Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet."

Transkript

1 Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen av de mänskliga rättigheterna i sina liv och hur lite som krävs för att konsekvenserna av en oberäknelig regims agerande ska bli ödesdigra för landets invånare. Låt olika grupper, 4-5, föra ett samtal kring situationer där förtryck förekommer. Olika grupper kan arbeta kring olika teman: bli mobbad, bli utsatt för skvaller, vad får man tycka/inte tycka i klassen, hur ska man se ut/inte se ut på skolan, att bli utfryst, att bli hotad eller annat tema ni finner angeläget i er klass. Låt sedan grupperna bygga mänskliga statyer som illustrerar förtryck: förnedring, övergrepp, förföljelse, mobbning, utfrysning. Varje grupp visar upp sin staty-bild för den övriga klassen, som får möjlighet att göra ett begränsat antal justeringar så att förtrycket bryts i staty-bilden och den förtryckta personen får upprättelse. Avsluta gärna med ett samtal kring hur det kändes att vara förtryckare, den förtryckta och den/de som justerade bilden. Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Dela upp eleverna i mindre grupper. Låt varje grupp skriva ned vilka rättigheter de tycker att alla människor borde ha och låt de sedan enas om vilka tio som de i gruppen anser är de allra viktigaste. Låt grupperna presentera för varandra vad de kommit fram till och sedan kan varje grupp skriva ned vilka rättigheter de tycker är så viktiga i gruppen att de skulle överväga att fly, om de blev fråntagna dessa rättigheter. Övningen syftar till att få bättre förståelse för vilka omständigheter flyktingar flyr från. Gå igenom den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Låt eleverna i mindre grupper ge exempel på vad varje artikel innebär för dem i deras vardag och diskutera ifall det kan finnas skillnader i samhället mellan olika grupper, eller om alla i samhället åtnjuter samma rättigheter. Övningen syftar till att nå insikt i hur rättslös och utsatt en enskild person kan vara i ett land vars regim inte står för demokratiska värden och respekt för de mänskliga rättigheterna. Bör all information vara fri? Vad säger den norska respektive den svenska lagen om till exempel förtal, hets mot folkgrupp och egenmäktigt förfarande? Har man rätt att yttra förnedrande omdömen om kamrater i klassen? Var går gränserna?

2 I spelet strävar vi efter att skapa en situation som liknar den många flyktingar ställs inför när de tvingas fly för att komma i säkerhet och få skydd. Vår förhoppning är att eleverna genom spelet ska komma i kontakt med de känslor, svåra avväganden och beslut man som flykting, under stor press, måste ta. Dela in klassen i par. Låt varje par lista de fem starkaste känslorna de tror att de skulle känna i samma situation som karaktären i spelet och sedan diskutera hur väl de tror att de skulle hantera dessa känslor. Övningen syftar till att få en förståelse för vad det innebär att tvingas fly från sitt land. Låt eleverna söka efter information, på nätet, i litteratur, eller genom att intervjua någon med flyktingbakgrund i närmiljön, och ta reda på vad en flykting fick med sig hemifrån vid flykten, och vad som styrde deras val. Man kan också dela upp klassen i mindre grupper och låta de söka efter information om vad flyktingar från olika länder, i olika flyktsituationer söker ta med sig. Övningen syftar till at själv reflektera över hur det skulle kännas att bli tvungen att lämna sitt land för att undgå krig och förföljelse. Ge eleverna i uppgift att lista tio saker de helst skulle vilja ta med sig vid en flykt. Det ska ske på egen hand under begränsad tid och utan att diskutera med någon annan. Låt eleverna sen presentera sakerna för resten av klassen. Deras uppgift blir sen i små grupper, på tid, sålla bland de saker varje elev valt så att det bara blir fyra saker kvar för var och en av dem. Övningen syftar till att kunna sätta sig in i känslan av att vid överhängande fara bli tvungen att brådstörtat fly från sitt land. Diskutera med eleverna om hur de tänkte när de valde och valde bort saker. Diskutera huruvida de hade velat ändra sina val om de hade kunnat. Diskutera vad man värderar/inte värderar och varför, inför en okänd situation. Diskutera rädslan, paniken och ovissheten i karaktärens situation för över diskussionen på eleverna och hur de hade känt sig i motsvarande situation.

3 Spelet ska ge eleverna en förståelse för de svårigheter en flyende ställs inför och de beslut flyktingen tvingas ta under stor press och med fara för sin säkerhet. Dela upp klassen i grupper. Ge eleverna i uppgift att söka efter information om vittnesmål och berättelser om varför människor har flytt och hur de har flytt från sitt land. Använd källor som faktawebben och Internet samt dagstidningar och skönlitteratur. Sedan kan varje grupp välja ett par flyktingars öden från olika världsdelar och återberätta för den övriga klassen. Övningen syftar till mer kunskap om orsakerna till flykt samt vilka risker människor tar och utsätts för under själva flykten. Dela upp klassen i olika grupper. Låt sen varje grupp bli tilldelad ett land som många har flytt ifrån eller flyr från idag. Eleverna ska sen på olika sätt ta reda på hur situationen är eller har varit i flyktingarnas hemland och forska kring de vanligaste skälen till att människor flyr från just det landet. Olika människorätts-organisationer som Amnesty och Human Rights Watch har länderinformation och information om enskilda flyktingöden på sina webbplatser.varje grupp får sen redovisa vad det de kommit fram till i respektive land de forskar kring. Övningen syftar till att förstå mer av den politiska och sociala situationen i flyktingens hemland och vilka olika typer av skäl det kan vara som ligger bakom att människor flyr. Dela in klassen i grupper om 3-4 personer. Låt alla i vardera grupp komma på något som de behöver för att fly från sitt hemland där gränserna nu är stängda. Exempelvis karta, kompass, överlevnadskit, kunskap om minfaran, falsk identitet, hjälp från människorättsorganisationer, pengar mm det är elevernas fantasi som sätter gränsen. Ställ sen upp tolv personer på tre rader (fyra personer på varje rad). De är hinder för de andra att ta sig ut ur landet. Det kan vara gränsvakter, passkontrollanter, angivare, polis mm. Eleverna väljer själva vilken kategori de ska gestalta men de måste ha bestämt sig innan flyktingarna som ska fly kommer fram till dem. En grupp går fram till ett hinder en av personerna i gruppen agerar frontfigur. Om hindret är att visa sitt pass och den personen inte har något pass, kan hon/han inte fly. Hon/han får kliva åt sidan. Då återstår tre personer i gruppen. De går vidare till nästa rads hinder. Samma sak upprepas. Är man fyra personer i gruppen kan resultatet bli att bara en person klarar sig. Är man tre i gruppen kanske ingen kan lämna landet om de inte kan passera hindren. Övningen syftar till att få en inblick i de faror den flyende ställs inför då han eller hon ska lämna sitt land.

4 Avsikten med spelet är att få eleverna att uppleva de praktiska svårigheter man möter under en flykt. Men också att bli medveten om vilka beslut man måste ta för att klara sig själv. 1. Dela upp eleverna i fyra olika grupper. 2. Ge sen varje grupp en tillhörighet ex. släktingar, nära vänner, grannar och ytligt bekanta. 3. Ge några i de respektive grupperna problem att hantera som funktionshinder, kroniska sjukdomar, hög ålder, små barn med mera. 4. Ge alla grupper samma scenario. De ska fly och tre personer måste tyvärr bort i varje grupp. 5. Ställ grupperna i varsitt hörn av klassrummet. Kan alla i gruppen ge sig av och fly tillsammans? Skulle det äventyra gruppens säkerhet? Inom varje grupp ska nu medlemmarna enas om vem i gruppen som inte kan följa med då det finns risk för att hela gruppen skulle kunna försättas i fara under flykten. De som blir bortröstade får ställa sig i mitten av rummet och vid genomgång ange de skäl de anser är starka nog för att få vara kvar i gruppen. Efter genomgången av dessa skäl får gruppen fatta beslut om att en av de bortröstade i gruppen får komma tillbaka. Diskutera efteråt i klassen hur det kändes att välja bort personer trots att man visste att följderna kan bli katastrofala för dem som stannar kvar i landet. Diskutera också hur det kändes att bli bortröstad och kvarlämnad. Övningen syftar till att öka förståelsen för de svåra valsituationer en flykting ställs inför. Låt eleverna skriva en lista med fem saker de skulle tycka vore det värsta med att komma till ett nytt land helt ensam. Diskutera det sedan i klassen. Övningen syftar till att kunna leva sig in i vad det innebär att komma ensam och tomhänt till ett nytt land och ha en oviss framtid. Många flyktingar är tvungna att betala agenter pengar för att skaffa falska pass eller bli smugglade över gränsen. Diskutera i klassen vad som är rätt eller fel när det gäller att hjälpa människor att fly. Som bakgrundsmaterial till diskussionen: Låt eleverna söka efter information om Raoul Wallenberg, som organiserade en räddningsaktion vilken räddade livet på ett stort antal ungerska judar. Låt eleverna läsa om det norska fartyget Tampa som ändrade kurs för att rädda 438 asylsökande i Indiska oceanen i augusti Låt eleverna finna information om människohandel och smuggling.

5 Lämpliga informationskällor är till exempel människorättsorganisationer på Internet, artiklar på faktawebben eller dagstidningar och litteratur. Övningen syftar till att ge eleverna mer kunskap om hur en del människor visar civilkurage för att rädda medmänniskor medan andra utnyttjar människors utsatthet. Låt eleverna diskutera fritt kring hur de tror att de skulle känna sig i en flyktsituation. Vad som skulle vara värst att hantera respektive enklast.

6 I spelet går flykten från hemlandet först till ett grannland. Men i det här fallet kan inte personen på flykt söka asyl där. Det politiska läget i grannlandet är instabilt, landet saknar en flyktinglagstiftning och flyktingmottagning. Flyktingen i spelet känner sig otrygg där och vill vidare till ett annat land Låt eleverna söka information på faktawebben, internet samt i litteratur om nedanstående frågor. Ge eleverna i uppgift att söka efter information om baltutlämningen i Sverige efter andra världskriget och om judarsom avisades av grannländer då de sökte emigrera från Tyskland före andra världskriget. Några baltiska flyktingar kände sig inte trygga i de nordiska länderna efter kriget utan flydde vidare till Nordamerika. Låt eleverna söka efter information om flyktingar från de nordiska och baltiska länderna på 1940-talet. Dela in klassen i grupper och låt varje grupp koncentrera sig på flyktingsituationen i ett eller två länder i regionen vid den tiden för att sedan redovisa inför klassen. Ett alternativ kan vara att låta en grupp intervjua första eller andra generationen baltiska/nordiska flyktingar i Norden eller läsa om deras upplevelser i litteraturen och återberätta deras historia för klassen. Diskutera i klassen hur situationen såg ut i de baltiska och nordiska länderna vid den här tiden och vad som ledde till flykten. Om man frågar flyktingar vad de hoppas på kommer de flesta att säga: fred och en möjlighet att återvända hem. Men frivilligt återvändande är bara en av flera lösningar för flyktingar i världen av idag. Dela in eleverna i grupper och ge dem i uppgift att söka information på faktawebben om Att återvända hem Integration i första asyllandet Integration i ett annat land Låt sedan grupperna redovisa inför klassen. Många har aldrig någonsin kunnat drömma om att bli flyktingar. De trodde att konflikten och brotten mot mänskliga rättigheter skulle kunna förebyggas. Men det är den svåraste frågan av dem alla. Det finns inget verksamt avtal mellan medlemsstaterna i FN om hur flyktingsituationer ska kunna förebyggas. Man diskuterar sanktioner, nedrustning och om det ska vara tillåtet för enskilda nationer eller FN att gripa in i andra länders inre angelägenheter. Dela in eleverna i grupper eller par för att föra en fri diskussion om allt de kan komma på som skulle kunna förebygga att människor tvingas fly. Låt eleverna skriva upp sina idéer på ett blädderblock eller tavlan för att redovisa inför klassen. Deltagarna får möjlighet att ta ställning till hur det kan kännas att vänta på besked om asyl. Det finns fyra alternativ, t ex ilska, ångest, apati samt ett öppet alternativ för de elever som inte känner igen sig i de andra tre alternativen. Hörnen i rummet representerar dessa fyra alternativ. Ledaren läser upp alternativen och deltagarna väljer var och en det hörn som bäst motsvarar hur de tror de skulle känna. Efter detta diskuterar

7 respektive grupp vad som fått dem i gruppen att välja just sitt hörn. Slutligen berättar medlemmar i grupperna för hela klassen varför de valt som de gjort. Om någon under redovisningens gång ändrar åsikt och vill byta grupp så går eleven till det hörn de tycker bäst stämmer med deras känsla. Övningen syftar till att kunna förstå vilka känslor det kan vara förknippat med att vänta på besked om asyl. Många faktorer i samhället påverkar vår politiska uppfattning oavsett vilken fråga det gäller. Den här övningen ska hjälpa eleverna att bli mer medvetna om vad som påverkar våra åsikter. Dela in klassen i mindre grupper och be dem skriva upp var och en i gruppen på post-it lappar vad det är som påverkar deras åsikter. Låt sedan gruppen gemensamt sätta upp sina lappar på ett ark papper och rangordna faktorerna utifrån vad som påverkar dem mest. Diskutera i klassen vad som påverkar våra åsikter i allmänhet och vad som påverkar vår uppfattning om andra människor som till exempel flyktingar. Övningen syftar till större medvetenhet om vad som påverkar våra åsikter och vikten av att ifrågasätta stereotypa föreställningar om flyktingar. Låt eleverna i grupp fundera över hur det skulle vara att börja sitt liv i ett nytt land. Låt varje grupp komma överens om tio yttranden: Hur jag skulle vilja bli bemött i det nya landet Vilka egenskaper jag önskar att jag själv hade Vad jag skulle vilja veta om det nya landet Övningen syftar till att förstå svårigheten med att komma som flykting till ett nytt land.

8 Spelet utspelar sig på en flyktingförläggning i ett asylland. Syftet är att få eleven att inse hur alienerad och utsatt man är när man inte kan förstå eller göra sig förstådd och ändå är i behov av hjälp för att komma till rätta i det nya landet. I hemlandet hade den asylsökande familj och ett socialt nätverk. Nu står hon/han helt ensam. Många asylsökande oroar sig också för sina anhörigas säkerhet i hemlandet. Låt eleverna diskutera kring vad som behövs för att börja om på nytt. De flesta flyktingar har få tillhörigheter med sig till det nya landet. Ge eleverna utgångsläget att det enda de har är kläderna de bär vid tillfället för övningen. Låt sen var och en gå fram och visa en sak var som de behöver. De får dock inte prata bara gestikulera, teckna på tavlan eller mima/dramatisera utan ord. Diskutera i klassen vilka känslor du skulle hysa för ditt hem om du var tvungen att flytta till ett annat land. Skriv upp på ett blädderblock vad eleverna tar upp att de skulle sakna. Övningen syftar till att förstå hur det är att börja om från början med allt. Flyktingar är vanliga människor precis som alla andra. Skillnaden är bara att de varit utsatta för fara och andra svåra upplevelser och förluster. Asylsökande och nyanlända flyktingar har många olika behov. Det finns många organisationer som hjälper flyktingar. Det kan vara myndigheter som driver speciella projekt, frivilligorganisationer eller stödgrupper som flyktingar själva har organiserat. Många organisationers verksamhet bygger på frivilliga insatser. Låt ett par grupper elever kontakta organisationer på orten som verkar för flyktingars rättigheter eller sök information om dessa organisationers stöd till flyktingar på Internet och låt eleverna gruppvis redovisa dessa organisationers arbete för flyktingar inför klassen. Det kan vara Amnesty, Röda korset, Rädda barnen, Caritas eller någon annan frivilligorganisation. Många flyktingar har varit utsatta för traumatiska upplevelser. Det kan vara viktigt att veta om en flykting varit utsatt för tortyr eller inte, både när man behandlar den asylsökandes ansökan om asyl men också för att kunna ge den asylsökande stöd och hjälp. Tortyr är en mycket smärtsam upplevelse och laddat med känslor av skuld och skam. Många flyktingar har svårt att tala om vad de varit med om, trots att de kanske söker hjälp för besvär som beror på tortyren. Flera rehabiliteringscentra för tortyroffer har skapats runt om i världen. Låt en grupp elever ta reda på hur flyktingar som utsatts för tortyr kan få hjälp på deras ort. Många ensamma flyktingbarn far illa i asylländerna. De har ofta svåra upplevelser bakom sig och kommer till ett främmande land utan föräldrar eller andra vuxna anhöriga som stöd. Bland annat Rädda Barnen arbetar för ett bättre flyktingmottagande av dessa barn. Låt en grupp elever ta reda på fakta om ensamkommande flyktingbarn; hur många de är, vilka problem de har och vilken roll bland annat frivilligorganisationer som Rädda barnen spelar för att hjälpa dem. Övningen syftar till större insikt i de särskilda problem flyktingar och asylsökande kan ha och vilken hjälp som kan finnas att få i samhället.

9 Låt alla elever lista tre viktiga saker de absolut behöver sina vänner till och tre saker de absolut behöver sin familj till. Ta sen först bort möjligheten att vända sig till sina vänner de är nu ensamma i ett nytt land och låt dem då välja någon/några andra som ska ersätta vännerna. Ta sen bort familjen och låt eleverna ersätta dem med någon/några andra. Diskutera vilka vägar eleverna skulle ta om ingen anhörig eller vän fanns att vända sig till. Övningen syftar till att leva sig in i vad det innebär att inte ha ett socialt nätverk runt sig. Om Ensamkommande flyktingbarn: Ilon Wikland har skildrat sin barndom tillsammans med barnbok-författarinnan Rose Lagercrantz i den utgivna boken Den långa, långa resan (Stockholm 1995). Ilon Wikland, illustratör, kom till Sverige som flykting vid 14 års ålder från Estland. Hon är framför allt känd för sina illustrationer av Astrid Lindgrens böcker.

10 I spelet får eleverna ta ställning till om några personer är flyktingar eller invandrare. Rätten att söka asyl och få skydd mot förföljelse är grundläggande i internationell rätt. Vad som skiljer flyktingar åt från andra människor som kan vara i behov av hjälp är flyktingarnas behov av internationellt skydd. Många människor kan vända sig till sitt lands myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda, även om det kan brista på sina håll. Det kan inte flyktingar. UNHCR har fått i uppdrag att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl. Först och främst ska UNHCR se till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Dessutom har flyktingar rätt till familjeåterförening. Be eleverna i klassen att ange vad de uppfattar är asyl. Dela sedan ut en kopia av följande text: Att tvingas på flykt är ofta resultatet av flera gradvis framväxande bakgrundsorsaker. Men ibland sker något plötsligt som utlöser ett händelseförlopp vilket leder till flykt. Asyl är när en annan stat ger dem som är på flykt tillträde till sitt territorium och ger dem skydd. Till sist kan en del, som är lyckligt lottade, finna en permanent lösning på sin situation och de upphör att vara flyktingar. Diskutera i klassen vad asyl kan innebära. Rätten att söka asyl finner vi i artikel 14 i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Läs artikel 14, punkt ett och två i klassen och diskutera. Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter finner du i faktawebben i Mot alla odds. Be klassen läsa artikeln Asyl genom historien på faktawebben och diskutera varför olika kulturer och religiösa riktningar har accepterat att ge asyl till politiskt förföljda genom tiderna. Förklara begreppet asylsökande för klassen det är en person som passerat en internationell gräns och sökt asyl i ett annat land. En asylsökande har begärt skydd och har rätt att inte förpassas till ett land där han eller hon skulle komma i fara. Att samla in information om övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter i olika länder är av stor betydelse för organisationer som stödjer flyktingar och arbetar för mänskliga rättigheter. Amnesty International har en stor avdelning på sitt huvudkontor som forskar kring länderinformation. De använder sig av många olika källor för att bevaka händelserna i ett visst land. Dela in klassen i olika grupper och ge varje grupp i uppdrag att studera var sitt land på webben och situationen i det landet vad gäller mänskliga rättigheter. Amnesty International och Human Rights Watch är bland annat två människorättsorganisationer med sådan information. Eleverna ska också försöka få fram vilka källor människorättsorganisationen hänvisar till i informationen om landet ifråga. Även UNHCR har landinformation på sin engelska webbplats. Be grupperna redovisa i klassen vad de kommit fram till och diskutera betydelsen av att ha flera källor, oberoende av varandra, för att stärka tillförlitligheten i uppgifterna. Övningen syftar till att få kunskap om vad asyl innebär och vilka som har rätt att få det. FN definierar en flykting som en person som befinner sig utanför det land, som han eller hon är medborgare i och som inte kan återvända på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin etniska tillhörighet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. Men UNHCR:s arbete går ofta ut på att ge skydd och hjälp åt människor som flyr en kombination av förföljelse, väpnad konflikt och

11 kränkningar av mänskliga rättigheter. Tidvis hjälper UNHCR också internflyktingar med skydd och bistånd då de befinner sig i flyktingliknande situationer. Vad är förföljelse? För att få flyktingstatus ska migrationsmyndigheterna i ett land besluta ifall en enskild asylsökande har en välgrundad fruktan för förföljelse. Men hur man definierar en persons välgrundade fruktan kan bero på den tolkning myndigheten gör. Låt eleverna arbeta parvis och presentera en egen definition av begreppet förföljelse. De kan arbeta med följande påståenden och markera i vilka fall de anser det vara fråga om förföljelse. Då alla elever är klara med sin övning kan klassen jämföra gruppernas svar och definitioner. Jag är rädd för att bli arresterad på grund av mina politiska åsikter och tortyr förekommer i mitt land Det är olagligt för mig att tala på mitt eget språk offentligt eller att döpa mitt barn till ett namn på vårt språk. Min bror har satts i fängelse därför att han har åsikter som vår regering inte gillar. Jag kan inte få ett bättre jobb därför att mina papper visar att jag tillhör en viss religiös grupp. Mina föräldrar vill tvinga mig att gifta mig med en person som jag inte alls vill gifta mig med. Jag får inte utöva min religion. Det är olagligt. Militärtjänsten är obligatorisk i mitt land. Jag vill inte vara i armén. Jag tycker att det militären gör i vårt land är fel. Jag har blivit trakasserad därför att jag tillhör en viss etnisk grupp. Polisen blundar för övergrepp av den här typen. Jag är rädd för att bli utsatt för det igen. Jag vill lämna mitt land, men det är olagligt att resa ut. Jag är en homosexuell man och homosexuella relationer är förbjudna i vårt land. Om folk i min by visste om min sexuella läggning så är jag säker på att de skulle bränna ned mitt hus och tvinga mig att flytta. Jag är rädd. Jag är aktiv i vår fackförening och andra aktivister i facket har försvunnit och sedan hittats mördade. Min dotter är svårt sjuk och vi har inte råd att betala för den hjärtoperation som hon så väl behöver. Nu söker vi asyl i ett annat land. Jag har redan suttit åtta år i fängelse för att ha kritiserat regeringen på ett möte för allmänheten. Nu är jag rädd för att bli fängslad igen. Mitt politiska parti har nyligen förklarats olagligt. Jag vill köpa mer mark och utvidga vår gårds ägor. Men det är olagligt att äga mer än 25 hektar. Till stöd för sin diskussion kan eleverna läsa frågor och svar om flyktingars skydd på fakatwebben. Övningen syftar till att förstå vad asyl innebär och bakgrunden till att man söker det. Låt eleverna ge uttryck för begrepp eller ord relaterade till själva flykten genom att de gruppvis formar statyer med sina kroppar. Varje grupp tilldelas var för sig, i skrift, ett ord eller begrepp att fundera på, t ex flykt, gräns, fruktan, jagad, skräck, förlust, avvisad eller välkommen med mera. I grupperna diskuterar eleverna sinsemellan och formar sedan med sina kroppar en staty som förmedlar den gemensamma tolkningen av det ord eller begrepp som gruppen tilldelats. Varje grupp visar sedan sin staty för resten av klassen.

12 Resten av klassen betraktar statyn. Var och en associerar fritt till vad de ser och skriver ned ord eller korta meningar som rubrik till var och en av de bilder statyerna skapar Låt eleverna parvis jämföra sina intryck och rubriker. Fråga sedan eleverna i varje grupp hur det kändes att gestalta just deras ord eller begrepp. Eventuellt kan eleverna sedan utifrån sina rubriker skriva en kort berättelse och illustrera den med en teckning eller utklippt foto från dagstidning. Övningen syftar till bättre insikt i den osäkerhet och rädsla som en flyende känner under själva flykten.

13 Spelet utspelar sig på en skola i ett klassrum på karaktärens första dag. Han/hon kan inte språket och förstår inte vad som förväntas av honom/henne. Tanken är att få eleverna att fundera över hur det är att som flykting komma ny till en klass utan att kunna språket och vad man kan göra för att få flyktingelever att känna sig välkomna i skolan. Vad har flyktingarna med sig i bagaget när det gäller upplevelser och erfarenheter och hur påverkar det dem i det dagliga livet i det nya landet? Be eleverna läsa intervjuer med flyktingar på faktawebben. Dela sedan in eleverna i mindre grupper. Låt de föreställa sig att de är i en flyktings situation och nyss har anlänt. Be grupperna göra en lista över vad de skulle behöva i det nya landet: Omedelbart Efter sex månader. Denna lista kan användas som utgångspunkt för en diskussion i klassen om flyktingars speciella behov. Övningen syftar till att få eleverna att fundera över flyktingars behov när de håller på att rota sig i ett nytt land och hur de upplevelser flyktingarna bär med sig kan påverka deras tillvaro. Låt eleverna läsa intervjuer med ungdomar på fakta-webben som berättar om hur det var att börja i en ny skola utan att kunna språket. Dela sedan in klassen i grupper och låt dem diskutera hur det skulle kännas att komma till en skola som flykting. Lägg sedan lappar med nummer 1 6 i en lång rad på golvet. Siffrorna 1 och 6 markerar ytterlighetsuppfatt-ningar. På nr 6 håller man med helt och hållet, på nr 1 håller man inte med alls. Läraren ger eleverna flera påståenden: Viktigast som ny i skolan är att skaffa kompisar Viktigast som ny i skolan är att vara rätt klädd Viktigast som ny i skolan är att ha rätt saker (ex. mp3-spelare) Viktigast som ny i skolan är att synas Viktigast som ny i skolan är att skaffa bra betyg Viktigast som ny i skolan är att smöra för lärarna Deltagarna ställer sig vid den siffra där de tycker att de hör hemma. Låt deltagarna motivera varför de ställt sig på respektive siffra, antingen enskilt eller genom att diskutera i grupper. Berätta sedan för de övriga. Eleverna kan ändra åsikt efter att ha hört en annan uppfattning. Låt gärna eleverna motivera bytet. Övningen syftar till att reflektera över hur det skulle vara att komma till en ny skola i ett nytt land mitt i terminen. Prata tillsammans om musik, klädsmak, åsikter, erfarenheter, religion mm. och hur det påverkar människor. Hur lätt/svårt det är att stå fast vid en egen åsikt då gruppen tycker annorlunda. Låt alla elever tillsammans bestämma ett antal kategorier utifrån diskussionen (kläder, religion, musik mm.). Dela upp tavlan i kategorierna och låt eleverna skriva/sätta 3-5 lappar med saker de skulle tycka vore det värsta med att komma som ny mitt i terminen. Låt eleverna sedan rangordna alternativen. Diskutera sen hur man kan förenkla för den/de nya att lätt komma in i den nya klassen.

14 Övningen syftar till att reflektera över hur annorlunda saker och beteenden som vi upplever som självklara kan vara i olika länder. Det i sin tur kan påverka hur lätt eller svårt det är att komma in i den nya klassen.

15 Spelet utspelar sig i en situation där karaktären ska söka sitt första jobb. Eleven får en möjlighet att känna på hur det är för en flykting att försöka ta sig in på arbetsmarknaden i det nya landet. På så vis kan flyktingen tjäna pengar, få kontroll över sitt liv och sluta känna sig beroende av eventuella bidrag. Låt klassen läsa artiklarna på faktawebben om att söka jobb, om diskriminering och intervjuerna med flyktingar som berättar om sina erfarenheter. Ge sen klassen i uppgift att göra ett informationsblad för flyktingar som söker jobb. I informationsbladet kan de till exempel ta upp rättighet till arbete, lagar mot diskriminering, arbetsmarknaden på orten, hur man fyller i en platsansökan och skriver en meritförteckning samt om man bör tänka på något särskilt vid intervjun. Låt eleverna också få besök av en handläggare från arbetsförmedlingen som kan berätta hur verkligheten ser ut. Låt dem förbereda frågor inför besöket. Övningen syftar till att få en uppfattning om hur många med utländsk bakgrund som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och vad några av skälen till det kan vara; språksvårigheter, utbildning som inte efterfrågas i det nya landet, hög arbetslöshet på orten, utländskt efternamn mm. Låt eleverna skriva upp fem fördomar som de tror att flyktingar kan mötas av på anställningsintervjuer. Skriv upp alla på tavlan och låt sen eleverna diskutera vad man kan göra för att motverka dem. Övningen syftar till att förstå vilka fördomar som flyktingar kan möta när de söker arbete. Låt eleverna diskutera vad man som flykting kan göra för att komma förbi fördomar och lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Diskutera också i klassen vad andra parter i samhället kan göra för att underlätta för flyktingar att få arbete. Övningen syftar till att inse att det finns många hinder för flyktingar och människor med utländskt ursprung att ta sig förbi för att komma in på arbetsmarknaden.

16 I det här spelet hamnar karaktären i ett sammanhang där hon/han utsätts för fördomar, men också kort får höra var de kommer ifrån och hur de uppkommer. Fördomar, fruktan och fientlighet mot invandrare och flyktingar har ökat i Europa under senare år. Politiska partier med ett främlingsfientligt program har också dykt upp i flera länder. Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem diskutera gruppvis ifall de tycker att deras grupp hör till kategorin: jag har fördomar jag har få fördomar, jag har många fördomar, jag har inga fördomar. Låt sen varje grupp skriva upp ett antal fördomar, minst fem, som någon eller några av dem har. Sen ska de byta sin lista med fördomar med någon annan grupps lista. Listan med de nya fördomarna som de får ska gruppen bemöta, och fundera över bakgrunden till. Alla grupper redovisar sedan för de andra i klassen och diskussionen går vidare. Övningen syftar till insikt om hur vi skapar fördomar, negativa attityder mot, eller negativa åsikter om människor eller grupper som vi har lite kunskap om. Hur vi ser på omvärlden, genom vi och de -glasögon. Låt eleverna läsa artiklarna på faktawebben om fördomar och rasism och om Quick Response som granskar nyheter om invandring, integration och främlings-fientlighet. Samla ihop tidningar från en period på en vecka gärna från olika länder; EU länder, nordiska länder. Klipp ut och kopiera alla artiklar om flyktingar och låt eleverna parvis markera alla fakta de hittar i artiklarna med en färg. Sedan markerar de alla ord som uttrycker känslor eller som är fördomsfulla med en annan färg. På så vis får man en visuell bild av balansen mellan fakta och känslor i tidningsartiklar om flyktingar. Diskutera artikel 30 i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter i klassen. Artikel 30. Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter. Allmänna förklaringens sista artikel handlar om allas ansvar att respektera varandras friheter och rättigheter. Ingen myndighet, förening, samfund, skola eller person får ägna sig åt verksamhet som hindrar andra människor att utöva sina fri- och rättigheter. En rasistisk åsikt är inte otillåten (samvets- och tankefrihet) men man får inte sprida den (yttrandefrihet) då den rasistiska åsikten kränker allas lika värde. Frihet innebär inte att man får kränka och hota andra. Diskutera i klassen skillnaden mellan att tycka och tro som man vill och att kränka andra. Samtala gärna i klassen om de har upplevt gånger då de själva eller andra har gått över gränsen. Diskutera också begrepp som hänsyn och respekt. Avslutningsvis låt klassen söka efter information om vad landets lagstiftning säger om hets mot folk-grupp. Övningen syftar till att få elever att förstå hur fördomar uppkommer och sprids, att se sin egen roll i det hela och hur de själva kan påverka.

17 I det här spelet får användaren möjlighet att inse att mycket av det som vi tar för givet är från vårt eget land, inte alltid är det. Handel, folkvandring och resor har bland annat bidragit till att sedvänjor och varor spridits mellan länder och kulturer. Våra namn kan ge oss en bild av hur kulturer från andra delar av världen genom tiderna har påverkat oss. Låna in böcker till klassen om namns ursprung, eller låt eleverna söka på Internet för att finna betydelsen av deras egna namn och varifrån namnen kommer. Redovisa sedan elevernas namns bak-grund i klassen och diskutera vilka kulturer, länder och religioner med mera som har påverkat deras namn. Diskutera också gärna vilken betydelse namnet kan ha för ens identitet. Och hur vi reagerar på ovanliga namn samt hur arbetsgivare eventuellt kan reagera på utländska namn. Till exempel: Agnes - kommer från grekiskans ord för kysk. Cecilia - är ett romerskt släktnamn, bildat av ordet caecus, som betyder blind, och tros ha bildats just av att släktens stamfader var blind. Hanna - är ett hebreiskt, bibliskt namn som betyder nåd eller benådad. Ingrid - är bildat av det fornnordiska gudanamnet Ing och lär betyda Ingsfavorit eller älskling. Jenny - är en engelsk kortform av Johanna som är den feminina formen av Johannes, ett bibliskt namn som betyder Herren är nådig. Klara - kommer från latinet och betyder just den klara eller ljusa. Andreas - är ett grekiskt namn som betyder man. Benny - är det engelska smeknamnet för Benjamin, som är hebreiskt och det betyder lyckans son. Fabian - har sitt ursprung i det romerska släktnamnet Fabius som betyder "bäraren tillhör Fabius hus". Erik - är ett gammalt nordiskt namn som betyder den som härskar ensam. Kennet - lär vara keltiska och betyder vacker. Magnus - kommer från latinets magnum som betyder stor. Nils - är en svensk variant av Nikolaus, som kommer från grekiskan och det betyder ungefär folkets seger. Övningen syftar till samtal och eftertanke i klassen om hur kulturer, länder och folk i alla tider har påverkat varandras sedvänjor och samhällsutveckling i historien. Låt eleverna lista tre saker var som de tror är av inhemskt ursprung. Gå sen igenom tillsammans varifrån sakerna egentligen kommer. Ta gärna exempel från spelet och/eller gå in på faktawebben för att läsa om sakernas ursprung. Diskutera sen i klassen hur invandring av flyktingar och arbetskraft under 1900-talet har påverkat matvanor och kultur och andra sedvänjor i Sverige och Norge, och även hur invandrarnas egna traditioner och matkultur kan ha kommit att förändras i det nya hemlandet. Övningen syftar till att förstå hur kulturmöten genom tiderna berikar och har berikat vår vardag och hur nya företeelser och vanor växer fram i samhället. Hur ser elevernas personliga rötter ut? Låt eleverna rita sitt eget släktträd så långt tillbaka de kan. Låt eleverna be föräldrar, mor- och farföräldrar om hjälp för att få fram så mycket information som möjligt. Från vilka landsdelar, eller eventuellt andra länder kommer deras släkt? Varför flyttade de en gång, eller flydde de kanske för att söka skydd i ett annat land? Var det någon i släkten som utvandrade i början av 1900-talet? Låt sedan eleverna kort berätta för resten av klassen om sin släkts historia. Gör gemensamt en lista på länder,

18 religioner, folkgrupper med mera som finns representerade i elevernas släktträd. Ett annat alternativ om det finns många nationaliteter i klassen är att sätta upp en världskarta i klassrummet. Låt sen alla elever sätta ut en nål i det land de eller deras föräldrar kommer från. Dra sen en sytråd mellan alla nålar. Övningen syftar till att eleverna ser sitt och sina klasskamraters ursprung och därmed förstår mer kring folkvandring, flykt och mångfald i samhällsutvecklingen.

19 I det här spelet möter användaren sina nya grannar och får bekanta sig med hur de ser på sociala roller. Umgängesformer mellan grannar och arbetskamrater kan vara annorlunda i olika kulturer. När människor från olika länder möts uppstår ibland frågor som vi behöver besvara för att förstå varandra. Låt eleverna läsa intervjuer på faktawebben med flyktingar som berättar om sin första tid i asyllandet samt artikeln som berättar om vilken starthjälp en flykting kan få till sin första bostad. Övningen syftar till att öka kunskapen om vad som gäller för en flykting när hon/han får sin första bostad. Låt eleverna parvis fundera på vad man måste tänka på när man skaffar sin första lägenhet. Kostnader för att inreda, köpa husgeråd, skaffa telefon, hemförsäkring mm. Låt dem sen resonera kring skillnaden mellan sig själva och en flykting som kommer helt tomhänt och ska flytta in i sitt nya hem. Kanske eleverna har resurser i sin närmiljö: möbler och husgeråd från familj och släkt, och kanske sparade pengar på banken för att inreda sitt första hem så småningom. Övningen syftar till att förstå hur förutsättningarna för dem själva och en nyanländen flykting skiljer sig åt. Dela in klassen i grupper om tre. Grupperna ska sinsemellan diskutera ankomsten till ett nytt land, hur det är att lära sig ett språk, vara utan familj och vänner och skapa sig en ny tillvaro. Låt sedan eleverna skriva ett brev till en fantasivän som de har kvar i hemlandet och berätta om sitt nya liv. Diskutera sedan i klassen vad eleverna tror att man kan göra som granne, arbetskamrat eller elev för att få flyktingar att känna sig mer välkomna. Övningen syftar till insikt i hur det kan kännas att ensam och tomhänt börja om från början. Låt klassen göra en demografisk karta över sin ort och diskutera var arbetare, invandrare, tjänstemän och andra grupper av befolkningen bor. Varför det ser ut som det gör och varför flyktingar söker sig till vissa områden, eller blir de hänvisade bostad i vissa stadsdelar? Diskutera också med eleverna om de bor där de helst skulle vilja bo. Diskutera skälen till att vi bor där vi bor, ekonomiska, sociala och politiska orsaker. Ibland är status och ekonomi orsak till segregation och främlingsskap, ibland söker vi oss själva till bostadsområden där vi har landsmän för att känna tillhörighet och större social gemenskap. Låt klassen avslutningsvis göra en handlingsplan med åtgärder för att öka integrationen och gemenskapen mellan olika bostadsområden. Övningen syftar till att låta eleverna utifrån olika perspektiv fundera över vad man kan göra i samhället för att öka integrationen mellan olika grupper.

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun Hederssnack Om projekt Hederssnack Hederssnack är ett projekt som socialförvaltningen i Söderhamn

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

#MINFLYKT riksteatern.se/minflykt

#MINFLYKT riksteatern.se/minflykt #MINFLYKT riksteatern.se/minflykt LÄRARHANDLEDNING FN:s definition av en flykting: En person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet,

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer