SP 5100N. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP 5100N. Bruksanvisning"

Transkript

1 SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen innan du använder maskinen.

2 Innehållet i denna bruksanvisning återges med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande. I intet fall kan företaget hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella skador, eller följdskador som kan uppstå i samband med hanteringen eller användandet av utrustningen. Copyright Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör företaget Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP och Windows 2003 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe System, Inc. UFST och MicroType är registrerade varumärken som tillhör Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

3 INNEHÅLL 1. Introduktion Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Systeminstallation Använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Programöversikt Levererad programvara Skrivardrivrutinens egenskaper Systemkrav Nätverksinstallation Introduktion Operativsystem som stöds Konfigurera TCP/IP Konfigurera EtherTalk Ställa in Ethernet-hastighet Återställa nätverkskonfigurationen Skriva ut en sida med nätverkskonfigurationen Ladda utskriftsmaterial Välja utskriftsmedia Fylla på papper Välj ett utmatningsfack Grundläggande om utskrift Skriva ut ett dokument Avbryta en utskrift Förbrukningsartiklar och tillbehör Tonerkassetter Tillbehör Underhåll Skriva ut informationssidor Rengöra skrivaren Underhålla tonerkassetten Reservdelar

4 9. Felsökning Åtgärda pappersstopp Checklista för felsökning Förstå indikatorn Förstå meddelandena på displayen Meddelanden om tonerkassetter Åtgärda allmänna utskriftsproblem Åtgärda problem med utskriftskvalitet Vanliga Windowsproblem Vanliga PostScriptproblem Vanliga Macintoshproblem Installera tillbehör Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör Installera en DIMM-minnesmodul (dual in-line memory) Använda hårddisken Specifikationer Skrivarspecifikationer

5 Säkerhetsinformation När du använder maskinen ska du alltid följa dessa säkerhetsåtgärder. Säkerhet vid användning I bruksanvisningen används följande viktiga symboler: VARNING: Visar en potentiellt farlig situation som, om instruktionerna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada. VAR FÖRSIKTIG: Antyder en potentiellt farlig situation som, om anvisningarna inte följs, kan orsaka mindre eller måttlig personlig eller materiell skada. VARNING: Koppla ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om nätsladden eller kontakten blir utsliten eller skadad på annat sätt. För att undvika farliga elektriska stötar eller exponering för laserstrålning ska du inte ta bort några andra luckor eller skruvar än de som specificeras i denna bruksanvisning. Stäng av strömmen och dra ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om något av följande inträffar: Du spiller något i maskinen. Du misstänker att maskinen behöver repareras eller underhållas. Maskinens ytterhölje har skadats. Bränn inte upp använd toner eller tonerbehållare. Tonerdamm kan antändas när det utsätts för öppen låga. Kassering kan ske vid en auktoriserad återförsäljare. Kassera använda tonerbehållare i enlighet med lokala föreskrifter. Se till att maskinen inte utsätts för brännbara vätskor, gaser och aerosoler. Det finns annars risk för brand eller elektriska stötar. Maskinen ska endast anslutas till den strömkälla som beskrivs på insidan av bruksanvisningens framsida. Koppla in strömkabeln direkt i ett vägguttag och använd inte en förlängningssladd. Du ska inte skada, förstöra eller göra några ändringar av nätsladden. Placera inte tunga föremål på sladden. Dra inte hårt i den eller böj den mer än nödvändigt. Det kan ge upphov till en elchock eller brand. Om nätsladden är skadad (höljet är avskalat, frånslutning sker, o.s.v.) kontaktar du din servicerepresentant för att byta ut den mot en ny. Om du använder maskinen med en skadad nätsladd finns risk för elchock eller brand. i

6 VAR FÖRSIKTIG: Skydda maskinen från dimma eller fuktig väderlek som regn och snö. Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar maskinen. När du flyttar maskinen ska du vara noga med att inte skada nätsladden under maskinen. Innan du flyttar maskinen ska du vara noga med att frånsluta alla externa anslutningar, särskilt nätsladden från vägguttaget. En skadad nätsladd utgör en risk för brand och elchock. När du drar ut nätkontakten ur vägguttaget, ska du alltid dra i kontakten (inte i sladden). Dra i själva kontakten för att frånsluta nätsladden. Dra inte i själva sladden. Om du drar i sladden riskera du att den skadas med risk för brand och elchock som resultat. Av säkerhetsskäl är det lämpligt att dra ur nätsladden ur vägguttaget om maskinen inte används under en längre period, t.ex. semestrar. Var noga med att inte gem, pappersklämmor eller andra små metallföremål faller ner i maskinen. Förvara toner (använd eller oanvänd) utom räckhåll för barn. Var försiktig så att du inte skär dig på skarpa kanter när du sträcker dig in i maskinen för att ta bort papper som fastnat eller original. Av miljöskäl ska du inte kassera maskinen eller utgånget förbrukningsmaterial på ställen för insamling av hushållsavfall. Kassering kan ske vid en auktoriserad återförsäljare. Maskinens insida kan bli mycket varm. Rör inga delar med varningsetiketten "hot surface" (het yta). Du riskerar annars att skada dig. Maskinens fixeringsområden kan bli mycket varmt. Var försiktig när du tar bort papper som fastnat. Se till att maskinen inte utsätts för fukt och damm. Annars finns risk för att brand eller elektriska stötar uppstår. Placera inte maskinen på ett instabilt eller lutande underlag. Om den tippar finns risk för skada. Använd inte aluminiumfolie, karbonpapper, eller liknande ledande papper för att undvika brand eller maskinfel. Kontrollera att rummet när maskinen används är välventilerat och rymligt. God ventilation är särskilt viktigt när maskinen används mycket. Öppna inte tonerkassetterna med våld. Toner kan spillas på händer och kläder och kan möjligen orsaka att du oavsiktligt får i dig toner. Om toner eller använd toner inandas ska du gurgla med mycket vatten och ta dig till en plats där du kan andas in frisk luft. Kontakta läkare vid behov. Om du får toner eller använd toner i ögonen ska du omedelbart skölja dem med mycket vatten. Kontakta läkare vid behov. Om du sväljer toner eller använd toner ska du späda ut den genom att dricka mycket vatten. Kontakta läkare vid behov. Undvik att få toner på kläderna eller huden när du åtgärdar ett pappersstopp eller byter tonerkassett. Om huden kommer i kontakt med toner eller ska du tvätta det aktuella området ordentligt med tvål och vatten. Om du får toner på kläderna ska du tvätta dem med kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget och gör det omöjligt att ta bort fläcken. VAR FÖRSIKTIG: Titta inte in i lampan eftersom ögonen kan skadas. Var noga med att inte klämma eller skada fingrarna när du fyller på papper. Vid användning snurrar valsarna som förflyttar papper och original. Säkerhetsutrustning har installerats så att maskinen kan användas säkert. Var ändå försiktigt så att du inte rör vid valsarna vid användning. Det finns risk för skada. Brand och maskinskada kan uppstå om mycket damm samlas inuti maskinen. Kontakta din servicerepresentant om du vill ha information om och kostnad för rengöring av maskinens insida. Om du måste flytta maskinen när tillbehörskassetten är monterad ska du inte trycka på huvudenhetens övre del. Om du gör det finns det risk för att tillbehörskassetten lossnar och skada kan därmed uppstå. Innan du flyttar maskinen ska du vara noga med att dra ut de fyra handtagen helt. Om inte finns det risk för skada. När du har flyttat maskinen placeras de fyra handtagen i sina ursprungliga lägen. När du har flyttat maskinen aktiverar du hjulspärrarna så att maskinen fixeras på plats. Det finns annars risk för att maskinen flyttar sig eller faller med skada som resultat. Strömförsörjning Vägguttaget ska finnas nära apparaten och ska vara lättåtkomligt. Lasersäkerhet: Denna apparat är en klass 1 laserenhet. Utrustningen innehåller en 15 milliwatt, 788 nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Följande märkning finns på insidan av utrustningens främre lucka. Var försiktig: Användning av reglage eller justeringar eller prestandaändringar utöver de som specificeras i bruksanvisningen kan resultera i exponering för skadlig laserstrålning. För Nordamerika Lasersäkerhet: Denna utrustning överensstämmer med kraven i 21 CFR underkapitel J för klass 1 laserprodukter. Utrustningen innehåller en 15 milliwatt, 788 nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Var försiktig: Användning av reglage eller justeringar eller prestandaändringar utöver de som specificeras i bruksanvisningen kan resultera i exponering för skadlig laserstrålning. ii

7 Plats för etiketter och kontrollstämplar för och VAR FÖRSIKTIG VARNING Denna maskin har etiketter för VARNING och VAR FÖRSIKTIG på de platser som visas nedan. Av säkerhetsskäl ska du följa instruktionerna om hur du ska hantera maskinen enligt anvisningarna. Spara energi Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi och minskar energiförbrukningen när maskinen inte används aktivt. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Återvinning Återvinn eller kasta produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Användarinformation om elektrisk & elektronisk utrustning * Denna etikett finns på heta ytor. Var försiktig så att du inte vidrör dessa ytor. I enlighet med IEC använder denna maskin följande symboler för nätströmbrytaren: betyder PÅ betyder AV Information om spårning via CE-märkning (Endast för EU-länder) Tillverkare: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Auktoriserad representant: RICOH EUROPE B.V. Prof. W.H. Keesomlaan DJ Amstelveen The Netherlands * Användare i EU, Schweiz och Norge Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och är utformade för att underlätta återvinning. Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med symbolen nedan. Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållssopor. Den måste kasseras separat via lämpliga återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga. Genom att följa dessa instruktioner tillförsäkrar du att produkten hanteras korrekt och hjälper till att minska eventuell inverkan på miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå på grund av olämplig hantering. Återvinning av produkter hjälper till att bevara naturresurser och skyddar miljön. Om du vill ha ytterligare information om insamling och återvinningssystem för produkten kontaktar du butiken där du köpte den, din lokala återförsäljare eller sälj/servicerepresentant. Alla andra användare Om du vill kassera produkten kontaktar du lokala myndigheter, butiken där du köpte den, din lokala återförsäljare eller sälj/servicerepresentant. iii

8 Anmärkning för användare i USA Anmärkning: Utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är fastställda i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens då utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Om utrustningen används i bostadsområden ger den förmodligen upphov till grava störningar, och då måste du komma till rätta med det på egen bekostnad. Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte längre får använda apparaten. Anmärkning för användare i Kanada Denna Klass A digitala utrustning stämmer överens med Canadian ICES-003. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten. iv

9 1 Introduktion Gratulerar till köpet av din skrivare! Kapitlet innehåller: Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Specialfunktioner Din nya skrivare är utrustad med flera specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan: Skriva ut med hög hastighet och utmärkt kvalitet Du kan skriva ut med upp till x dpi effektiv utmatning. Se Om programvara. Skrivaren kan skriva ut i A4-storlek med upp till 43 sidor per minut och i Letter-storlek med upp till 45 sidor per minut. Vid duplex-utskrift kan skrivaren skriva ut i A4-storlek med upp till 29 bilder per minut och i Letter-storlek med upp till 30 bilder per minut. Flexibel pappershantering Med multikassetten kan du skriva ut brevhuvuden, kuvert, etiketter, OH-film, material med anpassat format, vykort och tjockt papper. Multikassetten rymmer upp till 100 ark vanligt papper. Standardkassett 1 för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Tillbehörskassetten för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Du kan installera upp till 3 tillbehörskassetter. Det finns två utmatningsfack. Välj mellan det övre utmatningsfacket (texten nedåt) eller det bakre utmatningsfacket (texten uppåt), efter behov. En rak pappersbana från multikassetten till den bakre luckan. Skapa professionella dokument Skriva ut vattenstämplar. Du kan anpassa dina dokument med ord som "Konfidentiellt". Se Om programvara. Skriva ut affischer. Texten och bilderna på varje sida i dokumentet förstoras och skrivs ut över sidan och kan sedan tejpas ihop till en affisch. Se Om programvara. 1.1 <Introduktion>

10 Spara tid och pengar Du kan använda skrivarens tonersparläge för att spara toner. Se sidan Du kan skriva ut på båda sidorna av papperet för att spara papper (dubbelsidig utskrift) om 3 4 du installerar duplexenheten (tillbehör). Du kan skriva ut flera sidor på ett enda pappersark och på det sättet spara papper (N-uppåtvänd utskrift). Se Om programvara. Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud med vanligt papper. Se Om programvara. Skrivaren sparar automatiskt ström genom att avsevärt minska effektåtgången när den inte används. Utöka skrivarens kapacitet Skrivaren har 128 MB minne vilket kan utökas till 512 MB. Se sidan Med ett Nätverkskort kan du skriva ut via ett nätverk. Du kan utrusta skrivaren med tillbehörskassetter för 500 ark (tillbehör). Tack vare dessa kassetter slipper du fylla på papper i skrivaren så ofta. Med PostScript 3-emulering* (PS) kan du skriva ut PS-filer. Använda hårddisken (tillbehör) Du kan installera en hårddisk (tillbehör) på skrivaren. Hårddisken på 40 GB kan lagra data från datorn i utskriftskön. Detta minskar datorns arbetsbelastning. Du kan också använda olika utskriftsegenskaper, t.ex. spara ett jobb på hårddisken, korrekturläsa ett jobb och skriva ut privata dokument. Du kan organisera skrivarjobben i utskriftskön från skrivarens hårddisk. Se sidan Att skriva ut från olika plattformar Du kan skriva ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003. Skrivaren är kompatibel med Macintosh. Skrivaren är utrustad med både parallell- och USB-gränssnitt. Du kan också använda ett nätverkskort. Skrivaren levereras med ett inbyggt nätverkskort, 10/100 Base TX. Skrivarfunktioner I tabellen nedan visas en allmän översikt av de funktioner som stöds av din skrivare. (I: Installerad, T: Tillbehör) Funktioner IEEE 1284 Parallell SP 5100N I * Zoran IPS-emulering är kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Med ensamrätt. Zoran, Zorans logotyp IPS/PS3 och OneImage är varumärken som tillhör Zoran Corporation. * 136 PS3-teckensnitt Innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. USB 2.0 Nätverksgränssnitt (Ethernet 10/100 Base TX) Hårddisk PostScript*-emulering Duplex-enhet Tillbehörskassett 2 Tillbehörskassett 3 Tillbehörskassett 4 I I T I T T T T 1.2 <Introduktion>

11 Skrivaröversikt Vy framifrån Vy bakifrån * Bilden ovan visar en SP 5100N med alla tillgängliga tillbehör. 1 strömbrytare 5 parallellport 2 bakre lucka 6 USB-port 3 duplex-enhet 7 nätverksport 4 strömkontakt * Bilden ovan visar en SP 5100N med alla tillgängliga tillbehör. 1 utmatningsfack 8 handtag 2 kontrollpanel 9 pappersnivåindikator 3 lucka till systemkortet 10 multikassett 4 kassett 1 11 övre lucka 5 tillbehörskassett 2 12 utmatningsstöd 6 tillbehörskassett 3 13 pappersbreddstöd för multikassetten 7 tillbehörskassett 4 14 förlängare för multikassetten 1.3 <Introduktion>

12 Översikt över kontrollpanel Hitta mer information Du hittar information om att ställa in eller använda skrivaren från följande källor, antingen utskrivna eller på skärmen. Kort installationsanvisning Ger information om hur du ställer in skrivaren. Var noga med att följa instruktionerna så att du kan börja använda skrivaren. 1 Menu: Aktiverar menyläge och bläddrar igenom tillgängliga menyer. 2 Piltangenter: Bläddra igenom de tillgängliga alternativen i den valda menyn och öka eller minska värdena. 3 OK: Bekräfta det val som visas på menyn. 4 Back: Återgå till den övre menynivån. 5 Toner Save: Låter dig spara toner genom att använda mindre toner vid utskrift. 6 Demo: Skriver ut en demosida. 7 Stop: Avsluta ett jobb när som helst. 8 Status: Visar skrivarens status. Se sidan 9.6. Användarhandbok online Hjälp om drivrutin till skrivare Steg för steg-instruktioner som visar hur du använder skrivarens alla funktioner. Bruksanvisningen innehåller också information om underhåll av skrivaren, felsökning och installation av tillbehör. Bruksanvisningen innehåller också Användarhandbok för nätverksskrivare och Om programvara. Användarhandbok för nätverksskrivare innehåller information om hur du installerar och ansluter skrivaren till ett nätverk. Om Programvara innehåller information om hur du skriver ut dokument på skrivaren med olika operativsystem och hur du använder verktygsprogrammen som levererades med skrivaren. Observera Du hittar bruksanvisningen på andra språk i mappen Manual på CD-skivan med skrivardrivrutiner. Ger hjälpinformation om skrivardrivrutinens egenskaper och anvisningar för att ställa in funktioner för utskrift. Klicka på Hjälp i dialogrutan på sidan skrivaregenskaper för att komma till hjälpfunktionen för skrivardrivrutinen. 1.4 <Introduktion>

13 Välja placering Välj en plan och stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna luckor och kassetter. Området ska vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Placera inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Fritt avstånd Framtill: 482,6 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna och ta bort kassetterna) Baktill: 320 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna den bakre luckan eller duplexenheten) Höger: 100 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna luckan till kontrollpanelen) Vänster: 100 mm (tillräckligt utrymme för god ventilation) 1.5 <Introduktion>

14 2 Systeminstallation I kapitlet visas menyer som du kan ställa in, och enkla inställningar för skrivaren beskrivs. Kapitlet innehåller: Använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Använda kontrollpanelens menyer Det finns flera menyer som gör det lätt för dig att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet i nästa kolumn visar menyerna och alla de menyalternativ som finns tillgängliga i var och en av dem. Objekten i varje meny och de alternativ du kan välja mellan beskrivs mer utförligt i tabellerna med början på sidan 2.2. Öppna kontrollpanelens menyer Du kan styra din skrivare från skrivarens kontrollpanel. Du kan också ställa in menyerna på kontrollpanelen medan skrivaren används. 1 Tryck på Menu tills önskad meny visas på displayens nedre rad och tryck sedan på OK. 2 Tryck på piltangenterna tills önskat menyobjekt visas och tryck sedan på OK. 3 Om menyn har undermenyer upprepar du steg 2. 4 Tryck på piltangenterna för att komma till önskat inställningsalternativ eller värde. 5 Tryck på OK för att spara ditt val. En asterisk (*) visas bredvid valet på displayen för att visa att detta nu är standardinställningen. 6 Tryck på Stop för att återvända till viloläget. Observera Utskriftsinställningar som gjorts i skrivardrivrutinen för en ansluten dator åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. 2.1 <Systeminstallation>

15 Menyöversikt Kontrollpanelens menyer används för att konfigurera skrivaren. På kontrollpanelen har du tillgång till följande menyer. Menyerna med bokstäver i färg visas endast om tillbehör har installerats. 0. Jobbhanter. a (Se sidan 10.5.) Aktivt jobb Lagra jobb 1. Information (Se sidan 2.2.) Menykarta Konfigurering Demosida Lagrade jobb a Utskriftsinfo a Jobbet färdigt a PCL-teckensn. PS3-teck.lista Observera Standardinställningar och tillgängliga värden för din skrivare kan vara annorlunda jämfört med dem i bruksanvisningen. Meny för jobbhantering Den här menyn är tillgänglig om en extra hårddisk har installerats. Objekt Aktivt jobb Lagra jobb Menyn Information Förklaring Menyn visar de utskriftsjobb som väntar på att skrivas ut. Se sidan Menyn visar de utskriftsjobb som lagrats på den installerade hårddisken. Se sidan Papper (Se sidan 2.4.) Kopior Pappersformat Pappertyp Papperskalla Kassettlankn. 2. Layout (Se sidan 2.3.) Riktning Simplexmarg. Duplex b Duplexmarginal b Med hjälp av den här menyn kan du skriva ut skrivarinfosidor som innehåller information om skrivaren och dess konfigurering. Objekt Menykarta Förklaring Menykartan visar layout och aktuella inställningar för kontrollpanelens menyobjekt. 4. Grafik (Se sidan 2.4.) Upplosning Svarta 7. Natverk (Se sidan 2.7.) TCP/IP EtherTalk Ethernethast. Rensa install. Natverksinfo 5. Systeminst. (Se sidan 2.5.) Datum & Tid a Mallmeny a Välj mall a Sprak Energisparlage Fortsatt auto. Hoghojdsjust. Auto. radretur Timeout jobb Underhall Rensa install. 6. Emulering (Se sidan 2.6.) Emuleringstyp Installning a. Tillgänglig med en extra hårddisk (tillbehör). b. Tillgänglig om en duplexenhet (tillbehör) har installerats. Konfigurering Demosida Lagrade jobb Utskriftsinfo Jobbet färdigt PCL-teckensn. PS3-teck.lista Konfigureringssidan visar skrivarens aktuella konfigurering. Med hjälp av demosidan kan du kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt. Se sidan 2.7. Sidan med lagrade jobb visar utskriftslistan som lagras på den extra hårddisken. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Användarlistan visar antalet sidor som skrivits ut av en person eller en grupp. Sidan kan användas för kostnadsberäkningar. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Färdiga jobbsidan visar listan med färdiga utskriftsjobb. Listan innehåller upp till 50 filer från de senast utskriftsjobben. Listan med exempel på teckensnitt visar de teckensnitt som finns tillgängliga för det valda språket. 2.2 <Systeminstallation>

16 Menyn Layout Använd menyn 2. Layout för att definiera alla inställningar som refererar till utskriftens utseende. Duplex Objekt Förklaring Värden: Av, Langsida, Kortsida Objekt Riktning Förklaring Värden: Portratt, Landskap Välj standardriktning för bilder som skrivs ut på en sida. Om du vill skriva ut på papperets båda sidor väljer du bindningssida enligt följande. Langsida: Viks på långsidan. Kortsida: Viks på kortsidan Simplexmarg. Porträtt Landskap Värden: Ovre marginal: 0, Vanster marg.: 0 Långsida i porträttformat 2 Långsida i landskapsformat Ställ in marginalerna för utskriftsmaterialet för enkelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0 och 6,5 mm. 3 5 Kortsida i porträttformat Kortsida i landskapsformat Välj Av för att skriva ut på en sida av papperet. Observera Menyalternativet är tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. Duplexmarginal Värden: Ovre marginal/vanster marg.: 5,0, Bind. Kortsid/Bind. Langsid: 0 I den här menyn kan du ställa in marginalerna för dubbelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Bind. Kortsid: Ställ in den nedre marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Bind. Langsid: Ställ in den högra marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Observera Menyalternativet är tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. 2.3 <Systeminstallation>

17 Menyn Papper Använd menyn 3. Papper för att definiera alla inställningar som relaterar till utskriftsmaterial, t.ex. inmatning och utmatning av papper, och format och typ för det utskriftsmaterial du använder i skrivaren. Kopior Objekt Pappersformat Pappertyp Värden: Förklaring Ställ in standardvärdet för antal kopior genom att välja en siffra mellan 1 och 999. Värden: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, Nr. 10 Env, Monarchkuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, US Folio, Oficio, Anpas. papper De tillgängliga alternativen kan variera beroende på papperskälla eller duplexinställning. Välj det pappersformat som för tillfället finns i kassetten. Värden: Vanl. papper, Bond, OH-ark, Kuvert, Etiketter, Kortpapper, Fortryckt, Fargat papper, Tjockt, Tunt Välj den papperstyp som för tillfället finns i kassetten. Grafikmeny Använd menyn 4. Grafik för att ändra de inställningar som påverkar utskriftskvaliteten av bilder och tecken. Objekt Upplosning Svarta Förklaring Värden: 600dpi Normal, 1200dpi Bast Ange antalet punkter per tum (dpi). Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. Om dina utskriftsjobb i huvudsak innehåller text väljer du 600dpi Normal för högsta utskriftskvalitet. Välj 1200dpi Bast när dina jobb innehåller bitmapsbilder, t.ex. skannade foton eller grafik som visas bättre med skarpare linjer. Värden: Normal, Ljus, Mork Du kan göra utskriften på sidan ljusare eller mörkare genom att ändra inställningen för tonertäthet. Inställningen Normal ger vanligtvis det bästa resultatet. Använd tonertäthetsinställningen Ljus för att spara toner. Papperskalla Värden: Papperskassett 1, Kassett 2, Kassett 3, Kassett 4, Multikassett, Manuell kass., Auto Välj den kassett du vill använda. Om du väljer Auto bestämmer skrivaren källan automatiskt. Välj Multikassett eller Manuell kass. för att använda multikassetten. Om du väljer Manuell kass. måste du trycka på OK varje gång du skriver ut en sida. Kassett 2, Kassett 3, eller Kassett 4 är endast tillgängliga när motsvarande kassett är installerad. Kassettlankn. Värden: Av, Pa Om du väljer ett annat värde än Auto för Papperskalla och den valda kassetten är tom kan du ställa in skrivaren automatiskt så att den skriver ut från andra kassetter. Om menyalternativet är inställt på Av lyser standardindikatorn rött och skrivaren kommer inte att skriva ut förrän du fyller på papper i den aktuella kassetten. 2.4 <Systeminstallation>

18 Systeminstallationsmeny Använd menyn 5. Systeminst. för att konfigurera skrivarens olika funktioner. Objekt Auto. radretur Värden: LF, LF+CR Förklaring Objekt Datum & Tid Mallmeny Välj mall Se sidan 10.5 och Förklaring Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Med hjälp av detta alternativ kan du lägga till vagnretur till varje radmatning. Se följande exempel: AA BB CC AA BB CC Sprak Värden: English, FRANCAIS, Espanol, Portugues E., Portugues B., Deutsch, Italiano... Inställningen bestämmer vilket språk som visas på kontrollpanelens display och vid utskrift av information. Timeout jobb LF LF+CR Värden: [0-1800] sek:15 Du kan ställa in hur lång tid skrivaren ska vänta innan den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte slutar med kommandot att skriva ut sidan. Energisparlage Värden: [ 5 ] min, [ 10 ] min, [ 15 ] min, [ 30 ] min, [ 60 ] min, [ 120 ] min Vid Tid för första sidan skrivs sidan ut till skrivarbufferten. Fortsatt auto. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Du kan ställa in hur lång tid som skrivaren ska vänta innan den övergår till energisparläget. Värden: Av, Pa Med hjälp av detta alternativ kan du bestämma huruvida skrivaren skall fortsätta skriva ut när den upptäcker att papperet inte stämmer överens med pappersinställningarna. Av: Om papperet inte överensstämmer med pappersinställningarna visas ett felmeddelande på displayen och skrivaren förblir offline tills du fyllt på rätt sorts papper. Pa: Om fel papperstyp används visas ett felmeddelande. Skrivaren växlar till offline under 30 sekunder och sedan raderas meddelandet automatiskt och utskriften fortsätter. Underhall Rensa install. Med hjälp av det här alternativt kan du underhålla skrivaren. Rengor trumma: Rengör tonerkassettens OPC-trumma och skriver ut ett rengöringsark med tonerrester på. Rengor fuser: Rengör fixeringsenheten inuti skrivaren och skriver ut ett rengöringsark med tonerrester på. Rensa tonermed: Förhindrar att meddelandet Låg tonernivå Byt toner visas på displayen. När du har valt Pa sparas inställningen i minnet för tonerkassetten och den här menyn visas inte längre på menyn Underhall. Liv forb.art.: Med hjälp av det här alternativet kan du kontrollera hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket toner det finns kvar i tonerkassetten Menyn används för att återställa skrivaren till fabriksinställningarna. Hoghojdsjust. Värden: Enkel, Hog, Hogre, Hogsta Du kan optimera utskriftskvaliteten i enlighet med altituden (höghöjdskorrigering). 2.5 <Systeminstallation>

19 Emuleringsmeny Använd menyn 6. Emulering för att konfigurera skrivarens emuleringsspråk. Objekt Punktstorlek Förklaring Värden: 4,00-999,75 (0,25-steg) Objekt Emuleringstyp Förklaring Värden: Auto, PCL, PostScript, HEXDUMP, PS3 När du väljer något av teckensnitten mellan PCL8 och PCL45 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in teckenhöjden. Installning PCL Skrivarspråket definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren. Om du väljer Auto kan skrivaren ändra språk automatiskt. Se följande tabeller om du vill konfigurera egenskaperna för skrivarspråket. I den här menyn görs inställningarna för PCL-emulering. Du kan ställa in teckensnittstyp, symboltyp, rader per sida och teckensnittsstorlek. Objekt Typsnitt Symbol Värden: PCL, PostScript Värden: PCL1-PCL54 Förklaring Du kan välja standardteckensnitt för PCL-emulering. För PCL1 till PCL7 är mellanrummet mellan bokstäverna fast och för PCL8 till PCL45 är mellanrummet mellan bokstäverna i proportion med teckensnittstyp och teckensnittsstorlek. Det går att justera teckensnittsstorleken för PCL1 till PCL7 med alternativet Breddsteg och för PCL8 till PCL45 kan du använda alternativet Punktstorlek. För PCL46 till PCL54 är mellanrummet mellan bokstäverna och teckensnittsstorleken fast. Värden: ROMAN8-PCCYRIL Med hjälp av det här alternativet väljs den symboluppsättning som ska användas vid PCL-emulering. Symbolerna är en samling siffror, märken och specialtecken som används vid utskrift av bokstäver. De tillgängliga symbolerna varierar beroende på typsnittsinställningen. Courier Breddsteg Rader PostScript Med hjälp av detta alternativ kan du kan välja vilken typ av Courier-typsnitt du vill använda. Värden: 0,44-99,99 (0,01-steg) När du väljer något av teckensnitten mellan PCL1 och PCL7 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in antalet tecken som ska skrivas per horisontell tum per utskrift. Standardinställningen 10 är den bästa storleken. Med hjälp av detta alternativ kan du ställa in det vertikala radavståndet från 5 till 128 linjer för standardpappersformatet. Standardantalet linjer kan variera beroende på pappersformat och riktning. I menyn finns menyalternativen för SkrivUt PS-fel. Objekt SkrivUt PS-fel Värden: Regular, Mork Värden: [5-128]:64 Värden: Pa, Av Förklaring Du kan välja huruvida skrivaren skall skriva ut en fellista när ett PS-fel uppstår. Välj Pa för att skriva ut PS 3-emuleringsfel. Om ett fel uppstår avslutas bearbetningen av jobbet, ett felmeddelande skrivs ut och skrivaren tar bort jobbet. Om menyn är inställd på Av tas jobbet bort utan indikation om felet. 2.6 <Systeminstallation>

20 Nätverksmeny I denna meny kan du konfigurera nätverkskortet som är installerat i skrivaren. Du kan återställa nätverkskortet och skriva ut en konfigurationssida. Se sidan 4.1. TCP/IP Objekt EtherTalk Ethernethast. Rensa install. Förklaring Värden: DHCP, BOOTP, Statisk Med hjälp av det här alternativet kan du ställa in TCP/IP-adresser manuellt eller ta emot adresserna från nätverket. DHCP: DHCP-servern tilldelar automatiskt en IP-adress till dig. BOOTP: BOOTP-servern tilldelar automatiskt en IP-adress till dig. Statisk: Du kan ange IP-adress, undernätmask och gateway manuellt. Värden: Av, Pa Med hjälp av det här alternativet kan du välja om du vill använda EtherTalk-protokoll eller inte. Välj Pa för att använda protokollet. Värden: Auto, 10M halv dup., 10M hel dupl., 100M halv du., 100M hel dup. Med hjälp av det här alternativet kan du välja Ethernet-hastighet. Med hjälp av detta alternativ utförs en enkel omstart och nätverkskonfigureringen återställs till fabriksinställningarna. Inställningen aktiveras först efter att du har startat om skrivaren. Ändra språk på displayen Om du vill ändra språket som visas på kontrollpanelen gör du så här: 1 Tryck på Menu tills 5. Systeminst. visas på displayens nedre rad. Tryck sedan på OK. 2 Tryck på piltangenterna tills Sprak visas och tryck på OK. 3 Tryck på piltangenterna för att välja önskat språk och tryck på OK. 4 Tryck på Stop för att återvända till viloläget. Använda tonersparläge I tonersparläget används mindre toner på varje sida. Om du aktiverar detta läge räcker tonerkassetten längre och utskriftskostnaden per sida blir lägre än för utskrifter i normalläget, men samtidigt sänks också utskriftskvaliteten. Inställningen kan inte användas tillsammans med inställningen 1200dpi Bast. Det finns två sätt att aktivera tonersparläget: Använda knappen på kontrollpanelen Tryck på Toner Save på kontrollpanelen. Skrivaren måsta vara i beredskapsläge; Statusindikatorn måste lysa grönt och Redo visas på displayen. Om knappens lampa är tänd är denna funktion aktiv och skrivaren använder mindre toner för att skriva ut en sida. Om knappens bakgrundbelysning inte är tänd är funktionen inte aktiv och skrivaren skriver ut i normalläget. Från programmet du använder Natverksinfo Med hjälp av detta alternativ skrivs en sida som visar dina nätverksinställningar ut. Du kan också ställa in tonersparläget i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. Se Om programvara. Skriva ut en demosida När du har installerat skrivaren bör du skriva ut en demosida så att du ser att skrivaren fungerar ordentligt. Tryck och håll ner Demo i ungefär två sekunder. Eller, 1 Tryck på Menu och sedan på OK när 1. Information visas. 2 Tryck på piltangenterna tills Demosida visas och tryck på OK. 3 Tryck på OK när Ja visas. En demosida skrivs ut. 2.7 <Systeminstallation>

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

contact SAMSUNG worldwide

contact SAMSUNG worldwide Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-1640 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786332

Din manual SAMSUNG ML-1640 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786332 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-1640. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

T430. Användarhandbok. www.lexmark.com. Mars 2004

T430. Användarhandbok. www.lexmark.com. Mars 2004 T430 Användarhandbok Mars 2004 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2004 Lexmark International, Inc.

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar.

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Utskriftsguide Sidan 1 av 5 Utskriftsguide Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Fylla på papper Allmänna riktlinjer Fyll

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Multifunktionslaserskrivare

Multifunktionslaserskrivare Multifunktionslaserskrivare Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok

HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok Copyright-information 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok

HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok Copyright-information 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

HP LaserJet 1020 Användarhandbok

HP LaserJet 1020 Användarhandbok HP LaserJet 1020 Användarhandbok HP LaserJet 1020-skrivare Användarhandbok Copyright-information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 HP Smart Install-installation Produkten använder installationsprogrammet HP Smart Install för Windows operativsystem. Till programvaran används USB-kabeln för att

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade. Denna bruksanvisning är endast avsedd för information. All information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några ändringar, direkta eller

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för papper

Bruksanvisning Handbok för papper Bruksanvisning Handbok för papper Se till att du läser avsnittet Säkerhetsinformation i "Läs detta först" innan du använder maskinen för säker och korrekt användning. INNEHÅLL Inledning...3 1. Papprets

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok

HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskrivare. För användare med nedsatt synförmåga

BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskrivare. För användare med nedsatt synförmåga Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan läsas av text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Administratörens handbok

Administratörens handbok Administratörens handbok Det här dokumentet använder du när du har frågor om Lexmarks skrivare Optra T eller när du råkar ut för problem vid användningen. Dokumentet innehåller information om menyer på

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan läsas av "text-till-tal"-programvaran Screen Reader. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Skrivarminne 1 Skrivaren levereras med minst 64 MB minne. Vill du ta reda på hur mycket minne som är installerat i skrivaren väljer du Skriv ut menyer i Verktygsmenyn. Den totala mängden installerat minne

Läs mer

Lexmark E260, E260d och E260dn:s serier

Lexmark E260, E260d och E260dn:s serier Lexmark E260, E260d och E260dn:s serier Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer