APOSTLARNA BERÄTTAR BIBELKUPPEN 2011 LÄRARHANDLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "APOSTLARNA BERÄTTAR BIBELKUPPEN 2011 LÄRARHANDLEDNING"

Transkript

1 APOSTLARNA BERÄTTAR BIBELKUPPEN 2011 LÄRARHANDLEDNING

2 Apostlarna berättar är en omarbetad version av Paulus berättar, lärarhandledningen för Bibelkuppen Också en del allmänt material från Profeterna berättar (BK 2009) ingår. Arbetsgrupp BK 2005 Materialarbetsgrupp BK 2011 Redaktör och layout Pärmbild Illustrationer Språk- och faktagranskning Irina Andersson Catarina Bärlund-Palm Tomas Ray Jeanette Ribacka-Berg Inger Sjöberg Ann-Sofi Storbacka Catarina Mikkonen Anna Karin Jern Helena Sandberg Helena Sandberg Toni Brantberg Mirjam Stenlund, Gun Ahlberg-Backheden, Sonja Dolke, Helena Sandberg m.fl. Kristina och Stig-Olof Fernström Tryck Kyrkostyrelsens dupliceringsanstalt Publicerad av Kyrkans central för det svenska arbetet, Helsingfors 2010 ISBN (hft.) ISBN (PDF)

3 Innehåll sidan Förord... 2 Instruktioner till den kreativa uppgiften... 3 Helig: spår av, rätt till och nära det heliga... 4 De olika tävlingsskedena och textinnehåll... 5 Bibeln... 6 fakta och förklaringar om Bibelns tillkomst, böcker och indelning olika bibelöversättningar och hur man hittar i Bibeln tips på uppgifter i anslutning till Bibeln kopieringsunderlag Integrering med andra ämnen Tidslinjer Kartor Kyrkan blir till fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Missionsarbete idag Paulus: farisén och förföljaren som blev kristen fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Judar, hedningar och kristna fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Missionären Paulus Allmänna tips på arbetsmetoder Paulus första missionsresa fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Paulus andra missionsresa fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Stefanos fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring Filippos och den etiopiske hovmannen fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring Ur första Korinthierbrevet fakta och förklaringar tips på frågor att samtala kring och uppgifter Facit Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

4 Förord Apostlarna berättar är en materialbank utarbetad med tanke på Bibelkuppen 2011, en bibeltävling för åk 5 6. Temat är kristendomens uppkomst, urkyrkan, församlingen och det tidiga missionsarbetet med fokus på Petrus och Paulus så som det berättas i Apostlagärningarna i Nya testamentet i Bibeln. Materialet är digert och det kan användas flera gånger och även i andra sammanhang. Allt material får fritt kopieras för undervisningen. Det ovanstående är centralt innehåll i åk 5 och 6 i många av de lokala läroplanerna. I de nationella målen för undervisningen i religion framhålls också helighetsdimensionen i religionen. Genom berättelserna i Bibelkuppen 2011 får eleverna också upptäcka spår av och möten med det heliga. Läs mer om detta på s. 4. Materialet ger bakgrundskunskap till de bibeltexter som utgör grunden för tävlingen. Observera att frågorna i tävlingen ställs enbart utgående från de angivna bibeltexterna. För att rättandet av svaren ska gå snabbt och lätt i tävlingssituationen kan vi inte ställa frågor som kräver långa och analyserande svar, men det är naturligtvis bra om ni hinner med samtalen i klassen. Eftersom tävlingens tema omfattar en så stor del av läroplanen kan det hända att ni själva vill göra egna prov på kortare avsnitt under året. Allt material för Bibelkuppen 2011 är utarbetat så att eleverna kan läsa ur antingen Bibel 2000 eller Folkbibeln. Som komplement kan man använda olika barnbiblar. Det är inte meningen att man ska gå igenom allt material, utan läraren får fritt välja mellan idéerna enligt eget intresse och hur mycket tid ni vill använda för Bibelkuppen. I denna lärarhandledning finns också förslag på hur temat kan integreras med andra ämnen, t.ex. modersmål, historia, geografi, bildkonst och musik. Parallellt med den teoretiska genomgången av stoffet jobbar klassen kreativt med temat genom drama, rollspel, bildkonst, musik eller skrivuppgifter enligt de metoder och i den omfattning läraren och eleverna önskar. Arbetsprocessen dokumenteras och resultatet skickas in (helst i elektronisk form) i samband med resultaten från skede 1. Därmed kan Bibelkuppen också integreras i undervisningen i datakunskap. Se mer information om detta på s. 3. Nytt för i år är att den kreativa uppgiften är obligatorisk. Den skickas in tillsammans med resultaten från skede 1. Annat som avviker från förra tävlingen (Bibelkuppen 2009) är att laget som går vidare består av fyra elever (inte fem) och att alla klassers lag får delta i en semifinal. Information om Bibelkuppen och hur den framskrider finns på adressen Här finns också lärarhandledningar från tidigare års bibelkupper samt en mängd annat material. Mer information får ni också av undertecknad, , Ta gärna kontakt med er lokala församling (i första hand barn- och ungdomsarbetsledarna och/eller den skolansvariga) angående samarbete kring Bibelkuppen och arbetet med den. Ett stort tack riktas till alla som har gett värdefulla idéer och kommentarer till planeringen av Bibelkuppen och tillhörande material. Ett speciellt tack till Anna Karin Jern, Catarina Mikkonen och Jeanette Ribacka- Berg. Tack också till Kristina Fernström för alla rättelser och synpunkter på den språkliga utformningen. Ett stort tack riktas också till Svenska kulturfonden som har gett bidrag till Bibelkuppen 2011 och till SLEF- Media för tillståndet att gratis använda av deras material. Helsingfors augusti 2010 Helena Sandberg Projektledare Apostlarna berättar, Bibelkuppen

5 Den kreativa uppgiften Det kreativa bidraget är i år obligatoriskt för alla deltagande klasser. Det skickas in tillsammans med resultaten från provskede 1. Ni har stor frihet att utföra den kreativa uppgiften enligt den metod ni själva önskar och den poängsätts inte. Parallellt med den teoretiska genomgången av stoffet jobbar klassen med temat genom t.ex. drama, rollspel, bildkonst, musik eller skrivuppgifter, enligt de metoder och i den omfattning läraren och eleverna önskar. Förslag på arbetsuppgifter finns i lärarhandledningen, men även andra ideer kan användas. Uppgifterna beskrivs i anslutning till ett visst textavsnitt, men går naturligtvis bra att kombinera också med andra avsnitt. Alla skolor har inte tillgång till likadan utrustning och alla lärare har inte samma specialintressen eller kunskaper så ta dessa förslag för vad de är: alltså just förslag. Man kan göra det hur tekniskt invecklat som helst, men man kan också låta fantasin flöda och satsa mera på innehållet än på layout. Man klarar sig utmärkt med papper, kritor och sax men man kan också använda sig av datorer och digitalkameror. Arbetsprocessen dokumenteras och resultatet skickas helst in elektroniskt (fotografier, bildserier, ljudinspelning, film, PowerPoint etc.). På detta sätt kan Bibelkuppen integreras i undervisningen i datakunskap och mediefostran. Det är också möjligt att skicka in dokumentationen av de kreativa uppgifterna per post, dock så att man inte skickar in några skrymmande och ömtåliga paket utan t.ex. fotografier ifall man gjort en tredimensionell uppgift. 3 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

6 Ordet helig kan definieras på många olika sätt: avskild, okränkbar, fridlyst, som står i nära förbindelse med det gudomliga, ett mysterium, något fängslande, något som är större än våra sinnen kan uppfatta eller våra ord kan beskriva. I alla religioner finns det något som är heligt. I grunderna för läroplanerna står det att eleverna ska förstå vilken betydelse religionen och dess helighetsdimension har i människans och samhällets liv. Det är viktigt att eleverna får en uppfattning om vad helighet innebär och inser vikten av att visa respekt för det heliga, både i den egna religionen och i andras. Det samma gäller de heliga skrifterna, som i kristendomen utgörs av Bibeln. Inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har man åren valt att fokusera på temat HELIG. Utgångspunkterna är tre: spår av det heliga, rätt till det heliga och nära det heliga. I Bibelkuppen 2011 behandlas den första tiden efter Jesu himmelsfärd, när den kristna kyrkan grundas och budskapet sprids ut. Också i de här berättelserna kan man urskilja de olika infallsvinklarna. Spår av det heliga finns runt omkring oss. När Paulus predikar i Lystra säger han: Se på all den vackra naturen runtomkring er! Det måste ju finnas en upphovsman till allt detta. I Athen hänvisar han till altaret med inskriften åt en okänd gud. Rätt till det heliga innebär helt enkelt att alla har rätt till Gud. Det här visar först och främst Jesus genom sin missionsbefallning. På pingstdagen kan alla de närvarande höra evangeliet predikas på sitt eget språk. Petrus ser i en syn en duk komma ner från himlen innehållande både rena och orena djur. Han uppmanas äta av alla och förstår senare att meningen var att de inte skulle predika om Jesus enbart för judar, utan för alla. Också hedningarna har rätt att lära känna Jesus. Nära det heliga innebär ett mer konkret möte, en personlig upplevelse av och gemenskap med det heliga. De troende i Jerusalem var alltid tillsammans, de bad och sjöng tillsammans, åt tillsammans och påminde varandra om vad Jesus hade sagt. Paulus omvändelse är ett typexempel på ett extraordinärt möte med det Heliga. I lärarhandledningen har de olika infallsvinklarna till helighet markerats med olika symboler (se nedan) för att ni om ni finner det lämpligt ska kunna tillföra denna dimension till berättelserna. Apostlarna berättar, Bibelkuppen

7 De olika tävlingsskedena SKEDE 1 ons Alla elever i klassen deltar individuellt. De fyra eleverna med det bästa resultatet i varje klass bildar det lag som går vidare till skede 2. SKEDE 2 tors I semifinalerna deltar alla klasser med ett fyrapersonerslag. Regionindelningen för semifinalerna slås fast efter att anmälningstiden har gått ut. SKEDE 3 fre Det vinnande laget i varje region deltar i finalen. Hela klassen får komma med och heja på sitt lag. Texterna som utgör basen för tävlingsfrågorna SKEDE 1: individuellt i klassen ( ) Kyrkan blir till Matt 28:16 20 Apg 1:1 14 Apg 2:1 14 Apg 2:36 47 Jesus sänder ut sina lärjungar, dop- och missionsbefallningen Löftet om och väntan på den heliga Anden, Jesu himmelsfärd Pingsten, den heliga Anden utgjuts, Petrus predikan Omvändelse och dop, 3000 nya lärjungar, de troendes gemenskap Paulus: farisén och förföljaren som blev kristen Apg 22:1 5, Paulus bakgrund, romersk medborgare Apg 9:1 30 Saulus omvändelse, Saulus predikar om Jesus, lärjungarna är skeptiska Judar, hedningar och kristna Apg 10:1 35 Kornelius syn, Petrus syn, Gud gör inte skillnad på folk Apg 11:19 26 Evangelium till hednavärlden Apg 15:1 12 Mötet i Jerusalem, hedningarna och omskärelse samt Mose lag Missionären Paulus (från Paulus första och andra missionsresa) Apg 14:8 20 I Lystra Apg 16:6 40 Till Makedonien, i Filippi Apg 17:1 34 I Thessalonike, Beroia och Athen SKEDE 2: semifinal ( ) Frågorna och uppgifterna i semifinalen baserar sig på samma texter som i skede 1, men frågorna kan vara litet svårare. SKEDE 3: final ( ) Frågorna och uppgifterna i finalen baserar sig på: Apg 6:8 15, 7:1 2a, 7:51 60 Stefanos Apg 8:4 5, Filippos och den etiopiske hovmannen 1 Kor 12:12 13:13 Andens frukter och gåvor, delar i Kristi kropp, kärlekens lov + alla texterna i skede 1 5 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

8 Bibelns tillkomst, böcker och indelning Bibeln indelas i två stora delar: Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT). Testamente betyder här ungefär avtal eller förbund. Gamla testamentet talar om förbundet mellan Gud och israeliterna medan Nya testamentet talar om förbundet mellan Gud och alla kristna. I vissa bibelöversättningar finns det mellan GT och NT en samling böcker som kallas apokryfer. De behandlar mestadels tiden mellan GT och NT (ungefär 400 år). Det finns också nytestamentliga apokryfer, men ingen kristen kyrka godkänner dessa som delar av Bibeln. Bibeln består av 66 böcker (förutom de 11 apokryferna). I GT finns 39 böcker och i NT finns 27 böcker. Böckerna i Bibeln är skrivna av ungefär 40 olika författare under en tidsperiod av 1500 år. Texterna har litet olika karaktär beroende på författaren och bokens mottagare. Böckerna tillhör också olika genrer av litteratur. Bibeln är kristendomens heliga bok och de kristna anser att Gud har inspirerat författarna så att det som står i Bibeln är Guds ord. Böckerna i Gamla testamentet hör också till judarnas heliga skrifter och även inom islam anser man att dessa böcker har ett viktigt budskap. Bibeln skrevs i huvudsak på två olika språk: NT på grekiska och GT på hebreiska. Delar av Esra, Daniel, en vers i Jeremia och några citat av Jesus är skrivna på arameiska. Vissa av dessa ord och uttryck finns kvar även i våra svenska översättningar. Böckerna i så väl GT som NT kan indelas i tre grupper. Gamla testamentet: 1) historiska böcker som främst innehåller berättelser om historiens gång 2) poetiska böcker och vishetslitteratur som innehåller dikter, sånger, ordspråk, visdomsord m.m. 3) profetiska böcker som innehåller profeternas budskap till människorna Nya testamentet: 1) historiska böcker (de fyra evangelierna skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes samt Apostlagärningarna) 2) brev (Paulus brev och allmänna brev) 3) profetisk/apokalyptisk litteratur (Johannes Uppenbarelse) Böckerna är ändå inte renodlade till sin karaktär. De historiska böckerna innehåller också profetiska utsagor (t.ex. av Mose, Elia, Elisha). De profetiska böckerna innehåller också historiska berättelser (t.ex. Hesekiel och Jona) eller har poetiska drag (t.ex. Habackuk). Klagovisorna har troligen skrivits av profeten Jeremia och finns därför bland de profetiska böckerna även om den till sin karaktär är poetisk. De poetiska böckerna innehåller också historia (t.ex. Job) och profetior (t.ex. Psaltaren). Apostlarna berättar, Bibelkuppen

9 Olika bibelöversättningar De första viktiga bibelöversättningarna heter Septuaginta (Gamla testamentet på grekiska) och Vulgata (den första latinska översättningen av hela Bibeln). Den första svenska bibelöversättningen kom ut år 1541 och kallas Gustav Vasas Bibel. Eftersom språket förändras hela tiden kommer det med jämna mellanrum ut nya översättningar. Den översättning som användes under mycket lång tid var från år Av den gav man senare ut varsamt moderniserade versioner. Också privatpersoner, t.ex. David Hedegård och Bo Giertz, har gjort egna översättningar, främst av Nya testamentet. Idag finns det två relativt nya svenska översättningar som används parallellt: Bibel 2000 och Folkbibeln. Bibel 2000 är den officiella versionen i Finlands evangelisk-lutherska kyrka medan Folkbibeln används mer inom t.ex. väckelserörelserna. Många av skillnaderna i de två översättningarna kan sägas vara ytliga och handlar om ordval, meningsbyggnad, namn på platser och personer m.m. Detta får som en följd att i vissa av bibelkryssen här varierar antalet bokstäver i ett namn beroende på vilken bibelöversättning eleverna använder. Men det finns också skillnader i utgångspunkter. Detta gör att speciellt avsnitten om profetiorna i Gamla testamentet ser ganska olika ut. I Nya testamentet visar sig skillnaderna bl.a. i benämningen av den tredje personen i gudomen. I Folkbibeln vill man poängtera att det är frågan om en person och skriver därför den helige Ande. I Bibel 2000 betonar man i stället att det är fråga om en mer opersonlig kraft och skriver den heliga anden, ibland Anden. En annan sak är sedan att man har bytt ut slutändelsen från -e till -a eftersom man i modernt språkbruk småningom frångår maskulina ändelser för adjektiv. I denna handledning används företrädesvis namn och uttryck från Bibel 2000, eftersom det är den officiella översättningen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Allt material för Bibelkuppen 2011 är formulerat så att eleverna kan läsa ur antingen Bibel 2000 eller Folkbibeln. Som komplement kan man använda olika barnbiblar. Förklaringar Bíblos (grekiska) = bok Bíblion (sg), biblía (pl) = liten bok, små böcker testamente (här) = förbund, avtal arameiska = det språk som Jesus och judarna talade hebreiska = judarnas officiella (skrift)språk grekiska = universellt språk på NT:s tid apokalyptisk = som talar om vad som skall hända vid tidens slut apokalyps = uppenbarelse apokryfisk = gömd, fördold, svårbegriplig Bibelhänvisningar I varje bibel finns en innehållsförteckning över alla de böcker som ingår. I vissa fall är listan över både GT:s och NT:s böcker placerad i början av bibeln. I andra fall finns NT:s innehållsförteckning i början av NT. Bibelns böcker är indelade i kapitel och verser. Hänvisningar görs enligt ett standardiserat sätt. Nedan följer några exempel: 1 Kor 13:1 13 Hänvisar till Första Korinthierbrevet, kapitel 13, verserna 1 till 13. Matt 28:20b Hänvisar till Matteusevangeliet, kapitel 28, den senare delen av vers 20. Apg 1:12f Hänvisar till Apostlagärningarna, kapitel 1, vers 12 och efterföljande vers. Apg 2:1ff Hänvisar till Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 1 och obestämt antal verser framåt. 7 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

10 Uppgifter Bibelns böcker och deras indelning (s. 9 och 10) I Bibelbokhyllan GT och Bibelbokhyllan NT ska eleverna fylla i böckernas kategorier och namn. Bibelbokhyllan är en hjälp när eleverna ska slå upp i Bibeln. Öva dig att hitta i Bibeln (arbetsblad s. 11) Uppgift 1: Eleverna arbetar individuellt eller i par. De söker upp givna bibelställen och skriver versens första bokstav på raden. Då bildas två lösenord. Uppgift 2: Eleverna slår upp bibelställen och kombinerar med rätt ord. Arameiska ord i svenska biblar Också i våra svenska bibelöversättningar har en del arameiska ord och uttryck bevarats. Slå upp och läs sammanhangen till dessa ord i Markus evangelium: Mark 5:41 (Talita koum), Mark 7:34 (Effata), Mark 14:36 (Abba), Mark 15:34 (Eloi, Eloi, lema sabachtani) Tilläggsmaterial För allt arbete med Bibeln, dess böcker och innehåll finns det en mängd tilläggsmaterial. Här följer tips om två andra materialbanker med en mängd kopieringsunderlag för arbetsblad åt eleverna. Sök och finn i Bibelns värld Sök och finn i Bibelns värld innehåller nästan 100 sidor arbetsblad som fritt får kopieras för undervisningen. Materialet kan användas i huvudsak från åk 3 och är uppbyggt så att eleverna enskilt eller i par eller grupp löser uppgifterna och söker svar i Bibeln. Arbetsbladen utgår från teman som: personer i Bibeln, Jesu liv, bönen, de tio buden, kyrkoårets högtider samt djur och natur, helg och vardag, yrken och siffror i Bibeln m.fl. Materialet (ISBN ) har i huvudsak gjorts av Gun Ahlberg-Backheden och har getts ut av SLEF-Media (www.slef.fi). Barnens egen arbetsbibel (BEAB) Barnens egen arbetsbibel består av en bok med tillhörande CD-ROM- och Audio CD-skivor. Här finns färdigt för utskrift lektionsplaner, arbetsuppgifter, arbetsblad, sånger m.m. för totalt 55 lektioner utgående från Bibelns böcker. Dessutom finns över 50 inspelade sånger som hänför sig till lektionernas teman. Materialet (ISBN ) har utarbetats av Ruth Bertlin. Materialet är slutsålt, men det har distribuerats gratis till alla lågstadieskolor i Svenskfinland (år 2003). Apostlarna berättar, Bibelkuppen

11 BIBELBOKHYLLAN: GAMLA TESTAMENTET 1. Fyll i böckernas kategorier på etiketterna på hyllorna: HISTORISKA BÖCKER POETISKA BÖCKER OCH VISHETSLITTERATUR PROFETISKA BÖCKER 2. Skriv in böckernas namn på ryggarna. Kolla vid behov i innehållsförteckningen i Bibeln. Om namnet är mycket långt kan du använda förkortningen. Se i listan här under. Esra Pred 2 Mos Dom 3 Mos 5 Mos Am 1 Krön Jos Rut 1 Sam Mal 2 Sam Ob 2 Kung 2 Krön Mik Neh 1 Mos Est Nah Job Klag Ords Sef Jes Jer Ps 1 Kung Hes 4 Mos Hos Joel Jona Dan Hab Hagg Sak Höga V Kopieringsunderlag 9 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

12 BIBELBOKHYLLAN: NYA TESTAMENTET 1. Fyll i böckernas kategorier på etiketterna på hyllorna: HISTORISKA BÖCKER PAULUS BREV ÖVRIGA BREV PROFETISK OCH APOKALYPTISK LITTERATUR 2. Skriv in böckernas namn på ryggarna. Kolla vid behov i innehållsförteckningen i Bibeln. Om namnet är mycket långt kan du använda förkortningen. Se i listan här under. Matt 2 Kor Fil 1 Tim 2 Joh Filem Tit Mark Apg 2 Thess 1 Kor Jak 1 Thess Jud Luk Gal Heb 2 Pet 1 Pet 1 Joh Upp Kol Joh Rom Ef 2 Tim 3 Joh Apostlarna berättar, Bibelkuppen Kopieringsunderlag

13 Arbetsblad Öva dig att hitta i Bibeln Arbeta individuellt eller i par. Uppgift 1 Sök upp den angivna versen i Bibeln och skriv den första bokstaven på raden ovanför. Då bildas två ord. - Luk 9:10 Joh 20:19 Matt 28:20 Matt 3:13 1 Kor 12:12 R Mark 8:14 2 Kor 9:4 1 Kor 13:11 Gal 4:31 R Ä T R Rom 1:6 Apg 1:15 1 Kor 13:9 Ef 1:22 Om du blir snabbt färdig: Konstruera på motsvarande sätt en ordgåta åt någon annan att lösa. Uppgift 2 I början av Apostlagärningarna står det om hur den heliga Anden kom till lärjungarna. Bibeln nämner många saker som beskriver Anden och hans uppgifter. Slå upp bibelställena och dra streck från bibelstället till det som talas om Anden i den versen. Luk 12:12 Joh 14:16 Apg 1:8 Apg 2:18 Apg 4:31 Apg 6:3 Apg 6:5 Apg 9:31 2 Kor 3:6 frimodighet veta vad ni ska säga hjälpare vishet profetera tro liv tröst kraft 11 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

14 Arbetsblad: Bibelkuppen 2009 Idéer för integrering med andra ämnen Musik Grekisk musik Paulus rörde sig en del i den grekiska världen och mötte grekiskt tankesätt och grekisk kultur. Smakprov på den grekiska kulturen får man t.ex. genom deras musik. Grekisk musik presenteras bl.a. i följande musikböcker: Da Capo för åk 5 (Lindholm-Sundqvist, Schildts) I elevboken på s. 134 berättas det kort om grekisk musik. På s. 154 finns sången Syrtaki, som är en gammal grekisk folkdansmelodi. I lärarhandledningen på s berättas kort om bouzouki (långhalsad luta), grekiska danser och Mikis Theodorakis. Dessutom finns arbetsblad som ansluter sig till texten i elevboken. Vi gör musik 4 6 (Engström-Cederlöf, Musik Fazer) I elevboken på s finns tre grekiska sånger, allmän info om grekisk musik och dansbeskrivning till sångdansen Tsakonikos. I handledning med pianoackompanjemang s finns sångerna samt idéer för instrumentspel och rytmer. (Sångerna finns inspelade på kassettband 4, som hör till Vi gör musik-serien). Mikis Theodorakis: Zorbas dans (finns på lyssnarkassett 7A till Vi gör musik-serien). Om man googlar på sångernas namn (Tsakonikos eller Zorbas dans) och video, får man både höra och se hur man dansar. Psalmer Apostlagärningarna handlar mycket om kyrkan och det kristna livet. Psalmer kan användas som uttryck för och beskrivning av den kristna tron. Också i vårt finländska kulturarv har psalmer en stor plats. PsalMedaljeSkoj Projektet introducerades år 2003, men det är fortlöpande och alla intresserade klasser kan komma med när som helst. PsalMedaljeSkoj går ut på att skolelever lär sig sjunga psalmer för att få pins av olika valörer. I pinsjakten ingår ett urval på 55 psalmer fördelade på tre nivåer: brons, silver och guld. PsalMedaljeSkoj är ett redskap för lärare att Apostlarna berättar, Bibelkuppen göra psalminlärning lätt och rolig. Mer information om projektet finns på webbsidan > PsalMedaljeSkoj. Leve Psalmen! På psalm-cd:n: Leve Psalmen! finns 58 psalmer inspelade till hjälp när man lär sig psalmer i skolan. Psalm-cd:n kan köpas på Fontana Media eller Vegashopen. På webbadressen psalmer finns det ett omfattande webbmaterial till varje psalm om författare, kompositörer och innehåll. Webbpsalmboken Psalmboken på webben finns på adressen evl.fi/psalmboken. Måne och sol Morgonsamlingsboken Måne och sol tankar kring psalmer kan också vara till hjälp. Den finns i webbversion på adressen > Material. Nedan finns några förslag på psalmer. Om psalmerna finns på cd:n är de utmärkta med cd, om de finns i PsalMedaljeSkoj är de utmärkta med Pskoj och finns de i morgonsamlingsboken Måne och sol är de utmärkta med bok. Pingst Psb 118 Grip du mig helige Ande (cd, bok) Dop Psb 214 Med vår glädje över livets under (cd) Psb 188 Det finns en plats (cd, bok, Pskoj) Bön Psb 333 Lär mig att bedja av hjärtat (bok, Pskoj) Psb 322 Sanningens Ande (cd, bok, Pskoj) Mission Psb 437 Du för vars allmaktsord (svår text, börja gärna med någon av de andra) Psb 444 Ett Kristusbrev till världen Psb 446 Guds familj är världens största Kärlek och gemenskap Psb 459 I Kristus är ej öst och väst Psb 553 Guds kärlek (cd, bok) Psb 461 Som människor möts vi på vägen (bok) Psb 87 För att du inte tog det gudomliga

15 Geografi och historia Kartor, länder och flaggor Använd kartorna på s till att ta fram platser och orter som var viktiga på den tiden sett ur ett historiskt och bibliskt perspektiv. Gå igenom flaggorna i länderna i dagens Europa och i andra länder som syns på kartan. En tidslinje på väggen i klassen åskådliggör historiens förlopp. Någon i klassen har kanske besökt en semesterort vid Medelhavet. Ta vara på den kunskapen och erfarenheten och be eleverna beskriva den miljö och kultur de upplevt där. Fotografier gör platserna verkliga så att eleverna uppfattar dem som orter med verkligt liv och rörelse även idag. Kartan i A4-storlek finns på sidan 17. Historia på dagens turistorter Vissa av de orter som nämns nedan besökte Paulus under sina missionsresor. Alla orter som nämns är inte med i tävlingen. På sin första resa besökte Paulus Cypern. I staden Pafos kom den romerska ståthållaren Sergius Paulus att tro på det Paulus predikade om och därmed blev Cypern det första landet med en kristen regent. I staden Pafos finns fortfarande en pelare som bär aposteln Paulus namn. Enligt legenden i trakten bands Paulus här och fick motta 39 piskrapp för att han predikat evangeliet. Pryglingen måste ha skett innan Sergius Paulus konverterade till kristendomen. Under sin andra missionsresa återvände Paulus till många av de platser han tidigare besökt. Han reste då tusentals kilometer över de berg som idag utgör centrala Turkiet. En stad i Turkiet som också idag förknippas med Paulus är staden Efesos. Det gamla Efesos var en imponerande stad med bad, bibliotek, teater och marknadsplats. Gatorna var belagda med marmor. I dag görs utfärder från bl.a. turistorterna Marmaris och Icmeler till Efesos. Efesos är ett av Turkiets viktigaste och mest fascinerande ställen för arkeologiska utgrävningar. Huvudstaden i Grekland, Aten, är fortfarande en intressant stad. I Aten gick Paulus omkring och inför Areopagen höll han sitt tal. Sök mera information om staden och forska i Atens historia. Ta fram Akropolis, Areopagen, Parthenon-templet, Erechthion-templet, Agoran m.m. En annan stad med lång historia är Korinth, som ligger c. 80 km väster om Aten, på halvön Peloponnesos. Nordväst om Aten, på det grekiska fastlandet ligger staden Delfi. Under antiken fanns det i stadens Apollontempel ett berömt orakel. Det arkeologiska området i Delfi blev år 1987 uppsatt på Unescos världsarvslista. På resan till Rom led Paulus skeppsbrott och man strandade på ön Malta (Melite). I staden Rabat finns St. Paul s Church, en kyrka från 1500-talet. Invid den finns St. Paul s Grotto. Det sägs att Paulus skulle ha vistats i den grottan när han var på Malta. (Det finns en annan ö, strax utanför Greklands västkust, som också kallades Melite, och utgående från beskrivningen i Apostlagärningarna är det mer troligt att det är denna ö som Paulus flöt i land på.) De tidigast dokumenterade olympiska spelen genomfördes år 776 f.kr. i Olympia, vid berget Olympos. Det finns flera berg som heter så, men det som gäller är det berg som ligger på västra Peloponnesos. Olymposberget var de högsta gudarnas boning och Olympia var alla grekers gemensamma helgedom och festplats. År 1988 blev Olympia uppsatt på Unescos världsarvslista. 13 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

16 Idéer för integrering med andra ämnen forts. Medelhavets matkultur Ta upp olika matkulturer i klassen, t.ex. genom att elever som kommer därifrån eller har turistat eller bott där berättar. Be eleverna beskriva olika maträtter de upplevt. Be dem beskriva hur det smakade och vilka ingredienser där fanns. Samtala om hur olika matkulturer spridit sig också till Finland: grekisk mat, libanesisk, turkisk (kebab), italiensk (pizza och pasta) etc. Exempel: Grekland I Grekland är maten annorlunda än i det övriga Europa. Maten och matvanorna är mycket Medelhavsinspirerade. Den typiska restaurangen är tavernan. Där kan man beställa moussaka eller dolmades. Man äter gärna färsk fisk t.ex. bläckfisk, skaldjur och hummer. Lammkött är också vanligt. Oliver och olivolja hör till matlagningen. För grekerna är måltiderna viktiga för det är då man umgås med varandra. Grekisk sallad 1 huvud isbergssallad 4 tomater 2 gröna paprikor 2 gula lökar oliver 200 g fetaost i tärningar 3 msk olivolja 2 msk vinäger svartpeppar salt Skölj salladsbladen, paprikan och tomaterna. Skär dem i bitar. Löken skalas och skärs i ringar. Allt blandas i en skål. Blanda vinäger, peppar och salt, tillsätt oljan. Häll såsen över salladen och blanda om. Fetaosten och oliverna läggs överst i salladen. Tzatziki 3 dl turkisk eller grekisk yoghurt (eller naturell yoghurt) 1 gurka 2 3 vitlöksklyftor finhackas 1 msk olivolja 1 msk vinäger ½ dl finklippt dill (efter tycke och smak) lite salt (kan lämnas bort) Om du använder naturell yoghurt bör den rinna av i t.ex. ett kaffefilter någon timme på förhand för att den ska bli tjock. Riv gurkan fint och låt rinna av någon timme på förhand så att den inte blir så vattnig. Rör ihop allt och servera som ett tillägg till maten, som dippsås till små saltgurkor eller pålägg på bröd. Konsthistoria och arkitektur Ta reda på mer och arbeta kring grekiska tempel och olika slag av arkitektur, t.ex. olika pelare (korintiska, joniska, doriska etc.) Tidslinjer På nästa sida finns tre tidslinjer. Den nedersta visar åren 2000 f. Kr. till 2000 e. Kr. Den mittersta linjen förstorar upp de första 100 åren efter Jesu födelse. Den översta linjen visar dagarna mellan Palmsöndagen och Pingst c. år 33 e. Kr. Kristi himmelsfärdsdag Pingstdagen Påskdagen (torsdag) (söndag) Jesus visade sig i olika sammanhang för olika personer under 40 dagar Palmsöndagen (söndag) Jesus for till himlen Den heliga Anden kom Stilla veckan Jesus uppstod c. år Paulus andra c. år 5 c. år 33 missionsresa Paulus födelse Jesus dog, c. år uppstod, Paulus första c. år c. år 59 for till himlen missionsresa Paulus tredje Paulus resa Jesu födelse missionsresa till Rom c. år 35 c. år 49/50 c. år 67/68 Stefanos stenades Apostlamötet c. år 57 Paulus i Jerusalem Paulus arresterades avrättades c. år 35 i Jerusalem Paulus omvändelse Kristendomen Patriarkerna Kungarna till Finland Abraham Saul Isak David Den kristna Salomo Jakob Mose Jesu födelse kyrkan delades Martin Luther Vi idag Apostlarna berättar, Bibelkuppen

17 Pingstdagen (söndag) Den heliga Anden kom Kristi himmelsfärdsdag (torsdag) Jesus for till himlen Jesus visade sig i olika sammanhang för olika personer under 40 dagar Påskdagen (söndag) Jesus uppstod Palmsöndagen Stilla veckan c. år Paulus andra missionsresa c. år 5 Paulus födelse c. år 59 Paulus resa till Rom c. år Paulus tredje missionsresa c. år Paulus första missionsresa c. år 33 Jesus dog, uppstod, for till himlen Jesu födelse c. år 67/68 Paulus avrättades c. år 49/50 Apostlamötet i Jerusalem c. år 35 Stefanos stenades c. år 57 Paulus arresterades i Jerusalem c. år 35 Paulus omvändelse Kristendomen till Finland Den kristna kyrkan delades Martin Luther Vi idag Patriarkerna Abraham Isak Jakob Mose Jesu födelse Kungarna Saul David Salomo 15 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

18 Apostlarna berättar, Bibelkuppen

19 17 Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011

20 Kyrkan blir till Lukas och Apostlagärningarna Apostlagärningarna skrevs av samma person som skrev Lukas evangelium. Han var läkare. Också mottagaren är den samma: Theofilos. Han är annars okänd, men av tilltalet att döma verkar han ha varit en förnäm person. Apostlagärningarna förkortas Apg. De tolv lärjungarna/ apostlarna Efter att Judas Iskariot hade förrått Jesus och sedan tagit sitt eget liv var det bara elva lärjungar kvar (Matt 28:16), förutom alla andra efterföljare till Jesus förstås. Tolv är ett symboliskt, men också ett heligt, tal (t.ex. Israels tolv stammar) och därför valde man en efterträdare till Judas. Det blev Mattias. Det kan man läsa om i Apg 1:15 26 (ingår inte i tävlingen). Jesu dop- och missionsbefallning, Jesu himmelsfärd I Matt 28:18 20 finns orden som allmänt kallas Jesu dop- och missionsbefallning. Bland annat det här bibelstället ligger till grund för all missionsverksamhet. Jesus framhåller att han inte ska lämna de utsända ensamma i uppdraget. Han säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han lovar också att sända en hjälpare som ska ge dem kraft: den heliga Anden. Under 40 dagar efter sin uppståndelse visade sig Jesus för sina lärjungar både i Galileen och i Judeen. Till himlen for han från Olivgårdsberget/Oljeberget utanför Jerusalem. Efter detta gick lärjungarna tillbaka in i staden och väntade på den hjälpare som Jesus hade lovat sända. Och det hände på pingsten, tio dagar senare, d.v.s. 50 dagar efter påsk. Treenigheten: Fadern, Sonen, den heliga Anden Ett av de intellektuellt svåraste begreppen inom kristendomen är treenigheten. Gud består av Fadern (Skaparen), Sonen (Jesus, Frälsaren), och den heliga Anden (Hjälparen). De är skilda personer men samtidigt bara en. I den kristna matematiken gäller att = 1. Treenigheten brukar ofta symboliseras av en triangel. Den har tre sidor men är samtidigt bara en triangel. Apostlarna berättar, Bibelkuppen 2011 Pingst Judarna firade pingsten som en skördehögtid som firades i början av veteskörden. Det var en fest när man tackade Gud för skörden. Festen inföll 50 dagar efter påsk. Namnet pingst kommer från det grekiska ordet för femtio. Judarna förknippar också festen med händelsen på Sinai berg, när Mose fick ta emot de tio buden av Gud. Pingsten var en av vallfärdshögtiderna och folk från hela den judiska världen brukade bege sig till Jerusalem för att få vara med om festligheterna vid templet. De kristna firar högtiden för att den heliga Anden kom över lärjungarna som frimodigt började berätta om sin tro. Genast efter det bildades den första kristna församlingen i Jerusalem, som det står om i Apg 2. Pingst kallas kyrkans födelsedag. 18 Matt 28:16 20 Jesus sänder ut sina lärjungar, dopoch missionsbefallningen Apg 1:1 14 Löftet om och väntan på den heliga Anden, Jesu himmelsfärd Apg 2:1 14 Pingsten, den heliga Anden utgjuts, Petrus predikan Apg 2:36 47 Omvändelse och dop, 3000 nya lärjungar, de troendes gemenskap

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

APOSTLAGÄRNINGARNA - BAKGRUND (Lars Mörling 2011)

APOSTLAGÄRNINGARNA - BAKGRUND (Lars Mörling 2011) APOSTLAGÄRNINGARNA - BAKGRUND (Lars Mörling 2011) Författare Lukas är entydigt utpekad som författaren bland kyrkofäderna. Man bör betrakta Lukasevangeliet (Luk) och Apostlagärningarna (Apg) som ett enda

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner

Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner 23 En kruka med olja Elisa kunde se att den unga änkan var förkrossad. Hon kastade sig ner framför den gamle profetens fötter och snyftade: Min fordringsägare kommer för att ta mina två söner till slavar!

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen

Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Den mångkulturella församlingen Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför

Läs mer

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska

Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska 11 Livets flod Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Församlingens hemlighet

Församlingens hemlighet Församlingens hemlighet Församling, gudstjänst och nattvard har varit centrala delar i det kristna livet ända sedan den första pingsten. De hänger ihop. I livet, liksom i den berättelse som bildar ram

Läs mer

Om Bibelläsningsutmaningen

Om Bibelläsningsutmaningen Om Bibelläsnsutmanen BIBELLÄSNINGSUTMANINGEN - HELA VÄRLDEN LÄSER är ett spännande initiativ som startade i Storbritannien år 2010. De första att ta det till sig var Hythe kår och det spreds senare bland

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Bibelsamlingar på. Barnläger

Bibelsamlingar på. Barnläger Bibelsamlingar på Barnläger Tema: Gud vill använda oss och vi behöver varandra! Av Sofia Svensson och Ingela Forslund EFS och Salt Västerbotten, 2008 Rev: 2015 för Salt riks Det här bibelstudiematerialet

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Apostlagärningarna, bibelstudium 32 Kapitel 6 Sju församlingstjänare utses 1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden.

DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11. Den heliga anden. DEN FÖRSTA PINGSTEN PINGSTDAGEN (ÅRGÅNG A) B) (8 24 JUNI MAJ 2014) 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Apg 2:1-11 Den heliga anden Den heliga anden När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

ANDRA TESSALONIKERBREVET

ANDRA TESSALONIKERBREVET ANDRA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2015 Andra Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2015) Bakgrund (bakgrundsstudiet liknar 1Tess eftersom det är kort tid mellan breven) Filippi Berea Tessalonika

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer