SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE"

Transkript

1 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

2 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter. STRÖMFÖRSÖRJNING: ÖVERBELASTNING: 230 V växelström-50 Hz Överbelasta inte uttag, förlängningskablar eller adaptrar eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar. VÄTSKOR: RENGÖRING: VENTILATION: DRIFTTEMPERATUR: ANSLUTNINGAR: Ha inte vätskor i närheten av mottagaren. Utrustningen ska inte utsättas för droppar eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, får placeras ovanpå utrustningen. Före rengöring ska du koppla bort mottagaren från vägguttaget. Använd en duk som är lätt fuktad med vatten (inga lösningsmedel) för att göra rent utsidan. Blockera inte mottagarens ventilationsöppningar. Se till att det finns fritt luftflöde runt mottagaren. Placera aldrig mottagaren där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av värmekällor, t.ex. ett element. Ställ aldrig annan elektronisk utrustning ovanpå mottagaren. Placera mottagaren minst 30 mm från väggen. Mottagaren får inte användas i temperaturer som överstiger 35 C. För att säkerställa att mottagaren fungerar tillfredsställande under många år rekommenderar vi att mottagaren inte används i en omgivande temperatur som överstiger 25 C. Använd bara sådana anslutningar som tillverkaren rekommenderar, i annat fall kan det orsaka fara eller så kan utrustningen skadas. ANSLUTNING TILL SATELLIT-TV-SIGNAL OCH TV: Anslut alla komponenter innan du ansluter någon kabel till vägguttaget. Stäng alltid av mottagaren, TV:n och andra komponenter innan du ansluter eller kopplar bort kablar. OM DU INTE GÖR DET KAN LNB:n SKADAS. SERVICE: ÅSKA: JORDNING: Försök inte utföra service på produkten själv. Alla sådana försök gör att garantin upphör att gälla. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Om mottagaren installeras där åska är vanligt förekommande är det viktigt att skydda mottagarens strömanslutning. Vid åska måste du också följa enskilda tillverkares anvisningar för hur du skyddar annan utrustning, t.ex. TV, stereo osv, som är ansluten till mottagaren. LNB-kabelns jord måste vara direkt ansluten till systemets jord på parabolen. Jordningssystemet måste följa lokala bestämmelser. SWE-2 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

3 VARNING! SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Följ de här anvisningarna så att inte strömkabeln eller kontakten skadas. Du får inte ändra eller bearbeta strömkabeln eller kontakten på ett oaktsamt sätt. Böj eller vrid inte strömkabeln för mycket. Dra bara ut strömkabeln genom att hålla i kontakten. Håll värmekällor borta från strömkabeln så långt det är möjligt för att undvika att höljet smälter. 2. Om du inte följer nedanstående punkter finns det risk för elektriska stötar. Öppna inte enheten. Stoppa inte in metallföremål eller brandfarliga föremål i produkten. Rör inte vid kontakten med fuktiga händer. Dra ut strömkabeln vid åska. Täck inte för mottagarens ventilationsöppningar med föremål som tidningar, kläder osv. Ställ inte mottagaren ovanpå hushållsapparater som avger värme. 3. Använd inte produkten om den är trasig. Om du fortsätter att använda produkten fast något är fel på den kan det allvarligt skada produkten. Kontakta din lokala återförsäljare om produkten är trasig. 4. Strömkabeln används för att koppla från enheten och ska alltid vara lättåtkomlig. För att koppla bort apparaten från vägguttaget måste kontakten dras ut från uttaget, vilket innebär att kontakten måste vara lättåtkomlig. 5. När mottagaren inte används under en längre tid ska du dra ut kontakten från vägguttaget. SMT-S7140 SWE Att tänka på när det gäller dataförlust (HDD-hantering) 1. Var försiktig under hanteringen, så du inte skadar data på hårddisken. Hårddiskar är känsliga för problem som orsakas av den yttre miljön eller påverkan under användning, så se till att du inte skadar enheten. Var försiktig så du inte flyttar datorn när strömmen är på och utsätt den inte för någon påverkan, eftersom det kan skada data. 2. Situationer där hårddisk och data kan skadas Hårddisk och data kan skadas om de utsätts för slag när du flyttar på digitalboxen eller under installation. Hårddisken och data kan skadas när digitalboxen återställs (konfigureras om) eller om det blir strömavbrott när hårddisken körs. Data kan inte återställas vid flera olika situationer (t.ex. vid virus). Hårddisken och data på den kan skadas genom att strömmen stängs av under in- eller uppspelning. Filer kan skadas eller dåliga sektorer bildas om datorn utsätts för slag eller flyttas när hårddisken används. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-3

4 INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR ALLMÄNNA FUNKTIONER FÖRE ANVÄNDNING Välkommen Uppdateringar till mottagaren Mottagarens placering Automatisk/passivt standbyläge Utrustning som medföljer BESKRIVNING Framsida Baksida Fjärrkontroll Sätta i batterier i fjärrkontrollen ANSLUTA MOTTAGAREN Ansluta mottagaren till parabolantennen Standard-Definition-anslutning (SCART) High-Definition-anslutning (HDMI ) Ansluta till det externa ljudsystemet Ansluta till Ethernet Ansluta till strömförsörjningen Sätta in programkortet FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION Välja land LNB-inställning Hemtransponder Signaltest HD-TV-inställning IKONER PÅ SKÄRMEN GRUNDFUNKTIONER Starta och stänga av Välja kanaler Volymkontroll (endast TV) Kanalinformation Kanalbanderoll EPG (Electronic Program Guide) Viaplay Ticket-kanallista Planeringslista Radiolista SWE-4 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

5 INNEHÅLL ANVÄNDA MOTTAGAREN TV Viaplay Ticket Radio Planeraren Inställningar FELMEDDELANDEN PÅ SKÄRMEN STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN FÖR DIN TV Kodsökning Kodblinkning Använda TV-kodtabellen Återställa fjärrkontrollen FELSÖKNING Felsökning Tekniska specifikationer Garantikort SMT-S7140 SWE S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-5

6 ALLMÄNNA FUNKTIONER ANVÄNDARDELEN TUNER-DELEN VIDEOKOMPONENT DIGITAL HD-/SD-TV-SÄNDNING/MOTTAGNING AVANCERAD ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE FUNKTIONER FÖR OLIKA SPRÅK FUNKTIONER FÖR TEXT-TV VBI INFRARÖD FJÄRRKONTROLL MED FULLSTÄNDIGA FUNKTIONER TV-SCART VCR-SCART LÅG STRÖMFÖRBRUKNING AUTOMATISKT UPPDATERAD EPG MHz BREDBANDSTUNER 1-45 MS/s SYMBOLHASTIGHET DiSEqC 1.0 (2 POSITIONER) 13 V, 18 V 22 KHz KONTINUERLIG TONKONTROLL SATCR-KOMPATIBEL DVB-S-, DVB-S2-KOMPATIBEL MPEG-2 Video MPEG-4 Video (H.264) FUNKTIONER FÖR BILDFÖRHÅLLANDET 4:3 (NORMAL) OCH 16:9 (BREDBILD) LJUDDELEN PVR MPEG-1 AUDIO LAYER I & II LJUDLÄGENA MONO, DUAL, STEREO OCH JOINT STEREO VOLYMKONTROLL OCH FUNKTION FÖR ATT STÄNGA AV LJUDET PÅ DIN TV SPDIF DIGITAL LJUDUTGÅNG DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM 320 GB 2.5 HDD SWE-6 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

7 FÖRE ANVÄNDNING SMT-S7140 Välkommen Tack för att du valt en inspelningsbar Viasatbox för att titta på dina intressepaket. Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga för att få glädje av alla fördelar med digital satellit-tv. Mottagaren uppfyller alla internationella DVB-standarder (Digital Video Broadcasting). Efter att du anslutit strömförsörjningen måste du vänta cirka 2 minuter innan du kan börja använda mottagaren. Mer information eller för att aktivera abonnemanget ringer du till Viasats interaktiva telefontjänst på numret för det land där du befinner dig. Telefonnumret visas på TV-skärmen när du sätter in programkortet. Uppdateringar till mottagaren Mottagaren kommer att uppdateras då och då. Uppdateringarna tillhandahåller förbättrade funktioner: nya skärmar och menyer kan bli tillgängliga. Även om nya skärmar och menyer kan se lite annorlunda ut jämfört med de som beskrivs i den här bruksanvisningen ska du kunna använda samma teknik (t.ex. markera och välj) med dem. Uppdateringarna sker vanligen under natten. Mottagaren måste vara i standbyläge för att ta emot uppdateringar. SWE Mottagarens placering Se till att du placerar TV och mottagare på en bekväm plats. Nära ett lättåtkomligt vägguttag. Inom räckhåll för kablarna från parabolantennen. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-7

8 FÖRE ANVÄNDNING Automatisk/passivt standbyläge Den här mottagaren är utformad för att minska påverkan på miljön och uppfyller det europeiska direktivet 2005/32/EG. Den har ett extra användningsläge som kallas passiv standby och drar lite ström. Mottagaren går automatiskt in i passiv standby om den inte använts under lång tid. Automatisk standby EPG:n har ett alternativ där användaren kan ställa in automatisk standby i [EPG] [Inställningar] [Inställningar] [Energisparalternativ]. Värdena är: 12/18/24 timmar samt AV. Standardvärdet är 12 timmar. Mottagaren går automatiskt in i aktiv, därefter passiv standby efter en inställd tidslängd som användaren väljer i EPG:n, om inga kommandon tas emot från fjärrkontrollen inom den här tidsperioden. Innan mottagaren går in i automatisk standby visas en popup-ruta där användaren får information om att den går in i standbyläge om 1 minut och att det går att trycka på valfri knapp för att avbryta åtgärden. Passiv standby EPG:n har ett alternativ där användaren kan ställa in passiv standby i [EPG] [Inställningar] [Inställningar] [Energisparalternativ]. Värdena är: 1/2/3 timmar. Standardvärdet är 2 timmar. Efter att tidsperioden gått ut i aktiv standby (via användarstandbyknappen) går EPG:n in i passiv standby (lågenergiläge). Om du vill avsluta aktiv eller passiv standby trycker du på på/av-knappen på fjärrkontrollen eller på digitalboxens framsida. EPG:n ställer in en uppvakningstid baserat på en schemalagd inspelning och växlar till passiv standby. EPG:n ställer inte in en uppvakningstid baserat på schemalagda påminnelser, utan endast schemalagda inspelningar. Om inga användardefinerade händelser finns vaknar mottagaren upp efter 72 timmar och digitalboxen återgår till passiv standby efter 2 timmar. SWE-8 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

9 SMT-S7140 FÖRE ANVÄNDNING Utrustning som medföljer Följande utrustning ska vara inkluderad: Inspelningsbar Viasat-box (se bild nedan och sidan 10-11) Fjärrkontroll och AAA-batterier (se bild nedan och sidan 12-14) Bruksanvisning och snabbstartguide (se bild nedan). SCART-kabel (se bild nedan) Standard-HDMI -kabel (se bild nedan) Ethernet-kabel (se bild nedan) 12-volts strömförsörjningsenhet (se bild nedan) Strömkabel (se bild nedan) SWE HDT TV 1(a) SDT TV TV MENU VIASAT VOD PLANNER OK BACK VOL CH R 1.,4GHI 7PQRS 2ABC 3DEF 5JKL 6MNO 8TUV 9WXYZ 0 OPTIONS 1(b) Quad Universal LNB TV MENU VIASAT VOD PLANNER OK BACK 2(a) VOL Inspelningsbar Viasatbox Fjärrkontroll AAA-batterier SCART-kabel StandardHDMI -kabel Ethernet-kabel LSATELLITMOTTAGARE SWE-9 Bruksanvisning 12-volts strömförsörjningsenhet CH R 1.,- 2ABC 3DEF 4GHI 5JKL 6MNO 8TUV 9WXYZ 7PQRS 5 b) 2(b) 0 OPTIONS SatCR LNB Snabbstartguide Strömkabel

10 BESKRIVNING Framsida På/av ( ) Aktiverar eller avaktiverar standbyläge. 2. EPG Visar Viasat EPG. 3. BACK Tar bort en meny och återgår till föregående skärm. 4. Riktning/OK Markerar föregående eller nästa alternativ i en lista eller meny på skärmen. 5. Indikatorer för inspelning och uppspelning Lyser rött när mottagaren spelar in till hårddisken. Lyser grönt när mottagaren spelar upp från hårddisken. 6. INFO Visar information om ett program. 7. Kortplats Här sätter du in programkortet. 8. Meddelandeindikator Lyser gult när ett meddelande finns. Blinkar gult när det är ett viktigt meddelande. (Används inte för närvarande) 9. Onlineindikator Lyser grönt när mottagaren är ansluten till nätverket via bredband. (Används inte för närvarande) 10. IR-mottagarindikator Lyser rött när mottagaren tar emot en signal från fjärrkontrollen. 11. Standbyindikator Lyser orange när mottagaren är i aktivt standbyläge. Lyser rött när mottagaren är i passivt standbyläge. Lyser grönt när mottagaren är aktiv. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licening LLC. HD TV -logotypen är ett varumärke som tillhör EICTA. SWE-10 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

11 Baksida BESKRIVNING 1. SAT IN 1 och 2 För att ansluta satellitsignalingångarna från SatCR eller Quad LNB. 2. AUDIO RCA analogt ljud L/R. 3. AUDIO DIGITAL (OPTICAL) Utgång för anslutning till ett ljudsystem (SPDIF). 4. VCR SCART För att ansluta mottagaren till din DVD. 5. TV SCART För att ansluta mottagaren till din TV HDMI OUT Använd standard-hdmi-kabeln för anslutning till TV:n för bästa bildkvalitet. 7. ETHERNET För att ansluta mottagaren till internet (valfritt) med medföljande Ethernet-kabel. 8. USB 1/2 USB 2.0 för kommande tjänster. Den externa hårddisken stöds inte. 9. STRÖMINGÅNG Anslut inte 12-volts strömförsörjningsenheten innan du anslutit allt annat. SMT-S7140 SWE Samsung Electronics Co.Ltd deklarerar härmed att den här mottagaren överensstämmer med de väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i följande direktiv: /95/EG (LVD-direktiv); /32/EG (EuP-direktiv); /108/EG (EMC-direktiv); /5/EG (R & TTE-direktiv). Försäkran om överensstämmelse nr Varumärke som tillhör DVB-Digital Video Broadcasting Project. S A T E L L I T M O T T A G A R E Rovi produktmeddelande: Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddsteknologi som skyddas av patent i USA och andra intellektuella äganderättigheter tillhörande Rovi Corporation. Omvänd konstruktion eller demontering är förbjuden. SWE-11

12 BESKRIVNING Fjärrkontroll Obs: Se till att polariteten (+/-) hamnar rätt när du sätter i batterierna. Blanda inte gamla och nya batterier. Byt ut batterierna mot två nya batterier. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas under en längre tid. SWE-12 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

13 BESKRIVNING 1. VIASAT Tar dig till den senaste kanalen som du tittade på. 2. TV TV-knapp. 3. MENU Visar huvudmenyn. 4. Pilar (,,, ) Flyttar markeringsfältet för val av alternativ på menyn. 5. OK Används för att ange och bekräfta data till mottagaren i menysystemet. Med OK kan du också visa kanalbanderollen 6. BACK Visar föregående kanal om du använder helskärmsbild och återgår till föregående skärm om du använder EPG. 7. VOL+/VOL- Ökar eller sänker volymen på TV:n. 8.,,, II, Spola tillbaka, spola framåt, Spela upp/paus, sluta. 9. Färgknappar (RÖD, GRÖN, GUL, BLÅ) Används för att välja vissa åtgärder i EPG. 10. Sifferknappar Används för att ange numeriska värden. SMT-S7140 SWE 11. Tyst ( ) Används för att växla mellan normalt och avstängt ljud på TV:n. 12. OPTIONS Startar banderollen för språk och undertext. 13. Börjar spela in. 14. Visar informationsbanderollen. 15. CH+/CH- Byter kanal. 16. VOD Öppnar menyn för Viaplay. 17. PLANNER Startar planeraren. 18. På/av ( ) Aktiverar eller avaktiverar mottagarens standbyläge. Obs: Information om hur du ställer in fjärrkontrollen för att styra TV:n finns på sidan S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-13

14 BESKRIVNING Sätta i batterier i fjärrkontrollen Innan du kan använda fjärrkontrollen måste du sätta in de två medföljande AAA-batterierna på följande sätt: 1. Tryck ner spärren längst ner på batterilocket på fjärrkontrollen. Lyft sedan upp och ta bort locket. 2. Sätt in de två batterierna så som bilden nedan visar. Se till att märkningarna för + och - på batterierna och på insidan av batterifacket stämmer överens. 3. Byt batteriluckan, genom att föra in fliken längst ned i luckan först och tryck sedan tillbaka luckan på plats. Låt inte batterier som tagit slut sitta kvar i fjärrkontrollen. Byt båda batterierna samtidigt. Kasta inte använda batterier bland hushållssoporna. Använda batterier ska återvinnas när de är förbrukade. SWE-14 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

15 ANSLUTA MOTTAGAREN SMT-S7140 Ansluta mottagaren till parabolantennen När du installerat parabolantennen ansluter du koaxialkabeln från LNB till SAT IN 1 och 2 på mottagarens baksida. Kabelanslutningarna ska bara dras åt med handkraft. Använd inte något slags verktyg för att spänna anslutningarna. Du måste ha en parabol som är rätt installerad och som är riktad mot rätt satellit (er). Om du har en parabol men som inte är riktad mot rätt satellit (er) måste den justeras. Anlita professionell hjälp, ViasatSupport kan förmedla kontakt för detta. Om du inte har någon parabol installerad ber du ViasatSupport att rekommendera en lokal parabolinstallatör. LNB-inställning Eftersom mottagaren har två tuner-ingångar måste du duplicera den inkommande signalen. Det kan du göra på följande sätt: använd SatCR LNB, splitten och en koaxialkabel som levereras av Viasat, eller byt ut befintlig Universal Single LNB mot en Universal Quad LNB och installera en extra kabel till mottagaren (om du är ny kund måste du installera två kablar). SWE Vilken inställning du väljer beror på hur många LNB som finns på parabolen: SatCR LNB: parabolen har bara ett LNB. Parabolen måste vara riktad mot Sirius 5 öst. Anslut en koaxialkabel från parabolen till parabolingången på linjedelaren. Anslut 2 koaxialkablar från STB/IF out-anslutningarna på linjedelaren till satellitingångsanslutningarna (märkta SAT IN 1 och 2) på mottagaren. Två LNB: om du använder en DiSEqC -enhet med två LNB/paraboler och du vill ha en enklare installation och för bästa kanalinställningar ska du ansluta LNB:erna till DiSEqC -enheten och ansluta denna till satellitingångarna på mottagaren. Quad LNB: den här inställningen kräver två kablar från LNB:n till mottagaren. Om du använder DiSEqC måste du duplicera inställningen så att den är identisk på båda tuner-mottagarna. Universal Quad LNB finns hos din lokala installatör eller från ViasatSupport. Med en Universal Quad LNB har du två lediga signalutgångar och du kan ansluta en extra mottagare, t.ex. i sovrummet. Använd 2 koaxialkablar mellan parabolen och mottagaren. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-15

16 ANSLUTA MOTTAGAREN Standard-Definition-anslutning (SCART) 1. Anslut den medföljande SCART-kabeln mellan TV SCART-anslutningen på mottagaren och SCART-anslutningen på TV:n. 2. Om du vill ansluta mottagaren till en TV och DVD-spelare samtidigt måste du använda ytterligare en SCART-kabel. Anslut en SCART-kabel mellan DVD-spelaren och SCART-ingången märkt VCR SCART (på mottagaren). Obs: Om bilden har sämre kvalitet när du tittar på kopieringsskyddade OnDemandprogram ansluter du mottagaren direkt till TV:n. Anslut inte via DVD-spelaren. High-Definition-anslutning (HDMI ) Anslut en standard-hdmi -kabel mellan HDMI OUT på mottagaren och HDMI IN på HDMI-enheten (TV, bildskärm). Obs: Det här kanske inte fungerar om du använder en kabel som inte är en standardkabel, och fungerar eventuellt inte beroende på kabellängden. Skärmen visas inte om du ansluter HDMI till en TV eller en bildskärm som inte har funktioner för HDCP. SWE-16 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

17 ANSLUTA MOTTAGAREN Ansluta till det externa ljudsystemet Det finns många typer av ljudsystem på marknaden idag. En förenklad bild av ett ljudsystem visas till höger. Mer information finns i bruksanvisningen till ditt ljudsystem. För en optisk digital ljudinmatning ansluter du ljudsystemet till porten AUDIO DIGITAL (OPTICAL) på mottagaren. Ansluta till Ethernet Om du vill ansluta mottagaren till internet använder du den medföljande Ethernet-kabeln. Då kan du ladda ned och titta på Viasat Viaplay-program. Anslut kabeln mellan mottagaren och en Ethernetanslutning på din lokala nätverksrouter. Audio Rear Panel SMT-S7140 SWE Obs: Om du beställt trådlösa enheter börjar du med att slutföra stegen i Wireless Installation Guide (Guiden Trådlös installation) som tillhandahålls av Viasat. Ansluta till strömförsörjningen Efter att du har säkrat alla anslutningar kan du koppla in huvudmottagaren till en strömkälla. Obs: Anslut INTE till vägguttaget innan du utfört ALLA andra anslutningar. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-17

18 ANSLUTA MOTTAGAREN Sätta in programkortet Öppna luckan som finns i högra hörnet av mottagaren. Sätt in programkortet med Viasatlogotypen uppåt och den guldfärgade kretsen nedåt. Så här sköter du Programkortet Ta inte bort och sätt in programkortet i onödan. Böj inte programkortet. Förvara det utom räckhåll för barn och husdjur. Stoppa inte ner programkortet i vätskor och använd inte rengöringsmedel på kortet. Obs: Om du är befintlig Viasat-kund ska du ta bort programkortet från din gamla mottagare och sätta in det i din nya mottagare. Ring därefter till ViasatSupport för att koppla ihop ditt gamla programkort med din nya mottagare. SWE-18 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

19 FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION SMT-S7140 Innan du kan titta på TV måste du installera mottagaren. Se till att TV:n är påslagen. 1. Välja land Tryck på / på fjärrkontrollen och välj önskat land. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa skärm. Obs: I det här avsnittet bestämmer du standardmenyspråket. SWE Skärmarna därefter har standardinställningar. I allmänhet behöver du inte ändra några standardinställningar. Tryck på OK om du vill använda mottagarens standardinställningar eller tryck på BACK för att komma till föregående skärm. Om du vill ändra vissa inställningar på en inställningsskärm kan du göra det under den första installationen eller vid ett senare tillfälle, se sidan 32. Om den första installationen är klar visas TV-kanalen på kanalplats 3 på TV:n. Om det inte finns någon signal kontrollerar du installationen. Kontrollera att alla anslutningar är rätt. Eller se avsnittet Felsökning på sidan LNB-inställning Ange inställningsalternativ med hjälp av /. Ange LNB-typ och Antal LNB:er med hjälp av /. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa skärm. Tryck på BACK för att gå till föregående skärm. Obs: Välj ett värde för box för ingång 1 (Box 1, Box 2, Box 3 eller Box 4). Välj ett värde för box för ingång 2. (Det går inte att välja samma nummer för båda ingångarna). S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-19

20 FÖRSTAGÅNGSINSTALLATION 3. Hemtransponder Ange frekvens: tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange frekvensen. Välj polarisation: tryck på / för att välja vertikal eller horisontell. Ange symbolhastighet: tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange symbolhastigheten. Välj FEC: tryck på / och välj FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8). Bekräfta genom att trycka på OK och gå till nästa skärm. Tryck på BACK för att gå till föregående skärm. 4. Signaltest Efter signalinställningen visas en signaltestskärm där låsstatusen för hemtranspondern visas. Om det vid Mottagning låst står Ja innebär det att mottagaren är låst till signalen från satelliten. Om det står Nej och staplarna för SIGNALSTYRKA och SIGNALKVALITET är 0% måste du kontrollera antennjusteringen. Tryck på OK för att bekräfta och gå till nästa skärm. Den låsta kanalen visas. Tryck på BACK för att gå till föregående skärm. 5. HD-TV-inställning Om mottagaren är ansluten till HD-TV:n med standard-hdmi -kabeln visas skärmen för inställning av upplösning. Den optimala upplösningen för din kombination av TV och mottagare är som standard markerad. Om du vill välja en annan upplösning flyttar du markören med / och trycker på OK för att välja den. Obs: Om du har en TV som är HD-Ready väljer du 720p, om du har en FULL-HD-TV väljer du 1080i. SWE-20 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

21 IKONER PÅ SKÄRMEN SMT-S7140 Symboler i kanalbanderollen och den extra informationsskärmen: Ikoner Beskrivning Programmet sänds med Dolby Digital-ljud. Programmet har ingen åldersgräns. Programmet har åldersgränsen över 7 år. Programmet har åldersgränsen över 11 år. Programmet har åldersgränsen över 15 år. Programmet har åldersgränsen över 18 år. Programmet sänds i HD. Du kan ställa in en serielänk för det här programmet. Programmet är valt för inspelning. SWE Symboler i planeraren: Ikoner [Symbolen Serielänk] Beskrivning Visar att programmet är ett i en serie som kan spelas in. [Symbolen Låst] Visar att ett inspelat program eller ett program som valts för senare inspelning har blockerats och bara kan tas bort när du angett din PIN-kod. Det här innebär också att programmet inte tas bort automatiskt, t.ex. när disken på mottagaren är nästan full. [Symbolen Påminnelse] Visar att en påminnelse ställts in för programmet. [Symbolen Inspelning] Visar att programmet har valts för inspelning. [Symbolen Delvis inspelad] Visar att bara en del av programmet har spelats in. [Symbolen Misslyckad inspelning] Information om orsaken till misslyckandet kan också visas på planeringsskärmen. [Symbolen Visad] Visar att inspelningen (eller on demand-programmet) har visats. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-21

22 GRUNDFUNKTIONER 1. Starta och stänga av Om du vill aktivera standby för mottagaren trycker du på. Om du vill avaktivera standby för mottagaren trycker du på. Obs: Spara ström och pengar samt minska utsläppen av växthusgaser genom att aktivera mottagarens standbyläge när den inte används. 2. Välja kanaler Välj kanal genom att trycka på CH+/CH- om du vill bläddra framåt eller bakåt bland sidorna i listorna. 3. Volymkontroll (endast TV) Så här justerar du volymnivån: Tryck på knappen VOL+/VOL- för att justera volymnivån. Tryck på Tryck igen på (Tyst) för att stänga av ljudet. (Tyst) eller knappen VOL+/VOL- för att avbryta funktionen för avstängt ljud. Mer information om hur du ställer in fjärrkontrollen för TV:n finns på sidan Kanalinformation Använd knappen för att visa detaljerad information om den kanal du tittar på. I informationen visas bland annat: - Kanalnummer och -namn - Programnamn och kort/lång beskrivning - Start-/sluttid - Aktuell tid Du kan visa information för aktuell kanal genom att trycka på knappen när du tittar på ett program. SWE-22 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

23 5. Kanalbanderoll GRUNDFUNKTIONER Kanalbanderollen är en guide på skärmen som hjälper dig att få ut det mesta av din TV. Du använder den för att byta kanal, ta reda på vad som visas på andra kanaler, både nu och senare och för att ställa in påminnelser och inspelningar. Tryck på OK för att visa listor för aktuell kanal. Tryck på knapparna / för att visa information om aktuella program på andra kanaler. Tryck på OK för att ställa in valt aktuellt program. Tryck på / för att visa information om kommande program. Om du vill ta bort banderollen trycker du på BACK. Om du trycker på OK för ett kommande program kan du ställa in en påminnelse eller inspelning. SMT-S7140 SWE 6. EPG (Electronic Program Guide) EPG-guiden är en lista med kanaler. Mer information om EPG:ns funktioner finns på sidan Viaplay Om mottagaren är ansluten till internet kan du ladda ned och visa on demand-program när du vill. Se sidan 26. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-23

24 GRUNDFUNKTIONER 8. Ticket-kanallista Välj Ticket på huvudmenyn för att visa kanallistan för Ticket. Information om hur du beställer program finns på sidan Planeringslista Tryck på knappen PLANNER för att visa bokade program. Information om hur du bokar program finns på sidan 27 och 28. Mer information om planeraren finns på sidan Radiolista Den här funktionen visar listan med radiokanaler. Information om radiokanalguiden finns på sidan 28. SWE-24 D I G I T A L S A T E L L I T M O T T

25 ANVÄNDA MOTTAGAREN SMT-S7140 Efter den första installationen. Tryck på knappen MENU så visas huvudmenyn. Följande undermenyer visas: TV, Viaplay, Ticket, Radio, Planner och Inställningar. Använd / för att välja önskad funktion och tryck på OK. 1. TV Den här funktionen har 4 menyer: Guiden Alla kanaler, Guiden Favoriter, Kanaltyp och Programtyp. När du visar listor med TV-program visas starttiderna och dagen högst upp. Aktuell kanal visas nere till vänster i granskningsfönstret. Om du vill se vilka program som visas vid olika tider trycker du på /. Du bläddrar igenom kanallistan genom att trycka på /. Du kan använda knapparna CH+/CH- på fjärrkontrollen om du vill flytta en hel sida i EPGlistan. Använd den BLÅ (+24 timmar) knappen eller den GULA (-24 timmar) knappen på fjärrkontrollen om du vill flytta framåt eller bakåt 24 timmar genom listorna. Ta bort EPG:n genom att trycka på knappen MENU igen. Om du vill ställa in en påminnelse eller inspelning markerar du ett kommande program och trycker på knappen OK. Du kan också ställa in en inspelning genom att markera ett program och trycka på knappen Om du trycker på OK för ett aktuellt program visar mottagaren det här programmet i granskningsfönstret. Om du trycker på OK igen avslutas EPG:n och går över till att visa TV:n på den här kanalen. SWE 1.1 Guiden Alla kanaler Den här funktionen visar kanallistan utan att gruppera kanalerna. 1.2 Guiden Favoriter Den här funktionen visar listan med kanaler som ställts in som favoritkanaler. S A T E L L I T M O T T A G A R E SWE-25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Bruksanvisning TFT-LCD TV

Bruksanvisning TFT-LCD TV Bruksanvisning TFT-LCD TV Med CONAX kortläsare och två PCMCIA-portar med gränssnitt för tillförande av CI-modul. För att kunna ta emot både fria och kodade kanaler (ex. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA etc.)

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Innehåll Kanalinställning Inställningsegenskaper

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer