnas forst. Darifr an skulle budskapet fo- ras vidare ut till hela Judeen, sedan till Samarien och darefter till omraden langt bort. 12 Innan Jesus n amnde predikouppdraget f ornyade han mycket lampligt loftet om att apostlarna skulle fahj alp av den heliga anden. Det har ar en av de mer an 40 ganger som uttrycket helig ande forekommer i Apostlagarningarna. Gang pa gang slas det fast i denna livfulla bibelbok att vi inte kan utfora Jehovas vilja utan den heliga andens hj alp. Det ar d arf or myc- 11, 12. a) Vilket uppdrag gav Jesus sina efterfoljare? b) Varfor var det passande att Jesus namnde den heliga anden i samband med predikouppdraget? 26 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

28 ket viktigt att vi ofta ber om den anden. (Luk. 11:13) Vi behover den nu mer an nagonsin tidigare. 13 Uppfattningen om vad som utgor jordens mest avlagsna del har for andrats sedan den tiden. Men som det konstaterades i foreg aende kapitel har Jehovas vittnen helhjartat tagit emot uppdraget att vittna, och de vet att Gud vill att alla slags manniskor ska fah ora de goda nyheterna om hans rike. (1 Tim. 2: 3, 4) Ar du engagerad i det har livraddande arbetet? Det finns inget arbete som ar lika meningsfullt och tillfredsstallande som detta! Jehova ger dig den kraft du behover for att utfora det. Apostlagarningarna kommer att lara dig mycket om de metoder du bor anvanda och den installning du bor ha for att nagoda resultat. 14 Som namndes i inledningen av det har kapitlet lyftes Jesus upp fran jorden och forsvann ur sikte. De elva apostlarna stod kvar pa samma stalle och bara stirrade upp mot himlen. Till sist visade sig tva anglar och formanade dem vanligt: Ni man fran Galile- en, varfor star ni och ser mot himlen? Denne Jesus, 13. Hur omfattande ar det predikouppdrag som Guds folk har fatt i var tid, och varfor bor vi villigt ta emot det? 14, 15. a) Vad sade anglarna om hur Kristus skulle aterv anda, och vad menade de? (Se ocksa fotnoten.) b) Hur har Kristus aterv ant pasam- ma satt som han lamnade jorden? NI SKALL VARA VITTNEN OM MIG 27

29 som har tagits upp fran er till himlen, han skall komma sah ar, pa samma satt som ni har sett honom bege sig av till himlen. (Apg. 1:11) Menade anglarna att Jesus skulle aterv anda i samma kropp, som en del trossamfund lar ut? Nej. Hur vet vi det? 15 Anglarna sade att Jesus skulle aterv anda pasam- ma s att, inte i samma gestalt. P a vilket s att togs han upp till himlen? Han var utom synh all n ar anglarna sade de har orden. Bara dessa fam an, apostlarna, for- stod att Jesus hade lamnat jordens narhet och var pa v ag till sin Fader i himlen. Kristus skulle aterv anda p a liknande s att, och s a har ocks a skett. I v ar tid inser bara de som har andlig urskillningsf orm aga att Jesus ar n arvarande som kung. (Luk. 17:20) Vi m aste urskilja tecknen p ahansn arvaro och ber atta om dem f or andra, s aatt aven de kan f orst a vilken allvarlig tid vi lever i. Utpeka vilken... du har utvalt (Apg. 1:13 26) 16 Det ar inte att undra pa att apostlarna vande tillbaka till Jerusalem med stor gladje. (Luk. 24:52) I Bibeln anvands har det grekiska ordet tr opos, som betyder satt, och inte morf e, som betyder gestalt a) Vad lar Apostlagarningarna 1:13, 14 oss om kristna moten for tillbedjan? b) Vad lar vi oss av Jesu mors, Marias, goda exempel? c) Varfor ar kristna moten mycket viktiga i dag? 28 VITTNA GRUNDLIGT OM GUDS KUNGARIKE

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel.

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel. Apostlagärningarna, bibelstudium 9 5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

TRE BIBELSTUDIEMETODER

TRE BIBELSTUDIEMETODER TRE BIBELSTUDIEMETODER BIBELBÖCKER TEMAN BIOGRAFIER HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2011 BOKSTUDIUM Många kristna läser bara Bibeln som en andaktsbok för att hitta en vers eller en tanke som ska bära en genom

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Brevlitteraturen. Breven i översikt av Micael Nilsson

Brevlitteraturen. Breven i översikt av Micael Nilsson Brevlitteraturen Nya Testamentet innehåller 27 böcker. Av dessa 27 böcker är inte mindre än 21 brev! Nya Testamentet skiljer sig från de flesta andra religioners heliga skrifter också på detta sätt. Det

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord.

(Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. PROGRAM 183. LUKAS 1: 26-80. (Introd. 0:35) I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Sakarias,som blev stum därför att han inte trodde Herrens Ord. Och därför kunde han inte utlysa

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn.

2 sön efter Trettondedagen Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. 2 sön efter Trettondedagen 2016. Joh 4:5-26. Jesus vid Sykars brunn. I den här texten har Jesus ett längre samtal med en person. Vi vet inte om Johannes återger hela samtalet eller endast delar där av.

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Apostlagärningarna. Studiehäfte av Henrik Steen

Apostlagärningarna. Studiehäfte av Henrik Steen Apostlagärningarna Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Inledning 4 Faktaruta: Rom 7 Introduktion 6 Viktig undervisning i Apostlagärningarna 12 1. Visionen 12 Faktaruta: Jerusalem 12 Faktaruta: Antiokia

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet

DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet Inledning. Ordet för Ande (hebreiska Rauch och grekiska Pneuma ) betyder vind, andedräkt, ande. Guds Ande är det liv som utgår ur Gud utan vilken människan

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10)

136 Var bon om riket. (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 136 Var bon om riket (Uppenbarelseboken 11:15; 12:10) 1. Du alltid har funnits, var Gud, for evigt du bestar. Du insatt din son som var kung, av dig han makten far. I himlen nu din vilja sker, och darf

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige MUHAMMAD I BIBELN Av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige Profetian i 5:e Moseboken Då Moses på Herrens befallning gick upp på berget Horeb, talade

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Om Johannesevangeliet

Om Johannesevangeliet Evangelium enligt Johannes 2016 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om Johannesevangeliet Skiljer sig mycket från övriga, samsynta, evangelier. Skrevs troligen strax efter 90, då de kristna uteslutits ur

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer