Region Mitt Verksamhetsplan för 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Mitt Verksamhetsplan för 2012"

Transkript

1 Region Mitt Verksamhetsplan för 2012 Örebro Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (12) Innehåll 1 Förbundets vision, verksamhetsidé och övergripande mål Inledning Förbundets vision Verksamhetsidé Våra kärnvärden Våra övergripande mål Regionen Regional organisation Planering och samordning Specifikt för regionen Regionstyrelse Regionkontor Fakta/Nyckeltal Verksamhetsplan Förbundsgemensamt projekt som hanteras via regionsamordnaren Intressepolitik Rådgivning till medlemmar Medlemsförmåner Marknadsföring Intern kommunikation Medlemsvärvning Medlemsservice Medlemsvård Föreningsservice Regionala uppdrag Regionstyrelsen Uppföljning av verksamhetsplan och ekonomi Budget...12

3 3 (12) 1 Förbundets vision, verksamhetsidé och övergripande mål 1.1 Inledning Villaägarnas Riksförbund är den största och ledande medlems- och intresseorganisationen för Sveriges småhusägare. Vi ägs av våra medlemmar och tillsammans med dem och alla anslutna lokalföreningar tillvaratas förutsättningarna för att kunna bo i eget hus vare sig det är permanent eller på fritiden utifrån ett lokalt, regionalt och rikstäckande perspektiv. Den långsiktiga strävan är att så många som möjligt som vill skall kunna välja att bo i eget hus men också att kunna investera i det hus man redan har för en trygg och stimulerande boendemiljö. För fortsatta framgångar utgående från demokratiska principer behöver organisationen utvecklas vidare inom ramen för gemensamma mål och grundläggande värderingar. 1.2 Förbundets vision Vår vision mot år 2025 är att kunna bidra till grundläggande generell allmänpolitisk samhällsinsikt om betydelsen av landets boendeförutsättningar för folkhälsa, välfärd och samhällsekonomi. Det uttrycks genom vår visionsformulering att Alla skall kunna förverkliga sina småhusdrömmar och kunna påverka sin lokala boendemiljö. För att kunna påverka boendeförutsättningarna i visionens riktning krävs en vidareutveckling mot en modern organisation som ligger rätt i tiden på det sätt som behövs för att ännu kraftfullare påverka och leverera nytta till medlemmarna. En fortsatt kraftfull verksamhets- och organisationsutveckling förutsätter ökande resurser och därmed ökande intäkter genom medlemsutveckling och kompletterande verksamhetsområden. Visionen för 2025 är att uppnå medlemshushåll och kompletterande intäkter utöver medlemsavgifterna. Förbundsstyrelsen har startat upp ett visionsarbete för en sådan framtidsutveckling. 1.3 Verksamhetsidé Förbundets verksamhetsidé är att i samverkan med till förbundet anslutna lokalföreningar Leverera nytta till medlemmarna och förbättra villkoren för landets småhusägare.

4 4 (12) 1.4 Våra kärnvärden Vår organisationskultur präglas av våra kärnvärden. - Vi är Lyhörda för våra medlemmars behov och situation. - Vi är Hängivna i vår strävan att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar så att de kan förverkliga sina husdrömmar. - Vi är N ärvarande i våra medlemmars vardag för att de hela tiden ska vara medvetna om det värde vi skapar för dem. - Vi är Tydliga i vårt påverkansarbete för att få genomslagskraft. 1.5 Våra övergripande mål Villaägarnas övergripande mål/inriktning är att: - I samverkan med till förbundet anslutna lokalföreningar maximera den av medlemmar och icke medlemmar upplevda medlemsnyttan i förhållande till nivån på medlemsavgiften. - Fortsatt upprätthålla en god kännedom om Villaägarnas roll som Sveriges största och kraftfullaste intresse- och konsumentorganisation i omvärlden och för landets småhusägare inkluderande att skapa en ökad lokal närvaro med goda möjligheter för småhusägarna att påverka sin lokala boendemiljö. - Öka antalet medlemshushåll till lägst år Uppnå förbättringar för landets småhusägare i enlighet med det bostadspolitiska programmet. - Öka samverkansgraden inom hela organisationen såväl horisontellt som vertikalt i syfte att öka effektivitet och verkningsgrad i resursinsatsen. 2 Regionen 2.1 Regional organisation Den regionala organisationen består dels av en regionstyrelse med förtroendevalda som är en del av förbundsstyrelsen, dels ett regionkontor med anställd personal underställd förbundsdirektören. 2.2 Planering och samordning Verksamhetens inriktning, och budgetramar samt medlemsavgifter för respektive kongressperiod beslutas av kongressen. Regionstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och på uppdrag av förbundsstyrelsen utifrån ett regionalt perspektiv, säkerställa en regional anpassning av verksamheten som sammanfaller med förbundets. Det sker genom framtagande av en plan för regional verksamhetsinriktning. Verksamhetsplanen godkänns av förbundsstyrelsen och är en del av den övergripande verksamhetsplanen.

5 5 (12) 2.3 Specifikt för regionen Region Mitt har ett stort antal lokalföreningar som under de 10 senaste åren kommit till genom att utifrån direktanslutna medlemmar bilda kommunföreningar. Vissa av dessa fungerar bra, andra har klara problem. Även de föreningar som en gång var grunden för Villaägarnas Riksförbund behöver stöttas och struktureras om. Regionen har även ett försöksprojekt med lokal närvaro utan lokalförening, Hällefors Huvuddelen av föreningarna är aktiva och visar stort intresse för den verksamhet som bedrivs från regionalt håll och arbetar troget med villaägarfrågor i sitt område. Arbetsmodellen arbeta smart har accepterats och visar sig ge bättre villkor att arbeta för medlemsnyttan. Många av lokalföreningarna använder sig flitigt av Villaägarnytt för att synas och släpvagnar finns i samtliga regionens lokalföreningar. Regionstyrelsens och regionkontorets främsta uppgift inför kommande år är att se över strukturen på lokalföreningarna. Insatser som kan komma är samgående och renodling av föreningar, stöttningar och utbildning i förenings- och valberedningens arbete. 2.4 Regionstyrelse Regionstyrelsen valdes av regionmötet 2010 och består av ordförande och åtta ledamöter Ordförande Sture Andersson Vice ordf. Ann Augustin Sekr. Barbro Enqvist Sven-Erik Emmoth Uno Kjellman Birgitta Bäckemar Claes-Göran Färnbo Ulf Edvardsson Leif Wermé 2.5 Regionkontor Regionkontor Mitt består av två heltids- och 2 halvtidsanställda personer. Regionchef Gert Forsberg För. konsulent Lars Lindegren Assistent Jaquline Norin Assistent Lena Gustafsson 2.6 Fakta/Nyckeltal Regionens nyckeltal Prognos för Medlemsantal Förnyelsegrad 86,1% Marknadsandel 19,0% OBS FÖRÄN DRAD METOD 2011 Kännedom om lokalförening enl. medlemsundersökning Riksnivå 69 %

6 6 (12) Notera att medlemsundersökningen 2011 gjordes enligt ny mätmetod, vilket medför att de gamla värdena ej går att gämföra med tidigare mätningar. Alla Syd SydMitt Väst Öst ABC Mitt XYZ Norr 69 % 59 % 72 % 63 % 70 % 71 % 76 % 62 % 64 % 3 Verksamhetsplan 3.1 Förbundsgemensamt projekt som hanteras via regionsamordnaren. Fortsatt utveckling av Villaägarnytt för lokal och regional kommunikation riktad till medlemmar och potentiella medlemmar. Mål: Villaägarnytt skall nå 35 % av landets ca 1,6 miljoner villaägare. Regionerna skall teckna fler serviceavtal för samfällighetsföreningar. Detta kräver en organisations- och resursanpassning. Regionsamordnaren ansvarar för förslaget till framtida anpassning. Mål: Villaägarnas Riksförbund mål är att teckna samarbetsavtal med samfälligheter som skall ge nya samfällighetsfastigheter under Mål totalt antal samfällighetsfastigheter år 2012: st. (Se Verksamhetsinriktning Kongress 2011.) Målet skall nås genom samverkan mellan regionkontoren och regionsamordnaren. (Resurser budgeteras av regionmedel och av regionsamordnaren.) 3.2 Intressepolitik Villaägarna verkar för att skapa bättre förutsättningar för småhusägande genom lokal, regional och central opinionsbildning och lobbying med syfte att påverka politiska beslut. Prioriterade områden är lägre boendeskatter, låga energikostnader samt en bostadspolitik som ger ökad trygghet och fler möjlighet att äga ett eget hus. I frågor som är av lokal karaktär och inom ramen för förbundets intressepolitiska program är regionens uppgift att bidra till förbundets måluppfyllelse och ökad lokal närvaro. I frågor som berör småhusägare i flera regioner (exempelvis lagstiftningsfrågor, skattefrågor eller där frågan är likartad i ett flertal kommuner) och som därför kräver central styrning, stödjer och bistår regionen med lokala och regionala insatser inom ramen för förbundets centrala verksamhet. Följande centrala frågor ska regionen stödja under verksamhetsåret: 1. Arbetet för lägre energiskatter, elnätavgifter och miljöbonus vid energibesparande investeringar 2. Arbetet för lägre tomträttsavgälder och en reformerad tomträttslagstiftning 3. Arbetet mot kommunala gatukostnader som drabbar enskilda småhusägare specifikt.

7 7 (12) Följande lokala frågor avser regionen att driva eller stödja under verksamhetsåret: 1. Vinterväghållningen olikheter mellan kommuner. 2. Arvika VA-nätet hur klara de stora vattenflödena i framtiden. 3. Stödja de lokala elhearings som planeras centralt att genomföras i början året. 4. Trafiksituationen kring Erikslund i Västerås. (IKEA) 5. Verka för så bra boendevillkor som möjligt för villaägarna i Bergslagen där gruvbolag tänker omstarta gruvverksamhet. 3.3 Rådgivning till medlemmar Rådgivning till medlemmar sker via rådgivningsavdelningen. Regionkontoren bör i samverkan med Rådgivningsavdelning fånga upp lokala/regionala frågor och på så sätt identifiera problemområden för småhusägarna. Lokala/regionala frågor har stor påverkan för den enskilde villaägaren. Vissa av dessa kan vara av allmänt intresse och skulle gynna förbundet med en mera publik hantering. Verksamhetsprogram Region Mitt. Att arrangera en temadag hur man kan fånga upp medlemmars lokala/regionala frågor och driva på lokal/regional nivå. 3.4 Medlemsförmåner Nya, regionala, förmåner skall i första hand tecknas som är anpassade till det nya medlemskortet (dvs. rabatt när Master Card funktionen används) och i andra hand som Show your card. Detta sker i samarbete med Utvecklingsbolaget. Regionerna skall arbeta med att sluta regionala förmåner och publicera dessa i tidningen Villaägaren. Mål: En ny regional förmån inför varje utgivning. Utgivningsplan för tidningen VILLAÄGAREN: Nr 1: februari, Nr 2: april, Nr 3: juni, Nr 4: september, Nr 5: november. Regionkontoren skall sammanställa alla lokalföreningarnas förmåner, och göra dessa tillgängliga och aktuella att kunna publiceras via webben och i vår app för Iphone och Smartphone. Ett arbete som påbörjades 2010 och fortsätter Uppdrag: Fortsatt sammanställning och uppdatering av befintliga lokala förmåner för publicering på webben. Ett fortlöpande arbete. Uppmuntra lokalföreningarna att bidra till att flera förmåner tecknas, så att de i första hand passar det nya medlemskortet och i andra hand som Show your card. Målet är att lokalföreningarna skapar flera lokala förmåner än det finns idag. Regionen skall till lokalföreningar, aktivt marknadsföra konceptet medlemsförmånen fri släpvagn. Vilket innebär ett fortsatt erbjudande till lokalföreningarna att kunna erbjuda medlemsförmånen fri släpvagn i tre timmar. Dessutom skall regionsamordnaren arbeta med att hitta en rikstäckande samarbetspartner som kan hantera utlåning.

8 8 (12) Mål: har 25 % av lokalföreningsanslutna medlemmar, mätt på riket, exkl. Region Mitt, tillgång till förmånen fri släpvagn. Regionsamordnaren ansvarar för det gemensamma målet i samverkan med regionerna. Stötta de lokalföreningar som i dag inte har lokala avtal. Se över beståndet av släpvagnar och komplettera i områden som i dag saknar släpvagn. 3.5 Marknadsföring Regionen svarar för att bidra till ökad kunskapen om Villaägarna och nyttan med medlemskapet hos regionens villa- och fritidshushushåll enligt uppdrag från kongressen Regionkontoren är en resurs i fortsatt implementeringen av N ya Webben. Alla föreningar har ej konverterat till Nya Webben. Tid och ekonomiska medel skall avsättas för bl.a. utbildning av webbansvarig i lokalföreningarna. Mål: Alla föreningar som har Villaägarnas Riksförbund gamla hemsida skall till , konverterat till Nya Webben. De föreningar som väljer att ej konvertera till den Nya Webben, kommer ej att ha tillgång gratis hemsida genom Villaägarnas Riksförbund from Hålla minst en utbildningsdag i hur man håller en webbsida levande. Utbilda de lokalföreningar som ej har webbansvarig Att bilda en projektgrupp under regionstyrelsen som verkar för att få igång en regionalt ungdomsförbund för att fånga upp ungdomars intressen. Steg 1 rekrytera ungdomar genom lokalföreningarna som bjuds in till en temadag kring ungdomsfrågor. 3.6 Intern kommunikation Regionen skall upprätthålla kommunikation mellan den centrala, regionala och lokala verksamheten. Kommunikationen är en viktig del i att öka samverkansgraden inom hela organisationen såväl horisontellt som vertikalt i syfte att öka effektivitet och verkningsgrad i resursinsatsen. Alla regioner skall arrangera vår- och höstmöte med lokalföreningar. Vårmötet skall hållas innan den årliga regionkonferensen, det år regionkonferens anordnas. Nästa regionkonferens att ta hänsyn till är 2013, i region SydMitt. Ordförandeträffarna (regionstyrelsernas ordförande) är planerade till maj/juni. Den första maj/juni därefter i anslutning till årsstämmorna som också planeras till maj/juni. Regionen skall kommunicera med lokalföreningarna genom föreningsnytt under året. Detta samordnas med informationsavdelningen och antalet utgivningar regleras därifrån. Hålla en ordförandekonferens med regionens lokalföreningsordförande

9 9 (12) Bjuda in lokalföreningarna länsvis i samband med regionstyrelsens möte en gång per år och län. Arrangera tävling på de regionala sidorna i Villaägaren vid varje utgivningstillfälle som skapar trafik till den regionala hemsidan och på det sättet få fler mailadresser från medlemmarna Vid varje tillfälle som föreningsträffar arrangeras informera om möjligheten till ibladning i tidningen Villaägaren. Lokalföreningar som deltar i lokala mässor stöttas med utställningsmaterial samt att hyresbidrag kan utgå i enlighet med regionens villkor. Regional medverkan vid en mässa i varje län. Bör inte enbart vara villamässor utan kan vara i samband med andra typer av mässor för att nå andra grupper. 3.7 Medlemsvärvning Medlemsvärvning sker i huvudsak via Marknadsavdelningen. Lokalföreningarna stimuleras till värvning av medlemmar genom förbundets värvningsersättning och värvningsmaterial. Respektive region ansvarar för aktivering av medlemsvärning via lokalföreningar. Informera lokalföreningarna om hur värvning går till i förbundet och vad som kan förväntas vid olika insatser. 3.8 Medlemsservice Upprätthålla en god tillgänglighet i samverkan med den centrala funktionen medlemsservice, till medlemmarna. En god tillgänglighet för medlemmarna säkerställs i första hand genom funktionen medlemsservice. 3.9 Medlemsvård Regionen skall bidra till att maximera den upplevda medlemsnyttan inom regionen via lokalföreningarna eller direkt gentemot direktanslutna. Kommunicera med direktanslutna medlemmarna via medlemsblad i Villaägaren samt genom utgivning av Villaägarnytt. Utreda hur den unga medlemmen ser ut och vad som krävs för att denne ska känna delaktighet. (se 3.5) Fortsätta med Livechat under förutsättning att försöksverksamheten den 22/ utfaller till belåtenhet Föreningsservice Regionen skall tillhandahålla föreningsservice som stöd till verksamheten i de lokala föreningarna. Under 2012 är det fortsatt fokus på att utveckla de idag till Villaägarnas Riksförbund anslutna lokalföreningar för att bidra till en ökad lokal närvaro. Nybildande av lokalföreningar eller anslutning av villaföreningar sker där det finns

10 10 (12) goda förutsättningar. Regionstyrelsen kan vid behov arbeta med att avveckla icke aktiva föreningar alternativ fusionera med aktiva föreningar. Regionerna skall, med start hösten 2012, årligen erbjuda anslutna föreningar styrelseutbildning. Detta sker genom av Villaägarnas Riksförbund eget framtaget material. Materialet är framtaget av projektgrupp inom Villaägarnas Riksförbund med regionsamordnaren som projektledare. Styrelseutbildning Mål: Regionen skall under hösten 2012 erbjuda anslutna föreningar styrelseutbildning vid minst ett tillfälle. Utbildningen sker med hjälp av, i förbundet, eget framtaget material. Utbildningen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tillhandahålla utbildningar från regionen och dessutom stimulera lokalföreningarna att starta egna. Fusionera lokalföreningar som saknar verksamhet med intilliggande förening. Ta fram ett besökskoncept för regionstyrelsens kontaktpersoner gentemot lokaföreningarna och upprätta besöksschema alt. avsätta tid på vår- och höstmötena. Fortsätta arbetet med Jobba smart på regional/lokal nivå, stimulansbidrag kan erhållas genom sedvanlig ansökan. Regiongemensamma aktiviteter: Regionen skall fortsätta att aktivera lokalföreningarna att initiera lokala projekt i Grannsamverkan. Lokala projekt kan innebära att starta upp Grannsamverkan i exempelvis ett villaområde där det finns direktanslutna medlemmar som vill starta Grannsamverkan, eller det kan vara en grupp medlemmar tillhörande en lokalförening. Varje region skall ha varit med och startat upp minst 5 nya Grannsamverkansgrupper under Gäller ej region ABC, som redan har ett väl fungerande Grannsamverkans arbete. Budgeteras av regionmedel. Mål: Starta upp minst 5 nya Grannsamverkansgrupper i respektive region.(gäller ej region ABC) Nya grannsamverkansgrupper kommer att startas upp under Vi erbjuder lokalföreningarna ett färdigt uppstartskoncept för att intresse villakvarter Regionala uppdrag Bidra till att tillvarata medlemmarnas intressen och stärka förbundets och regionens roll i bostadsrelaterade frågor genom engagemang och representation i andra organisationer och officiella sammanhang. Regionkontoren kan även engageras i att specialisera sig och att utveckla förbundsgemensamma frågor. Lokal närvaro o demokrati för direktanslutna

11 11 (12) Regionen skall utvärdera förutsättningar och verkställa testprojekt för demokratiska möjligheter för direktanslutna samt kompletterande lokal närvaro enligt uppdrag från kongressen 2011 Inventera de vita områdena i regionen och ge förslag till förbundsstyrelsen på områden med största jordmån att starta lokal närvaro Regionstyrelsen Regionstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och på uppdrag av förbundsstyrelsen utifrån ett regionalt perspektiv, säkerställa en regional anpassning av verksamheten i enligt den av kongressen beslutade Verksamhetsinriktningen. För att underlätta regionstyrelsens arbete kan tid för internutbildning behöva avsättas. Genomföra två utbildningsdagar med nya regionstyrelsen 3.13 Uppföljning av verksamhetsplan och ekonomi Uppföljning av verksamhetsplan sker fortlöpande. Regionen skall säkerställa en väl fungerande regional administration inom ramen för fastställd budget. Detta samordnas med ekonomiavdelningen. Verksamhetsprogram: Regionchefen ansvarar för uppföljning av verksamhetsplanen Regionchefen ansvarar för ekonomihanteringen Regionchefen skall vid RS - möte redovisa utfall mot verksamhetsplan och budget

12 12 (12) 3.14 Budget Regionstyrelsemedel 2012 Från 2011 Totalt: Kostnader 3.1 Förbundsgemensamma projekt Intressepolitik Rådgivning Medlemsförmåner Marknadsföring Intern kommunikation Medlemsvärvning Medlemsservice Medlemsvård Föreningsservice Regionala uppdrag Regionstyrelsen Övrigt Summa:

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Västra Kållered Organisationsnummer 802455-3441

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Västra Kållered Organisationsnummer 802455-3441 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Västra Kållered Organisationsnummer 802455-3441 Antagen av styrelsen den 150401 Behandlad på årsmötet den 150421 Innehåll 1. Inledning 3 2. Villaägarna i Västra

Läs mer

www.jagvillhabostad.nu, info@jagvillhabostad.nu Folkskolegatan #7, 11535 Stockholm VERKSAMHETSPLAN 2014

www.jagvillhabostad.nu, info@jagvillhabostad.nu Folkskolegatan #7, 11535 Stockholm VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 Det övergripande målet för organisationens arbete är att bostadsbristen för unga ska upphöra, och att föreningen därmed ska kunna avveckla verksamheten. Genom att ge unga en plattform

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Villaägarna Södra Halland Org.nr 849202-4933

Verksamhetsplan 2012 Villaägarna Södra Halland Org.nr 849202-4933 Verksamhetsplan 2012 Villaägarna Södra Halland Org.nr 849202-4933 Antagen av styrelsen den...20 februari 2012... Behandlad på årsmötet den..22 mars 2012... Senast reviderad den Verksamhetsplan 2012 Villaägarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan

Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan [Skriv text] En aktiv villaägarförening i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan Organisationsnummer 862500-7987 Antagen av styrelsen den 2014-03-19

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i fyra rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen

Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen Lärarförbundet Skolledare inom avdelningen - ställning i Lärarförbundet och företrädarskap i skolledarfrågor Skolledare är en medlemsgrupp inom Lärarförbundet och är enligt Lärarförbundets stadgar en förening,

Läs mer

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 VU12-10 Protokoll Sida 1 (1) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10 Tid Torsdag 2012-11-11 kl. 21:00 Plats Teamspeak Närvarande, Diana Diez, Karl Larsson Berörda Förbundsstyrelsen 1 Mötets öppnande att 1 att 2

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Datum 2014-01-29 Verksamhetsplan 2014 Vision Södertäljeavdelningen Visions framtidsidé Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. Visions medlemslöfte:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplanen för 2016 utgår från de beslut till verksamhetsinriktning och budget som kongressen antog vid 2014 års kongress. Den nya verksamhetsinriktningen sträcker sig fram

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer

Rättvik Dalarnas bästa ungdomskommun. Ungdomspolitisk strategi

Rättvik Dalarnas bästa ungdomskommun. Ungdomspolitisk strategi Rättvik Dalarnas bästa ungdomskommun Ungdomspolitisk strategi Unga är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen, och inte heller mer problemtyngd än andra åldersgrupper. Däremot är unga generellt

Läs mer

Arbetsmarknads- och Näringslivsprogram Söderköpings kommun 2015-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 72

Arbetsmarknads- och Näringslivsprogram Söderköpings kommun 2015-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 72 Arbetsmarknads- och Näringslivsprogram Söderköpings kommun 2015-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 72 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 . Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Mölndal Organisationsnummer 802428-4120 Antagen av styrelsen den 140224 Behandlad på årsmötet den 140309 Senast reviderad den 140224 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Villaägarna Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2014-03-20 Behandlad på årsmötet den 2014-03-20 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Södra

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 35/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen Bilaga Till grund för ett fördjupat näringspolitiskt arbete ingår undertecknad kommun inom Stockholmsregionen följande avtal med Stockholm Business Region AB om samarbete inom ramen för Näringslivspolitiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE. Fastställd av styrelsen 2014-02-19. Reviderad 2015-03-13

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE. Fastställd av styrelsen 2014-02-19. Reviderad 2015-03-13 VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2014 2016 Fastställd av styrelsen 2014-02-19 Reviderad 2015-03-13 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen Sida 1 (10) Innehåll INLEDNING OCH BAKGRUND... 2 Paraplymål... 2 Forumets roll... 2 Fem mål... 2 FORUMETS VISION... 3 HANDLINGSPLAN... 4 FORUMETS ROLL... 4 1. MINIMERING AV RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN...

Läs mer

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Centralstyrelsen föreslår riksstämman besluta. att fastställa förslag till mål- och verksamhetsinriktning för 2017-18.

Centralstyrelsen föreslår riksstämman besluta. att fastställa förslag till mål- och verksamhetsinriktning för 2017-18. Centralstyrelsens proposition nr 3 angående mål- och verksamhetsinriktning för 2017-18 Den förra riksstämman fastställde en långsiktig strategisk inriktning för Bilkåren fram till 2020 (gula rutorna i

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2016/17

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2016/17 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2016/17 1 Inledning Ronneby Kunskapskälla förkortas i dokumentet RKK. RKK är namnet på det kommunala lärcentret i Ronneby kommun. RKK bildar tillsammans med Cela

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare

Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Personlig assistans med Kiruna Kommun som assistansanordnare Kiruna kommuns vision Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm Våra ambitioner är högre än våra fjäll

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsarbete i förskolan Läsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Mobacken/Villan Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation Mobacken/Villans förskola Moviksgatan 1 83070 Hammerdal

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet

Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet Lärarförbundet Skolledare är det självklara valet Mål Skolledare företräds av och representeras av skolledare. Vi jobbar mot att skapa en tydlig skolledaridentitet i förbundet. Våra skolledarutbildningar

Läs mer

Samtalet ska dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och minimera missförstånd medarbetare och chef emellan.

Samtalet ska dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och minimera missförstånd medarbetare och chef emellan. Författare: HR-koncern 2009-10-26 Reviderad: 2014-06-23 UTVECKLINGSSAMTAL Utvecklingssamtalet är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra och utveckla våra medarbetare och våra verksamheter. Ett gott

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

HUMANISTERNA SYD. Verksamhetsplan och budget för 2015

HUMANISTERNA SYD. Verksamhetsplan och budget för 2015 SYD Verksamhetsplan och budget för 2015 2 SYD ORGANISATION Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig i projekt och själva organiserar informella nätverk, samtalskvällar och liknande. Större projekt

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018. R e v i d e r a d h ö s t e n 2 0 1 5

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018. R e v i d e r a d h ö s t e n 2 0 1 5 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 R e v i d e r a d h ö s t e n 2 0 1 5 En offensiv skola i en trygg miljö där alla utvecklas utifrån sina förutsättningar Utbildning ger individen

Läs mer

Processinriktning. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare

Processinriktning. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Processinriktning Anvisning Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn Beslutad av: Förvaltningsledningen

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

Läroplanen i Gy 2011. - Ett arbete för att öka förståelsen av det som står i läroplanen och hur det ska tolkas i klassrumsarbetet

Läroplanen i Gy 2011. - Ett arbete för att öka förståelsen av det som står i läroplanen och hur det ska tolkas i klassrumsarbetet Läroplanen i Gy 2011 - Ett arbete för att öka förståelsen av det som står i läroplanen och hur det ska tolkas i klassrumsarbetet Planering gymnasiet 24/11 Filmen visas 8/12 Genomgång av kunskapssyn + diskussionsfråga

Läs mer

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Samordningsförbundet i Sundsvall Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-04-21 14REV77 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Stockholm belägen i Stockholms

Läs mer

Kvalitet i fritidshem Ett kvalitetsstöd för politiker och förvaltning 2014

Kvalitet i fritidshem Ett kvalitetsstöd för politiker och förvaltning 2014 Kvalitet i fritidshem Ett kvalitetsstöd för politiker och förvaltning 2014 Innehållskvalitet Processkvalitet Strukturkvalitet Resultatkvalitet Utveckling och lärande Formellt och informellt Att lyckas

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

HSO Blekinge är ett samarbetsorgan för cirka 25 medlemsföreningar på länsnivå, som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

HSO Blekinge är ett samarbetsorgan för cirka 25 medlemsföreningar på länsnivå, som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. HSO Blekinge är ett samarbetsorgan för cirka 25 medlemsföreningar på länsnivå, som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Verksamhetsplanen ska vara ett levande arbetsmaterial

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:10 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstinget Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Motionären

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 - åtgärdsplan för verksamhetsåret 2011

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 - åtgärdsplan för verksamhetsåret 2011 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 - åtgärdsplan för verksamhetsåret 2011 Målet för verksamhetsåret 2011 är att hela den kommunala organisationen ska ha kunskap om kommunens mångfaldsplan och hur

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018 Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att alla ska få möjlighet att delta i kulturlivet, i enlighet med

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

2009-02-26. Socialdepartementet

2009-02-26. Socialdepartementet 2009-02-26 Bilaga till regeringsbeslut 2009-02-26 nr I:4 Socialdepartementet Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och

Läs mer

Norrlands nations jämställdhetsplan Antagen av Landskapet den 20 november 2008

Norrlands nations jämställdhetsplan Antagen av Landskapet den 20 november 2008 Norrlands nations jämställdhetsplan Antagen av Landskapet den 20 november 2008 Introduktion Norrlands nation i Uppsala är en viktig mötesplats för studenter. Nationens verksamhet ska vara jämställd och

Läs mer

Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 2014

Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 2014 Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 2014 Innehållsförteckning 2 Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011-2014 4 Östergötland - En hälsoregion 2020 6 Strategi 8 Regional samordning kring

Läs mer

Barn- och familjeplan 2011 2014

Barn- och familjeplan 2011 2014 Barn- och familjeplan 2011 2014 för Barn och Familj i Eslövs kommun Inledning Enligt den nya skollagen ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Motsvarande

Läs mer

Sveriges främsta idrottskommun bidrar till ett växande Skellefteå

Sveriges främsta idrottskommun bidrar till ett växande Skellefteå Sveriges främsta idrottskommun bidrar till ett växande Skellefteå Inledning Under de senaste åren har Skellefteå satts allt mer på kartan av Skellefteå AIK, som nu senast rankades som Europas näst bästa

Läs mer

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2009-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

DISKUTERA. Kursplanen i samhällskunskap KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

DISKUTERA. Kursplanen i samhällskunskap KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ 2013-10-24 KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ DISKUTERA Kursplanen i samhällskunskap Det här diskussionsunderlaget riktar sig till dig som undervisar i kursen samhällskunskap inom kommunal

Läs mer

Specialpedagogisk kompetensutveckling för all pedagogisk personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun.

Specialpedagogisk kompetensutveckling för all pedagogisk personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. Resurscentrum 2006-04-05 Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun Specialpedagogisk kompetensutveckling för all pedagogisk personal inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Policy för bedömning i skolan

Policy för bedömning i skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-04 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01 Sök bidrag på webben www.solvesborg.se Gäller från 2015-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritids- och turismkontoret Sölvesborg kommun Inledning Följande bidrag går att söka på webben Logga in Dokumenthantering

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Ystad kommun

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Ystad kommun Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Ystad kommun Till dig som är chef i Ystads kommun Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela sanningen,

Läs mer

meda rbeta rund ersök ning 2011

meda rbeta rund ersök ning 2011 Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 20 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För tredje året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2015-02-13 Lichron Teknik AB Rektorn vid Lichron Teknikgymnasium, Värnamo Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2 Medlemmar STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn.

2 Medlemmar STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn. STFS STADGAR Antagna på riksstämman 2014 STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade vid årsmöte den 25 26 maj 2002 Reviderade vid årsmöte den 17 18 maj 2003

Läs mer

34. Motion "Rätt till heltid - möjlighet till deltid" yttrande Dnr 2013/143-109

34. Motion Rätt till heltid - möjlighet till deltid yttrande Dnr 2013/143-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 39 (41) 2014-03-24 Ks 34. Motion "Rätt till heltid - möjlighet till deltid" yttrande Dnr 2013/143-109 Mariann Gustafsson (V) har 7 mars 2013 väckt en motion om att

Läs mer

Regel 1 - Ökad medvetenhet

Regel 1 - Ökad medvetenhet Regel 1 - Ökad medvetenhet FN:s standardregler: Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 Dir. 2016:47 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Sammanfattning Under 2015 var migrationsströmmarna till

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Hur arbetar Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige. Hur arbetar Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige Hur arbetar Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans Regeringens övergripande mål för ungdomar (16-24 år) Ungdomsarbetslöshet är en prioriterad

Läs mer

Ditt lönesättande samtal. En vägledning till högre lön för dig inom staten

Ditt lönesättande samtal. En vägledning till högre lön för dig inom staten Ditt lönesättande samtal En vägledning till högre lön för dig inom staten Löneavtalen talar ett tydligt språk: dina arbetsinsatser ska återspeglas i din löneökning. Inom staten finns det två modeller för

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Översikt, kompetenser Relationell/ Visa intresse att etablera kontakt med barn, skapa relationer med barn, skapa förtroendefulla relationer med barn, Ledarskap Didaktisk Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Slottsskolan carl.lindstedt@eskilsuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Slottsskolan i Eskilstuna

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan 1 Innehåll Samverkan... 3 Metoder och verktyg... 4 Organisering av samverkan... 4 Styrgrupp... 4 Ledningsgrupp... 5 Arbetsgrupp... 5 Ansvarsfördelning... 5 Resurser... 6

Läs mer

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se Tränarguide del 1 Mattelek www.mv-nordic.se 1 ATT TRÄNA MED MATTELEK Mattelek är ett adaptivt träningsprogram för att träna centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Lilla Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Lilla Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Lilla Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Vårdprogramgruppen för palliativ vård. Årsrapport 2013

Vårdprogramgruppen för palliativ vård. Årsrapport 2013 Vårdprogramgruppen för palliativ vård Årsrapport 2013 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54 A, 751 83 Uppsala Telefon

Läs mer

LÄRARES YRKESETIK. Förslag till innehåll och utformning

LÄRARES YRKESETIK. Förslag till innehåll och utformning LÄRARES YRKESETIK Förslag till innehåll och utformning Lärare utövar ett av samhällets viktigaste yrken. De ansvarar för att medborgarna tillägnar sig nödvändiga kunskaper och kompetens. Lärarprofessionen

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning

Ramprogram för Folkuniversitetets verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning Ramprogram för Folkuniversitetets verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning Utgångspunkter Folkuniversitetets verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer,

Läs mer

2016-03-15 Personalavdelningen. Underlag för lönesamtal, utifrån universitetets generella lönekriterier

2016-03-15 Personalavdelningen. Underlag för lönesamtal, utifrån universitetets generella lönekriterier 2016-03-15 Personalavdelningen Underlag för lönesamtal, utifrån universitetets generella lönekriterier Lönepolitiken Linnéuniversitetets lönepolitik anger att lönen ska utgöra ersättning för utfört arbete,

Läs mer

Avgift efter prestation? Komplettering och förtydligande av rapport om fondbolagens avgifter

Avgift efter prestation? Komplettering och förtydligande av rapport om fondbolagens avgifter PROMEMORIA Datum 2006-10-10 Författare Oskar Ode, Andrea Arppe och Mattias Olander Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ylva Ehn 2015-10-01 SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2013/2014

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

VERSION 1.0 ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION

VERSION 1.0 ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION Maj 2016 1 BAKGRUND Beställargruppen lokaler, Belok, är en samverkansgrupp med Sveriges största lokalfastighetsägare, initierad av

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP)

Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP) PM 2012:89 RI (Dnr 213-405/2012) Rätt till heltid i Stockholms stad Skrivelse från Sara Pettigrew och Åsa Jernberg (båda MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelsen

Läs mer

Dialogens innehåll en översikt

Dialogens innehåll en översikt Dialog Trygghet Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Innan

Läs mer

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang.

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner

Läs mer

Utbildningsplan för arrangörer

Utbildningsplan för arrangörer Utbildningsplan för arrangörer Tävlingsorganisation Ett lyckat arrangemang kräver en god organisation och mycket planering. Att veta vem som gör vad och när är inte bara lugnande utan förhindrar även att

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2014/15. Vilans öppna förskola

Lokal arbetsplan läsåret 2014/15. Vilans öppna förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Vilans öppna förskola Rektors namn: Per-Inge Ström Telefonnummer: 044-13 54 23 E-postadress: pingestroem@kristianstadse 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) SABOs synpunkter Inledning SABO har i tidigare remissyttranden, senast över betänkandet Försörjningskrav

Läs mer