93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering"

Transkript

1 vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering 96 Elever med stor frånvaro - Information 97 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm 98 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Bjärnums skola Yttrande 99 Anmälan av nya ärenden - Inriktning för förstelärare 100 Redovisning av deltagande på konferens 101 Information 102 Rapporter 103 enligt delegation 104 Tillämpning av skollagen avseende bidrag till enskilda verksamheter - Yttrande 105 Förstärkt ledningsorganisation inom grundskolan 106 Budgetuppföljning 30 april Förstärkning till rektorsområde 25, Vittsjö skola 108 Förstärkning till rektorsområde 1, Hästveda skola F Presentation av projektet Kompetens för framtiden

2 2(2) 11 O Presentation av Hälsofrämjande forskningsprojekt tillsammans med lärare i Hässleholm 111 Administrationen inom Gymnasium 112 Avveckling av hantverksprogrammets inriktning finsnickeri 113 Utredningsuppdrag för att ldara budgetram Folkhälsoprogram för 115 Miljömålsprogram Frågor

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) Plats och tid ande Ledamöter Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Ajournering kl. Johan Berglund (M), ordförande Lena Svensson (C), 1 :e vice ordförande Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande Jonathan Jönsson (M) avvek kl Agneta Karlsson (MP) Carina Westerlund (S) avvek kl Andreas Dahlberg (S) avvek kl Karina Jannerstig (SD) avvek kl Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Edwall (C) Gunnel Brännström (KD) , Lynn Thulin (M) 107 avvek kl Lena N Andersson (S) Paul Nordström (FV) förvaltningschef Eva Andersson Verksamhetschef grundskolan Rolf Bengtsson 93 Skolöverläkare Lars Mötler 94 Biträdande Controller Asa Persson , , Verksamhetsutvecklare Monica Olsson 109, Förskalechef Asa Ahlgren 109 Kreativum projekdedare Andreas Holmberg 109 Kreativum VD Tina Ivarsson 109 Doktorand Folld1älsovetenskap Högskolan Kristianstad Marie Nilsson 11 O Nämndsekreterare Malin Dahl Personalföretrada re Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Johan Gunnarsson (TCO) Angela Arnesen (SACO) Joachim Fors Barn- och utbildningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(40) Barn- och utbildningsnamnden ) Underskrift sekreterare _ ~ ~~ ) Ordförande Justerare ~..::::;:._---- ~ ~L~2 Joachim Fors

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(40) Anslag l Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantradesdag Datum då anslaget satts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet, Barn- och utbildningskontoret Underskrift Malin Dahl Datum då anslaget togs ned Signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOil... 4(40) Barn- och utbildningsnsmnden 92 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 27 om "Reserven" tillkommer på föredragningslistan. Ordningen på följande ärenden har ändrats enligt nedanstående lista: 22. Information behandlades som ärende Rapporter behandlades som ärende enligt delegation behandlades som ärende Tillämpning av skollagen avseende bidrag till enskilda verksamheter- Yttrande behandlades som ärende Behandlades som ärende Budgetuppföljning 30 april 2014 behandlades som ärende Förstärkning till rektorsområde 25, Vittsjö skola behandlades som ärende Förstärkning till rektorsområde 1, Hästveda skola F-6 behandlades som ärende Presentation av projektet Kompetens för framtiden behandlades som ärende Presentation av Hälsofrämjande forskningsprojekt tillsammans med lärare i Hässleholm behandlades som ärende Administrationen inom Gymnasium behandlades som ärende Avveckling av hantverksprogrammets inriktning finsnickeri behandlades som ärende Utredningsuppdrag för att klara budgetram behandlades som ärende Folkhälsoprogram för behandlades som ärende Miljömålsprogram behandlades som ärende 25

7 't''t''t''t''t' l SA"NIMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan Eleven medges slutföra den högsta årskursen i grundskolan enligt bestämmelserna i skollagens 7 kap Eleven och dennes vårdnadshavare har framfört önskemål om att eleven medges att slutföra den högsta årskursen i grundskolan enligt bestämmelserna i skollagens 7 kap. 15. Rektor Jane Fälth föreslår i skrivelse att önskemålet bifalles. Handlingar i ärendet Rektor Jane Pälths skrivelse Sänds till: Sökande Rektor

8 SAJ:vfMANTR.ÄDESPROTOKOLL 6(40) Barn- och utbildningsnlimnden 94 SKUTT 2014 ger förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 19 juni ta fram en handlingsplan för inaktiva bam. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 65 att barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att åta sig samordnarrollen för för SKUIT läger kr avsattes till detta ändamål. SKUTI är ett läger för inaktiva bam som får lära sig om kost- och motion samt får en första kontakt med olika föreningar och föreningsaktiviteter. Lägret pågår en vecka med övernattning och är kostnadsfritt för de deltagaoden barnen. Målgtuppen är barn i åldern 9-11 år. Både före och efter lägret informeras och utbildas föräldrar och barn kring kost- och motionsfrågor. Detta är ett sarnarbete mellan fem er. Skolsköterskorna i respektive erbjuder de barn som de anser vara i behov av kost- och motionsstöd möjlighet till deltagande i detta läger. Samarbetet har upphört och barn- och utbildningsförvaltningen behöver ta fram en handlingsplan över hur man ska arrangera detta i fortsättningen. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 86 där man beslöt följande: Arbetsutskottet ger skolöverläkaren och verksamhetschef för skolsköterskorna i uppdrag att till nämnden den 22 maj 2014 presentera en handlingsplan för inaktiva barn. Samt undersöka om det går att utveckla ett samarbete med MåBra-mottagningen på sjukhus alternativt "free flow" lärare inom en.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 7(40) Bam- och utbildningsnlimnden 94 (Forts.) Förslag till beslut på sammanträdet Lena Svensson (C) med instämmande av Joachim Fors (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden 19 juni ta fram en handlingsplan för inaktiva barn. Sänds till: Förvaltningschefen skolöverläkaren V erksarnhetschef skolsköterskorna

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 8(40) Bam- och utbildningsnämnden 95 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering tar del av informationen. Följande anmälningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen (2088:567). Skolområde 1 Ballingslövs skola F-6 Informationslämnare Linda Gunnarssons anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 3 Stoby skola F-6 Informationslämnare Silvia Szrencels anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Cam.illa Zanders anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 4 Läredaskolan F-6 Rektor Rose-Marie Arvidssons anmälan i sla:ivelse Dnr: 2014/ Rektor Rose-Marie Atvidssons anmälan i skrivelse O. Dnr: 2014/ Skolområde 5 Läredaskolan 7-9 Skolkurator Susanne Larssons anmälan i skrivelse Dnr:2014/

11 SAMNrANTRÄDESPROTOKOLL 9(40) Barn- och utbildningsnlimnden 95 (Forts.) Rektor Jan Herogrens anmälan i skrivelse D nr: 2014 l Skolområde 8 Linneskolan 7-9 Informationslämnare Linda Selander Petterssons anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 12 Söderpark F-6 Rektor Ann-Christio Sjösträros anmälan i sk11velse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Rektor Ann-Christio Sjöströms anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Skolområde 16 Västerskolan 7-9 Kurator Annika Serranos anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Kurator Annika Senanos anmälan i skrivelse D nr: 2014/ Kurator Annika Senanos anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Kurator Annika Scrranos anmälan i skrivelse Dnr: 2014/

12 ~~~~~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(40) 95 (Forts.) Skolområde 20 Finja skola F-5 Rektor Mona Holmgrens anmälan i skrivelse Dnr:2014/ Skolområde 21 T4 skolan F-9 Informationslämnare Filip Sandahls anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Filip Sandahls anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse D nr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Camilla Wiks anmälan i skrivelse Dnr:2014/ Informationslämnare Robert A och J elena R: s anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Informationslämnare Susanna Kropp och Magnus L:s anmälan i skrivelse Dnr: 2014/ Norrängsskolan Informationslämnare Peter Akessons anmälan i skrivelse Dnr: 2014/

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(40) Barn- och utbildningsnamnden 96 Elever med stor frånvaro- Information tar del av informationen. Enligt skollagen 7 kap. 20 har vårdnadshavaren ansvar för att se till att ett skolpliktigt barn fullgör sin skolplikt. Enligt skollagen 7 kap. 23 får hemen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter om inte elev fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett förläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. Följande rektorer har anmält elev med stor frånvaro: Skolområde 10 Furutorpskolan 7-9 Rektor J o han J oh ansson har anmält att en elev inom hans rektorsområde har stor frånvaro. Dru: 2014/ Skolområde 15 Västerskolan F-6 Rektor Karin Thörnqvist har anmält att en elev inom hennes rektorsområde har stor frånvaro. D nr: 201 4/

14 ,,,,, 00 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) 97 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Ett förslag till detaljplan för Björksäter 1 m fl, i Hässleholm, H ässleholms har tagits fram och är nu ute för granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny centrumnära bostadsbebyggelse i en- och flerbostadshus på fastigheten Björksäter 2, samt att ändra detaljplanen för Bullerbyns förskola efter befintliga förhållanden. Dessutom föreslås en utveckling av parkstråket genom området och en ny bostadstomt söder om Stattenavägen. Till följd av granskningen ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet senast 13 maj Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 81 beslut. Arbetsutskottet beslöt att ställa sig bakom verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande och översända det till byggnadsnämnden.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 13(40) 2013/ Bam- och utbildningsnamnden 98 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Bjärnums skola 4-9 Dn r :1475- Yttrande godkänner av 1:e vice ordförande vidtagen åtgärd. skolinspektionen förelägger i beslut huvudmannen att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses, att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls och att ett aktivt ställningstagande om anmälan till socialnämnd görs. Yttrandet översänds till skolinspektionen den 6 mars skolinspektionen har fått in redovisningen. I denna har kornmun huvudsakligen redovisat skolans arbete på generell nivå. Föreläggandet från den 11 febluari 2014 avser emellertid åtgärder kopplade till den enskilda elevens situation. skolinspektionen vill att H ässleholms inkommer med redovisning på individuell nivå angående den aktuella eleven. Redovisningen ska efter dispens vara skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj Handlingar i ärendet skolinspektionens begäran om yttrande daterad V erksambetschef Rolf Bengtssons yttrande daterad

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(40) Barn- och utbildningsnamnden 99 Anmälan av nya ärenden - Inriktning för förstelärare godkänner att det blir ett ärende och ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en inriktning för förstelärare. Joachim Fors (S) anmälde på sammanträde , 85 följande ärende för behandling vid kommande sammanträde: Inriktning för förstelärare. Förslag till beslut på sammanträdet Lena Svensson (C) yrkar bifall till att det blir ett ärende. Sänt till: F ötvaltningschefen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(40) Bam- och utbildningsnamnden 100 Redovisning av deltagande på konferens tar del av informationen. Lena Svensson (C), Andres Dahlberg (S) och Agnetha Karlsson (MP) har deltagit på konferensen skolmåltiden- en viktig del av en bra skola. Nämnden blir muntligen informerad om denna dag.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(40) Barn- och utbildningsnllmnden 101 Information tar del av informationen. Ärendet 1 Sammanställning av klagomål eller synpunkter lämnade via webbformulär under perioden Dnr 2014/ Skrivelse från specialpedagogerna på T4-skolan kring LIS-verksamheten i. Dnr 2014/ Skrivelse från elever på Vannarödskolan. Dnr 2014/ Synpunkter på förslag till detaljplan för del av Vankiva 9:40,. Dnr 2013/ Synpunkter på förslag till detaljplan för Hästveda 77:1 (Godsmagasinet), Hässleholm. Dnr 2014/ Skrivelse från Jacobsskolans personal - rädda trädprogrammet på J acobsskolan. Dru 2014/ Riktlinjer för hantering av skyddade personuppgifter inom barn- och utbildnings förvaltningen.

19 '(J'(J'(J'(JV ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(40) Bam- och utbildningsnamnden 101 (Forts.) 8 Förhandling enl MBL 11 angående förändring av rektorsindelning i Bjärnum och Mala - Lärarförbundet

20 ,,,,, ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(40) Barn- och utbildningsnamnden 102 Rapporter tar del ay rapporterna. Ärendet 1 Skolverkets beslutsmeddelande Statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15. Dru 2012/ Barn- och elevombudets beslut Överlämning av ärende till Diskrimineringsombudsmannen. Ärendet avslutas. Dru 2014/ Kommunstyrelsens beslut , 83. Granskningsrapport intern kontroll2013. Kommunstyrelsen bedömer att den interna kontrollen överlag fungerar tillfredsställande. Dru 2014/ skolinspektionens beslut Uppföljning av beslut om skolsituationen för en eley Yid Tekniska skolan i. skolinspektionen bedömer att har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Dnr2013/

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(40) Barn- och utbildningsnsmnden 103 enligt delegation Redovisning av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll, 103 godkänns. enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan: Eva Andersson, förvaltningschef Tommy Grabber, chef personal- och kanslienheten Rolf Bengtsson, verksamhetschef grundskolan Christer Pettersson, verksamhetschef förskolan Rektorer: Annika Persson Nielas Haglind Camilla Zander Rose-Marie Arvidsson J an Hemgren Anna Glietder Carola Krantz Paul Szab6 Peter J önsson J o han Johansson J enny E dvardsson Ann-Christin Sjöström Jane Fälth Ingrid Landen J o han Gustafsson S s s

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(40) 103 (Forts.) Mona Holmgren Bodil Tingvar Boo Susanne Saodqvist Pär Bengtsson Christian Örn Förskolechefer: Marie Andersson Lisbeth Nordin Inger Frank Lise-Lotte Kjellsdotter Ingrid Wetterlundh Szaho Lotta Christensson Kerstin Bon.in AsaAhlgren Bo Gl!Seo Joakim Ask, rektor Pär Hansson, rektor

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 21 (40) 2014/ Tillämpning av skollagen avseende bidrag till enskilda verksamheter Mål nr Yttrande antar yttrande, , som sitt eget yttrande och översänder det till förvaltningsrätten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. l'örvaltningsrätten underrättar i skrivelse barn- och utbildningsnämnden tillfålle att yttra sig över innehållet i överklagan. Citronfjärilen AB yrkar att förvaltningsrätten upphäver ens beslut i den del det avser lokalkostnader och beslutar att lokalkostnader ska utgå enligt Citronfjärilen AB:s faktiska kostnader. beslutade , 57 att översända sitt yttrande till föt-valtningsrätten. Citronfjärilen AB har nu yttrat sig över barn- och utbildningsnämndes skrivelse och förvaltningsrätten ger barn- och utbildningsnämnden tillf:'il.le att yttra sig över innehållet. Yttrandet ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 27 maj Handlingar i ärendet Förvaltningsrätten i Malmö, underrättelse s yttrande Sänt till: Förvaltningsrätten

24 ,,,,, ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) 105 Förstärkt ledningsorganisation inom grundskolan beslutar att kronor omdisponeras från nämndens reset-v till förstärkning av grundskolans ledningsorganisation. På gtund av särskilda omständigheter kring arbets- och ledningssituationen i rektorsområde 23 och 24 - Bjärnum inklusive Mala- har verksamhetschefen för gtundskolan fått i uppdrag att under året fortsätta med att förstärka ledningsorganisationerna i de båda rektorsområdena. Förstärkningen omfattar sammanlagt ca 70% rektorstjänst under 2014 till en kostnad av kronor.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40) 2014/ Budgetuppföljning 30 april 2014 Budgetuppföljningsrapporten godkänns. Fötvaltningen har med riktpunkt den 30 april2014 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut. Sammantaget visar helårsprognosen för 2014 på ett underskott på kronor. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande: Minskade intäkter för efterkontrollen av barnomsorgsavgifter Karl-Oskarskolan har startat ett projekt med avgiftsfri fritidshemsverksamhet vilket resulterat i att 34 elever som tidigare inte haft fritidshem har skrivits in Tillfållig förstärkt ledningsorganisation inom gtundskolan Ökade kostnader för tilläggsbelopp Kostnader för extraordinära stödinsatser Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport daterad

26 vvvvv ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) Barn- och utbifdningsnsmnden 107 Förstärkning till rektorsområde 25, Vittsjö skola Rektorsområde (ro) 25, Vittsjö skola, tilldelas ytterligare en halv grundresurs i budget En halv grundresurs motsvarar en kostnad på kronor och finansieras ur barn- och utbildningsnämndens reserv. I samband med budgetarbetet 2014 i november 2013 kontaktades, rektorn för ro 25,Vittsjö skola. Bakgrunden till detta var att elevantalet i årskurs 3 ökade från 26 till 28 men fråga ställdes om det kunde vara möjligt att tilldela 1,5 gt.undresurs för årskursen istället för 2,0. Efter viss betänketid menade rektorn att det borde vara möjligt. I början av vårterminen har rektorn återkommit med uppgifter om ändrade förhållanden. Om dessa förhållanden varit kända i november hade ingen reducering av grundresurs varit aktuell. Handlingar i ärendet Controller Asa Perssons tjänsteskrivelse Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 23 där man beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet , 75 där man beslöt att föreslå: rektorsområde (ro) 25, Vittsjö skola, tilldelas ytterligare en halv grundresurs i budget En halv grundresurs motsvarar en kostnad på kronor och finansieras ur barn- och utbildningsnämndens reserv.

27 SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 25(40) 2014/ Bam- och utbildningsnämnden 107 (Forts.) Förslag till beslut på arbetsutskottet Joachim Fors (S) och Carina Westerlund (S) yrkar bifall förvaltningens förslag. Sänt till: E konomi Rektor

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 26(40) Sammantradesdatum 2014/ Barn- och utbifdningsn~mnden 108 Förstärkning till rektorsområde 1, Hästved a skola F-6 avslår ansökan om att rektorsområde (ro) 1, Hästveda skola F-6, tilldelas ytterligare 0,8 lärar~änst för årskurs 3 vid Hästveda skola höstterminen Nuvarande årskurs 2 i Hästveda är organiserad i två klasser utifrån att elevantalet tidigare varit 28 (två grundresurser) samtidigt som klasserna har flera elever med särskilda behov. Inför budget 2014 har elevantalet sjunkit till26 och därmed har rektorsområdet utifrån resursfördelningen tilldelats en gtundresurs från och med höstterminen Efter dialog med rektor och verksamhetschef för grundskolan bedöms att elevsituationen är sådan att en förstärkning behövs med 0,8 lärartjänst under höstterminen. Handlingar i ärendet Controller Asa Perssons tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Rektorsområde (ro) 1, Hästveda skola l'-6, tilldelas ytterligare 0,8lärar~änst för årskurs 3 vid Hästveda skola höstterminen Kostnaden, kronor, finansieras ur barn- och utbildningsnämndens reserv. Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande föreslår avslag på ansökan.

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(40) 2014/ Barn- och utbildningsnlimnden 108 (Forts.) Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 22 där man beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet , 22 där man beslöt att Ärendet behandlas direkt i nämnden utan något förslag från arbetsutskottet. Sänt till: Ekonomi Rektor

30 '0''0''0''0''0' 00 ~ SAiviMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) Barn- och utbildningsn~mnden 109 Presentation av projektet Kompetens för framtiden tar del av informationen. Nämnden informeras om projektet Kompetens för framtiden som är finansierat av Ew:opeiska Socialfonden, ESF, och omfattar erna Bromölla, Hässlehohn, Karlshamn, Karlsla:ona, Olofström, Ronneby samt Tingsqd. Syftet med projektet är bland annat att stärka pedagoger verksamma inom förskola och grundskola i sin roll som förebilder inom natw:vetenskap och teknik.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(40) Sam- och utbildningsnlimnden 110 Presentation av Hälsofrämjande forskningsprojekt tillsammans med lärare i Hässleholm tar del av informationen. Sedan början av 201 O pågår ett hälsofrämjande forskningsprojekt i i samarbete med Högskolan Kristianstad. Syftet med projektet är att stärka det som ger lärare välbefinnande i vardagen och som bidrar till att de upplever en bra balans mellan arbete och privatliv. Två delstudier har genomförts. Resultaten visar att det fmns en känsla av meningsfullhet i arbetet och att man har en positiv tro på framtiden, även om den allmänna mediabilden av stressade lärare till viss del också bekräftas. Vill vi värna om de lärare som arbetar i en, är det betydelsefullt att arbeta vidare med att stärka lärarnas välbefinnande. Att arbeta hälsofrämjande inom en är inte vanligt förekommande. Ofta handlar insatser om att förhindra att anställda, som visar tecken på stress och psykisk ohälsa, insjuknar. Ännu oftare handlar det om att rehabilitera dem som redan är sjuka. I detta samarbetsprojekt visar att man är en av få er som faktiskt arbetar hälsofrämjande.

32 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 30(40) 2010/ Barn- och utbildningsnamnden 111 Administrationen inom Gymnasium återremitterar ärendet så förvaltningen kan utreda administrationen ytterligare och vem den ska ledas av. Samt ger arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet. s arbetsutskott fastställde en organisation enligt alternativ 3 i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola". Rektorer utsågs samma datum, med tillträde Mot bakgtund av beslutet om förändrad ledningsorganisationen har också administrationens organisation genomlysts. Förslaget till organisation av administrationen inom Gymnasium bygger på intervjuer med samtliga skolledare och samdig administrativ personal. De tillträdande rektorerna har varit delaktiga i utformandet av förslaget. Tyngst vägande motiv för den föreslagna lokala organisationen är gymnasieskolans komplexa struktur med kursutformningen och elevernas kontinuerliga val, skolomas storlek, rektors möjligheter att styra sin inre organisation och därigenom skapa fätutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och rimlig atbctsbelastning, de administrativa uppdragens nära koppling till varandra samt flexibiliteten i tesursutny t~and et. Ärendets tidigare behandling Atbetsutskottet , 78 där man beslöt att ärendet behandlas direkt i nämnden. Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta enligt följande:

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(40) 2010/ Barn- och utbildningsn/jmnden 111 (Forts.) Administrationen inom Gymnasium organiseras inom ramen för respektive rektorsområde och leds av rektor fr o m Ekonom~änsten inom Gymnasium underställs Barn- och utbildningsförvaltningens controller fr o m Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet och ger arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet. Sänt till: Verksamhetschef Gymnasiet

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(40) 2014/ Barn- och utbildningsnl3mnden 112 Avveckling av hantverksprogrammets inriktning finsnickeri beslutar enligt följande: - Hantverksprogrammets inriktning flnsnickeri inom Gymnasium avvecklas. - Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden redovisa en plan för hur befmtlig maskinpark avyttras alternativt omfördelas inom barn- och utbildningsförvaltningen samt en plan för alternativt lokalutnyt~ande vid Jacobsskolan med anledning av avvecklingen. F ömtsättningarna för en integration av verksamheten på UC i Jacobsskolans lokaler från och med lå 15/16 ska ingå i denna redovisning. - Fönraltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att överföra utbildningen till någon annan huvudman eller vuxenutbildning. På grund av vikande söktal till inriktningen finsnickeri inom Hantverksprogrammet fattade beslut om intagningsstopp för läsåren 11/12 och 12/13. Inför gyronasiesöket läsåret 13/ 14 gjordes inriktningen ånyo sökbar. Fem elever antogs och påbörjade sin utbildning. I nuläget går tre av dessa fortfarande kvar på utbildningen. I gyronasievalet inför läsåret 14/15 lockade inriktningen endast en obehörig sökande, trots mycket omfattande informations- och marknadsföringsinsatser, varför barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte erbjuda utbildningen läsåret 14/15 och inte heller erbjuda inriktningen i det planerade utbudet för läsåret 15/16.

35 ,.,.,.,.,. l SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2014/ (40) Barn- och utbildningsnlimnden 112 (Forts.) Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Riskbedömning, genomförd Administrationen- Gymnasium. Förvaltningens förslag till beslut beslutar enligt följande: - Hantverksprogrammets inriktning flnsnickeri inom Gymnasium avvecklas. - Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden redovisa en plan för hur befintlig maskinpark avyttras alternativt omfördelas inom barn- och utbildningsförvaltningen samt en plan för alternativt lokalutnyttjande vidjacobsskolan med anledning av avvecklingen. Förutsättningarna för en integration av verksamheten på UC i Jacobsskolans lokaler från och med lå 15/16 ska i11gå i denna redovisning. Förslag till beslut på sammanträdet Joachim Fors (S) med instämande av Lena Svensson (C) yrkar bifall till fötvaltningens förlag och med tillägg av arbetsutskottets förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 79 där man beslöt att ärendet behandlas direkt i nämnden och fö1valtninge11 får i uppdrag att undersöka att överföra utbildningen till någon annan huvudman eller vuxenutbildning.

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(40) 2014/ Barn- och ulbildningsnlimnden 112 (Forts.) Förslag till beslut på arbetsutskottet JonathanJönsson (M) med instämmande av Joachim Fors (S) yrkar på att fö1-valtningen undersöker möjligheterna att överföra utbildningen till någon annan huvudman eller vuxenutbildning. Sänt till: V erksamhctschef Gymnasiet

37 '0''0''0''0''0' l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014/ (40) Barn- och utbildningsnljmnden 113 Utredningsuppdrag för att klara budgetram ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda nedan beskrivna frågeställningar för att klara budgettamarna för Samt fortsätta ta fram möjliga åtgärder för att klara budgetramarna. har i rambudget för 2015 fått ett besparingskrav på 18 miljoner. Inför budgetår 2016 ska ytterligare 1 O miljoner sparas i nämndens budget. För att klara dessa stora åtaganden måste stora organisatoriska förändringar göras. U cifrån detta måste möjligheterna att klara budget inom givna ramar prövas utifrån samtliga verksamhetsgrenars förutsättningar och möjligheter. Exempel på utredningsuppdrag * Avgiftsbelagd lunch gymnasiet *Avgiftsbelägga pedagogiska måltider * Minska utbudet av språkval i grundskolan * Fortbildningsutbud * Genrepedagogik * Skolbibliotekscentt:alen * A,rtal med A V -centralen * Skoldatatek * Läs-och skrivverkstad * Centtala resurser kring elevhälsan * Höjda avgifter Kulturskolan * Kulturskolans utbud *Gymnasiets utbud av program * Gymnasiets utbud av inriktningar på programmen * Samorganisering av UC och IM verksamheter

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(40) 2014/ Barn- och utbildningsnamnden 113 (Forts.) * Utbud av specialistverksamheter * Samordning av LIS verksamheter till täto.rt * Erbjudande om 525 tim. förskoleklasstid * Integrering av skolenheter i centralorten * Integrering av skolenheter i kransorten * Integrering av fritidshem * Organisationsförändring av grundskaleenheter F-3, 4-6, 7-9 * Samordning av mindre förskaleenheter till större enheter * Familjens hus * Översyn av den centrala administrationen Utredningsuppdrag som tillkom på sammanträdet * Bemanningsenhetens utbyggnadstakt * Optimera lärarnas undervisningstid * Förslagslåda Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 87 där man beslöt att ärendet behandlas direkt i nämnden. Ajournering Sammanträdet ajournerades kl

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15

Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Barn- och ungdomsnämnden 2014-10-15 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Kommunens revisorer - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor. 2. Avtal mellan Kalmar Läns Museum och

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer