Om hårets och frisöryrkets historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om hårets och frisöryrkets historia"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap, SOL Examensarbete 10 poäng Om hårets och frisöryrkets historia About the history of hair and hairprofession Agnetha Callmer Petra Lundberg Lärarexamen 60 p Höstterminen 2005 Examinator: Sten Sture Olofsson Handledare: Jan Härdig

2

3 Abstract Malmö Högskola Lärarutbildningen 60p SOL Callmer, Agnetha & Lundberg, Petra. (2005) Om hårets och frisöryrkets historia. (About the history of hair and hairprofession) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 p, Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete har varit att undersöka och beskriva historiska fakta inom hårets och frisöryrkets område. Vi ansåg att det saknades ett historiskt underlag i undervisningen på gymnasieskolans frisörutbildning vilket vi bl a upptäckt i samband med vår egen undervisning under våra praktikperioder på lärarutbildningen. Eftersom vi är av den bestämda uppfattningen att det är viktigt för eleverna att ha fördjupade kunskaper om håret och yrkets historia för att därigenom få insikt i och förståelse för de förändringar som sker inom frisyrmodet och av frisöryrket och dess organisationer i nutiden. För vår studie har vi valt att utgå från tidigare forskning, litteratur och Internetkällor. Resultatet av vad vi gjort och sammanställt ligger väl i linje med det tänkte undervisningsmaterial som varit vår utgångspunkt vid arbetets början och vi har fångat de betydelsefulla historiska fakta om håret och frisöryrkets framväxt till ett samlat dokument som varit vårt mål. Tanken är att både som lärare och elev ska kunna använda undersökningens resultat i undervisningen. En viktig slutsats vi har kommit fram till i arbetet, är att historien är viktig för morgondagens skapande. Vi har bl a funnit att de två senaste världskrigen och ett utvecklande av yrkesorganisationerna, särskilt i efterkrigstidens samhälle, starkt har präglat yrkets och modets utveckling. Nyckelord: hår, frisör, historia, kunskap, utveckling, frisyrer, hårmode, hårkosmetik. Agnetha Callmer Petra Lundberg Handledare: Jan Härdig Helsingborgsvägen 4b Allégatan 3e Examinator: Sten-Sture Olofsson Landskrona Dalby

4 Förord Vi vill rikta ett tack till alla kursledare, mentorer och handledare som vi kommit i kontakt med under vår utbildning. Från er har vi tilldelats enorma kunskaper som vi tar med oss in i läraryrket. Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete med skratt och tårar samt håravfall. Vi har blivit vänner för livet! Tack våra kära föräldrar, för att ni har funnits till hands och gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Tack Jan Härdig, för allt du gjort för oss TACK! Detta arbete tillägnas Anita Callmer som stöttade oss att genomföra detta trots sin bortgång. Tack mor! 1

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar syfte Frågor Litteraturöversikt Metod Studiens tillförlitlighet Studiens avgränsning Resultat Håret i folksaga och sägen Håroffer och Hårsorg Religiös skallighet Hårfärg Hårkosmetik, kosmetik och hygien Hårkosmetik från urminnes tider, de gamla Egypterna De gamla romarna De gamla grekerna Hårkosmetik under Rokokon Egypten, ung 3000 f Kr 500 f Kr Antikens Rom ca: 700 f Kr 476 f Kr Olika Epoker Renässansen ca: Barocken Ludvig XVI: s stil ca: (Gustavianska Tiden) Empire Tiden Biedermeier Nyrokoko ca: Blandstil ca: Tillbakablickar Frisörens ursprung Från lärling till mästare Organisationer Hantverken var starkt organiserade

6 5.23 Skråna blev frivilliga Gesällbrev och mästarbrev idag Svenska frisörföreningen Tekninsk utveckling Damfrisörer Herrfrisörer Kärleken och herrfrisörerna Frisörutbildningen idag Diskussion Referenser

7 1 Inledning Vi, Agnetha Callmer och Petra Lundberg har båda lång erfarenhet av frisöryrket. Vi har båda lärlings och gymnasieutbildning samt gesäll och mästarbrev. Båda har drivit salonger och arbetat med diverse utbildningar. Detta väckte vårt intresse för vidare utbildning som yrkeslärare. För att inleda er i våra tankar kring varför vi valt att skriva om håret och frisöryrkets historia, vill vi börja med att berätta att vi under vår praktik på våra respektive partnerskolor inte funnit tillfredsställande material i våra inriktade historielektioner. Vi anser att man som färdig utbildad frisör bör ha bra kunskap och kännedom om hårets och yrkets historia, och ha god inblick i historiska frisyrer. Håret anses vara människans vackraste prydnad och har sedan urminnes tider ägnats mycket omsorgsfull vård och utvecklingen har stundtals varit explosionsartad. För att kunna ta till sig nutiden inom yrket måste vi ha kännedom om det förgångna. 4

8 2 Syfte och frågeställningar 2.1 syfte Syftet med vårt arbete är att utarbeta kursmaterial av material i frisöryrket att kunna ta med sig in i klassrummen och använda som underlag för undervisningen. För att uppfylla detta har vi gått in med ett antal frågor som riktlinjer att söka svaren på i vårt arbete. Då historia kommer att bli ett kärnämne i den kommande Skolreformen 2007 på gymnasiet tycker vi att det är än mer intressant att ta upp. 2.2 Frågor För vår undersökning valde vi att ställa följande frågor; Vad kan vara relevant för en färdig utbildad frisör att kunna och känna till vad gäller hårets historia i helhet? Vilken kunskap behövs för att förstå modet och dess utveckling? Vad är viktigt att kunna om vårt eget lands historia och utveckling inom hårets mode och frisöryrkets utveckling? Har frisöryrkets utveckling påverkats utifrån ett historiskt perspektiv? 5

9 3 Litteraturöversikt För att kunna göra ett så holistiskt arbete som möjligt valde vi att dela upp arbetet i två delar. Agnetha Callmer har valt att välja ut det som varit relevant för historian utanför Sverige, och fördjupat sig i detta. Petra Lundberg har valt att lägga tyngdpunkten på Sverige och frisörens ursprung samt dess utvecklig. Det vi har hittat som berör forskning inom frisöryrkets historia är en sociologi C-uppsats skriven av Ann-Britt Lindsköld, Frisöryrkets utveckling från Nefertitis slavar till dagens hairdesigners. Den franska frisören René Rambound skriver: Man kan intet nytt skapa utan hjälp av historien. Den innehåller allt; vår generation är endast ett litet led i ett evinnerligt skeende. Vi är med starka band bundna till det förgångna och den tid som ligger framför oss. Det är omöjligt att slita sig loss från detta utan att bli borttappad som en lössläppt atom. Varje frisör bör ha kunskap och inblick i historiska frisyrer. (http//hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). Vi har inte hittat någon forskning som berör våra frågeställningar, mycket lite forskning är gjord, därav vårt val av arbete. I början av vårt arbete, sökte vi efter fakta och tidigare forskning på olika bibliotek och på Internet. Våra sökord var: frisör, forskning, historia, hår, utveckling. Följande källor hittades: (http://www.frisor.com/omoss/historik/, kl ) (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). (http://www.preventivmedel.nu/02_forronu/01_sexhist/02_sexpolutv.html, kl.17.00) 6

10 (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). (http://sv.wikipedia.org , k l ). Våra källor innehöll fakta som baserades på historiska dokument, Svenska frisör tidningen, Svenska frisör Museet, Svenska frisörföreningen, intervjuer. Dessa källor anser vi vara vetenskapligt tillförlitliga. Vid vårt besök på UB i Lund letade vi efter relevant fakta om historia till vårt arbete, ingen av litteraturen vi fann gav oss svaren vi sökte. En del litteratur har vi lånat på våra partnerskolor, Även dessa är tillförlitliga då de delvis används som undervisningsmaterial. Internet källorna har tydliga referenslistor med tillförlitlig fakta, som vi har granskat. Litteraturkällor vi använt oss av är: Christiansen, Idina. ( ). Heltze & Verner. (1995). Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Uusivirta. Marie. (1987). Zinnecke & Hermann (1967). 7

11 4 Metod Vår metod i examensarbetet har varit en litteraturstudie. Vi har sökt efter källor på Lunds universitetsbibliotek där vi fann en del viktiga och intressanta fakta. Vi har sökt i databaser på Internet och det textmaterial vi använt oss i studien har främst varit litteratur (se referenslista) och andra historiska dokument (protokoll, tidningsartiklar etc.) samt Internet. Vi har också vänt oss till våra båda partnerskolor, Polhemskolan i Lund och Petri gymnasiet i Helsingborg, för att undersöka det undervisningsmaterial som finns idag på utbildningen. Då vi gjorde en jämförelse med vad som fanns och vad vi anser som relevant för eleverna i deras undervisning. Om vi möjligtvis kunde använda något av detta material och vidareutveckla eller fördjupa detta. Från de datakällor som kommit att användas i denna studie har vi försökt att ge en beskrivning utifrån de perspektiv som de fenomen och processer vilka lett till de förändringar som vi haft som syfte att beskriva. Tillförlitligheten i de källor vi använt får anses vara hög eftersom dessa i något fall underkastats en kvalificerad granskning och därmed strikt vetenskaplig bedömning (C-uppsats i sociologi). I andra källmaterial handlar det om historiskt material som ger beskrivningar av förfluten tid. Det är i första hand sekundärkällor och inte primärkällor, vilket naturligtvis får ses som en brist i ett vetenskapligt arbete. Men så är det oftast när man arbetar med historiska material. Beskrivningar av historisk karaktär bygger på flera olika källmaterial som berättelser anekdoter bilder/målningar och andra material som hämtats ur offentliga och/eller privata arkiv. Det är m a o svårt att komma på primärkällan i varje enskilt fall. Den kunskapen är självfallet viktig att ha i minnet när man arbetar med historiska material. I vårt arbete har vi genomgående haft en kritisk hållning till de källor som vi använt och som utgör merparten av material i vår egen beskrivning av de historiska skeenden som vi valt att ta med. Vi har lagt stor möda vid och noggrant valt att endast återge sådant material som vi, med hjälp av vår erfarenhet, kännedom och förståelse, kunnat se som rimligt och någorlunda säkert att ta med i arbetet. Intuitionen har varit vägledande. Denna intuition bygger bl a på många års yrkesarbete och en ingående kännedom om frisöryrkets och 8

12 hårets utveckling så som detta presenterats genom vår egen yrkesutbildning och genom vår erfarenhet av arbetslivet inom yrket. 4.1 Studiens tillförlitlighet Vi är medvetna om att vårt sökande efter information bland källorna har den vetenskapliga osäkerhetens att ett visst urval av information redan sker vid valet av källa. Detta i sin tur leder till att vi, förutom valet av källa, också har gjort en tolkning av information som rimligen redan har tolkats en gång av resp. källförfattare. Vi har ingående och detaljerat studerat källorna för att därigenom kunna analysera och kritiskt värdera vad som kan anses vara relevant i relation till vårt syfte och mål. Vi har under arbetets gång granskat varandras arbeten, för att på så sätt säkra den vetenskapliga kvaliteten. Vi har arbetat så att först har en av oss läst en källa och sammanställt en text. Därefter har den andra läst denna text och jämfört med en annan källa. Har det funnits en överensstämmelse i de båda tolkningarna har texten ansetts tillförlitlig. Har det inte rått full överensstämmelse har förändringar gjorts i texten till dess att båda parter har blivit nöjda. Genom detta förfarande har vi kommit att använda något som skulle kunna liknas vid eller påminna om en s k vetenskaplig triangulering. Detta förfarande är en välkänd, vedertagen och beprövad, vetenskaplig metod som är ämnad att öka validiteten i studien. Till detta kommer att vi också har granskat det färdiga arbetsmaterialet och jämfört detta med våra egna erfarenheter och kunskaper på området, d v s vår förförståelse på det undersökta området. Vi har även talat med andra verksamma frisörer, Petra Lundbergs mamma Eva Bromeé- Lundberg samt Agnetha Callmers släkting Berit Lindell för att ytterligare säkra vår studie. Dessa båda har mycket lång erfarenhet av frisöryrket och de förändringar som skett av hårmodet över tid, vilket får anses värdefullt i detta sammanhang för en studie som behandlar frisöryrkets historiska utveckling. Som stöd för vårt resonemang har vi använt oss av forskningsmetodisk litteratur som exempelvis Johansson & Svedner (2001). 9

13 4.2 Studiens avgränsning För att avgränsa oss valde vi att enbart behandla hårets och yrkets historia och utveckling. Därför har vi valt att inte alls beröra hårets kemi, kemiska produkter och dess utveckling. Vi har inte heller funnit någon större anledning att ta med allt för många stora namn inom yrket, utan anser de frågor som vi ställt från början och som fick oss att välja att skriva om detta inte direkt berör dessa. Även om dessa namn onekligen påverkat yrket och/eller hårmodet i en eller annan riktning. Vi har också valt bort att behandla en ganska lång period (476 f Kr ). Vi har inte funnit det relevant att ta med då vi inte anser att det under denna period skett sådana förändringar så att det har haft någon väsentlig påverkan på hårets mode och yrkets utveckling ur ett historiskt perspektiv. 10

14 5 Resultat 5.1 Håret i folksaga och sägen Håret var det enda och oumbärliga skyddet mot väder och vind för människan långt tillbaka i forntiden. Dock efter behovet av föda kommer behovet av att behaga (Zinnecke & Hermann, 1967). Men allt eftersom civilisationen steg och utvecklingen gick framåt förlorade håret naturligt sin betydelse som skydd, och hårväxten minskade därför. Det hår som återstod, framför allt på huvudet, behöll dock sin viktiga uppgift från forna tider och har spelat en stor roll i saga och sägen och framför allt vittnar många folkseder om detta (a.a.). Sedan urminnes tider har håret alltid varit människans vackraste naturliga prydnad. Försköningen av hår och hårkosmetik har genom århundraden varit mycket utbredd och människan har därför alltid ägnat sitt hår mycket omsorgsfull vård (a.a.). I gamla testamentet berättas om hjälten Simson, möjligen under talet f. Kr. ; Ingen rakkniv har kommit mitt vid mitt huvud, för jag är en Guds nasir ända sedan moderlivet. Så därför, om håret rakas av mig viker ifrån mig så att jag blir svag och är som alla andra människor (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). Historier som dessa, att hjältar förlorar kraften när de blir av med håret, har berättats i hela världen från Grekland till Skottland och Sumatra. De trodde att om håret skadades, klipptes eller tvättades så skulle de förlora själva livskraften och livsviktiga skyddsandar som tänkts bo i håret (a.a.). På platser i världen har håret på Kungar och Präster inte fått skäras av eller inte ens vidröras. Även om inte håret direkt innefattades i religiösa riter och besvärjelser, så har det ändå ansetts ha stor betydelse för människans styrka, karaktär och värdighet.(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 11

15 Under Medeltiden ansågs håret från de döda tjäna som talisman mot demoner och häxor, och ännu i dag tillreder medicinmännen i primitiva folkstammar pulver av människohår, som strös ut som skydd mot onda andar och osaliga själar (Christiansen, 59-60). 5.2 Håroffer och Hårsorg I de flesta kulturer har barnens första hårklippning varit en stor händelse. På 1500-talet i Antikens Grekland, hade man som sed bland furstarna att låta andra fäder klippa av håret på varandras söner för att på detta sätt bli liksom fäder för den främmande ynglingen. När barnet varit en pojke har händelsen växt till en ceremoni som avslutades med att man offrade håret till hemtraktens flod eller i Delfi (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Om kvinnorna under den gammaltestamentliga tiden begick någon form av äktenskapsbrott bestraffades de med att håret klipptes av. Romaren Tacitus beskriver år 98 e. Kr hur bedragna germanska män bestraffade sina hustrur I släktens åsyn skär han håret av den skyldiga, river kläderna från hennes kropp, stöter ut henne ur sitt hus och driver henne under piskslag genom hela byn (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Så sent som efter andra världskriget var en vanlig bestraffning av tysketöser i hela Europa att klippa av dem håret och sedan tjära in skallen och beströ den med fjädrar (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Över hela världen där långhårighet varit en norm har man också låtit sig skära av det vid sorg. I Grekland, ca 1200-talet f. Kr. hade man som sed att skära av de döda håret och hänga upp det på ytterdörren och de sörjande klippte av sig sitt eget hår och lade det som ett sorgeoffer på den dödes kropp (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 12

16 5.3 Religiös skallighet Det fanns också religiös skallighet. De flesta prästers hår har varit skyddsvärda men alla har inte burit håret långt. I Rom kändes Isisprästerna igen på sina rakade huvuden och likaså vestalerna. De fick sina hår avklippta när de tillträdde prästinnetjänsten. Hedniska präster i Skandinavien rakade sina huvud men behöll en lång svans som hängde ner från hjässan. I Egypten rakade prästerna av sig håret, och förövrigt allt hår de hade på kroppen. Detta gjorde de antagligen framför allt av hygieniska skäl(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 5.4 Hårfärg Eftersom rödhåriga aldrig varit av majoritet någonstans, mer än eventuellt på Irland, har de alltid märkts och pekats ut. I Europa har rödhåriga liknats vid räven, som också är rödpälsad, och det har dragits en parallell eftersom han var ett listigt djur. Detta fick till följd att rödhåriga därför blev anklagade för att vara listiga och falska. (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). I det svarthåriga Asien är det buddistiska helvetets djävlar rödhåriga (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Blont hår har också varit ovanligt i forntida och antika tider. I Grekland förknippades blont hår med kärleksgudinnan Afrodite. Hennes speciella attribut var sol och guld. Prostituerade efterapade detta med att bleka sina hår. Till följd av detta blev att det kom en lag som sade att prostituerade skulle ha blont hår (Christiansen, Frisörhandboken II, ). Uppmärksamheten kring blont hår har bestått genom tiderna. Särskilt i de sydeuropeiska länderna där blondhet efter behov fått symbolisera både Eva (kvinnlig ondska) och Maria (oskuld i himmelskt ljus). Det blonda håret ansågs gudomligt under riddartiden, högförnämt och vackert under renässansen, ariskt under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första.(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 13

17 5.5 Hårkosmetik, kosmetik och hygien Det är en väsentlig skillnad på kosmetik och hygien. Ordet kosmetik kommer från grekiska kosmein som betyder; försköna, smycka sig. Ordet hygien kommer från grekiskans hygieia som var namnet på sundhetens gudinna. Då var begreppet hygien hos grekerna; sundheten som i dag i naturliga begrepp är; kroppsvård över huvudtaget. De gamla grekerna hade en utpräglad känsla för skönhet över huvud taget. De uppfattade endast ordning och regelbundenhet som en konstnärligt vacker företeelse, som när det gällde formens harmoni och samklang(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Så länge människan har funnits har hon alltid velat försköna sitt utseende. Därför är det väldigt intressant faktum att kosmetik är ett äldre begrepp än hygien. Att dölja sina kroppsliga fel och brister och defekter och att smycka sig och försöka försköna sitt utseende har även tillhört den mest primitiva människan. Längtan efter skönhet är djupt rotad i den mänskliga naturen. Att hårkosmetik är ett gammalt begrepp visar den berömda Venus från Willendorf, som är en figur, endast 11cm hög, föreställande en kvinnofigur. Namnet på figuren kommer efter den plats man fann den på; Willendorf i Österrike, sydväst om Wien, år Den är ett av de värdefullaste konstverk som någonsin skapats och funnits. Man tror att figuren ska föreställa en fruktbarhetsgudinna. Venus från Willendorf är av kalksten från istiden, ca år gammal. Venus har inte något ansikte men däremot en underbar, konstrikt utarbetad frisyr med parallella rader av lockar, som fortsätter ner i nacken. Eftersom folk på den tiden inte hade någon kunskap om hygien säkerligen inte hade varken bortstat tänderna eller hade rentvättade fötter utan de hade ägnat det största intresset till håret. (Frisörhandboken II, ). 14

18 Bild 5.1 Venus från Willendorf.(Frisörhandboken II, , s 441) 5.6 Hårkosmetik från urminnes tider, de gamla Egypterna En tysk forskare vid namn George Ebers som år 1873 fann en papyrusrulle som beskriver de egyptiska prästerliga läkarnas behandlingar av sjukdomar och den innehåller även hårkosmetiska recept. Denna papyrusrulle, Papyrus Ebers härstammar från år 1500 f Kr. Ett av recepten som är funna lyder: Hundklor, åsnehovar, dadlar och ricinolja kokas i en kittel och blandningen gnides in i hårbotten (http://www.shenet.se/ravaror/harhistora.html, , kl.17.45). Detta rekommenderades för förebyggande av håravfall och för att stärka hårväxten. Och om vi tänker på, att hornsubstansen i hovar och klor och även ricinolja innehåller keratin, ett viktigt uppbyggnadsämne för håret, så ligger det nära till hands att inse att redan de gamla egypterna hade en viss kännedom om de ingredienser som stärker håret. För att dölja bristande hårväxt bar de gamla egypterna, och även babylonier och syrier konstrika håruppsättningar formade med locktänger och löshår, ja de till och med använde peruker för att dölja sin bristande hårväxt. 15

19 (Frisörhandboken II, , s 442). 5.7 De gamla romarna I det kejserliga Rom hade hårkosmetiken ett ofantligt uppsving för ca 2000 år sedan. De växlande frisyrmodena, som ju alls inte är någon ny företeelse för vår tid, ändrade sig då ännu snabbare och oftare än i våra dagar. Hur snabbt de växlade i dåtidens kejserliga Rom kan man se av följande exempel: På den tiden utfördes statyer av marmor utav dåtidens bildhuggare. Skulle man då skapa en staty av en förnäm romarinna var man tvungen att tillverka en lös del för huvudets övre parti. Detta för att när en ny frisyr blev på modet skulle man kunna byta ut den tidigare frisyren mot en ny håruppsättning i marmor. På så sätt var de vackra romarinnornas statyer alltid försedda med moderna frisyrer (Christiansen, Frisörhandboken II, ). Under den grekisk-romerska tiden var daglig hårkosmetik en helt naturlig sak. Man blekte ofta håren och peruker och löshår användes flitigt. Även viss hårfärgning kände man till. För att färga håret svart använde romarna nötskal och för blekning använde de kvittensaft. Och för att färga håret rött användes torkade blad av cypresskvistar, d v s henna(a.a.). 16

20 5.8 De gamla grekerna Framförallt var det de klassiska folken: greker och romare, som tidigt ägnade sig åt hårkosmetik. I det gamla Grekland var det både män och kvinnor som bar, långa, ringlande lockar som räckte ända ner till knäna. Senare, under Greklands blomstringstid, började man frisera håret bakåt i mjuka vågor ofta med mittbena. Håret skulle bäras högt upp på bakhuvudet, sammanknutet med band och spännen. Lampadios, de berömda grekiska knutarna, som formades som en liten korg på huvudet och sträckte sig ner mot nacken liksom en brinnande fackla, anses fortfarande vara en av de vackraste frisyrerna som någonsin skapats. Nedan fakta kommer från Zinnecke & Hermann, I det forna Grekland var det många läkare som sysslade med hårkosmetik och har efterlämnat många hårkosmetiska recept. Framförallt den kände grekiske läkaren Hippokrates ( f Kr). Hippokrates anses vara grundaren av vetenskaplig läkekonst, som också var den förste som vetenskapligt beskrivit håravfall hos människan. Sjukdomen som han kallade alopecia, (alopex = räv), lade han märke till genom att när de drabbades av skorv eller skabb så fällde de hår. Ett recept som härstammar från Hippokrates; När håret börjar falla av blandar man Ladanum (välluktande harts) med ros- och liljeolja och stryker på detta tillsammans med vin. Det var en sengrekisk läkares förtjänst att kosmetiken började räknas som medicinskt fackämne i det romerska kejsardömet. Crito (ca 100 år f Kr), han skrev fyra böcker om kosmetik, och en av dessa handlar uteslutande om hårkosmetik. I boken nämns medel som bibehåller och befrämjar hårväxten, han rekommenderar också färgmedel att använda vid grått hår och för att uppnå gula och guldblonda färger. Crito var dessutom livmedikus hos den vackra kejsarinnan Plotina (gemål till den romerske kejsaren Trajanus e Kr). Frisörhandboken II ( ) nämner två andra stora namn; den romerske kejsaren Markus Aurelius ( e Kr), livmedikus greken Galenos ( e Kr) sysslade med hårkosmetik. De ansågs under årtusende vara den störste medicinska auktoriteten. Han 17

21 rekommenderade många medel för färgning och lockning av håret. Men samtidigt ursäktar han sig för att även han skriver om sådana saker och förklarar sig så här; Dessa medel nämner jag som bevis för att även mycket hedervärda män ägnar sig åt sin toilette och därför måste få viss erfarenhet på detta område (Christiansen, Frisörhandboken II, sid ) 5.9 Hårkosmetik under Rokokon I Frisörhandboken II ( ) står att de höga frisyrernas verkliga blomstringstid inträffade under den franska Rokokon ( ca ). På den tiden bar damerna underbart vackra och konstrika frisyrer, mjuka och sirliga till en början, men senare blev håruppsättningarna allt högra och mera fångsrika. Man gjorde dessa frisyrer till riktiga konstverk. I frisyrerna byggde man in frukter och blommor, även brinnande lyktor, som var mycket riskabelt och ofta ledde till svåra olyckor. Till och med fåglar byggde man in som man fick binda fast så att de inte kunde flyga iväg. Dessa frisyrer kunde vara upp till en och en halv meter höga konstverk. Trots detta faktum att man lade ner så mycket på tid och kraft på dessa högtstående frisyrer under rokokotiden så lade man mycket litet tid och intresse på själva vården av håret. Håret tvättades sällan, det friserades endast konstrikt, vilket kunde ta flera timmar och sedan pudrades frisyren. Följden av detta var att håret blev fullt utav ohyra. Överhuvudtaget spelade hygienen ingen roll på den tiden. Till och med läkarna påstod att vatten var något osunt som kunde skada huden. Man lade därför på lager på lager av puder och smink på ett svettigt och dammigt ansikte, och följden av detta var att man fick huden full med kvisslor och utslag. Den franska rokokon var emellertid de stora franska frisyrskaparnas tid, deras namn lever fortfarande kvar och deras fantasifulla skapelser och stora konstnärliga färdighet är fortfarande oöverträffade inom frisyrkonsten. Hårkonstnärer på den tiden var i högsta anseende och hade ett stort inflytande på modet över huvudtaget. (Uusivirta, 1987). 18

22 (Frisörhandboken II, , s 464). Legros var en mycket stor konstnär under rokokotiden (Frisörhandboken II, ). Legros namn kunde man gärna göra parodi på, då detta namn betyder; den store, kraftige starke, men i själva verket var han liten, nästan dvärglik man och dessutom krympling. Egentligen ville han inte alls vara fackman utan han jobbade först som kökspojke. Men det visade sig att han hade mycket skickliga händer och blick för kvinnlig skönhet, inte endast för den yttre skönheten utan även för den inre som han själv uttryckte det. Legros var också den förste moderne modeskaparen enligt vårt sätt att se. Han hade förmågan att skapa och anpassa modefrisyrer efter kvinnans egen typ och personlighet. Vi vet ju redan att modet skiftade ofta och snabbt under rokokon. Legros grundade också den första akademin för damfrisörer (Acade`mie de coiffure) (Christiansen, Frisörhandboken II, sid ) tillkänna gav han det regler och termer han arbetade efter genom att visa 30 färdigfriserade modelldockor som han ställde ut vid en stor mässa i Paris. Två år senare visade han den nya frisyrkonsten han grundat på 100 modelldockor, där han hade utgått ifrån modellernas huvudform och ansiktsutryck. (a.a.). Samma år som Legros ställde ut sina modeller utgavs en bok med 44 avbildningar av modefrisyrer för eleganta damer i Paris, Encyklope die carcassie re, ou tableau des coiffures a la mode grave es sur les desseins des petites-maitresses de Paris. (a.a.). 19

23 Legros dog under bröllopshögtidligheter år 1770 i Paris. Denna stora folkfest krävde över hundratalet döda; även den lille, men ändock store Legros trampades till döds under festligheterna. (a.a.). Människor i alla tider intresserat sig för hårkosmetik, men samtidigt har vi också kommit underfund med att man ofta nonchalerat hårets naturliga vård. Den första förutsättningen nu för tiden inom hårkosmetiken är hårvård. Att endast ett vackert och friskt hår är förutsättningarna för att varje fackman ska ta ansvar och också vara medveten för att kosmetiska behandlingar ska lyckas. Att hans viktigaste uppgift idag är hårets vård Egypten, ung 3000 f Kr 500 f Kr Redan 5000 f Kr fanns det yrkesfrisörer i Egypten. De kunde fläta, locka och frisera både hår och skägg och 300 f Kr kunde man permanenta, genom att rulla upp håret på långa, smala stenar, fukta detta med växtextrakt, som sedan fick torka i solen. De med lockigt hår kallades för ullitrider och de med rakt hår kallades för linotrider. De utövade även andra kosmetiska konster såsom sminkning och hårfärgning. Det var fria män som arbetade som skickliga frisörer. Även konstnärligt begåvade slavar fick lära sig att sköta hår (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm). Kvinnor hade långt hår som gick ner på ryggen eller till axlarna, eller kort hår som framhävde huvudets form. Långt eller halv långt hår flätades till små flätor, vilka ofta tillslöts med keramikpärlor. Kortare hår flätades i vågräta rader. Pannband och olika diadem band ihop frisyren, och en lotusblomma i pannan var mycket populärt som prydnad. Drottningar bar praktfulla, höga huvudbonader eller kronor. (a.a.). Den manliga frisyren påminde med sitt korta, flätade hår om kvinnornas frisyr. Också axellångt hår flätades. Förnäma egyptier klippte av sig allt håret och smorde in hjässan, samt använde peruker gjorda av äkta hår. Egyptierna rakade av sig allt hår på kroppen, antagligen av hygieniska skäl, och använde peruk vid festliga tillfällen. För att nå en ett stilfullt resultat offrades i allmänhet stor omsorg och möda på frisyren. Kvinnors var större och mer arbetade men grundformen var densamma för båda könen. Perukerna var flätade av äkta hår, ull eller palmbladsfibrer som färgades i rött (henna), blått (indigo), grönt (mineralfärger) och annat 20

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Inblick i ett kulturarv

Inblick i ett kulturarv Inblick i ett kulturarv Ett lån från framtiden (slutversionen av mitt eget bidrag till en gemensam bok) Lars Bägerfeldt & Projekt Kulturarv Herrljunga Inblick i ett kulturarv. Ett lån från framtiden. av

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring I0nnehållsförteckning

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Innehållsförteckning

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Välkommen till Romernas historia

Välkommen till Romernas historia Uppdaterad 2013-06-27 av Joakim Söderberg Välkommen till Romernas historia Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv

Läs mer

hantverket tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben

hantverket tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben hantverket h a n t v e r k / f ö r e t a g a n d e / u t b i l d n i n g Nr 1/ 2011 tema: Sömnad Skrädderi på hög nivå Det gäller att våga Kraftsamling för jobben Hantverket 1/2011 1 ledaren Innehåll 1/2011

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Att utbildas till att bli något eller någon

Att utbildas till att bli något eller någon Eva Klope eva.klope@ksgyf.se Stockholm Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Att utbildas till att bli något eller någon En studie om frisörelevers yrkesidentitet inom den svenska gymnasieskolan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Att låna från Grameen Bank. Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh Uppsala Universitet 2004-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C Höstterminen 2003 Att låna från Grameen Bank Hur fattigdom, sårbarhet och samhällsstatus förändrats för fyra kvinnor i Bangladesh

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer