Om hårets och frisöryrkets historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om hårets och frisöryrkets historia"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap, SOL Examensarbete 10 poäng Om hårets och frisöryrkets historia About the history of hair and hairprofession Agnetha Callmer Petra Lundberg Lärarexamen 60 p Höstterminen 2005 Examinator: Sten Sture Olofsson Handledare: Jan Härdig

2

3 Abstract Malmö Högskola Lärarutbildningen 60p SOL Callmer, Agnetha & Lundberg, Petra. (2005) Om hårets och frisöryrkets historia. (About the history of hair and hairprofession) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 p, Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete har varit att undersöka och beskriva historiska fakta inom hårets och frisöryrkets område. Vi ansåg att det saknades ett historiskt underlag i undervisningen på gymnasieskolans frisörutbildning vilket vi bl a upptäckt i samband med vår egen undervisning under våra praktikperioder på lärarutbildningen. Eftersom vi är av den bestämda uppfattningen att det är viktigt för eleverna att ha fördjupade kunskaper om håret och yrkets historia för att därigenom få insikt i och förståelse för de förändringar som sker inom frisyrmodet och av frisöryrket och dess organisationer i nutiden. För vår studie har vi valt att utgå från tidigare forskning, litteratur och Internetkällor. Resultatet av vad vi gjort och sammanställt ligger väl i linje med det tänkte undervisningsmaterial som varit vår utgångspunkt vid arbetets början och vi har fångat de betydelsefulla historiska fakta om håret och frisöryrkets framväxt till ett samlat dokument som varit vårt mål. Tanken är att både som lärare och elev ska kunna använda undersökningens resultat i undervisningen. En viktig slutsats vi har kommit fram till i arbetet, är att historien är viktig för morgondagens skapande. Vi har bl a funnit att de två senaste världskrigen och ett utvecklande av yrkesorganisationerna, särskilt i efterkrigstidens samhälle, starkt har präglat yrkets och modets utveckling. Nyckelord: hår, frisör, historia, kunskap, utveckling, frisyrer, hårmode, hårkosmetik. Agnetha Callmer Petra Lundberg Handledare: Jan Härdig Helsingborgsvägen 4b Allégatan 3e Examinator: Sten-Sture Olofsson Landskrona Dalby

4 Förord Vi vill rikta ett tack till alla kursledare, mentorer och handledare som vi kommit i kontakt med under vår utbildning. Från er har vi tilldelats enorma kunskaper som vi tar med oss in i läraryrket. Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete med skratt och tårar samt håravfall. Vi har blivit vänner för livet! Tack våra kära föräldrar, för att ni har funnits till hands och gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Tack Jan Härdig, för allt du gjort för oss TACK! Detta arbete tillägnas Anita Callmer som stöttade oss att genomföra detta trots sin bortgång. Tack mor! 1

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och frågeställningar syfte Frågor Litteraturöversikt Metod Studiens tillförlitlighet Studiens avgränsning Resultat Håret i folksaga och sägen Håroffer och Hårsorg Religiös skallighet Hårfärg Hårkosmetik, kosmetik och hygien Hårkosmetik från urminnes tider, de gamla Egypterna De gamla romarna De gamla grekerna Hårkosmetik under Rokokon Egypten, ung 3000 f Kr 500 f Kr Antikens Rom ca: 700 f Kr 476 f Kr Olika Epoker Renässansen ca: Barocken Ludvig XVI: s stil ca: (Gustavianska Tiden) Empire Tiden Biedermeier Nyrokoko ca: Blandstil ca: Tillbakablickar Frisörens ursprung Från lärling till mästare Organisationer Hantverken var starkt organiserade

6 5.23 Skråna blev frivilliga Gesällbrev och mästarbrev idag Svenska frisörföreningen Tekninsk utveckling Damfrisörer Herrfrisörer Kärleken och herrfrisörerna Frisörutbildningen idag Diskussion Referenser

7 1 Inledning Vi, Agnetha Callmer och Petra Lundberg har båda lång erfarenhet av frisöryrket. Vi har båda lärlings och gymnasieutbildning samt gesäll och mästarbrev. Båda har drivit salonger och arbetat med diverse utbildningar. Detta väckte vårt intresse för vidare utbildning som yrkeslärare. För att inleda er i våra tankar kring varför vi valt att skriva om håret och frisöryrkets historia, vill vi börja med att berätta att vi under vår praktik på våra respektive partnerskolor inte funnit tillfredsställande material i våra inriktade historielektioner. Vi anser att man som färdig utbildad frisör bör ha bra kunskap och kännedom om hårets och yrkets historia, och ha god inblick i historiska frisyrer. Håret anses vara människans vackraste prydnad och har sedan urminnes tider ägnats mycket omsorgsfull vård och utvecklingen har stundtals varit explosionsartad. För att kunna ta till sig nutiden inom yrket måste vi ha kännedom om det förgångna. 4

8 2 Syfte och frågeställningar 2.1 syfte Syftet med vårt arbete är att utarbeta kursmaterial av material i frisöryrket att kunna ta med sig in i klassrummen och använda som underlag för undervisningen. För att uppfylla detta har vi gått in med ett antal frågor som riktlinjer att söka svaren på i vårt arbete. Då historia kommer att bli ett kärnämne i den kommande Skolreformen 2007 på gymnasiet tycker vi att det är än mer intressant att ta upp. 2.2 Frågor För vår undersökning valde vi att ställa följande frågor; Vad kan vara relevant för en färdig utbildad frisör att kunna och känna till vad gäller hårets historia i helhet? Vilken kunskap behövs för att förstå modet och dess utveckling? Vad är viktigt att kunna om vårt eget lands historia och utveckling inom hårets mode och frisöryrkets utveckling? Har frisöryrkets utveckling påverkats utifrån ett historiskt perspektiv? 5

9 3 Litteraturöversikt För att kunna göra ett så holistiskt arbete som möjligt valde vi att dela upp arbetet i två delar. Agnetha Callmer har valt att välja ut det som varit relevant för historian utanför Sverige, och fördjupat sig i detta. Petra Lundberg har valt att lägga tyngdpunkten på Sverige och frisörens ursprung samt dess utvecklig. Det vi har hittat som berör forskning inom frisöryrkets historia är en sociologi C-uppsats skriven av Ann-Britt Lindsköld, Frisöryrkets utveckling från Nefertitis slavar till dagens hairdesigners. Den franska frisören René Rambound skriver: Man kan intet nytt skapa utan hjälp av historien. Den innehåller allt; vår generation är endast ett litet led i ett evinnerligt skeende. Vi är med starka band bundna till det förgångna och den tid som ligger framför oss. Det är omöjligt att slita sig loss från detta utan att bli borttappad som en lössläppt atom. Varje frisör bör ha kunskap och inblick i historiska frisyrer. (http//hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). Vi har inte hittat någon forskning som berör våra frågeställningar, mycket lite forskning är gjord, därav vårt val av arbete. I början av vårt arbete, sökte vi efter fakta och tidigare forskning på olika bibliotek och på Internet. Våra sökord var: frisör, forskning, historia, hår, utveckling. Följande källor hittades: (http://www.frisor.com/omoss/historik/, kl ) (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). (http://www.preventivmedel.nu/02_forronu/01_sexhist/02_sexpolutv.html, kl.17.00) 6

10 (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). (http://sv.wikipedia.org , k l ). Våra källor innehöll fakta som baserades på historiska dokument, Svenska frisör tidningen, Svenska frisör Museet, Svenska frisörföreningen, intervjuer. Dessa källor anser vi vara vetenskapligt tillförlitliga. Vid vårt besök på UB i Lund letade vi efter relevant fakta om historia till vårt arbete, ingen av litteraturen vi fann gav oss svaren vi sökte. En del litteratur har vi lånat på våra partnerskolor, Även dessa är tillförlitliga då de delvis används som undervisningsmaterial. Internet källorna har tydliga referenslistor med tillförlitlig fakta, som vi har granskat. Litteraturkällor vi använt oss av är: Christiansen, Idina. ( ). Heltze & Verner. (1995). Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Uusivirta. Marie. (1987). Zinnecke & Hermann (1967). 7

11 4 Metod Vår metod i examensarbetet har varit en litteraturstudie. Vi har sökt efter källor på Lunds universitetsbibliotek där vi fann en del viktiga och intressanta fakta. Vi har sökt i databaser på Internet och det textmaterial vi använt oss i studien har främst varit litteratur (se referenslista) och andra historiska dokument (protokoll, tidningsartiklar etc.) samt Internet. Vi har också vänt oss till våra båda partnerskolor, Polhemskolan i Lund och Petri gymnasiet i Helsingborg, för att undersöka det undervisningsmaterial som finns idag på utbildningen. Då vi gjorde en jämförelse med vad som fanns och vad vi anser som relevant för eleverna i deras undervisning. Om vi möjligtvis kunde använda något av detta material och vidareutveckla eller fördjupa detta. Från de datakällor som kommit att användas i denna studie har vi försökt att ge en beskrivning utifrån de perspektiv som de fenomen och processer vilka lett till de förändringar som vi haft som syfte att beskriva. Tillförlitligheten i de källor vi använt får anses vara hög eftersom dessa i något fall underkastats en kvalificerad granskning och därmed strikt vetenskaplig bedömning (C-uppsats i sociologi). I andra källmaterial handlar det om historiskt material som ger beskrivningar av förfluten tid. Det är i första hand sekundärkällor och inte primärkällor, vilket naturligtvis får ses som en brist i ett vetenskapligt arbete. Men så är det oftast när man arbetar med historiska material. Beskrivningar av historisk karaktär bygger på flera olika källmaterial som berättelser anekdoter bilder/målningar och andra material som hämtats ur offentliga och/eller privata arkiv. Det är m a o svårt att komma på primärkällan i varje enskilt fall. Den kunskapen är självfallet viktig att ha i minnet när man arbetar med historiska material. I vårt arbete har vi genomgående haft en kritisk hållning till de källor som vi använt och som utgör merparten av material i vår egen beskrivning av de historiska skeenden som vi valt att ta med. Vi har lagt stor möda vid och noggrant valt att endast återge sådant material som vi, med hjälp av vår erfarenhet, kännedom och förståelse, kunnat se som rimligt och någorlunda säkert att ta med i arbetet. Intuitionen har varit vägledande. Denna intuition bygger bl a på många års yrkesarbete och en ingående kännedom om frisöryrkets och 8

12 hårets utveckling så som detta presenterats genom vår egen yrkesutbildning och genom vår erfarenhet av arbetslivet inom yrket. 4.1 Studiens tillförlitlighet Vi är medvetna om att vårt sökande efter information bland källorna har den vetenskapliga osäkerhetens att ett visst urval av information redan sker vid valet av källa. Detta i sin tur leder till att vi, förutom valet av källa, också har gjort en tolkning av information som rimligen redan har tolkats en gång av resp. källförfattare. Vi har ingående och detaljerat studerat källorna för att därigenom kunna analysera och kritiskt värdera vad som kan anses vara relevant i relation till vårt syfte och mål. Vi har under arbetets gång granskat varandras arbeten, för att på så sätt säkra den vetenskapliga kvaliteten. Vi har arbetat så att först har en av oss läst en källa och sammanställt en text. Därefter har den andra läst denna text och jämfört med en annan källa. Har det funnits en överensstämmelse i de båda tolkningarna har texten ansetts tillförlitlig. Har det inte rått full överensstämmelse har förändringar gjorts i texten till dess att båda parter har blivit nöjda. Genom detta förfarande har vi kommit att använda något som skulle kunna liknas vid eller påminna om en s k vetenskaplig triangulering. Detta förfarande är en välkänd, vedertagen och beprövad, vetenskaplig metod som är ämnad att öka validiteten i studien. Till detta kommer att vi också har granskat det färdiga arbetsmaterialet och jämfört detta med våra egna erfarenheter och kunskaper på området, d v s vår förförståelse på det undersökta området. Vi har även talat med andra verksamma frisörer, Petra Lundbergs mamma Eva Bromeé- Lundberg samt Agnetha Callmers släkting Berit Lindell för att ytterligare säkra vår studie. Dessa båda har mycket lång erfarenhet av frisöryrket och de förändringar som skett av hårmodet över tid, vilket får anses värdefullt i detta sammanhang för en studie som behandlar frisöryrkets historiska utveckling. Som stöd för vårt resonemang har vi använt oss av forskningsmetodisk litteratur som exempelvis Johansson & Svedner (2001). 9

13 4.2 Studiens avgränsning För att avgränsa oss valde vi att enbart behandla hårets och yrkets historia och utveckling. Därför har vi valt att inte alls beröra hårets kemi, kemiska produkter och dess utveckling. Vi har inte heller funnit någon större anledning att ta med allt för många stora namn inom yrket, utan anser de frågor som vi ställt från början och som fick oss att välja att skriva om detta inte direkt berör dessa. Även om dessa namn onekligen påverkat yrket och/eller hårmodet i en eller annan riktning. Vi har också valt bort att behandla en ganska lång period (476 f Kr ). Vi har inte funnit det relevant att ta med då vi inte anser att det under denna period skett sådana förändringar så att det har haft någon väsentlig påverkan på hårets mode och yrkets utveckling ur ett historiskt perspektiv. 10

14 5 Resultat 5.1 Håret i folksaga och sägen Håret var det enda och oumbärliga skyddet mot väder och vind för människan långt tillbaka i forntiden. Dock efter behovet av föda kommer behovet av att behaga (Zinnecke & Hermann, 1967). Men allt eftersom civilisationen steg och utvecklingen gick framåt förlorade håret naturligt sin betydelse som skydd, och hårväxten minskade därför. Det hår som återstod, framför allt på huvudet, behöll dock sin viktiga uppgift från forna tider och har spelat en stor roll i saga och sägen och framför allt vittnar många folkseder om detta (a.a.). Sedan urminnes tider har håret alltid varit människans vackraste naturliga prydnad. Försköningen av hår och hårkosmetik har genom århundraden varit mycket utbredd och människan har därför alltid ägnat sitt hår mycket omsorgsfull vård (a.a.). I gamla testamentet berättas om hjälten Simson, möjligen under talet f. Kr. ; Ingen rakkniv har kommit mitt vid mitt huvud, för jag är en Guds nasir ända sedan moderlivet. Så därför, om håret rakas av mig viker ifrån mig så att jag blir svag och är som alla andra människor (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm, , k l ). Historier som dessa, att hjältar förlorar kraften när de blir av med håret, har berättats i hela världen från Grekland till Skottland och Sumatra. De trodde att om håret skadades, klipptes eller tvättades så skulle de förlora själva livskraften och livsviktiga skyddsandar som tänkts bo i håret (a.a.). På platser i världen har håret på Kungar och Präster inte fått skäras av eller inte ens vidröras. Även om inte håret direkt innefattades i religiösa riter och besvärjelser, så har det ändå ansetts ha stor betydelse för människans styrka, karaktär och värdighet.(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 11

15 Under Medeltiden ansågs håret från de döda tjäna som talisman mot demoner och häxor, och ännu i dag tillreder medicinmännen i primitiva folkstammar pulver av människohår, som strös ut som skydd mot onda andar och osaliga själar (Christiansen, 59-60). 5.2 Håroffer och Hårsorg I de flesta kulturer har barnens första hårklippning varit en stor händelse. På 1500-talet i Antikens Grekland, hade man som sed bland furstarna att låta andra fäder klippa av håret på varandras söner för att på detta sätt bli liksom fäder för den främmande ynglingen. När barnet varit en pojke har händelsen växt till en ceremoni som avslutades med att man offrade håret till hemtraktens flod eller i Delfi (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Om kvinnorna under den gammaltestamentliga tiden begick någon form av äktenskapsbrott bestraffades de med att håret klipptes av. Romaren Tacitus beskriver år 98 e. Kr hur bedragna germanska män bestraffade sina hustrur I släktens åsyn skär han håret av den skyldiga, river kläderna från hennes kropp, stöter ut henne ur sitt hus och driver henne under piskslag genom hela byn (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Så sent som efter andra världskriget var en vanlig bestraffning av tysketöser i hela Europa att klippa av dem håret och sedan tjära in skallen och beströ den med fjädrar (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Över hela världen där långhårighet varit en norm har man också låtit sig skära av det vid sorg. I Grekland, ca 1200-talet f. Kr. hade man som sed att skära av de döda håret och hänga upp det på ytterdörren och de sörjande klippte av sig sitt eget hår och lade det som ett sorgeoffer på den dödes kropp (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 12

16 5.3 Religiös skallighet Det fanns också religiös skallighet. De flesta prästers hår har varit skyddsvärda men alla har inte burit håret långt. I Rom kändes Isisprästerna igen på sina rakade huvuden och likaså vestalerna. De fick sina hår avklippta när de tillträdde prästinnetjänsten. Hedniska präster i Skandinavien rakade sina huvud men behöll en lång svans som hängde ner från hjässan. I Egypten rakade prästerna av sig håret, och förövrigt allt hår de hade på kroppen. Detta gjorde de antagligen framför allt av hygieniska skäl(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 5.4 Hårfärg Eftersom rödhåriga aldrig varit av majoritet någonstans, mer än eventuellt på Irland, har de alltid märkts och pekats ut. I Europa har rödhåriga liknats vid räven, som också är rödpälsad, och det har dragits en parallell eftersom han var ett listigt djur. Detta fick till följd att rödhåriga därför blev anklagade för att vara listiga och falska. (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). I det svarthåriga Asien är det buddistiska helvetets djävlar rödhåriga (http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Blont hår har också varit ovanligt i forntida och antika tider. I Grekland förknippades blont hår med kärleksgudinnan Afrodite. Hennes speciella attribut var sol och guld. Prostituerade efterapade detta med att bleka sina hår. Till följd av detta blev att det kom en lag som sade att prostituerade skulle ha blont hår (Christiansen, Frisörhandboken II, ). Uppmärksamheten kring blont hår har bestått genom tiderna. Särskilt i de sydeuropeiska länderna där blondhet efter behov fått symbolisera både Eva (kvinnlig ondska) och Maria (oskuld i himmelskt ljus). Det blonda håret ansågs gudomligt under riddartiden, högförnämt och vackert under renässansen, ariskt under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första.(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). 13

17 5.5 Hårkosmetik, kosmetik och hygien Det är en väsentlig skillnad på kosmetik och hygien. Ordet kosmetik kommer från grekiska kosmein som betyder; försköna, smycka sig. Ordet hygien kommer från grekiskans hygieia som var namnet på sundhetens gudinna. Då var begreppet hygien hos grekerna; sundheten som i dag i naturliga begrepp är; kroppsvård över huvudtaget. De gamla grekerna hade en utpräglad känsla för skönhet över huvud taget. De uppfattade endast ordning och regelbundenhet som en konstnärligt vacker företeelse, som när det gällde formens harmoni och samklang(http//:www.shenet.se/ravaror/harhistoria.html, , kl ). Så länge människan har funnits har hon alltid velat försköna sitt utseende. Därför är det väldigt intressant faktum att kosmetik är ett äldre begrepp än hygien. Att dölja sina kroppsliga fel och brister och defekter och att smycka sig och försöka försköna sitt utseende har även tillhört den mest primitiva människan. Längtan efter skönhet är djupt rotad i den mänskliga naturen. Att hårkosmetik är ett gammalt begrepp visar den berömda Venus från Willendorf, som är en figur, endast 11cm hög, föreställande en kvinnofigur. Namnet på figuren kommer efter den plats man fann den på; Willendorf i Österrike, sydväst om Wien, år Den är ett av de värdefullaste konstverk som någonsin skapats och funnits. Man tror att figuren ska föreställa en fruktbarhetsgudinna. Venus från Willendorf är av kalksten från istiden, ca år gammal. Venus har inte något ansikte men däremot en underbar, konstrikt utarbetad frisyr med parallella rader av lockar, som fortsätter ner i nacken. Eftersom folk på den tiden inte hade någon kunskap om hygien säkerligen inte hade varken bortstat tänderna eller hade rentvättade fötter utan de hade ägnat det största intresset till håret. (Frisörhandboken II, ). 14

18 Bild 5.1 Venus från Willendorf.(Frisörhandboken II, , s 441) 5.6 Hårkosmetik från urminnes tider, de gamla Egypterna En tysk forskare vid namn George Ebers som år 1873 fann en papyrusrulle som beskriver de egyptiska prästerliga läkarnas behandlingar av sjukdomar och den innehåller även hårkosmetiska recept. Denna papyrusrulle, Papyrus Ebers härstammar från år 1500 f Kr. Ett av recepten som är funna lyder: Hundklor, åsnehovar, dadlar och ricinolja kokas i en kittel och blandningen gnides in i hårbotten (http://www.shenet.se/ravaror/harhistora.html, , kl.17.45). Detta rekommenderades för förebyggande av håravfall och för att stärka hårväxten. Och om vi tänker på, att hornsubstansen i hovar och klor och även ricinolja innehåller keratin, ett viktigt uppbyggnadsämne för håret, så ligger det nära till hands att inse att redan de gamla egypterna hade en viss kännedom om de ingredienser som stärker håret. För att dölja bristande hårväxt bar de gamla egypterna, och även babylonier och syrier konstrika håruppsättningar formade med locktänger och löshår, ja de till och med använde peruker för att dölja sin bristande hårväxt. 15

19 (Frisörhandboken II, , s 442). 5.7 De gamla romarna I det kejserliga Rom hade hårkosmetiken ett ofantligt uppsving för ca 2000 år sedan. De växlande frisyrmodena, som ju alls inte är någon ny företeelse för vår tid, ändrade sig då ännu snabbare och oftare än i våra dagar. Hur snabbt de växlade i dåtidens kejserliga Rom kan man se av följande exempel: På den tiden utfördes statyer av marmor utav dåtidens bildhuggare. Skulle man då skapa en staty av en förnäm romarinna var man tvungen att tillverka en lös del för huvudets övre parti. Detta för att när en ny frisyr blev på modet skulle man kunna byta ut den tidigare frisyren mot en ny håruppsättning i marmor. På så sätt var de vackra romarinnornas statyer alltid försedda med moderna frisyrer (Christiansen, Frisörhandboken II, ). Under den grekisk-romerska tiden var daglig hårkosmetik en helt naturlig sak. Man blekte ofta håren och peruker och löshår användes flitigt. Även viss hårfärgning kände man till. För att färga håret svart använde romarna nötskal och för blekning använde de kvittensaft. Och för att färga håret rött användes torkade blad av cypresskvistar, d v s henna(a.a.). 16

20 5.8 De gamla grekerna Framförallt var det de klassiska folken: greker och romare, som tidigt ägnade sig åt hårkosmetik. I det gamla Grekland var det både män och kvinnor som bar, långa, ringlande lockar som räckte ända ner till knäna. Senare, under Greklands blomstringstid, började man frisera håret bakåt i mjuka vågor ofta med mittbena. Håret skulle bäras högt upp på bakhuvudet, sammanknutet med band och spännen. Lampadios, de berömda grekiska knutarna, som formades som en liten korg på huvudet och sträckte sig ner mot nacken liksom en brinnande fackla, anses fortfarande vara en av de vackraste frisyrerna som någonsin skapats. Nedan fakta kommer från Zinnecke & Hermann, I det forna Grekland var det många läkare som sysslade med hårkosmetik och har efterlämnat många hårkosmetiska recept. Framförallt den kände grekiske läkaren Hippokrates ( f Kr). Hippokrates anses vara grundaren av vetenskaplig läkekonst, som också var den förste som vetenskapligt beskrivit håravfall hos människan. Sjukdomen som han kallade alopecia, (alopex = räv), lade han märke till genom att när de drabbades av skorv eller skabb så fällde de hår. Ett recept som härstammar från Hippokrates; När håret börjar falla av blandar man Ladanum (välluktande harts) med ros- och liljeolja och stryker på detta tillsammans med vin. Det var en sengrekisk läkares förtjänst att kosmetiken började räknas som medicinskt fackämne i det romerska kejsardömet. Crito (ca 100 år f Kr), han skrev fyra böcker om kosmetik, och en av dessa handlar uteslutande om hårkosmetik. I boken nämns medel som bibehåller och befrämjar hårväxten, han rekommenderar också färgmedel att använda vid grått hår och för att uppnå gula och guldblonda färger. Crito var dessutom livmedikus hos den vackra kejsarinnan Plotina (gemål till den romerske kejsaren Trajanus e Kr). Frisörhandboken II ( ) nämner två andra stora namn; den romerske kejsaren Markus Aurelius ( e Kr), livmedikus greken Galenos ( e Kr) sysslade med hårkosmetik. De ansågs under årtusende vara den störste medicinska auktoriteten. Han 17

21 rekommenderade många medel för färgning och lockning av håret. Men samtidigt ursäktar han sig för att även han skriver om sådana saker och förklarar sig så här; Dessa medel nämner jag som bevis för att även mycket hedervärda män ägnar sig åt sin toilette och därför måste få viss erfarenhet på detta område (Christiansen, Frisörhandboken II, sid ) 5.9 Hårkosmetik under Rokokon I Frisörhandboken II ( ) står att de höga frisyrernas verkliga blomstringstid inträffade under den franska Rokokon ( ca ). På den tiden bar damerna underbart vackra och konstrika frisyrer, mjuka och sirliga till en början, men senare blev håruppsättningarna allt högra och mera fångsrika. Man gjorde dessa frisyrer till riktiga konstverk. I frisyrerna byggde man in frukter och blommor, även brinnande lyktor, som var mycket riskabelt och ofta ledde till svåra olyckor. Till och med fåglar byggde man in som man fick binda fast så att de inte kunde flyga iväg. Dessa frisyrer kunde vara upp till en och en halv meter höga konstverk. Trots detta faktum att man lade ner så mycket på tid och kraft på dessa högtstående frisyrer under rokokotiden så lade man mycket litet tid och intresse på själva vården av håret. Håret tvättades sällan, det friserades endast konstrikt, vilket kunde ta flera timmar och sedan pudrades frisyren. Följden av detta var att håret blev fullt utav ohyra. Överhuvudtaget spelade hygienen ingen roll på den tiden. Till och med läkarna påstod att vatten var något osunt som kunde skada huden. Man lade därför på lager på lager av puder och smink på ett svettigt och dammigt ansikte, och följden av detta var att man fick huden full med kvisslor och utslag. Den franska rokokon var emellertid de stora franska frisyrskaparnas tid, deras namn lever fortfarande kvar och deras fantasifulla skapelser och stora konstnärliga färdighet är fortfarande oöverträffade inom frisyrkonsten. Hårkonstnärer på den tiden var i högsta anseende och hade ett stort inflytande på modet över huvudtaget. (Uusivirta, 1987). 18

22 (Frisörhandboken II, , s 464). Legros var en mycket stor konstnär under rokokotiden (Frisörhandboken II, ). Legros namn kunde man gärna göra parodi på, då detta namn betyder; den store, kraftige starke, men i själva verket var han liten, nästan dvärglik man och dessutom krympling. Egentligen ville han inte alls vara fackman utan han jobbade först som kökspojke. Men det visade sig att han hade mycket skickliga händer och blick för kvinnlig skönhet, inte endast för den yttre skönheten utan även för den inre som han själv uttryckte det. Legros var också den förste moderne modeskaparen enligt vårt sätt att se. Han hade förmågan att skapa och anpassa modefrisyrer efter kvinnans egen typ och personlighet. Vi vet ju redan att modet skiftade ofta och snabbt under rokokon. Legros grundade också den första akademin för damfrisörer (Acade`mie de coiffure) (Christiansen, Frisörhandboken II, sid ) tillkänna gav han det regler och termer han arbetade efter genom att visa 30 färdigfriserade modelldockor som han ställde ut vid en stor mässa i Paris. Två år senare visade han den nya frisyrkonsten han grundat på 100 modelldockor, där han hade utgått ifrån modellernas huvudform och ansiktsutryck. (a.a.). Samma år som Legros ställde ut sina modeller utgavs en bok med 44 avbildningar av modefrisyrer för eleganta damer i Paris, Encyklope die carcassie re, ou tableau des coiffures a la mode grave es sur les desseins des petites-maitresses de Paris. (a.a.). 19

23 Legros dog under bröllopshögtidligheter år 1770 i Paris. Denna stora folkfest krävde över hundratalet döda; även den lille, men ändock store Legros trampades till döds under festligheterna. (a.a.). Människor i alla tider intresserat sig för hårkosmetik, men samtidigt har vi också kommit underfund med att man ofta nonchalerat hårets naturliga vård. Den första förutsättningen nu för tiden inom hårkosmetiken är hårvård. Att endast ett vackert och friskt hår är förutsättningarna för att varje fackman ska ta ansvar och också vara medveten för att kosmetiska behandlingar ska lyckas. Att hans viktigaste uppgift idag är hårets vård Egypten, ung 3000 f Kr 500 f Kr Redan 5000 f Kr fanns det yrkesfrisörer i Egypten. De kunde fläta, locka och frisera både hår och skägg och 300 f Kr kunde man permanenta, genom att rulla upp håret på långa, smala stenar, fukta detta med växtextrakt, som sedan fick torka i solen. De med lockigt hår kallades för ullitrider och de med rakt hår kallades för linotrider. De utövade även andra kosmetiska konster såsom sminkning och hårfärgning. Det var fria män som arbetade som skickliga frisörer. Även konstnärligt begåvade slavar fick lära sig att sköta hår (http://hem.passagen.se/ablindsko/friseur-web.htm). Kvinnor hade långt hår som gick ner på ryggen eller till axlarna, eller kort hår som framhävde huvudets form. Långt eller halv långt hår flätades till små flätor, vilka ofta tillslöts med keramikpärlor. Kortare hår flätades i vågräta rader. Pannband och olika diadem band ihop frisyren, och en lotusblomma i pannan var mycket populärt som prydnad. Drottningar bar praktfulla, höga huvudbonader eller kronor. (a.a.). Den manliga frisyren påminde med sitt korta, flätade hår om kvinnornas frisyr. Också axellångt hår flätades. Förnäma egyptier klippte av sig allt håret och smorde in hjässan, samt använde peruker gjorda av äkta hår. Egyptierna rakade av sig allt hår på kroppen, antagligen av hygieniska skäl, och använde peruk vid festliga tillfällen. För att nå en ett stilfullt resultat offrades i allmänhet stor omsorg och möda på frisyren. Kvinnors var större och mer arbetade men grundformen var densamma för båda könen. Perukerna var flätade av äkta hår, ull eller palmbladsfibrer som färgades i rött (henna), blått (indigo), grönt (mineralfärger) och annat 20

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk Programmanus till På span i håret (sas) AV-nummer: 31404tv 9 /Programledarna Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker utomhus i en park./ Det skyddar. Rekordet är 5,15. Vissa har mer... Andra har inget.

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Regler Skoltävling 2015-2016

Regler Skoltävling 2015-2016 Regler Skoltävling 2015-2016 Regler regions uttagningar och SM På regions tävlingarna är dockorna valfria men vi rekommenderar Pivot Point eftersom det är de som gäller på SM. För att räknas som en regionstävling

Läs mer

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist HAIR SWEDEN Skol SM Hår & Makeup Stylist SKOL SM October 11, 2014 Skoltävling 2014/15 Reviderad 14-10-14 Regler Hår & Makeupstylist 1. Årskurs 1 Långhårsuppsättning-Long hair up 65 min 2. Årskurs 2 Skönhetsmakeup

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Välkommen till Butterick s sminkskola!

Välkommen till Butterick s sminkskola! 2 Välkommen till Butterick s sminkskola! Här får du lära dig hur du enkelt kan skapa professionella sminkningar för festliga tillfällen. Följ de illustrerade instruktionerna steg för steg och låt dig inspireras

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso Välkomna till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk av i Moderna Museets samling. Gå tillsammans hela klassen. Behöver du hjälp med något, fråga Moderna Museets värdar. De berättar gärna om

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker BARA FÖR ATT DET ÄR EN LITEN GREJ ÄR DET INGEN SMÅSAK Kungar och presidenter har en given plats i historieböckerna. Men alla små saker som

Läs mer

Anvisningar för passfoto

Anvisningar för passfoto sidan 1(7) Anvisningar för passfoto Polisens anvisningar för passfoton bygger i enlighet med EU-förordningen på internationella standarder. De allmänna egenskaperna hos pass och övriga resedokument fastställs

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Happy Valentine s day

Happy Valentine s day SC-0014 Happy Valentine s day Let love bloom! Snart är det Alla Hjärtans Dag! Passa på att skicka ett kort eller ge bort en liten gåva till dina nära och kära! Av materialet du fått kan du bland annat

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 FÖR VEM DESIGNAR DU? Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 EN PRODUKTS URSPRUNG Vad ger en produkt existensberättigande? Är det tillgång och efterfrågan? Eller är det så att åtrå, längtan,

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Produktkatalog. www.peakshair.se

Produktkatalog. www.peakshair.se Produktkatalog 2010 www.peakshair.se Vi på Peak s Hair har en idé och vision om att ta fram prisvärda kvalitativa produkter som passar alla. Genom vår erfarenhet och goda vilja kan vi vägleda dig som kund

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Ärftligt håravfall och tunnhårighet

Ärftligt håravfall och tunnhårighet Ärftligt håravfall och tunnhårighet En liten broschyr om ett vanligt problem ROG-5001 Har du frågor kring Pfizers receptfria läkemedel är du välkommen att kontakta oss. Tel 08-550 520 00. E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

bruduppsättning brudsminkning FRISYRGALLERI Kändisfrisören BOBBY tipsar HÅR För bruden SMYCKEN FRISYRER brollopsguiden.se

bruduppsättning brudsminkning FRISYRGALLERI Kändisfrisören BOBBY tipsar HÅR För bruden SMYCKEN FRISYRER brollopsguiden.se SJÄLV T E D R GÖ bruduppsättning brudsminkning Kändisfrisören BOBBY tipsar FRISYRGALLERI För bruden HÅR SMYCKEN FRISYRER brollopsguiden.se Gör det själv bruduppsättning Romantisk brud Svårighetsgrad:

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

KURSPROGRAM HÖST 2014

KURSPROGRAM HÖST 2014 KURSPROGRAM HÖST 2014 HAIR ART STUDIO Vill du få inspiration, spetskompetens och hänga med i trenderna? Satsa då på Grazette of Swedens kurser! Nytt för i år är att vi arrangerar Hair Art Studio både i

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer