KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för arkeologi och antik historia Antikens kultur- och samhällsliv KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN En social studie från senarkaisk till romersk tid. Elisabeth Sundström C-uppsats 10 p VT 2006 Handledare: Birgitta Leppänen Sjöberg

2 ABSTRACT Sundström, E., Kvinnor i den antika vetenskapen. En social studie från senarkaisk till romersk tid. Women in antique science. A social study from late archaic to roman time. C- level paper in Classical Archaeology and Ancient history, Uppsala University. The aim of this thesis is to investigate the social status of women in ancient science, from late archaic to roman time. Although gender studies have become more popular in the last two decades, few scholars have shown interest in women in ancient science and particularly in the social status and the role in the society for these women. By studying antique literary sources, inscriptions and modern studies about gender and society in antiquity, I will discuss possible roles in the society for the women acting in the spheres of philosophy and medicine during antiquity. Elisabeth Sundström, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Box 626, SE Uppsala, Sweden. Keywords: Women; Antiquity; Science; Philosophy; Medicine; Social status.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYFTE OCH METOD DEFINITIONER FORSKNINGSHISTORIK ANTIKA KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN FILOSOFI (MATEMATIK, ASTRONOMI OCH FYSIK) MEDICIN UTBILDNING Klassisk/hellenistisk tid Romersk tid ANTIKA KÄLLOR TILL KVINNOR I VETENSKAPEN TEXTMATERIAL INSKRIPTIONER ANALYS OCH DISKUSSION FÖRDELNING MELLAN VETENSKAPSOMRÅDENA KÄLLORNA OFFENTLIGT - PRIVAT GEOGRAFISK HÄRKOMST SOCIAL BAKGRUND FAMILJEBAND VETENSKAPSKVINNORNAS UPPGÅNG OCH FALL SAMMANFATTNING LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING ANTIKA KÄLLOR MODERNA KÄLLOR ILLUSTRATIONER APPENDIX: Kvinnor i den antika vetenskapen... 25

4 1 1 INLEDNING Kvinnornas status i det antika samhället är ett ämne som på senare år har intresserat allt fler och fått större plats inom antikstudiernas ramar. Ofta rör intresset kvinnornas situation i deras egna domäner, d.v.s. inom hemmets ramar, och mycket sällan har man gjort en jämförelse mellan män och kvinnor i samma situation. Förmodligen beror detta på att män och kvinnor nästan aldrig befann sig på samma plats i samhället, med någorlunda jämförbara sysslor. Genom att studera vetenskapen under antiken kan vi dock närma oss ett område där det förekom både män och kvinnor, och där de verkar ha spelat på relativt liknande arenor inom respektive fält. 1.1 SYFTE OCH METOD Med denna uppsats vill jag ställa fokus på de kvinnor som gav sig in i en sfär i samhället till största del befolkad av män, nämligen vetenskapen. En tyngdpunkt i arbetet kommer att läggas på att försöka redogöra för dessa kvinnors situation i samhället, hur de levde och vilken bild av dem som förmedlades av de uteslutande manliga historikerna och berättarna. Genom studier av både moderna och antika källor kommer jag att presentera ett material med kvinnor som verkade inom vetenskapen under antiken, från sen arkaisk tid genom klassisk och hellenistisk tid till romersk. Som ett stöd till tolkningen av de antika källorna kommer jag också att inkludera moderna studier kring socialt liv i antiken, främst i det klassiska Grekland. 1.2 DEFINITIONER Vetenskapen kommer i denna uppsats att ha en mycket bred definition, med innebörden intellektuellt arbete, eller arbete som krävde en mer teoretisk utbildning. I vetenskapsområdet kommer jag att inkludera dels de olika filosofiska skolorna som behandlade allt från vad vi idag betraktar som filosofiska frågor, dels naturvetenskap som matematik och astronomi. Vad gäller den medicinska delen så kommer jag att räkna dit de som omnämns som läkare, men även de som omnämns som gynekologer och barnmorskor. Gränsen mellan gynekolog och barnmorska är dock något vag, och tolkas olika av olika forskare, både när det gäller de egentliga arbetsuppgifterna och översättningen av orden från grekiska. Det råder en någorlunda allmän åsikt om att barnmorska var ett yrke som inte krävde formell utbildning, medan en gynekolog behövde mer inlästa kunskaper för att kunna utöva sitt yrke. Jag väljer

5 2 att inkludera båda i vetenskapsdefinitionen eftersom många tvistar om de grekiska ordens rätta betydelse, och jag själv inte kan ha någon språklig åsikt i ämnet. 1.3 FORSKNINGSHISTORIK Tyvärr är det nödvändigt att konstatera att de vetenskapliga skrifter och verk författade av kvinnorna som verkade inom vetenskapen under antiken antingen helt har gått förlorade, finns bevarade mycket fragmentariskt eller endast är citerade genom andra källor. Dock anser jag inte detta utgöra ett problem för denna uppsats, eftersom den inte främst kommer att analysera deras forskning och verk, utan snarare det faktum att dessa kvinnor alls existerade, deras plats och status i samhället, och samtidens syn på dem samt förmedlandet av den. Den forskning som hittills har gjorts om kvinnor i vetenskapen under antiken är snarare bred än djup. Det finns åtskilliga biografier som mer eller mindre översiktligt listar kvinnor inom vetenskapen från antiken till våra dagar. 1 Dessa är användbara främst för att hitta kortare beskrivningar om de kvinnor som verkade inom vetenskapen under antiken, men även för att finna andra, mest antika, källor till fakta kring deras liv och verk. I övrigt är materialet mycket begränsat vad gäller forskning kring dessa kvinnors liv. Undantag finns dock, exempelvis har Hypatia av Alexandria (född kring 370 e.kr.) rönt betydligt mer intresse i vår tid än andra kvinnliga vetenskapsprofiler. En möjlig förklaring till detta är källmaterialets karaktär, Hypatia levde ett händelserikt liv och kring henne finns många historier bevarade. Dock är det viktigt att komma ihåg att många fler kvinnor som verkade inom den antika vetenskapen finns omnämnda i antika källor, kanske inte med lika dramatiska livsöden som Hypatia, men ändå i en kontext av intressant information. Trots det relativt rika utbudet av översiktliga biografier som listar kvinnorna inom den antika vetenskapen har frågan om deras situation i samhället och varför de kunde ge sig in i en så mansdominerad värld engagerat få. Många tycks betrakta dessa kvinnor som ett naturligt undantag från regeln, och nöjer sig ofta med den förklaringen. Som utgångspunkt och grund för uppsatsen kommer jag att använda Technikai kai Mousikai: The education of women in the 4th century and in the Hellenistic period av Sarah B. Pomeory. Möjligheten för kvinnor att skaffa sig samma utbildning som männen måste ses som en nödvändig förutsättning för att kvinnorna senare i livet kom att ägna sig åt vetenskap. I Pomeroys uppsats beskrivs tämligen noggrant huruvida och vilken sorts utbildning kvinnorna fick i Grekland under 400-talet och hellenistisk tid. Med tanke på Pomeroys 1 Alic 1986; Herzenberg 1986; Ogilvie 1986.

6 3 gedigna bakgrund i antik kvinnoforskning kommer jag även att använda mig av andra av hennes böcker som grundligt beskriver kvinnors situation i det antika samhället, Goddesses, whores, vives and slaves: Women in classical antiquity (1975), Women in Hellenistic Egypt: from Alexander to Cleopatra (1984), Families in classical and hellenistic Greece: Representations and realities (1997) samt Spartan Women (2002). 1.4 ANTIKA KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK En viktig del av uppsatsen kommer att bestå av studier av antika källor där kvinnor i vetenskapen omnämns. Ofta är de antika källorna där kvinnor inom vetenskapen finns nämnda av betydligt senare datum än när kvinnorna ifråga själva levde. Detta utgör naturligtvis ett problem, och man bör vara försiktig med att för bokstavligt tolka t.ex. specifika händelser som återberättas. Källorna har ju också genomgått åtskilliga redigeringar fram till våra dagar, och kan i värsta fall vara en mer eller mindre diffus skugga av sin ursprungliga form. En fråga man bör ställa sig när man studerar de antika källorna är varför dessa kvinnor överhuvudtaget omnämns, och hur just dessa från början har hamnat i materialet. Denna fråga blir exempelvis aktuell när man studerar den mängd av intelligenta kvinnor som uppenbarligen fanns inom den pytagoreiska skolan. Har dessa kvinnor lyfts ut som speciellt viktiga i glansen av Pytagoras? Och har vi i ett senare skede vid redigering av texten valt att föra deras namn vidare just på grund av detta? Något att beakta är också vad som finns skrivet om dessa kvinnor, och varför just detta är nedtecknat. Alic nämner att de antika och medeltida historikerna var betydligt mer intresserade av hur dygdiga deras kvinnliga litterära objekt framstod än den intellektuella förmåga som dessa kvinnor hade besuttit. Ofta hör vi åtskilligt mer om Theanos, Aspasias, Lastheinas och Leontiums sexuella eskapader än om vad de egentligen åstadkom inom vetenskapen. 2 Naturligtvis bör vi också vara medvetna om hur vi själva tolkar det material som finns att tillgå. Exempelvis så färgar vår syn på vad vetenskap är idag hur vi ser på det vi kan gruppera som vetenskap under antiken. Därför har jag i denna uppsats valt att ha en mycket bred definition vad gäller vetenskap, en definition som kanske snarare skulle kallas intellektuellt arbete. Alla de kvinnor som genom årtusenden har besuttit kunskapen att blanda örter och naturprodukter till medicin och botemedel för åtskilliga sjukdomar och åkommor, ägnade sig dessa åt en form av vetenskap, trots att de inte var utbildade läkare i vår strikta bemärkelse? 2 Alic 1986, 27.

7 4 Något som utöver texterna tjänar som ett viktigt antikt källmaterial är inskriptioner, ofta över kvinnor som verkade inom medicinområdet. Sådana grav- och statyinskriptioner förekommer både för romerska och grekiska kvinnor. Ofta ger de ingen utförlig information kring hur personen som finns omnämnd i inskriptionen verkade, men vi kan åtminstone få en tydlig indikation på vad de verkade som och att de existerade i sin tids samhälle. 2 KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN 2.1 FILOSOFI (MATEMATIK, ASTRONOMI OCH FYSIK) Det förekommer åtskilliga exempel på kvinnor som valde att engagera sig inom filosofin under antiken. Det största antalet återfinns mellan åren 600 och 300 f.kr, vilket tydligt illustreras i materialredovisningen i appendix på sidan 25. Att så många kvinnor, relativt sett, kom att verka inom filosofin trots dominans av män inom ämnet och de sociala hindren är av betydande intresse. Många av de kvinnor som ägnade sig åt filosofi under antiken går att finna i eller i anknytning till antingen den pytagoreiska eller platonistiska skolan, och även kring Platons lärare Sokrates samt Epikuros. Orsaken till detta går förmodligen att finna i skolornas och filosofernas öppna inställning till kvinnligt deltagande i samhället i stort. Den pytagoreiska skolan grundades av Pytagoras i den grekiska kolonin Kroton i södra Italien mellan åren f.kr. Förutom att fungera som en akademi för studier inom matematik, filosofi, astronomi, musik, akustik och medicin, innehöll den pytagoreiska skolan även en orden med hemliga riter och speciellt levnadssätt. Kvinnor togs in som fullvärdiga medlemmar, vare sig de var lärare eller studenter, och det existerade åtminstone 28 (av ca 300 medlemmar totalt) kvinnliga lärare och studenter på skolan. Alla medlemmar i skolan skrev sina verk under Pytagoras namn, vilket har gjort det svårt att urskilja vad kvinnorna bidrog med, men eftersom de utgjorde en del av skolan kan man anta att de också deltog i skrivandet. Senare spreds den pytagoreiska filosofins seder och bruk till Grekland och Egypten genom att både manliga och kvinnliga lärare förflyttade sig ut i världen. Den pytagoreiska filosofin kom att få stor påverkan på t.ex. Platon och Aristoteles. 3 3 Herzenberg 1986, xiv; Alic 1986,

8 5 2.2 MEDICIN Konsten att bereda botemedel med en bas av örter och andra naturprodukter är en syssla som kvinnor av tradition har behärskat under årtusenden. Redan runt år 2000 f.kr. finns en kvinnlig läkare omnämnd i Mari, Mesopotamien. 4 Likaså är barnmorska en syssla som sedan länge har utförts av kvinnor. De som hjälpte till vid födslar under antiken, kallade barnmorskor med modern terminologi, var inte specifikt utbildade, utan denna syssla tillhörde mödrar och äldre kvinnor inom familjen. 5 Ofta tog barnmorskorna hand om de mindre komplicerade födslarna medan professionella läkare behövdes vid de svårare. Gazzaniga menar att det ändå fanns möjlighet för dessa kvinnor som assisterade de professionella läkarna vid födslar att med tiden förkovra sig i yrket och kanske läsa medicinska texter och delta i informella offentliga föreläsningar. Dessa kvinnor ska enligt Gazzaniga ha kallats ietreusa, vilket har den breda betydelsen en kvinna som arbetar inom det medicinska fältet, istället för någon som bara hjälpte till vid födslar. Ytterligare en teori som hon framför är att denna förkovring, om inte regelrätt utbildning, ska ha lett till en ökad status för kvinnan (barnmorskan) i fråga, något som eventuellt kan skönjas i några av de inskriptioner som berättar om kvinnliga läkare och barnmorskor. 6 Soranus från Efesos (98-138) har i Gynaeciorum Commentarii skrivit om vilka kvalifikationer en barnmorska bör ha. Hon måste bl.a. vara läskunnig och kunna föra metodiska studier, ha ett bra minne och ha lätt att förstå. 7 Huruvida det förekom kvinnliga gynekologer, i ordets bemärkelse ett yrke som förmodas ha krävt en mer formell utbildning än barnmorskeyrket, under antiken råder det delade meningar om. Om vi betraktar fallet med inskriptionen om Phanostrate heter det att hon var både maia (ung. barnmorska) och iatros (något i stil med läkare). 8 Detta tolkar Pomeroy som att Phanostrate arbetade som gynekolog, kvinnoläkare, 9 medan King menar att iatros snarare betyder helare än läkare, eftersom de som arbetade inom läkekonsten i antikens Grekland inte delades upp i de formella kategorier vi använder idag, och att vi därför inte kan säga exakt vad Phanostrate gjorde. Enligt Gazzaniga har inte ordet maia någon professionell innebörd, uppgiften att hjälpa till vid förlossningar var en icke-teknisk uppgift som mödrar och äldre kvinnor i familjen utförde Wayland Barber 1994, Gazzaniga 1997, Gazzaniga 1997, Irby-Massie 1993, Pleket 1969, nr1. 9 Pomeroy 1977, Gazzaniga 1997, 280.

9 6 Dock verkar det råda en relativt enhetlig uppfattning kring att de kvinnor som verkade inom medicinområdet under antiken främst ägnade sig åt kvinnor och deras sjukdomar. Kanske beror detta på att det under antiken förekom två skilda skolor inom medicinen, den ena som argumenterade för att mäns och kvinnors sjukdomar berodde på samma orsaker och kunde behandlas på samma sätt, och den andra som hävdade att kvinnor var så olika männen att de krävde en helt egen medicinsk gren för att finna lämpliga behandlingar. 11 Ytterligare en förklaring kan säkert vara statusfrågan, att män inte hade förtroende för en kvinnlig läkare. Det verkar också vara så att all form av medicinsk övning i den antika världen skedde under mindre organiserade former, oavsett om det gäller män eller kvinnor. Ofta skedde utbildningen i form av privat undervisning, från far till son. 12 Att undervisningen var privat kanske också medförde en möjlighet för läkarnas eventuella döttrar att delta. 2.3 UTBILDNING Klassisk/hellenistisk tid Den hellenistiska perioden var en tid som förde med sig många sociala och ekonomiska förändringar för de grekiska kvinnorna. Bland dessa förändringar fanns en attitydförändring kring kvinnors utbildning. Från och med 400-talet f.kr. blev det möjligt för kvinnor i de högre skikten av samhället att skaffa sig en utbildning som i sin tur gjorde det möjligt för vissa av dem att verka inom specialiserade yrkeskategorier. Att seriöst få ägna sig åt intellektuellt, artistiskt eller vetenskapligt arbete, som en extrasysselsättning, eller till och med som ett alternativ till giftermål, var något nytt för de grekiska kvinnorna. Århundradet före arbetade bara respektabla kvinnor utanför hemmet om det var absolut nödvändigt ur ekonomisk synpunkt. 13 Det är inte känt om det under 500-talet och tidigare förekom någon utbildning för kvinnor utanför hemmet, dock är det troligt att en del unga flickor lärde sig läsa och skriva tillsammans med sina bröder i de hushåll som kunde hålla sig med privatlärare. Under 400- talet började dock en mer formell utbildning för flickor att växa fram. Terracotta-figuriner från många olika delar av Grekland, daterade till den senare delen av 400-talet och det tidiga 300-talet, visar flickor som läser och skriver. 14 Enligt källorna så var skolschemat detsamma för både pojkar och flickor, något som gjorde det möjligt för kvinnorna att senare kunna ägna 11 King 1986, Gazzaniga 1997, Pomeroy 1977, Pomeroy 1977, 52.

10 7 sig åt yrken som tidigare bara hade varit öppna för män, t.ex. konstnär eller poet, eftersom männen tidigare var de enda som hade utbildning. Aristoteles säger att det fanns fyra ämnen som barnen undervisades i: läsning och skrivning, gymnastik, konst och måleri. 15 Förmodligen är det på grund av den höjda utbildningsnivån som antalet kvinnliga filosofer formligen exploderar under 400- och 300-talen f.kr Romersk tid Under romersk tid är det känt att kvinnorna i Rom från de övre samhällsklasserna inte sällan var bra utbildade och ofta deltog i intellektuella diskussioner med sina manliga vänner. Dock verkar utbildning även ha kunnat nå fler än de allra rikaste i samhället, även en dotter till en plebejisk centurion kunde få undervisning i grundskolan på Forum. Privatlärare var något som bara de rika familjerna hade råd med åt sina söner och döttrar. Vid den ålder när pojkarna sedan började studera med filosofer och retoriker utanför hemmet var de flesta flickor redan gifta, och deltog på grund av detta inte i sådan utbildning. Däremot fanns det stora möjligheter också för flickor att influeras av en intellektuell atmosfär i sitt barndomshem, och inte sällan tilldelades sedan fäderna äran när döttrarna visade sig intellektuella, vältaliga eller välutbildade. Att som kvinna vara intellektuell och utbildad var i Rom inget hot mot hennes respektabla rykte, utan var snarare något som förhöjde hennes status. 16 Skillnaden mellan en traditionell grekisk och en romersk utbildning låg till största delen i att grekisk utbildning innehöll musik och geometri, vilket den romerska utbildningen saknade. 17 Fig. 1. Kalkstensstaty av en kvinna med bok i handen. I det grekiska Egypten tror man att undervisning under den Oxyrhynchos, ca 250 f.kr. romerska perioden var betydligt mer tillgänglig i metropoleis än i byarna på landsbygden, och även här var det enbart de välbärgade familjerna som kunde engagera privatlärare. Förmågan att kunna skriva ordentligt var något mycket statusfullt, även för en kvinna från de högsta samhällsklasserna, trots att kvinnor gavs färre tillfällen att öva, i 15 Pomeroy 1977, Pomeroy 1975, Fantham 1994, 272.

11 8 och med att de sällan skrev och/eller undertecknade dokument och liknande. En gravstaty från Oxyrhynchos pekar på det statusfyllda i att vara läs- och skrivkunnig, och visar en kvinna med en bok i handen (Fig.1) ANTIKA KÄLLOR TILL KVINNOR I VETENSKAPEN 3.1 TEXTMATERIAL Platon ( f.kr.) skriver i Staten om hur det optimala sociala systemet i en stat bör utformas. I detta avsnitt behandlar han likheter och skillnader mellan män och kvinnor, hur sysslor ska fördelas mellan könen på bästa sätt och mer specifikt om män eller kvinnor är bäst lämpade att vakta staden. Den argumentation som förs i avsnittet pekar på att kvinnor likaväl som män kan vara starka, modiga, atletiska och krigslystna. Platon förordar att kvinnor kan användas till samma sak som män, men att de då måste utbildas på samma sätt männen: i gymnastik, musik, krigskonst o.s.v. I en mening exemplifierar Platon att vissa kvinnor är naturligt lämpade för läkarrollen, medan andra, också av naturen, är mindre lämpade: Shall we, then, assign them all to men and nothing to women? How could we? We shall rather, I take it, say that one woman has the nature of a physician and another not, and one is by nature musical, and another unmusical? Surely. Can we, then, deny that one woman is naturally athletic and warlike and another unwarlike and averse to gymnastics? I think not. And again, one a lover, another a hater, of wisdom? 19 Ytterligare ett citat kring kvinnliga läkare förekommer i avsnitt 5.454d: We meant, for example, that a man and a woman who have a physician's mind have the same nature. Don't you think so? I do. But that a man physician and a man carpenter have different natures? Certainly, I suppose. 20 Platon understryker även i en annan av sina texter, Lagarna, vikten av att ge män och kvinnor samma utbildning. Han gör inga reservationer för något område, och anser inte att fysiskt krävande aktiviteter som ridning eller gymnastik skulle vara olämpligt för kvinnor. En 18 Rowlandson 1998, Platon, Staten, 5.455e-5.456a. 20 Platon, Staten, 5.454d.

12 9 stat som inte utnyttjar möjligheten att använda både män och kvinnor i arbete är bara en halv stat, enligt Platon. 21 Den stoiska romerska filosofen Musonius Rufus ( e.kr.) argumenterar även han för att kvinnor och män ska få samma utbildning. Han påpekar att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor som gör att kvinnor skulle vara mindre lämpade för att studera och verka inom filosofin. Musonius Rufus tycker till och med att filosofiska kunskaper skulle kunna komma kvinnor till nytta när de sköter hushållet, eftersom varje aspekt av hushållsskötande är en del av livet och filosofin är vetenskapen om hur man ska leva. En kvinna som är lärd inom filosofi skulle enligt M. Rufus vara den perfekta hustrun för sin man och ett ornament för sin familj, en bra förebild för alla som känner henne. M. Rufus påpekar dock att vissa anser att kvinnor som umgås i filosofiska kretsar är djärva, orädda och egensinniga och ger sig av med män för att hålla tal och argumentera, när de egentligen borde sitta hemma och väva. 22 En tidig kvinnlig filosof, Pytagoras fru Theano, finns omnämnd i Athenaeus Naucratitas Deipnosophistae. Han säger att hon trollband Pytagoras, men trots detta kunde Pytagoras komma till stora slutsatser i både geometri och astronomi. 23 Diogenes Laertios (200-talet e.kr) namnger 17 av Platons manliga elever, men också två av hans kvinnliga elever; Lasthenia av Mantinea och Axiothea av Phlius. Den senare av dem ska ha klätt sig i manliga kläder för att kunna utöva sitt yrke. 24 Themistios ( ) använder exemplet med Axiothea för att illustrera den stora attraktionskraften hos Platons filosofi. Han skriver att när Axiothea hade läst en del ur Platons Republiken lämnade hon sitt hem i Arkadien och begav sig till Aten. Där närvarade hon vid Platons föreläsningar utan att någon lade märke till att hon var kvinna. 25 I ett annat verk skriver han förmodligen om Lasthenia, som efter Platons död fortsatte att studera med Platons elever Speusippus och Menedemus Eritreanen, enligt Hippobotus. Themistios nämner också att Hieronymos av Rhodos skriver om henne i sin uppsats kring fysik och att även Aristofanes den Peripatetiska 26 berättar att Lasthenia var vacker och full av okonstlad charm Platon, Lagarna, 7.804e. 22 Musonius Rufus, Que les femmes, elles aussi, doivent faire la philosophie, Athenaeus Naucratita, Deipnosophistae, XIII Diogenes Laertios, Vitae philosophorum, 3.46, Themistios, Orationes, Den Peripatetiska: efter Aristoteles sätt att undervisa sina elever; under promenad. P.g.a. detta kallas Aristoteles lära ofta peripatetisk, av grek. peripateo 'vandrar omkring'. 27 Lefkowitz & Fant 2005, 167.

13 10 Hos Diogenes Laertios kan vi också läsa om Hipparchia ( f.kr.), en grekisk kvinnlig filosof. Diogenes Laertios berättar hur Hipparchia blev förälskad i cynikern Crates, och efter detta följde både hans föredrag och sätt att leva. Crates blev hennes allt, Hipparchia klädde sig enkelt på cynikers vis och följde honom överallt. I ett annat avsnitt nämns hur Hipparchia med en elegant logisk krumbukt lurar filosofen Theodours på en middagsbjudning. 28 I ett epigram om Hipparchia skrivet av Antipater från Thessaloniki ca 100 f.kr., kan vi läsa om hur hon bekänner sig till den cyniska läran och avböjer moderna kläder och vackra smycken. Hipparchia säger att hon är mycket starkare än Atalanta från Maenalus eftersom hennes visdom är större än bedriften att springa över berg. 29 I enstaka fall påträffar man i litteraturen uppgifter om att lärda kvinnor ska ha varit lärare för män, både i retorik och i frågor som snarare rör det dagliga livet. I Platons Symposium hävdar Sokrates att Diotima av Mantinea ska ha lärt honom om passionen och i Menexenus säger han att han har lärt sig retorik från Aspasia. Från Xenofon ( f.kr.) finns två skildringar där Sokrates talar om vad han har lärt sig av Aspasia. Det ena exemplet handlar om kontaktförmedlare, och Aspasia hävdar enligt Sokrates att de som är bäst på att förmedla äktenskap är de som inte ljuger om sina klienter. 30 Det andra exemplet handlar om hur en bra hustru ska vara. Sokrates säger att han rekommenderar Kritobulos att tala med Aspasia om ämnet istället, eftersom hon kan förklara det bättre än han kan. 31 Hos Plutarkos (ca ) kan vi läsa också om Aspasia som under sitt liv kom att träffa en av Atens mäktigaste män, Perikles. Plutarkos skildring av hennes liv och bakgrund i Pericles är tämligen innehållsrik. Berättelsen om Aspasia inleds med orden:... this may be a fitting place to raise the query what great art or power this woman had, that she managed as she pleased the foremost men of the state, and afforded the philosophers occasion to discuss her in exalted terms and at great length. 32 Vidare diskuterar han hennes bakgrund och familj översiktligt innan han omgående vill behandla ämnet varför hon under sitt liv umgicks så mycket med Atens maktfulla män, t.ex. Perikles och Sokrates. and they say that it was in emulation of Thargelia, an Ionian woman of ancient times, that she made her onslaughts upon the most influential men Diogenes Laertios, Vitae philosophorum, Lefkowitz & Fant 2005, Xenofon, Memorabilia, Xenofon, Oeconomicus, Plutarkos, Pericles Plutarkos, Pericles 24.2.

14 11 Enligt Plutarkos hade Perikles stor respekt för Aspasia som filosof och politiker. Trots att hon drev en orespektabel upplärningsverksamhet för unga hetärer kom Sokrates med sina elever för att besöka henne, och hans vänner tog med sig sina fruar för att lyssna på Aspasia. 34 Dock nämner Plutarkos också att det verkar som att Perikles känslor för Aspasia mest var av erotisk natur. 35 Athenaeus Naucratita nämner även han Aspasia ett flertal gånger i Deipnosophistae. Han skriver att Aspasia från Miletos först hette Milto, men senare började kallas Aspasia, och följde med en man kallad Cyrus på en expedition. Han säger att hon var prostituerad, men trots det var hon den visaste och vackraste. 36 En annan åtråvärd prostituerad kvinna, Nicarete från Megara, säger Athenaeus Naucratita studerade med en filosof vid namn Stilpon. 37 Athenaeus Naucratita säger också att Aspasia tillhörde den sokratiska cirkeln och att hon importerade många vackra kvinnor, så att till slut hela Grekland fylldes med hennes prostituerade. 38 På flera ställen i Deipnosophistae understryks hur galet förälskad Perikles var i Aspasia, och att detta fick konsekvenser som att han orsakade tumult i hela Grekland och grät stora tårar för Aspasia, större än om hans liv och egendom vore i fara, när hon anklagades för ogudaktighet. 39 Ytterligare en person som nämner Aspasia är Themistios. I sitt tal kring filosofisk retorik nämner han både Perikles och Aspasia, och beskriver dem båda som fulländade retoriker med hög moral. 40 Påpekandet att Aspasia hade hög moral framstår som något märkligt med tanke på att hon var prostituerad och drev en upplärningsverksamhet för unga hetärer. 3.2 INSKRIPTIONER I det antika källmaterialet förekommer också flera inskriptioner, alla över kvinnor (och i vissa fall även deras män) som verkade inom medicinområdet. De flesta inskriptioner är relativt sena, från de två första århundradena e.kr., då medicinyrket kan ha varit vanligare bland kvinnor än under tidigare perioder. Personen omtalas alltid i mycket goda och kärleksfulla ordalag, och eftersom många av inskriptionerna är epitafer nämns utöver yrket också hur saknad personen är. 34 Plutarkos, Pericles Plutarkos, Pericles Athenaeus Naucratita, Deipnosophistae, XIII Athenaeus Naucratita, Deipnosophistae, XIII Athenaeus Naucratita, Deipnosophistae, XIII Athenaeus Naucratita, Deipnosophistae, XIII Themistios, Orationes, 329.

15 12 Den tidigaste och säkerligen mest kända inskriptionen, daterad till någon gång efter ca 350 f.kr., kommer från en gravstele och handlar om Phanostrate, barnmorska och läkare i Aten. 41 Phanostrate, a midwife and physician, lies here. She caused pain to none, and all lamented her death. 42 Dock behövde man inte vara död för att bli förevigad i sten och skrift. Antiokis, en läkare från Tlos i Lycien, hedrades av folket och reste sin egen staty under det första århundradet e.kr: 43 Inte lika självhävdande som Antiokis var läkaren Pantheia från Pergamon, som fick sin epitaf uppställd av maken Glykon, också läkare, runt 100/200-talet e.kr. Epitafen om Pantheia föregås av en epitaf för Glykons far, som även han var läkare. 44 Ytterligare en epitaf finns för Domnia (100/200-talet e.kr.), en kvinnlig läkare från Neoclaudiopolis (Phazimonitis i Mindre Asien) 45, och från ungefär samma tid kommer epitafen för Obrimos och hans fru Ammina, båda läkare från Cilicia Trachea, 8 km norr om Anemourion. 46 Från talet e.kr. finns flera inskriptioner över kvinnliga läkare i Rom. Terentia Prima finns omnämnd i inskriptionen över sin frigivna slav, Terentia Nice, gjord av den senares barn. 47 Läkaren Primilla levde 44 år och spenderade 30 av dessa med sin make Lucius Coeccius Apthorus utan ett enda gräl. 48 Även Julia Pye var läkare, 49 liksom Gaias frigivna slavar Minucia Asste 50 och Venuleia Sosis 51. Också Appuleius slav Malitine står omnämnd som läkare Pleket 1969, nr Lefkowitz & Fant 2005, Pleket 1969, nr Pleket 1969, nr Pleket 1969, nr Pleket 1969, nr CIL VI.9619; Lefkowitz & Fant 2005, CIL VI.7581; Lefkowitz & Fant 2005, CIL VI.9614; Lefkowitz & Fant 2005, CIL VI.9615; Lefkowitz & Fant 2005, CIL VI.9617; Lefkowitz & Fant 2005, CIL VI.6851; Lefkowitz & Fant 2005, 265.

16 13 4 ANALYS OCH DISKUSSION 4.1 FÖRDELNING MELLAN VETENSKAPSOMRÅDENA Att det finns en klar övervikt i materialet kring kvinnor som engagerade sig i filosofin, och betydligt färre som verkade inom medicinområdet, kan tänkas ha flera förklaringar. En förklaring kan vara att de filosofiska skolorna inte var ekonomiskt vinstdrivande, medan däremot medicinområdet var det, och till och med lukrativt. 53 Skälet till att kvinnor inte till lika hög grad kunde engagera sig i vinstdrivande verksamhet kan säkert ha varit att det inte ansågs fint att arbeta, vare sig för män eller för kvinnor inom samhällets högre klasser, och särskilt inte med avlönat arbete. 54 Filosofin ansågs också enligt vissa tillhöra den privata delen av samhället, 55 den sfär dit kvinnor hörde, och inte den offentliga som var männens sfär. Kanske gjorde detta det enklare för kvinnor att vara verksamma inom filosofi, där de inte korsade den moraliska gränsen till det offentliga livet. Ytterligare en tänkbar förklaring till att vi har fler bevis på kvinnor inom filosofin kan vara att kvinnor som var verksamma inom detta vetenskapsområde på ett helt annat sätt lämnade efter sig skrifter och dokumentation. Även om denna dokumentation inte har bevarats till våra dagar, kan den ha funnits tillräckligt länge för att deras verk skulle leva vidare och citeras under antiken, och på så sätt bli synliga för eftervärlden innan de försvann i sin primära form. Inom medicinområdet förekom förmodligen inte alls samma typ av dokumentation, då den främsta uppgiften var att behandla patienter och inte att utföra forskning och nedteckna sina resultat. 4.2 KÄLLORNA Om textkällorna kan man generellt säga att mycket lite berättas om vetenskapskvinnornas professionella och/eller intellektuella liv. Det finns en tendens bland historieskrivarna att koncentrera diskussionen kring kvinnornas skönhet, kontakter (både sexuella och allmänna) med olika män, hur stor påverkan de hade på sina makar eller vilka galna saker makarna gjorde under influens av sin hustru. Pomeroy nämner att det i den grekiska bibliografiska traditionen var vanligt att måla upp en bild av erotiska band mellan kreativa kvinnor i allmänhet och män, istället för att beskriva dem självständigt eller att beskriva relationen med männen som enbart intellektuell. 56 Ofta skedde nedtecknandet av historierna flera hundra år 53 Pomeroy 1997, Brock 1994, Cohen 1991, Pomeroy 2002, 10.

17 14 efter subjektets levnadstid, och en anledning till historiernas erotiska krydda kan ha varit att det inte fanns tillräckligt med annan information om kvinnan i fråga att berätta. Dock är det en tydlig tendens att utfyllnaden i historierna alltid tycks ha blivit av sexuell natur. Detta kan också tyda på att dessa kvinnors åstadkommanden inom respektive vetenskapsområde inte betraktades som särskilt intressanta eller minnesvärda ens under deras livstid, och därför kom deras verk och gärningar att snabbt glömmas bort. Pomeroy har kommenterat Platons citat kring mäns och kvinnors lämplighet som läkare i Plato and the female physician. 57 Enligt henne är få översättare av texten överens om hur den ska utläsas korrekt. Vissa utesluter helt att inkludera ordet kvinna i översättningen från grekiskan och använder sig istället av en översättning som t.ex. a physician and one who is in mind a physician may be said to have the same nature eller we ment for example, that one male physician and another male physician have the same nature. 58 För att finna den korrekta översättningen av texten anser Pomeroy att man måste följa Platons argumentation i tidigare textavsnitt. Genom att följa de tidigare argumenten anser Pomeroy att man kan säga att Platon faktiskt åsyftar att just manliga och kvinnliga läkare har samma natur, samma själ. 59 Att frågan om skillnaden mellan manliga och kvinnliga läkare enbart skulle vara av hypotetisk natur eftersom vissa argumenterar för att det inte fanns kvinnliga läkare i Aten på Platons tid, är också något som Pomeroy avslår med två exempel på kvinnor (Phanostrate och Agnodike) som hon anser verkade inom medicinområdet i Aten under talet f.kr OFFENTLIGT - PRIVAT Redan vid en första anblick på det presenterade materialet av kvinnor som verkade inom vetenskapen under antiken, slås man av funderingen att dessa kvinnor måste ha tillåtits leva ett relativt öppet liv. Att verka inom filosofin innebar att delta i diskussioner och symposier, och att vara verksam inom medicinområdet måste ha inneburit dels en längre utbildning, dels en regelbunden kontakt med patienter där man rörde sig mycket i samhället. Den tidigare gängse uppfattningen att kvinnor i antikens Grekland levde större delen av sina liv isolerade i hemmet och utestängda från samhället i övrigt, har på senare år ifrågasatts av bl.a. David Cohen. David Cohen menar att många forskare inom antikvetenskapen som har 57 Pomeroy Pomeroy 1978, Pomeroy 1978, Pomeroy 1978, 500.

18 15 studerat kvinnans status i samhället inte har kunnat skilja förstahandsobservationer från informanters skildringar, alla färgade, både medvetet och omedvetet, av kulturella normer och ideal. Enligt Cohen så har det största problemet varit svårigheten att skilja mellan ideologi och normativa idel å ena sidan, och det egentliga sociala livet å andra sidan. Något som Cohen också understryker är att man inte ska blanda ihop begreppen separering och uteslutning, och ta för givet att den klassiska antikens kvinnor levde hela sina liv i total isolering från världen utanför, bara för att männens sfär återfanns i det offentliga medan kvinnornas sfär ansågs vara det privata. 61 En vidare syn av den privata sfären är något som Cohen belyser. Han pekar på att en av de vidare definitionerna för den privata sfären är allt utanför politiken. Exempelvis så talar Isokrates om att återvända till det privata livet efter att ha suttit på ett publikt ämbete i ett år. Aristoteles och Platon ska också ha definierat det offentliga livet med sådant som innebar politiska aktiviteter, och det privata livet med aktiviteter inom filosofi och nöjen. 62 Många forskare har genom att läsa ideologiskt bestämda texter som Xenofons beskrivning av den perfekta hustrun eller Andromaches tal, satt likhetstecken mellan separering och uteslutning. 63 I Seclusion, separation, and the status of women in classical Athens presenterar Cohen både antika litterära bevis och moderna komparativa antropologiska bevis för att kvinnorna i det klassiska Aten i högsta grad utförde många aktiviteter utanför hemmets väggar. Som exempel nämner han att kvinnor ofta deltog i offerriter, religiösa festivaler och till och med i planerandet, och att de fattigare kvinnorna i samhället med all säkerhet arbetade på fälten eller sålde varor på marknaden. En av de viktigaste aktiviteterna för kvinnor var att besöka och hjälpa vänner och släktingar. På samma sätt som män hade sina vänner skapade även kvinnorna kontakter med grannar och andra människor i deras närhet, och besökte ofta varandras hem, antingen för att låna något eller helt enkelt för att prata. 64 Hos Platon kan vi se bevis för att många män inte enbart besökte varandras hem, utan även umgicks med vännernas familjer, både med fruar och med barn. 65 Cohen påpekar att en total isolering av kvinnan i hemmet endast kan ha förekommit i de absolut rikaste familjerna, eftersom de flesta familjer inte skulle ha haft råd att avvara den inkomst som kvinnan kunde inbringa till hushållet. Antropologiska studier i kulturer som liknar den antika grekiska, visar att betydelsen av att kvinnorna ska stanna inom husets väggar snarare är att de aldrig bör 61 Cohen 1996, Cohen 1991, Cohen 1996, Cohen 1996, Cohen 1991, 87.

19 16 lämna huset utan ett syfte som ses som legitimt; som att gå till fontänen eller att arbeta ute på fältet. Detta speglas också i skildringar från Aristofanes, där han beskriver en situation där män hittar sina hustrur utanför huset och vill veta vad de har gjort. Männen vet att deras hustrur går ut, men kvinnorna ska inte kommas på med att ha varit ute, och särskilt inte utan en giltig anledning. 66 Lisa Nevett ifrågasätter också, liksom David Cohen, på grunder av felaktiga studier av litterära källor, den gängse uppfattningen om det segregerade livet i det klassiska grekiska hemmet, med en manlig och en kvinnlig del. Istället för att som tidigare förlita sig på de litterära källorna, som kan vara både vinklade och svårtolkade, understryker Nevett det viktiga i att använda sig av arkeologiskt material för att studera de sociala relationerna i det antika hemmet. De arkeologiska källorna speglar det riktiga livsmönstret hävdar Nevett, och är inte påverkade av den filtrering som föregår en litterär nedteckning. Dock påpekar Nevett att även det arkeologiska materialet kan ha sina svagheter, men det utgör ändå en viktig källa i dessa studier eftersom det knappt alls har använts förut. 67 I Gender relations in the classical Greek household: The archaeological evidence föreslår Nevett att uppdelningen i det klassiska grekiska hushållet var betydligt mer nyanserad än enbart en strikt uppdelning manligt/kvinnligt utrymme. De arkeologiska studier som Nevett refererar till i artikeln uppvisar en klar tendens till att hålla vissa delar av hushållet privat, i syfte att reglera interaktionen mellan hushållets innevånare och eventuella besökare. När både detta och skildringarna från de litterära källorna tas i beaktning, kan man bygga en hypotes kring att det som separerades i huset snarare var kvinnor från manliga besökare än kvinnor från hushållets män. Det man ville separera i huset var de mer offentliga delarna och de privata. 68 Med Nevetts slutsatser inräknat David Cohens vidare definition av offentligt/privat och givet den mängd kvinnor som verkade inom antik filosofi och även medicin, ger detta sammantaget en indikation på att kvinnornas liv i det antika Grekland inte behöver ha varit så inlåst och separerat som tidigare forskare vill göra sken av. Naturligtvis kan de fortfarande ha varit helt förbjudna från deltagande i den offentliga världen, om vi till den räknar aktiviteter som politik och militära frågor, men vissa områden i samhället tilläts de vistas och agera i på liknande villkor som män. 66 Cohen 1996, Nevett 1995, Nevett 1995, 380.

20 GEOGRAFISK HÄRKOMST En vanlig åsikt är att Sparta var en utpräglad krigsstat där lite energi ägnades åt intellektuella aktiviteter. Både när det gäller män och kvinnor brukar det påtalas att Sparta inte bidrog med någon profil inom vetenskapen eller den intellektuella världen. När det gäller studier av antika kvinnor blir den följande frågan varför den i våra ögon ganska kvinnobejakande stadsstaten Sparta då inte bjöd världen en enda kvinna inom vetenskapsområdet. Den miljö som tillät flickor att utbildas på samma villkor som pojkar borde ha varit den ultimata för att skapa kvinnor som ville utveckla sin intellektuella förmåga. Den gängse uppfattningen att Sparta var ett intellektuellt underutvecklat samhälle är något som Pomeroy motbevisar i Spartan Women. Pomeroy nämner att bland de kvinnor som Iamblichus omtalar som Pytagoras elever var en tredjedel från Sparta. Som kontrast till detta härstammade endast 3 av de 218 omnämnda männen i denna kategori från Sparta. 69 Det finns också indikationer på att Spartas liberala attityd gentemot kvinnors rättigheter spreds runt till andra grekiska områden i närheten, vilka kanske i påverkan av denna fick en mer öppen inställning till kvinnor inom vetenskapen. 70 De två kvinnor som anses ha studerat vid Platons akademi; Lasthenia från Mantinea och Axiothea från Philius, härstammade från peloponnesiska städer 71 där influensen från Sparta kan ha varit av betydande storlek. Vad gäller de hetärer som inte sällan figurerar i filosofiska kretsar, går det att urskilja en tydlig tendens till att många av dem härstammade från joniska områden, som Aspasia från Miletos SOCIAL BAKGRUND I Rom verkar det ha funnits möjlighet för kvinnliga slavar att verka inom medicinområdet. 73 Det är svårt att enbart från dessa inskriptioner säga exakt vilken uppgift dessa kvinnor hade, om de var utbildade, om de var assistenter, om de fungerade som husläkare hos sina respektive ägare eller drev en bredare verksamhet. Därför är det närapå omöjligt att säga något om dessa kvinnors status i yrket. Phanostrates gravstele och tolkningen av denna har diskuterats av många. Vad gäller Phanostrates sociala status anser Brock att den måste ha varit betydande om man utgår från 69 Pomeroy 2002, Ogilvie 1986, Se appendix. 72 Ogilvie 1986, CIL VI.9619; 7581; 9614; 9615; 9617; 6851.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Antikens litteratur 1

Antikens litteratur 1 Antikens litteratur 1 * Tänkesättet bestämmer hur författarna skriver * Tillgång till papper (vellum eller papyrus), kostnader, tid att skriva * Författarna skrev om mysterier i kosmos och i livet 2 *

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kunskapen tar form LAU 150

Kunskapen tar form LAU 150 Kunskapen tar form LAU 150 Akademisk bildning och professionell kompetens i ett historiskt perspektiv Lennart G Svensson 1. Vad är ett universitet? 2. Vad betyder bildning? 3. Vad menas med professionell

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A.

Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A. Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Av: Ellen Khan, Grupp A. Hur kan vi skapa ett jämställt samhälle? Inledning: Det politisk-filosofiska problem som jag har valt att diskutera i denna promemoria

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981)

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981) Organisationskultur Organisationskulturer och kommunikation Jacobsen och Thorsvik kap. 4 & 8 Wahl kap 6 Medel för att förbättra resultat Förebild: Japanska företag Betonar Samarbete Medverkan Kommunikation

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Inledning till praktisk filosofi - Introduktion

Inledning till praktisk filosofi - Introduktion Inledning till praktisk filosofi - Introduktion Marco Tiozzo marco.tiozzo@gu.se Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science Argumentation vs. retorik Välgrundade uppfattningar Välgrundade

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning

med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning med rådgivargiraffen - En modell för genusmedveten företagsrådgivning Medvetna företagsrådgivare kan tänka bortom normerna Den svenska arbetsmarknaden är segregerad. Det gör att kvinnor och män oftast

Läs mer

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort?

Kan vi handla omoraliskt mot. Är det rätt eller fel med abort? Kan vi handla omoraliskt mot Ska vi kvotera för jämställdhet? Är det rätt eller fel med abort? djur och natur? Bör vi äta kött? Är det någonsin rätt att döda en annan människa? Hur mycket pengar bör vi

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer