SP 5100N. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP 5100N. Bruksanvisning"

Transkript

1 SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen innan du använder maskinen.

2 Innehållet i denna bruksanvisning återges med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande. I intet fall kan företaget hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella skador, eller följdskador som kan uppstå i samband med hanteringen eller användandet av utrustningen. Copyright Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör företaget Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP och Windows 2003 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe System, Inc. UFST och MicroType är registrerade varumärken som tillhör Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

3 INNEHÅLL 1. Introduktion Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Systeminstallation Använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Programöversikt Levererad programvara Skrivardrivrutinens egenskaper Systemkrav Nätverksinstallation Introduktion Operativsystem som stöds Konfigurera TCP/IP Konfigurera EtherTalk Ställa in Ethernet-hastighet Återställa nätverkskonfigurationen Skriva ut en sida med nätverkskonfigurationen Ladda utskriftsmaterial Välja utskriftsmedia Fylla på papper Välj ett utmatningsfack Grundläggande om utskrift Skriva ut ett dokument Avbryta en utskrift Förbrukningsartiklar och tillbehör Tonerkassetter Tillbehör Underhåll Skriva ut informationssidor Rengöra skrivaren Underhålla tonerkassetten Reservdelar

4 9. Felsökning Åtgärda pappersstopp Checklista för felsökning Förstå indikatorn Förstå meddelandena på displayen Meddelanden om tonerkassetter Åtgärda allmänna utskriftsproblem Åtgärda problem med utskriftskvalitet Vanliga Windowsproblem Vanliga PostScriptproblem Vanliga Macintoshproblem Installera tillbehör Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör Installera en DIMM-minnesmodul (dual in-line memory) Använda hårddisken Specifikationer Skrivarspecifikationer

5 Säkerhetsinformation När du använder maskinen ska du alltid följa dessa säkerhetsåtgärder. Säkerhet vid användning I bruksanvisningen används följande viktiga symboler: VARNING: Visar en potentiellt farlig situation som, om instruktionerna inte följs, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada. VAR FÖRSIKTIG: Antyder en potentiellt farlig situation som, om anvisningarna inte följs, kan orsaka mindre eller måttlig personlig eller materiell skada. VARNING: Koppla ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om nätsladden eller kontakten blir utsliten eller skadad på annat sätt. För att undvika farliga elektriska stötar eller exponering för laserstrålning ska du inte ta bort några andra luckor eller skruvar än de som specificeras i denna bruksanvisning. Stäng av strömmen och dra ur nätkontakten (genom att dra i kontakten, inte i kabeln) om något av följande inträffar: Du spiller något i maskinen. Du misstänker att maskinen behöver repareras eller underhållas. Maskinens ytterhölje har skadats. Bränn inte upp använd toner eller tonerbehållare. Tonerdamm kan antändas när det utsätts för öppen låga. Kassering kan ske vid en auktoriserad återförsäljare. Kassera använda tonerbehållare i enlighet med lokala föreskrifter. Se till att maskinen inte utsätts för brännbara vätskor, gaser och aerosoler. Det finns annars risk för brand eller elektriska stötar. Maskinen ska endast anslutas till den strömkälla som beskrivs på insidan av bruksanvisningens framsida. Koppla in strömkabeln direkt i ett vägguttag och använd inte en förlängningssladd. Du ska inte skada, förstöra eller göra några ändringar av nätsladden. Placera inte tunga föremål på sladden. Dra inte hårt i den eller böj den mer än nödvändigt. Det kan ge upphov till en elchock eller brand. Om nätsladden är skadad (höljet är avskalat, frånslutning sker, o.s.v.) kontaktar du din servicerepresentant för att byta ut den mot en ny. Om du använder maskinen med en skadad nätsladd finns risk för elchock eller brand. i

6 VAR FÖRSIKTIG: Skydda maskinen från dimma eller fuktig väderlek som regn och snö. Dra ur nätsladden ur vägguttaget innan du flyttar maskinen. När du flyttar maskinen ska du vara noga med att inte skada nätsladden under maskinen. Innan du flyttar maskinen ska du vara noga med att frånsluta alla externa anslutningar, särskilt nätsladden från vägguttaget. En skadad nätsladd utgör en risk för brand och elchock. När du drar ut nätkontakten ur vägguttaget, ska du alltid dra i kontakten (inte i sladden). Dra i själva kontakten för att frånsluta nätsladden. Dra inte i själva sladden. Om du drar i sladden riskera du att den skadas med risk för brand och elchock som resultat. Av säkerhetsskäl är det lämpligt att dra ur nätsladden ur vägguttaget om maskinen inte används under en längre period, t.ex. semestrar. Var noga med att inte gem, pappersklämmor eller andra små metallföremål faller ner i maskinen. Förvara toner (använd eller oanvänd) utom räckhåll för barn. Var försiktig så att du inte skär dig på skarpa kanter när du sträcker dig in i maskinen för att ta bort papper som fastnat eller original. Av miljöskäl ska du inte kassera maskinen eller utgånget förbrukningsmaterial på ställen för insamling av hushållsavfall. Kassering kan ske vid en auktoriserad återförsäljare. Maskinens insida kan bli mycket varm. Rör inga delar med varningsetiketten "hot surface" (het yta). Du riskerar annars att skada dig. Maskinens fixeringsområden kan bli mycket varmt. Var försiktig när du tar bort papper som fastnat. Se till att maskinen inte utsätts för fukt och damm. Annars finns risk för att brand eller elektriska stötar uppstår. Placera inte maskinen på ett instabilt eller lutande underlag. Om den tippar finns risk för skada. Använd inte aluminiumfolie, karbonpapper, eller liknande ledande papper för att undvika brand eller maskinfel. Kontrollera att rummet när maskinen används är välventilerat och rymligt. God ventilation är särskilt viktigt när maskinen används mycket. Öppna inte tonerkassetterna med våld. Toner kan spillas på händer och kläder och kan möjligen orsaka att du oavsiktligt får i dig toner. Om toner eller använd toner inandas ska du gurgla med mycket vatten och ta dig till en plats där du kan andas in frisk luft. Kontakta läkare vid behov. Om du får toner eller använd toner i ögonen ska du omedelbart skölja dem med mycket vatten. Kontakta läkare vid behov. Om du sväljer toner eller använd toner ska du späda ut den genom att dricka mycket vatten. Kontakta läkare vid behov. Undvik att få toner på kläderna eller huden när du åtgärdar ett pappersstopp eller byter tonerkassett. Om huden kommer i kontakt med toner eller ska du tvätta det aktuella området ordentligt med tvål och vatten. Om du får toner på kläderna ska du tvätta dem med kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget och gör det omöjligt att ta bort fläcken. VAR FÖRSIKTIG: Titta inte in i lampan eftersom ögonen kan skadas. Var noga med att inte klämma eller skada fingrarna när du fyller på papper. Vid användning snurrar valsarna som förflyttar papper och original. Säkerhetsutrustning har installerats så att maskinen kan användas säkert. Var ändå försiktigt så att du inte rör vid valsarna vid användning. Det finns risk för skada. Brand och maskinskada kan uppstå om mycket damm samlas inuti maskinen. Kontakta din servicerepresentant om du vill ha information om och kostnad för rengöring av maskinens insida. Om du måste flytta maskinen när tillbehörskassetten är monterad ska du inte trycka på huvudenhetens övre del. Om du gör det finns det risk för att tillbehörskassetten lossnar och skada kan därmed uppstå. Innan du flyttar maskinen ska du vara noga med att dra ut de fyra handtagen helt. Om inte finns det risk för skada. När du har flyttat maskinen placeras de fyra handtagen i sina ursprungliga lägen. När du har flyttat maskinen aktiverar du hjulspärrarna så att maskinen fixeras på plats. Det finns annars risk för att maskinen flyttar sig eller faller med skada som resultat. Strömförsörjning Vägguttaget ska finnas nära apparaten och ska vara lättåtkomligt. Lasersäkerhet: Denna apparat är en klass 1 laserenhet. Utrustningen innehåller en 15 milliwatt, 788 nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Följande märkning finns på insidan av utrustningens främre lucka. Var försiktig: Användning av reglage eller justeringar eller prestandaändringar utöver de som specificeras i bruksanvisningen kan resultera i exponering för skadlig laserstrålning. För Nordamerika Lasersäkerhet: Denna utrustning överensstämmer med kraven i 21 CFR underkapitel J för klass 1 laserprodukter. Utrustningen innehåller en 15 milliwatt, 788 nanometer våglängd, AlGaAs laserdiod. Var försiktig: Användning av reglage eller justeringar eller prestandaändringar utöver de som specificeras i bruksanvisningen kan resultera i exponering för skadlig laserstrålning. ii

7 Plats för etiketter och kontrollstämplar för och VAR FÖRSIKTIG VARNING Denna maskin har etiketter för VARNING och VAR FÖRSIKTIG på de platser som visas nedan. Av säkerhetsskäl ska du följa instruktionerna om hur du ska hantera maskinen enligt anvisningarna. Spara energi Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi och minskar energiförbrukningen när maskinen inte används aktivt. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Återvinning Återvinn eller kasta produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Användarinformation om elektrisk & elektronisk utrustning * Denna etikett finns på heta ytor. Var försiktig så att du inte vidrör dessa ytor. I enlighet med IEC använder denna maskin följande symboler för nätströmbrytaren: betyder PÅ betyder AV Information om spårning via CE-märkning (Endast för EU-länder) Tillverkare: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Auktoriserad representant: RICOH EUROPE B.V. Prof. W.H. Keesomlaan DJ Amstelveen The Netherlands * Användare i EU, Schweiz och Norge Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och är utformade för att underlätta återvinning. Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med symbolen nedan. Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållssopor. Den måste kasseras separat via lämpliga återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga. Genom att följa dessa instruktioner tillförsäkrar du att produkten hanteras korrekt och hjälper till att minska eventuell inverkan på miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå på grund av olämplig hantering. Återvinning av produkter hjälper till att bevara naturresurser och skyddar miljön. Om du vill ha ytterligare information om insamling och återvinningssystem för produkten kontaktar du butiken där du köpte den, din lokala återförsäljare eller sälj/servicerepresentant. Alla andra användare Om du vill kassera produkten kontaktar du lokala myndigheter, butiken där du köpte den, din lokala återförsäljare eller sälj/servicerepresentant. iii

8 Anmärkning för användare i USA Anmärkning: Utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en Klass B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är fastställda i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens då utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Om utrustningen används i bostadsområden ger den förmodligen upphov till grava störningar, och då måste du komma till rätta med det på egen bekostnad. Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte längre får använda apparaten. Anmärkning för användare i Kanada Denna Klass A digitala utrustning stämmer överens med Canadian ICES-003. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten. iv

9 1 Introduktion Gratulerar till köpet av din skrivare! Kapitlet innehåller: Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Specialfunktioner Din nya skrivare är utrustad med flera specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan: Skriva ut med hög hastighet och utmärkt kvalitet Du kan skriva ut med upp till x dpi effektiv utmatning. Se Om programvara. Skrivaren kan skriva ut i A4-storlek med upp till 43 sidor per minut och i Letter-storlek med upp till 45 sidor per minut. Vid duplex-utskrift kan skrivaren skriva ut i A4-storlek med upp till 29 bilder per minut och i Letter-storlek med upp till 30 bilder per minut. Flexibel pappershantering Med multikassetten kan du skriva ut brevhuvuden, kuvert, etiketter, OH-film, material med anpassat format, vykort och tjockt papper. Multikassetten rymmer upp till 100 ark vanligt papper. Standardkassett 1 för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Tillbehörskassetten för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Du kan installera upp till 3 tillbehörskassetter. Det finns två utmatningsfack. Välj mellan det övre utmatningsfacket (texten nedåt) eller det bakre utmatningsfacket (texten uppåt), efter behov. En rak pappersbana från multikassetten till den bakre luckan. Skapa professionella dokument Skriva ut vattenstämplar. Du kan anpassa dina dokument med ord som "Konfidentiellt". Se Om programvara. Skriva ut affischer. Texten och bilderna på varje sida i dokumentet förstoras och skrivs ut över sidan och kan sedan tejpas ihop till en affisch. Se Om programvara. 1.1 <Introduktion>

10 Spara tid och pengar Du kan använda skrivarens tonersparläge för att spara toner. Se sidan Du kan skriva ut på båda sidorna av papperet för att spara papper (dubbelsidig utskrift) om 3 4 du installerar duplexenheten (tillbehör). Du kan skriva ut flera sidor på ett enda pappersark och på det sättet spara papper (N-uppåtvänd utskrift). Se Om programvara. Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud med vanligt papper. Se Om programvara. Skrivaren sparar automatiskt ström genom att avsevärt minska effektåtgången när den inte används. Utöka skrivarens kapacitet Skrivaren har 128 MB minne vilket kan utökas till 512 MB. Se sidan Med ett Nätverkskort kan du skriva ut via ett nätverk. Du kan utrusta skrivaren med tillbehörskassetter för 500 ark (tillbehör). Tack vare dessa kassetter slipper du fylla på papper i skrivaren så ofta. Med PostScript 3-emulering* (PS) kan du skriva ut PS-filer. Använda hårddisken (tillbehör) Du kan installera en hårddisk (tillbehör) på skrivaren. Hårddisken på 40 GB kan lagra data från datorn i utskriftskön. Detta minskar datorns arbetsbelastning. Du kan också använda olika utskriftsegenskaper, t.ex. spara ett jobb på hårddisken, korrekturläsa ett jobb och skriva ut privata dokument. Du kan organisera skrivarjobben i utskriftskön från skrivarens hårddisk. Se sidan Att skriva ut från olika plattformar Du kan skriva ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003. Skrivaren är kompatibel med Macintosh. Skrivaren är utrustad med både parallell- och USB-gränssnitt. Du kan också använda ett nätverkskort. Skrivaren levereras med ett inbyggt nätverkskort, 10/100 Base TX. Skrivarfunktioner I tabellen nedan visas en allmän översikt av de funktioner som stöds av din skrivare. (I: Installerad, T: Tillbehör) Funktioner IEEE 1284 Parallell SP 5100N I * Zoran IPS-emulering är kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Med ensamrätt. Zoran, Zorans logotyp IPS/PS3 och OneImage är varumärken som tillhör Zoran Corporation. * 136 PS3-teckensnitt Innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. USB 2.0 Nätverksgränssnitt (Ethernet 10/100 Base TX) Hårddisk PostScript*-emulering Duplex-enhet Tillbehörskassett 2 Tillbehörskassett 3 Tillbehörskassett 4 I I T I T T T T 1.2 <Introduktion>

11 Skrivaröversikt Vy framifrån Vy bakifrån * Bilden ovan visar en SP 5100N med alla tillgängliga tillbehör. 1 strömbrytare 5 parallellport 2 bakre lucka 6 USB-port 3 duplex-enhet 7 nätverksport 4 strömkontakt * Bilden ovan visar en SP 5100N med alla tillgängliga tillbehör. 1 utmatningsfack 8 handtag 2 kontrollpanel 9 pappersnivåindikator 3 lucka till systemkortet 10 multikassett 4 kassett 1 11 övre lucka 5 tillbehörskassett 2 12 utmatningsstöd 6 tillbehörskassett 3 13 pappersbreddstöd för multikassetten 7 tillbehörskassett 4 14 förlängare för multikassetten 1.3 <Introduktion>

12 Översikt över kontrollpanel Hitta mer information Du hittar information om att ställa in eller använda skrivaren från följande källor, antingen utskrivna eller på skärmen. Kort installationsanvisning Ger information om hur du ställer in skrivaren. Var noga med att följa instruktionerna så att du kan börja använda skrivaren. 1 Menu: Aktiverar menyläge och bläddrar igenom tillgängliga menyer. 2 Piltangenter: Bläddra igenom de tillgängliga alternativen i den valda menyn och öka eller minska värdena. 3 OK: Bekräfta det val som visas på menyn. 4 Back: Återgå till den övre menynivån. 5 Toner Save: Låter dig spara toner genom att använda mindre toner vid utskrift. 6 Demo: Skriver ut en demosida. 7 Stop: Avsluta ett jobb när som helst. 8 Status: Visar skrivarens status. Se sidan 9.6. Användarhandbok online Hjälp om drivrutin till skrivare Steg för steg-instruktioner som visar hur du använder skrivarens alla funktioner. Bruksanvisningen innehåller också information om underhåll av skrivaren, felsökning och installation av tillbehör. Bruksanvisningen innehåller också Användarhandbok för nätverksskrivare och Om programvara. Användarhandbok för nätverksskrivare innehåller information om hur du installerar och ansluter skrivaren till ett nätverk. Om Programvara innehåller information om hur du skriver ut dokument på skrivaren med olika operativsystem och hur du använder verktygsprogrammen som levererades med skrivaren. Observera Du hittar bruksanvisningen på andra språk i mappen Manual på CD-skivan med skrivardrivrutiner. Ger hjälpinformation om skrivardrivrutinens egenskaper och anvisningar för att ställa in funktioner för utskrift. Klicka på Hjälp i dialogrutan på sidan skrivaregenskaper för att komma till hjälpfunktionen för skrivardrivrutinen. 1.4 <Introduktion>

13 Välja placering Välj en plan och stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna luckor och kassetter. Området ska vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Placera inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Fritt avstånd Framtill: 482,6 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna och ta bort kassetterna) Baktill: 320 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna den bakre luckan eller duplexenheten) Höger: 100 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna luckan till kontrollpanelen) Vänster: 100 mm (tillräckligt utrymme för god ventilation) 1.5 <Introduktion>

14 2 Systeminstallation I kapitlet visas menyer som du kan ställa in, och enkla inställningar för skrivaren beskrivs. Kapitlet innehåller: Använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Använda kontrollpanelens menyer Det finns flera menyer som gör det lätt för dig att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet i nästa kolumn visar menyerna och alla de menyalternativ som finns tillgängliga i var och en av dem. Objekten i varje meny och de alternativ du kan välja mellan beskrivs mer utförligt i tabellerna med början på sidan 2.2. Öppna kontrollpanelens menyer Du kan styra din skrivare från skrivarens kontrollpanel. Du kan också ställa in menyerna på kontrollpanelen medan skrivaren används. 1 Tryck på Menu tills önskad meny visas på displayens nedre rad och tryck sedan på OK. 2 Tryck på piltangenterna tills önskat menyobjekt visas och tryck sedan på OK. 3 Om menyn har undermenyer upprepar du steg 2. 4 Tryck på piltangenterna för att komma till önskat inställningsalternativ eller värde. 5 Tryck på OK för att spara ditt val. En asterisk (*) visas bredvid valet på displayen för att visa att detta nu är standardinställningen. 6 Tryck på Stop för att återvända till viloläget. Observera Utskriftsinställningar som gjorts i skrivardrivrutinen för en ansluten dator åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. 2.1 <Systeminstallation>

15 Menyöversikt Kontrollpanelens menyer används för att konfigurera skrivaren. På kontrollpanelen har du tillgång till följande menyer. Menyerna med bokstäver i färg visas endast om tillbehör har installerats. 0. Jobbhanter. a (Se sidan 10.5.) Aktivt jobb Lagra jobb 1. Information (Se sidan 2.2.) Menykarta Konfigurering Demosida Lagrade jobb a Utskriftsinfo a Jobbet färdigt a PCL-teckensn. PS3-teck.lista Observera Standardinställningar och tillgängliga värden för din skrivare kan vara annorlunda jämfört med dem i bruksanvisningen. Meny för jobbhantering Den här menyn är tillgänglig om en extra hårddisk har installerats. Objekt Aktivt jobb Lagra jobb Menyn Information Förklaring Menyn visar de utskriftsjobb som väntar på att skrivas ut. Se sidan Menyn visar de utskriftsjobb som lagrats på den installerade hårddisken. Se sidan Papper (Se sidan 2.4.) Kopior Pappersformat Pappertyp Papperskalla Kassettlankn. 2. Layout (Se sidan 2.3.) Riktning Simplexmarg. Duplex b Duplexmarginal b Med hjälp av den här menyn kan du skriva ut skrivarinfosidor som innehåller information om skrivaren och dess konfigurering. Objekt Menykarta Förklaring Menykartan visar layout och aktuella inställningar för kontrollpanelens menyobjekt. 4. Grafik (Se sidan 2.4.) Upplosning Svarta 7. Natverk (Se sidan 2.7.) TCP/IP EtherTalk Ethernethast. Rensa install. Natverksinfo 5. Systeminst. (Se sidan 2.5.) Datum & Tid a Mallmeny a Välj mall a Sprak Energisparlage Fortsatt auto. Hoghojdsjust. Auto. radretur Timeout jobb Underhall Rensa install. 6. Emulering (Se sidan 2.6.) Emuleringstyp Installning a. Tillgänglig med en extra hårddisk (tillbehör). b. Tillgänglig om en duplexenhet (tillbehör) har installerats. Konfigurering Demosida Lagrade jobb Utskriftsinfo Jobbet färdigt PCL-teckensn. PS3-teck.lista Konfigureringssidan visar skrivarens aktuella konfigurering. Med hjälp av demosidan kan du kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt. Se sidan 2.7. Sidan med lagrade jobb visar utskriftslistan som lagras på den extra hårddisken. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Användarlistan visar antalet sidor som skrivits ut av en person eller en grupp. Sidan kan användas för kostnadsberäkningar. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Färdiga jobbsidan visar listan med färdiga utskriftsjobb. Listan innehåller upp till 50 filer från de senast utskriftsjobben. Listan med exempel på teckensnitt visar de teckensnitt som finns tillgängliga för det valda språket. 2.2 <Systeminstallation>

16 Menyn Layout Använd menyn 2. Layout för att definiera alla inställningar som refererar till utskriftens utseende. Duplex Objekt Förklaring Värden: Av, Langsida, Kortsida Objekt Riktning Förklaring Värden: Portratt, Landskap Välj standardriktning för bilder som skrivs ut på en sida. Om du vill skriva ut på papperets båda sidor väljer du bindningssida enligt följande. Langsida: Viks på långsidan. Kortsida: Viks på kortsidan Simplexmarg. Porträtt Landskap Värden: Ovre marginal: 0, Vanster marg.: 0 Långsida i porträttformat 2 Långsida i landskapsformat Ställ in marginalerna för utskriftsmaterialet för enkelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0 och 6,5 mm. 3 5 Kortsida i porträttformat Kortsida i landskapsformat Välj Av för att skriva ut på en sida av papperet. Observera Menyalternativet är tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. Duplexmarginal Värden: Ovre marginal/vanster marg.: 5,0, Bind. Kortsid/Bind. Langsid: 0 I den här menyn kan du ställa in marginalerna för dubbelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Bind. Kortsid: Ställ in den nedre marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Bind. Langsid: Ställ in den högra marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Observera Menyalternativet är tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. 2.3 <Systeminstallation>

17 Menyn Papper Använd menyn 3. Papper för att definiera alla inställningar som relaterar till utskriftsmaterial, t.ex. inmatning och utmatning av papper, och format och typ för det utskriftsmaterial du använder i skrivaren. Kopior Objekt Pappersformat Pappertyp Värden: Förklaring Ställ in standardvärdet för antal kopior genom att välja en siffra mellan 1 och 999. Värden: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, Nr. 10 Env, Monarchkuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, US Folio, Oficio, Anpas. papper De tillgängliga alternativen kan variera beroende på papperskälla eller duplexinställning. Välj det pappersformat som för tillfället finns i kassetten. Värden: Vanl. papper, Bond, OH-ark, Kuvert, Etiketter, Kortpapper, Fortryckt, Fargat papper, Tjockt, Tunt Välj den papperstyp som för tillfället finns i kassetten. Grafikmeny Använd menyn 4. Grafik för att ändra de inställningar som påverkar utskriftskvaliteten av bilder och tecken. Objekt Upplosning Svarta Förklaring Värden: 600dpi Normal, 1200dpi Bast Ange antalet punkter per tum (dpi). Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. Om dina utskriftsjobb i huvudsak innehåller text väljer du 600dpi Normal för högsta utskriftskvalitet. Välj 1200dpi Bast när dina jobb innehåller bitmapsbilder, t.ex. skannade foton eller grafik som visas bättre med skarpare linjer. Värden: Normal, Ljus, Mork Du kan göra utskriften på sidan ljusare eller mörkare genom att ändra inställningen för tonertäthet. Inställningen Normal ger vanligtvis det bästa resultatet. Använd tonertäthetsinställningen Ljus för att spara toner. Papperskalla Värden: Papperskassett 1, Kassett 2, Kassett 3, Kassett 4, Multikassett, Manuell kass., Auto Välj den kassett du vill använda. Om du väljer Auto bestämmer skrivaren källan automatiskt. Välj Multikassett eller Manuell kass. för att använda multikassetten. Om du väljer Manuell kass. måste du trycka på OK varje gång du skriver ut en sida. Kassett 2, Kassett 3, eller Kassett 4 är endast tillgängliga när motsvarande kassett är installerad. Kassettlankn. Värden: Av, Pa Om du väljer ett annat värde än Auto för Papperskalla och den valda kassetten är tom kan du ställa in skrivaren automatiskt så att den skriver ut från andra kassetter. Om menyalternativet är inställt på Av lyser standardindikatorn rött och skrivaren kommer inte att skriva ut förrän du fyller på papper i den aktuella kassetten. 2.4 <Systeminstallation>

18 Systeminstallationsmeny Använd menyn 5. Systeminst. för att konfigurera skrivarens olika funktioner. Objekt Auto. radretur Värden: LF, LF+CR Förklaring Objekt Datum & Tid Mallmeny Välj mall Se sidan 10.5 och Förklaring Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Med hjälp av detta alternativ kan du lägga till vagnretur till varje radmatning. Se följande exempel: AA BB CC AA BB CC Sprak Värden: English, FRANCAIS, Espanol, Portugues E., Portugues B., Deutsch, Italiano... Inställningen bestämmer vilket språk som visas på kontrollpanelens display och vid utskrift av information. Timeout jobb LF LF+CR Värden: [0-1800] sek:15 Du kan ställa in hur lång tid skrivaren ska vänta innan den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte slutar med kommandot att skriva ut sidan. Energisparlage Värden: [ 5 ] min, [ 10 ] min, [ 15 ] min, [ 30 ] min, [ 60 ] min, [ 120 ] min Vid Tid för första sidan skrivs sidan ut till skrivarbufferten. Fortsatt auto. Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Du kan ställa in hur lång tid som skrivaren ska vänta innan den övergår till energisparläget. Värden: Av, Pa Med hjälp av detta alternativ kan du bestämma huruvida skrivaren skall fortsätta skriva ut när den upptäcker att papperet inte stämmer överens med pappersinställningarna. Av: Om papperet inte överensstämmer med pappersinställningarna visas ett felmeddelande på displayen och skrivaren förblir offline tills du fyllt på rätt sorts papper. Pa: Om fel papperstyp används visas ett felmeddelande. Skrivaren växlar till offline under 30 sekunder och sedan raderas meddelandet automatiskt och utskriften fortsätter. Underhall Rensa install. Med hjälp av det här alternativt kan du underhålla skrivaren. Rengor trumma: Rengör tonerkassettens OPC-trumma och skriver ut ett rengöringsark med tonerrester på. Rengor fuser: Rengör fixeringsenheten inuti skrivaren och skriver ut ett rengöringsark med tonerrester på. Rensa tonermed: Förhindrar att meddelandet Låg tonernivå Byt toner visas på displayen. När du har valt Pa sparas inställningen i minnet för tonerkassetten och den här menyn visas inte längre på menyn Underhall. Liv forb.art.: Med hjälp av det här alternativet kan du kontrollera hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket toner det finns kvar i tonerkassetten Menyn används för att återställa skrivaren till fabriksinställningarna. Hoghojdsjust. Värden: Enkel, Hog, Hogre, Hogsta Du kan optimera utskriftskvaliteten i enlighet med altituden (höghöjdskorrigering). 2.5 <Systeminstallation>

19 Emuleringsmeny Använd menyn 6. Emulering för att konfigurera skrivarens emuleringsspråk. Objekt Punktstorlek Förklaring Värden: 4,00-999,75 (0,25-steg) Objekt Emuleringstyp Förklaring Värden: Auto, PCL, PostScript, HEXDUMP, PS3 När du väljer något av teckensnitten mellan PCL8 och PCL45 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in teckenhöjden. Installning PCL Skrivarspråket definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren. Om du väljer Auto kan skrivaren ändra språk automatiskt. Se följande tabeller om du vill konfigurera egenskaperna för skrivarspråket. I den här menyn görs inställningarna för PCL-emulering. Du kan ställa in teckensnittstyp, symboltyp, rader per sida och teckensnittsstorlek. Objekt Typsnitt Symbol Värden: PCL, PostScript Värden: PCL1-PCL54 Förklaring Du kan välja standardteckensnitt för PCL-emulering. För PCL1 till PCL7 är mellanrummet mellan bokstäverna fast och för PCL8 till PCL45 är mellanrummet mellan bokstäverna i proportion med teckensnittstyp och teckensnittsstorlek. Det går att justera teckensnittsstorleken för PCL1 till PCL7 med alternativet Breddsteg och för PCL8 till PCL45 kan du använda alternativet Punktstorlek. För PCL46 till PCL54 är mellanrummet mellan bokstäverna och teckensnittsstorleken fast. Värden: ROMAN8-PCCYRIL Med hjälp av det här alternativet väljs den symboluppsättning som ska användas vid PCL-emulering. Symbolerna är en samling siffror, märken och specialtecken som används vid utskrift av bokstäver. De tillgängliga symbolerna varierar beroende på typsnittsinställningen. Courier Breddsteg Rader PostScript Med hjälp av detta alternativ kan du kan välja vilken typ av Courier-typsnitt du vill använda. Värden: 0,44-99,99 (0,01-steg) När du väljer något av teckensnitten mellan PCL1 och PCL7 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in antalet tecken som ska skrivas per horisontell tum per utskrift. Standardinställningen 10 är den bästa storleken. Med hjälp av detta alternativ kan du ställa in det vertikala radavståndet från 5 till 128 linjer för standardpappersformatet. Standardantalet linjer kan variera beroende på pappersformat och riktning. I menyn finns menyalternativen för SkrivUt PS-fel. Objekt SkrivUt PS-fel Värden: Regular, Mork Värden: [5-128]:64 Värden: Pa, Av Förklaring Du kan välja huruvida skrivaren skall skriva ut en fellista när ett PS-fel uppstår. Välj Pa för att skriva ut PS 3-emuleringsfel. Om ett fel uppstår avslutas bearbetningen av jobbet, ett felmeddelande skrivs ut och skrivaren tar bort jobbet. Om menyn är inställd på Av tas jobbet bort utan indikation om felet. 2.6 <Systeminstallation>

20 Nätverksmeny I denna meny kan du konfigurera nätverkskortet som är installerat i skrivaren. Du kan återställa nätverkskortet och skriva ut en konfigurationssida. Se sidan 4.1. TCP/IP Objekt EtherTalk Ethernethast. Rensa install. Förklaring Värden: DHCP, BOOTP, Statisk Med hjälp av det här alternativet kan du ställa in TCP/IP-adresser manuellt eller ta emot adresserna från nätverket. DHCP: DHCP-servern tilldelar automatiskt en IP-adress till dig. BOOTP: BOOTP-servern tilldelar automatiskt en IP-adress till dig. Statisk: Du kan ange IP-adress, undernätmask och gateway manuellt. Värden: Av, Pa Med hjälp av det här alternativet kan du välja om du vill använda EtherTalk-protokoll eller inte. Välj Pa för att använda protokollet. Värden: Auto, 10M halv dup., 10M hel dupl., 100M halv du., 100M hel dup. Med hjälp av det här alternativet kan du välja Ethernet-hastighet. Med hjälp av detta alternativ utförs en enkel omstart och nätverkskonfigureringen återställs till fabriksinställningarna. Inställningen aktiveras först efter att du har startat om skrivaren. Ändra språk på displayen Om du vill ändra språket som visas på kontrollpanelen gör du så här: 1 Tryck på Menu tills 5. Systeminst. visas på displayens nedre rad. Tryck sedan på OK. 2 Tryck på piltangenterna tills Sprak visas och tryck på OK. 3 Tryck på piltangenterna för att välja önskat språk och tryck på OK. 4 Tryck på Stop för att återvända till viloläget. Använda tonersparläge I tonersparläget används mindre toner på varje sida. Om du aktiverar detta läge räcker tonerkassetten längre och utskriftskostnaden per sida blir lägre än för utskrifter i normalläget, men samtidigt sänks också utskriftskvaliteten. Inställningen kan inte användas tillsammans med inställningen 1200dpi Bast. Det finns två sätt att aktivera tonersparläget: Använda knappen på kontrollpanelen Tryck på Toner Save på kontrollpanelen. Skrivaren måsta vara i beredskapsläge; Statusindikatorn måste lysa grönt och Redo visas på displayen. Om knappens lampa är tänd är denna funktion aktiv och skrivaren använder mindre toner för att skriva ut en sida. Om knappens bakgrundbelysning inte är tänd är funktionen inte aktiv och skrivaren skriver ut i normalläget. Från programmet du använder Natverksinfo Med hjälp av detta alternativ skrivs en sida som visar dina nätverksinställningar ut. Du kan också ställa in tonersparläget i skrivardrivrutinens egenskapsfönster. Se Om programvara. Skriva ut en demosida När du har installerat skrivaren bör du skriva ut en demosida så att du ser att skrivaren fungerar ordentligt. Tryck och håll ner Demo i ungefär två sekunder. Eller, 1 Tryck på Menu och sedan på OK när 1. Information visas. 2 Tryck på piltangenterna tills Demosida visas och tryck på OK. 3 Tryck på OK när Ja visas. En demosida skrivs ut. 2.7 <Systeminstallation>

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

2008 Xerox Corporation. Med ensamrätt.

2008 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Användarhandbok Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några ändringar,

Läs mer

contact SAMSUNG worldwide

contact SAMSUNG worldwide Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta

Läs mer

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper Utskrifternas kvalitet och pappersmatningens tillförlitlighet kan variera beroende på utskriftsmaterialets typ och format. Här följer några riktlinjer för de olika typerna av utskriftsmaterial. Mer information

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

SP 3300-serien. Användarhandbok

SP 3300-serien. Användarhandbok SP 3300-serien Användarhandbok Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och förvara anvisningarna nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Ladda universalarkmataren

Ladda universalarkmataren Universalarkmataren kan användas för material av olika format och typ, som OH-film och kuvert. Den är också lämplig för enkelsidig utskrift på papper med förtryckt brevhuvud, färgat papper eller annat

Läs mer

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Riktlinjer för utskriftsmaterial För att undvika utskriftsproblem bör du endast använda sådant utskriftsmaterial (papper, OH-film, kuvert, tjockt papper och etiketter) som rekommenderats för användning med denna skrivare. Mer information

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-3051ND http://sv.yourpdfguides.com/dref/786384

Din manual SAMSUNG ML-3051ND http://sv.yourpdfguides.com/dref/786384 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-3051ND. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ML-3051ND instruktionsbok

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-4050N http://sv.yourpdfguides.com/dref/786408

Din manual SAMSUNG ML-4050N http://sv.yourpdfguides.com/dref/786408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-4050N. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ML-4050N instruktionsbok

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Grundläggande skrivarfunktioner

Grundläggande skrivarfunktioner Sida 1 av 44 Grundläggande skrivarfunktioner Lämpligt papper Föreskrifter för papper Utskriftsområde Fylla på och mata ut papper Fylla på papper i papperslådan Fylla på papper med anpassad storlek Fylla

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar:

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar: Tillåtet papper Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sida 2-2 "Papper som kan skada skrivaren" på sida 2-2 "Inställning av fack" på sida 2-3 "Tillåtna papper och material" på sida 2-5 "Tillgängliga

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows. Bruksanvisningen Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÄGGANDE I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows. AVANCERAD I den här bruksanvisningen

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l Lexmark E460dw Lexmark E460dn Lexmark E460dw Lexmark E462dtn Frigör dig från skrivarkablar med inbyggd trådlös funktion l Snabb! Utskriftshastighet på upp till 38 sid/min l Inbyggd duplexutskrift minskar

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual SAMSUNG ML-2250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786368

Din manual SAMSUNG ML-2250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/786368 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ML-2250. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ML-2250 instruktionsbok

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Återställ papperskvadd

Återställ papperskvadd I n kan du ställa in flera olika skrivarfunktioner. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Alarmkontroll Skydda sida 1 Autofortsättning Visa språk Ladda ner till Återställ papperskvadd Jobbinformation

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944

Din manual HP DESKJET D1460 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4173944 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET D1460. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET D1460 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer