Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7"

Transkript

1 Underlag för anbudsförfrågan Ny webbplattform, AP7

2 Innehåll 1. Information om upphandlingen Anvisningar till anbudsgivaren Krav på anbudet Krav på anbudsgivaren Uppdragsbeskrivning Krav på beskrivning av uppdraget i anbud Krav på tjänsten Värdering av anbud Kommersiella villkor...2

3 1. Information om upphandlingen 1.1 AP7:s uppdrag Sjunde AP-fonden (AP7) är en statlig myndighet som har inrättats efter beslut av riksdagen. Fonden har som enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel åt svenska folket. 1.2 Målgrupper Primära målgrupper för nya webbplatsen är sparare, journalister, opinionsbildare, experter, samt politiker. För alla målgrupper är webbplatsen en viktig kommunikationskanal. Se bifogad förstudie för mer utförlig information. 1.3 Webbplats/Upphandlingsföremålet AP7 driver i dag en extern webbplats: ap7.se. Webbplatsen används i dag huvudsakligen till att presentera fakta kring AP7:s verksamhet, förvaltning av premiepensionsmedel. Informationen på nuvarande webbplats är informationstät och har till stora delar en hög kunskapströskel. Utmaningen för den nya webbplatsen är att, i samband med lanseringen av det nya pensionssystemet, tilltala fler målgrupper, utanför branschen. AP7 avser nu att upphandla grafisk formgivning för ap7.se, samt ett nytt webbpubliceringsverktyg med konsulttjänster för anpassning av verktyget till AP7:s behov, samt redaktionell produktion av webbplatsen inför lanseringen av den nya webbplatsen. Anbudsförfrågan gäller grafisk formgivning av webbplatsen, upphandling av webbpubliceringsverktyg, eventuella licenskostnader, underliggande databasprogram, och anpassning av verktyget, samt redaktionell produktion. AP7 avser att teckna avtal i början av Upphandlande enhet Sjunde AP-fonden Box Stockholm Telefon:

4 1.5 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande, enligt 15 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Alla leverantörer har rätt att delta genom att skicka in ett anbud. LOU reglerar strikt hur upphandlingar ska genomföras. Det är därför av stor vikt att anbuden är korrekta och kompletta vid inlämnandet. 2. Anvisningar till anbudsgivaren 2.1 Allmänt om ska- och börkrav Kraven i anbudsförfrågan är formulerade som ska- och börkrav eller som en begäran om att anbudsgivaren ska ange eller beskriva någonting. Ska-kraven måste vara uppfyllda för att anbudet ska behandlas av AP7. Börkraven är viktiga att uppfylla och kommer att användas vid jämförelsen anbuden emellan. De kan därför vara avgörande vid anbudsutvärderingen. Uppgifter som lämnats på grund av att AP7 begärt att anbudsgivaren ska ange eller beskriva något används likaså för att jämföra och värdera lämnade anbud. För att AP7 ska kunna värdera till vilken grad ett anbud uppfyller ställda krav ska anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar på samtliga krav och frågor. Värdering kan ske enbart utifrån information i anbudet. Om ställda krav inte har besvarats äger AP7 rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Det är viktigt att noga läsa hela anbudsförfrågan. Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt på någon punkt rekommenderas att frågor ställs i god tid innan anbudet lämnas in. 2.2 Frågor om upphandlingsunderlaget Frågor om förfrågningsunderlaget som är av principiell och allmän karaktär ska sändas till AP7 via e-post till följande adress: Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 20 december Anbudsgivare är skyldiga att hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Kom ihåg att uppge diarienumret 2009/68 vid kontakt. Observera att frågor om varför ett visst krav ställts inte besvaras.

5 2.3 Prövning av anbudsgivare och anbud Inledningsvis prövas om anbudet uppfyller de formella krav som uppställs i kapitel tre. Anbud som inte uppfyller dessa krav kommer att uteslutas. I ett första steg kvalificeringen prövas om anbudsgivaren uppfyller kvalifikationskraven som finns i kapitel fyra. De anbudsgivare som uppfyllt ställda kvalifikationskrav går vidare, övriga förkastas. I nästa steg prövas om anbudet uppfyller ställda ska-krav angivna i kapitel sex samt enligt kravspecifikationen i kapitel sju. Ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyller samtliga ska-krav går vidare till nästa steg, övriga förkastas. Efter värdering av återstående anbud bjuds ett antal av de anbudsgivare som klarat ska-kraven in för att muntligen presentera sin lösning och demonstrera det system man förordar. I det sista steget utvärderas anbudet enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen utförs utifrån de bedömningskriterier och den rangordning som anges i kapitel åtta. 2.4 Sekretess Enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har tagits. Därefter blir anbud och andra ingående handlingar normalt offentlig allmän handling. Anbud och övriga handlingar kan dock omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser i sekretesslagen. Anses skäl föreligga för att sekretessbelägga handlingarna även efter den tiden ska detta anges i anbudet. Det är viktigt att precisera vilka uppgifter man önskar sekretess för samt vilken skada som ett röjande skulle innebära. För kommersiellt skydd måste uppgifter avse affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren. Det måste också finnas särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Att en anbudsgivare har begärt sekretess innebär inte en garanti för att uppgiften i fråga kommer anses omfattas av sekretess. 2.5 Förhandling Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. AP7 bestämmer om och i vilken utsträckning förhandlingar ska äga rum. Anbudsgivaren har således ingen möjlighet att kräva förhandlingar avseende sitt anbud. 2.6 Beslut Beslut kommer att tillställas anbudsgivarna så snart det är möjligt.

6 3 Krav på anbudet 3.1 Formella krav på anbudet Anbud ska vara fullständigt. Lagen om offentlig upphandling medger inte att ofullständiga anbud prövas. Anbud ska vara skriftligt, på svenska. Anbud ska innehålla företagets namn, organisationsnummer kontaktperson, adress, telefonnummer. Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbud ska vara bindande till och med den 1 mars Det är viktigt att firmatecknare ska stämma överens med registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande från annat land. Anbud ska lämnas i förseglat kuvert, kartong eller motsvarande som ska vara märkt med anbud och diarienummer 2009/68. Anbud ska vara AP7 tillhanda senast klockan den 11 januari Enligt lag kan för sent inkomna anbud inte prövas. 3.2 Adress Anbudet ska sändas till nedanstående adress: Sjunde AP-fonden Box Stockholm Observera att anbud inte får lämnas via fax eller e-post eftersom anbudets sekretess då inte kan garanteras. 4 Krav på anbudsgivaren 4.1 Uteslutningsgrunder Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret i Sverige, eller det land registreringen är utförd i.

7 En anbudsgivare ska, enligt 15 kap. 13 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, uteslutas från deltagande i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en laga kraft vunnen dom är dömd för de brott som nämns i 10 kap. 1 samma lag. I övrigt får en anbudsgivare diskvalificeras med stöd av 10 kap. 2 och 3 samma lag. En leverantör kan således uteslutas bland annat om leverantören: - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, - är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, - genom laga kraft vunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen - har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta, - inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet 4.2 Förmåga och kapacitet; grafisk formgivning, teknisk webbutveckling, redaktionell produktion Anbudsgivaren ska vara verksam inom de områden som upphandlingen avser och ska ha tillräckliga resurser för att kunna erbjuda de efterfrågade tjänsterna. Anbudsgivaren ska bifoga tre referenser i form av tidigare kunder som beställt uppdrag av liknande omfattning under de senaste två åren. Referenserna sammantaget ska vara exempel på grafisk formgivning för webb, hur man teknisk applicerat formgivning i det föreslagna webbpubliceringsverktyget, teknisk utveckling, samt slutligen exempel på redaktionell produktion. Anbudsgivaren ska ange namn och CV på den/de medarbetare som kommer att arbeta med uppdraget, fördelat på de tre deluppdragen. Webbplattformen ska byggas så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer. Anbudsgivaren ska redogöra för hur tillgänglighetskraven uppfylls. AP7 kan komma att anlita konsult specifikt för krav och kontroll av tillgänglighet. 4.3 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en god ekonomisk stabilitet. Anbudsgivaren ska ha en ansvarsförsäkring med ett betryggande belopp för offererad verksamhet.

8 För att visa detta ska anbudsgivaren bifoga årsredovisningar för de senaste två åren. Företag som inte har två årsredovisningar ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa senast upprättade resultaträkning/balansräkning samt redovisa referens till bank/finansiär. 4.4 Kommersiella villkor Anbudsgivaren ska godta de kommersiella villkor som finns angivna under kapitel nio. Detta ska framgå av anbudet. Om något villkor inte godtas ska tydligt anges vilket villkor som inte accepteras och beskrivning samt motivering till detta. Alternativ till villkoret bör i så fall lämnas. Undantag från gällande sekretessbestämmelser kan inte göras. 4.5 Disposition av anbud För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ska anbudsgivaren följa dispositionen, inklusive numreringen, i detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivare ska erbjuda möjlighet att provköra det föreslagna systemet i testmiljö och redovisa hur det ska gå till. De handlingar och dokument som sammanfattas i tabellen nedan ska bifogas. För att underlätta för utvärderingen ska de numreras enligt tabellen. 5. Uppdragsbeskrivning Uppdraget består av tre deluppdrag. Den första rör grafisk formgivning och interaktionsdesign för webbplatsen. Det andra deluppdraget handlar om utveckling av den tekniska plattformen med tillhörande funktionalitet. Det tredje deluppdraget omfattar redaktionell produktion för första versionen av webbplatsen, inför lanseringen april Deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign Den första delen av uppdraget handlar om att formge den nya webbplatsen utifrån målsättning med webbplatsen, målgruppsbeskrivning och kravspecifikation, i nära samråd med AP7.

9 Den grafiska profilen för AP7 ska uppdateras (detta sker i en parallell upphandling). Webbplatsen ap7.se ska reflektera detta, kännas ny och funktionell. Form och struktur ska understryka vad webbplatsen/verksamheten handlar om förvaltande av premiepensionsmedel. En stor del av arbetet fokuserar på informationsarkitektur, användbarhet och användarvänlighet. Strukturen och navigeringen ska göra det enkelt för besökarna/användarna att ta till sig innehåll och funktioner. Målet med webbplatsen är att för varje definierad målgrupp erbjuda en effektiv informations-, kunskaps- och kommunikationskälla. Webbplatsens struktur och form ska understödja detta. Visualiseringen bör göras i en första grov version i form av wireframes eller motsvarande, som efter diskussion omsätts i klickbara prototyper. Därefter skapas formgivningen för varje enskild sidtyp och funktion, Form och struktur ska appliceras via stillmallar (CSS). Stilmallarna ska kunna uppdateras via webbpubliceringssystemets administrationsgränssnitt. Och olika stilmallar ska kunna via administrationsgränssnittet gå att appliceras på sidnivå. 5.2 Deluppdrag Teknisk utveckling Deluppdrag Teknisk utveckling består av att implementera design, struktur och funktioner i det publiceringsverktyg som anbudsgivaren rekommenderar. Vi förutsätter att anbudsgivaren har mycket god kännedom och erfarenhet av att arbeta i just det rekommenderade verktyget. I arbetet ingår att anpassa verktyget och tillgängliga moduler till den framtagna designen och informationsstrukturen samt till de generella grafiska riktlinjer som tas fram för AP7. För varje utvecklingsdel som eventuellt kräver samarbete med underleverantör ska tydliga ansvarsfördelningar överenskommas och dokumenteras i text. Se kapitel sju nedan för beskrivning av funktioner och tjänster. Lösningen ska vara skalbar, konsultoberoende och korrekt kodad. I uppdraget ingår att utbilda berörda personer/användare i publiceringsverktyget och de nya tekniska funktionerna. En manual ska finnas som är anpassad för arbetet med AP7:s webbplats, skriftligt och/eller online. Utbildningens omfattning och upplägg preciseras vidare i samråd med AP Deluppdrag Redaktionell produktion och informationsstruktur Uppdragets tredje del omfattar redaktionell produktion för första versionen av nya ap7.se inför lanseringen av webbplatsen. Lansering sker i anslutning till införandet av det nya pensionssystemet. I nära samråd med AP7 ska hela webbplatsens innehåll och informationsstruktur byggas upp. Navigationsstruktur och navigationsgrafik

10 ska tas fram, text och grafik ska färdigställas, en introduktionsfilm eller animerat bildspel kring AP7:s roll i nya pensionssystemet bör produceras. Kategoristruktur, etiketter (nyckelord/taggar) och annan meta- och navigationsinformation ska skapas. Visningar av information från externa källor, som finns på nuvarande webbplats och som är relevanta även i det nya pensionssystemet, ska tillgängliggöras även på den nya webbplatsen. Det redaktionella materialet ska anpassas med hänsyn till webbplatsens primära målgrupper. 5.4 Målsättning; ny webbplattform och webbplats för AP7 Målet med denna upphandlings uppdrag är att utveckla AP7:s nya webbplats, med ny grafisk form, nytt webbpubliceringssystem och nytt redaktionellt innehåll. AP7 har idag en webbplats som beskriver myndighetens verksamhet inom premiepensionssystemet. Under våren 2010 sker genom ett regeringsuppdrag en omläggning av de två fonder som AP7 hanterar. AP7: s nya direktiv innebär att Premiesparfonden och Premievalsfonden ska avvecklas och ersättas med AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), ett förvalsalternativ med årskullsförvaltning som även går att välja. I samband med denna omläggning behöver den webbaserade kommunikationen utvecklas och optimeras för att kunna hantera det förväntade kommunikationsbehovet, internt såväl som externt. AP7 vill därför utveckla en ny webbplats med en mer dynamisk webbkommunikation som möjliggör koppling mellan det redaktionella materialet och kärnan i AP7 verksamhet, pensionsförvaltning och kommunikation kring denna. Den nya webbplatsen för AP7 ska vara lätt att administrera genom att möjliggöra ett enklare sätt för webbredaktören att paketera information gentemot olika målgrupper och användarnivåer. Den nya webbplattformen ska vara en på marknaden etablerad webbplattform med ett dokumenterat flertal installationer samt leverantörer som kan utveckla på plattformen. Den nya webbplatsen ap7.se ska dels tillfredsställa användare med hög kompetens inom verksamhetsområdet, som ställer krav på heltäckande, tillförlitlig och aktuell information kring AP7:s verksamhet. Den nya webbplatsen ska dessutom kunna gå media, opinionsbildare, intresserade sparare tillmötes genom möjligheten att pedagogiskt paketera redaktionellt informations- och faktamaterial tillsammans med aktuell, relevant verksamhetsinformation. Målet är att varje besökare på ap7.se enklare ska kunna på egen hand tillgodogöra sig den information man eftersöker för eget syfte eller som underlag för vidareförmedling av informationen.

11 5.5 Tidsplan Ambitionen är att utvecklingsarbetet för AP7:s nya webbplattform ska starta senast januari Tiden för utvecklingsarbetet är komprimerad. De tre deluppdragen kan då inte ses som sekventiella, utan måste starta samtidigt, bedrivas parallellt och integrerat. Merparten av tekniska utvecklingsarbetet för fas ett, version 1.0 av plattformen, bör vara genomfört per sista februari 2010, för testning och inmatning av redaktionellt material under februari-mars Nya webbplatsen ska lanseras i början av april Utvecklingsarbete för fas två startar direkt efter lanseringen och planeras vara klart hösten Fas två ingår inte i denna upphandling. 5.6 Tillgänglighet Webbplattformen ska byggas så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer WCAG 1 så som de tolkas i Användbarhetsboken av Tommy Sundström. Stor vikt ska läggas vid webbkommunikation som är tillgänglig, vilket därför förutsätter att anbudsgivaren har både erfarenhet och engagemang i ämnet. AP7 kan komma att anlita konsult specifikt för krav och kontroll av tillgänglighet. 5.7 Drift samt säkerhet AP7 har för avsikt att låta hosta webbplattformen med dess webbplats externt. Anbudsgivaren ska i anbudet ange förslag och kostnad på hostinglösning samt ansvara för denna under avtalad tid. Installationen av webbplattformen med dess webbplats ska följa normala säkerhetsbestämmelser gällande webbaserad kommunikation. Särskild hänsyn bör tagas till säkerhetsfrågor gällande login till administrationsoch redaktörsgränssnitt. 6. Krav på beskrivning av uppdraget i anbud I anbudet ska följande ingå: Generellt: - Beskrivning av hur anbudsgivaren vill ta sig an uppdraget. - Anbudsgivaren ska ange en arbetsplan för uppdraget. - Beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med tillgänglighetsfrågor rörande webbkommunikation. - Om användartester ingår, ska anbudsgivaren beskriva hur dessa genomförs. - Anbudsgivaren ska ange prisuppgift för eventuella användartester.

12 - Anbudsgivaren ska ange pris för hela uppdraget, väl specificerat såsom det är angivet nedan för de olika deluppdragen; formgivning/interaktionsdesign, teknisk utveckling, redaktionell produktion. - Anbudsgivaren ska ange prisuppgift för löpande arbete, fördelat på alla typer av tjänster, som eventuellt tillkommer utöver offert. - Anbudsgivaren ska föreslå lämplig hostinglösning för webbplatsen samt ange prisuppgift för denna lösning. - Anbudsgivaren ska bifoga minst tre referenser i form av tidigare kunder som beställt uppdrag av liknande omfattning och inriktning under de senaste två åren gällande webbformgivning, teknikutveckling (på den rekommenderade tekniska plattformen) samt redaktionell produktion (samhällsinformation, finansinformation, etc). Referenserna sammantaget ska vara exempel på formgivning, teknisk utveckling och redaktionell produktion. - Anbudsgivaren ska ange namn och CV på den/de medarbetare som kommer att arbeta med uppdraget. Dessa angivna personerna ska ha koppling till de lämnande referenserna på tidigare uppdrag. Specifikt gällande deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign: - Anbudsgivaren ska ange fast pris för hela uppdraget gällande deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign. - Anbudsgivaren ska ange om leverans gällande formgivningen innehåller designunderlag i form av enbart wireframes eller om leveransen även inbegriper klickbara html-sidtyper med stilmallar. - Anbudsgivaren ska ange i vilka format wireframes, samt designelementen levereras (för arkivering). Specifikt gällande deluppdrag Teknisk utveckling: - Anbudsgivaren ska ange val av etablerat webbpubliceringsverktyg och anledningar till varför detta rekommenderas. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla en testversion av publiceringsverktyget för bedömning av dess grundfunktioner och redaktörs- och administratörsgränssnitt. - Anbudsgivaren ska ange fast pris för hela uppdraget gällande deluppdrag Teknisk utveckling. - Anbudsgivaren ska ange vilka moduler som finns färdiga, vilka som behöver anpassas och vilka som behöver utvecklas samt kostnad för arbetet med varje modul, särskilt med hänsyn till kapitel 7 nedan. - Anbudsgivaren anger information om vilken support som kan erbjudas och kostnad per timme för den. - Anbudsgivaren ska i anbudet tydligt ange vad som är löpande kostnader, till exempel licenser, och vad som är engångskostnader, till exempel anpassningar.

13 - Anbudsgivaren ska ange eventuell kostnad för extra installation av plattformen som test- och utvecklingsmiljö - Anbudsgivaren ska ange information om vilken support som kan erbjudas och kostnad per timme för den. - Anbudsgivaren ska ge förslag på utbildning i webbpubliceringssystemet, samt pris för detta. Specifikt gällande deluppdrag Redaktionell produktion: - Anbudsgivaren ska ange ett takpris för hela uppdraget gällande deluppdrag Redaktionell produktion. I takpriset ska kostnader för olika typer av tjänster specificeras; exempelvis textbearbetning, grafikproduktion, navigationsstruktur, etc som krävs för leverans av de specificerade ska- och börkraven under Anbudsgivaren ska ange ett timpris för olika typer av tjänster som krävs för leverans utöver de specificerade ska- och börkraven under Krav på tjänsten Uppdraget består av tre deluppdrag. Den första rör grafisk formgivning och interaktionsdesign för webbplatsen. Det andra deluppdraget handlar om utveckling av den tekniska plattformen med tillhörande funktionalitet. Det tredje deluppdraget omfattar redaktionell produktion för första versionen av webbplatsen, inför lanseringen april Deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign Deluppdrag Grafisk formgivning handlar om att formge den nya webbplatsen utifrån målsättning med webbplatsen, målgruppsbeskrivning och kravspecifikation, i nära samråd med AP7. Den grafiska profilen för AP7 ska uppdateras (detta sker i en parallell upphandling). Webbplatsens grafiska formgivning ska reflektera detta, kännas ny och funktionell. Form och struktur ska understryka vad webbplatsen/verksamheten handlar om förvaltande av premiepensionsmedel. En stor del av arbetet fokuserar på informationsarkitektur, användbarhet och användarvänlighet. Strukturen och navigeringen ska göra det enkelt för besökarna/användarna att ta till sig innehåll och funktioner. Målet med webbplatsen är att för varje definierad målgrupp erbjuda en effektiv informations-, kunskaps- och kommunikationskälla. Webbplatsens struktur och form ska understödja detta.

14 Visualiseringen bör göras i en första grov version i form av wireframes eller motsvarande, som efter diskussion omsätts i klickbara prototyper. Därefter skapas formgivningen för varje enskild sidtyp och funktion, Form och struktur ska appliceras via stillmallar (CSS). Stilmallarna ska kunna uppdateras via webbpubliceringssystemets administrationsgränssnitt. Och olika stilmallar ska kunna via administrationsgränssnittet gå att appliceras på sidnivå. Wireframes och klickbara prototyper bör testas på användargrupper i nära samarbete med AP7. Detta bör ingå i uppdraget, men kan också skötas av AP Produktion av wireframes Tjänsten ska leverera - Produktion av wireframes av alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering Produktion av klickbar prototyp Tjänsten bör leverera - Produktion av klickbar prototyp för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering Produktion av designgrafik Tjänsten ska leverera - Produktion av designgrafik och grafik för interaktionsdesignen för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering. Grafiken ska implementeras på den nya webbplatsen Grafiken ska även levereras i filformat för arkivering och vidareutveckling, exempelvis i photoshopeller illustratorformat med bibehållen lagerstruktur Produktion av stilmallar Tjänsten ska leverera Produktion av stilmallar för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering. Stilmallarna bör vara fördelade på stilmallar för olika typer av designdelar, exempelvis placering, utseende och storlek av ytor (sidhuvud, meny, content, mm), typografi, mm

15 7.1.5 Tillgänglighet Webbplatsens alla sidtyper och funktioner ska formges så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer WCAG 1 så som de tolkas i Användbarhetsboken av Tommy Sundström Användartest Wireframes och klickbara prototyper bör testas på användargrupper i nära samarbete med AP Deluppdrag Teknisk utveckling. Specifikation; funktioner teknisk utveckling av plattform och webbplats Deluppdrag Teknisk utveckling består av att implementera design, struktur och funktioner i det publiceringsverktyg som anbudsgivaren rekommenderar. I arbetet ingår att anpassa verktyget och tillgängliga moduler till den framtagna designen och informationsstrukturen samt till de generella grafiska riktlinjer som tas fram för AP7. För varje utvecklingsdel som eventuellt kräver samarbete med underleverantör ska tydliga ansvarsfördelningar överenskommas och dokumenteras i text Rättigheter, användare och grupper Funktionen ska innehålla - Administratör ska kunna lägga upp flera användare och grupper med olika access till olika sidor (i visningsläge) och olika rättighetsnivåer, såsom skapa, redigera, publicera, olika sidor/avdelningar/noder (i redaktörsläge). - Huvudredaktör ska kunna välja att först godkänna material från skribenter före publicering. - Huvudredaktör och administratör ska ha tillgång till hela publikationsverktyget, ska kunna redigera alla delar/objekt på plattformen Mallsidor och stilmallar Mallsidor styr vilka objekt som ska visas på olika sidtyper samt hämtar info från databas för visning. Stilmallar styr webbplatsens layout gällande utformning av sidornas olika ytor, typografering m.m. Funktionen ska innehålla - Huvudredaktören ska ha möjlighet att lägga till sidor som utgör huvudavdelningar och underavdelningar i navigationsstrukturen. - Huvudredaktören ska ha möjlighet att skapa nya sidor efter bestämda mallar och placera dessa i strukturen av sidor det är även möjligt att i efterhand ändra mall eller placering.

16 - Huvudredaktören ska ha möjlighet att skapa notiser d.v.s. korta artiklar/puffar/objekt som kategoriseras och listas på kategori-sidor. - Administratör ska via publiceringsverktygets administratörsgränsnitt kunna göra justeringar i stilmallsdokumenten. - Administratör ska via publiceringsverktygets administratörsgränsnitt kunna ladda upp och koppla olika stilmallsdokument till olika sidor/avdelningar/noder på plattformen Bildhantering och filhantering Funktionen ska innehålla - Redaktör ska ha möjlighet att ladda upp bilder till ett arkiv. - Uppladdade filer ska i arkivet kunna organiseras exempelvis i en fil/mappstruktur - Redaktör ska ha möjlighet att editera bildegenskaper vid infällning; storlek, justering sid- och höjdled), alttexter, marginal runt bild individuellt angivet vänster-höger-topp-botten, länk - Uppladdad bild ska kunna fällas in på valfri sida på plattformen - Uppladdade bilder ska kunna organiseras exempelvis i en fil/mappstruktur - Uppladdad fil ska kunna länkas in på valfri sida på plattformen - Redaktör ska ha möjlighet att koppla metadata till bilder och filer Informationsstruktur, sök och navigation Funktionen ska innehålla - Webbplatsernas informationsstruktur ska kunna baseras på kategoristrukturer - Menystrukturer ska kunna gå att skapas och sorteras manuellt - möjlighet att editera kategoristrukturen som en kategorilista med flera nivåer - möjlighet att koppla kategorier till sidor/objekt, en eller flera kategorier ska kunna kopplas till varje sida/objekt - möjlighet att ange enkel adress till sida, exempelvis namn för sidan] - möjlighet att låta besökaren söka information utifrån kategorierna - möjlighet att låta besökaren göra kombinationssökning utifrån kategorierna - möjlighet att låta besökaren göra fritextsökning - visning av sökvägar - Sökfunktion (fritext) bland material på webbplatsen - möjlighet att fälla in dynamiska länklistor utifrån innehåll i container/mapp i redaktörsläge - sidmall för Sökkarta/Sitemap - möjlighet att fälla in sökfunktion på valfri plats på plattformen - möjlighet att ange vilka delar av plattformen som infälld sökfunktion ska gälla för

17 - möjlighet att fälla in sökfunktion för filers metainformation (7.2.3) på valfri plats på plattformen Datumpublicering/arkivering, versionshantering Funktionen ska innehålla - möjlighet för redaktör att schemalägga publiceringen av en webbsida till ett visst datum och klockslag. - möjlighet för redaktör att schemalägga en webbsida till att avpubliceras vid ett visst datum och klockslag. - möjlighet för redaktör att schemalägga en webbsida till att flyttas till annan plats i strukturen vid ett visst datum och klockslag (arkivering). - möjlighet för redaktör att att hantera och arbeta med flera versioner av samma webbsida, versionshantering - möjlighet för redaktör att hantera och arbeta med flera versioner av samma fil, versionshantering - möjlighet för redaktör att backa publiceringen till äldre versioner av sida eller fil, versionshantering Taggningar av material; kategorier och nyckelord En möjlighet i det redaktionella arbetet ska vara att koppla metainformation till och prioritera allt redaktionellt material. Det är viktigt att kunna göra prioriteringar på objektsnivå. Det ska till exempel kunna gå att rangordna olika typer av redaktionellt material utifrån både när den skapades och om något objekt är överordnat det andra (mer viktigt och därför ska komma högre upp i listningar). Varje enskild sida, eller objekt, på plattformen ska kunna kategoriseras, enligt en kategoristruktur som ska kunna redigeras av redaktör. För varje enskild sida eller objekt ska man även kunna ange nyckelord (keywords/etiketter) i fritextform. Funktionen ska innehålla - möjlighet för redaktör att skapa kategoristruktur - möjlighet för redaktör som skapar material att koppla detta material till en eller flera kategorier från kategoristrukturen - möjlighet för redaktör som skapar material att ange nyckelord för sida- eller objekt på plattformen - möjlighet för redaktör att skapa länklistor utifrån en eller flera kategorier. Listningar ska kunna göras från en kategori, från någon av flera valda kategorier, eller från material som är kopplade till alla av valda kategorier. Listningarna ska kunna bestå av enbart rubrik (som är länk till sidan) eller rubrik samt del av brödtext. - möjlighet att skapa rss-listning utifrån ovan beskrivna urvalsmöjligheter för kategorier. - möjlighet att fälla in de kategorier och nyckelord som en sida eller ett objekt är kopplat till. Kategorierna och nyckelorden ska vara länkar som skapar listningar med alla sidor och objekt som är kopplade till dessa. - möjlighet bör finnas för redaktör att ange kategorier och nyckelord för bilder och filer (7.2.3) - kategoristrukturen ska kunna vara flerspråkig (7.2.16)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Bilagor... 3 1.3 Bristande överensstämmelse... 3 1.4 Avtalets

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster för modernisering av myndighetens webbplats

Upphandling av konsulttjänster för modernisering av myndighetens webbplats 2015-06-03 040/2015-2.2.2. 1(7) Ert datum Ert dnr Upphandlingen avser: Konsulttjänster för modernisering och underhåll av webbplats Upphandlingsförfarande: Förenklad upphandling Anbudsmärkning: Dnr 040/2015-2.2.2

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel

Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel Förfrågningsunderlag; Upphandling av konsulttjänst avseende information till ungdomar om spel Inledning Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier i Sverige.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer