These are clothes to be seen in. Aspekter på mode och modefotografi med utgångspunkt i ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog 2001.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "These are clothes to be seen in. Aspekter på mode och modefotografi med utgångspunkt i ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog 2001."

Transkript

1 These are clothes to be seen in Aspekter på mode och modefotografi med utgångspunkt i ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog Magisteruppsats i konstvetenskap av Otto von Busch Institutionen för Konst- och Musikvetenskap Lunds Universitet ht 2002 Handledare: Torsten Weimarck

2 Det är endast ytliga människor som inte dömer efter ytan. Livets verkliga mysterium är det synliga, inte det osynliga. Lord Henry i Oscar Wildes Dorian Grays porträtt 2

3 I. Inledning Objektet Termer och begrepp Forskningsöversikt II. Bilden Modefotots utveckling i korthet Katalogen Bildbeskrivning, vänster sida näckrosdammen Bildbeskrivning, höger sida kvinnan i vitt III. Modeteoretisk bakgrund Kroppen och jaget Industrialismen, staden och modet Modets paradox: individualism och grupptillhörighet Modet i samhället, klasskamp Symboliska dimensioner IV. Tolkningsingångar Kvinnans blick och dominansen över horisonten Beskärningen och den dolda kvinnan Klacken och kontrollen av kroppen De vita kläderna och projektionen Dammen V. Sammanfattande diskussion VI. Källor och litteratur Bilden 3

4 I. Inledning I inledningen till Paulo Coelhos roman Alkemisten läser huvudper- sonen ett stycke av Oscar Wilde där denne omtolkar narkissosmyten. Det handlar om hur den speglande dammen sörjer den döde Narkissos som förtvinat vid dess strand, kär i sin spegelbild. Nymferna har förståelse för dammens sorg då det var den som fick se Narkissos skönhet tydligast eftersom det var i dammen han speglade sig. Men dammen blir häpen då han hör att Narkissos var så vacker, ty det hade han inte märkt. Dammen säger: Jag gråter över Narkissos, men jag lade aldrig märke till att han var vacker. Jag gråter över Narkissos därför att varje gång som han böjde sig över mina stränder kunde jag i djupet av hans ögon se min egen skönhet reflekteras. 1 En sådan vacker historia, sade jag. Historien väckte en mängd frågor inom mig. Vem ser egentligen på vem, är dammen också Narkissos? I så fall; vilken skönhet skulle kunna reflekteras i mina ögon? Är denna kärlek till skönheten riktad mot objektet som speglas (i sig självt) eller riktat mot själva avbilden - speglingen? Kan jag egentligen skilja dessa åt? Jag ville veta mer om detta och kanske i slutändan mer om mig själv. En tid innan hade jag nämligen träffat på ett uppslag i Filippa Ks vårkatalog 2001 som konfunderade mig mycket. På den vänstra sidan fanns ett svartvitt fotografi av en näckrosdamm och på den högra en vitklädd kvinna som vänd från kameran rättar till sin sko. Detta uppslags bildkombination väckte min fantasi. Näckrosdammen ruvade som på en Monet-inspirerad, impressionistisk hemlighet - var det en sådan damm Narkissos speglade sig i? Och kvinnan utan anlete - vad betydde hennes närvaro i den reklambild hon befann sig i? En textrad i katalogens inledning fungerade som mina tankars epicentrum: These are clothes to be seen in. Denna uppsats syftar till att redogöra för min undersökning av detta uppslag i katalogen. Med hjälp av olika teorier om modets kommunikation och dess förankring i reklamfotografiet skall jag försöka utreda vad detta uppslag kan tänkas uttrycka. Vad det är för signaler det utsänder till oss om modets mer generella mekanismer och hur dom uppenbaras i dessa två fotografier. Jag kommer att inleda undersökningen med en bildbeskrivning för att sedan presentera några av modets generella mekanismer och teoribildningar och kopplingen till reklambilden som medium. Därefter följer en och ett par utredningar av de tolkningsspår jag finner upplysande och intressanta i fotografierna. I en sammanfattande diskussion kommer jag att summera mina tankar. 1 Paulo Coelho: Alkemisten. Stockholm: Månpocket 1996 s. 6 4

5 Objektet Vilket är då objektet för min undersökning? Alla vet vad kläder och mode är, men då det skall avgränsas och definieras för att sedan kunna analyseras blir det plötsligt lite svårare. Ett stort problem inom modeteorin är att de flesta forskare faktiskt undviker själva definitionen av undersökningsobjektet. Vad menar de egentligen då de talar om mode, och var finns objektet? Detta har i det längsta varit ett dilemma för mig och särskilt i konfrontationen med fotografierna - är det plaggen eller avbilden av dem som jag analyserar, eller kanske något helt annat? Jag skall försöka precisera mig. Avsikten med undersökningen är att komma modets chiffer, teckensystem eller symbolspråk så nära som möjligt. Att tolka den symboliska och konnotativa hinna (vad som i semiotiken brukar kallas kod) som ligger över plaggen, såväl i verkligheten som på bildytan, och som ställer dem i förhållande till modet, och i dess förlängning - oss. För att precisera detta objekt kan man använda sig av den uppdelning som den franske semiotikern Roland Barthes gör i sin bok The Fashion System (1967) där han försöker ringa in modeobjektet - plagget och dess representation - genom att dela upp det i tre nivåer: 2 Reell nivå, själva det praktiska (tekniska 3 ) plagget, där han menar att analysen huvudsakligen sker på en sociologisk nivå (genom funktion). Terminologisk nivå, baserad på det talade språket, sker på en lingvistisk nivå. Retorisk nivå, skrivna kläder och avbildade kläder (som han särskiljer), sker på en semiotisk nivå. Det är denna sista, semiotiska nivå som Barthes avser analysera där han menar att själva representationen av modet är belägen. Vi behöver alltså inte bry oss om vad som är verkligt och vad som är reella egenskaper hos klädesplagget utan bara själva processen som gör det till mode (signifikationen). Man skall förvisso inte glömma att plagget faktiskt förmedlar en känsla - materialet, plasticiteten och kvaliteten känns ofta i ett plagg (kanske inte regelmässigt), men denna undersökning fokuserar på den visuella och visuellt kanaliserade representationen av plagget som kanske ändå får ses som en dominerande faktor i konsumtionen och produktionen av modet (vi får se bilder från catwalken snarare än känna på materialprover). Barthes delar vidare upp den retoriska koden i skrivna kläder och avbildade kläder där det första utgör hans huvudsakliga undersökningsobjekt. Man får betänka att The System of Fashion är skriven i semiotikens guldålder då allt tyck- tes möjligt att dekonstruera och undersöka enligt dess principer. Detta gör att Barthes delvis förbiser fotografiets komplexitet och betydelsebärande funktion i sammanhanget där han menar att de skrivna kläderna preciserar vad det är vi skall se i fotografierna (de avbildade kläderna). Enligt hans tolkning fungerar texten som riktningsmärken och tolkningshänvisning för vårt fokus i bilden och därmed borde texten vara det huvudsakliga undersökningsobjektet i jakten på modet. Barthes förbiser då modefotografiets mer direkta språk och i dagens 2 Roland Barthes: The Fashion System. (1967) Berkley: Univ. of California Press Barthes använder termen tekniskt plagg om det reella plagget (objektet - referenten). Jag har valt att fortsätta använda denna term för att skilja detta objekt från det reala som är en term jag använder i den betydelse teoretiker som Lacan och Zizek brukar använda, något som kommer längre fram. 5

6 nästan textlösa modefotografi framstår hans analys som något föråldrad. Vidare menar han att de avbildade kläderna i fotografiet är plastiska (hans term) vilket tyder på att han sätter likhetstecken mellan referenten och avbilden, den retoriska nivån signifierar den reella. Han gör alltså ingen klar uppdelning mellan objektet och dess representation då det gäller fotografiets förhållande till det tekniska plagget. Barthes menar vidare att det är i den retoriska nivån, som har en verbal (skriven) och en ikonisk (avbildad) struktur, som kläderna förvandlar till mode - alltså i själva representationen av kläderna. Men där Barthes inriktade sig på den verbala nivån ( skrivna kläder ) kommer jag att inrikta mig på den ikoniska nivån ( avbildade kläder ), men objektet är själva den visuella representationen av plagget och hur denna representation förvandlas och förhåller sig till modet. 4 Termer och begrepp I uppsatsen kommer det att användas ett flertal olika termer och begrepp som behöver om inte definieras, så i alla fall karaktäriseras då de inte är helt självklara. Modeteorin är ett förhållandevis ungt forskningsfält sprunget till stor del ur sociologin och cultural studies, men har även tydliga influenser från psykologin och konstvetenskapen och termerna har inte riktigt hunnit att sätta sig utan flyter något och är inte tydligt avgränsade. De etymologiska analyser som gjorts (bl.a. i konstteoretikern Malcolm Barnards bok Fashion as communication 1996) tar visserligen ut en riktning för tolkningen av begreppen men det huvudsakliga problemet kan man säga är begreppens fria vardaglighet, att de används i vitt skilda diskurser och media, och i olika meningar så att de blir oprecisa och glidande. Att de flesta texter inom modeteorin lämnar detta faktum åt sitt öde hjälper föga, men några karaktäristika skall vi kunna bena ut. 4 Barthes: The Fashion System. s. 3f samt Paul Jobling: Fashion Spreads. Oxford: Berg 1999 s. 70f 5 I boken Introduction to Communication Stud- ies presenterar mediaforskaren John Fiske två huvudsakliga kommunikationsskolor; process och semiotik. I process-skolans modell av kommunikationen fi nns det en inneboende mening, ett färdigt budskap skickat av sändaren som ligger i signalen och väntar på mottagarens avkodning. I den semiotiska skolans modell skapas meningen av budskapet i själva kommunikationsakten, i en social interaktion genom meddelanden - ömsesidig feedback. Klädernas mening skulle i detta fall uppkomma genom förhandlingen mellan designer, bärare, betraktare och samhälle i en viss kontext. Se Malcolm Barnard: Fashion as communication. London: Routledge 1996 s. 28ff 6 Anette Göthlund: Bilder av tonårsfl ickor. Linköpings Universitet 1997 s. 193 Termen kläder används i uppsatsen som beskrivning huvudsak- ligen av just klädesplagget som objekt (referent, tekniskt plagg), men då det är svårt att särskilja objektet från dess representation kan detta begrepp glida mot avbilden eller uppfattningen av plagget, alltså plagget som social betydelseförmedlare, ett tecken. Plaggen som kommunikativa element hämtar delar av sin betydelse från sin representation i modebilden eller fotografiet. Kläder som representation är något som får sin betydelse i ett större sammanhang, den är inte fixerad från det att textilen vävs och sedan medieras utan skapas i mötet med designer, bärare, betraktare, samhällsnormer och kontext. 5 Kläderna fungerar som bilder där vi försöker förmedla yttre bilder som skall stämma överens med de inre bilder vi bär på, våra drömmar och tankar skall ges yttre form och gestalt. 6 Detta sker alltid i något förhållande till modet, men är inte modet. Kläderna är alltså skilda från modet. Modet är i detta fall den sociala konstruktion som statusladdar kläderna som tecken (som representation) - en kulturell konvention som är efemär, alltså kortlivad och övergående. Modet är ett tecken 6

7 vars essens är ständig förvandling, vilket gör att uttrycket och innehållet svävar i ett tillstånd av osäkerhet och obestämbarhet, för själva tecknet är skillnaden - en temporär distinktion mellan det moderna och det omoderna, vilket gör att tecknet egentligen är tomt. Modet vill vara ahistoriskt - det måste ligga i brytningspunkten mellan nuet och framtiden, något man skulle kunna kalla nuets absolut högsta hastighet. Det vill vara utan mening, utan klasstillhörighet, utan historia, bara hänvisa till andra tecken - simulacra. 7 Som Bourdieu säger: modet är det senaste modet, den senaste skillnaden, 8 eller enligt Pagolds citat mode är att klä sig som alla andra, fast före alla andra. 9 Modet befinner sig i tidslinjens absoluta spets och ju längre avstånd det hinner lägga bakom sig till den referenspunkt vi jämför med, desto tydligare framstår det. Men modet är också ett slags facit, lösningen skall gå att finna och vara tillgänglig för alla att se (men inte röra). Detta facit för vad som är inne och ute representeras huvudsakligen genom media och de annonser som alltmer fyller modetidningarna. 10 Eller som Barthes uttrycker det: the magazine is a machine that makes fashion 11. Modet består av flera strömningar och flera moden där varje subkultur och diskurs har sitt mode, dock kan man tala om ett dominerande mode - en dominerande visuell bildström. Modets manifestationer skiljer sig också beroende på vilken kontext bäraren befinner sig i t.ex. på fest, begravning eller sportaktivitet. I den postmoderna tiden, eller vad vi nu kallar den tid vi lever i, är konstruktionerna av modet alltmer komplicerade och det blandas vilt mellan stilar och olika subkulturers klädsätt. I denna blandning eller bricolage 12 av stilar är det svårt att utmäta skillnaden, men alltjämt är den där. Man kan överraskas av motstridiga budskap som redovisas i media om modet men ändå finns det en tydlig kod om vad som inte är passande, vilken kombination som inte är modern. På senare tid har klyftan mellan det högre modet, haute couture, och det massproducerade modet, konfektionskläderna (pret-a- porter, ready-to-wear), minskat och de flesta exklusiva märken har folk- ligare varianter som inte ligger haute couturen efter i modegrad (dvs i skillnad), eftersom det oftast är dessa plagg som reklamen uppvisar i media. 13 Viktigt att återigen poängtera är att modet är just skillnaden, kläderna och reklamen är produkter, instrument och symboler, men modet är bara en distinktion. Trenden är en kortare strömning eller utvecklingsriktning som skär genom modet och skapar en speciell stil eller avart av modet. Trenden kommer oftast från någon subkultur som modet snappar upp och inlemmar i det större modet. Modet är på detta vis trögare och en summa av olika tender. 14 Stilen kan ses som en större rörelse, en epoks uttryckssätt, en allmänt erkänd eller särpräglad form av uttryck som är relativt bestående. En slags tonart som uttrycket håller sig inom. Varje kultur eller subkultur har sin stil, likt rastafaris färger, punkarnas förkärlek för svart eller gentlemannens tweedkostym. Men liksom i konstvetenskapen är begreppet komplicerat, särskilt eftersom det skett en betydelseförskjut- 7 Detta hindrar förvisso inte tecknet att hänvisa till andra tecken: sådant som historia, klasstillhörighet etc. Men tecknet (modet) i sig är bara ren gräns, ren skillnad. (En närmare presentation av termerna simulation och simulacra kommer längre fram i uppsatsen) 8 Pierre Bourdieu: Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos 1992 s Suzanne Pagold: De långas sammansvärjning. Stockholm: Bonniers 2000 s Modet har avbildats så länge måleriet funnits, men redan på 1500-talet kom Trachtenbücher, klädböcker med tryckta bilder på de kläder som ansågs vara på modet. Vid talets slut var Frankrike dominerande inom detta område och det är först i våra dagar Paris förlorat sitt monopol i modevärlden. Se Fashion plate & costume book i The Dictionary of Art. New York: Grove 1996 Band 10 s. 822ff 11 Barthes: The Fashion System s Bricolage är ursprungligen en term brukad av Lévi-Strauss (också använd av Derrida) och anknyter till en bricoleur, en mångsysslare som genom sin mångsidighet löser alla uppgifter den tar för sig. Bricolaget är en samling av uttryck och medier, samtida liksom historiska, som på detta vis bemästrar en kommunikationssituation och skapar nya meningar. Bricolage, like retro, implies the creation of new meanings from the materials and styles taken from the past. Se Barnard s.166ff 13 Begreppen mode och kläder har alltmer kommit att beblandas och användas om varandra. Detta beror troligtvis på att man inte kan köpa några neutrala kläder utan alla plagg har något slags förhållande till modediskursen, när butiken köper in plaggen är de för det mesta moderna vilket gör att konsumenterna huvudsakligen måste välja bland någorlunda moderiktiga kläder då de handlar. Man köper alltså inte bara ett plagg, man köper ett tecken. 14 Trenderna sprids på olika sätt och i olika riktningar. Ett nedåtfl öde är t.ex. infl uenser från rockstjärnor eller prinsessan Dianas val av handväska, parallellföde är ett horisontalt adopterande t.ex. mellan klasskamrater i skolan, uppåtfl öde är t.ex. punkens infl uenser på haute couturen i början av 80-talet. Likheter kan dras till trickle-down -teorierna vars innebörd redogörs längre fram. 7

8 15 För en kort (åtta sidor) genomgång av denna historiska och mångfacetterade debatt slå upp style i The Dictionary of Art. New York: Grove 1996 Band 29 s. 876ff 16 Stilen kan även i sin kontinuitet förknippas med (manliga) traditioner, till skillnad från modets (kvinnliga) nycker. Stilen ses som mindre yta än modet och närmare bärarens sanna jag genom det att den är mer beständig. 17 Engelskans commodity tar upp lite av den komplexitet detta begrepp har. Varan måste vara ute i det offentliga och vara utsatt för olika mekanismer av värdering och köpslagning då dess värde skall bestämmas. Inte bara dess faktiska egenskaper räknas utan även dess förväntningar bestämmer priset. Se Paul Wood: Commodity i R.S. Nelson & R. Shiff (red): Critical Terms for Art History. Chicago: Univ. of Chicago Press Sara Arrhenius (red): Feministiska konstteorier. Stockholm: Raster Förlag 2001 s. 17f 19 Begreppet trickle-down används bl.a. av Valerie Steele och Malcolm Barnard för att beskriva de teorier som utgår från överklassens (eller överbyggnadens) vilja att särskilja sig från underklassen (som härmar överklassen). Enligt denna teori är det denna klasskamp om skillnaden som får stilarter att förändras. Detta synsätt förespråkas bl. a. av teoretiker som Vebeln, Simmel och till viss grad Bourdieus analyser av modet (ingen av dem använder dock denna term). Se bl.a. Barnard s.124 ning i förknippningen med modet. I konstvetenskapen är begreppet centralt och egentligen oskiljbart från konsten och dess historia. För att kunna diskutera konstens förändringar måste man utgå från stilar - eller har åtminstone oftast gjort det - som någon form av konstant form eller koherens mellan uttryck - alltså ett historiskt formspråk. 15 I stilens förhållande till modet får ordet även en betydelse som motsats till modet och oftast i positiv bemärkelse. Att ha stil innebär att på något sätt stå över modets förvandlingar, men inte nödvändigtvis att hålla 16 sig till en stil. Men att vara stilig är inte detsamma som att vara på. Modet, stilen och trenden berör inte bara klädedräkten utan är genomgående i samhället, men märks oftast tydligast på kläderna eftersom de är så tätt förknippade med kroppen och individen. Då jag talar om mode och trend menar jag specifikt det som är förknippat med den kroppsliga uppenbarelsen, alltså kläder, smycken, frisyr, parfym etc. Men i denna uppsats kommer fokus att ligga främst vid representationen av kläderna. Konsumtion är också ett begrepp som kan knytas till modet. Den handlar inte bara om själva köpet och ägandet av en i offentligheten tillgänglig (handels-)vara eller artikel utan även hur man tillgodogör sig en relation till de konnotationer och associationer som denna vara uttrycker. Vi behöver inte bli ägare till varan utan det räcker med att vi tar till oss dess värderingar och bildvärde (artificiellt värde skilt från bruksvärdet och bytesvärdet) för att vi skall ha konsumerat den. 17 Modet har sedan 1800-talet traditionellt varit starkt kopplat till kvinnan och femininiteten. Även i de flesta modeteorier (särskilt före 1980-talet) är modet något som både implicit och explicit är förknippat med kvinnan. Detta är dock något som håller på att luckras upp, även män förekommer numera i livsstilsreklamen och de framställs på ett sätt som tidigare var förbehållet kvinnan. Detta behöver dock inte betyda att modet eller reklamen blivit mer jämställd (t.ex. är de flesta män androgyna i livsstilsreklamen, de har fortfarande rollen som den andre - objektet). Den traditionellt manliga blicken och libidon (den sexuella lusten att se) kopplas numera även till kvinnliga betraktare. Det gäller här alltså att inte falla i någon tidig freudiansk fälla och se libidon och fallos som något som är knutet till biologiskt kön utan snarare symboliskt. Som den franske psykoanalytikern Jacques Lacan menar är fallos inte ett anatomiskt faktum utan ett begärets symboliska utbytesobjekt. Alltså något som kvinnan också kan tillgodogöra sig. 18 Forskningsöversikt De senaste åren har det kommit ut ganska mycket litteratur som undersöker modet, främst från cultural studies-håll, men även med mer socialpsykologisk infallsvinkel. Bourdieus utförliga texter från 60-talet i trickle-down -anda 19 (gesunkenes Kulturgut) ) har dock åldrats fort och ersatts av mer postmoderna och komplicerade frågeställningar rörande modets mekanismer. Intressanta texter är Valerie Steeles böcker där hon ofta knyter ihop modet, kroppen och det sexuella (där Fashion and Eroticism [1985] var nära nog epokgörande) och hennes tidskrift Fash- 8

9 ion Theory som tar upp aktuella böcker och artiklar inom området. 20 En serie böcker från förlaget Berg på temat Dress, Body, Culture (som även är undertiteln till tidskriften Fashion Theory) började också ges ut i mit- ten av 90-talet. För denna uppsats frågeställning har Fashioning the Frame (1998) från denna serie av Alexandra Warwick och Dani Cavallaro varit av yttersta intresse, främst genom dess tvärvetenskapliga utgångspunkter. 21 Paul Joblings Fashion Spreads (1999) om reklamfotografiet under 80 och 90-talet behandlar modefotografiets senaste utveckling grundligt. 22 Roland Barthes The Fashion System (1967) är grundligt utförd men skjuter bredvid mål i förhållande till min undersökning då den är fixerad vid modetexten och endast i förbifarten nämner att modefotot också har relevans i skapandet och definitionen av modet. Dock kan hans texter om fotografiet i Bildens retorik och Ljusa rummet tilläm- pas på modefotografiet. 23 För modeteorins allmänna historia är Malcolm Barnards Fashion as Communication (1996) mycket informativ, där han går igenom de första pionjärerna, som Simmel och Flügel, över Bourdieu och Baudrillard fram till nästan idag. 24 Men mycket har hänt bara de sista åren, främst från psykologiskt håll och med modets roll i den identitetsskapande processen, s.k. selfi ng, bland annat i Anthony Giddens Modernitet och självidentitet (1991). 25 Joanne Entwistles The Fashioned Body (2000), Elizabeth Wilsons Adorned in Dreams (1985) och deras gemensamma antologi Body Dressing (2001) är centrala verk och ofta citerade och diskuterade i den samtida debatten med tydliga postmoderna influenser från Baudrillard, Lacan, Foucault och psykologin. 26 För en kortfattad kritik av modeforskningen kan Efrat Tseëlons text Fashion Research and its Discontents vara intressant, men kritiken i denna är huvudsakligen inriktad på de statistiska inslag och studier av extrema subkulturer vissa sociologiska forskare fokuserar på. 27 Nina Björks Sireners sång vill jag också nämna då den på ett utmärkt sätt belyser moderniteten och det komplicerade förhållandet mellan kön och genus i dess spår Valerie Steele: Fashion and Eroticism. New York: Oxford Univ. Press Alexandra Warwick & Dani Cavallaro: Fashioning the Frame, Boundraries, Dress and the Body. Oxford: Berg Paul Jobling: Fashion Spreads. Oxford: Berg Roland Barthes Bildens Retorik i K. Aspelins & B. A. Lundberg (red): Tecken och tydning. Stockholm: PAN/Norstedts 1976, Roland Barthes: Ljusa rummet. (1980) Stockholm: Alfabeta Malcolm Barnard: Fashion as Communication. London: Routledge Anthony Giddens: Modernitet och själviden- titet (1991) Göteborg: Daidalos Elizabeth Wilson: Adorned in Dreams, fashion and modernity. London: Virago 1985, Joanne Entwistle & Elizabeth Wilson (red): Body Dressing. Oxford: Berg 2001, Joanne Entwistle: The Fashioned Body, Fashion, Dress and Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press Efrat Tseëlon: Fashion Research and its Discontents i Fashion Theory vol.5, Issue 4, Nina Björk: Sireners sång, tankar kring modernitet och kön. (1999) Wahlström & Widstrand

10 II. Bilden Om jag finge välja bland den brokiga massa böcker som kommer ut hundra år efter min död, vet ni vilken jag skulle ta?... Nej, jag skulle inte ta någon roman i detta framtida bibliotek och inte heller någon historisk bok, ty i den mån den innehåller något av intresse är den också en roman. Min vän, jag skulle helt simpelt välja en modejournal för att se hur kvinnorna klär sig ett sekel efter min begravning. Och dessa klädtrasor skulle säga mig mera om framtidens människor än alla filosofer, författare, predikanter och vetenskapsmän Citat av Anatole France ur Flugel: Klädernas psykologi s Barthes: The Fashion System. s Jobling: Fashion Spreads. s Synakten och fotografi et har en effekt som kan sägas vara omedelbar och sinnelig. Som Lena Johannesson uttrycker det i Mörkrum och transparens: Vi reagerar på bildbudskap likartat med hur vi varseblir visuella stimuli i vår omvärld. Bilden blir snabbt en del av vårt perceptuella rum, och vi refl ekterar inte över hur vi utför tolkningsprocessen. [...] Detta skapar i sin tur illusionen av att bilderna är verklighetsavbildande. Lena Johannesson: Mörkrum och transparens. Stockholm: Carlsson 2001 s Wilson s Kanske kan man säga att modefotot alltid utmanat sexuella konventioner och skjutit dess gräns framför sig, särskilt eftersom modet ofta haft en androgyn prägel - i alla fall under talets senare del. Exempelvis Helmut Newtons 70-tals fotografi er av Yves Saint Laurents Style Androgyne. Modefotots utveckling i korthet Modet har avbildats så länge måleriet funnits och i tryckta media kom det redan under 1500-talet i s.k. Trachtenbücher där modet visades. Även konststilar (som en gång var mode) har haft stor hjälp att spridas via tidskrifter, kanske är art noveau och jugendstilen historiskt mest påfallande då spridningen skedde genom de två dominerande tidskrifterna The Studio och Jugend (stilbildande magasin i ordets rätta bemärkelse). Magasinet är en maskin som skapar mode, för att använda Barthes ord igen började magasinet La Mode Pratique, genom den nya halvtonstekniken som kunde återge fotografier i press, att dokumentera det senaste modet i text och foto. 31 Och redan tidigare hade man menat att fotografiets ögonblickliga förståelse gjorde det lämpligt som modeillustration. 32 Något som enligt Elisabeth Wilson kom att utvecklas till situationen där det svartvita fotografiet präglade 1900-talets mode- och skönhetsbegrepp till den grad att det faktiskt är den moderna känslan. 33 Dock dröjde det något innan fotografiet kom att helt dominera magasinen. Den tecknade och målade modeillustrationen föredrogs eller fungerade som komplement under en lång tid (hade en framträdande roll ända in på 1980-talet) då den ansågs ge bättre intryck av hur kläderna såg ut eftersom de bättre illustrerade snitt och siluetter. Redan tidigt kopplades stora tongivande fotografer till modemagasinen (exempelvis fotograferad Edward Steichen för Vogue). Modefotografiet kom hela tiden att tillämpa de senaste teknikerna inom fotografikonsten och redan under tidigt 1900-tal gled fokus från själva klädesplagget till ljussättningen, skala, toner och själva arrangemanget. Magasinet var en plats för produktion av bilder som åtråsobjekt och fetischer - laddade med värden som de egentliga produkterna inte besatt (utom möjligen i just den unika avfotograferade situationen). Rund 60- och 70-talet kom Helmut Newton och Irving Penn att dominera modefotografiet med sina arrangerade situationer med kvinnan som ostentativt fetischobjekt, ofta i lesbiska miljöer, ständigt tangerande vad som ansågs som pornografi. 34 I dessa bilder blir kvinnans blanka och ofta inoljade kropp en perfekt, oavbruten och kontinuerlig yta där inga spår av hudens inperfektion kan tydas. Kroppen framställs lika perfekt vit och kall som hos en klassisk grekisk staty (och ofta bildmässigt lika fragmenterade som dessa sönderslagna kanons). 10

11 Magasinens formgivning hade redan under 1920-talet setts som ett viktigt grepp i konkurrensen och mytskapandet kring modet - magasinen skulle inte se ut som vanliga tidningar utan förmedla de känslor som modet anspelade på. Länge var det en mycket elegant stil som dominerades av Vogue och Harper s-bazaar, men under 70- talet kom ungdomskulturen i allt tydligare särställning gentemot det etablerade modet och magasin som I-D och The Face tog upp den nya generationens moden med punk och new wave stil (som man lätt förknippar med tidigt 80-tal). I dessa magasin blev den grafiska formgivningen också ett sätt att revoltera mot och komplettera modefotografierna. Samtidigt kom Raygun som försökte upphäva gränsen mellan text och bild och skapade ett uttryck av totalt grafiskt magasin. Under denna period (och främst i dessa magasin) flyttade också modet ut på gatan och modereportagen förändrades till street style, en kvasidokumentär stil som förmedlade intrycket av att modet kom från och definierades av gatan och gatulivet snarare än salongen (även haute couturen hade tidigare fotograferats i liknande miljöer förut men då i en utstuderat artistisk stil). Fotografierna blev mer råa, både rent tekniskt (oskärpa, raster, kraftiga beskärningar etc.) samt till stil och innehåll. Denna trend nådde sin kulmen under 90-talet i stilen heroin chic där drogmiljöer och bakgatuprostitution flyttades in i magasinens blanka glamourmiljöer. 35 Som mycket annan populärkultur har länge modofotografiet inte ägnats den uppmärksamhet det kanske borde ha fått. Men genom att en stor del av samtidens stora konstfotografer som Jürgen Teller, Inez van Lamsweerde med flera, fotograferar för modemagasin som The Face och Arena och dessa bilder är till förvillelse lika deras konstfoton är distinktionen mellan konstfoto och modefoto svår att sätta (kanske är den också onödig). Men man kan nog ändå säga att modefotografierna idag speglar samtiden mer än någonsin, både genom det faktum att de idag syns i vad som mer är livsstilmagasin än modemagasin och också det att samtidskonsten faktiskt syns i dom. Katalogen Katalogen från Filippa K är som en liten bok, 75 sidor i tjockt matt papper. Den är kvadratisk, 13 x 13 cm och häftad. Papperets grova struktur gör att fotografierna som ofta har en ofokuserad och kornig karaktär ter sig ganska naturliga mot papperet: det är svårt att avgöra om fotografierna blev diffusa av tryckets egenskaper gentemot papperet eller om de blev tagna så. Fotografierna är i svartvitt men har en dragning åt det grönbruna. Viss text är olivfärgad vilket rimligtvis borde innebära att trycket är gjort i duotone, alltså svart med en ytterligare färg - olivgrönt. Omslaget är i kraftigare papp där omslagsbilden (en havshorisont sedd bakom trädsamling i siluett) fortsätter längs hela papperet och är invikt runt pärmen. Genomgående är att fotografierna har en vit marginal (ca 5 mm) ut till kanten på sidan. Sidornas ganska tjocka papper gör att katalogen ger ett robust intyck snarare än den lätt sladdriga stil som annars är vanlig i sammanhang där modebilder 35 Vad som skulle kunna ses som ett exempel på trickle-up. 11

- om identitet och yrkesvardag bland frisörer

- om identitet och yrkesvardag bland frisörer Salongsliv - om identitet och yrkesvardag bland frisörer Petra Bäckman Magisteruppsats i etnologi, 20 p Uppsala universitet vt 2007 Handledare: Oscar Pripp INLEDNING...3 DEN STORE HÅRKLIPPAREN...3 FÄLTARBETE

Läs mer

Kriminalitet sätter mannen på prov En studie av identitetsskapande i romanen Snabba Cash

Kriminalitet sätter mannen på prov En studie av identitetsskapande i romanen Snabba Cash MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:54 ISSN 1654-0247 Kriminalitet sätter mannen på prov En studie av

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER. Rune Pettersson RAPPORT 180

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER. Rune Pettersson RAPPORT 180 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER Rune Pettersson RAPPORT 180 Trovärdiga bilder Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Utgiven av styrelsen för psykologiskt försvar ISBN

Läs mer

Polyfona Positioner I Pendlande praktik

Polyfona Positioner I Pendlande praktik UPPSALA UNIVERSITET Litteraturvetenskapliga institutionen Tove Hellsten Blekingeg. 29, Stockholm tove.hellsten@hotmail.com Uppsats, 15 hp, Litteraturvetenskap C Polyfona Positioner I Pendlande praktik

Läs mer

Föräldratidningar som expertsystem

Föräldratidningar som expertsystem Föräldratidningar som expertsystem En diskursanalys av normer runt identitet och konsumtion i föräldratidningar våren 2010 Helena Mickelsson Heinås Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:16 ISSN 1654-0247 Den goda läsningen En problematisering av begreppet

Läs mer

INFOGRAPHICS I REKLAM

INFOGRAPHICS I REKLAM INFOGRAPHICS I REKLAM - Om informationsvisualisering som metod i reklamkommunikation Infographics in advertising Information visualization as a method of advertising Klara Abrahamsson Examensarbete i grafisk

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Innehållsförteckning

Läs mer

Varifrån kommer då detta Jag?

Varifrån kommer då detta Jag? UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 3, S 67-83 Varifrån kommer då detta Jag? Jaget och Miget ur socialbehavioristisk synvinkel Lars-Erik Berg The concepts of I and me, called by Mead the two phases

Läs mer

Summer Finn was a woman En analys av genus, heterosexualitet och romantik ur filmen 500 days of Summer.

Summer Finn was a woman En analys av genus, heterosexualitet och romantik ur filmen 500 days of Summer. Kandidatuppsats Summer Finn was a woman En analys av genus, heterosexualitet och romantik ur filmen 500 days of Summer. Författare: Fanny Loeb Handledare: Elisabet Björklund Examinator: Ingrid Stigsdotter

Läs mer

Allra helst minns jag framtiden

Allra helst minns jag framtiden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Allra helst minns jag framtiden - Den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid Preferably I do remember the future - Those who have no

Läs mer

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde Anna Ulfstrand Rapport 2002:25 1 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde

Läs mer

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović C-uppsats 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2011-03-01 Handledare: Madeleine Wetterskog Examinator: Ebba

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING. Rune Pettersson RAPPORT 181 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR BILDMANIPULERING Rune Pettersson RAPPORT 181 BILDMANIPULERING Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 2 Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Det emotionella brukandet

Det emotionella brukandet Det emotionella brukandet Ett KU-projekt av Anders Ljungberg Inledning... 3 Konsumtion som identitetsskapare, ett samhällsansvar?... 4 Konsthantverkets potential. Ett alternativt förhållningssätt?... 5

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Genusrepresentationerna i Sex and The City banbrytande eller stereotypiska?

Genusrepresentationerna i Sex and The City banbrytande eller stereotypiska? Stockholms Universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) C-uppsats 15 hp, VT-11 Handledare: Kristina Widestedt Författare: Nikie Elgqvist Genusrepresentationerna i Sex and

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring I0nnehållsförteckning

Läs mer

Mars och Venus i cyberspace genusmönster i bloggen

Mars och Venus i cyberspace genusmönster i bloggen MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:92 ISSN 1654-0247 Mars och Venus i cyberspace genusmönster i bloggen NANCY BERGLUND

Läs mer

TRE SAMTAL ELINA SUOYRJÖ

TRE SAMTAL ELINA SUOYRJÖ ELINA SUOYRJÖ ELINA: Vi kan börja med din utgångspunkt för utställningen Platser Samlingar Namn. Hur skulle du vilja beskriva den? MALIN: Jag blev inbjuden till utställningen hösten 2011 och fick helt

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLAREN. - En oumbärlig mellanhand?

FASTIGHETSMÄKLAREN. - En oumbärlig mellanhand? FEK 581 KANDIDATSEMINARIUM VT 2003 FASTIGHETSMÄKLAREN - En oumbärlig mellanhand? Handledare Författare Maria Boklund Kristina Alderbrink 681003-3966 Peter Svensson Yvonne Danielsson 620725-2401 Nina Ivarsson

Läs mer

Tonåringar och Reklam

Tonåringar och Reklam Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 hp Tonåringar och Reklam Teenagers and Advertising Camilla Göransson Lärarexamen 270 hp Kultur, Medier och Estetiska Uttrycksformer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Jennie Lindström. Bilden ovan och följande från dansteaterföreställningen Kung Oidipus på Malmö Stadsteater. Fotograf: Peter Westrup.

Jennie Lindström. Bilden ovan och följande från dansteaterföreställningen Kung Oidipus på Malmö Stadsteater. Fotograf: Peter Westrup. Jennie Lindström. Bilden ovan och följande från dansteaterföreställningen Kung Oidipus på Malmö Stadsteater. Fotograf: Peter Westrup. Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet En undersökning av barndomens

Läs mer

ATT SE SIG SJÄLV FRÅN ETT ANNAT HÅLL

ATT SE SIG SJÄLV FRÅN ETT ANNAT HÅLL WORKSHOP 2010: AKUTMOTTAGNINGEN PÅ ÖSTRA SJUKHUSET / MIJA RENSTRÖM ATT SE SIG SJÄLV FRÅN ETT ANNAT HÅLL GRUNDTVIGINSTITUTET VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SKRIFTSERIE NR. 10 Eva Mark Mija Renström 1 Dokumentationsbild

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Kommunikation och identitet- om bild och

Kommunikation och identitet- om bild och Malmström, Elisabet (2002 a) Kommunikation och identitet- om bild och pedagogik i ett sociokulturellt perspektiv. Rapport, nr 3 från temat Vuxnas Lärande och Kunskapsbildning. Kristianstad:Högskolan Kommunikation

Läs mer