Straffmyter. En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion. Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Straffmyter. En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion. Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p."

Transkript

1 Straffmyter En undersökning av straffmyter inom grekisk och fornskandinavisk religion Examensarbete inom lärarprogrammet 180/220p Henrik Isacsson C-uppsats i religion REL 60 Höstterminen 2005 Handledare: Leif Carlsson Examinator: Hans Christian Öster

2 2 Förord Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla de människor som har varit mig behjälpliga i arbetet med denna uppsats. Det är många människor som har blivit utsatta för mig när jag har bollat tankar och idéer. Men det finns vissa jag vill rikta ett speciellt tack till: Fredrik, för vänskap i vått som torrt. Peter och Claes, för fantastiska samtal, vänskap och en skön soffa. Mary, my personal nurse. Camilla, Fredrik och Johan för era öppna armar. Bul, Gus, Frepo och Gorba My comrades in arms. Kurt,Åke och Ronny för givande teologiska samtal. Leif, HC och Izabella. Johanna, för att du tror på mig och inte minst Niki, för givande och spännande sällskap under mitt skrivande.

3 3 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Frågeställningar Tidigare forskning Avgränsning Metod Uppsatsens disposition Iliaden och Odysséen Chryses Aias den mindre Odysseus Sammanfattning Den poetiska Eddan Geirröd Sammanfattning Skillnader och likheter samt försök till förklaringar Människans relation till gudarna Inom grekisk religion Inom fornskandinavisk religion Människans relation till samhället Inom grekisk religion Inom fornskandinavisk religion Gudarnas värld i relation till människornas Inom grekisk religion Inom den fornskandinaviska religionen Sammanfattning och presentation av en teori Teori Sammanfattning Didaktiskt perspektiv Käll- och litteraturförteckning...42

4 4 1 Inledning Och du, Kassandra, som jag har älskat: du har givit dig åt min urgamla fiende. Ändå har jag kallat dig, och du är min. Jag skall inte släppa dig, men du har skymfat mig, och från dig återtar jag min siargåva. Hör mina ord! 1 Den som yttrar dessa ord är den grekiske guden Apollon i Marion Zimmer Bradleys bok Facklan. Orden är riktade till Kassandra, dotter till kung Priamos av Troja och syster till Hektor och Paris av Troja. Bradleys bok handlar först och främst om Kassandra men hon knyter även an till andra personen som vi först och främst känner igen från det stora grekiska verket Iliaden. Men denna uppsats kommer dock inte handla om Kassandra så varför börja med detta citat? Svaret är inte så svårt som man kanske först kan ledas till att tro. Detta citat är ett mycket bra exempel på det som jag ämnar utforska i denna uppsats, nämligen straffmyter. Innan vi fortsätter måste vi klargöra vad jag anser att en straffmyt är. Min definition av en straffmyt är följande: ett straff, av något slag, som en eller flera gudar ålägger en eller flera människor som en konsekvens av deras handlande gentemot guden/gudarna. Vi använder oss utav Kassandra som ett exempel för en straffmyt: Guden Apollon hade förälskad sig i Kassandra och han erbjöd henne en gåva, siargåvan, gåvan att kunna se in i framtiden. Det enda villkor han ställde var att hon skulle besvara hans kärlek. Detta vägrade dock Kassandra och Apollon vredgades över detta och straffade henne genom att ge henne gåvan men samtidigt se till så att ingen skulle tro på det hon sa. Rent konkret resulterade detta i att hon såg att Troja skulle falla men ingen ville lyssna till hennes varningar utan avfärdade henne istället som galen. Den grekiska litteraturen är, som jag kommer att visa, full av händelser som kan kategoriseras som straffmyter. Dessa straffmyter har alltid fascinerat mig, riktigt varför har jag svårt att förklara. Men det är när man ser på straffmyten i ett jämförande perspektiv som det blir riktigt intressant. 1 Bradley 1992:247

5 5 När jag i höstas började studera den fornnordiska religionen infann sig en fråga tämligen snart i mitt huvud. Existerar straffmyter även inom denna religion? Det blev en än mer intressant fråga då jag vidare insåg att jag i mina tidigare studier alltid har fått höra jämförelser mellan den grekiska religionen och den fornnordiska. Under min skolgång har jag vid flertalet tillfällen fått höra att Oden går att jämföra med Zeus, Tor går att jämföra med Ares och så vidare. Men samtidigt att jag alltid sett en skillnad mellan de båda religionerna. När jag var liten kunde man läsa de nordiska gudaberättelserna på baksidorna av mjölkpaketen. När jag sedan kom till högstadiet och fick läsa om Medea, Oidipus insåg jag att det fanns ett mycket större djup mellan de båda än vad jag hade trott tidigare. Mina tankar om detta, som hade startat som ett litet frö på en tågresa mellan Göteborg och Jönköping, växte hela tiden och mynnade till slut ut i en fråga och det är härifrån jag ämnar ta avstamp ifrån. 1.1 Syfte Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka huruvida det existerar straffmyter inom den poetiska Eddan på samma sätt som det finns i Iliaden och Odysséen. Därefter kommer jag att analysera det resultat jag har fått fram. 1.2 Frågeställningar Mina frågeställningar lyder som följande: Existerar det straffmyter i den poetiska Eddan såsom det gör i Iliaden och Odysséen då dessa båda religioner, fornskandinavisk religion och grekisk religion, i mångt och mycket är lika varandra sett till deras panteon av gudar? Om skillnad eller likheter förekommer, vad beror då dessa på? 1.3 Tidigare forskning Jag har sökt med ljus och lykta efter publicerade verk om det som jag nämner i mitt syfte men har inte lyckats hitta något. Detta innebär inte att det inte existerar något skrivet om detta utan kan bero på att jag har sökt på fel sätt, använt fel sökord eller varit för snäv i mitt sökande.

6 6 Jag har även varit i kontakt med Britt-Mari Näsström, professor i religionshistoria vid Göteborgs Universitet och Andreas Lundin som är doktorand vid teologiska institutionen vid Lunds Universitet och där forskar inom ämnet fornskandinavisk religion. Ingen av dessa kunde dock ej ge något exempel på forskning som bedrivits inom mitt ämne men de har ändå varit behjälpliga för mitt skrivande. Då jag ej har hittat något om just straffmyter måste jag anse att denna uppsats möjligen är en första trevan in på ett område som hittills varit okänd mark. 1.4 Avgränsning Den första avgränsningen gäller primärkällorna. Det finns oerhört mycket litteratur i form av berättelser om gudar och hjältar, både inom den fornnordiska religionen och inom den grekiska religionen. Mitt val för denna uppsats har varit att koncentrera mig på tre huvudverk. När det gäller den fornnordiska religionen har jag valt den poetiska Eddan. De två andra källorna som rör grekisk religion är Iliaden samt Odysséen. Jag kommer att i presentationen av litteraturen berätta mer om dessa verk. Dock skall jag redan nu ge en förklaring till varför jag har valt att använda just dessa tre verk som grund för min undersökning. Den poetiska Eddan innehåller både gudadikter och hjältesånger. I dessa dikter och sånger finns det mesta av den fornskandinaviska religionen bevarad. 2 När det gäller Iliaden och Odysséen är valet inte så svårt då dessa verk hade en status som kan liknas vid den Bibeln har i våra dagar 3. Jag använder mig av Ingvar Björkessons översättningar och tolkningar av dessa två verk. Jag har alltså valt, av utrymmesskäl, att inte inkludera Hesiodos, som även han skriver om de grekiska gudarna och dess relation till människorna, och hans verk i denna uppsats. Nästa steg i avgränsningen blir att se till exakt vad det är som kommer att undersökas i dessa tre verk. Det har redan givits en definition av vad är straffmyt är; ett straff, av något slag, som en eller flera gudar ålägger en eller flera människor som en konsekvens av deras handlande gentemot guden/gudarna. Här är det viktigt att det finns en avgränsning inbyggd i definitionen. Uppsatsen kommer alltså inte att behandla straff mellan gudar. Ej heller kommer frågan om verkens uppkomst att undersökas då detta ej ryms inom ramen av uppsatsen. 2 Enoksen 2004:23 3 Nilsson 1960:2

7 7 Uppsatsen kommer alltså ej att behandla den Homeriska frågan, som är en fråga om huruvida det var Homeros eller någon annan som skrev Iliaden och Odysséen, eller fördjupa sig i den kristna påverkan på de gamla fornskandinaviska texterna. För att göra uppsatsen hanterbar kommer det enbart att föras fram, förutsatt att det hittas, högst tre exempel på straffmyter per religion. Vidare kommer uppsatsen så att han/honom används för gudar och hon/henne för människan. Det existerar både manliga och kvinnliga gudar men av rent praktiska skäl kommer det enbart att skrivas ut han eller honom istället för han/hon. Det ligger alltså inte någon värdering bakom detta användandet av pronomina. 1.5 Metod I detta kapitel följer en redogörelse för den metod och det tillvägagångssätt som har använts av i denna uppsats. Då valet är att undersöka tre litterära verk faller det sig naturligt att denna undersökning sker med hjälp av en kvalitativ textanalys. I den kvalitativa undersökningen används en hermeneutisk metod som innebär att man försöker nå en förståelse av texterna. En viktig del i denna process är att ha en känsla för materialet, det krävs alltså empati för att kunna göra detta. 4 För att man skall kunna nå fram till detta krävs det alltså tolkning. Här infinner sig nu en viktig aspekt. Ingen sätter sig in i ett material utan att ha en viss förförståelse. Den första tolkningen av materialet vi undersöker visar vägen för tolkningen av detaljerna. Resultatet blir att man antingen accepterar den första tolkningen eller att man tvingas revidera den. Det finns alltså hela tiden ett samband mellan helheten och delarna. Denna process kan benämnas den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen 5. Man rör sig alltså runt denna tills man har tolkat klart och helheten och delarna bildar en samstämmighet. 6 4 Johansson 1999:70 5 Thurén 1991:60 6 Johansson 1999:71

8 8 En viktig förutsättning för denna tolkningsprocess är att sätta sig in i den föreställningsvärld som existerar hos det man undersöker och akta sig för att blanda in värderingar och åsikter från vår tid och på så sätt skapa en anakronism. 7 Med denna korta metodgenomgång har tillvägagångssättet för hur de tre litterära verk, som bildar basen för uppsatsen, har lästs. Vidare har också de problem som existerar med det valda arbetssättet påvisats, det vill säga att en förförståelse existerar och att denna förförståelse lätt kan vålla problem i undersökningen. Detta gäller ju även de sekundära källorna som har läst och kommer att användas till diskussion runt resultatet av undersökningen. 1.6 Uppsatsens disposition För att kunna besvara de två frågeställningar kommer det i kapitel 2 kortfattat att redogöras för de grekiska verkens historia och därefter redogöra för undersökningen av dessa två verk. Kapitel 3 är uppbyggd på samma sätt fast här med den poetiska Eddan som litterärt verk. Sedan följer kapitel 4 som kommer att behandla det resultat som har framkommit i kapitel 2 och 3 i form utav en diskussion och framläggandet av en teori. Kapitel 5 blir en sammanfattning av uppsatsen. I kapitel 6 återfinns ett kort didaktiskt perspektiv på uppsatsen och kapitel 7 utgör en källförteckning. 7 Bruit Zaidman och Schmitt Pantel 1995:21

9 9 2 Iliaden och Odysséen De båda verken Iliaden och Odysséen blev nedskrivna på 700-talet före Kristus. Frågan om vem som skrev ner dem eller vilka som skrev ner dem är en fråga jag, som redan nämnts i min avgränsning, inte kommer att diskutera. Jag kommer att hänvisa till det namn vi oftast använder oss utav, Homeros. Vad vi dock kan vara säkra på är i vilken tidsperiod som verken har skrivits ner och enligt Jon Haarberg som är docent vid Oslo Universitet och professor i litteraturhistoria, kan vi placera nedtecknandet av dessa historier runt 730 f Kr. 8 Iliaden utspelar sig inte, såsom många tror, under det tio år långa trojanska kriget utan under de sista femtioen skälvande dagarna av detta krig. I återberättelser får vi ta del av det som har hänt under kriget, både på det mänskliga planet och på det gudomliga planet. Kriget tar sin början då Paris, son till den trojanske kungen Priamos, kidnappar Kung Menelaos fru Helena, den vackraste kvinnan på Jorden. Varför han gör detta gör att finna i historien om Peleus och Thetis och om deras bröllop. Bröllopet som hölls på en bergstopp var en stor tilldragelse och alla gudar som gick att uppbåda var där för att vara med om det storslagna firandet. Dock hade man glömt bort en gudinna, Eris. Eris var Tvedräktens gudinna och var den som spred osämja i världen. Hon blev mycket arg för att hon inte hade blivit bjuden och hon bestämde sig för att hämnas. Hämnden utfördes på ett delikat sätt, hon slängde in ett äpple och inte vilket äpple som helst utan ett gyllene äpple. PÅ detta äpple fanns inskriften Till den skönaste och genast gjorde tre av gudinnorna, Hera, Zeus hustru, Afrodite, Kärlekens gudinna och Pallas Athena, anspråk på äpplet då de alla tre ansåg att inskriften var riktade till dem. 9 8 Utbildningsradion Läsekonst - Krig och Kärlek 9 Henriksson 1992:298

10 10 De manliga gudarna valde, smart nog, att inte ge sig in i diskussionen om vem som skulle få äpplet utan man utsåg då Paris till domare. 10 Av Hera lovades han ett stort kungarike om han valde henne, Pallas Athena erbjöd krigslycka och ära och även Afrodite la fram ett bud. Hon la fram erbjudandet om att Paris valde henne som vinnare skulle världens vackraste kvinna älska honom för evigt. Han valde, till stor förtret för de andra två, Afrodite som vinnare av äpplet och efter ett par år träffar han Helena, eller Sköna Helena som hon också är känd som. 11 När Paris rövar bort Helena vänder sig då Menelaos till sin bror Agamemnon för hjälp och han samlar män från hela Grekland, mest kända av dessa är Akilles, Nestor och Odysseus, sätter segel mot Troja eller Ilion 12 som staden också heter och belägrar denna. Efter ett närmare tio år lång krig, fylld med konflikter även inom de både lägren, lyckas grekerna inta staden med hjälp av en ihålig trähäst, den trojanska hästen. Berättelsen om Trojas fall står ej i Iliaden som många tror utan den återfinns i själva verket i Odysséens åttonde vers. Odysséen är berättelsen om Odysseus irrfärder på väg hem till ön Ithaka. På Ithaka väntar hans fru Penelope och hans son Telemakos. Innan han lyckas ta sig hem måste han segla runt i tio år och under denna tid råkar han ut för diverse äventyr som bland annat leder till hans mannars död och förlisningen av hans skepp. Precis som i Iliaden utspelar sig boken bara under ett fåtal dagar, fyrtio stycken, men under dessa dagar får vi tio års händelser berättade för oss på samma sätt som i Iliaden. 10 Ibid. 11 Henriksson 1992: Titeln, Iliaden, syftar alltså på just Troja eller Ilion som staden kallades

11 Chryses Det första exemplet på en straffmyt hittar vi redan i de första raderna av Iliaden. I dessa rader berättas det om prästen Chryses, en av Apollons präster, från Chryse som låg söder om Troja 13. Chryses har en dotter vid namn Chryseis. Chryseis har under krigets gång blivit tillfångatagen av Agamemnon som har valt att behålla henne som krigsbyte. När Chryses får höra detta beger han sig ner till det grekiska lägret som ligger vid stranden och ber att få träffa Agamemnon. Han bär med sig dyrbara gåvor och ber om sin dotters frihet i utbyte mot denna gåva. 14 Vördar ni sonen till Zeus, den fjärran drabbande Foibos 15, ge då min älskade dotter fri och tag mot denna lösen! 16 Menelaos och de andra ledande grekerna accepterar genast denna mycket generösa gåva och vill släppa flickan fri. Dock är detta någon som Agamemnon avfärdar: 17 Gubbe, passa dig väldigt väl för att dröja här längre och låt mig slippa se dig mer vid de buktiga skeppen! Annars hjälper dig nog varken stav eller prästerlig bindel! Henne tänker jag inte ge fri, nej hon skall få åldras hemma hos mig i Argos långt ifrån fäderneslandet medan hon går vid sin väv och ligger hos mig om natten. Håller du livet kärt, så reta mig inte! Försvinn nu! 18 Prästen skyndar sig snabbt iväg från det grekiska lägret och när han har kommit en bit bort ber han till Apollon: 19 Om jag någonsin upprest ett tempel dig till behag och bränt saftiga lår av tjurar och getter såsom en hyllning till dig, bevilja mig då denna önskan: Straffa med pilar danaerna 20 hårt för de tårar jag gjuter! 21 Apollon hörsammar bönen från Chryses och agerar då Agamemnon inte bara har skymfat prästen utan även Apollon själv då Chryses, som präst, ses som ett sändebud från Apollon Björkesson 1999: Homeros, Iliaden Första sången vers Foibos är ett av namnen på Apollon. 16 Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Danaer är undersåtar till kungen Danaos som var kung av Argos vilket här skall läsas som hela Grekland.

12 12 Långt ifrån skeppen slog han sig ner och började skjuta; klangen var fasansfull som utgick från bågen av silver. Mulor fällde han först och snabba hundar, men vände snart sina vassa pilar direkt mot männen som dräptes en efter en; på alla håll sågs likbålen brinna. 23 Citatet ovan, om Apollons pilar, är en poetisk omskrivning för det straff som Apollon låter falla över grekerna. Vad som sker är att pesten kommer till det grekiska lägret som straff för det som Agamemnon har gjort. 24 Pesten härjar hos grekerna i nio dagar 25 till dess att Chrysteis släpps fri och får återvända till sin far. Men en ytterligare effekt av Agamemnons beslut är att Akilles vredgas över det som har hänt och vägrar slåss för honom eller låta sina egna trupper, de fruktade myrmidonerna, slåss för honom. Han blir så vred att endast Pallas Athene, som stiger ner från Olympen, hindrar honom från att hugga ner Agamemnon Aias den mindre Om Aias berättas det i Odysséen. Aias var en av krigarna som var med under det trojanska kriget. Han var son till kung Oileus, härskare av Locris, och kallades Aias den mindre. Att han fick just detta epitet var för att han hade en namne, nämligen Aias 27 Telemons son. Han var son just till Telemon som var kung över Salamis och han var grekernas bäste kämpe, endast överträffad av Akilles. Men det är Aias den mindre som berättelsen handlar om. Aias den mindre återfinns även i Iliaden, för även han var en stor krigare och jämförs med Akilles när det gäller vissa förmågor. Han hade dock även några karaktärsdrag som låg honom i fatet och som bidrog till hans till hans död, arrogans och skrytsamhet Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Burkert 1985: Homeros, Iliaden Första sången vers Homeros, Iliaden Första sången vers Hans namn går också att finna med stavningen Ajax. 28 Homeros Odysséen fjärde sången vers

13 13 I Odysséens fjärde sång berättas det att Telemakos, Odysseus son, i sin sökan efter att återse sin fader, besöker kung Menelaos som har kommit hem från Troja. Han frågar Menelaos om han har några upplysningar om fadern och Menelaos berättar det som han vet för pojken. Han berättar att han, på sin återresa, hölls kvar i Egypten av gudarna en längre period. Han fick dock hjälp av Eidothea, guden Proteus 29 dotter. På hennes inrådan fångar han en dag Proteus och i gengäld för sin frihet upplyser han Menelaos om vad som hindrar honom från att lämna Egypten. Menelaos frågar även hur det har gått för de andra grekerna som lämnade Troja. Det är här vi får höra historien om Aias: 30 Mitt ibland sina skepp med långa åror ljöt Aias döden: först drev Poseidon rakt mot gyreiska klippor skeppen och krossade allt, men räddade honom ur vågen. Trots Athenas hat skulle han undsluppit döden om i sitt blinda trots han inte fräckt hade skrutit med att ha frälst sig ur havets svalg mot gudarnas vilja, helt av sin egen kraft. 31 Innan vi går vidare här behöver vi förklara passagen om Athenas hat. Just hennes hat mot Aias, och greker i allmänhet, omnämns även i Odysséens tredje sång, versarna Detta hat har att göra med Kassandra, som vi har talat om i uppsatsens inledning. Förklaring finner vi inte i vare sig Iliaden eller Odysséen utan i Aeneiden, ett romerskt verk av samma slag som Iliaden. I grund och botten är Aeneiden en förkortad och omskriven variant av Iliaden och Odysséen. 29 Proteus var en havsgud som hade sitt hem utanför Egyptens kust. Enligt myterna bar han på siargåvan. 30 Homeros Odysséen fjärde sången vers Homeros Odysséen fjärde sången vers

14 14 Författaren till Aeneiden, Vergilius föddes 70 f Kr och var sonen till en rik jordbrukare. Tack vare detta kunde han få en god utbildning men han var, till faderns förtret, mer intresserad av litteratur och filosofi än juridik. Han började dikta och efter ett par år fick han ekonomisk hjälp av ingen mindre än Maeceneas 32 som hade fattat tycke för den unge poetens dikter och han upptogs i kretsen runt Octavianus, som sedan skulle komma att bli kejsar Augustus. Aeneiden, som kom att bli hans sista verk, var hans försök att skapa ett nationalepos som skulle skapa en samstämmighet kring de olika berättelser som fans om hur Rom historia. Aeneas är en trojansk prins och får besök av Hector i en dröm. Hector, som har dött av Akilles hand, uppmanar Aeneas att fly från Troja och ta med sig stadens penater 33. Han tar med sig dessa tillsammans med några andra trojaner och ger ut iväg med skepp för att hitta en plats att grunda ett nytt Ilion på. Det är detta sökande och de olika strapatser som Aeneas upplever som Aeneiden handlar om. Vergilius har hämtat drag från både Iliaden och Odysséen. Han fick dock aldrig chansen att färdigställa sitt epos utan han dog år 19. Han ville att manuskriptet skulle brännas men man tror att han blev övertalad av självaste Augustus till att tillåta en publicering. 34 I Aeneiden berättas det att efter Troja hade fallit tog sig Kassandra till en staty av Athena där hon sökte skydd. Aias fann henne där, drog henne där ifrån och våldtog henne och på grund av denna akt drog han på sig Athenas vrede och det är det som Athenas hat syftar på. 35. I och med att det fanns en staty av Athena där var platsen en helgedom och det fanns klara regler eller tabun för vad som fick göras eller inte göras vid en helgedom. Man fick till exempel inte föda barn eller älska i en helgedom. Helgedomar fungerade även som tillflyktsplatser för fångar, slavar eller människor som var jagad av någon. De fick inte tas därifrån med våld och att ta någons liv vid en helgedom var ett oerhört grovt brott, ett brott som kunde leda till att en hel stad kunde straffas Han var en rik romare som stödde konstnärer och poeter ekonomisk. Det är från honom vi har fått ordet Mecenat, en som stödjer konsten. 33 Ett annat ord för husgudar. Dessa blev sedan staden Roms beskyddare. 34 Björkesson 1988: Vergilius Aeneiden Första sången vers Bruit Zaidman och Schmitt Pantel 1995:56

15 15 Men det är inte våldtäkten av Kassandra som leder till Aias död. Som vi ser så gör Poseidon att hans skepp förliser men han räddar Aias 37 och vi får då se ett prov på hans arrogans och skrytsamhet. Istället för att tacka guden så prisar han sig själv, att han hade lyckats överleva skeppsbrottet helt på egen hand. För detta straffas han direkt: Poseidon som hörde hans skrävel lyfte treudden då i sin väldiga hand, och med våldsam stöt slog han till och klöv i två den gyreiska klippan. Ena halvan blev kvar och i havet nedsjönk den andra, den där Aias satt och högmodigt trotsade gudar; samman med den drogs han ner i en bottenlös svallande avgrund. Så gick han under sedan han fyllt med salt sina lungor Odysseus Odysséen handlar som bekant om Odysseus strapatsrika hemresa från det trojanska kriget. Det är en resa som tar tio år och detta på grund utav att vissa av gudarna är mot honom. Hur kommer det sig att han råkar så illa ut? Svaret på detta, och även vårt sista exempel på en straffmyt i den grekiska religionen, finner vi i Odysséens nionde sång. Där berättas det om Odysseus och hans mannars möte med kyklopen, en enögd jätte vid namn Polyfemos. Odysseus och hans män kommer till en ö utanför kyklopernas land, ankrar där, sover och nästa dag åker de på en upptäcktsfärd. Väl framme vid kyklopernas land tar Odysseus med sig tolv män och väl där finner de en grotta som verkar bebodd men ingen är där. De stannar i grottan, äter av maten som finns där och väntar på innehavarens hemkomst. Jätten, som är en herde, kommer hem med sina får, föser in dem i grottan och stänger sedan mynningen med en stor sten Homeros Odysséen fjärde sången vers Homeros Odysséen fjärde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers

16 16 Efter att kyklopen har upptäckt att han har främmande följer ett samtal mellan honom och Odysseus om varför de är där. Plötsligt dödar kyklopen två av männen och äter upp dem. Vad som följer på detta är att Odysseus, för att han och mannarna skall komma därifrån, lurar kyklopen genom att säga att han heter Outis, grekiska för Ingen 40. Vad som följer på detta är att de bjuder jätten på det vin som Odysseus har haft med sig. Polyfemos dricker och dricker och till slut är han redlöst berusad. Med hjälp av en glödgad påk, som de har gjort av en olivstam, förblindar de jätten genom att köra in denna i hans öga. Han vaknar till av den oerhörda smärtan och skriker högt. De andra kykloperna hör hans skrik och tar sig till grottan och ställer sig utanför den av stenen blockerade ingången. De frågar Polyfemos vad som har hänt och jätten svarar att Ingen håller på att mörda honom. De rycker på axlarna och går därifrån. Jätten försöker då fånga männen som är i grottan men misslyckas med detta. Nästa dag flyttar Polyfemos stenen som blockerar grottans ingång så att fåren kan komma ut och beta igen. Men han ställer sig själv i öppningen för att ta fast de som försöker passera honom och komma ut från grottan. Odysseus och hans män lyckas dock komma ut genom att hålla sig fast i ullen och gömma sig under herdens får och på detta sätt kommer de förbi den vaktande förbi jätten. 41 Det är nu vi börjar närma oss orsaken till Odysseus irrfärder. Från början var han, likt Aias, straffad av Athena. Hon straffade som sagt alla greker som skulle åka från Troja och återvända till sina hem men det är inte det som är den främsta orsaken till Odysseus irrfärder. Odysseus och hans män flyr från grottan tillbaks till sitt skepp. Men hack i häl har de den blinda och nu, får man förmoda, rätt uppretade jätten Polyfemos. Han hinner dock inte ifatt dem och kyklopen står på stranden och börjar kasta stenar mot skeppet. Odysseus gör nu det ödesdigra misstaget att börja håna den nu blinda kyklopen. 42 Hans män vädjar till honom att vara om att vara tyst men han fortsätter håna Polyfemos. Om någon dödlig människa, kyklop, vill veta och frågar hur det gick till den gång du blev så ömkligen bländad, säg att Odysseus, Laërtes son och Ithakas herre, han som lagt städer i grus, var den som släckte ditt öga. 43 När jätten hör detta berättar han att en profetia, som hade talat om just de händelser som nu har utspelat sig, nu har slagit in 44 och han säger till Odysseues: 40 Henriksson 1992: Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers

17 17 Men kom nu hit, Odysseus, så skall jag förpläga dig gästfritt och sedan tillgodose att jordskalvens gud 45 besörjer din hemförd. Jag är hans son, och han är stolt att kallas min fader. 46 Dock fortsätter Odysseus att håna kyklopen och säger sig vara beredd att döda honom. Det är nu som Odysseus får sitt straff från gudarna. Kyklopen ber till Poseidon: 47 Hör, du mörkblålockige gud som får jorden att darra! Är jag i sanning din son och du yvs att kallas min fader, låt då aldrig Laërtes son och Ithakas herre, han som lagt städer i grus, Odysseus, nå sitt hemland! Men om det är hans lott att åter träffa de sina och de komma hem till sina välbyggda hus och fädernesjorden, sent må han då anlända, utblottad helt och berövad sitt manskap, på någon annans skepp, och mötas av ofärd därhemma! 48 Poseidon hör sin sons bön och Odysseus får nu fortsätta sina irrfärder tills han, långt senare, får komma hem. 2.4 Sammanfattning Detta var tre exempel på straffmyter som går att återfinna i den grekiska religionen. Det finns flera men som jag nämnde i min avgränsning nöjer jag mig med att redogöra för tre exempel. Jag har valt dessa tre för att jag tycker att de på ett bra och konkret sätt representerar vad jag kallar för straffmyter och för att vi också ser att det inte enbart är en person som drabbas av straffet. I det första exemplet så är det hela den grekiska hären och straffet leder även till en konflikt mellan Agamemnon och Akilles, en konflikt som leder till många grekers död på slagfältet. 43 Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers Poseidon var även den gud som var ansvarig för jordskalven så detta epitet syftar alltså till Poseidon. 46 Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers Homeros Odysséen nionde sången vers

18 18 I det andra exemplet så drar Aias handlingar straff, inte bara på sig själv utan på alla greker och detta leder till flera grekers död och detta är också indirekt en av anledningarna till det som vi ser i det sista exemplet där Odysseus och även Odysseus mannar och hans familj drabbas av hans arrogans. Den röda tråden i våra exempel är just arrogansen mot gudarna och vilka effekter detta får. Jag kommer nu att gå vidare till den fornskandinaviska religionen och redogöra för resultatet av mitt sökande efter straffmyter i den poetiska Eddan.

19 19 3 Den poetiska Eddan När man skriver eller talar om Eddan är namnet Snorre Sturlasson ett namn som är starkt förknippat med detta verk. Snorre var en isländsk författare som levde mellan Han var inte vem som helst utan en av de mest mäktiga männen på denna ö. Runt 1220 stod han inför ett problem. Den skaldediktning, som han älskade högt, var på väg att dö ut. För att lösa detta allvarliga problem beslöt han sig för att skriva, vad som kom att bli bland det största litterära verk vi har i denna del av världen, Eddan. 49 Snorre var som sagt författare, eller skald som jag hädanefter kommer att kalla honom, och dessa var allt som oftast anställda hos konungar och rika män som kunde betala för deras tjänster. Tjänsterna bestod i att sätta uppdragsgivarens bedrifter på pränt så att dessa skulle kunna läsas av eftervärlden, texter som skulle visa hur viktig denna man var. Nu var det ju inte så att man bara, rakt upp och ner, skrev vad som hade skett utan man använde en högt utvecklad poesi som var uppbyggd av stavrimmade versstrofer. Det fanns en uppsjö med olika versformer och varje form hade bestämda regler som reglerade hur de skulle användas. Vidare tillkom också att man friskt använde sig av omskrivningar, vad som kallas för kenningar. Det är här vi finner det stora problem som Snorre stod inför. 50 Dessa kenningar hade ofta sin grund i den forntida mytologin som hade existerat på Island innan ön kristnades. När den nya religionen hade fått fäste levde den inte sida vid sida med den gamla utan ersatte den helt. Detta gav att den gamla kunskapen om myter och händelser hade tynat bort och man förstod ej längre dessa kenningar. Lars Magnar Enokson, runforskare, nämner till exempel Frejas gråt som ett exempel på en kenning. För den utan kunskap om de gamla myterna är denna omskrivning helt oförståelig. Men för den som kan mytologin är den desto klarare. Denna kenning syftar på att Freja grät guldtårar när hon blev lämnad av sin första man. Med denna kunskap får vi alltså en innebörd i kenningen Enoksen 2004:17 50 Enoksen 2004: Enoksen 2004:18

20 20 Vad Snorre alltså gjorde var att skapa en manual för hur man skulle skriva skaldeverk. Han kallade denna bok för Eddan 52 och delade in den i tre delar. Den första delen behandlar världen och gudarnas uppkomst, den andre delen fortsätter även den med myter men innehåller även hjälp för hur man själv skall kunna skapa kenningar samt exempel på dessa. Den tredje delen är ett kväde över två norska män, skrivit av Snorre själv. 53 Problemet med denna Edda är att Snorre Sturlasson var kristen och det han har skrivit har därmed färgats av hans tro, medvetet eller ej. Men det är inte denna Edda som ligger till grund för min undersökning utan den som i folkmun kallas för den poetiska Eddan eller den äldre Eddan. Den äldre Eddan skrevs runt 1270 efter Kristus och finns bevarad i den berömda handskriften som fått namnet Codex Regius. Denna handskrift, som i sin tur är en avskrift av en skrift från början av 1200-talet, har en brokig och intressant historia som tar sin början hos en isländsk biskop vid namn Brynjólfur Sveinsson. Han fann denna skrift 1643 och hade den i sin ägo fram till dess att en händelse, av allvarlig karaktär, inträffade och han såg sig nödgad att som en sista utväg avyttra den. 54 Den allvarliga händelsen bestod i att hans dotter hade blivit gravid. Detta hade, i de flesta andra fall, varit en lycklig tilldragelse om det inte var så att fadern till barnet var en präst och paret var ogifta. Ytterligare en faktor som spelade in var att själva akten som hade lett till graviditeten hade tagit plats hemma hos biskopen och detta innebar att han var ansvarig för det allvarliga brott som hade begåtts. I ett försök att ställa allt tillrätta, för att rädda både sitt eget men framför allt dotterns skinn och ärbarhet, skickade han ett brev till den danske kungen, bifogade skriften och fick som tack för denna gåva hjälp av kungen. Härav kommer namnet på handskriften, Codex Regius, Konungens bok Denna bok kallas också för den prosaiska Eddan eller den yngre Eddan 53 Enoksen 2004:18 54 Eddan sid: 3 55 Enoksen 2004:21-22

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum funderingsfrågor, högläsningstips och uppgifter

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum funderingsfrågor, högläsningstips och uppgifter en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Odysséen funderingsfrågor, högläsningstips och uppgifter Ämne: Svenska, SVA, SFI År: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Romarriket en resa i tiden

Romarriket en resa i tiden Romarriket en resa i tiden Namn: Klass: För att lösa denna uppgift måste du åka tillbaka i tiden. När du skriver skall du skriva som det händer nu, det vill säga i presens. Du ska berätta vad du upplever

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Trojanska kriget Gudinnornas skönhetstävling Akilles föds Sköna Helena

Trojanska kriget Gudinnornas skönhetstävling Akilles föds Sköna Helena Trojanska kriget När havsnymfen Thetis skulle gifta sig med kung Peleus var alla gudar, gudinnor och kosmiska väsen inbjudna. Utom Eris som var osämjans gudinna. Zeus ville inte att hon skulle framkalla

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 5 PRAHLADA av Tove Jonstoij

INDISKA BERÄTTELSER DEL 5 PRAHLADA av Tove Jonstoij INDISKA BERÄTTELSER DEL 5 av Tove Jonstoij Roller: SIARE: Andreas Rothlin-Svensson - en gudomlig pojke: Rickard Söderberg - demon och syster till Hiranya Kashipu: Cecilia Frode - demon och tyrann: Johan

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Allt är inte så krångligt som man tror!

Allt är inte så krångligt som man tror! Allt är inte så krångligt som man tror! Av: Johannes Djerf Jag skulle vilja börja med att visa ett filmklipp ifrån min favoritserie, Simsons. Homer, pappa i familjen Simpson har planerat en fin uteplats

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer