Om hårets och frisöryrkets historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om hårets och frisöryrkets historia"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap, SOL Examensarbete 10 poäng Om hårets och frisöryrkets historia About the history of hair and hairprofession Agnetha Callmer Petra Lundberg Lärarexamen 60 p Höstterminen 2005 Examinator: Sten Sture Olofsson Handledare: Jan Härdig

2

3 Abstract Malmö Högskola Lärarutbildningen 60p SOL Callmer, Agnetha & Lundberg, Petra. (2005) Om hårets och frisöryrkets historia. (About the history of hair and hairprofession) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 p, Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete har varit att undersöka och beskriva historiska fakta inom hårets och frisöryrkets område. Vi ansåg att det saknades ett historiskt underlag i undervisningen på gymnasieskolans frisörutbildning vilket vi bl a upptäckt i samband med vår egen undervisning under våra praktikperioder på lärarutbildningen. Eftersom vi är av den bestämda uppfattningen att det är viktigt för eleverna att ha fördjupade kunskaper om håret och yrkets historia för att därigenom få insikt i och förståelse för de förändringar som sker inom frisyrmodet och av frisöryrket och dess organisationer i nutiden. För vår studie har vi valt att utgå från tidigare forskning, litteratur och Internetkällor. Resultatet av vad vi gjort och sammanställt ligger väl i linje med det tänkte undervisningsmaterial som varit vår utgångspunkt vid arbetets början och vi har fångat de betydelsefulla historiska fakta om håret och frisöryrkets framväxt till ett samlat dokument som varit vårt mål. Tanken är att både som lärare och elev ska kunna använda undersökningens resultat i undervisningen. En viktig slutsats vi har kommit fram till i arbetet, är att historien är viktig för morgondagens skapande. Vi har bl a funnit att de två senaste världskrigen och ett utvecklande av yrkesorganisationerna, särskilt i efterkrigstidens samhälle, starkt har präglat yrkets och modets utveckling. Nyckelord: hår, frisör, historia, kunskap, utveckling, frisyrer, hårmode, hårkosmetik. Agnetha Callmer Petra Lundberg Handledare: Jan Härdig Helsingborgsvägen 4b Allégatan 3e Examinator: Sten-Sture Olofsson Landskrona Dalby

4 Förord Vi vill rikta ett tack till alla kursledare, mentorer och handledare som vi kommit i kontakt med under vår utbildning. Från er har vi tilldelats enorma kunskaper som vi tar med oss in i läraryrket. Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete med skratt och tårar samt håravfall. Vi har blivit vänner för livet! Tack våra kära föräldrar, för att ni har funnits till hands och gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Tack Jan Härdig, för allt du gjort för oss TACK! Detta arbete tillägnas Anita Callmer som stöttade oss att genomföra detta trots sin bortgång. Tack mor! 1

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar syfte Frågor Litteraturöversikt Metod Studiens tillförlitlighet Studiens avgränsning Resultat Håret i folksaga och sägen Håroffer och Hårsorg Religiös skallighet Hårfärg Hårkosmetik, kosmetik och hygien Hårkosmetik från urminnes tider, de gamla Egypterna De gamla romarna De gamla grekerna Hårkosmetik under Rokokon Egypten, ung 3000 f Kr 500 f Kr Antikens Rom ca: 700 f Kr 476 f Kr Olika Epoker Renässansen ca: Barocken Ludvig XVI: s stil ca: (Gustavianska Tiden) Empire Tiden Biedermeier Nyrokoko ca: Blandstil ca: Tillbakablickar Frisörens ursprung Från lärling till mästare Organisationer Hantverken var starkt organiserade

6 5.23 Skråna blev frivilliga Gesällbrev och mästarbrev idag Svenska frisörföreningen Tekninsk utveckling Damfrisörer Herrfrisörer Kärleken och herrfrisörerna Frisörutbildningen idag Diskussion Referenser

7 1 Inledning Vi, Agnetha Callmer och Petra Lundberg har båda lång erfarenhet av frisöryrket. Vi har båda lärlings och gymnasieutbildning samt gesäll och mästarbrev. Båda har drivit salonger och arbetat med diverse utbildningar. Detta väckte vårt intresse för vidare utbildning som yrkeslärare. För att inleda er i våra tankar kring varför vi valt att skriva om håret och frisöryrkets historia, vill vi börja med att berätta att vi under vår praktik på våra respektive partnerskolor inte funnit tillfredsställande material i våra inriktade historielektioner. Vi anser att man som färdig utbildad frisör bör ha bra kunskap och kännedom om hårets och yrkets historia, och ha god inblick i historiska frisyrer. Håret anses vara människans vackraste prydnad och har sedan urminnes tider ägnats mycket omsorgsfull vård och utvecklingen har stundtals varit explosionsartad. För att kunna ta till sig nutiden inom yrket måste vi ha kännedom om det förgångna. 4

8 2 Syfte och frågeställningar 2.1 syfte Syftet med vårt arbete är att utarbeta kursmaterial av material i frisöryrket att kunna ta med sig in i klassrummen och använda som underlag för undervisningen. För att uppfylla detta har vi gått in med ett antal frågor som riktlinjer att söka svaren på i vårt arbete. Då historia kommer att bli ett kärnämne i den kommande Skolreformen 2007 på gymnasiet tycker vi att det är än mer intressant att ta upp. 2.2 Frågor För vår undersökning valde vi att ställa följande frågor; Vad kan vara relevant för en färdig utbildad frisör att kunna och känna till vad gäller hårets historia i helhet? Vilken kunskap behövs för att förstå modet och dess utveckling? Vad är viktigt att kunna om vårt eget lands historia och utveckling inom hårets mode och frisöryrkets utveckling? Har frisöryrkets utveckling påverkats utifrån ett historiskt perspektiv? 5

9 3 Litteraturöversikt För att kunna göra ett så holistiskt arbete som möjligt valde vi att dela upp arbetet i två delar. Agnetha Callmer har valt att välja ut det som varit relevant för historian utanför Sverige, och fördjupat sig i detta. Petra Lundberg har valt att lägga tyngdpunkten på Sverige och frisörens ursprung samt dess utvecklig. Det vi har hittat som berör forskning inom frisöryrkets historia är en sociologi C-uppsats skriven av Ann-Britt Lindsköld, Frisöryrkets utveckling från Nefertitis slavar till dagens hairdesigners. Den franska frisören René Rambound skriver: Man kan intet nytt skapa utan hjälp av historien. Den innehåller allt; vår generation är endast ett litet led i ett evinnerligt skeende. Vi är med starka band bundna till det förgångna och den tid som ligger framför oss. Det är omöjligt att slita sig loss från detta utan att bli borttappad som en lössläppt atom. Varje frisör bör ha kunskap och inblick i historiska frisyrer. (http//hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). Vi har inte hittat någon forskning som berör våra frågeställningar, mycket lite forskning är gjord, därav vårt val av arbete. I början av vårt arbete, sökte vi efter fakta och tidigare forskning på olika bibliotek och på Internet. Våra sökord var: frisör, forskning, historia, hår, utveckling. Följande källor hittades: (http://www.frisor.com/omoss/historik/, kl ) (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). (http://www.preventivmedel.nu/02_forronu/01_sexhist/02_sexpolutv.html, kl.17.00) 6

10 (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). (http://sv.wikipedia.org , k l ). Våra källor innehöll fakta som baserades på historiska dokument, Svenska frisör tidningen, Svenska frisör Museet, Svenska frisörföreningen, intervjuer. Dessa källor anser vi vara vetenskapligt tillförlitliga. Vid vårt besök på UB i Lund letade vi efter relevant fakta om historia till vårt arbete, ingen av litteraturen vi fann gav oss svaren vi sökte. En del litteratur har vi lånat på våra partnerskolor, Även dessa är tillförlitliga då de delvis används som undervisningsmaterial. Internet källorna har tydliga referenslistor med tillförlitlig fakta, som vi har granskat. Litteraturkällor vi använt oss av är: Christiansen, Idina. ( ). Heltze & Verner. (1995). Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Uusivirta. Marie. (1987). Zinnecke & Hermann (1967). 7

11 4 Metod Vår metod i examensarbetet har varit en litteraturstudie. Vi har sökt efter källor på Lunds universitetsbibliotek där vi fann en del viktiga och intressanta fakta. Vi har sökt i databaser på Internet och det textmaterial vi använt oss i studien har främst varit litteratur (se referenslista) och andra historiska dokument (protokoll, tidningsartiklar etc.) samt Internet. Vi har också vänt oss till våra båda partnerskolor, Polhemskolan i Lund och Petri gymnasiet i Helsingborg, för att undersöka det undervisningsmaterial som finns idag på utbildningen. Då vi gjorde en jämförelse med vad som fanns och vad vi anser som relevant för eleverna i deras undervisning. Om vi möjligtvis kunde använda något av detta material och vidareutveckla eller fördjupa detta. Från de datakällor som kommit att användas i denna studie har vi försökt att ge en beskrivning utifrån de perspektiv som de fenomen och processer vilka lett till de förändringar som vi haft som syfte att beskriva. Tillförlitligheten i de källor vi använt får anses vara hög eftersom dessa i något fall underkastats en kvalificerad granskning och därmed strikt vetenskaplig bedömning (C-uppsats i sociologi). I andra källmaterial handlar det om historiskt material som ger beskrivningar av förfluten tid. Det är i första hand sekundärkällor och inte primärkällor, vilket naturligtvis får ses som en brist i ett vetenskapligt arbete. Men så är det oftast när man arbetar med historiska material. Beskrivningar av historisk karaktär bygger på flera olika källmaterial som berättelser anekdoter bilder/målningar och andra material som hämtats ur offentliga och/eller privata arkiv. Det är m a o svårt att komma på primärkällan i varje enskilt fall. Den kunskapen är självfallet viktig att ha i minnet när man arbetar med historiska material. I vårt arbete har vi genomgående haft en kritisk hållning till de källor som vi använt och som utgör merparten av material i vår egen beskrivning av de historiska skeenden som vi valt att ta med. Vi har lagt stor möda vid och noggrant valt att endast återge sådant material som vi, med hjälp av vår erfarenhet, kännedom och förståelse, kunnat se som rimligt och någorlunda säkert att ta med i arbetet. Intuitionen har varit vägledande. Denna intuition bygger bl a på många års yrkesarbete och en ingående kännedom om frisöryrkets och 8

12 hårets utveckling så som detta presenterats genom vår egen yrkesutbildning och genom vår erfarenhet av arbetslivet inom yrket. 4.1 Studiens tillförlitlighet Vi är medvetna om att vårt sökande efter information bland källorna har den vetenskapliga osäkerhetens att ett visst urval av information redan sker vid valet av källa. Detta i sin tur leder till att vi, förutom valet av källa, också har gjort en tolkning av information som rimligen redan har tolkats en gång av resp. källförfattare. Vi har ingående och detaljerat studerat källorna för att därigenom kunna analysera och kritiskt värdera vad som kan anses vara relevant i relation till vårt syfte och mål. Vi har under arbetets gång granskat varandras arbeten, för att på så sätt säkra den vetenskapliga kvaliteten. Vi har arbetat så att först har en av oss läst en källa och sammanställt en text. Därefter har den andra läst denna text och jämfört med en annan källa. Har det funnits en överensstämmelse i de båda tolkningarna har texten ansetts tillförlitlig. Har det inte rått full överensstämmelse har förändringar gjorts i texten till dess att båda parter har blivit nöjda. Genom detta förfarande har vi kommit att använda något som skulle kunna liknas vid eller påminna om en s k vetenskaplig triangulering. Detta förfarande är en välkänd, vedertagen och beprövad, vetenskaplig metod som är ämnad att öka validiteten i studien. Till detta kommer att vi också har granskat det färdiga arbetsmaterialet och jämfört detta med våra egna erfarenheter och kunskaper på området, d v s vår förförståelse på det undersökta området. Vi har även talat med andra verksamma frisörer, Petra Lundbergs mamma Eva Bromeé- Lundberg samt Agnetha Callmers släkting Berit Lindell för att ytterligare säkra vår studie. Dessa båda har mycket lång erfarenhet av frisöryrket och de förändringar som skett av hårmodet över tid, vilket får anses värdefullt i detta sammanhang för en studie som behandlar frisöryrkets historiska utveckling. Som stöd för vårt resonemang har vi använt oss av forskningsmetodisk litteratur som exempelvis Johansson & Svedner (2001). 9

13 4.2 Studiens avgränsning För att avgränsa oss valde vi att enbart behandla hårets och yrkets historia och utveckling. Därför har vi valt att inte alls beröra hårets kemi, kemiska produkter och dess utveckling. Vi har inte heller funnit någon större anledning att ta med allt för många stora namn inom yrket, utan anser de frågor som vi ställt från början och som fick oss att välja att skriva om detta inte direkt berör dessa. Även om dessa namn onekligen påverkat yrket och/eller hårmodet i en eller annan riktning. Vi har också valt bort att behandla en ganska lång period (476 f Kr ). Vi har inte funnit det relevant att ta med då vi inte anser att det under denna period skett sådana förändringar så att det har haft någon väsentlig påverkan på hårets mode och yrkets utveckling ur ett historiskt perspektiv. 10

14 5 Resultat 5.1 Håret i folksaga och sägen Håret var det enda och oumbärliga skyddet mot väder och vind för människan långt tillbaka i forntiden. Dock efter behovet av föda kommer behovet av att behaga (Zinnecke & Hermann, 1967). Men allt eftersom civilisationen steg och utvecklingen gick framåt förlorade håret naturligt sin betydelse som skydd, och hårväxten minskade därför. Det hår som återstod, framför allt på huvudet, behöll dock sin viktiga uppgift från forna tider och har spelat en stor roll i saga och sägen och framför allt vittnar många folkseder om detta (a.a.). Sedan urminnes tider har håret alltid varit människans vackraste naturliga prydnad. Försköningen av hår och hårkosmetik har genom århundraden varit mycket utbredd och människan har därför alltid ägnat sitt hår mycket omsorgsfull vård (a.a.). I gamla testamentet berättas om hjälten Simson, möjligen under talet f. Kr. ; Ingen rakkniv har kommit mitt vid mitt huvud, för jag är en Guds nasir ända sedan moderlivet. Så därför, om håret rakas av mig viker ifrån mig så att jag blir svag och är som alla andra människor (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). Historier som dessa, att hjältar förlorar kraften när de blir av med håret, har berättats i hela världen från Grekland till Skottland och Sumatra. De trodde att om håret skadades, klipptes eller tvättades så skulle de förlora själva livskraften och livsviktiga skyddsandar som tänkts bo i håret (a.a.). På platser i världen har håret på Kungar och Präster inte fått skäras av eller inte ens vidröras. Även om inte håret direkt innefattades i religiösa riter och besvärjelser, så har det ändå ansetts ha stor betydelse för människans styrka, karaktär och värdighet.(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 11

15 Under Medeltiden ansågs håret från de döda tjäna som talisman mot demoner och häxor, och ännu i dag tillreder medicinmännen i primitiva folkstammar pulver av människohår, som strös ut som skydd mot onda andar och osaliga själar (Christiansen, 59-60). 5.2 Håroffer och Hårsorg I de flesta kulturer har barnens första hårklippning varit en stor händelse. På 1500-talet i Antikens Grekland, hade man som sed bland furstarna att låta andra fäder klippa av håret på varandras söner för att på detta sätt bli liksom fäder för den främmande ynglingen. När barnet varit en pojke har händelsen växt till en ceremoni som avslutades med att man offrade håret till hemtraktens flod eller i Delfi (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Om kvinnorna under den gammaltestamentliga tiden begick någon form av äktenskapsbrott bestraffades de med att håret klipptes av. Romaren Tacitus beskriver år 98 e. Kr hur bedragna germanska män bestraffade sina hustrur I släktens åsyn skär han håret av den skyldiga, river kläderna från hennes kropp, stöter ut henne ur sitt hus och driver henne under piskslag genom hela byn (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Så sent som efter andra världskriget var en vanlig bestraffning av tysketöser i hela Europa att klippa av dem håret och sedan tjära in skallen och beströ den med fjädrar (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Över hela världen där långhårighet varit en norm har man också låtit sig skära av det vid sorg. I Grekland, ca 1200-talet f. Kr. hade man som sed att skära av de döda håret och hänga upp det på ytterdörren och de sörjande klippte av sig sitt eget hår och lade det som ett sorgeoffer på den dödes kropp (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 12

16 5.3 Religiös skallighet Det fanns också religiös skallighet. De flesta prästers hår har varit skyddsvärda men alla har inte burit håret långt. I Rom kändes Isisprästerna igen på sina rakade huvuden och likaså vestalerna. De fick sina hår avklippta när de tillträdde prästinnetjänsten. Hedniska präster i Skandinavien rakade sina huvud men behöll en lång svans som hängde ner från hjässan. I Egypten rakade prästerna av sig håret, och förövrigt allt hår de hade på kroppen. Detta gjorde de antagligen framför allt av hygieniska skäl(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 5.4 Hårfärg Eftersom rödhåriga aldrig varit av majoritet någonstans, mer än eventuellt på Irland, har de alltid märkts och pekats ut. I Europa har rödhåriga liknats vid räven, som också är rödpälsad, och det har dragits en parallell eftersom han var ett listigt djur. Detta fick till följd att rödhåriga därför blev anklagade för att vara listiga och falska. (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). I det svarthåriga Asien är det buddistiska helvetets djävlar rödhåriga (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Blont hår har också varit ovanligt i forntida och antika tider. I Grekland förknippades blont hår med kärleksgudinnan Afrodite. Hennes speciella attribut var sol och guld. Prostituerade efterapade detta med att bleka sina hår. Till följd av detta blev att det kom en lag som sade att prostituerade skulle ha blont hår (Christiansen, Frisörhandboken II, ). Uppmärksamheten kring blont hår har bestått genom tiderna. Särskilt i de sydeuropeiska länderna där blondhet efter behov fått symbolisera både Eva (kvinnlig ondska) och Maria (oskuld i himmelskt ljus). Det blonda håret ansågs gudomligt under riddartiden, högförnämt och vackert under renässansen, ariskt under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första.(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 13

17 5.5 Hårkosmetik, kosmetik och hygien Det är en väsentlig skillnad på kosmetik och hygien. Ordet kosmetik kommer från grekiska kosmein som betyder; försköna, smycka sig. Ordet hygien kommer från grekiskans hygieia som var namnet på sundhetens gudinna. Då var begreppet hygien hos grekerna; sundheten som i dag i naturliga begrepp är; kroppsvård över huvudtaget. De gamla grekerna hade en utpräglad känsla för skönhet över huvud taget. De uppfattade endast ordning och regelbundenhet som en konstnärligt vacker företeelse, som när det gällde formens harmoni och samklang(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Så länge människan har funnits har hon alltid velat försköna sitt utseende. Därför är det väldigt intressant faktum att kosmetik är ett äldre begrepp än hygien. Att dölja sina kroppsliga fel och brister och defekter och att smycka sig och försöka försköna sitt utseende har även tillhört den mest primitiva människan. Längtan efter skönhet är djupt rotad i den mänskliga naturen. Att hårkosmetik är ett gammalt begrepp visar den berömda Venus från Willendorf, som är en figur, endast 11cm hög, föreställande en kvinnofigur. Namnet på figuren kommer efter den plats man fann den på; Willendorf i Österrike, sydväst om Wien, år Den är ett av de värdefullaste konstverk som någonsin skapats och funnits. Man tror att figuren ska föreställa en fruktbarhetsgudinna. Venus från Willendorf är av kalksten från istiden, ca år gammal. Venus har inte något ansikte men däremot en underbar, konstrikt utarbetad frisyr med parallella rader av lockar, som fortsätter ner i nacken. Eftersom folk på den tiden inte hade någon kunskap om hygien säkerligen inte hade varken bortstat tänderna eller hade rentvättade fötter utan de hade ägnat det största intresset till håret. (Frisörhandboken II, ). 14

18 Bild 5.1 Venus från Willendorf.(Frisörhandboken II, , s 441) 5.6 Hårkosmetik från urminnes tider, de gamla Egypterna En tysk forskare vid namn George Ebers som år 1873 fann en papyrusrulle som beskriver de egyptiska prästerliga läkarnas behandlingar av sjukdomar och den innehåller även hårkosmetiska recept. Denna papyrusrulle, Papyrus Ebers härstammar från år 1500 f Kr. Ett av recepten som är funna lyder: Hundklor, åsnehovar, dadlar och ricinolja kokas i en kittel och blandningen gnides in i hårbotten (http://www.shenet.se/ravaror/harhistora.html, , kl.17.45). Detta rekommenderades för förebyggande av håravfall och för att stärka hårväxten. Och om vi tänker på, att hornsubstansen i hovar och klor och även ricinolja innehåller keratin, ett viktigt uppbyggnadsämne för håret, så ligger det nära till hands att inse att redan de gamla egypterna hade en viss kännedom om de ingredienser som stärker håret. För att dölja bristande hårväxt bar de gamla egypterna, och även babylonier och syrier konstrika håruppsättningar formade med locktänger och löshår, ja de till och med använde peruker för att dölja sin bristande hårväxt. 15

19 (Frisörhandboken II, , s 442). 5.7 De gamla romarna I det kejserliga Rom hade hårkosmetiken ett ofantligt uppsving för ca 2000 år sedan. De växlande frisyrmodena, som ju alls inte är någon ny företeelse för vår tid, ändrade sig då ännu snabbare och oftare än i våra dagar. Hur snabbt de växlade i dåtidens kejserliga Rom kan man se av följande exempel: På den tiden utfördes statyer av marmor utav dåtidens bildhuggare. Skulle man då skapa en staty av en förnäm romarinna var man tvungen att tillverka en lös del för huvudets övre parti. Detta för att när en ny frisyr blev på modet skulle man kunna byta ut den tidigare frisyren mot en ny håruppsättning i marmor. På så sätt var de vackra romarinnornas statyer alltid försedda med moderna frisyrer (Christiansen, Frisörhandboken II, ). Under den grekisk-romerska tiden var daglig hårkosmetik en helt naturlig sak. Man blekte ofta håren och peruker och löshår användes flitigt. Även viss hårfärgning kände man till. För att färga håret svart använde romarna nötskal och för blekning använde de kvittensaft. Och för att färga håret rött användes torkade blad av cypresskvistar, d v s henna(a.a.). 16

20 5.8 De gamla grekerna Framförallt var det de klassiska folken: greker och romare, som tidigt ägnade sig åt hårkosmetik. I det gamla Grekland var det både män och kvinnor som bar, långa, ringlande lockar som räckte ända ner till knäna. Senare, under Greklands blomstringstid, började man frisera håret bakåt i mjuka vågor ofta med mittbena. Håret skulle bäras högt upp på bakhuvudet, sammanknutet med band och spännen. Lampadios, de berömda grekiska knutarna, som formades som en liten korg på huvudet och sträckte sig ner mot nacken liksom en brinnande fackla, anses fortfarande vara en av de vackraste frisyrerna som någonsin skapats. Nedan fakta kommer från Zinnecke & Hermann, I det forna Grekland var det många läkare som sysslade med hårkosmetik och har efterlämnat många hårkosmetiska recept. Framförallt den kände grekiske läkaren Hippokrates ( f Kr). Hippokrates anses vara grundaren av vetenskaplig läkekonst, som också var den förste som vetenskapligt beskrivit håravfall hos människan. Sjukdomen som han kallade alopecia, (alopex = räv), lade han märke till genom att när de drabbades av skorv eller skabb så fällde de hår. Ett recept som härstammar från Hippokrates; När håret börjar falla av blandar man Ladanum (välluktande harts) med ros- och liljeolja och stryker på detta tillsammans med vin. Det var en sengrekisk läkares förtjänst att kosmetiken började räknas som medicinskt fackämne i det romerska kejsardömet. Crito (ca 100 år f Kr), han skrev fyra böcker om kosmetik, och en av dessa handlar uteslutande om hårkosmetik. I boken nämns medel som bibehåller och befrämjar hårväxten, han rekommenderar också färgmedel att använda vid grått hår och för att uppnå gula och guldblonda färger. Crito var dessutom livmedikus hos den vackra kejsarinnan Plotina (gemål till den romerske kejsaren Trajanus e Kr). Frisörhandboken II ( ) nämner två andra stora namn; den romerske kejsaren Markus Aurelius ( e Kr), livmedikus greken Galenos ( e Kr) sysslade med hårkosmetik. De ansågs under årtusende vara den störste medicinska auktoriteten. Han 17

21 rekommenderade många medel för färgning och lockning av håret. Men samtidigt ursäktar han sig för att även han skriver om sådana saker och förklarar sig så här; Dessa medel nämner jag som bevis för att även mycket hedervärda män ägnar sig åt sin toilette och därför måste få viss erfarenhet på detta område (Christiansen, Frisörhandboken II, sid ) 5.9 Hårkosmetik under Rokokon I Frisörhandboken II ( ) står att de höga frisyrernas verkliga blomstringstid inträffade under den franska Rokokon ( ca ). På den tiden bar damerna underbart vackra och konstrika frisyrer, mjuka och sirliga till en början, men senare blev håruppsättningarna allt högra och mera fångsrika. Man gjorde dessa frisyrer till riktiga konstverk. I frisyrerna byggde man in frukter och blommor, även brinnande lyktor, som var mycket riskabelt och ofta ledde till svåra olyckor. Till och med fåglar byggde man in som man fick binda fast så att de inte kunde flyga iväg. Dessa frisyrer kunde vara upp till en och en halv meter höga konstverk. Trots detta faktum att man lade ner så mycket på tid och kraft på dessa högtstående frisyrer under rokokotiden så lade man mycket litet tid och intresse på själva vården av håret. Håret tvättades sällan, det friserades endast konstrikt, vilket kunde ta flera timmar och sedan pudrades frisyren. Följden av detta var att håret blev fullt utav ohyra. Överhuvudtaget spelade hygienen ingen roll på den tiden. Till och med läkarna påstod att vatten var något osunt som kunde skada huden. Man lade därför på lager på lager av puder och smink på ett svettigt och dammigt ansikte, och följden av detta var att man fick huden full med kvisslor och utslag. Den franska rokokon var emellertid de stora franska frisyrskaparnas tid, deras namn lever fortfarande kvar och deras fantasifulla skapelser och stora konstnärliga färdighet är fortfarande oöverträffade inom frisyrkonsten. Hårkonstnärer på den tiden var i högsta anseende och hade ett stort inflytande på modet över huvudtaget. (Uusivirta, 1987). 18

22 (Frisörhandboken II, , s 464). Legros var en mycket stor konstnär under rokokotiden (Frisörhandboken II, ). Legros namn kunde man gärna göra parodi på, då detta namn betyder; den store, kraftige starke, men i själva verket var han liten, nästan dvärglik man och dessutom krympling. Egentligen ville han inte alls vara fackman utan han jobbade först som kökspojke. Men det visade sig att han hade mycket skickliga händer och blick för kvinnlig skönhet, inte endast för den yttre skönheten utan även för den inre som han själv uttryckte det. Legros var också den förste moderne modeskaparen enligt vårt sätt att se. Han hade förmågan att skapa och anpassa modefrisyrer efter kvinnans egen typ och personlighet. Vi vet ju redan att modet skiftade ofta och snabbt under rokokon. Legros grundade också den första akademin för damfrisörer (Acade`mie de coiffure) (Christiansen, Frisörhandboken II, sid ) tillkänna gav han det regler och termer han arbetade efter genom att visa 30 färdigfriserade modelldockor som han ställde ut vid en stor mässa i Paris. Två år senare visade han den nya frisyrkonsten han grundat på 100 modelldockor, där han hade utgått ifrån modellernas huvudform och ansiktsutryck. (a.a.). Samma år som Legros ställde ut sina modeller utgavs en bok med 44 avbildningar av modefrisyrer för eleganta damer i Paris, Encyklope die carcassie re, ou tableau des coiffures a la mode grave es sur les desseins des petites-maitresses de Paris. (a.a.). 19

23 Legros dog under bröllopshögtidligheter år 1770 i Paris. Denna stora folkfest krävde över hundratalet döda; även den lille, men ändock store Legros trampades till döds under festligheterna. (a.a.). Människor i alla tider intresserat sig för hårkosmetik, men samtidigt har vi också kommit underfund med att man ofta nonchalerat hårets naturliga vård. Den första förutsättningen nu för tiden inom hårkosmetiken är hårvård. Att endast ett vackert och friskt hår är förutsättningarna för att varje fackman ska ta ansvar och också vara medveten för att kosmetiska behandlingar ska lyckas. Att hans viktigaste uppgift idag är hårets vård Egypten, ung 3000 f Kr 500 f Kr Redan 5000 f Kr fanns det yrkesfrisörer i Egypten. De kunde fläta, locka och frisera både hår och skägg och 300 f Kr kunde man permanenta, genom att rulla upp håret på långa, smala stenar, fukta detta med växtextrakt, som sedan fick torka i solen. De med lockigt hår kallades för ullitrider och de med rakt hår kallades för linotrider. De utövade även andra kosmetiska konster såsom sminkning och hårfärgning. Det var fria män som arbetade som skickliga frisörer. Även konstnärligt begåvade slavar fick lära sig att sköta hår (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm). Kvinnor hade långt hår som gick ner på ryggen eller till axlarna, eller kort hår som framhävde huvudets form. Långt eller halv långt hår flätades till små flätor, vilka ofta tillslöts med keramikpärlor. Kortare hår flätades i vågräta rader. Pannband och olika diadem band ihop frisyren, och en lotusblomma i pannan var mycket populärt som prydnad. Drottningar bar praktfulla, höga huvudbonader eller kronor. (a.a.). Den manliga frisyren påminde med sitt korta, flätade hår om kvinnornas frisyr. Också axellångt hår flätades. Förnäma egyptier klippte av sig allt håret och smorde in hjässan, samt använde peruker gjorda av äkta hår. Egyptierna rakade av sig allt hår på kroppen, antagligen av hygieniska skäl, och använde peruk vid festliga tillfällen. För att nå en ett stilfullt resultat offrades i allmänhet stor omsorg och möda på frisyren. Kvinnors var större och mer arbetade men grundformen var densamma för båda könen. Perukerna var flätade av äkta hår, ull eller palmbladsfibrer som färgades i rött (henna), blått (indigo), grönt (mineralfärger) och annat 20

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

HÅRSTYLING TIDIG HÅRVÅRD MODERN HÅRVÅRD - SNILLRIKA FRISÖRER DEN KONTROLLERADE FRISYREN OCH DEN SYNDIGA PERUKEN

HÅRSTYLING TIDIG HÅRVÅRD MODERN HÅRVÅRD - SNILLRIKA FRISÖRER DEN KONTROLLERADE FRISYREN OCH DEN SYNDIGA PERUKEN HÅRSTYLING De äldsta hårkammarna från stenåldern användes inte till prydnad, utan för att ta bort löss och avlägsna hår från hudar. Politik och sociala förändringar har alltid speglats i hårmodet, frisyren

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk Programmanus till På span i håret (sas) AV-nummer: 31404tv 9 /Programledarna Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker utomhus i en park./ Det skyddar. Rekordet är 5,15. Vissa har mer... Andra har inget.

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman)

Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman) Utdrag ur Monica Braw: Hiroshima överlever (roman) Medan jag gick där på Fredsavenyn kom jag på att jag naturligtvis skulle ta tillfället i akt och tala med kvinnan på museet. Hon skulle självklart kunna

Läs mer

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7

Konstbevattning. Tidslinjetexter åk 7 Tidslinjetexter åk 7 Konstbevattning 2000 år f. Kr så började vi med konstbevattning för att det fanns ett problem. Problemet var att det inte regnade regelbundet utan det regnade ofta för lite vilket

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr JÄRNÅLDERN 400 år f.kr till år1050 e.kr EN HÅRDARE TID Somrarna blev kallare och vintrarna längre än under bronsåldern. Vi har nu kommit fram till järnåldern. Järnåldern var en jobbig och orolig tid i

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist HAIR SWEDEN Skol SM Hår & Makeup Stylist SKOL SM October 11, 2014 Skoltävling 2014/15 Reviderad 14-10-14 Regler Hår & Makeupstylist 1. Årskurs 1 Långhårsuppsättning-Long hair up 65 min 2. Årskurs 2 Skönhetsmakeup

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

BRONSÅLDERN. Ca 2000 f.kr f.kr

BRONSÅLDERN. Ca 2000 f.kr f.kr BRONSÅLDERN Ca 2000 f.kr - 500 f.kr Precis som på stenåldern var det fortfarande varmt och skönt i Sverige. Människorna odlade, jagade och fiskade för att få mat. Husen såg ungefär likadana ut, men större

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Toalettens historia 1

Toalettens historia 1 toletten Långt före vattenklosetternas tid kom en fransk liten möbel till Sverige vars främsta funktion var att dölja nattkärlet bredvid sängen. Kommoden eller pottskåpet har liksom övriga möbler följt

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Pälsvård En guide för trimning av Norfolkterrier

Pälsvård En guide för trimning av Norfolkterrier Pälsvård En guide för trimning av Norfolkterrier Norfolkterrier med överblommad päls, redo för trimning Mycket bekvämare och tillfreds med sig själv. PÄLSVÅRD Handtrimning av Norfolkterrierns päls Norfolkterrierns

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Vår Historia Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Big bang Big Bang var en stor smäll. Smällen bildade planeter. Big Bang börja med massa plus och minus. Jorden var ett stort glödande klot. Det fanns massa

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

E K E T O R P S S K A T T E N. en silverskatt från vikingatiden

E K E T O R P S S K A T T E N. en silverskatt från vikingatiden E K E T O R P S S K A T T E N en silverskatt från vikingatiden Skatten hittas År 1950 plöjde en bonde sin åker vid Eketorp utanför Fjugesta väster om Örebro. Något fastnade i hans plog. Det var två flätade

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv

Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Leonardo da Vinci den gåtfulle mästaren - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gymnasiet, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Bokens

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Förutom all plundring bedrev vikingarna även en del handel. Man köpte bärnsten, siden och grovt tyg. Man betalade med silvermynt.

Förutom all plundring bedrev vikingarna även en del handel. Man köpte bärnsten, siden och grovt tyg. Man betalade med silvermynt. Vikingatiden Plundring och kolonisering Ordet viking tros betyda "från viken", alltså någon som levde vid vikar och fjordar. Vikingarna kallades rövarna från Norr. De åkte runt i mer än 200 år och härjade,

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

MIKRO- OCH MAKROPERSPEKTIV

MIKRO- OCH MAKROPERSPEKTIV MIKRO- OCH MAKROPERSPEKTIV HISTORISKA INSTITUTIONEN Jonas Lindström Tisdag den 17 februari efter gamla stilen 1747 steg jag frisk upp, kusin satt vid bågen och sydde, klockan 10 gick allt vattnet i hast

Läs mer

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter

Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Svalans Verksamhetsberättelse 2014-2015 Naturens skatter Barn- och Ungdoms Förvaltningens målbild och huvudprocesser: Varför har vi valt detta tema och vilka strävansmål har vi valt? Förra terminen var

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer