SP 5100N. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP 5100N. Bruksanvisning"

Transkript

1 SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen innan du använder maskinen.

2 Innehållet i denna bruksanvisning återges med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande. I intet fall kan företaget hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella skador, eller följdskador som kan uppstå i samband med hanteringen eller användandet av utrustningen. Copyright Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör företaget Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP och Windows 2003 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe System, Inc. UFST och MicroType är registrerade varumärken som tillhör Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

3 INNEHÅLL 1. Introduktion Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Systeminstallation Använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Programöversikt Levererad programvara Skrivardrivrutinens egenskaper Systemkrav Nätverksinstallation Introduktion Operativsystem som stöds Konfigurera TCP/IP Konfigurera EtherTalk Ställa in Ethernet-hastighet Återställa nätverkskonfigurationen Skriva ut en sida med nätverkskonfigurationen Ladda utskriftsmaterial Välja utskriftsmedia Fylla på papper Välj ett utmatningsfack Grundläggande om utskrift Skriva ut ett dokument Avbryta en utskrift Förbrukningsartiklar och tillbehör Tonerkassetter Tillbehör Underhåll Skriva ut informationssidor Rengöra skrivaren Underhålla tonerkassetten Reservdelar

4 9. Felsökning Åtgärda pappersstopp Checklista för felsökning Förstå indikatorn Förstå meddelandena på displayen Meddelanden om tonerkassetter Åtgärda allmänna utskriftsproblem Åtgärda problem med utskriftskvalitet Vanliga Windowsproblem Vanliga PostScriptproblem Vanliga Macintoshproblem Installera tillbehör Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör Installera en DIMM-minnesmodul (dual in-line memory) Använda hårddisken Specifikationer Skrivarspecifikationer

5 Säkerhetsinformation När du använder maskinen ska du alltid följa dessa säkerhetsåtgärder. Säkerhet vid användning I bruksanvisningen används följande viktiga symboler: VARNING: Visar en potentiellt farlig situation som, om instruktionerna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada. VAR FÖRSIKTIG: Antyder en potentiellt farlig situation som, om anvisningarna inte följs, kan orsaka mindre eller måttlig personlig eller materiell skada. VARNING: Koppla ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om nätsladden eller kontakten blir utsliten eller skadad på annat sätt. För att undvika farliga elektriska stötar eller exponering för laserstrålning ska du inte ta bort några andra luckor eller skruvar än de som specificeras i denna bruksanvisning. Stäng av strömmen och dra ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om något av följande inträffar: Du spiller något i maskinen. Du misstänker att maskinen behöver repareras eller underhållas. Maskinens ytterhölje har skadats. Bränn inte upp använd toner eller tonerbehållare. Tonerdamm kan antändas när det utsätts för öppen låga. Kassering kan ske vid en auktoriserad återförsäljare. Kassera använda tonerbehållare i enlighet med lokala föreskrifter. Se till att maskinen inte utsätts för brännbara vätskor, gaser och aerosoler. Det finns annars risk för brand eller elektriska stötar. Maskinen ska endast anslutas till den strömkälla som beskrivs på insidan av bruksanvisningens framsida. Koppla in strömkabeln direkt i ett vägguttag och använd inte en förlängningssladd. Du ska inte skada, förstöra eller göra några ändringar av nätsladden. Placera inte tunga föremål på sladden. Dra inte hårt i den eller böj den mer än nödvändigt. Det kan ge upphov till en elchock eller brand. Om nätsladden är skadad (höljet är avskalat, frånslutning sker, o.s.v.) kontaktar du din servicerepresentant för att byta ut den mot en ny. Om du använder maskinen med en skadad nätsladd finns risk för elchock eller brand. i

6 VAR FÖRSIKTIG: Skydda maskinen från dimma eller fuktig väderlek som regn och snö. Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar maskinen. När du flyttar maskinen ska du vara noga med att inte skada nätsladden under maskinen. Innan du flyttar maskinen ska du vara noga med att frånsluta alla externa anslutningar, särskilt nätsladden från vägguttaget. En skadad nätsladd utgör en risk för brand och elchock. När du drar ut nätkontakten ur vägguttaget, ska du alltid dra i kontakten (inte i sladden). Dra i själva kontakten för att frånsluta nätsladden. Dra inte i själva sladden. Om du drar i sladden riskera du att den skadas med risk för brand och elchock som resultat. Av säkerhetsskäl är det lämpligt att dra ur nätsladden ur vägguttaget om maskinen inte används under en längre period, t.ex. semestrar. Var noga med att inte gem, pappersklämmor eller andra små metallföremål faller ner i maskinen. Förvara toner (använd eller oanvänd) utom räckhåll för barn. Var försiktig så att du inte skär dig på skarpa kanter när du sträcker dig in i maskinen för att ta bort papper som fastnat eller original. Av miljöskäl ska du inte kassera maskinen eller utgånget förbrukningsmaterial på ställen för insamling av hushållsavfall. Kassering kan ske vid en auktoriserad återförsäljare. Maskinens insida kan bli mycket varm. Rör inga delar med varningsetiketten "hot surface" (het yta). Du riskerar annars att skada dig. Maskinens fixeringsområden kan bli mycket varmt. Var försiktig när du tar bort papper som fastnat. Se till att maskinen inte utsätts för fukt och damm. Annars finns risk för att brand eller elektriska stötar uppstår. Placera inte maskinen på ett instabilt eller lutande underlag. Om den tippar finns risk för skada. Använd inte aluminiumfolie, karbonpapper, eller liknande ledande papper för att undvika brand eller maskinfel. Kontrollera att rummet när maskinen används är välventilerat och rymligt. God ventilation är särskilt viktigt när maskinen används mycket. Öppna inte tonerkassetterna med våld. Toner kan spillas på händer och kläder och kan möjligen orsaka att du oavsiktligt får i dig toner. Om toner eller använd toner inandas ska du gurgla med mycket vatten och ta dig till en plats där du kan andas in frisk luft. Kontakta läkare vid behov. Om du får toner eller använd toner i ögonen ska du omedelbart skölja dem med mycket vatten. Kontakta läkare vid behov. Om du sväljer toner eller använd toner ska du späda ut den genom att dricka mycket vatten. Kontakta läkare vid behov. Undvik att få toner på kläderna eller huden när du åtgärdar ett pappersstopp eller byter tonerkassett. Om huden kommer i kontakt med toner eller ska du tvätta det aktuella området ordentligt med tvål och vatten. Om du får toner på kläderna ska du tvätta dem med kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget och gör det omöjligt att ta bort fläcken. VAR FÖRSIKTIG: Titta inte in i lampan eftersom ögonen kan skadas. Var noga med att inte klämma eller skada fingrarna när du fyller på papper. Vid användning snurrar valsarna som förflyttar papper och original. Säkerhetsutrustning har installerats så att maskinen kan användas säkert. Var ändå försiktigt så att du inte rör vid valsarna vid användning. Det finns risk för skada. Brand och maskinskada kan uppstå om mycket damm samlas inuti maskinen. Kontakta din servicerepresentant om du vill ha information om och kostnad för rengöring av maskinens insida. Om du måste flytta maskinen när tillbehörskassetten är monterad ska du inte trycka på huvudenhetens övre del. Om du gör det finns det risk för att tillbehörskassetten lossnar och skada kan därmed uppstå. Innan du flyttar maskinen ska du vara noga med att dra ut de fyra handtagen helt. Om inte finns det risk för skada. När du har flyttat maskinen placeras de fyra handtagen i sina ursprungliga lägen. När du har flyttat maskinen aktiverar du hjulspärrarna så att maskinen fixeras på plats. Det finns annars risk för att maskinen flyttar sig eller faller med skada som resultat. Strömförsörjning Vägguttaget ska finnas nära apparaten och ska vara lättåtkomligt. Lasersäkerhet: Denna apparat är en klass 1 laserenhet. Utrustningen innehåller en 15 milliwatt, 788 nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Följande märkning finns på insidan av utrustningens främre lucka. Var försiktig: Användning av reglage eller justeringar eller prestandaändringar utöver de som specificeras i bruksanvisningen kan resultera i exponering för skadlig laserstrålning. För Nordamerika Lasersäkerhet: Denna utrustning överensstämmer med kraven i 21 CFR underkapitel J för klass 1 laserprodukter. Utrustningen innehåller en 15 milliwatt, 788 nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Var försiktig: Användning av reglage eller justeringar eller prestandaändringar utöver de som specificeras i bruksanvisningen kan resultera i exponering för skadlig laserstrålning. ii

7 Plats för etiketter och kontrollstämplar för och VAR FÖRSIKTIG VARNING Denna maskin har etiketter för VARNING och VAR FÖRSIKTIG på de platser som visas nedan. Av säkerhetsskäl ska du följa instruktionerna om hur du ska hantera maskinen enligt anvisningarna. Spara energi Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi och minskar energiförbrukningen när maskinen inte används aktivt. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Återvinning Återvinn eller kasta produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Användarinformation om elektrisk & elektronisk utrustning * Denna etikett finns på heta ytor. Var försiktig så att du inte vidrör dessa ytor. I enlighet med IEC använder denna maskin följande symboler för nätströmbrytaren: betyder PÅ betyder AV Information om spårning via CE-märkning (Endast för EU-länder) Tillverkare: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Auktoriserad representant: RICOH EUROPE B.V. Prof. W.H. Keesomlaan DJ Amstelveen The Netherlands * Användare i EU, Schweiz och Norge Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och är utformade för att underlätta återvinning. Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med symbolen nedan. Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållssopor. Den måste kasseras separat via lämpliga återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga. Genom att följa dessa instruktioner tillförsäkrar du att produkten hanteras korrekt och hjälper till att minska eventuell inverkan på miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå på grund av olämplig hantering. Återvinning av produkter hjälper till att bevara naturresurser och skyddar miljön. Om du vill ha ytterligare information om insamling och återvinningssystem för produkten kontaktar du butiken där du köpte den, din lokala återförsäljare eller sälj/servicerepresentant. Alla andra användare Om du vill kassera produkten kontaktar du lokala myndigheter, butiken där du köpte den, din lokala återförsäljare eller sälj/servicerepresentant. iii

8 Anmärkning för användare i USA Anmärkning: Utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är fastställda i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens då utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Om utrustningen används i bostadsområden ger den förmodligen upphov till grava störningar, och då måste du komma till rätta med det på egen bekostnad. Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte längre får använda apparaten. Anmärkning för användare i Kanada Denna Klass A digitala utrustning stämmer överens med Canadian ICES-003. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten. iv

9 1 Introduktion Gratulerar till köpet av din skrivare! Kapitlet innehåller: Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Specialfunktioner Din nya skrivare är utrustad med flera specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan: Skriva ut med hög hastighet och utmärkt kvalitet Du kan skriva ut med upp till x dpi effektiv utmatning. Se Om programvara. Skrivaren kan skriva ut i A4-storlek med upp till 43 sidor per minut och i Letter-storlek med upp till 45 sidor per minut. Vid duplex-utskrift kan skrivaren skriva ut i A4-storlek med upp till 29 bilder per minut och i Letter-storlek med upp till 30 bilder per minut. Flexibel pappershantering Med multikassetten kan du skriva ut brevhuvuden, kuvert, etiketter, OH-film, material med anpassat format, vykort och tjockt papper. Multikassetten rymmer upp till 100 ark vanligt papper. Standardkassett 1 för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Tillbehörskassetten för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Du kan installera upp till 3 tillbehörskassetter. Det finns två utmatningsfack. Välj mellan det övre utmatningsfacket (texten nedåt) eller det bakre utmatningsfacket (texten uppåt), efter behov. En rak pappersbana från multikassetten till den bakre luckan. Skapa professionella dokument Skriva ut vattenstämplar. Du kan anpassa dina dokument med ord som "Konfidentiellt". Se Om programvara. Skriva ut affischer. Texten och bilderna på varje sida i dokumentet förstoras och skrivs ut över sidan och kan sedan tejpas ihop till en affisch. Se Om programvara. 1.1 <Introduktion>

10 Spara tid och pengar Du kan använda skrivarens tonersparläge för att spara toner. Se sidan Du kan skriva ut på båda sidorna av papperet för att spara papper (dubbelsidig utskrift) om 3 4 du installerar duplexenheten (tillbehör). Du kan skriva ut flera sidor på ett enda pappersark och på det sättet spara papper (N-uppåtvänd utskrift). Se Om programvara. Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud med vanligt papper. Se Om programvara. Skrivaren sparar automatiskt ström genom att avsevärt minska effektåtgången när den inte används. Utöka skrivarens kapacitet Skrivaren har 128 MB minne vilket kan utökas till 512 MB. Se sidan Med ett Nätverkskort kan du skriva ut via ett nätverk. Du kan utrusta skrivaren med tillbehörskassetter för 500 ark (tillbehör). Tack vare dessa kassetter slipper du fylla på papper i skrivaren så ofta. Med PostScript 3-emulering* (PS) kan du skriva ut PS-filer. Använda hårddisken (tillbehör) Du kan installera en hårddisk (tillbehör) på skrivaren. Hårddisken på 40 GB kan lagra data från datorn i utskriftskön. Detta minskar datorns arbetsbelastning. Du kan också använda olika utskriftsegenskaper, t.ex. spara ett jobb på hårddisken, korrekturläsa ett jobb och skriva ut privata dokument. Du kan organisera skrivarjobben i utskriftskön från skrivarens hårddisk. Se sidan Att skriva ut från olika plattformar Du kan skriva ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003. Skrivaren är kompatibel med Macintosh. Skrivaren är utrustad med både parallell- och USB-gränssnitt. Du kan också använda ett nätverkskort. Skrivaren levereras med ett inbyggt nätverkskort, 10/100 Base TX. Skrivarfunktioner I tabellen nedan visas en allmän översikt av de funktioner som stöds av din skrivare. (I: Installerad, T: Tillbehör) Funktioner IEEE 1284 Parallell SP 5100N I * Zoran IPS-emulering är kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Med ensamrätt. Zoran, Zorans logotyp IPS/PS3 och OneImage är varumärken som tillhör Zoran Corporation. * 136 PS3-teckensnitt Innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. USB 2.0 Nätverksgränssnitt (Ethernet 10/100 Base TX) Hårddisk PostScript*-emulering Duplex-enhet Tillbehörskassett 2 Tillbehörskassett 3 Tillbehörskassett 4 I I T I T T T T 1.2 <Introduktion>

11 Skrivaröversikt Vy framifrån Vy bakifrån * Bilden ovan visar en SP 5100N med alla tillgängliga tillbehör. 1 strömbrytare 5 parallellport 2 bakre lucka 6 USB-port 3 duplex-enhet 7 nätverksport 4 strömkontakt * Bilden ovan visar en SP 5100N med alla tillgängliga tillbehör. 1 utmatningsfack 8 handtag 2 kontrollpanel 9 pappersnivåindikator 3 lucka till systemkortet 10 multikassett 4 kassett 1 11 övre lucka 5 tillbehörskassett 2 12 utmatningsstöd 6 tillbehörskassett 3 13 pappersbreddstöd för multikassetten 7 tillbehörskassett 4 14 förlängare för multikassetten 1.3 <Introduktion>

12 Översikt över kontrollpanel Hitta mer information Du hittar information om att ställa in eller använda skrivaren från följande källor, antingen utskrivna eller på skärmen. Kort installationsanvisning Ger information om hur du ställer in skrivaren. Var noga med att följa instruktionerna så att du kan börja använda skrivaren. 1 Menu: Aktiverar menyläge och bläddrar igenom tillgängliga menyer. 2 Piltangenter: Bläddra igenom de tillgängliga alternativen i den valda menyn och öka eller minska värdena. 3 OK: Bekräfta det val som visas på menyn. 4 Back: Återgå till den övre menynivån. 5 Toner Save: Låter dig spara toner genom att använda mindre toner vid utskrift. 6 Demo: Skriver ut en demosida. 7 Stop: Avsluta ett jobb när som helst. 8 Status: Visar skrivarens status. Se sidan 9.6. Användarhandbok online Hjälp om drivrutin till skrivare Steg för steg-instruktioner som visar hur du använder skrivarens alla funktioner. Bruksanvisningen innehåller också information om underhåll av skrivaren, felsökning och installation av tillbehör. Bruksanvisningen innehåller också Användarhandbok för nätverksskrivare och Om programvara. Användarhandbok för nätverksskrivare innehåller information om hur du installerar och ansluter skrivaren till ett nätverk. Om Programvara innehåller information om hur du skriver ut dokument på skrivaren med olika operativsystem och hur du använder verktygsprogrammen som levererades med skrivaren. Observera Du hittar bruksanvisningen på andra språk i mappen Manual på CD-skivan med skrivardrivrutiner. Ger hjälpinformation om skrivardrivrutinens egenskaper och anvisningar för att ställa in funktioner för utskrift. Klicka på Hjälp i dialogrutan på sidan skrivaregenskaper för att komma till hjälpfunktionen för skrivardrivrutinen. 1.4 <Introduktion>

13 Välja placering Välj en plan och stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna luckor och kassetter. Området ska vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Placera inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Fritt avstånd Framtill: 482,6 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna och ta bort kassetterna) Baktill: 320 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna den bakre luckan eller duplexenheten) Höger: 100 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna luckan till kontrollpanelen) Vänster: 100 mm (tillräckligt utrymme för god ventilation) 1.5 <Introduktion>

14 2 Systeminstallation I kapitlet visas menyer som du kan ställa in, och enkla inställningar för skrivaren beskrivs. Kapitlet innehåller: Använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Använda kontrollpanelens menyer Det finns flera menyer som gör det lätt för dig att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet i nästa kolumn visar menyerna och alla de menyalternativ som finns tillgängliga i var och en av dem. Objekten i varje meny och de alternativ du kan välja mellan beskrivs mer utförligt i tabellerna med början på sidan 2.2. Öppna kontrollpanelens menyer Du kan styra din skrivare från skrivarens kontrollpanel. Du kan också ställa in menyerna på kontrollpanelen medan skrivaren används. 1 Tryck på Menu tills önskad meny visas på displayens nedre rad och tryck sedan på OK. 2 Tryck på piltangenterna tills önskat menyobjekt visas och tryck sedan på OK. 3 Om menyn har undermenyer upprepar du steg 2. 4 Tryck på piltangenterna för att komma till önskat inställningsalternativ eller värde. 5 Tryck på OK för att spara ditt val. En asterisk (*) visas bredvid valet på displayen för att visa att detta nu är standardinställningen. 6 Tryck på Stop för att återvända till viloläget. Observera Utskriftsinställningar som gjorts i skrivardrivrutinen för en ansluten dator åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. 2.1 <Systeminstallation>

15 Menyöversikt Kontrollpanelens menyer används för att konfigurera skrivaren. På kontrollpanelen har du tillgång till följande menyer. Menyerna med bokstäver i färg visas endast om tillbehör har installerats. 0. Jobbhanter. a (Se sidan 10.5.) Aktivt jobb Lagra jobb 1. Information (Se sidan 2.2.) Menykarta Konfigurering Demosida Lagrade jobb a Utskriftsinfo a Jobbet färdigt a PCL-teckensn. PS3-teck.lista Observera Standardinställningar och tillgängliga värden för din skrivare kan vara annorlunda jämfört med dem i bruksanvisningen. Meny för jobbhantering Den här menyn är tillgänglig om en extra hårddisk har installerats. Objekt Aktivt jobb Lagra jobb Menyn Information Förklaring Menyn visar de utskriftsjobb som väntar på att skrivas ut. Se sidan Menyn visar de utskriftsjobb som lagrats på den installerade hårddisken. Se sidan Papper (Se sidan 2.4.) Kopior Pappersformat Pappertyp Papperskalla Kassettlankn. 2. Layout (Se sidan 2.3.) Riktning Simplexmarg. Duplex b Duplexmarginal b Med hjälp av den här menyn kan du skriva ut skrivarinfosidor som innehåller information om skrivaren och dess konfigurering. Objekt Menykarta Förklaring Menykartan visar layout och aktuella inställningar för kontrollpanelens menyobjekt. 4. Grafik (Se sidan 2.4.) Upplosning Svarta 7. Natverk (Se sidan 2.7.) TCP/IP EtherTalk Ethernethast. Rensa install. Natverksinfo 5. Systeminst. (Se sidan 2.5.) Datum & Tid a Mallmeny a Välj mall a Sprak Energisparlage Fortsatt auto. Hoghojdsjust. Auto. radretur Timeout jobb Underhall Rensa install. 6. Emulering (Se sidan 2.6.) Emuleringstyp Installning a. Tillgänglig med en extra hårddisk (tillbehör). b. Tillgänglig om en duplexenhet (tillbehör) har installerats. Konfigurering Demosida Lagrade jobb Utskriftsinfo Jobbet färdigt PCL-teckensn. PS3-teck.lista Konfigureringssidan visar skrivarens aktuella konfigurering. Med hjälp av demosidan kan du kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt. Se sidan 2.7. Sidan med lagrade jobb visar utskriftslistan som lagras på den extra hårddisken. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Användarlistan visar antalet sidor som skrivits ut av en person eller en grupp. Sidan kan användas för kostnadsberäkningar. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Färdiga jobbsidan visar listan med färdiga utskriftsjobb. Listan innehåller upp till 50 filer från de senast utskriftsjobben. Listan med exempel på teckensnitt visar de teckensnitt som finns tillgängliga för det valda språket. 2.2 <Systeminstallation>

16 Menyn Layout Använd menyn 2. Layout för att definiera alla inställningar som refererar till utskriftens utseende. Duplex Objekt Förklaring Värden: Av, Langsida, Kortsida Objekt Riktning Förklaring Värden: Portratt, Landskap Välj standardriktning för bilder som skrivs ut på en sida. Om du vill skriva ut på papperets båda sidor väljer du bindningssida enligt följande. Langsida: Viks på långsidan. Kortsida: Viks på kortsidan Simplexmarg. Porträtt Landskap Värden: Ovre marginal: 0, Vanster marg.: 0 Långsida i porträttformat 2 Långsida i landskapsformat Ställ in marginalerna för utskriftsmaterialet för enkelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0 och 6,5 mm. 3 5 Kortsida i porträttformat Kortsida i landskapsformat Välj Av för att skriva ut på en sida av papperet. Observera Menyalternativet är tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. Duplexmarginal Värden: Ovre marginal/vanster marg.: 5,0, Bind. Kortsid/Bind. Langsid: 0 I den här menyn kan du ställa in marginalerna för dubbelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Bind. Kortsid: Ställ in den nedre marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Bind. Langsid: Ställ in den högra marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Observera Menyalternativet är tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. 2.3 <Systeminstallation>

17 Menyn Papper Använd menyn 3. Papper för att definiera alla inställningar som relaterar till utskriftsmaterial, t.ex. inmatning och utmatning av papper, och format och typ för det utskriftsmaterial du använder i skrivaren. Kopior Objekt Pappersformat Pappertyp Värden: Förklaring Ställ in standardvärdet för antal kopior genom att välja en siffra mellan 1 och 999. Värden: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, Nr. 10 Env, Monarchkuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, US Folio, Oficio, Anpas. papper De tillgängliga alternativen kan variera beroende på papperskälla eller duplexinställning. Välj det pappersformat som för tillfället finns i kassetten. Värden: Vanl. papper, Bond, OH-ark, Kuvert, Etiketter, Kortpapper, Fortryckt, Fargat papper, Tjockt, Tunt Välj den papperstyp som för tillfället finns i kassetten. Grafikmeny Använd menyn 4. Grafik för att ändra de inställningar som påverkar utskriftskvaliteten av bilder och tecken. Objekt Upplosning Svarta Förklaring Värden: 600dpi Normal, 1200dpi Bast Ange antalet punkter per tum (dpi). Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. Om dina utskriftsjobb i huvudsak innehåller text väljer du 600dpi Normal för högsta utskriftskvalitet. Välj 1200dpi Bast när dina jobb innehåller bitmapsbilder, t.ex. skannade foton eller grafik som visas bättre med skarpare linjer. Värden: Normal, Ljus, Mork Du kan göra utskriften på sidan ljusare eller mörkare genom att ändra inställningen för tonertäthet. Inställningen Normal ger vanligtvis det bästa resultatet. Använd tonertäthetsinställningen Ljus för att spara toner. Papperskalla Värden: Papperskassett 1, Kassett 2, Kassett 3, Kassett 4, Multikassett, Manuell kass., Auto Välj den kassett du vill använda. Om du väljer Auto bestämmer skrivaren källan automatiskt. Välj Multikassett eller Manuell kass. för att använda multikassetten. Om du väljer Manuell kass. måste du trycka på OK varje gång du skriver ut en sida. Kassett 2, Kassett 3, eller Kassett 4 är endast tillgängliga när motsvarande kassett är installerad. Kassettlankn. Värden: Av, Pa Om du väljer ett annat värde än Auto för Papperskalla och den valda kassetten är tom kan du ställa in skrivaren automatiskt så att den skriver ut från andra kassetter. Om menyalternativet är inställt på Av lyser standardindikatorn rött och skrivaren kommer inte att skriva ut förrän du fyller på papper i den aktuella kassetten. 2.4 <Systeminstallation>

18 Systeminstallationsmeny Använd menyn 5. Systeminst. för att konfigurera skrivarens olika funktioner. Objekt Auto. radretur Värden: LF, LF+CR Förklaring Objekt Datum & Tid Mallmeny Välj mall Se sidan 10.5 och Förklaring Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Med hjälp av detta alternativ kan du lägga till vagnretur till varje radmatning. Se följande exempel: AA BB CC AA BB CC Sprak Värden: English, FRANCAIS, Espanol, Portugues E., Portugues B., Deutsch, Italiano... Inställningen bestämmer vilket språk som visas på kontrollpanelens display och vid utskrift av information. Timeout jobb LF LF+CR Värden: [0-1800] sek:15 Du kan ställa in hur lång tid skrivaren ska vänta innan den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte slutar med kommandot att skriva ut sidan. Energisparlage Värden: [ 5 ] min, [ 10 ] min, [ 15 ] min, [ 30 ] min, [ 60 ] min, [ 120 ] min Vid Tid för första sidan skrivs sidan ut till skrivarbufferten. Fortsatt auto. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Du kan ställa in hur lång tid som skrivaren ska vänta innan den övergår till energisparläget. Värden: Av, Pa Med hjälp av detta alternativ kan du bestämma huruvida skrivaren skall fortsätta skriva ut när den upptäcker att papperet inte stämmer överens med pappersinställningarna. Av: Om papperet inte överensstämmer med pappersinställningarna visas ett felmeddelande på displayen och skrivaren förblir offline tills du fyllt på rätt sorts papper. Pa: Om fel papperstyp används visas ett felmeddelande. Skrivaren växlar till offline under 30 sekunder och sedan raderas meddelandet automatiskt och utskriften fortsätter. Underhall Rensa install. Med hjälp av det här alternativt kan du underhålla skrivaren. Rengor trumma: Rengör tonerkassettens OPC-trumma och skriver ut ett rengöringsark med tonerrester på. Rengor fuser: Rengör fixeringsenheten inuti skrivaren och skriver ut ett rengöringsark med tonerrester på. Rensa tonermed: Förhindrar att meddelandet Låg tonernivå Byt toner visas på displayen. När du har valt Pa sparas inställningen i minnet för tonerkassetten och den här menyn visas inte längre på menyn Underhall. Liv forb.art.: Med hjälp av det här alternativet kan du kontrollera hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket toner det finns kvar i tonerkassetten Menyn används för att återställa skrivaren till fabriksinställningarna. Hoghojdsjust. Värden: Enkel, Hog, Hogre, Hogsta Du kan optimera utskriftskvaliteten i enlighet med altituden (höghöjdskorrigering). 2.5 <Systeminstallation>

19 Emuleringsmeny Använd menyn 6. Emulering för att konfigurera skrivarens emuleringsspråk. Objekt Punktstorlek Förklaring Värden: 4,00-999,75 (0,25-steg) Objekt Emuleringstyp Förklaring Värden: Auto, PCL, PostScript, HEXDUMP, PS3 När du väljer något av teckensnitten mellan PCL8 och PCL45 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in teckenhöjden. Installning PCL Skrivarspråket definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren. Om du väljer Auto kan skrivaren ändra språk automatiskt. Se följande tabeller om du vill konfigurera egenskaperna för skrivarspråket. I den här menyn görs inställningarna för PCL-emulering. Du kan ställa in teckensnittstyp, symboltyp, rader per sida och teckensnittsstorlek. Objekt Typsnitt Symbol Värden: PCL, PostScript Värden: PCL1-PCL54 Förklaring Du kan välja standardteckensnitt för PCL-emulering. För PCL1 till PCL7 är mellanrummet mellan bokstäverna fast och för PCL8 till PCL45 är mellanrummet mellan bokstäverna i proportion med teckensnittstyp och teckensnittsstorlek. Det går att justera teckensnittsstorleken för PCL1 till PCL7 med alternativet Breddsteg och för PCL8 till PCL45 kan du använda alternativet Punktstorlek. För PCL46 till PCL54 är mellanrummet mellan bokstäverna och teckensnittsstorleken fast. Värden: ROMAN8-PCCYRIL Med hjälp av det här alternativet väljs den symboluppsättning som ska användas vid PCL-emulering. Symbolerna är en samling siffror, märken och specialtecken som används vid utskrift av bokstäver. De tillgängliga symbolerna varierar beroende på typsnittsinställningen. Courier Breddsteg Rader PostScript Med hjälp av detta alternativ kan du kan välja vilken typ av Courier-typsnitt du vill använda. Värden: 0,44-99,99 (0,01-steg) När du väljer något av teckensnitten mellan PCL1 och PCL7 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in antalet tecken som ska skrivas per horisontell tum per utskrift. Standardinställningen 10 är den bästa storleken. Med hjälp av detta alternativ kan du ställa in det vertikala radavståndet från 5 till 128 linjer för standardpappersformatet. Standardantalet linjer kan variera beroende på pappersformat och riktning. I menyn finns menyalternativen för SkrivUt PS-fel. Objekt SkrivUt PS-fel Värden: Regular, Mork Värden: [5-128]:64 Värden: Pa, Av Förklaring Du kan välja huruvida skrivaren skall skriva ut en fellista när ett PS-fel uppstår. Välj Pa för att skriva ut PS 3-emuleringsfel. Om ett fel uppstår avslutas bearbetningen av jobbet, ett felmeddelande skrivs ut och skrivaren tar bort jobbet. Om menyn är inställd på Av tas jobbet bort utan indikation om felet. 2.6 <Systeminstallation>

20 Nätverksmeny I denna meny kan du konfigurera nätverkskortet som är installerat i skrivaren. Du kan återställa nätverkskortet och skriva ut en konfigurationssida. Se sidan 4.1. TCP/IP Objekt EtherTalk Ethernethast. Rensa install. Förklaring Värden: DHCP, BOOTP, Statisk Med hjälp av det här alternativet kan du ställa in TCP/IP-adresser manuellt eller ta emot adresserna från nätverket. DHCP: DHCP-servern tilldelar automatiskt en IP-adress till dig. BOOTP: BOOTP-servern tilldelar automatiskt en IP-adress till dig. Statisk: Du kan ange IP-adress, undernätmask och gateway manuellt. Värden: Av, Pa Med hjälp av det här alternativet kan du välja om du vill använda EtherTalk-protokoll eller inte. Välj Pa för att använda protokollet. Värden: Auto, 10M halv dup., 10M hel dupl., 100M halv du., 100M hel dup. Med hjälp av det här alternativet kan du välja Ethernet-hastighet. Med hjälp av detta alternativ utförs en enkel omstart och nätverkskonfigureringen återställs till fabriksinställningarna. Inställningen aktiveras först efter att du har startat om skrivaren. Ändra språk på displayen Om du vill ändra språket som visas på kontrollpanelen gör du så här: 1 Tryck på Menu tills 5. Systeminst. visas på displayens nedre rad. Tryck sedan på OK. 2 Tryck på piltangenterna tills Sprak visas och tryck på OK. 3 Tryck på piltangenterna för att välja önskat språk och tryck på OK. 4 Tryck på Stop för att återvända till viloläget. Använda tonersparläge I tonersparläget används mindre toner på varje sida. Om du aktiverar detta läge räcker tonerkassetten längre och utskriftskostnaden per sida blir lägre än för utskrifter i normalläget, men samtidigt sänks också utskriftskvaliteten. Inställningen kan inte användas tillsammans med inställningen 1200dpi Bast. Det finns två sätt att aktivera tonersparläget: Använda knappen på kontrollpanelen Tryck på Toner Save på kontrollpanelen. Skrivaren måsta vara i beredskapsläge; Statusindikatorn måste lysa grönt och Redo visas på displayen. Om knappens lampa är tänd är denna funktion aktiv och skrivaren använder mindre toner för att skriva ut en sida. Om knappens bakgrundbelysning inte är tänd är funktionen inte aktiv och skrivaren skriver ut i normalläget. Från programmet du använder Natverksinfo Med hjälp av detta alternativ skrivs en sida som visar dina nätverksinställningar ut. Du kan också ställa in tonersparläget i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. Se Om programvara. Skriva ut en demosida När du har installerat skrivaren bör du skriva ut en demosida så att du ser att skrivaren fungerar ordentligt. Tryck och håll ner Demo i ungefär två sekunder. Eller, 1 Tryck på Menu och sedan på OK när 1. Information visas. 2 Tryck på piltangenterna tills Demosida visas och tryck på OK. 3 Tryck på OK när Ja visas. En demosida skrivs ut. 2.7 <Systeminstallation>

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

X560n. Användarhandbok

X560n. Användarhandbok X560n Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval.

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval. Hjälpguide Sidan 1 av 1 Hjälpguide Snabbreferenssidorna Övriga tillgängliga snabbreferenssidor är: Guide för färgkvalitet Guide för utskrift Guide för anslutning Guide för utskriftsmedia Guide för att

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Användarhandbok för Macintosh Guide

Användarhandbok för Macintosh Guide Användarhandbok för Macintosh Guide Innehållsförteckning Allmänt om utskrift.................................3 Knappar och lampor..................................................... 3 Pappersfack.............................................................

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows

HP Deskjet D5500 Printer series. Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Hjälp för Windows HP Deskjet D5500 Printer series Innehåll 1 Hur gör jag?...3 2 Slutföra installationen av HP-skrivare Trådlös anslutning med installation med en knapptryckning

Läs mer