Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för anbudsförfrågan. Ny webbplattform, AP7"

Transkript

1 Underlag för anbudsförfrågan Ny webbplattform, AP7

2 Innehåll 1. Information om upphandlingen Anvisningar till anbudsgivaren Krav på anbudet Krav på anbudsgivaren Uppdragsbeskrivning Krav på beskrivning av uppdraget i anbud Krav på tjänsten Värdering av anbud Kommersiella villkor...2

3 1. Information om upphandlingen 1.1 AP7:s uppdrag Sjunde AP-fonden (AP7) är en statlig myndighet som har inrättats efter beslut av riksdagen. Fonden har som enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel åt svenska folket. 1.2 Målgrupper Primära målgrupper för nya webbplatsen är sparare, journalister, opinionsbildare, experter, samt politiker. För alla målgrupper är webbplatsen en viktig kommunikationskanal. Se bifogad förstudie för mer utförlig information. 1.3 Webbplats/Upphandlingsföremålet AP7 driver i dag en extern webbplats: ap7.se. Webbplatsen används i dag huvudsakligen till att presentera fakta kring AP7:s verksamhet, förvaltning av premiepensionsmedel. Informationen på nuvarande webbplats är informationstät och har till stora delar en hög kunskapströskel. Utmaningen för den nya webbplatsen är att, i samband med lanseringen av det nya pensionssystemet, tilltala fler målgrupper, utanför branschen. AP7 avser nu att upphandla grafisk formgivning för ap7.se, samt ett nytt webbpubliceringsverktyg med konsulttjänster för anpassning av verktyget till AP7:s behov, samt redaktionell produktion av webbplatsen inför lanseringen av den nya webbplatsen. Anbudsförfrågan gäller grafisk formgivning av webbplatsen, upphandling av webbpubliceringsverktyg, eventuella licenskostnader, underliggande databasprogram, och anpassning av verktyget, samt redaktionell produktion. AP7 avser att teckna avtal i början av Upphandlande enhet Sjunde AP-fonden Box Stockholm Telefon:

4 1.5 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande, enligt 15 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Alla leverantörer har rätt att delta genom att skicka in ett anbud. LOU reglerar strikt hur upphandlingar ska genomföras. Det är därför av stor vikt att anbuden är korrekta och kompletta vid inlämnandet. 2. Anvisningar till anbudsgivaren 2.1 Allmänt om ska- och börkrav Kraven i anbudsförfrågan är formulerade som ska- och börkrav eller som en begäran om att anbudsgivaren ska ange eller beskriva någonting. Ska-kraven måste vara uppfyllda för att anbudet ska behandlas av AP7. Börkraven är viktiga att uppfylla och kommer att användas vid jämförelsen anbuden emellan. De kan därför vara avgörande vid anbudsutvärderingen. Uppgifter som lämnats på grund av att AP7 begärt att anbudsgivaren ska ange eller beskriva något används likaså för att jämföra och värdera lämnade anbud. För att AP7 ska kunna värdera till vilken grad ett anbud uppfyller ställda krav ska anbudsgivaren ge tydliga och fullständiga svar på samtliga krav och frågor. Värdering kan ske enbart utifrån information i anbudet. Om ställda krav inte har besvarats äger AP7 rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Det är viktigt att noga läsa hela anbudsförfrågan. Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt på någon punkt rekommenderas att frågor ställs i god tid innan anbudet lämnas in. 2.2 Frågor om upphandlingsunderlaget Frågor om förfrågningsunderlaget som är av principiell och allmän karaktär ska sändas till AP7 via e-post till följande adress: Sista dag för mottagande av sådana frågor är den 20 december Anbudsgivare är skyldiga att hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Kom ihåg att uppge diarienumret 2009/68 vid kontakt. Observera att frågor om varför ett visst krav ställts inte besvaras.

5 2.3 Prövning av anbudsgivare och anbud Inledningsvis prövas om anbudet uppfyller de formella krav som uppställs i kapitel tre. Anbud som inte uppfyller dessa krav kommer att uteslutas. I ett första steg kvalificeringen prövas om anbudsgivaren uppfyller kvalifikationskraven som finns i kapitel fyra. De anbudsgivare som uppfyllt ställda kvalifikationskrav går vidare, övriga förkastas. I nästa steg prövas om anbudet uppfyller ställda ska-krav angivna i kapitel sex samt enligt kravspecifikationen i kapitel sju. Ska-krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyller samtliga ska-krav går vidare till nästa steg, övriga förkastas. Efter värdering av återstående anbud bjuds ett antal av de anbudsgivare som klarat ska-kraven in för att muntligen presentera sin lösning och demonstrera det system man förordar. I det sista steget utvärderas anbudet enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen utförs utifrån de bedömningskriterier och den rangordning som anges i kapitel åtta. 2.4 Sekretess Enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har tagits. Därefter blir anbud och andra ingående handlingar normalt offentlig allmän handling. Anbud och övriga handlingar kan dock omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser i sekretesslagen. Anses skäl föreligga för att sekretessbelägga handlingarna även efter den tiden ska detta anges i anbudet. Det är viktigt att precisera vilka uppgifter man önskar sekretess för samt vilken skada som ett röjande skulle innebära. För kommersiellt skydd måste uppgifter avse affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren. Det måste också finnas särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Att en anbudsgivare har begärt sekretess innebär inte en garanti för att uppgiften i fråga kommer anses omfattas av sekretess. 2.5 Förhandling Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. AP7 bestämmer om och i vilken utsträckning förhandlingar ska äga rum. Anbudsgivaren har således ingen möjlighet att kräva förhandlingar avseende sitt anbud. 2.6 Beslut Beslut kommer att tillställas anbudsgivarna så snart det är möjligt.

6 3 Krav på anbudet 3.1 Formella krav på anbudet Anbud ska vara fullständigt. Lagen om offentlig upphandling medger inte att ofullständiga anbud prövas. Anbud ska vara skriftligt, på svenska. Anbud ska innehålla företagets namn, organisationsnummer kontaktperson, adress, telefonnummer. Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbud ska vara bindande till och med den 1 mars Det är viktigt att firmatecknare ska stämma överens med registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande från annat land. Anbud ska lämnas i förseglat kuvert, kartong eller motsvarande som ska vara märkt med anbud och diarienummer 2009/68. Anbud ska vara AP7 tillhanda senast klockan den 11 januari Enligt lag kan för sent inkomna anbud inte prövas. 3.2 Adress Anbudet ska sändas till nedanstående adress: Sjunde AP-fonden Box Stockholm Observera att anbud inte får lämnas via fax eller e-post eftersom anbudets sekretess då inte kan garanteras. 4 Krav på anbudsgivaren 4.1 Uteslutningsgrunder Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret i Sverige, eller det land registreringen är utförd i.

7 En anbudsgivare ska, enligt 15 kap. 13 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, uteslutas från deltagande i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en laga kraft vunnen dom är dömd för de brott som nämns i 10 kap. 1 samma lag. I övrigt får en anbudsgivare diskvalificeras med stöd av 10 kap. 2 och 3 samma lag. En leverantör kan således uteslutas bland annat om leverantören: - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, - är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, - genom laga kraft vunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen - har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta, - inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet 4.2 Förmåga och kapacitet; grafisk formgivning, teknisk webbutveckling, redaktionell produktion Anbudsgivaren ska vara verksam inom de områden som upphandlingen avser och ska ha tillräckliga resurser för att kunna erbjuda de efterfrågade tjänsterna. Anbudsgivaren ska bifoga tre referenser i form av tidigare kunder som beställt uppdrag av liknande omfattning under de senaste två åren. Referenserna sammantaget ska vara exempel på grafisk formgivning för webb, hur man teknisk applicerat formgivning i det föreslagna webbpubliceringsverktyget, teknisk utveckling, samt slutligen exempel på redaktionell produktion. Anbudsgivaren ska ange namn och CV på den/de medarbetare som kommer att arbeta med uppdraget, fördelat på de tre deluppdragen. Webbplattformen ska byggas så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer. Anbudsgivaren ska redogöra för hur tillgänglighetskraven uppfylls. AP7 kan komma att anlita konsult specifikt för krav och kontroll av tillgänglighet. 4.3 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en god ekonomisk stabilitet. Anbudsgivaren ska ha en ansvarsförsäkring med ett betryggande belopp för offererad verksamhet.

8 För att visa detta ska anbudsgivaren bifoga årsredovisningar för de senaste två åren. Företag som inte har två årsredovisningar ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa senast upprättade resultaträkning/balansräkning samt redovisa referens till bank/finansiär. 4.4 Kommersiella villkor Anbudsgivaren ska godta de kommersiella villkor som finns angivna under kapitel nio. Detta ska framgå av anbudet. Om något villkor inte godtas ska tydligt anges vilket villkor som inte accepteras och beskrivning samt motivering till detta. Alternativ till villkoret bör i så fall lämnas. Undantag från gällande sekretessbestämmelser kan inte göras. 4.5 Disposition av anbud För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ska anbudsgivaren följa dispositionen, inklusive numreringen, i detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivare ska erbjuda möjlighet att provköra det föreslagna systemet i testmiljö och redovisa hur det ska gå till. De handlingar och dokument som sammanfattas i tabellen nedan ska bifogas. För att underlätta för utvärderingen ska de numreras enligt tabellen. 5. Uppdragsbeskrivning Uppdraget består av tre deluppdrag. Den första rör grafisk formgivning och interaktionsdesign för webbplatsen. Det andra deluppdraget handlar om utveckling av den tekniska plattformen med tillhörande funktionalitet. Det tredje deluppdraget omfattar redaktionell produktion för första versionen av webbplatsen, inför lanseringen april Deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign Den första delen av uppdraget handlar om att formge den nya webbplatsen utifrån målsättning med webbplatsen, målgruppsbeskrivning och kravspecifikation, i nära samråd med AP7.

9 Den grafiska profilen för AP7 ska uppdateras (detta sker i en parallell upphandling). Webbplatsen ap7.se ska reflektera detta, kännas ny och funktionell. Form och struktur ska understryka vad webbplatsen/verksamheten handlar om förvaltande av premiepensionsmedel. En stor del av arbetet fokuserar på informationsarkitektur, användbarhet och användarvänlighet. Strukturen och navigeringen ska göra det enkelt för besökarna/användarna att ta till sig innehåll och funktioner. Målet med webbplatsen är att för varje definierad målgrupp erbjuda en effektiv informations-, kunskaps- och kommunikationskälla. Webbplatsens struktur och form ska understödja detta. Visualiseringen bör göras i en första grov version i form av wireframes eller motsvarande, som efter diskussion omsätts i klickbara prototyper. Därefter skapas formgivningen för varje enskild sidtyp och funktion, Form och struktur ska appliceras via stillmallar (CSS). Stilmallarna ska kunna uppdateras via webbpubliceringssystemets administrationsgränssnitt. Och olika stilmallar ska kunna via administrationsgränssnittet gå att appliceras på sidnivå. 5.2 Deluppdrag Teknisk utveckling Deluppdrag Teknisk utveckling består av att implementera design, struktur och funktioner i det publiceringsverktyg som anbudsgivaren rekommenderar. Vi förutsätter att anbudsgivaren har mycket god kännedom och erfarenhet av att arbeta i just det rekommenderade verktyget. I arbetet ingår att anpassa verktyget och tillgängliga moduler till den framtagna designen och informationsstrukturen samt till de generella grafiska riktlinjer som tas fram för AP7. För varje utvecklingsdel som eventuellt kräver samarbete med underleverantör ska tydliga ansvarsfördelningar överenskommas och dokumenteras i text. Se kapitel sju nedan för beskrivning av funktioner och tjänster. Lösningen ska vara skalbar, konsultoberoende och korrekt kodad. I uppdraget ingår att utbilda berörda personer/användare i publiceringsverktyget och de nya tekniska funktionerna. En manual ska finnas som är anpassad för arbetet med AP7:s webbplats, skriftligt och/eller online. Utbildningens omfattning och upplägg preciseras vidare i samråd med AP Deluppdrag Redaktionell produktion och informationsstruktur Uppdragets tredje del omfattar redaktionell produktion för första versionen av nya ap7.se inför lanseringen av webbplatsen. Lansering sker i anslutning till införandet av det nya pensionssystemet. I nära samråd med AP7 ska hela webbplatsens innehåll och informationsstruktur byggas upp. Navigationsstruktur och navigationsgrafik

10 ska tas fram, text och grafik ska färdigställas, en introduktionsfilm eller animerat bildspel kring AP7:s roll i nya pensionssystemet bör produceras. Kategoristruktur, etiketter (nyckelord/taggar) och annan meta- och navigationsinformation ska skapas. Visningar av information från externa källor, som finns på nuvarande webbplats och som är relevanta även i det nya pensionssystemet, ska tillgängliggöras även på den nya webbplatsen. Det redaktionella materialet ska anpassas med hänsyn till webbplatsens primära målgrupper. 5.4 Målsättning; ny webbplattform och webbplats för AP7 Målet med denna upphandlings uppdrag är att utveckla AP7:s nya webbplats, med ny grafisk form, nytt webbpubliceringssystem och nytt redaktionellt innehåll. AP7 har idag en webbplats som beskriver myndighetens verksamhet inom premiepensionssystemet. Under våren 2010 sker genom ett regeringsuppdrag en omläggning av de två fonder som AP7 hanterar. AP7: s nya direktiv innebär att Premiesparfonden och Premievalsfonden ska avvecklas och ersättas med AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), ett förvalsalternativ med årskullsförvaltning som även går att välja. I samband med denna omläggning behöver den webbaserade kommunikationen utvecklas och optimeras för att kunna hantera det förväntade kommunikationsbehovet, internt såväl som externt. AP7 vill därför utveckla en ny webbplats med en mer dynamisk webbkommunikation som möjliggör koppling mellan det redaktionella materialet och kärnan i AP7 verksamhet, pensionsförvaltning och kommunikation kring denna. Den nya webbplatsen för AP7 ska vara lätt att administrera genom att möjliggöra ett enklare sätt för webbredaktören att paketera information gentemot olika målgrupper och användarnivåer. Den nya webbplattformen ska vara en på marknaden etablerad webbplattform med ett dokumenterat flertal installationer samt leverantörer som kan utveckla på plattformen. Den nya webbplatsen ap7.se ska dels tillfredsställa användare med hög kompetens inom verksamhetsområdet, som ställer krav på heltäckande, tillförlitlig och aktuell information kring AP7:s verksamhet. Den nya webbplatsen ska dessutom kunna gå media, opinionsbildare, intresserade sparare tillmötes genom möjligheten att pedagogiskt paketera redaktionellt informations- och faktamaterial tillsammans med aktuell, relevant verksamhetsinformation. Målet är att varje besökare på ap7.se enklare ska kunna på egen hand tillgodogöra sig den information man eftersöker för eget syfte eller som underlag för vidareförmedling av informationen.

11 5.5 Tidsplan Ambitionen är att utvecklingsarbetet för AP7:s nya webbplattform ska starta senast januari Tiden för utvecklingsarbetet är komprimerad. De tre deluppdragen kan då inte ses som sekventiella, utan måste starta samtidigt, bedrivas parallellt och integrerat. Merparten av tekniska utvecklingsarbetet för fas ett, version 1.0 av plattformen, bör vara genomfört per sista februari 2010, för testning och inmatning av redaktionellt material under februari-mars Nya webbplatsen ska lanseras i början av april Utvecklingsarbete för fas två startar direkt efter lanseringen och planeras vara klart hösten Fas två ingår inte i denna upphandling. 5.6 Tillgänglighet Webbplattformen ska byggas så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer WCAG 1 så som de tolkas i Användbarhetsboken av Tommy Sundström. Stor vikt ska läggas vid webbkommunikation som är tillgänglig, vilket därför förutsätter att anbudsgivaren har både erfarenhet och engagemang i ämnet. AP7 kan komma att anlita konsult specifikt för krav och kontroll av tillgänglighet. 5.7 Drift samt säkerhet AP7 har för avsikt att låta hosta webbplattformen med dess webbplats externt. Anbudsgivaren ska i anbudet ange förslag och kostnad på hostinglösning samt ansvara för denna under avtalad tid. Installationen av webbplattformen med dess webbplats ska följa normala säkerhetsbestämmelser gällande webbaserad kommunikation. Särskild hänsyn bör tagas till säkerhetsfrågor gällande login till administrationsoch redaktörsgränssnitt. 6. Krav på beskrivning av uppdraget i anbud I anbudet ska följande ingå: Generellt: - Beskrivning av hur anbudsgivaren vill ta sig an uppdraget. - Anbudsgivaren ska ange en arbetsplan för uppdraget. - Beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med tillgänglighetsfrågor rörande webbkommunikation. - Om användartester ingår, ska anbudsgivaren beskriva hur dessa genomförs. - Anbudsgivaren ska ange prisuppgift för eventuella användartester.

12 - Anbudsgivaren ska ange pris för hela uppdraget, väl specificerat såsom det är angivet nedan för de olika deluppdragen; formgivning/interaktionsdesign, teknisk utveckling, redaktionell produktion. - Anbudsgivaren ska ange prisuppgift för löpande arbete, fördelat på alla typer av tjänster, som eventuellt tillkommer utöver offert. - Anbudsgivaren ska föreslå lämplig hostinglösning för webbplatsen samt ange prisuppgift för denna lösning. - Anbudsgivaren ska bifoga minst tre referenser i form av tidigare kunder som beställt uppdrag av liknande omfattning och inriktning under de senaste två åren gällande webbformgivning, teknikutveckling (på den rekommenderade tekniska plattformen) samt redaktionell produktion (samhällsinformation, finansinformation, etc). Referenserna sammantaget ska vara exempel på formgivning, teknisk utveckling och redaktionell produktion. - Anbudsgivaren ska ange namn och CV på den/de medarbetare som kommer att arbeta med uppdraget. Dessa angivna personerna ska ha koppling till de lämnande referenserna på tidigare uppdrag. Specifikt gällande deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign: - Anbudsgivaren ska ange fast pris för hela uppdraget gällande deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign. - Anbudsgivaren ska ange om leverans gällande formgivningen innehåller designunderlag i form av enbart wireframes eller om leveransen även inbegriper klickbara html-sidtyper med stilmallar. - Anbudsgivaren ska ange i vilka format wireframes, samt designelementen levereras (för arkivering). Specifikt gällande deluppdrag Teknisk utveckling: - Anbudsgivaren ska ange val av etablerat webbpubliceringsverktyg och anledningar till varför detta rekommenderas. Anbudsgivaren ska även tillhandahålla en testversion av publiceringsverktyget för bedömning av dess grundfunktioner och redaktörs- och administratörsgränssnitt. - Anbudsgivaren ska ange fast pris för hela uppdraget gällande deluppdrag Teknisk utveckling. - Anbudsgivaren ska ange vilka moduler som finns färdiga, vilka som behöver anpassas och vilka som behöver utvecklas samt kostnad för arbetet med varje modul, särskilt med hänsyn till kapitel 7 nedan. - Anbudsgivaren anger information om vilken support som kan erbjudas och kostnad per timme för den. - Anbudsgivaren ska i anbudet tydligt ange vad som är löpande kostnader, till exempel licenser, och vad som är engångskostnader, till exempel anpassningar.

13 - Anbudsgivaren ska ange eventuell kostnad för extra installation av plattformen som test- och utvecklingsmiljö - Anbudsgivaren ska ange information om vilken support som kan erbjudas och kostnad per timme för den. - Anbudsgivaren ska ge förslag på utbildning i webbpubliceringssystemet, samt pris för detta. Specifikt gällande deluppdrag Redaktionell produktion: - Anbudsgivaren ska ange ett takpris för hela uppdraget gällande deluppdrag Redaktionell produktion. I takpriset ska kostnader för olika typer av tjänster specificeras; exempelvis textbearbetning, grafikproduktion, navigationsstruktur, etc som krävs för leverans av de specificerade ska- och börkraven under Anbudsgivaren ska ange ett timpris för olika typer av tjänster som krävs för leverans utöver de specificerade ska- och börkraven under Krav på tjänsten Uppdraget består av tre deluppdrag. Den första rör grafisk formgivning och interaktionsdesign för webbplatsen. Det andra deluppdraget handlar om utveckling av den tekniska plattformen med tillhörande funktionalitet. Det tredje deluppdraget omfattar redaktionell produktion för första versionen av webbplatsen, inför lanseringen april Deluppdrag Grafisk formgivning och interaktionsdesign Deluppdrag Grafisk formgivning handlar om att formge den nya webbplatsen utifrån målsättning med webbplatsen, målgruppsbeskrivning och kravspecifikation, i nära samråd med AP7. Den grafiska profilen för AP7 ska uppdateras (detta sker i en parallell upphandling). Webbplatsens grafiska formgivning ska reflektera detta, kännas ny och funktionell. Form och struktur ska understryka vad webbplatsen/verksamheten handlar om förvaltande av premiepensionsmedel. En stor del av arbetet fokuserar på informationsarkitektur, användbarhet och användarvänlighet. Strukturen och navigeringen ska göra det enkelt för besökarna/användarna att ta till sig innehåll och funktioner. Målet med webbplatsen är att för varje definierad målgrupp erbjuda en effektiv informations-, kunskaps- och kommunikationskälla. Webbplatsens struktur och form ska understödja detta.

14 Visualiseringen bör göras i en första grov version i form av wireframes eller motsvarande, som efter diskussion omsätts i klickbara prototyper. Därefter skapas formgivningen för varje enskild sidtyp och funktion, Form och struktur ska appliceras via stillmallar (CSS). Stilmallarna ska kunna uppdateras via webbpubliceringssystemets administrationsgränssnitt. Och olika stilmallar ska kunna via administrationsgränssnittet gå att appliceras på sidnivå. Wireframes och klickbara prototyper bör testas på användargrupper i nära samarbete med AP7. Detta bör ingå i uppdraget, men kan också skötas av AP Produktion av wireframes Tjänsten ska leverera - Produktion av wireframes av alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering Produktion av klickbar prototyp Tjänsten bör leverera - Produktion av klickbar prototyp för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering Produktion av designgrafik Tjänsten ska leverera - Produktion av designgrafik och grafik för interaktionsdesignen för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering. Grafiken ska implementeras på den nya webbplatsen Grafiken ska även levereras i filformat för arkivering och vidareutveckling, exempelvis i photoshopeller illustratorformat med bibehållen lagerstruktur Produktion av stilmallar Tjänsten ska leverera Produktion av stilmallar för alla de typer av sidor och funktioner (se 7.2) som kommer att utgöra nya webbplatsen för AP7 version 1 inför lansering. Stilmallarna bör vara fördelade på stilmallar för olika typer av designdelar, exempelvis placering, utseende och storlek av ytor (sidhuvud, meny, content, mm), typografi, mm

15 7.1.5 Tillgänglighet Webbplatsens alla sidtyper och funktioner ska formges så att webbplatsen lever upp till högt ställda krav på tillgänglighet i enlighet W3C:s riktlinjer WCAG 1 så som de tolkas i Användbarhetsboken av Tommy Sundström Användartest Wireframes och klickbara prototyper bör testas på användargrupper i nära samarbete med AP Deluppdrag Teknisk utveckling. Specifikation; funktioner teknisk utveckling av plattform och webbplats Deluppdrag Teknisk utveckling består av att implementera design, struktur och funktioner i det publiceringsverktyg som anbudsgivaren rekommenderar. I arbetet ingår att anpassa verktyget och tillgängliga moduler till den framtagna designen och informationsstrukturen samt till de generella grafiska riktlinjer som tas fram för AP7. För varje utvecklingsdel som eventuellt kräver samarbete med underleverantör ska tydliga ansvarsfördelningar överenskommas och dokumenteras i text Rättigheter, användare och grupper Funktionen ska innehålla - Administratör ska kunna lägga upp flera användare och grupper med olika access till olika sidor (i visningsläge) och olika rättighetsnivåer, såsom skapa, redigera, publicera, olika sidor/avdelningar/noder (i redaktörsläge). - Huvudredaktör ska kunna välja att först godkänna material från skribenter före publicering. - Huvudredaktör och administratör ska ha tillgång till hela publikationsverktyget, ska kunna redigera alla delar/objekt på plattformen Mallsidor och stilmallar Mallsidor styr vilka objekt som ska visas på olika sidtyper samt hämtar info från databas för visning. Stilmallar styr webbplatsens layout gällande utformning av sidornas olika ytor, typografering m.m. Funktionen ska innehålla - Huvudredaktören ska ha möjlighet att lägga till sidor som utgör huvudavdelningar och underavdelningar i navigationsstrukturen. - Huvudredaktören ska ha möjlighet att skapa nya sidor efter bestämda mallar och placera dessa i strukturen av sidor det är även möjligt att i efterhand ändra mall eller placering.

16 - Huvudredaktören ska ha möjlighet att skapa notiser d.v.s. korta artiklar/puffar/objekt som kategoriseras och listas på kategori-sidor. - Administratör ska via publiceringsverktygets administratörsgränsnitt kunna göra justeringar i stilmallsdokumenten. - Administratör ska via publiceringsverktygets administratörsgränsnitt kunna ladda upp och koppla olika stilmallsdokument till olika sidor/avdelningar/noder på plattformen Bildhantering och filhantering Funktionen ska innehålla - Redaktör ska ha möjlighet att ladda upp bilder till ett arkiv. - Uppladdade filer ska i arkivet kunna organiseras exempelvis i en fil/mappstruktur - Redaktör ska ha möjlighet att editera bildegenskaper vid infällning; storlek, justering sid- och höjdled), alttexter, marginal runt bild individuellt angivet vänster-höger-topp-botten, länk - Uppladdad bild ska kunna fällas in på valfri sida på plattformen - Uppladdade bilder ska kunna organiseras exempelvis i en fil/mappstruktur - Uppladdad fil ska kunna länkas in på valfri sida på plattformen - Redaktör ska ha möjlighet att koppla metadata till bilder och filer Informationsstruktur, sök och navigation Funktionen ska innehålla - Webbplatsernas informationsstruktur ska kunna baseras på kategoristrukturer - Menystrukturer ska kunna gå att skapas och sorteras manuellt - möjlighet att editera kategoristrukturen som en kategorilista med flera nivåer - möjlighet att koppla kategorier till sidor/objekt, en eller flera kategorier ska kunna kopplas till varje sida/objekt - möjlighet att ange enkel adress till sida, exempelvis namn för sidan] - möjlighet att låta besökaren söka information utifrån kategorierna - möjlighet att låta besökaren göra kombinationssökning utifrån kategorierna - möjlighet att låta besökaren göra fritextsökning - visning av sökvägar - Sökfunktion (fritext) bland material på webbplatsen - möjlighet att fälla in dynamiska länklistor utifrån innehåll i container/mapp i redaktörsläge - sidmall för Sökkarta/Sitemap - möjlighet att fälla in sökfunktion på valfri plats på plattformen - möjlighet att ange vilka delar av plattformen som infälld sökfunktion ska gälla för

17 - möjlighet att fälla in sökfunktion för filers metainformation (7.2.3) på valfri plats på plattformen Datumpublicering/arkivering, versionshantering Funktionen ska innehålla - möjlighet för redaktör att schemalägga publiceringen av en webbsida till ett visst datum och klockslag. - möjlighet för redaktör att schemalägga en webbsida till att avpubliceras vid ett visst datum och klockslag. - möjlighet för redaktör att schemalägga en webbsida till att flyttas till annan plats i strukturen vid ett visst datum och klockslag (arkivering). - möjlighet för redaktör att att hantera och arbeta med flera versioner av samma webbsida, versionshantering - möjlighet för redaktör att hantera och arbeta med flera versioner av samma fil, versionshantering - möjlighet för redaktör att backa publiceringen till äldre versioner av sida eller fil, versionshantering Taggningar av material; kategorier och nyckelord En möjlighet i det redaktionella arbetet ska vara att koppla metainformation till och prioritera allt redaktionellt material. Det är viktigt att kunna göra prioriteringar på objektsnivå. Det ska till exempel kunna gå att rangordna olika typer av redaktionellt material utifrån både när den skapades och om något objekt är överordnat det andra (mer viktigt och därför ska komma högre upp i listningar). Varje enskild sida, eller objekt, på plattformen ska kunna kategoriseras, enligt en kategoristruktur som ska kunna redigeras av redaktör. För varje enskild sida eller objekt ska man även kunna ange nyckelord (keywords/etiketter) i fritextform. Funktionen ska innehålla - möjlighet för redaktör att skapa kategoristruktur - möjlighet för redaktör som skapar material att koppla detta material till en eller flera kategorier från kategoristrukturen - möjlighet för redaktör som skapar material att ange nyckelord för sida- eller objekt på plattformen - möjlighet för redaktör att skapa länklistor utifrån en eller flera kategorier. Listningar ska kunna göras från en kategori, från någon av flera valda kategorier, eller från material som är kopplade till alla av valda kategorier. Listningarna ska kunna bestå av enbart rubrik (som är länk till sidan) eller rubrik samt del av brödtext. - möjlighet att skapa rss-listning utifrån ovan beskrivna urvalsmöjligheter för kategorier. - möjlighet att fälla in de kategorier och nyckelord som en sida eller ett objekt är kopplat till. Kategorierna och nyckelorden ska vara länkar som skapar listningar med alla sidor och objekt som är kopplade till dessa. - möjlighet bör finnas för redaktör att ange kategorier och nyckelord för bilder och filer (7.2.3) - kategoristrukturen ska kunna vara flerspråkig (7.2.16)

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer