93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering"

Transkript

1 vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering 96 Elever med stor frånvaro - Information 97 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm 98 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Bjärnums skola Yttrande 99 Anmälan av nya ärenden - Inriktning för förstelärare 100 Redovisning av deltagande på konferens 101 Information 102 Rapporter 103 enligt delegation 104 Tillämpning av skollagen avseende bidrag till enskilda verksamheter - Yttrande 105 Förstärkt ledningsorganisation inom grundskolan 106 Budgetuppföljning 30 april Förstärkning till rektorsområde 25, Vittsjö skola 108 Förstärkning till rektorsområde 1, Hästveda skola F Presentation av projektet Kompetens för framtiden

2 2(2) 11 O Presentation av Hälsofrämjande forskningsprojekt tillsammans med lärare i Hässleholm 111 Administrationen inom Gymnasium 112 Avveckling av hantverksprogrammets inriktning finsnickeri 113 Utredningsuppdrag för att ldara budgetram Folkhälsoprogram för 115 Miljömålsprogram Frågor

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) Plats och tid ande Ledamöter Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Ajournering kl. Johan Berglund (M), ordförande Lena Svensson (C), 1 :e vice ordförande Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande Jonathan Jönsson (M) avvek kl Agneta Karlsson (MP) Carina Westerlund (S) avvek kl Andreas Dahlberg (S) avvek kl Karina Jannerstig (SD) avvek kl Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Edwall (C) Gunnel Brännström (KD) , Lynn Thulin (M) 107 avvek kl Lena N Andersson (S) Paul Nordström (FV) förvaltningschef Eva Andersson Verksamhetschef grundskolan Rolf Bengtsson 93 Skolöverläkare Lars Mötler 94 Biträdande Controller Asa Persson , , Verksamhetsutvecklare Monica Olsson 109, Förskalechef Asa Ahlgren 109 Kreativum projekdedare Andreas Holmberg 109 Kreativum VD Tina Ivarsson 109 Doktorand Folld1älsovetenskap Högskolan Kristianstad Marie Nilsson 11 O Nämndsekreterare Malin Dahl Personalföretrada re Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Johan Gunnarsson (TCO) Angela Arnesen (SACO) Joachim Fors Barn- och utbildningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(40) Barn- och utbildningsnamnden ) Underskrift sekreterare _ ~ ~~ ) Ordförande Justerare ~..::::;:._---- ~ ~L~2 Joachim Fors

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(40) Anslag l Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantradesdag Datum då anslaget satts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet, Barn- och utbildningskontoret Underskrift Malin Dahl Datum då anslaget togs ned Signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOil... 4(40) Barn- och utbildningsnsmnden 92 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 27 om "Reserven" tillkommer på föredragningslistan. Ordningen på följande ärenden har ändrats enligt nedanstående lista: 22. Information behandlades som ärende Rapporter behandlades som ärende enligt delegation behandlades som ärende Tillämpning av skollagen avseende bidrag till enskilda verksamheter- Yttrande behandlades som ärende Behandlades som ärende Budgetuppföljning 30 april 2014 behandlades som ärende Förstärkning till rektorsområde 25, Vittsjö skola behandlades som ärende Förstärkning till rektorsområde 1, Hästveda skola F-6 behandlades som ärende Presentation av projektet Kompetens för framtiden behandlades som ärende Presentation av Hälsofrämjande forskningsprojekt tillsammans med lärare i Hässleholm behandlades som ärende Administrationen inom Gymnasium behandlades som ärende Avveckling av hantverksprogrammets inriktning finsnickeri behandlades som ärende Utredningsuppdrag för att klara budgetram behandlades som ärende Folkhälsoprogram för behandlades som ärende Miljömålsprogram behandlades som ärende 25

7 't''t''t''t''t' l SA"NIMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan Eleven medges slutföra den högsta årskursen i grundskolan enligt bestämmelserna i skollagens 7 kap Eleven och dennes vårdnadshavare har framfört önskemål om att eleven medges att slutföra den högsta årskursen i grundskolan enligt bestämmelserna i skollagens 7 kap. 15. Rektor Jane Fälth föreslår i skrivelse att önskemålet bifalles. Handlingar i ärendet Rektor Jane Pälths skrivelse Sänds till: Sökande Rektor

8 SAJ:vfMANTR.ÄDESPROTOKOLL 6(40) Barn- och utbildningsnlimnden 94 SKUTT 2014 ger förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 19 juni ta fram en handlingsplan för inaktiva bam. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 65 att barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att åta sig samordnarrollen för för SKUIT läger kr avsattes till detta ändamål. SKUTI är ett läger för inaktiva bam som får lära sig om kost- och motion samt får en första kontakt med olika föreningar och föreningsaktiviteter. Lägret pågår en vecka med övernattning och är kostnadsfritt för de deltagaoden barnen. Målgtuppen är barn i åldern 9-11 år. Både före och efter lägret informeras och utbildas föräldrar och barn kring kost- och motionsfrågor. Detta är ett sarnarbete mellan fem er. Skolsköterskorna i respektive erbjuder de barn som de anser vara i behov av kost- och motionsstöd möjlighet till deltagande i detta läger. Samarbetet har upphört och barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta fram en handlingsplan över hur man ska arrangera detta i fortsättningen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 86 där man beslöt följande: Arbetsutskottet ger skolöverläkaren och verksamhetschef för skolsköterskorna i uppdrag att till nämnden den 22 maj 2014 presentera en handlingsplan för inaktiva barn. Samt undersöka om det går att utveckla ett samarbete med MåBra-mottagningen på sjukhus alternativt "free flow" lärare inom en.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 7(40) Bam- och utbildningsnlimnden 94 (Forts.) Förslag till beslut på sammanträdet Lena Svensson (C) med instämmande av Joachim Fors (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 19 juni ta fram en handlingsplan för inaktiva barn. Sänds till: Förvaltningschefen skolöverläkaren V erksarnhetschef skolsköterskorna

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 8(40) Bam- och utbildningsnämnden 95 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering tar del av informationen. Följande anmälningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen (2088:567). Skolområde 1 Ballingslövs skola F-6 Informationslämnare Linda Gunnarssons anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 3 Stoby skola F-6 Informationslämnare Silvia Szrencels anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Cam.illa Zanders anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 4 Läredaskolan F-6 Rektor Rose-Marie Arvidssons anmälan i sla:ivelse Dnr: 2014/ Rektor Rose-Marie Atvidssons anmälan i skrivelse O. Dnr: 2014/ Skolområde 5 Läredaskolan 7-9 Skolkurator Susanne Larssons anmälan i skrivelse Dnr:2014/

11 SAMNrANTRÄDESPROTOKOLL 9(40) Barn- och utbildningsnlimnden 95 (Forts.) Rektor Jan Herogrens anmälan i skrivelse D nr: 2014 l Skolområde 8 Linneskolan 7-9 Informationslämnare Linda Selander Petterssons anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 12 Söderpark F-6 Rektor Ann-Christio Sjösträros anmälan i sk11velse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 16 Västerskolan 7-9 Kurator Annika Serranos anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Kurator Annika Senanos anmälan i skrivelse D nr: 2014/ Kurator Annika Senanos anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Kurator Annika Scrranos anmälan i skrivelse Dnr: 2014/

12 ~~~~~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(40) 95 (Forts.) Skolområde 20 Finja skola F-5 Rektor Mona Holmgrens anmälan i skrivelse Dnr:2014/ Skolområde 21 T4 skolan F-9 Informationslämnare Filip Sandahls anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Filip Sandahls anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse D nr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse Dnr:2014/ Informationslämnare Robert A och J elena R: s anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Susanna Kropp och Magnus L:s anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Norrängsskolan Informationslämnare Peter Akessons anmälan i skrivelse Dnr: 2014/

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(40) Barn- och utbildningsnamnden 96 Elever med stor frånvaro- Information tar del av informationen. Enligt skollagen 7 kap. 20 har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen 7 kap. 23 får hemen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter om inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett förläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: Skolområde 10 Furutorpskolan 7-9 Rektor J o han J oh ansson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor frånvaro. Dru: 2014/ Skolområde 15 Västerskolan F-6 Rektor Karin Thörnqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor frånvaro. D nr: 201 4/

14 ,,,,, 00 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) 97 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Ett förslag till detaljplan för Björksäter 1 m fl, i Hässleholm, H ässleholms har tagits fram och är nu ute för granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny centrumnära bostadsbebyggelse i en- och flerbostadshus på fastigheten Björksäter 2, samt att ändra detaljplanen för Bullerbyns förskola efter befintliga förhållanden. Dessutom föreslås en utveckling av parkstråket genom området och en ny bostadstomt söder om Stattenavägen. Till följd av granskningen ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet senast 13 maj Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 81 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande och översända det till byggnadsnämnden.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 13(40) 2013/ Bam- och utbildningsnamnden 98 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Bjärnums skola 4-9 Dn r :1475- Yttrande godkänner av 1:e vice ordförande vidtagen åtgärd. skolinspektionen förelägger i beslut huvudmannen att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses, att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls och att ett aktivt ställningstagande om anmälan till socialnämnd görs. Yttrandet översänds till skolinspektionen den 6 mars skolinspektionen har fått in redovisningen. I denna har kornmun huvudsakligen redovisat skolans arbete på generell nivå. Föreläggandet från den 11 febluari 2014 avser emellertid åtgärder kopplade till den enskilda elevens situation. skolinspektionen vill att H ässleholms inkommer med redovisning på individuell nivå angående den aktuella eleven. Redovisningen ska efter dispens vara skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj Handlingar i ärendet skolinspektionens begäran om yttrande daterad V erksambetschef Rolf Bengtssons yttrande daterad

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(40) Barn- och utbildningsnamnden 99 Anmälan av nya ärenden - Inriktning för förstelärare godkänner att det blir ett ärende och ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en inriktning för förstelärare. Joachim Fors (S) anmälde på sammanträde , 85 följande ärende för behandling vid kommande sammanträde: Inriktning för förstelärare. Förslag till beslut på sammanträdet Lena Svensson (C) yrkar bifall till att det blir ett ärende. Sänt till: F ötvaltningschefen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(40) Bam- och utbildningsnamnden 100 Redovisning av deltagande på konferens tar del av informationen. Lena Svensson (C), Andres Dahlberg (S) och Agnetha Karlsson (MP) har deltagit på konferensen skolmåltiden- en viktig del av en bra skola. Nämnden blir muntligen informerad om denna dag.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(40) Barn- och utbildningsnllmnden 101 Information tar del av informationen. Ärendet 1 Sammanställning av klagomål eller synpunkter lämnade via webbformulär under perioden Dnr 2014/ Skrivelse från specialpedagogerna på T4-skolan kring LIS-verksamheten i. Dnr 2014/ Skrivelse från elever på Vannarödskolan. Dnr 2014/ Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Vankiva 9:40,. Dnr 2013/ Synpunkter på förslag till detaljplan för Hästveda 77:1 (Godsmagasinet), Hässleholm. Dnr 2014/ Skrivelse från Jacobsskolans personal - rädda trädprogrammet på J acobsskolan. Dru 2014/ Riktlinjer för hantering av skyddade personuppgifter inom barn- och utbildnings förvaltningen.

19 '(J'(J'(J'(JV ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(40) Bam- och utbildningsnamnden 101 (Forts.) 8 Förhandling enl MBL 11 angående förändring av rektorsindelning i Bjärnum och Mala - Lärarförbundet

20 ,,,,, ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(40) Barn- och utbildningsnamnden 102 Rapporter tar del ay rapporterna. Ärendet 1 Skolverkets beslutsmeddelande Statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15. Dru 2012/ Barn- och elevombudets beslut Överlämning av ärende till Diskrimineringsombudsmannen. Ärendet avslutas. Dru 2014/ Kommunstyrelsens beslut , 83. Granskningsrapport intern kontroll2013. Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen överlag fungerar tillfredsställande. Dru 2014/ skolinspektionens beslut Uppföljning av beslut om skolsituationen för en eley Yid Tekniska skolan i. skolinspektionen bedömer att har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Dnr2013/

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(40) Barn- och utbildningsnsmnden 103 enligt delegation Redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll, 103 godkänns. enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan: Eva Andersson, förvaltningschef Tommy Grabber, chef personal- och kanslienheten Rolf Bengtsson, verksamhetschef grundskolan Christer Pettersson, verksamhetschef förskolan Rektorer: Annika Persson Nielas Haglind Camilla Zander Rose-Marie Arvidsson J an Hemgren Anna Glietder Carola Krantz Paul Szab6 Peter J önsson J o han Johansson J enny E dvardsson Ann-Christin Sjöström Jane Fälth Ingrid Landen J o han Gustafsson S s s

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(40) 103 (Forts.) Mona Holmgren Bodil Tingvar Boo Susanne Saodqvist Pär Bengtsson Christian Örn Förskolechefer: Marie Andersson Lisbeth Nordin Inger Frank Lise-Lotte Kjellsdotter Ingrid Wetterlundh Szaho Lotta Christensson Kerstin Bon.in AsaAhlgren Bo Gl!Seo Joakim Ask, rektor Pär Hansson, rektor

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 21 (40) 2014/ Tillämpning av skollagen avseende bidrag till enskilda verksamheter Mål nr Yttrande antar yttrande, , som sitt eget yttrande och översänder det till förvaltningsrätten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. l'örvaltningsrätten underrättar i skrivelse barn- och utbildningsnämnden tillfålle att yttra sig över innehållet i överklagan. Citronfjärilen AB yrkar att förvaltningsrätten upphäver ens beslut i den del det avser lokalkostnader och beslutar att lokalkostnader ska utgå enligt Citronfjärilen AB:s faktiska kostnader. beslutade , 57 att översända sitt yttrande till föt-valtningsrätten. Citronfjärilen AB har nu yttrat sig över barn- och utbildningsnämndes skrivelse och förvaltningsrätten ger barn- och utbildningsnämnden tillf:'il.le att yttra sig över innehållet. Yttrandet ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 27 maj Handlingar i ärendet Förvaltningsrätten i Malmö, underrättelse s yttrande Sänt till: Förvaltningsrätten

24 ,,,,, ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) 105 Förstärkt ledningsorganisation inom grundskolan beslutar att kronor omdisponeras från nämndens reset-v till förstärkning av grundskolans ledningsorganisation. På gtund av särskilda omständigheter kring arbets- och ledningssituationen i rektorsområde 23 och 24 - Bjärnum inklusive Mala- har verksamhetschefen för gtundskolan fått i uppdrag att under året fortsätta med att förstärka ledningsorganisationerna i de båda rektorsområdena. Förstärkningen omfattar sammanlagt ca 70% rektorstjänst under 2014 till en kostnad av kronor.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40) 2014/ Budgetuppföljning 30 april 2014 Budgetuppföljningsrapporten godkänns. Fötvaltningen har med riktpunkt den 30 april2014 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut. Sammantaget visar helårsprognosen för 2014 på ett underskott på kronor. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande: Minskade intäkter för efterkontrollen av barnomsorgsavgifter Karl-Oskarskolan har startat ett projekt med avgiftsfri fritidshemsverksamhet vilket resulterat i att 34 elever som tidigare inte haft fritidshem har skrivits in Tillfållig förstärkt ledningsorganisation inom gtundskolan Ökade kostnader för tilläggsbelopp Kostnader för extraordinära stödinsatser Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport daterad

26 vvvvv ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) Barn- och utbifdningsnsmnden 107 Förstärkning till rektorsområde 25, Vittsjö skola Rektorsområde (ro) 25, Vittsjö skola, tilldelas ytterligare en halv grundresurs i budget En halv grundresurs motsvarar en kostnad på kronor och finansieras ur barn- och utbildningsnämndens reserv. I samband med budgetarbetet 2014 i november 2013 kontaktades, rektorn för ro 25,Vittsjö skola. Bakgrunden till detta var att elevantalet i årskurs 3 ökade från 26 till 28 men fråga ställdes om det kunde vara möjligt att tilldela 1,5 gt.undresurs för årskursen istället för 2,0. Efter viss betänketid menade rektorn att det borde vara möjligt. I början av vårterminen har rektorn återkommit med uppgifter om ändrade förhållanden. Om dessa förhållanden varit kända i november hade ingen reducering av grundresurs varit aktuell. Handlingar i ärendet Controller Asa Perssons tjänsteskrivelse Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 23 där man beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet , 75 där man beslöt att föreslå: rektorsområde (ro) 25, Vittsjö skola, tilldelas ytterligare en halv grundresurs i budget En halv grundresurs motsvarar en kostnad på kronor och finansieras ur barn- och utbildningsnämndens reserv.

27 SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 25(40) 2014/ Bam- och utbildningsnämnden 107 (Forts.) Förslag till beslut på arbetsutskottet Joachim Fors (S) och Carina Westerlund (S) yrkar bifall förvaltningens förslag. Sänt till: E konomi Rektor

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 26(40) Sammantradesdatum 2014/ Barn- och utbifdningsn~mnden 108 Förstärkning till rektorsområde 1, Hästved a skola F-6 avslår ansökan om att rektorsområde (ro) 1, Hästveda skola F-6, tilldelas ytterligare 0,8 lärar~änst för årskurs 3 vid Hästveda skola höstterminen Nuvarande årskurs 2 i Hästveda är organiserad i två klasser utifrån att elevantalet tidigare varit 28 (två grundresurser) samtidigt som klasserna har flera elever med särskilda behov. Inför budget 2014 har elevantalet sjunkit till26 och därmed har rektorsområdet utifrån resursfördelningen tilldelats en gtundresurs från och med höstterminen Efter dialog med rektor och verksamhetschef för grundskolan bedöms att elevsituationen är sådan att en förstärkning behövs med 0,8 lärartjänst under höstterminen. Handlingar i ärendet Controller Asa Perssons tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Rektorsområde (ro) 1, Hästveda skola l'-6, tilldelas ytterligare 0,8lärar~änst för årskurs 3 vid Hästveda skola höstterminen Kostnaden, kronor, finansieras ur barn- och utbildningsnämndens reserv. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande föreslår avslag på ansökan.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(40) 2014/ Barn- och utbildningsnlimnden 108 (Forts.) Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 22 där man beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet , 22 där man beslöt att Ärendet behandlas direkt i nämnden utan något förslag från arbetsutskottet. Sänt till: Ekonomi Rektor

30 '0''0''0''0''0' 00 ~ SAiviMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) Barn- och utbildningsn~mnden 109 Presentation av projektet Kompetens för framtiden tar del av informationen. Nämnden informeras om projektet Kompetens för framtiden som är finansierat av Ew:opeiska Socialfonden, ESF, och omfattar erna Bromölla, Hässlehohn, Karlshamn, Karlsla:ona, Olofström, Ronneby samt Tingsqd. Syftet med projektet är bland annat att stärka pedagoger verksamma inom förskola och grundskola i sin roll som förebilder inom natw:vetenskap och teknik.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(40) Sam- och utbildningsnlimnden 110 Presentation av Hälsofrämjande forskningsprojekt tillsammans med lärare i Hässleholm tar del av informationen. Sedan början av 201 O pågår ett hälsofrämjande forskningsprojekt i i samarbete med Högskolan Kristianstad. Syftet med projektet är att stärka det som ger lärare välbefinnande i vardagen och som bidrar till att de upplever en bra balans mellan arbete och privatliv. Två delstudier har genomförts. Resultaten visar att det fmns en känsla av meningsfullhet i arbetet och att man har en positiv tro på framtiden, även om den allmänna mediabilden av stressade lärare till viss del också bekräftas. Vill vi värna om de lärare som arbetar i en, är det betydelsefullt att arbeta vidare med att stärka lärarnas välbefinnande. Att arbeta hälsofrämjande inom en är inte vanligt förekommande. Ofta handlar insatser om att förhindra att anställda, som visar tecken på stress och psykisk ohälsa, insjuknar. Ännu oftare handlar det om att rehabilitera dem som redan är sjuka. I detta samarbetsprojekt visar att man är en av få er som faktiskt arbetar hälsofrämjande.

32 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 30(40) 2010/ Barn- och utbildningsnamnden 111 Administrationen inom Gymnasium återremitterar ärendet så förvaltningen kan utreda administrationen ytterligare och vem den ska ledas av. Samt ger arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet. s arbetsutskott fastställde en organisation enligt alternativ 3 i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola". Rektorer utsågs samma datum, med tillträde Mot bakgtund av beslutet om förändrad ledningsorganisationen har också administrationens organisation genomlysts. Förslaget till organisation av administrationen inom Gymnasium bygger på intervjuer med samtliga skolledare och samdig administrativ personal. De tillträdande rektorerna har varit delaktiga i utformandet av förslaget. Tyngst vägande motiv för den föreslagna lokala organisationen är gymnasieskolans komplexa struktur med kursutformningen och elevernas kontinuerliga val, skolomas storlek, rektors möjligheter att styra sin inre organisation och därigenom skapa fätutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och rimlig atbctsbelastning, de administrativa uppdragens nära koppling till varandra samt flexibiliteten i tesursutny t~and et. Ärendets tidigare behandling Atbetsutskottet , 78 där man beslöt att ärendet behandlas direkt i nämnden. Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta enligt följande:

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(40) 2010/ Barn- och utbildningsn/jmnden 111 (Forts.) Administrationen inom Gymnasium organiseras inom ramen för respektive rektorsområde och leds av rektor fr o m Ekonom~änsten inom Gymnasium underställs Barn- och utbildningsförvaltningens controller fr o m Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet och ger arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet. Sänt till: Verksamhetschef Gymnasiet

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(40) 2014/ Barn- och utbildningsnl3mnden 112 Avveckling av hantverksprogrammets inriktning finsnickeri beslutar enligt följande: - Hantverksprogrammets inriktning flnsnickeri inom Gymnasium avvecklas. - Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden redovisa en plan för hur befmtlig maskinpark avyttras alternativt omfördelas inom barn- och utbildningsförvaltningen samt en plan för alternativt lokalutnyt~ande vid Jacobsskolan med anledning av avvecklingen. F ömtsättningarna för en integration av verksamheten på UC i Jacobsskolans lokaler från och med lå 15/16 ska ingå i denna redovisning. - Fönraltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att överföra utbildningen till någon annan huvudman eller vuxenutbildning. På grund av vikande söktal till inriktningen finsnickeri inom Hantverksprogrammet fattade beslut om intagningsstopp för läsåren 11/12 och 12/13. Inför gyronasiesöket läsåret 13/ 14 gjordes inriktningen ånyo sökbar. Fem elever antogs och påbörjade sin utbildning. I nuläget går tre av dessa fortfarande kvar på utbildningen. I gyronasievalet inför läsåret 14/15 lockade inriktningen endast en obehörig sökande, trots mycket omfattande informations- och marknadsföringsinsatser, varför barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte erbjuda utbildningen läsåret 14/15 och inte heller erbjuda inriktningen i det planerade utbudet för läsåret 15/16.

35 ,.,.,.,.,. l SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2014/ (40) Barn- och utbildningsnlimnden 112 (Forts.) Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Riskbedömning, genomförd Administrationen- Gymnasium. Förvaltningens förslag till beslut beslutar enligt följande: - Hantverksprogrammets inriktning flnsnickeri inom Gymnasium avvecklas. - Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden redovisa en plan för hur befintlig maskinpark avyttras alternativt omfördelas inom barn- och utbildningsförvaltningen samt en plan för alternativt lokalutnyttjande vidjacobsskolan med anledning av avvecklingen. Förutsättningarna för en integration av verksamheten på UC i Jacobsskolans lokaler från och med lå 15/16 ska i11gå i denna redovisning. Förslag till beslut på sammanträdet Joachim Fors (S) med instämande av Lena Svensson (C) yrkar bifall till fötvaltningens förlag och med tillägg av arbetsutskottets förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 79 där man beslöt att ärendet behandlas direkt i nämnden och fö1valtninge11 får i uppdrag att undersöka att överföra utbildningen till någon annan huvudman eller vuxenutbildning.

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(40) 2014/ Barn- och ulbildningsnlimnden 112 (Forts.) Förslag till beslut på arbetsutskottet JonathanJönsson (M) med instämmande av Joachim Fors (S) yrkar på att fö1-valtningen undersöker möjligheterna att överföra utbildningen till någon annan huvudman eller vuxenutbildning. Sänt till: V erksamhctschef Gymnasiet

37 '0''0''0''0''0' l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) Barn- och utbildningsnljmnden 113 Utredningsuppdrag för att klara budgetram ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda nedan beskrivna frågeställningar för att klara budgettamarna för Samt fortsätta ta fram möjliga åtgärder för att klara budgetramarna. har i rambudget för 2015 fått ett besparingskrav på 18 miljoner. Inför budgetår 2016 ska ytterligare 1 O miljoner sparas i nämndens budget. För att klara dessa stora åtaganden måste stora organisatoriska förändringar göras. U cifrån detta måste möjligheterna att klara budget inom givna ramar prövas utifrån samtliga verksamhetsgrenars förutsättningar och möjligheter. Exempel på utredningsuppdrag * Avgiftsbelagd lunch gymnasiet *Avgiftsbelägga pedagogiska måltider * Minska utbudet av språkval i grundskolan * Fortbildningsutbud * Genrepedagogik * Skolbibliotekscentt:alen * A,rtal med A V -centralen * Skoldatatek * Läs-och skrivverkstad * Centtala resurser kring elevhälsan * Höjda avgifter Kulturskolan * Kulturskolans utbud *Gymnasiets utbud av program * Gymnasiets utbud av inriktningar på programmen * Samorganisering av UC och IM verksamheter

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(40) 2014/ Barn- och utbildningsnamnden 113 (Forts.) * Utbud av specialistverksamheter * Samordning av LIS verksamheter till täto.rt * Erbjudande om 525 tim. förskoleklasstid * Integrering av skolenheter i centralorten * Integrering av skolenheter i kransorten * Integrering av fritidshem * Organisationsförändring av grundskaleenheter F-3, 4-6, 7-9 * Samordning av mindre förskaleenheter till större enheter * Familjens hus * Översyn av den centrala administrationen Utredningsuppdrag som tillkom på sammanträdet * Bemanningsenhetens utbyggnadstakt * Optimera lärarnas undervisningstid * Förslagslåda Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 87 där man beslöt att ärendet behandlas direkt i nämnden. Ajournering Sammanträdet ajournerades kl

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDAG BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDAG BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDAG 2012-01-26 1 Ansvarig för personal i samverkansgrupper och lokalintegrerade grupper i grundsärskolan Ansvarig för mottagande av elev i grundsärskolan 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

BEHANDLADEARENDEN SAMMANTRADESDAG 2012-11-14

BEHANDLADEARENDEN SAMMANTRADESDAG 2012-11-14 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEARENDEN SAMMANTRADESDAG 230 Lednings- och supportorganisationen för förskola och grundskola '11'11'11'11'11 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande

Läs mer

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 205 Utvärdering

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdag 2006-09-21

Sammanträdesdag 2006-09-21 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2006-09-21 108 Budgetuppföljning avseende tiden 2006-01-01 08-31 109 Utvecklingsplan 2007-2010 för Hässleholms Musik- & Kulturskola 110 7-9-skola på Öster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-05-23

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-05-23 !Z~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 95 Ändring av föredragningslistan 96 Elever med stor frånvaro - Information 97 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:45-18:00 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-08-26

Sammanträdesdag 2010-08-26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2010-08-26 108 Ändring av föredragningslistan 109 Anhållan om ändring av barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är arbetslösa och för barn vars föräldrar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdag 2005-04-21

Sammanträdesdag 2005-04-21 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2005-04-21 43 Ändring i föredragningslistan 44 Inbjudan till Handikappdag Handikapprådet i Hässleholms kommun 45 Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-04-15 24 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.40 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Leif Andersson c ledamot Inga-Lill Bertilsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

188 SSA-funktion genom projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm. 189 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten

188 SSA-funktion genom projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm. 189 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten ,.,.,,.,. ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNAMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 188 SSA-funktion genom projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm 189 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten 190

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Helene Svensson, (S) ledamot Pehr Magnusson, (M) ledamot

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-14 1(12) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.45 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S Kristina

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Barn- och utbildningsnämnden

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Barn- och utbildningsnämnden LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby den 16 mars 2009, klockan 12.45-15.45 Bo Ederström (M) ordförande Annelie

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-17 18 Innehållsförteckning Ärende 18 Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv... 20 19 Information från Bränninge förskole- och skolområde... 21 20 Ekonomisk månadsrapport... 22 21 Bokslut 2014...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-16.20 ande Ersättare Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Conny Andersson (S) Ulla Bratt (S) Anders Leander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.35 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdag 2006-11-16

Sammanträdesdag 2006-11-16 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2006-11-16 135 Närvarorätt vid dagens sammanträde Praktikant 136 Upphandling av skolskjutskörning, RAM 06/10 137 Budgetuppföljning avseende tiden 2006-01-01

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD).

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och Sussanne Söderström (SD). Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Täcklunda förskola, onsdagen den 23 mars 2016, klockan 16.00-17.35. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson (V),

Läs mer