Straffmyter. En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion. Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Straffmyter. En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion. Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p."

Transkript

1 Straffmyter En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p Henrik Isacsson C-uppsats i religion REL 60 Höstterminen 2005 Handledare: Leif Carlsson Examinator: Hans Christian Öster

2 2 Förord Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla de människor som har varit mig behjälpliga i arbetet med denna uppsats. Det är många människor som har blivit utsatta för mig när jag har bollat tankar och idéer. Men det finns vissa jag vill rikta ett speciellt tack till: Fredrik, för vänskap i vått som torrt. Peter och Claes, för fantastiska samtal, vänskap och en skön soffa. Mary, my personal nurse. Camilla, Fredrik och Johan för era öppna armar. Bul, Gus, Frepo och Gorba My comrades in arms. Kurt,Åke och Ronny för givande teologiska samtal. Leif, HC och Izabella. Johanna, för att du tror på mig och inte minst Niki, för givande och spännande sällskap under mitt skrivande.

3 3 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Frågeställningar Tidigare forskning Avgränsning Metod Uppsatsens disposition Iliaden och Odysséen Chryses Aias den mindre Odysseus Sammanfattning Den poetiska Eddan Geirröd Sammanfattning Skillnader och likheter samt försök till förklaringar Människans relation till gudarna Inom grekisk religion Inom fornskandinavisk religion Människans relation till samhället Inom grekisk religion Inom fornskandinavisk religion Gudarnas värld i relation till människornas Inom grekisk religion Inom den fornskandinaviska religionen Sammanfattning och presentation av en teori Teori Sammanfattning Didaktiskt perspektiv Käll- och litteraturförteckning...42

4 4 1 Inledning Och du, Kassandra, som jag har älskat: du har givit dig åt min urgamla fiende. Ändå har jag kallat dig, och du är min. Jag skall inte släppa dig, men du har skymfat mig, och från dig återtar jag min siargåva. Hör mina ord! 1 Den som yttrar dessa ord är den grekiske guden Apollon i Marion Zimmer Bradleys bok Facklan. Orden är riktade till Kassandra, dotter till kung Priamos av Troja och syster till Hektor och Paris av Troja. Bradleys bok handlar först och främst om Kassandra men hon knyter även an till andra personen som vi först och främst känner igen från det stora grekiska verket Iliaden. Men denna uppsats kommer dock inte handla om Kassandra så varför börja med detta citat? Svaret är inte så svårt som man kanske först kan ledas till att tro. Detta citat är ett mycket bra exempel på det som jag ämnar utforska i denna uppsats, nämligen straffmyter. Innan vi fortsätter måste vi klargöra vad jag anser att en straffmyt är. Min definition av en straffmyt är följande: ett straff, av något slag, som en eller flera gudar ålägger en eller flera människor som en konsekvens av deras handlande gentemot guden/gudarna. Vi använder oss utav Kassandra som ett exempel för en straffmyt: Guden Apollon hade förälskad sig i Kassandra och han erbjöd henne en gåva, siargåvan, gåvan att kunna se in i framtiden. Det enda villkor han ställde var att hon skulle besvara hans kärlek. Detta vägrade dock Kassandra och Apollon vredgades över detta och straffade henne genom att ge henne gåvan men samtidigt se till så att ingen skulle tro på det hon sa. Rent konkret resulterade detta i att hon såg att Troja skulle falla men ingen ville lyssna till hennes varningar utan avfärdade henne istället som galen. Den grekiska litteraturen är, som jag kommer att visa, full av händelser som kan kategoriseras som straffmyter. Dessa straffmyter har alltid fascinerat mig, riktigt varför har jag svårt att förklara. Men det är när man ser på straffmyten i ett jämförande perspektiv som det blir riktigt intressant. 1 Bradley 1992:247

5 5 När jag i höstas började studera den fornnordiska religionen infann sig en fråga tämligen snart i mitt huvud. Existerar straffmyter även inom denna religion? Det blev en än mer intressant fråga då jag vidare insåg att jag i mina tidigare studier alltid har fått höra jämförelser mellan den grekiska religionen och den fornnordiska. Under min skolgång har jag vid flertalet tillfällen fått höra att Oden går att jämföra med Zeus, Tor går att jämföra med Ares och så vidare. Men samtidigt att jag alltid sett en skillnad mellan de båda religionerna. När jag var liten kunde man läsa de nordiska gudaberättelserna på baksidorna av mjölkpaketen. När jag sedan kom till högstadiet och fick läsa om Medea, Oidipus insåg jag att det fanns ett mycket större djup mellan de båda än vad jag hade trott tidigare. Mina tankar om detta, som hade startat som ett litet frö på en tågresa mellan Göteborg och Jönköping, växte hela tiden och mynnade till slut ut i en fråga och det är härifrån jag ämnar ta avstamp ifrån. 1.1 Syfte Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka huruvida det existerar straffmyter inom den poetiska Eddan på samma sätt som det finns i Iliaden och Odysséen. Därefter kommer jag att analysera det resultat jag har fått fram. 1.2 Frågeställningar Mina frågeställningar lyder som följande: Existerar det straffmyter i den poetiska Eddan såsom det gör i Iliaden och Odysséen då dessa båda religioner, fornskandinavisk religion och grekisk religion, i mångt och mycket är lika varandra sett till deras panteon av gudar? Om skillnad eller likheter förekommer, vad beror då dessa på? 1.3 Tidigare forskning Jag har sökt med ljus och lykta efter publicerade verk om det som jag nämner i mitt syfte men har inte lyckats hitta något. Detta innebär inte att det inte existerar något skrivet om detta utan kan bero på att jag har sökt på fel sätt, använt fel sökord eller varit för snäv i mitt sökande.

6 6 Jag har även varit i kontakt med Britt-Mari Näsström, professor i religionshistoria vid Göteborgs Universitet och Andreas Lundin som är doktorand vid teologiska institutionen vid Lunds Universitet och där forskar inom ämnet fornskandinavisk religion. Ingen av dessa kunde dock ej ge något exempel på forskning som bedrivits inom mitt ämne men de har ändå varit behjälpliga för mitt skrivande. Då jag ej har hittat något om just straffmyter måste jag anse att denna uppsats möjligen är en första trevan in på ett område som hittills varit okänd mark. 1.4 Avgränsning Den första avgränsningen gäller primärkällorna. Det finns oerhört mycket litteratur i form av berättelser om gudar och hjältar, både inom den fornnordiska religionen och inom den grekiska religionen. Mitt val för denna uppsats har varit att koncentrera mig på tre huvudverk. När det gäller den fornnordiska religionen har jag valt den poetiska Eddan. De två andra källorna som rör grekisk religion är Iliaden samt Odysséen. Jag kommer att i presentationen av litteraturen berätta mer om dessa verk. Dock skall jag redan nu ge en förklaring till varför jag har valt att använda just dessa tre verk som grund för min undersökning. Den poetiska Eddan innehåller både gudadikter och hjältesånger. I dessa dikter och sånger finns det mesta av den fornskandinaviska religionen bevarad. 2 När det gäller Iliaden och Odysséen är valet inte så svårt då dessa verk hade en status som kan liknas vid den Bibeln har i våra dagar 3. Jag använder mig av Ingvar Björkessons översättningar och tolkningar av dessa två verk. Jag har alltså valt, av utrymmesskäl, att inte inkludera Hesiodos, som även han skriver om de grekiska gudarna och dess relation till människorna, och hans verk i denna uppsats. Nästa steg i avgränsningen blir att se till exakt vad det är som kommer att undersökas i dessa tre verk. Det har redan givits en definition av vad är straffmyt är; ett straff, av något slag, som en eller flera gudar ålägger en eller flera människor som en konsekvens av deras handlande gentemot guden/gudarna. Här är det viktigt att det finns en avgränsning inbyggd i definitionen. Uppsatsen kommer alltså inte att behandla straff mellan gudar. Ej heller kommer frågan om verkens uppkomst att undersökas då detta ej ryms inom ramen av uppsatsen. 2 Enoksen 2004:23 3 Nilsson 1960:2

7 7 Uppsatsen kommer alltså ej att behandla den Homeriska frågan, som är en fråga om huruvida det var Homeros eller någon annan som skrev Iliaden och Odysséen, eller fördjupa sig i den kristna påverkan på de gamla fornskandinaviska texterna. För att göra uppsatsen hanterbar kommer det enbart att föras fram, förutsatt att det hittas, högst tre exempel på straffmyter per religion. Vidare kommer uppsatsen så att han/honom används för gudar och hon/henne för människan. Det existerar både manliga och kvinnliga gudar men av rent praktiska skäl kommer det enbart att skrivas ut han eller honom istället för han/hon. Det ligger alltså inte någon värdering bakom detta användandet av pronomina. 1.5 Metod I detta kapitel följer en redogörelse för den metod och det tillvägagångssätt som har använts av i denna uppsats. Då valet är att undersöka tre litterära verk faller det sig naturligt att denna undersökning sker med hjälp av en kvalitativ textanalys. I den kvalitativa undersökningen används en hermeneutisk metod som innebär att man försöker nå en förståelse av texterna. En viktig del i denna process är att ha en känsla för materialet, det krävs alltså empati för att kunna göra detta. 4 För att man skall kunna nå fram till detta krävs det alltså tolkning. Här infinner sig nu en viktig aspekt. Ingen sätter sig in i ett material utan att ha en viss förförståelse. Den första tolkningen av materialet vi undersöker visar vägen för tolkningen av detaljerna. Resultatet blir att man antingen accepterar den första tolkningen eller att man tvingas revidera den. Det finns alltså hela tiden ett samband mellan helheten och delarna. Denna process kan benämnas den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen 5. Man rör sig alltså runt denna tills man har tolkat klart och helheten och delarna bildar en samstämmighet. 6 4 Johansson 1999:70 5 Thurén 1991:60 6 Johansson 1999:71

8 8 En viktig förutsättning för denna tolkningsprocess är att sätta sig in i den föreställningsvärld som existerar hos det man undersöker och akta sig för att blanda in värderingar och åsikter från vår tid och på så sätt skapa en anakronism. 7 Med denna korta metodgenomgång har tillvägagångssättet för hur de tre litterära verk, som bildar basen för uppsatsen, har lästs. Vidare har också de problem som existerar med det valda arbetssättet påvisats, det vill säga att en förförståelse existerar och att denna förförståelse lätt kan vålla problem i undersökningen. Detta gäller ju även de sekundära källorna som har läst och kommer att användas till diskussion runt resultatet av undersökningen. 1.6 Uppsatsens disposition För att kunna besvara de två frågeställningar kommer det i kapitel 2 kortfattat att redogöras för de grekiska verkens historia och därefter redogöra för undersökningen av dessa två verk. Kapitel 3 är uppbyggd på samma sätt fast här med den poetiska Eddan som litterärt verk. Sedan följer kapitel 4 som kommer att behandla det resultat som har framkommit i kapitel 2 och 3 i form utav en diskussion och framläggandet av en teori. Kapitel 5 blir en sammanfattning av uppsatsen. I kapitel 6 återfinns ett kort didaktiskt perspektiv på uppsatsen och kapitel 7 utgör en källförteckning. 7 Bruit Zaidman och Schmitt Pantel 1995:21

9 9 2 Iliaden och Odysséen De båda verken Iliaden och Odysséen blev nedskrivna på 700-talet före Kristus. Frågan om vem som skrev ner dem eller vilka som skrev ner dem är en fråga jag, som redan nämnts i min avgränsning, inte kommer att diskutera. Jag kommer att hänvisa till det namn vi oftast använder oss utav, Homeros. Vad vi dock kan vara säkra på är i vilken tidsperiod som verken har skrivits ner och enligt Jon Haarberg som är docent vid Oslo Universitet och professor i litteraturhistoria, kan vi placera nedtecknandet av dessa historier runt 730 f Kr. 8 Iliaden utspelar sig inte, såsom många tror, under det tio år långa trojanska kriget utan under de sista femtioen skälvande dagarna av detta krig. I återberättelser får vi ta del av det som har hänt under kriget, både på det mänskliga planet och på det gudomliga planet. Kriget tar sin början då Paris, son till den trojanske kungen Priamos, kidnappar Kung Menelaos fru Helena, den vackraste kvinnan på Jorden. Varför han gör detta gör att finna i historien om Peleus och Thetis och om deras bröllop. Bröllopet som hölls på en bergstopp var en stor tilldragelse och alla gudar som gick att uppbåda var där för att vara med om det storslagna firandet. Dock hade man glömt bort en gudinna, Eris. Eris var Tvedräktens gudinna och var den som spred osämja i världen. Hon blev mycket arg för att hon inte hade blivit bjuden och hon bestämde sig för att hämnas. Hämnden utfördes på ett delikat sätt, hon slängde in ett äpple och inte vilket äpple som helst utan ett gyllene äpple. PÅ detta äpple fanns inskriften Till den skönaste och genast gjorde tre av gudinnorna, Hera, Zeus hustru, Afrodite, Kärlekens gudinna och Pallas Athena, anspråk på äpplet då de alla tre ansåg att inskriften var riktade till dem. 9 8 Utbildningsradion Läsekonst - Krig och Kärlek 9 Henriksson 1992:298

10 10 De manliga gudarna valde, smart nog, att inte ge sig in i diskussionen om vem som skulle få äpplet utan man utsåg då Paris till domare. 10 Av Hera lovades han ett stort kungarike om han valde henne, Pallas Athena erbjöd krigslycka och ära och även Afrodite la fram ett bud. Hon la fram erbjudandet om att Paris valde henne som vinnare skulle världens vackraste kvinna älska honom för evigt. Han valde, till stor förtret för de andra två, Afrodite som vinnare av äpplet och efter ett par år träffar han Helena, eller Sköna Helena som hon också är känd som. 11 När Paris rövar bort Helena vänder sig då Menelaos till sin bror Agamemnon för hjälp och han samlar män från hela Grekland, mest kända av dessa är Akilles, Nestor och Odysseus, sätter segel mot Troja eller Ilion 12 som staden också heter och belägrar denna. Efter ett närmare tio år lång krig, fylld med konflikter även inom de både lägren, lyckas grekerna inta staden med hjälp av en ihålig trähäst, den trojanska hästen. Berättelsen om Trojas fall står ej i Iliaden som många tror utan den återfinns i själva verket i Odysséens åttonde vers. Odysséen är berättelsen om Odysseus irrfärder på väg hem till ön Ithaka. På Ithaka väntar hans fru Penelope och hans son Telemakos. Innan han lyckas ta sig hem måste han segla runt i tio år och under denna tid råkar han ut för diverse äventyr som bland annat leder till hans mannars död och förlisningen av hans skepp. Precis som i Iliaden utspelar sig boken bara under ett fåtal dagar, fyrtio stycken, men under dessa dagar får vi tio års händelser berättade för oss på samma sätt som i Iliaden. 10 Ibid. 11 Henriksson 1992: Titeln, Iliaden, syftar alltså på just Troja eller Ilion som staden kallades

11 Chryses Det första exemplet på en straffmyt hittar vi redan i de första raderna av Iliaden. I dessa rader berättas det om prästen Chryses, en av Apollons präster, från Chryse som låg söder om Troja 13. Chryses har en dotter vid namn Chryseis. Chryseis har under krigets gång blivit tillfångatagen av Agamemnon som har valt att behålla henne som krigsbyte. När Chryses får höra detta beger han sig ner till det grekiska lägret som ligger vid stranden och ber att få träffa Agamemnon. Han bär med sig dyrbara gåvor och ber om sin dotters frihet i utbyte mot denna gåva. 14 Vördar ni sonen till Zeus, den fjärran drabbande Foibos 15, ge då min älskade dotter fri och tag mot denna lösen! 16 Menelaos och de andra ledande grekerna accepterar genast denna mycket generösa gåva och vill släppa flickan fri. Dock är detta någon som Agamemnon avfärdar: 17 Gubbe, passa dig väldigt väl för att dröja här längre och låt mig slippa se dig mer vid de buktiga skeppen! Annars hjälper dig nog varken stav eller prästerlig bindel! Henne tänker jag inte ge fri, nej hon skall få åldras hemma hos mig i Argos långt ifrån fäderneslandet medan hon går vid sin väv och ligger hos mig om natten. Håller du livet kärt, så reta mig inte! Försvinn nu! 18 Prästen skyndar sig snabbt iväg från det grekiska lägret och när han har kommit en bit bort ber han till Apollon: 19 Om jag någonsin upprest ett tempel dig till behag och bränt saftiga lår av tjurar och getter såsom en hyllning till dig, bevilja mig då denna önskan: Straffa med pilar danaerna 20 hårt för de tårar jag gjuter! 21 Apollon hörsammar bönen från Chryses och agerar då Agamemnon inte bara har skymfat prästen utan även Apollon själv då Chryses, som präst, ses som ett sändebud från Apollon Björkesson 1999: Homeros, Iliaden Första sången vers Foibos är ett av namnen på Apollon. 16 Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Danaer är undersåtar till kungen Danaos som var kung av Argos vilket här skall läsas som hela Grekland.

12 12 Långt ifrån skeppen slog han sig ner och började skjuta; klangen var fasansfull som utgick från bågen av silver. Mulor fällde han först och snabba hundar, men vände snart sina vassa pilar direkt mot männen som dräptes en efter en; på alla håll sågs likbålen brinna. 23 Citatet ovan, om Apollons pilar, är en poetisk omskrivning för det straff som Apollon låter falla över grekerna. Vad som sker är att pesten kommer till det grekiska lägret som straff för det som Agamemnon har gjort. 24 Pesten härjar hos grekerna i nio dagar 25 till dess att Chrysteis släpps fri och får återvända till sin far. Men en ytterligare effekt av Agamemnons beslut är att Akilles vredgas över det som har hänt och vägrar slåss för honom eller låta sina egna trupper, de fruktade myrmidonerna, slåss för honom. Han blir så vred att endast Pallas Athene, som stiger ner från Olympen, hindrar honom från att hugga ner Agamemnon Aias den mindre Om Aias berättas det i Odysséen. Aias var en av krigarna som var med under det trojanska kriget. Han var son till kung Oileus, härskare av Locris, och kallades Aias den mindre. Att han fick just detta epitet var för att han hade en namne, nämligen Aias 27 Telemons son. Han var son just till Telemon som var kung över Salamis och han var grekernas bäste kämpe, endast överträffad av Akilles. Men det är Aias den mindre som berättelsen handlar om. Aias den mindre återfinns även i Iliaden, för även han var en stor krigare och jämförs med Akilles när det gäller vissa förmågor. Han hade dock även några karaktärsdrag som låg honom i fatet och som bidrog till hans till hans död, arrogans och skrytsamhet Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Burkert 1985: Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Hans namn går också att finna med stavningen Ajax. 28 Homeros Odysséen fjärde sången vers

13 13 I Odysséens fjärde sång berättas det att Telemakos, Odysseus son, i sin sökan efter att återse sin fader, besöker kung Menelaos som har kommit hem från Troja. Han frågar Menelaos om han har några upplysningar om fadern och Menelaos berättar det som han vet för pojken. Han berättar att han, på sin återresa, hölls kvar i Egypten av gudarna en längre period. Han fick dock hjälp av Eidothea, guden Proteus 29 dotter. På hennes inrådan fångar han en dag Proteus och i gengäld för sin frihet upplyser han Menelaos om vad som hindrar honom från att lämna Egypten. Menelaos frågar även hur det har gått för de andra grekerna som lämnade Troja. Det är här vi får höra historien om Aias: 30 Mitt ibland sina skepp med långa åror ljöt Aias döden: först drev Poseidon rakt mot gyreiska klippor skeppen och krossade allt, men räddade honom ur vågen. Trots Athenas hat skulle han undsluppit döden om i sitt blinda trots han inte fräckt hade skrutit med att ha frälst sig ur havets svalg mot gudarnas vilja, helt av sin egen kraft. 31 Innan vi går vidare här behöver vi förklara passagen om Athenas hat. Just hennes hat mot Aias, och greker i allmänhet, omnämns även i Odysséens tredje sång, versarna Detta hat har att göra med Kassandra, som vi har talat om i uppsatsens inledning. Förklaring finner vi inte i vare sig Iliaden eller Odysséen utan i Aeneiden, ett romerskt verk av samma slag som Iliaden. I grund och botten är Aeneiden en förkortad och omskriven variant av Iliaden och Odysséen. 29 Proteus var en havsgud som hade sitt hem utanför Egyptens kust. Enligt myterna bar han på siargåvan. 30 Homeros Odysséen fjärde sången vers Homeros Odysséen fjärde sången vers

14 14 Författaren till Aeneiden, Vergilius föddes 70 f Kr och var sonen till en rik jordbrukare. Tack vare detta kunde han få en god utbildning men han var, till faderns förtret, mer intresserad av litteratur och filosofi än juridik. Han började dikta och efter ett par år fick han ekonomisk hjälp av ingen mindre än Maeceneas 32 som hade fattat tycke för den unge poetens dikter och han upptogs i kretsen runt Octavianus, som sedan skulle komma att bli kejsar Augustus. Aeneiden, som kom att bli hans sista verk, var hans försök att skapa ett nationalepos som skulle skapa en samstämmighet kring de olika berättelser som fans om hur Rom historia. Aeneas är en trojansk prins och får besök av Hector i en dröm. Hector, som har dött av Akilles hand, uppmanar Aeneas att fly från Troja och ta med sig stadens penater 33. Han tar med sig dessa tillsammans med några andra trojaner och ger ut iväg med skepp för att hitta en plats att grunda ett nytt Ilion på. Det är detta sökande och de olika strapatser som Aeneas upplever som Aeneiden handlar om. Vergilius har hämtat drag från både Iliaden och Odysséen. Han fick dock aldrig chansen att färdigställa sitt epos utan han dog år 19. Han ville att manuskriptet skulle brännas men man tror att han blev övertalad av självaste Augustus till att tillåta en publicering. 34 I Aeneiden berättas det att efter Troja hade fallit tog sig Kassandra till en staty av Athena där hon sökte skydd. Aias fann henne där, drog henne där ifrån och våldtog henne och på grund av denna akt drog han på sig Athenas vrede och det är det som Athenas hat syftar på. 35. I och med att det fanns en staty av Athena där var platsen en helgedom och det fanns klara regler eller tabun för vad som fick göras eller inte göras vid en helgedom. Man fick till exempel inte föda barn eller älska i en helgedom. Helgedomar fungerade även som tillflyktsplatser för fångar, slavar eller människor som var jagad av någon. De fick inte tas därifrån med våld och att ta någons liv vid en helgedom var ett oerhört grovt brott, ett brott som kunde leda till att en hel stad kunde straffas Han var en rik romare som stödde konstnärer och poeter ekonomisk. Det är från honom vi har fått ordet Mecenat, en som stödjer konsten. 33 Ett annat ord för husgudar. Dessa blev sedan staden Roms beskyddare. 34 Björkesson 1988: Vergilius Aeneiden Första sången vers Bruit Zaidman och Schmitt Pantel 1995:56

15 15 Men det är inte våldtäkten av Kassandra som leder till Aias död. Som vi ser så gör Poseidon att hans skepp förliser men han räddar Aias 37 och vi får då se ett prov på hans arrogans och skrytsamhet. Istället för att tacka guden så prisar han sig själv, att han hade lyckats överleva skeppsbrottet helt på egen hand. För detta straffas han direkt: Poseidon som hörde hans skrävel lyfte treudden då i sin väldiga hand, och med våldsam stöt slog han till och klöv i två den gyreiska klippan. Ena halvan blev kvar och i havet nedsjönk den andra, den där Aias satt och högmodigt trotsade gudar; samman med den drogs han ner i en bottenlös svallande avgrund. Så gick han under sedan han fyllt med salt sina lungor Odysseus Odysséen handlar som bekant om Odysseus strapatsrika hemresa från det trojanska kriget. Det är en resa som tar tio år och detta på grund utav att vissa av gudarna är mot honom. Hur kommer det sig att han råkar så illa ut? Svaret på detta, och även vårt sista exempel på en straffmyt i den grekiska religionen, finner vi i Odysséens nionde sång. Där berättas det om Odysseus och hans mannars möte med kyklopen, en enögd jätte vid namn Polyfemos. Odysseus och hans män kommer till en ö utanför kyklopernas land, ankrar där, sover och nästa dag åker de på en upptäcktsfärd. Väl framme vid kyklopernas land tar Odysseus med sig tolv män och väl där finner de en grotta som verkar bebodd men ingen är där. De stannar i grottan, äter av maten som finns där och väntar på innehavarens hemkomst. Jätten, som är en herde, kommer hem med sina får, föser in dem i grottan och stänger sedan mynningen med en stor sten Homeros Odysséen fjärde sången vers Homeros Odysséen fjärde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers

16 16 Efter att kyklopen har upptäckt att han har främmande följer ett samtal mellan honom och Odysseus om varför de är där. Plötsligt dödar kyklopen två av männen och äter upp dem. Vad som följer på detta är att Odysseus, för att han och mannarna skall komma därifrån, lurar kyklopen genom att säga att han heter Outis, grekiska för Ingen 40. Vad som följer på detta är att de bjuder jätten på det vin som Odysseus har haft med sig. Polyfemos dricker och dricker och till slut är han redlöst berusad. Med hjälp av en glödgad påk, som de har gjort av en olivstam, förblindar de jätten genom att köra in denna i hans öga. Han vaknar till av den oerhörda smärtan och skriker högt. De andra kykloperna hör hans skrik och tar sig till grottan och ställer sig utanför den av stenen blockerade ingången. De frågar Polyfemos vad som har hänt och jätten svarar att Ingen håller på att mörda honom. De rycker på axlarna och går därifrån. Jätten försöker då fånga männen som är i grottan men misslyckas med detta. Nästa dag flyttar Polyfemos stenen som blockerar grottans ingång så att fåren kan komma ut och beta igen. Men han ställer sig själv i öppningen för att ta fast de som försöker passera honom och komma ut från grottan. Odysseus och hans män lyckas dock komma ut genom att hålla sig fast i ullen och gömma sig under herdens får och på detta sätt kommer de förbi den vaktande förbi jätten. 41 Det är nu vi börjar närma oss orsaken till Odysseus irrfärder. Från början var han, likt Aias, straffad av Athena. Hon straffade som sagt alla greker som skulle åka från Troja och återvända till sina hem men det är inte det som är den främsta orsaken till Odysseus irrfärder. Odysseus och hans män flyr från grottan tillbaks till sitt skepp. Men hack i häl har de den blinda och nu, får man förmoda, rätt uppretade jätten Polyfemos. Han hinner dock inte ifatt dem och kyklopen står på stranden och börjar kasta stenar mot skeppet. Odysseus gör nu det ödesdigra misstaget att börja håna den nu blinda kyklopen. 42 Hans män vädjar till honom att vara om att vara tyst men han fortsätter håna Polyfemos. Om någon dödlig människa, kyklop, vill veta och frågar hur det gick till den gång du blev så ömkligen bländad, säg att Odysseus, Laërtes son och Ithakas herre, han som lagt städer i grus, var den som släckte ditt öga. 43 När jätten hör detta berättar han att en profetia, som hade talat om just de händelser som nu har utspelat sig, nu har slagit in 44 och han säger till Odysseues: 40 Henriksson 1992: Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers

17 17 Men kom nu hit, Odysseus, så skall jag förpläga dig gästfritt och sedan tillgodose att jordskalvens gud 45 besörjer din hemförd. Jag är hans son, och han är stolt att kallas min fader. 46 Dock fortsätter Odysseus att håna kyklopen och säger sig vara beredd att döda honom. Det är nu som Odysseus får sitt straff från gudarna. Kyklopen ber till Poseidon: 47 Hör, du mörkblålockige gud som får jorden att darra! Är jag i sanning din son och du yvs att kallas min fader, låt då aldrig Laërtes son och Ithakas herre, han som lagt städer i grus, Odysseus, nå sitt hemland! Men om det är hans lott att åter träffa de sina och de komma hem till sina välbyggda hus och fädernesjorden, sent må han då anlända, utblottad helt och berövad sitt manskap, på någon annans skepp, och mötas av ofärd därhemma! 48 Poseidon hör sin sons bön och Odysseus får nu fortsätta sina irrfärder tills han, långt senare, får komma hem. 2.4 Sammanfattning Detta var tre exempel på straffmyter som går att återfinna i den grekiska religionen. Det finns flera men som jag nämnde i min avgränsning nöjer jag mig med att redogöra för tre exempel. Jag har valt dessa tre för att jag tycker att de på ett bra och konkret sätt representerar vad jag kallar för straffmyter och för att vi också ser att det inte enbart är en person som drabbas av straffet. I det första exemplet så är det hela den grekiska hären och straffet leder även till en konflikt mellan Agamemnon och Akilles, en konflikt som leder till många grekers död på slagfältet. 43 Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers Poseidon var även den gud som var ansvarig för jordskalven så detta epitet syftar alltså till Poseidon. 46 Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers

18 18 I det andra exemplet så drar Aias handlingar straff, inte bara på sig själv utan på alla greker och detta leder till flera grekers död och detta är också indirekt en av anledningarna till det som vi ser i det sista exemplet där Odysseus och även Odysseus mannar och hans familj drabbas av hans arrogans. Den röda tråden i våra exempel är just arrogansen mot gudarna och vilka effekter detta får. Jag kommer nu att gå vidare till den fornskandinaviska religionen och redogöra för resultatet av mitt sökande efter straffmyter i den poetiska Eddan.

19 19 3 Den poetiska Eddan När man skriver eller talar om Eddan är namnet Snorre Sturlasson ett namn som är starkt förknippat med detta verk. Snorre var en isländsk författare som levde mellan Han var inte vem som helst utan en av de mest mäktiga männen på denna ö. Runt 1220 stod han inför ett problem. Den skaldediktning, som han älskade högt, var på väg att dö ut. För att lösa detta allvarliga problem beslöt han sig för att skriva, vad som kom att bli bland det största litterära verk vi har i denna del av världen, Eddan. 49 Snorre var som sagt författare, eller skald som jag hädanefter kommer att kalla honom, och dessa var allt som oftast anställda hos konungar och rika män som kunde betala för deras tjänster. Tjänsterna bestod i att sätta uppdragsgivarens bedrifter på pränt så att dessa skulle kunna läsas av eftervärlden, texter som skulle visa hur viktig denna man var. Nu var det ju inte så att man bara, rakt upp och ner, skrev vad som hade skett utan man använde en högt utvecklad poesi som var uppbyggd av stavrimmade versstrofer. Det fanns en uppsjö med olika versformer och varje form hade bestämda regler som reglerade hur de skulle användas. Vidare tillkom också att man friskt använde sig av omskrivningar, vad som kallas för kenningar. Det är här vi finner det stora problem som Snorre stod inför. 50 Dessa kenningar hade ofta sin grund i den forntida mytologin som hade existerat på Island innan ön kristnades. När den nya religionen hade fått fäste levde den inte sida vid sida med den gamla utan ersatte den helt. Detta gav att den gamla kunskapen om myter och händelser hade tynat bort och man förstod ej längre dessa kenningar. Lars Magnar Enokson, runforskare, nämner till exempel Frejas gråt som ett exempel på en kenning. För den utan kunskap om de gamla myterna är denna omskrivning helt oförståelig. Men för den som kan mytologin är den desto klarare. Denna kenning syftar på att Freja grät guldtårar när hon blev lämnad av sin första man. Med denna kunskap får vi alltså en innebörd i kenningen Enoksen 2004:17 50 Enoksen 2004: Enoksen 2004:18

20 20 Vad Snorre alltså gjorde var att skapa en manual för hur man skulle skriva skaldeverk. Han kallade denna bok för Eddan 52 och delade in den i tre delar. Den första delen behandlar världen och gudarnas uppkomst, den andre delen fortsätter även den med myter men innehåller även hjälp för hur man själv skall kunna skapa kenningar samt exempel på dessa. Den tredje delen är ett kväde över två norska män, skrivit av Snorre själv. 53 Problemet med denna Edda är att Snorre Sturlasson var kristen och det han har skrivit har därmed färgats av hans tro, medvetet eller ej. Men det är inte denna Edda som ligger till grund för min undersökning utan den som i folkmun kallas för den poetiska Eddan eller den äldre Eddan. Den äldre Eddan skrevs runt 1270 efter Kristus och finns bevarad i den berömda handskriften som fått namnet Codex Regius. Denna handskrift, som i sin tur är en avskrift av en skrift från början av 1200-talet, har en brokig och intressant historia som tar sin början hos en isländsk biskop vid namn Brynjólfur Sveinsson. Han fann denna skrift 1643 och hade den i sin ägo fram till dess att en händelse, av allvarlig karaktär, inträffade och han såg sig nödgad att som en sista utväg avyttra den. 54 Den allvarliga händelsen bestod i att hans dotter hade blivit gravid. Detta hade, i de flesta andra fall, varit en lycklig tilldragelse om det inte var så att fadern till barnet var en präst och paret var ogifta. Ytterligare en faktor som spelade in var att själva akten som hade lett till graviditeten hade tagit plats hemma hos biskopen och detta innebar att han var ansvarig för det allvarliga brott som hade begåtts. I ett försök att ställa allt tillrätta, för att rädda både sitt eget men framför allt dotterns skinn och ärbarhet, skickade han ett brev till den danske kungen, bifogade skriften och fick som tack för denna gåva hjälp av kungen. Härav kommer namnet på handskriften, Codex Regius, Konungens bok Denna bok kallas också för den prosaiska Eddan eller den yngre Eddan 53 Enoksen 2004:18 54 Eddan sid: 3 55 Enoksen 2004:21-22

Trojanska kriget Gudinnornas skönhetstävling Akilles föds Sköna Helena

Trojanska kriget Gudinnornas skönhetstävling Akilles föds Sköna Helena Trojanska kriget När havsnymfen Thetis skulle gifta sig med kung Peleus var alla gudar, gudinnor och kosmiska väsen inbjudna. Utom Eris som var osämjans gudinna. Zeus ville inte att hon skulle framkalla

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Lärarmaterial till Lilla Odysséen

Lärarmaterial till Lilla Odysséen LÄRARMATERIAL Lärarmaterial till Lilla Odysséen Innehåll Inledning Kort om Odysséen Fakta om Odysséen och Iliaden Homeros Iliaden och det trojanska kriget Odyssén Resumé av Teater Barbaras Lilla Odysséen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer