4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne"

Transkript

1 5 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/168 4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Höörs kommun ska tillsammans med Hörby och Eslövs kommun, Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism och Tourism in Skåne AB bilda ett partnerskap. 2. Höörs kommun godkänner förslaget till partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne. 3. Höörs kommun godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under Höörs kommun avsätter medel i budgeten enligt förslaget. 5. Utvecklingschef Peter Wollin utses till ledamot i styrgruppen. 6. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Eslöv och Hörby. Ärendebeskrivning Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd av år och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen har en viktig roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, likväl som den betyder mycket för storstäderna. Branschen är bred och omsluter allt som turister gör när de lämnar sin normala hemvist. På nationell nivå finns en ambition att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri med en fördubblad omsättning. För att lyckas krävs ett strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Tourism in Skåne AB har med Collaborative tourism 2020, en tillväxt-strategi för besöksnäringen, inlett ett omfattande utvecklingsarbete kring att samla de lokala turismorganisationerna och besöksnäringen mot målbilden att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. I MittSkåne har de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samverkat sedan 2010 inom ramen för två olika Leaderprojekt, först Sätt MittSkåne på kartan och sedan Destinationsnav MittSkåne Syftet med Sätt MittSkåne på kartan var att stärka och utveckla området som destination genom kunskapssupport och affärsutveckling. Effekterna har varit stora och aktörerna som deltagit i arbetet har utvecklats kraftigt, nya arbetstillfällen har skapats och samarbetet och kännedomen om varandra har ökat. Ett nätverk har skapats.

2 6 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammantaget har effekten varit att aktörerna mer mogna, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne syftade därför till att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt destinationsnav i området. Med destinationsnav avsågs det område där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. Sammanfattningsvis beskriver företagen behovet av en fokusförflyttning, från ett mer passivt mottagande till ett aktivt utvecklingsarbete. En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren tolkar som besöksmål. En stor utmaning är att lösa samverkansfrågor mellan de aktörer som vill utveckla och samtidigt marknadsföra destinationen med ett gemensamt budskap. Besöksnäringen i området består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små aktörerna har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsen , 120 Missiv daterad Partnerskapsavtal Samverkansavtal Verksamhetsplan

3 7 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/ Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Höörs kommun ska tillsammans med Hörby och Eslövs kommun, Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism och Tourism in Skåne AB bilda ett partnerskap. 2. Höörs kommun godkänner förslaget till partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne. 3. Höörs kommun godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under Höörs kommun avsätter medel i budgeten enligt förslaget. 5. Utvecklingschef Peter Wollin utses till ledamot i styrgruppen. 6. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Eslöv och Hörby. Ärendebeskrivning Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd av år och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen har en viktig roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, likväl som den betyder mycket för storstäderna. Branschen är bred och omsluter allt som turister gör när de lämnar sin normala hemvist. På nationell nivå finns en ambition att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri med en fördubblad omsättning. För att lyckas krävs ett strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Tourism in Skåne AB har med Collaborative tourism 2020, en tillväxt-strategi för besöksnäringen, inlett ett omfattande utvecklingsarbete kring att samla de lokala turismorganisationerna och besöksnäringen mot målbilden att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. I MittSkåne har de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samverkat sedan 2010 inom ramen för två olika Leaderprojekt, först Sätt MittSkåne på kartan och sedan Destinationsnav MittSkåne Syftet med Sätt MittSkåne på kartan var att stärka och utveckla området som destination genom kunskapssupport och affärsutveckling. Effekterna har varit stora och aktörerna som deltagit i arbetet har utvecklats kraftigt, nya arbetstillfällen har skapats och samarbetet och kännedomen om varandra har ökat. Ett nätverk har skapats. Justerande Utdragsbestyrkande

4 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (2) KOMMUNSTYRELSEN Sammantaget har effekten varit att aktörerna mer mogna, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne syftade därför till att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt destinationsnav i området. Med destinationsnav avsågs det område där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. Sammanfattningsvis beskriver företagen behovet av en fokusförflyttning, från ett mer passivt mottagande till ett aktivt utvecklingsarbete. En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren tolkar som besöksmål. En stor utmaning är att lösa samverkansfrågor mellan de aktörer som vill utveckla och samtidigt marknadsföra destinationen med ett gemensamt budskap. Besöksnäringen i området består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små aktörerna har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer. Yrkanden Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. Bifallsyrkandet biträds av Lars-Olof Andersson (C), Christer Olsson (M), Stefan Liljenberg (SD), Mikael Sparrhult (FP), Erik Mårtensson (KD) och Björn Andreasson (M). Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Missiv daterad Partnerskapsavtal Samverkansavtal Verksamhetsplan Justerande Utdragsbestyrkande

5 9 MISSIV Datum Sida (4) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Planerings- och utvecklingsenheten Kommunstyrelsen Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i MittSkåne Bakgrund Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd av år och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen har en viktig roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, likväl som den betyder mycket för storstäderna. Branschen är bred och omsluter allt som turister gör när de lämnar sin normala hemvist. På nationell nivå finns en ambition att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri med en fördubblad omsättning. För att lyckas krävs ett strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Tourism in Skåne AB har med Collaborative tourism 2020, en tillväxt-strategi för besöksnäringen, inlett ett omfattande utvecklingsarbete kring att samla de lokala turismorganisationerna och besöksnäringen mot målbilden att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. I MittSkåne har de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samverkat sedan 2010 inom ramen för två olika Leaderprojekt, först Sätt MittSkåne på kartan och sedan Destinationsnav MittSkåne Syftet med Sätt MittSkåne på kartan var att stärka och utveckla området som destination genom kunskapssupport och affärsutveckling. Effekterna har varit stora och aktörerna som deltagit i arbetet har utvecklats kraftigt, nya arbetstillfällen har skapats och samarbetet och kännedomen om varandra har ökat. Ett nätverk har skapats. Sammantaget har effekten varit att aktörerna mer mogna, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne syftade därför till att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt destinationsnav i området. Med destinationsnav avsågs det område där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. Höörs kommun: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: Fax:

6 10 MISSIV Datum Sida (4) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Planerings- och utvecklingsenheten Sammanfattningsvis beskriver företagen behovet av en fokusförflyttning, från ett mer passivt mottagande till ett aktivt utvecklingsarbete. En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren tolkar som besöksmål. En stor utmaning är att lösa samverkansfrågor mellan de aktörer som vill utveckla och samtidigt marknadsföra destinationen med ett gemensamt budskap. Besöksnäringen i området består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små aktörerna har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer. Underlag för organisationsförslag För att utröna vilken form av samverkan som är lämpligast genomfördes under år 2013 studiebesök hos Familjen Helsingborg, Helsingborgs stad och Eksjö kommun/höglandets turism. Dialog har förts med Svalövs kommun, representanter från Ystad/Österlen, Siljansbygdens Turism och Rättviks kommun. Dialog har också förts med SKL och personer med bakgrund i Södertörnkommunernas samarbete. Arbetet utmynnade i ett förslag om att ett gemensamt aktiebolag med de tre kommunerna som ägare tillsammans med alla besöksnäringens aktörer organiserade i en förening var den mest lämpase samarbetsformen för att främja besöksnäringen i MittSkåne. Förslaget fann emellertid ingen majoritet i alla tre kommunerna. Det fanns dock en positiv syn på Leaderprojektets effekter och ett fortsatt samarbete. Därav vidtog arbete med att finna ett nytt alternativ med samma syfte och målsättning som tidigare. Viktiga parametrar för ett kommande samarbete är att kommunerna garanteras insyn och påverkansmöjligheter, att organisationen har möjlighet att arbeta så effektivt som möjligt och med tydligt utvecklingsfokus samt att aktörerna i området har tydlig möjlighet till delaktighet och påverkan. Viktiga faktorer till det nya förslaget är att näringen organiserats i en förening i MittSkåne Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism samt att Tourism in Skåne funnit en tydligare roll för att kunna medverka i att utveckla besöksnäringen i MittSkåne och därmed aktivt deltagit med att utveckla nytt förslag.

7 11 MISSIV Datum Sida (4) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Planerings- och utvecklingsenheten Förslag till organisation Förslaget innebär att det bildas ett partnerskap mellan Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism, Tourism in Skåne och de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Hörby kommun föreslås vara2 värdkommun innebärande att personal med dedikerat uppdrag att operativt verkställa partnerskapets verksamhetsplan ska vara anställd av Hörby kommun. Vidare ansvarar värdkommunen för att säkerställa en kontinuerlig samverkan med övriga kommuner. En styrgrupp ska bildas med uppdrag att ansvara för ärenden som rör affärsplanen, årliga verksamhetsplaner och budget, ansvar- och rollfördelning för verksamheten samt väsentliga ändringar eller kompletteringar i löpande verksamhetsplaner. Styrgruppen ska bestå av sex ordinarie ledamöter fördelade på en ledamot från respektive kommun (näringslivschef eller motsvarande) varav en innehar ordförandeskap, två ledamöter från företagarföreningen och en ledamot från Tourism in Skåne. Finansiering Varje kommun anslår SEK per år under perioden för arbetet i partnerskapet. Företagarföreningens medfinansiering är kopplad till beslutad affärsplan, verksamhetsplan och aktiviteter. Tourism in Skåne erbjuder möjlighet till delaktighet i planerade marknads- och PR-insatser på utvalda marknader nationellt och internationellt. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att att att att Höörs kommun ska tillsammans med Hörby och Eslövs kommun, Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism och Tourism in Skåne AB bilda ett partnerskap, Höörs kommun godkänner förslaget till partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne, Höörs kommun godkänner förslaget till samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under , Höörs kommun avsätter medel i budgeten enligt förslaget, Utvecklingschef Peter Wollin utses till ledamot i styrgruppen,

8 12 MISSIV Datum Sida (4) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Planerings- och utvecklingsenheten att Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av kommunfullmäktige i Eslöv och Hörby. Höör Peter Wollin Utvecklingschef Bilagor 1. Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i MittSkåne, 2. Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under ,Förslag till bolagsordning för MittSkåne Turism AB, 3. Verksamhetsplan och budget för 2015.

9 13 Partnerskapsavtal för ökad tillväxt inom besöksnäringen i Mittskåne Undertecknade parter avser att, i form av ett långsiktigt partnerskap, samarbeta för att främja och öka tillväxten inom besöksnäringen i Eslöv, Hörby och Höör. 1 PARTNERSKAPSAVTAL HAR INGÅTTS MELLAN 1) Eslövs kommun, org. nr ) Hörby kommun, org. nr ) Höörs Kommun org, nr ) Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism org.nr ) Tourism in Skåne AB org,nr BAKGRUND - Samverkan för högre effektivitet Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd av år och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen har en viktig roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, likväl som den betyder mycket för storstäderna. Branschen är bred och omsluter allt som turister gör när de lämnar sin normala hemvist. På nationell nivå finns en ambition att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri med en fördubblad omsättning. För att lyckas krävs ett strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Tourism in Skåne AB har med Collaborative tourism 2020, en tillväxt-strategi för besöksnäringen, inlett ett omfattande utvecklingsarbete kring att samla de lokala turismorganisationerna och besöksnäringen mot målbilden att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. I MittSkåne har de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samverkat sedan 2010 inom ramen för två olika Leaderprojekt, först Sätt MittSkåne på kartan och sedan Destinationsnav MittSkåne Syftet med Sätt MittSkåne på kartan var att stärka och utveckla området som destination genom kunskapssupport och affärsutveckling. Fördelarna har varit stora och aktörerna som deltagit i arbetet har utvecklats kraftigt, nya arbetstillfällen har skapats och samarbetet och kännedomen om varandra har ökat. Ett nätverk har skapats. Sammantaget har effekten varit att aktörerna mer mogna, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne syftade därför till att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt destinationsnav i området. Med destinationsnav avsågs det område där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren tolkar som besöksmål. En stor utmaning är att lösa samverkansfrågor mellan de aktörer som vill utveckla och samtidigt marknadsföra destinationen med ett gemensamt budskap. Besöksnäringen i området består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små 1

10 14 aktörerna har behov av gemensam kompetensutveckling och marknadsföring, och de stora anläggningarna gynnas av tillgången till fler aktiviteter och boende hos andra aktörer. 3 SYFTE MED PARTNERSKAPET Syftet med partnerskapet är att genom långsiktig och hållbar destinationsutveckling samt samordnad marknadsföring öka tillväxten för besöksnäringen i området för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och ökad lönsamhet för företagen i området. 4 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING Det övergripande långsiktiga målet för partnerskapet är att väsentligt öka omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard år 2020, från nuvarande nivå på ca 0,6 miljarder. 5 STRATEGISK AFFÄRSPLAN Verksamheten inom partnerskapet ska regleras av en strategisk affärsplan. Affärsplanen arbetas fram av partnerskapet och beslutas av samtliga parter i respektive beslutande instans. Affärsplanen definierar vision och målbild, tematiska destinationsprofiler samt önskvärd framtida position. Affärsplanen ska visa på utvecklingsinsatser för området i syfte att skapa fler och bättre målgruppsanpassade resenanledningar för prioriterade marknader. Marknadsföring, kommunikation samt mottagning och värdskap definieras. Affärsplanen ska vara långsiktig och innehålla vision och önskvärd postition för IDENTIFIERADE INSATSOMRÅDEN Affärsplanen ska brytas ner till årliga verksamhetsplaner som tydligt definierar prioriterade insatser, aktiviteter, ansvarsfördelning samt årlig budget. För perioden 2015 till 2020 gäller följande insatsområden. Information och värdskap Destinationsutveckling Nätverkande & kompetens Insatser inom information och värdskap innebär profilering och samordning av informationskanaler och turistmottagning samt att långsiktigt utveckla och optimera värdskapet i området. I arbetet med destinationsutveckling ryms strategisk plattform, kompetens- och affärsutveckling såväl generell som tematisk. Insatserna ska tydliggöra och utveckla reseanledningar och det som driver resandet till och i området. Insatser för nätverkande innebär att bygga hållbara strukturer för nätverkandet samt klusterbyggande. Skapa plattformar och mötesplatser för erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. 2

11 15 Marknadsföring & PR Marknadskommunikationen ska genomföras utifrån en gemensamt satt marknadsplan baserad på analys och definierade insatser på olika marknader. 7 ROLL- OCH ANSVARSFÖRDELNING Genom ett ömsesidigt ansvarstagande åtar sig respektive part ett tydligt uppdrag för att driva verksamheten framåt enligt satta mål. 7.1 Kommunernas åtagande/ansvar Kommunerna samordnar den egna verksamheten med områdets aktörer i stort och är arbetsgivare åt de personer som arbetar inom partnerskapet. Kommunerna sörjer för kontinuitet i de besöksnäringsfrämjande åtgärderna och säkerställer att relevant kompetens finns tillgänglig. Därutöver åtar sig kommunerna gemensamt: att ta en aktiv ledande roll i destinationsutvecklingsarbetet att driva och utveckla nätverkandet i området i syfte att öka takten i destinationsutvecklingen att tydliggöra anställd personals uppdrag och verksamhetsansvar över kommungränserna att säkerställa och kvalitetssäkra så att alla berörda aktörer är synliga inom relevanta databaser eller motsvarande plattformar att säkra driften av gemensamma system att vid behov och när tillfälle ges vara beredd att ingå i regionalt samordnande satsningar för destinationsutveckling 7.2 Företagarföreningen MittSkåne & Linderödsåsens turism åtagande/ansvar att samordna alla medlemsföretagens intressen att aktivt medverka i det konkreta destinationsutvecklingsarbetet att aktivt marknadsföra området som en destination att säkerställa och kvalitetssäkra medlemmarnas anläggningar inom destinationen utifrån ett nöjdkundperspektiv att vid behov tydliggöra brister i tillgänglighet till anläggningar och besöksmål 7.3 Tourism in Skånes åtagande/ansvar att avsätta personella resurser för aktivt stöd och arbete inom partnerskapet att använda MittSkåne som pilot för ett gemensamt arbetssätt kring en näringslivsdriven destination att samordna och inkludera MittSkåne och dess insatser med de regionala när detta är relevant att bistå med perspektiv och kompetens kring marknadens och kundens behov att tillse att planerade insatser och utvecklingsarbete synkroniseras och optimeras regionalt, nationellt och internationellt 3

12 16 8 STYRGRUPP 8.1 Sammansättning och ansvar Till stöd och för beslut för det arbete som bedrivs inom partnerskapet ska en styrgrupp bildas. Styrguppen har i uppdrag att ansvara för ärenden som rör affärsplanen, årliga verksamhetsplaner och budget, ansvars- och rollfördelning för verksamheten samt väsentliga ändringar eller kompletteringar i löpande verksamhetsplan. Partnerskapets styrgrupp ska bestå av sex ordinarie ledamöter fördelade på: a) En ledamot från respektive kommun, varav en innehar ordförandeskapet och har utslagsröst (ordförandeskapet roterar årligen mellan kommunerna där Höör startar med ett förlängt ordförandeskap under de första 18 månaderna och därefter Eslöv och Hörby) b) Två ledamöter från företagarföreningen c) En ledamot från Tourism in Skåne AB Kommunernas ledamöter ska utgöras av näringslivschef eller motsvarande tjänsteman och utses av kommunstyrelsen i respektive kommun. Företagarföreningens representanter utses av föreningens styrelse och föreningen ska verka för en kontinuitet i styrgruppen. Tourism in Skånes representant utses av Tourism in Skånes ledningsgrupp. Alla tre kommunerna har rätt till löpande insyn i arbetet. Partnerskapet ska två gånger per år redovisa arbetet samt utfallet av budgeten till respektive kommuns kommunstyrelse. Värdkommunen ansvarar för att revision av partnerskapets räkenskaper sker årligen och redovisas för övriga parter. 8.2 Mötesfrekvens Styrguppen ska sammanträda fyra till åtta gånger per år. En mötesplan ska ange vid vilka av dessa möten som följande ärenden behandlas: Mål och verksamhetsplan för kommande år Ansvarsfördelning och årlig budget Samordningsfrågor, politisk insyn och förankring Uppföljning av verksamhetsplan och budget 9 FINANSIERING Varje kommun anslår SEK per år under perioden för arbetet i partnerskapet. Medlen utbetalas halvårsvis i förskott till värdkommunen. Företagarföreningens medfinansiering är kopplad till beslutad affärsplan, verksamhetsplan och aktiviteter. Tourism in Skåne erbjuder möjlighet till delaktighet i planerade marknads- och PR-insatser på utvalda marknader nationellt och internationellt. Tourism in Skåne ger också möjlighet att delta i regionala destinationsutvecklingsnsatser som MittSkåne finner relevanta. En långsiktig målsättning är att näringslivet efter hand tar ett ökat ekonomiskt ansvar. 10 AVTALSPERIOD 4

13 17 Detta avtal börjar gälla då det fastställs av respektive kommuns kommunfullmäktige. Avtalet gäller från beslutsdatum till Under våren 2017 ska en utvärdering av partnerskapet genomföras. Översyn ska då ske av parterskapsavtal, strategisk affärsplan samt budget för partnerskapet. Avtalet är möjligt att förlänga ytterligare tre år fram till Beslut om förlängning tas i respektive kommuns kommunfullmäktige. Om part väljer att inte förlänga avtalet tillämpas 14. Om part väljer att inte förlänga avtalet ska övriga parter informeras senast sex månader före avtalsperiodens utgång. 11 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Förslag på ändringar och tillägg till detta avtal kan endast ske genom skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för respektive avtalspart. 12 HÄVNING Vid väsentlig avtalsbrott har varje part rätt att frånträda avtalet med omedelbar verkan. Med väsentligt avtalsbrott avses att avtalspart bryter mot bestämmelse i detta avtal eller inte följer tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser samt att rättelse inte skett inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därtill. 13 TVIST Tvist angående tolkning eller tillämpning ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska, med tillämpning av svensk rätt, avgöras av allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans. 14 PARTS UTTRÄDE VID HÄVNING Om endera av de tre kommunerna utträder ur avtalet genom hävning enligt 12 äger parten rätt att få med sig SEK multiplicerat med det antal dagar som återstår av innevarande kalenderår vid tidpunkten då hävningen äger rum dividerat med 365. Om endera av övriga parter utträder ur avtalet genom hävning äger parten inte rätt till ekonomisk ersättning. Däremot befrias parten från eventuella kvarvarande ekonomiska och andra skyldigheter under avtalets återstående löptid.upphovsrättsligt material som producerats inom ramen för partnerskapet tillfaller vid parts utträde samtliga parter i lika delar. 15 UTVÄXLING AV AVTAL Detta avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 5

14 18 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1 maj 2015 samverka kring utvecklingen av besöksnäringen i de tre kommunerna. Samverkan avser utvecklingsinsatser mot områdets aktörer inom besöksnäringen, gemensam mottagning och värdskap samt samordning av marknadskommunikationen för besöksnäringen i området. Samverkansavtalet ligger till grund för avtal om PARTNERSKAP FÖR ÖKAD TILLVÄXT INOM BESÖKSNÄRINGEN I MITTSKÅNE mellan Eslövs, Höör och Hörbys kommuner, Företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens Turism samt Tourism in Skåne AB. 1 BAKGRUND - Samverkan för högre effektivitet Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd av år och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt. Besöksnäringen har en viktig roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden, likväl som den betyder mycket för storstäderna. Branschen är bred och omsluter allt som turister gör när de lämnar sin normala hemvist. På nationell nivå finns en ambition att turismen år 2020 ska vara Sveriges nya basindustri med en fördubblad omsättning. För att lyckas krävs ett strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan på såväl nationell, regional som lokal nivå. Tourism in Skåne AB har med Collaborative tourism 2020, en tillväxt-strategi för besöksnäringen, inlett ett omfattande utvecklingsarbete kring att samla de lokala turismorganisationerna och besöksnäringen mot målbilden att Skåne ska bli en av Sveriges två mest besökta destinationer. I MittSkåne har de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör samverkat sedan 2010 inom ramen för två olika Leaderprojekt, först Sätt MittSkåne på kartan och sedan Destinationsnav MittSkåne Syftet med Sätt MittSkåne på kartan var att stärka och utveckla området som destination genom kunskapssupport och affärsutveckling. Fördelarna har varit stora och aktörerna som deltagit i arbetet har utvecklats kraftigt, nya arbetstillfällen har skapats och samarbetet och kännedomen om varandra har ökat. Ett nätverk har skapats. Sammantaget har effekten varit att aktörerna mer mogna, mer professionella och redo att ta nya kliv. Dock är projektmedel kortsiktiga och Leaderprojekt Destinationsnav MittSkåne syftade därför till att undersöka möjligheterna att bilda ett gemensamt destinationsnav i området. Med destinationsnav avsågs det område där utvecklingen inom besöksnäringen kan samordnas, i syfte att samordna resurser och kompetenser för att skapa en utvecklingskraft i näringen. En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren tolkar som besöksmål. En stor utmaning är att lösa samverkansfrågor mellan de aktörer som vill utveckla och samtidigt marknadsföra destinationen med ett gemensamt budskap. Besöksnäringen i området består av många små aktörer med stor bredd och flera större besöksmål, totalt sett i storleksordningen 300 aktörer. Tillsammans ger det en stor utvecklingspotential där de små 1

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor:

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor: KS 2 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Linder Cecilia Datum 2014-08-15 Diarienummer KSN-2014-1003 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer