The Creative Class Theory

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Creative Class Theory"

Transkript

1 The Creative Class Theory Sammanfattning med kommentarer av Professor R Floridas teori om förrändring av villkoren för arbete, fritid, samhälle och vardagsliv i den kreativa ekonomin Koncept v

2 Denna PM är författad inom ramen för Vägverkets och Svenska Kommunförbundets projekt "TRAST", Trafik för en attraktiv stad och utgör delredovisning beträffande teoribildning om städer som tillväxtmotorer. Projektledare har varit Sari Wallberg, Svenska Kommunförbundet. Sammanfattning och kommentarer har skrivits av Björn Fallström, SWECO FFNS Arkitekter i Göteborg. Omslag: Levande staty, Ramblan, Barcelona, november Fotograf: Björn Fallström. Baksida: Handelshögskolans försök med Buzz-marketing på Harry Hjörnes plats, Göteborg, maj Fotograf: Björn Fallström. Övriga foton är royaltyfria från Matton bildbyrå, om inte annat anges. 2

3 Richard Florida - Hirst professor vid George Mason University, Washington, USA. Foto: Bild från Nu gäller det för världens städer att kvalificera sig bland de regioner som kan attrahera de största talangerna och därmed lägga grunden för fortsatta näringslivsetableringar, innovationer och välstånd. De regioner som har det bästa människoklimatet och den mest attraktiva fysiska miljön kommer att bli vinnare, spår professor Florida, USA. Denna PM utgör en sammanfattning och kommentar av The Creative Class Theory så som den beskrivs i den litteratur som utgivits de senaste åren. Underlag utgör också Floridas föreläsningar i ämnet i Köpenhamn september 2003 och i Helsingfors februari Bakgrund Richard Florida är Hirst professor vid School of Public Policy vid George Mason University, Washington, USA och Senior Fellow vid Brookings Institution, Washington, USA. Florida har en stående kolumn i tidskriften Information Week. Tidigare var Florida professor i regionalekonomisk utveckling vid Heinz School of Public Policy and Management vid Carnegie Mellon University, USA och han har även innehaft gästprofessurer vid såväl MIT (Massachusetts Institute of Technology) som vid Harward University s Kennedy School of Government. De senaste åren har Florida rönt en enorm uppmärksamhet i sitt hemland men också i Europa och på andra håll för sin forskning. Den handlar om hur den ständigt pågående 3

4 Roddare från Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. Foto: från strukturomvandlingen förvandlar förutsättningarna för näringsliv, dagligt liv och fritid för dagens och framtidens samhällsmedborgare. Städer runt om i USA och Kanada men nu också i Europa och i vår närhet senast Köpenhamn och Helsingfors gör vad de kan för att tillämpa Floridas slutsatser i egna framgångsstrategier. Tillkomsten av The Creative Class Theory beskrivs av Florida med utgångspunkt i staden Pittsburghs moderna historia. Pittsburgh utvecklades under 1900-talet som en av de viktigaste fästena för USAs tyngre industri inom stål, kemi, elektronik. Stålkrisen i början på 80-talet skördade industrijobb i Pittsburgh. Stadens invånarantal sjönk från invånare till mindre än hälften! Viljan att etablera strategier som motverkade recessionen var stor och federala medel investerades på nationalekonomernas inrådan. Receptet vid den tidpunkten var strategier för en kraftfull etablering av högteknologisk industri. Stor koncentration ansågs skapa förutsättningar för säkra arbetstillfällen och därmed för välfärden. Carnegie Mellon University i Pittsburgh etablerade sig som ett av världens främsta universitet inom högteknologi med specialisering inom bl a mjukvara. Såväl Bill Gates som Steve Jobs har varit verksamma där. Pittsburgh fick också ett viktigare medicinskt center. Tillsammans med industrins egna forsknings- och utvecklingsavdelningar etablerades ett kraftfullt innovationskluster där synergier mellan universitet och näringsliv gynnades. Florida fick efter ett antal år som professor i Pittsburgh ett förordnande som gästprofessor vid Harvard. Hans uppdrag blev att studera mekanismerna i innovationskluster och staden Pittsburgh användes som en fallstudie. Vid den här tiden hade ett groddföretag vid Carnegie Mellon University - Lycos - utmärkt sig och vuxit till ett nav för innovation. Stora förväntningar knöts till det industriella kluster som börjat växa upp runt omkring Lycos i Pittsburgh en lysande stjärna som framhävdes som exempel på en lyckosam strukturomvandling. Samma dag som Florida installerades vid Harward var tidningarnas huvudnyhet Lycos to move to Boston. Pittsburgh s stolthet valde frivilligt att avstå från den närhet till Carnegie Mellon University med dess forskningsresurser och de synergier dessa 4

5 erbjudit och som också skapat företagets framgångar. Det var helt enkelt för kostsamt för Lycos att rekrytera talanger till Pittsburgh när de redan fanns på plats i Boston. Nationalekonomerna begrep hur faktorer som tillgång till kompetens och högteknologisk koncentration verkade men uppenbarligen var någon ytterligare viktig faktor verksam här. Det blev Floridas forskningsgrupps uppgift att ta reda på vad. Forskningen pågick i fem år och ledde fram till The Creative Class Theory. Attityder och preferenser karterades systematiskt hos de talanger som Lycos och andra spetsteknologiföretag inom näringslivet är beroende av för sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. I omfattande intervjuundersökningar utforskades olika preferenser för val av livsstil och bostadsort. Svaren lät inte vänta på sig: de intervjuade berättade att de i första hand valde bostadsort utifrån vilken livsstil de önskade sig. De livsstilar som var vanligast bland de tillfrågade gjorde enligt Florida städer med ett välutvecklat kulturliv på gatunivå och en god tillgång till naturmiljöer för rekreation till förstahandsval. Intervjupersonerna uppgav också att de heller inte flyttade till en stad för ett arbete utan att det krävdes ett stort urval Platser måste erbjuda en thick labor market 1. Så småningom avgränsade forskningsprojektet s k Kreativa center bland USAs storstadsregioner, där fler livnär sig inom anställningar där kreativitet genererar det ekonomiska mervärdet, än på andra platser. Dessa centra beskrivs av Florida som vår tidsålders ekonomiska vinnare då de samtidigt uppvisar hög innovationstakt och hög tillväxttakt inom högteknologibranscher 2 parat med en regional vitalitet i fråga om ökande sysselsättningsgrad och befolkningsökning 3. Den kompletta temperaturmätaren levereras i det s k kreativitetsindex som rangordnar USAs regioncentra i olika storleksordningar och som snabbt vunnit erkännande som nyckelindikator för tillståndsbeskrivning. Tillväxtstrategier har runt om i USA börjat antas för att förmå den egna regionen att vinna positioner något som dessutom blivit en mycket god PR-strategi i konkurrensen om de mest eftertraktade hjärnorna. The Creative Class Theory beskrivs i boken The Rise of the Creative Class som kom för snart tre år sedan. I boken förklarar Florida ingående de trender som hans forskarteam hittat i attityder och beteenden inom den kreativa klassen. Växande företag måste försöka rekrytera, tillfredsställa och behålla dessa för att klara den hårdnande internationella konkurrensen. Vad som också beskrivs är hur fokus nu flyttas från vad företagen erbjuder till vad städerna kan erbjuda kunskapseliten. I fokus hamnar stadsmiljöerna. Betydelsen av att dessa fungerar som arenor och katalysatorer för att gynna klimatet människor emellan är det budskap som hamras in. Förra året publicerade Florida en försmak på slutsatser från den forskning om kreativitet i Europa som utgör den naturliga fortsättningen på den ursprungliga forskningen baserad på data om Amerikanska storstadsregioner. Florida målar upp en mycket smickrande bild av situationen i bl a Skandinavien. Det särskilt toleranta samhällsklimat man finner här sägs vara vår främsta konkurrensfördel. Frågan är om vi känner igen oss och om vi kan göra bruk av de kulturellt betingade försprång Florida tillskriver oss. I den kreativa ekonomin är ingenting statiskt. 1. The Rise of the Creative Class, s The Rise of the Creative Class, s The Rise of the Creative Class, s

6 The Rise of the Creative Class Florida beskriver i bokens inledande del hur framväxten av den mänskliga kreativiteten frambringar vår tids paradigmskiften som den avgörande attraktionskraften i ekonomiskt liv. Florida beskriver kreativitetens natur och hur den uppenbarar sig i näringslivet. En viktig slutsats Florida drar är att vi nu är inne i den kreativa ekonomin. Paradigmskiftet har inträffat och som grund för slutsatserna presenteras begreppet den kreativa klassen d v s en definition av en ny samhällssektor den kreativa sektorn med en statistisk indelning av medborgarna efter arbetets art och bedömda kreativa innehåll. Egen källforskning ligger till grund. I del två går Florida in på vad som motiverar och attraherar kreatörer i deras arbetssituationer och anställningsförhållanden. Slutsatserna om vad som driver och lockar individer i 6

7 denna spretiga delmängd av befolkningen bygger på enkäter och djupintervjuer. Tidigare normer, regler och mekanismer sätts allt mer ur spel. Nya förutsättningar gäller för att organisera arbete som kräver ett högt kontinuerligt kreativt uttag från skapare, specialister och dess ledare än vad som gällt under tidigare industriella skeden. I del tre förklaras fritidens betydelse för kreatörernas förmåga att erhålla inspiration och ladda batterierna. Skillnaderna mellan traditionell uppdelning på arbetstid och fritid och den totala integrering av inspiration och experimentering som fordras för kreativa språng beskrivs. Uppgifter hämtas bl a från Floridas enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper. I den avslutande delen diskuterar Florida vilka sociala och kulturella strukturer som har bättre förutsättningar att lyckas i den kreativa tidsåldern och vad detta beror på. Betydelsen av stadsmiljöns egenskaper utreds. Tillväxtstrategier baserade på visioner för stadsutveckling illustreras med exempel från såväl USA som Europa. Den kreativa tidsåldern Tidigare slutsatser om tekniska innovationer som främsta drivkraft för ekonomisk utveckling kan inte stå för sig självt, hävdar Florida. För effektiviteten hos varje teknologi krävs en hel uppsättning organisatoriska, sociala och ekonomiska justeringar. "De stora undren i vår tid är inte vad tekniska artefakter i sig kan göra eller hur fort de vunnit terräng, utan den eruption av mänsklig kreativitet som har producerat dessa ting." (s 26) "Framgångsfaktorn för ekonomisk utveckling blir i stället hur man bäst föder och sedan tappar av den kreativa masugn som potentiellt finns inom varje enskild människa." (s 37) Dagens ekonomi är i grunden en kreativ ekonomi. "Kunskap och information är verktyg och råmaterial för kreativiteten." (s 44) Därmed menar Florida att det är lämpligare att tala om det kreativa samhället än kunskaps- eller informationssamhället. De årliga investeringarna i forskning och utveckling har ökat med 800 % de sista 50 åren. Samtidigt har antalet patent per år ökat med 250 %. Antalet forskare och ingenjörer per capita har ökat från 4/1000 till 18/1000 invånare och antalet artister, konstnärer och författare med 375 % under det senaste halvseklet, från 3,5/1000 till 9/1000 invånare. USA har över 40 % av världens avkastning inom den kreativa kärnindustrin, vilket indikerar att strukturomvandlingen hittills hunnit längst The Class där. Structure (percent of Work Force) Percent of Total Workforce Creative Class Super Creative Core Working Class Service Class Agriculture Year 7

8 Den kreativa klassen består av människor som adderar ekonomiskt värde genom kreativitet. Floridas definition av klass betonar hur människor organiserar sig själva i sociala grupperingar primärt baserat på deras ekonomiska funktion. "Sociala och kulturella preferenser, konsumtion och köpvanor liksom sociala identiteter härstammar i allt från denna." (s 68) Den kreativa klassen äger inte produktionsmedlen i fysisk bemärkelse deras egendom finns i deras huvuden. I något avseende fick Marx till slut rätt konstaterar Florida. I den amerikanska arbetsmarknadsstatistik som Floridas forskargrupp använt har följande yrkesgrupper hänförts till delmängden kreativa yrkesutövare: Företagsledningar, affärs- och finansmän, jurister, läkare och friskvårdskonsulenter, tekniker, försäljningsansvariga. Till en super-kreativ kärna räknas datatekniker och matematiker, arkitekter och civilingenjörer, psykologer, sociologer, lärare, bibliotekarier, konstnärer, designers, underhållare, professionella atleter samt anställda inom media. Framväxten av den kreativa ekonomin har skett de senaste två decennierna. Industrisektorn och servicesektorn har i tur och ordning kulminerat som de dominerande. Den kreativa sektorn sysselsatte vid millennieskiftet över 30 % av arbetskraften i landet och dess ekonomiska köpkraft utgjorde en ännu större andel. Med inflytande över sitt arbete och stark köpkraft får den kreativa klassens värderingar stor betydelse i samhället, även om vi talar om en grupp som är långt ifrån homogen, hävdar Florida. Baserat på intervjuer och fokusgrupper har han grupperat vanligt förekommande värderingar längs tre linjer: Stark preferens för individualitet, meritokrati (kunskap skänker erkännande), mångfald och öppenhet i alla dess manifestationer utifrån ett egennyttigt perspektiv. 8

9 Arbete Vi utbildar för många hårfrisörer och kosmetologer och för få skickliga verkstadsarbetare. Vad är det som gått snett? Uttalandet kom från Pennsylvanias näringslivssekreterare. Florida frågade ofta sin publik och sina intervjuoffer: Om du hade två karriärer att välja på, var skulle du arbeta i en verkstad med god lön och livstids anställning, eller i en hårsalong med lägre betalt och osäkra framtidsutsikter? Om och om igen blev svaret i salongen. "En mer stimulerande miljö, flexibilitet, rimliga sanitära förhållanden, arbete med människor, alltid uppdaterad när det gäller trender samt möjlighet till egen påverkan om kreativa beslut. Tydliga resultat kommer av arbetet genast och drömmar om vidare berömmelse och rikedom kan förverkligas senare." (s 86) Lön är nödvändigt men inte tillräckligt i den kreativa ekonomin. Utan inbördes ordning är följande faktorer högt värderade och i olika kombinationer avgörande för kreativa individer: "utmaning och ansvar, flexibilitet, stabil omgivning och säkra jobb, ersättning, professionell utveckling, erkännande bland jämlikar, stimulerande kollegor och ledare, spännande arbetsinnehåll, en uppskattande företagskultur, lokalisering samt samhällsperspektiv." (s 91) En framträdande slutsats från intervjuer och fokusgrupper är att den kreativa klassen anpassat sig till den horisontella arbetsmarknaden. Platta organisationer erbjuder få karriärvägar och i stället blir det viktigt att kunna ställa arbetsgivare mot varandra för att nå villkor som är tillfredsställande. Städer som erbjuder tydliga kluster inom olika branscher har företräde. Myten om den fria agenten avfärdas dessa måste oftast ta oinspirerande och föga lönsamma uppdrag för att klara uppehället förutsättningarna för kreativitet är generellt sett bättre i en anställningssituation. Att vara mänsklig Plug-In förknippas inte med någon automatisk måluppfyllelse. "Bulken av det kreativa humankapitalet arbetar för företag eller vid institutioner". (s 106) En avdelning i The Rise of the Creative Class ägnas åt hur många amerikanska företag i den kreativa ekonomin gjort sig av med formell dress-code när det gäller arbetsklädsel. Själva avsaknaden av formell klädsel upplevs av kreativa människor som tecken på att företagets organisation i sig själv är öppen för mångfald, även när det gäller tankar och preferenser, menar Florida. Sammantaget tas den informella klädseln som intäkt för möj- 9

10 ligheten att arbeta flexibelt samt uttrycka sin identitet. Efterfrågan på informalitet påverkar självfallet även arkitekturen i företagens kontorslokaler. Tillsammans med ökande behov av att frigöra kreativ potential leder detta till layouter som maximerar kontakten mellan värderade medarbetare. Särskild uppmärksamhet ägnas pausytor (där människor kan möta varandra i informella samtal, min kursiv) som placeras centralt. Vad som motiverar kreativa människor och som får jobbet gjort är föremål för Floridas efterforskningar om hur ledarskap utvecklats i de mest framgångsrika företagen i olika kunskapsintensiva branscher. Inre motivation, horisontella strukturer och frivilliga medlemskap har skapat högkvalitativa produkter som t ex Linux operativsystem och Apacheservern som används i många företags nätverk, berättar Florida. I den nya verkligheten ställs lagarna om anställningsvillkor på huvudet. I stället för kollektivavtal söker den kreativa klassen överenskommelser som inkluderar skulpterade arbetsbeskrivningar och individuellt anpassade anställningsvillkor. "Målsättningen är att erbjuda den mix av trygghet, flexibilitet, typ av utmaning och annat som den enskilde söker". (efter Rousseau, s 135) Föregångare när det gäller nytänkande om anställningsförhållanden och arbetsmiljö var General Electrics forskningsavdelning och Bell s laboratorier. Dessa företag brydde sig inte om vad deras nya adepter gjorde om dagarna och resurser ställdes till förfogande så länge patenten som kom fram registrerades i företagets namn. Företagens ledningar behövde helt enkelt erbjuda sådana arbetsplatser för att attrahera toppforskare från deras akademiska miljöer, argumenterar Florida. Enligt data från BLS (Bureau of Labor Statistics) som Florida analyserat, arbetar den kreativa klassen mer än alla andra. Trycket från behovet av ständig förändring och högt tempo är genomgripande. "Allt förändras ständigt allt från hedgefonder till potatischips kommer i en ständigt ökande variation av modeller eftersom den kreativa ekonomin primärt baseras på att sälja nyheter, variationer och modifikationer. Massor av människor behöver därför arbeta länge med all uppgradering och produktdifferentiering". (s 147) Mycket står på spel affärsmässigt och risker behöver fördelas. Kreatörerna får ofta hantera detta för sina arbetsgivare mot bra betalt, säger Florida. Kreativt arbete äter tid. Enligt undersökningar Florida citerar känner sig många i den kreativa ekonomin också stressade när behovet av kvalitet i varje minut ökar, särskilt gäller det fritiden. 10

11 Liv och fritid Redan på 50-talet uppmärksammades sambanden mellan kreativitet och upplevelser. Florida refererar till psykologen Carl Rogers forskning. "Det ökade behovet av upplevelser är en direkt följd av att ekonomins efterfrågan på kreativitet växer." (s 168) Florida har genom sina intervjuer dokumenterat den kreativa klassen som en aktiv grupp människor. "De deltar (...) sällan i tidsödande aktiviteter av något slag, eftersom (...) de inte har någon tid att ödsla med". (s 170) Detta inkluderar t ex att se på när andra idrottar på sin lediga tid. Status bland kreativa kommer av vilka upplevelser de gör. Kvaliteten på upplevelserna avgör. Aktivt uteliv värderas mycket högt som metod att ladda batterierna och särskilt då aktiviteter som kräver såväl mental koncentration som hårt fysiskt arbete. Då finns helt enkelt inte finns utrymme att grubbla på svåra problem i det dagliga arbetet, menar Florida och nämner klättring och motionscykling som exempel. För den dagliga inspirationen vilket kan vara kl 22 efter ett långt andra arbetspass endast avbrutet av ett besök på gymet, behöver de kreativa göra kulturella upplevelser. Deltagarna i Floridas fokusgrupper och intervjuer berättar att de föredrar kultur på gatunivå, "eftersom det ger dem möjlighet att uppleva andra kreatörer tillsammans med deras kreationer. Kulturen är på street-level eftersom de den tenderar att bilda kluster längs särskilda gator." (s 183) Florida räknar som viktiga komponenter i den stadsmiljö som bär kulturen upp caféer, restauranger, barer, varietéer och utställningar särskilt de som kombinerar med mat och dryck, konstgallerier, bokhandlare och andra affärer, små scener, biografer och olika hybrider av platser som t ex kombinerade bokhandlare/thesalonger/ teatrar eller gallerier, om de också har levande musik, gärna belägna i skyltfönster eller byggnader konverterade från annat ändamål. Den kulturella "scenen" får sin förlängning till trottoaren med middagsbord, musiker, försäljare, artister och förstås massor av förbipasserande vid alla dygnets tidpunkter. Alla elementen förstärker upplevelsen av de 11

12 Casting till dokusåpan "Streetsmart" - Experiment om Buzz-marketing, Handelshögskolan i Göteborg, maj Foto Björn Fallström övriga. Gatuscenen gör det möjligt för deltagaren att modulera intensiteten i upplevelsen från aktivt deltagande som nightclubbing till lugna platser att höra jazz medan man smuttar på en cognac eller bara hittar en spännande bok i ett antikvariat, säger Florida. Florida diskuterar i ett kapitel utifrån Graña och Brooks forskning, den kreativa klassens inträde som den slutgiltiga upplösningen och sammansmältningen av å ena sidan bourgeoisien och å andra sidan bohemia. Arbete mot livet i stort, eller ekonomi och kultur som separata sfärer med distinkta värden, system som kan tillåtas interagera endast på särskilda sätt, blandas helt och hållet i den kreativa tidsåldern. Positioner flyttas förbi en regelrätt kombination av tidigare etiska förhållningssätt. Sammansmältningen har blivit så djup att de ursprungliga komponenterna inte längre är synliga, menar Florida. Individerna i den kreativa klassen "ser sig själva som först och främst kreativa människor med kreativa värderingar som arbetar på allt mer kreativa arbetsplatser och som har en särskilt kreativ livsstil. I denna mening representerar de en ny mittfåra som sätter normer och takten för samhället som helhet." (s 211) Samhället Med Internet och andra it-innovationer liksom förbättringar av transportinfrastrukturen har många debattörer ifrågasatt platsens roll i ekonomin och samhället. Tänkandet som Florida refererar till argumenterar att det inte längre är nödvändigt för människor som arbetar tillsammans att också vara tillsammans, så det kommer de inte heller att vara. Tvärtemot Kelly och andra förespåkare för synsättet att space ersätter place i den nya ekonomin hävdar Florida att platser får allt större betydelse. "Inte nog med att människor i sig själva förblir högt koncentrerade utan detta gäller även ekonomin i sig självt - högteknologi-, kunskapsbaserade och kreativitetsdrivna branscher som leder så mycket av den ekonomiska utvecklingen - fortsätter att koncentrera till specifika platser". (s 219) Kreativa människors beslut om lokalisering härrör från platsers kvalitet. Enligt Florida har platsens kvalitet tre dimensioner: "vad som finns där, vem som är där samt vad som händer." (s 232) Den kreativa klassen flyttar från traditionella industristäder och även från soliga regioner till platser som Florida betecknar som Kreativa Centra. Dessa lyckas 12

13 Bar Centro, espressobar på Kyrkogatan i Göteborg, Centum för ett kluster av små specialiserade butiker för konnässörer av olika slag. Foto Björn Fallström attrahera på grund av att de kreativa människorna vill leva där. De "tillhandahåller det integrerade ekosystem eller habitat där alla former av kreativitet artistisk och kulturell, teknologisk och ekonomisk kan slå rot och blomstra." (s 218) Kreativa människor föredrar autentiska miljöer och letar efter samhällen med "högkvalitativa lockelser och upplevelser, en öppenhet i det mänskliga klimatet för diversitet av alla slag och över allt annat samhällets förmåga att värdera deras identitet som kreativa människor." (s 218) Florida refererar till Oldenburg när han betonar betydelsen av s k third places. Platserna är varken hemma eller på arbetet utan i stället mindre formellt belastade, betecknade "hjärtat i ett samhälles sociala vitalitet" (s 226) I Floridas fokusgrupper berättar kreativa människor att sådana platser (caféer etc) spelar en nyckelroll för att göra ett samhälle attraktivt då "människor allt mer lever ensamma och byter jobb oftare. De fyller ett tomrum genom att de tillhandahåller färdiga arrangemang för möten och interaktion." (s 226) Floridas forskningsgrupp har ordnat USAs större regioner efter hur stor andel av arbetskraften som är sysselsatt i kreativa yrken. Bland USAs städer med över 1 miljon invånare utgör den kreativa klassen över 35 procent av invånarna. Inte bara de största återfinns i toppen när andel av befolkningen inom den kreativa klassen jämförs, utan flera mindre städer finns med bland de ledande i Floridas framställning. Den kreativa klassen är heller inte avgränsad till välkända högteknologi- eller artistmetropoler men flera får hög rankning på grund av att de har större universitet, forskningscentra eller statsförvaltningar som hjälper upp deras status. Resultatet visar på att en djup och omvälvande förändring håller på att inträffa. USAs arbetskraft håller på att omlokalisera sig. De vinnande regionerna tar kreativt humankapital från platser som saknar de särskilda lockelser som kreativa personer förknippar med den livsstil som de föredrar. I Floridas fokusgrupper säger de saker som: Jag passar inte in där, Den staden har det inte eller Det är inte för mig. (s 242) "Nyckeln till ekonomisk tillväxt ligger inte endast i förmågan att attrahera den kreativa klassen men i att överföra denna underliggande fördel till kreativ ekonomisk avkastning i form av nya idéer, nya affärer inom högteknologi samt regional tillväxt." (s 244) 13

14 Sambanden mellan Kreativitet, Tolerans och ekonomisk tillväxt enligt Florida, Källa: Europe in the Creative Age. För att bättre spåra dessa kvalitéer utvecklade Florida och hans forskarkollegor måtttet Kreativitetsindex. Detta är en mix av fyra lika värderade faktorer: 1) Den kreativa klassens andel av arbetskraften, 2) Innovation mätt som antal patent per capita, 3) Högteknologiska industriandelar (Milken Institute s Tech Pole Index) samt diversitet, representerat av ett särskilt index som beskriver andelen homosexuella i befolkningen. Valet av närvaro av homosexuella i samhället som indikator för diversitet, förklaras med att de som grupp har varit utsatta för särskilt hög grad av diskriminering. Försök att integrera dem i samhället har mött kompakt motstånd. I någon mån utgör gruppen den sista gränsen för mångfald i vårt samhälle och som sådan utgör en stad som välkomnar homosexuella också en stad som välkomnar alla typer av människor. De kan kallas den kreativa tidsålderns kanariefåglar (liknelsen med brittiska kolgruvor). Koncentrationen av homosexuella representerar en ledande indikator på att en plats är öppen och tolerant. "Dessa kvalitéer är i synnerhet viktiga för många sysselsatta inom den högtekonlogiska sektorn liksom för kreativa människor i allmänhet. Till att börja med, många är invandrare eller människor som flyttat från en region till en annan. Många växte upp stämplade som nördar; några har extrema vanor och klädsel." (s 258) Florida kallar de regioner som får högst kreativitetsindex som Kreativa Centra. USAs ledande kreativa centra är enligt uppdaterad information på Floridas hemsida - San Fransisco, Austin, Boston, San Diego och Seattle. "Framväxten av kreativa centra har en dramatisk effekt på innovation, tillväxt inom högteknologi och potentialen för ekonomisk tillväxt i ett längre tidsperspektiv." (s 248) De bakomliggande faktorerna för regionalekonomisk tillväxt rubricerar Florida som 3T: Teknologi, Talang och Tolerans. Var och en är nödvändig men i sig själv en otillräcklig förutsättning. För att attrahera kreativa människor måste en plats ha alla tre, enligt Florida. Här är argumentationskedjan för Floridas revision av den regionalekonomiska förklaringsmodellen: Regional ekonomisk tillväxt möjliggörs av kreativa människor som föredrar att leva på platser som har mångfald, tolerans och är öppna för nya idéer. Mångfald ökar oddsen att en plats attraherar olika typer av kreativa människor med olika uppsättningar av skicklighet och idéer. Platser med en mångfald av kreativa människor har lättare att generera nya kombinationer. Mångfald och koncentration samverkar för att 14

15 I stadskärnorna finns lockelser som kreativa människor gärna förknippar med en attraktiv livsstil, t ex barer utomhus - här "Storan", Göteborg. Foto Björn Fallström. underlätta kunskapsflödet. Större och mer mångfaldiga koncentrationer av kreativt kapital leder till högre innovationstakt, högteknologiska verksamheter, arbetstillfällen och slutligen ekonomisk tillväxt. "Kreativt kapital är viktigare för regional utveckling än humankapital eller förekomsten av högteknologisk industri i sig själv, eftersom bägge dessa ting är formade runt det kreativa kapitalet. Det finns mycket att vinna ekonomiskt på att vara ett öppet, inkluderande och diverst samhälle. För att lyckas behöver regioner tillhandahålla alla de tre T:na. Om de misslyckas kommer de att distanseras." (s 265) En av hörnstenarna i resonemanget om T=tolerans är Floridas angrepp på Putnams teori om kopplingen mellan socialt kapital och samhällets välstånd. I den kreativa ekonomin gynnas platser med lägre socialt kapital: "Platser med starka band och höga nivåer av traditionellt socialt kapital genererar fördelar för insiders och gynnar därför stabilitet, medan platser med lösare nätverk och band är mer öppna för nykomlingar och därför gynnar nya kombinationer av resurser och idéer." (s 273) Florida refererar till Cushings arbete om klassificeringen av samhällen med nivåer av olika socialt kapital, där den lägsta nivån sammanfaller med de Kreativa Centra Florida identifierat. "Städer behöver ett människoklimat till och med mer än de behöver ett näringslivsklimat. Samhällen behöver investera i de slags livsstilsoptioner som folk i den kreativa ekonomin verkligen vill ha utan en sådan strategi kan en stad inte förbli ett växande högteknologiskt center." (283). Sprawl i amerikanska städer håller nu på att vändas mot en renässans för stadskärnan. Stadsboende och kontor i centrala lägen efterfrågas starkt. Många städer har iscensatt kostsamma program för att revitalisera sina döda down-towns. Orsakerna är flera, förklarar Florida: stadskärnorna har blivit säkrare, luften är renare. Stadskärnorna har också blivit förstahandsvalet för den kreativa livsstilen och de lockelser som följer med den. Allt fler skjuter upp föräldraskap eller till och med avstår, vilket gynnar stadslivet. Fler är singlar längre upp i åldrarna och stadskärnorna fungerar för att matcha nya par. Städer drar nytta av sin historiska roll som entré-zoner för invandrare. Stadskärnor till blir kuvöser för innovation när högteknologiföretag föredrar centrala lokaliseringar där det kreativa kapitalet ändå finns samlat. Universiteten bidrar till en bredare stadsmiljökvalitet. De speciella kvalitéer som en gång gav upphov till den höga koncentrationen av bohemer och homosexuella i San Fransisco hotas nu av gentrifikation. I dessa gruppers 15

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen?

Nr 9 Juni 2002. Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Nr 9 Juni 2002 Kunskapskluster i Stockholmsregionen? Kunskapskluster i Stockholmsregionen? 2 Förord Sedan början av 90-talet har många offentliga näringspolitiska insatser syftat till att bygga upp eller

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Jakten på det nya kapitalet

Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala konkurrensen om kompetens Jakten på det nya kapitalet Tove Lifvendahl Kristina Lindahl von Sydow Sylvia Schwaag Serger FORES 2014 Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala

Läs mer

Kreativitet och konkurrenskraft

Kreativitet och konkurrenskraft Kreativitet och konkurrenskraft - en kritisk granskning av rådande teorier om urban utveckling Rapport 2008: 2 Förord Vad är hönan och vad är ägget när det gäller städers utveckling: Är det tillgången

Läs mer

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. The war of talents Arbetsgivarna mobiliserar Personlig utveckling viktigast för dagens unga Kina satsar på kompetenshöjning profil

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Ingen åt sitt öde Kunskapsreform för en bättre framtid

Ingen åt sitt öde Kunskapsreform för en bättre framtid Ingen åt sitt öde Ingen åt sitt öde Kunskapsreform för en bättre framtid Per Unckel Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2002 GRAFISK FORM: SILVER FOTO AV FÖRFATTAREN: RIKSDAGEN SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Kreatören som strategisk resurs

Kreatören som strategisk resurs Kreatören som strategisk resurs En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning Magisteruppsats Ekonomistyrning Vårterminen 2010, 15 hp Författare: Charlotte Ekström 850627 Frida Sundberg

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Den kreativa sektorn

Den kreativa sektorn Den kreativa sektorn Ett verktyg utvecklat för att beskriva och förstå den kreativa sektorn - tillämpat på Norrköping Rapport 2006-03-14 Mia Sas, Fredrik Sunnergren och Heléne Jonsson Förord För några

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

#AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER

#AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER #AllaBehövs EN DEBATTSKRIFT OM INVANDRINGENS POSITIVA EKONOMISKA EFFEKTER ALEXANDER CRAWFORD MIKOLAJ NOREK APRIL 2015 OMSLAGSBILD: ANDREW R. WHALLEY #AllaBehövs En debattskrift om invandringens positiva

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

FÖRSTUDIE HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERINGEN AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

FÖRSTUDIE HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERINGEN AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN FÖRSTUDIE HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERINGEN AV KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2014 2 Den här förstudien utreder möjligheten att med hjälp av specifika satsningar stödja

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Världen tittar på Småland/Blekinge Småland och Blekinge har gemensamt uppdragit OECD att utföra en Territorial Review över de fyra regionerna. Rapporten beskriver

Läs mer

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster

Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster Exemplet IT- och telekomföretag i Kista Dzamila Bienkowska och Charlotta Hedberg arbetslivsrapport nr 2006:1 issn 1401-2928 Tema: Rörlighet på arbetets

Läs mer

Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2001 2002

Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2001 2002 RAPPORT FRÅN ESBRIS FÖRELÄSNINGSSERIE Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2001 2002 FÖRELÄSNINGSSERIEN ESTRAD ARRANGERAS AV ESBRI 1 Välkommen till Esbris Estrad! Magnus

Läs mer

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm

2/05. Utveckling av kommunikationsnätverk. Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm 2/05 En sjätte reflektion från forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation Utveckling av kommunikationsnätverk i kunskapsföretag Robin Teigland Handelshögskolan i Stockholm Sven

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Urban livsstil som lockar

Urban livsstil som lockar nr 1 2008 en tidning från regionplane- och trafikkontoret TEMA: Consumer City Urban livsstil som lockar SAMSPEL Konsument, producent och plats ger näring till varandra och stimulerar framväxten av nya

Läs mer