Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7"

Transkript

1 Underlag för anbudsförfrågan Ny webbplattform, AP7

2 Innehåll 1. Information om upphandlingen Anvisningar till anbudsgivaren Krav på anbudet Krav på anbudsgivaren Uppdragsbeskrivning Krav på beskrivning av uppdraget i anbud Krav på tjänsten Värdering av anbud Kommersiella villkor...2

3 1. Information om upphandlingen 1.1 AP7:s uppdrag Sjunde AP-fonden (AP7) är en statlig myndighet som har inrättats efter beslut av riksdagen. Fonden har som enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel åt svenska folket. 1.2 Målgrupper Primära målgrupper för nya webbplatsen är sparare, journalister, opinionsbildare, experter, samt politiker. För alla målgrupper är webbplatsen en viktig kommunikationskanal. Se bifogad förstudie för mer utförlig information. 1.3 Webbplats/Upphandlingsföremålet AP7 driver i dag en extern webbplats: ap7.se. Webbplatsen används i dag huvudsakligen till att presentera fakta kring AP7:s verksamhet, förvaltning av premiepensionsmedel. Informationen på nuvarande webbplats är informationstät och har till stora delar en hög kunskapströskel. Utmaningen för den nya webbplatsen är att, i samband med lanseringen av det nya pensionssystemet, tilltala fler målgrupper, utanför branschen. AP7 avser nu att upphandla grafisk formgivning för ap7.se, samt ett nytt webbpubliceringsverktyg med konsulttjänster för anpassning av verktyget till AP7:s behov, samt redaktionell produktion av webbplatsen inför lanseringen av den nya webbplatsen. Anbudsförfrågan gäller grafisk formgivning av webbplatsen, upphandling av webbpubliceringsverktyg, eventuella licenskostnader, underliggande databasprogram, och anpassning av verktyget, samt redaktionell produktion. AP7 avser att teckna avtal i början av Upphandlande enhet Sjunde AP-fonden Box Stockholm Telefon:

4 1.5 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande, enligt 15 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Alla leverantörer har rätt att delta genom att skicka in ett anbud. LOU reglerar strikt hur upphandlingar ska genomföras. Det är därför av stor vikt att anbuden är korrekta och kompletta vid inlämnandet. 2. Anvisningar till anbudsgivaren 2.1 Allmänt om ska- och börkrav Kraven i anbudsförfrågan är formulerade som ska- och börkrav eller som en begäran om att anbudsgivaren ska ange eller beskriva någonting. Ska-kraven måste vara uppfyllda för att anbudet ska behandlas av AP7. Börkraven är viktiga att uppfylla och kommer att användas vid jämförelsen anbuden emellan. De kan därför vara avgörande vid anbudsutvärderingen. Uppgifter som lämnats på grund av att AP7 begärt att anbudsgivaren ska ange eller beskriva något används likaså för att jämföra och värdera lämnade anbud. För att AP7 ska kunna värdera till vilken grad ett anbud uppfyller ställda krav ska anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar på samtliga krav och frågor. Värdering kan ske enbart utifrån information i anbudet. Om ställda krav inte har besvarats äger AP7 rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Det är viktigt att noga läsa hela anbudsförfrågan. Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt på någon punkt rekommenderas att frågor ställs i god tid innan anbudet lämnas in. 2.2 Frågor om upphandlingsunderlaget Frågor om förfrågningsunderlaget som är av principiell och allmän karaktär ska sändas till AP7 via e-post till följande adress: Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 20 december Anbudsgivare är skyldiga att hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Kom ihåg att uppge diarienumret 2009/68 vid kontakt. Observera att frågor om varför ett visst krav ställts inte besvaras.

5 2.3 Prövning av anbudsgivare och anbud Inledningsvis prövas om anbudet uppfyller de formella krav som uppställs i kapitel tre. Anbud som inte uppfyller dessa krav kommer att uteslutas. I ett första steg kvalificeringen prövas om anbudsgivaren uppfyller kvalifikationskraven som finns i kapitel fyra. De anbudsgivare som uppfyllt ställda kvalifikationskrav går vidare, övriga förkastas. I nästa steg prövas om anbudet uppfyller ställda ska-krav angivna i kapitel sex samt enligt kravspecifikationen i kapitel sju. Ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyller samtliga ska-krav går vidare till nästa steg, övriga förkastas. Efter värdering av återstående anbud bjuds ett antal av de anbudsgivare som klarat ska-kraven in för att muntligen presentera sin lösning och demonstrera det system man förordar. I det sista steget utvärderas anbudet enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen utförs utifrån de bedömningskriterier och den rangordning som anges i kapitel åtta. 2.4 Sekretess Enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har tagits. Därefter blir anbud och andra ingående handlingar normalt offentlig allmän handling. Anbud och övriga handlingar kan dock omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser i sekretesslagen. Anses skäl föreligga för att sekretessbelägga handlingarna även efter den tiden ska detta anges i anbudet. Det är viktigt att precisera vilka uppgifter man önskar sekretess för samt vilken skada som ett röjande skulle innebära. För kommersiellt skydd måste uppgifter avse affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren. Det måste också finnas särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Att en anbudsgivare har begärt sekretess innebär inte en garanti för att uppgiften i fråga kommer anses omfattas av sekretess. 2.5 Förhandling Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. AP7 bestämmer om och i vilken utsträckning förhandlingar ska äga rum. Anbudsgivaren har således ingen möjlighet att kräva förhandlingar avseende sitt anbud. 2.6 Beslut Beslut kommer att tillställas anbudsgivarna så snart det är möjligt.

6 3 Krav på anbudet 3.1 Formella krav på anbudet Anbud ska vara fullständigt. Lagen om offentlig upphandling medger inte att ofullständiga anbud prövas. Anbud ska vara skriftligt, på svenska. Anbud ska innehålla företagets namn, organisationsnummer kontaktperson, adress, telefonnummer. Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbud ska vara bindande till och med den 1 mars Det är viktigt att firmatecknare ska stämma överens med registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande från annat land. Anbud ska lämnas i förseglat kuvert, kartong eller motsvarande som ska vara märkt med anbud och diarienummer 2009/68. Anbud ska vara AP7 tillhanda senast klockan den 11 januari Enligt lag kan för sent inkomna anbud inte prövas. 3.2 Adress Anbudet ska sändas till nedanstående adress: Sjunde AP-fonden Box Stockholm Observera att anbud inte får lämnas via fax eller e-post eftersom anbudets sekretess då inte kan garanteras. 4 Krav på anbudsgivaren 4.1 Uteslutningsgrunder Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret i Sverige, eller det land registreringen är utförd i.

7 En anbudsgivare ska, enligt 15 kap. 13 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, uteslutas från deltagande i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en laga kraft vunnen dom är dömd för de brott som nämns i 10 kap. 1 samma lag. I övrigt får en anbudsgivare diskvalificeras med stöd av 10 kap. 2 och 3 samma lag. En leverantör kan således uteslutas bland annat om leverantören: - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, - är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, - genom laga kraft vunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen - har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta, - inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet 4.2 Förmåga och kapacitet; grafisk formgivning, teknisk webbutveckling, redaktionell produktion Anbudsgivaren ska vara verksam inom de områden som upphandlingen avser och ska ha tillräckliga resurser för att kunna erbjuda de efterfrågade tjänsterna. Anbudsgivaren ska bifoga tre referenser i form av tidigare kunder som beställt uppdrag av liknande omfattning under de senaste två åren. Referenserna sammantaget ska vara exempel på grafisk formgivning för webb, hur man teknisk applicerat formgivning i det föreslagna webbpubliceringsverktyget, teknisk utveckling, samt slutligen exempel på redaktionell produktion. Anbudsgivaren ska ange namn och CV på den/de medarbetare som kommer att arbeta med uppdraget, fördelat på de tre deluppdragen. Webbplattformen ska byggas så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer. Anbudsgivaren ska redogöra för hur tillgänglighetskraven uppfylls. AP7 kan komma att anlita konsult specifikt för krav och kontroll av tillgänglighet. 4.3 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en god ekonomisk stabilitet. Anbudsgivaren ska ha en ansvarsförsäkring med ett betryggande belopp för offererad verksamhet.

8 För att visa detta ska anbudsgivaren bifoga årsredovisningar för de senaste två åren. Företag som inte har två årsredovisningar ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa senast upprättade resultaträkning/balansräkning samt redovisa referens till bank/finansiär. 4.4 Kommersiella villkor Anbudsgivaren ska godta de kommersiella villkor som finns angivna under kapitel nio. Detta ska framgå av anbudet. Om något villkor inte godtas ska tydligt anges vilket villkor som inte accepteras och beskrivning samt motivering till detta. Alternativ till villkoret bör i så fall lämnas. Undantag från gällande sekretessbestämmelser kan inte göras. 4.5 Disposition av anbud För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ska anbudsgivaren följa dispositionen, inklusive numreringen, i detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivare ska erbjuda möjlighet att provköra det föreslagna systemet i testmiljö och redovisa hur det ska gå till. De handlingar och dokument som sammanfattas i tabellen nedan ska bifogas. För att underlätta för utvärderingen ska de numreras enligt tabellen. 5. Uppdragsbeskrivning Uppdraget består av tre deluppdrag. Den första rör grafisk formgivning och interaktionsdesign för webbplatsen. Det andra deluppdraget handlar om utveckling av den tekniska plattformen med tillhörande funktionalitet. Det tredje deluppdraget omfattar redaktionell produktion för första versionen av webbplatsen, inför lanseringen april Deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign Den första delen av uppdraget handlar om att formge den nya webbplatsen utifrån målsättning med webbplatsen, målgruppsbeskrivning och kravspecifikation, i nära samråd med AP7.

9 Den grafiska profilen för AP7 ska uppdateras (detta sker i en parallell upphandling). Webbplatsen ap7.se ska reflektera detta, kännas ny och funktionell. Form och struktur ska understryka vad webbplatsen/verksamheten handlar om förvaltande av premiepensionsmedel. En stor del av arbetet fokuserar på informationsarkitektur, användbarhet och användarvänlighet. Strukturen och navigeringen ska göra det enkelt för besökarna/användarna att ta till sig innehåll och funktioner. Målet med webbplatsen är att för varje definierad målgrupp erbjuda en effektiv informations-, kunskaps- och kommunikationskälla. Webbplatsens struktur och form ska understödja detta. Visualiseringen bör göras i en första grov version i form av wireframes eller motsvarande, som efter diskussion omsätts i klickbara prototyper. Därefter skapas formgivningen för varje enskild sidtyp och funktion, Form och struktur ska appliceras via stillmallar (CSS). Stilmallarna ska kunna uppdateras via webbpubliceringssystemets administrationsgränssnitt. Och olika stilmallar ska kunna via administrationsgränssnittet gå att appliceras på sidnivå. 5.2 Deluppdrag Teknisk utveckling Deluppdrag Teknisk utveckling består av att implementera design, struktur och funktioner i det publiceringsverktyg som anbudsgivaren rekommenderar. Vi förutsätter att anbudsgivaren har mycket god kännedom och erfarenhet av att arbeta i just det rekommenderade verktyget. I arbetet ingår att anpassa verktyget och tillgängliga moduler till den framtagna designen och informationsstrukturen samt till de generella grafiska riktlinjer som tas fram för AP7. För varje utvecklingsdel som eventuellt kräver samarbete med underleverantör ska tydliga ansvarsfördelningar överenskommas och dokumenteras i text. Se kapitel sju nedan för beskrivning av funktioner och tjänster. Lösningen ska vara skalbar, konsultoberoende och korrekt kodad. I uppdraget ingår att utbilda berörda personer/användare i publiceringsverktyget och de nya tekniska funktionerna. En manual ska finnas som är anpassad för arbetet med AP7:s webbplats, skriftligt och/eller online. Utbildningens omfattning och upplägg preciseras vidare i samråd med AP Deluppdrag Redaktionell produktion och informationsstruktur Uppdragets tredje del omfattar redaktionell produktion för första versionen av nya ap7.se inför lanseringen av webbplatsen. Lansering sker i anslutning till införandet av det nya pensionssystemet. I nära samråd med AP7 ska hela webbplatsens innehåll och informationsstruktur byggas upp. Navigationsstruktur och navigationsgrafik

10 ska tas fram, text och grafik ska färdigställas, en introduktionsfilm eller animerat bildspel kring AP7:s roll i nya pensionssystemet bör produceras. Kategoristruktur, etiketter (nyckelord/taggar) och annan meta- och navigationsinformation ska skapas. Visningar av information från externa källor, som finns på nuvarande webbplats och som är relevanta även i det nya pensionssystemet, ska tillgängliggöras även på den nya webbplatsen. Det redaktionella materialet ska anpassas med hänsyn till webbplatsens primära målgrupper. 5.4 Målsättning; ny webbplattform och webbplats för AP7 Målet med denna upphandlings uppdrag är att utveckla AP7:s nya webbplats, med ny grafisk form, nytt webbpubliceringssystem och nytt redaktionellt innehåll. AP7 har idag en webbplats som beskriver myndighetens verksamhet inom premiepensionssystemet. Under våren 2010 sker genom ett regeringsuppdrag en omläggning av de två fonder som AP7 hanterar. AP7: s nya direktiv innebär att Premiesparfonden och Premievalsfonden ska avvecklas och ersättas med AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), ett förvalsalternativ med årskullsförvaltning som även går att välja. I samband med denna omläggning behöver den webbaserade kommunikationen utvecklas och optimeras för att kunna hantera det förväntade kommunikationsbehovet, internt såväl som externt. AP7 vill därför utveckla en ny webbplats med en mer dynamisk webbkommunikation som möjliggör koppling mellan det redaktionella materialet och kärnan i AP7 verksamhet, pensionsförvaltning och kommunikation kring denna. Den nya webbplatsen för AP7 ska vara lätt att administrera genom att möjliggöra ett enklare sätt för webbredaktören att paketera information gentemot olika målgrupper och användarnivåer. Den nya webbplattformen ska vara en på marknaden etablerad webbplattform med ett dokumenterat flertal installationer samt leverantörer som kan utveckla på plattformen. Den nya webbplatsen ap7.se ska dels tillfredsställa användare med hög kompetens inom verksamhetsområdet, som ställer krav på heltäckande, tillförlitlig och aktuell information kring AP7:s verksamhet. Den nya webbplatsen ska dessutom kunna gå media, opinionsbildare, intresserade sparare tillmötes genom möjligheten att pedagogiskt paketera redaktionellt informations- och faktamaterial tillsammans med aktuell, relevant verksamhetsinformation. Målet är att varje besökare på ap7.se enklare ska kunna på egen hand tillgodogöra sig den information man eftersöker för eget syfte eller som underlag för vidareförmedling av informationen.

11 5.5 Tidsplan Ambitionen är att utvecklingsarbetet för AP7:s nya webbplattform ska starta senast januari Tiden för utvecklingsarbetet är komprimerad. De tre deluppdragen kan då inte ses som sekventiella, utan måste starta samtidigt, bedrivas parallellt och integrerat. Merparten av tekniska utvecklingsarbetet för fas ett, version 1.0 av plattformen, bör vara genomfört per sista februari 2010, för testning och inmatning av redaktionellt material under februari-mars Nya webbplatsen ska lanseras i början av april Utvecklingsarbete för fas två startar direkt efter lanseringen och planeras vara klart hösten Fas två ingår inte i denna upphandling. 5.6 Tillgänglighet Webbplattformen ska byggas så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer WCAG 1 så som de tolkas i Användbarhetsboken av Tommy Sundström. Stor vikt ska läggas vid webbkommunikation som är tillgänglig, vilket därför förutsätter att anbudsgivaren har både erfarenhet och engagemang i ämnet. AP7 kan komma att anlita konsult specifikt för krav och kontroll av tillgänglighet. 5.7 Drift samt säkerhet AP7 har för avsikt att låta hosta webbplattformen med dess webbplats externt. Anbudsgivaren ska i anbudet ange förslag och kostnad på hostinglösning samt ansvara för denna under avtalad tid. Installationen av webbplattformen med dess webbplats ska följa normala säkerhetsbestämmelser gällande webbaserad kommunikation. Särskild hänsyn bör tagas till säkerhetsfrågor gällande login till administrationsoch redaktörsgränssnitt. 6. Krav på beskrivning av uppdraget i anbud I anbudet ska följande ingå: Generellt: - Beskrivning av hur anbudsgivaren vill ta sig an uppdraget. - Anbudsgivaren ska ange en arbetsplan för uppdraget. - Beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med tillgänglighetsfrågor rörande webbkommunikation. - Om användartester ingår, ska anbudsgivaren beskriva hur dessa genomförs. - Anbudsgivaren ska ange prisuppgift för eventuella användartester.

12 - Anbudsgivaren ska ange pris för hela uppdraget, väl specificerat såsom det är angivet nedan för de olika deluppdragen; formgivning/interaktionsdesign, teknisk utveckling, redaktionell produktion. - Anbudsgivaren ska ange prisuppgift för löpande arbete, fördelat på alla typer av tjänster, som eventuellt tillkommer utöver offert. - Anbudsgivaren ska föreslå lämplig hostinglösning för webbplatsen samt ange prisuppgift för denna lösning. - Anbudsgivaren ska bifoga minst tre referenser i form av tidigare kunder som beställt uppdrag av liknande omfattning och inriktning under de senaste två åren gällande webbformgivning, teknikutveckling (på den rekommenderade tekniska plattformen) samt redaktionell produktion (samhällsinformation, finansinformation, etc). Referenserna sammantaget ska vara exempel på formgivning, teknisk utveckling och redaktionell produktion. - Anbudsgivaren ska ange namn och CV på den/de medarbetare som kommer att arbeta med uppdraget. Dessa angivna personerna ska ha koppling till de lämnande referenserna på tidigare uppdrag. Specifikt gällande deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign: - Anbudsgivaren ska ange fast pris för hela uppdraget gällande deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign. - Anbudsgivaren ska ange om leverans gällande formgivningen innehåller designunderlag i form av enbart wireframes eller om leveransen även inbegriper klickbara html-sidtyper med stilmallar. - Anbudsgivaren ska ange i vilka format wireframes, samt designelementen levereras (för arkivering). Specifikt gällande deluppdrag Teknisk utveckling: - Anbudsgivaren ska ange val av etablerat webbpubliceringsverktyg och anledningar till varför detta rekommenderas. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla en testversion av publiceringsverktyget för bedömning av dess grundfunktioner och redaktörs- och administratörsgränssnitt. - Anbudsgivaren ska ange fast pris för hela uppdraget gällande deluppdrag Teknisk utveckling. - Anbudsgivaren ska ange vilka moduler som finns färdiga, vilka som behöver anpassas och vilka som behöver utvecklas samt kostnad för arbetet med varje modul, särskilt med hänsyn till kapitel 7 nedan. - Anbudsgivaren anger information om vilken support som kan erbjudas och kostnad per timme för den. - Anbudsgivaren ska i anbudet tydligt ange vad som är löpande kostnader, till exempel licenser, och vad som är engångskostnader, till exempel anpassningar.

13 - Anbudsgivaren ska ange eventuell kostnad för extra installation av plattformen som test- och utvecklingsmiljö - Anbudsgivaren ska ange information om vilken support som kan erbjudas och kostnad per timme för den. - Anbudsgivaren ska ge förslag på utbildning i webbpubliceringssystemet, samt pris för detta. Specifikt gällande deluppdrag Redaktionell produktion: - Anbudsgivaren ska ange ett takpris för hela uppdraget gällande deluppdrag Redaktionell produktion. I takpriset ska kostnader för olika typer av tjänster specificeras; exempelvis textbearbetning, grafikproduktion, navigationsstruktur, etc som krävs för leverans av de specificerade ska- och börkraven under Anbudsgivaren ska ange ett timpris för olika typer av tjänster som krävs för leverans utöver de specificerade ska- och börkraven under Krav på tjänsten Uppdraget består av tre deluppdrag. Den första rör grafisk formgivning och interaktionsdesign för webbplatsen. Det andra deluppdraget handlar om utveckling av den tekniska plattformen med tillhörande funktionalitet. Det tredje deluppdraget omfattar redaktionell produktion för första versionen av webbplatsen, inför lanseringen april Deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign Deluppdrag Grafisk formgivning handlar om att formge den nya webbplatsen utifrån målsättning med webbplatsen, målgruppsbeskrivning och kravspecifikation, i nära samråd med AP7. Den grafiska profilen för AP7 ska uppdateras (detta sker i en parallell upphandling). Webbplatsens grafiska formgivning ska reflektera detta, kännas ny och funktionell. Form och struktur ska understryka vad webbplatsen/verksamheten handlar om förvaltande av premiepensionsmedel. En stor del av arbetet fokuserar på informationsarkitektur, användbarhet och användarvänlighet. Strukturen och navigeringen ska göra det enkelt för besökarna/användarna att ta till sig innehåll och funktioner. Målet med webbplatsen är att för varje definierad målgrupp erbjuda en effektiv informations-, kunskaps- och kommunikationskälla. Webbplatsens struktur och form ska understödja detta.

14 Visualiseringen bör göras i en första grov version i form av wireframes eller motsvarande, som efter diskussion omsätts i klickbara prototyper. Därefter skapas formgivningen för varje enskild sidtyp och funktion, Form och struktur ska appliceras via stillmallar (CSS). Stilmallarna ska kunna uppdateras via webbpubliceringssystemets administrationsgränssnitt. Och olika stilmallar ska kunna via administrationsgränssnittet gå att appliceras på sidnivå. Wireframes och klickbara prototyper bör testas på användargrupper i nära samarbete med AP7. Detta bör ingå i uppdraget, men kan också skötas av AP Produktion av wireframes Tjänsten ska leverera - Produktion av wireframes av alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering Produktion av klickbar prototyp Tjänsten bör leverera - Produktion av klickbar prototyp för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering Produktion av designgrafik Tjänsten ska leverera - Produktion av designgrafik och grafik för interaktionsdesignen för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering. Grafiken ska implementeras på den nya webbplatsen Grafiken ska även levereras i filformat för arkivering och vidareutveckling, exempelvis i photoshopeller illustratorformat med bibehållen lagerstruktur Produktion av stilmallar Tjänsten ska leverera Produktion av stilmallar för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering. Stilmallarna bör vara fördelade på stilmallar för olika typer av designdelar, exempelvis placering, utseende och storlek av ytor (sidhuvud, meny, content, mm), typografi, mm

15 7.1.5 Tillgänglighet Webbplatsens alla sidtyper och funktioner ska formges så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer WCAG 1 så som de tolkas i Användbarhetsboken av Tommy Sundström Användartest Wireframes och klickbara prototyper bör testas på användargrupper i nära samarbete med AP Deluppdrag Teknisk utveckling. Specifikation; funktioner teknisk utveckling av plattform och webbplats Deluppdrag Teknisk utveckling består av att implementera design, struktur och funktioner i det publiceringsverktyg som anbudsgivaren rekommenderar. I arbetet ingår att anpassa verktyget och tillgängliga moduler till den framtagna designen och informationsstrukturen samt till de generella grafiska riktlinjer som tas fram för AP7. För varje utvecklingsdel som eventuellt kräver samarbete med underleverantör ska tydliga ansvarsfördelningar överenskommas och dokumenteras i text Rättigheter, användare och grupper Funktionen ska innehålla - Administratör ska kunna lägga upp flera användare och grupper med olika access till olika sidor (i visningsläge) och olika rättighetsnivåer, såsom skapa, redigera, publicera, olika sidor/avdelningar/noder (i redaktörsläge). - Huvudredaktör ska kunna välja att först godkänna material från skribenter före publicering. - Huvudredaktör och administratör ska ha tillgång till hela publikationsverktyget, ska kunna redigera alla delar/objekt på plattformen Mallsidor och stilmallar Mallsidor styr vilka objekt som ska visas på olika sidtyper samt hämtar info från databas för visning. Stilmallar styr webbplatsens layout gällande utformning av sidornas olika ytor, typografering m.m. Funktionen ska innehålla - Huvudredaktören ska ha möjlighet att lägga till sidor som utgör huvudavdelningar och underavdelningar i navigationsstrukturen. - Huvudredaktören ska ha möjlighet att skapa nya sidor efter bestämda mallar och placera dessa i strukturen av sidor det är även möjligt att i efterhand ändra mall eller placering.

16 - Huvudredaktören ska ha möjlighet att skapa notiser d.v.s. korta artiklar/puffar/objekt som kategoriseras och listas på kategori-sidor. - Administratör ska via publiceringsverktygets administratörsgränsnitt kunna göra justeringar i stilmallsdokumenten. - Administratör ska via publiceringsverktygets administratörsgränsnitt kunna ladda upp och koppla olika stilmallsdokument till olika sidor/avdelningar/noder på plattformen Bildhantering och filhantering Funktionen ska innehålla - Redaktör ska ha möjlighet att ladda upp bilder till ett arkiv. - Uppladdade filer ska i arkivet kunna organiseras exempelvis i en fil/mappstruktur - Redaktör ska ha möjlighet att editera bildegenskaper vid infällning; storlek, justering sid- och höjdled), alttexter, marginal runt bild individuellt angivet vänster-höger-topp-botten, länk - Uppladdad bild ska kunna fällas in på valfri sida på plattformen - Uppladdade bilder ska kunna organiseras exempelvis i en fil/mappstruktur - Uppladdad fil ska kunna länkas in på valfri sida på plattformen - Redaktör ska ha möjlighet att koppla metadata till bilder och filer Informationsstruktur, sök och navigation Funktionen ska innehålla - Webbplatsernas informationsstruktur ska kunna baseras på kategoristrukturer - Menystrukturer ska kunna gå att skapas och sorteras manuellt - möjlighet att editera kategoristrukturen som en kategorilista med flera nivåer - möjlighet att koppla kategorier till sidor/objekt, en eller flera kategorier ska kunna kopplas till varje sida/objekt - möjlighet att ange enkel adress till sida, exempelvis namn för sidan] - möjlighet att låta besökaren söka information utifrån kategorierna - möjlighet att låta besökaren göra kombinationssökning utifrån kategorierna - möjlighet att låta besökaren göra fritextsökning - visning av sökvägar - Sökfunktion (fritext) bland material på webbplatsen - möjlighet att fälla in dynamiska länklistor utifrån innehåll i container/mapp i redaktörsläge - sidmall för Sökkarta/Sitemap - möjlighet att fälla in sökfunktion på valfri plats på plattformen - möjlighet att ange vilka delar av plattformen som infälld sökfunktion ska gälla för

17 - möjlighet att fälla in sökfunktion för filers metainformation (7.2.3) på valfri plats på plattformen Datumpublicering/arkivering, versionshantering Funktionen ska innehålla - möjlighet för redaktör att schemalägga publiceringen av en webbsida till ett visst datum och klockslag. - möjlighet för redaktör att schemalägga en webbsida till att avpubliceras vid ett visst datum och klockslag. - möjlighet för redaktör att schemalägga en webbsida till att flyttas till annan plats i strukturen vid ett visst datum och klockslag (arkivering). - möjlighet för redaktör att att hantera och arbeta med flera versioner av samma webbsida, versionshantering - möjlighet för redaktör att hantera och arbeta med flera versioner av samma fil, versionshantering - möjlighet för redaktör att backa publiceringen till äldre versioner av sida eller fil, versionshantering Taggningar av material; kategorier och nyckelord En möjlighet i det redaktionella arbetet ska vara att koppla metainformation till och prioritera allt redaktionellt material. Det är viktigt att kunna göra prioriteringar på objektsnivå. Det ska till exempel kunna gå att rangordna olika typer av redaktionellt material utifrån både när den skapades och om något objekt är överordnat det andra (mer viktigt och därför ska komma högre upp i listningar). Varje enskild sida, eller objekt, på plattformen ska kunna kategoriseras, enligt en kategoristruktur som ska kunna redigeras av redaktör. För varje enskild sida eller objekt ska man även kunna ange nyckelord (keywords/etiketter) i fritextform. Funktionen ska innehålla - möjlighet för redaktör att skapa kategoristruktur - möjlighet för redaktör som skapar material att koppla detta material till en eller flera kategorier från kategoristrukturen - möjlighet för redaktör som skapar material att ange nyckelord för sida- eller objekt på plattformen - möjlighet för redaktör att skapa länklistor utifrån en eller flera kategorier. Listningar ska kunna göras från en kategori, från någon av flera valda kategorier, eller från material som är kopplade till alla av valda kategorier. Listningarna ska kunna bestå av enbart rubrik (som är länk till sidan) eller rubrik samt del av brödtext. - möjlighet att skapa rss-listning utifrån ovan beskrivna urvalsmöjligheter för kategorier. - möjlighet att fälla in de kategorier och nyckelord som en sida eller ett objekt är kopplat till. Kategorierna och nyckelorden ska vara länkar som skapar listningar med alla sidor och objekt som är kopplade till dessa. - möjlighet bör finnas för redaktör att ange kategorier och nyckelord för bilder och filer (7.2.3) - kategoristrukturen ska kunna vara flerspråkig (7.2.16)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(15) Datum: 2007-03-29 Sista anbudsdag: 2007-04-16 Anbudets giltighet: 2007-06-30 LiU Diarienummer: LiU 401/07-27 Linköpings universitet genomför en upphandling av reklamplats på luftballong inklusive

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer