Sökmotoroptimering. Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer. Emil Raappana. Förnamn Efternamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökmotoroptimering. Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer. Emil Raappana. Förnamn Efternamn"

Transkript

1 Sökmotoroptimering Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer Emil Raappana Förnamn Efternamn Examensarbete Medieteknik 2012

2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Medieteknik Identifikationsnummer: 3830 Författare: Emil Raappana Arbetets namn: Sökmotoroptimering Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer Handledare (Arcada): Johnny Biström Uppdragsgivare: Sammandrag: Detta arbete handlar om hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer. Syftet med arbetet är att läsaren lätt förstår de grundliga element som man bör ta i beaktande när man skapar sökmotoroptimerade webbplatser, hur man skapar innehåll till webbplatsen och hur användare agerar då de utför sökningar på internet. Arbetet fokuserar främst på Googles sökmotor p.g.a. företagets stora marknadsandel. Optimeringsåtgärderna presenteras ur en växande synvinkel, så att först behandlas åtgärder för en enstaka webbsida, sedan hela webbplatsen som en helhet och till slut de externa faktorerna som påverkar sökresultat. På webbsidonivå behandlas nyckelord, innehåll, HTML-struktur, metadata, medier och filer. I nästa del behandlas webbplatsen som helhet, hur den borde struktureras, hur interna länkarna bör användas och hur man kan förbättra webbplatsens prestanda. Efter webbplatsen gås det genom de externa faktorerna, vilken påverkning länkar har och hur sociala tjänster kan vara till nytta. Till slut presenteras en del verktyg som underlättar implementeringen av de presenterade åtgärderna, samt en diskussion om vilka faktorer man främst bör beakta med tanke på deras påverkningsgrad. Läsaren presenteras allt från lätt förståeliga tips till mer tekniska detaljer. Arbetet förutsätter därför en grundkunskap inom internet och webbutveckling för att läsaren skulle få den största möjliga nyttan. Nyckelord: Sökmotor, optimering, SEO, webbutveckling, Google, HTML-struktur Sidantal: 40 Språk: Svenska Datum för godkännande:

3 DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: Media Technology Identification number: 3830 Author: Emil Raappana Title: Search Engine Optimization How to optimize your website for search engines Supervisor (Arcada): Johnny Biström Commissioned by: Abstract: This thesis is a research about how to optimize a website for search engines. The goal is to make the reader understand how to create search engine optimized websites, how to create web-content and how search engine users behave. The thesis mainly focuses on Google due to the company s high market share. The optimization-procedures are presented in a growing fashion, dealing with a single website first, then continuing to the website as a whole and ending with listing of the external factors that might affect search engine rankings. The listed page-level factors include keywords, content, HTML-structure, metadata, media and files. In the next part the thesis covers the site as a whole, how to structure the site, how to use links and how to improve the performance of the website. After the website, the thesis lists the external factors, what impact external links have and how social media can be useful. As last, the reader is presented with some tools that make SEOimplementations easier and a discussion about what are the most impactful factors in search engine optimization. The procedures range from simple tips to more technical details, and therefore the thesis requires the reader to be familiar with the internet and web-development. Keywords: Search Engine, optimization, SEO, web development, Google, HTML-structure Number of pages: 40 Language: Swedish Date of acceptance:

4 OPINNÄYTE Arcada Koulutusohjelma: Mediatekniikka Tunnistenumero: 3830 Tekijä: Emil Raappana Työn nimi: Hakukoneoptimointi Miten optimoida internet-sivustosi hakukoneille Työn ohjaaja (Arcada): Johnny Biström Toimeksiantaja: Tiivistelmä: Tämä opinnäyte on tutkimus siitä miten parhaiten optimoida internet-sivusto hakukoneita varten. Työn tarkoitus on antaa lukijalle ymmärrys siitä, miten luoda hakukoneoptimoitu internet-sivusto, miten luoda sisältöä sivustolle ja miten hakukoneiden käyttäjät toimivat. Opinnäyte painottuu eniten Googlen hakupalveluun yrityksen suuren markkinaasemansa vuoksi. Optimointitoimenpiteet ovat esitetty niin että ensiksi käydään läpi sivukohtaiset toimenpiteet, minkä jälkeen käsitellään sivustoa kokonaisuutena ja lopuksi luetellaan ulkoiset tekijät jotka voivat vaikuttaa hakukonetuloksiin. Sivu-tasolla käsitellään avainsanoja, sisältöä, HTML-struktuuria, meta-tietoja, mediaa ja tiedostoja. Sivu-tasoa seuraavassa osassa käsitellään sivustoa, miten strukturoida sivusto, miten käyttää sisäisiä linkkejä ja miten parantaa sivuston suorituskykyä. Sivuston jälkeen käydään läpi ulkoisia tekijöitä, miten sivuston ulkopuoliset linkit vaikuttavat ja sosiaalisen median tuoma lisäarvo. Lopuksi esitellään toimenpiteitä helpottavia työkaluja ja keskustelu siitä mitkä tekijät ovat suurimmassa osassa hakukoneen luodessa tuloksiaan. Toimenpiteitä löytyy moneen lähtöön, helpoista vinkeistä enemmän vaativiin teknisiin yksityiskohtiin. Tämän vuoksi lukijalta odotetaan perustuntemusta internetistä ja webkehityksestä. Avainsanat: Hakukone, optimointi, SEO, web-kehitys, Google, HTML-struktuuri Sivumäärä: 40 Kieli: Ruotsi Hyväksymispäivämäärä:

5 INNEHÅLL 1 INLEDNING Syfte och målsättning Metoder Avgränsning och målgrupp Terminologi och förkortningar BASINFORMATION OM SÖKNINGAR Funktionsprinciper för sökmotorer Olika sökmotorer Användarbeteende OPTIMERING AV EN WEBBSIDA Innehållsoptimering Längd på text Fonter Synonymer Nyckelord Val av nyckelord Nyckelordsfrekvens Nyckelordsdensitet HTML-struktur Head Body Footer Titel och Metadata Medier och filer OPTIMERING AV EN WEBBPLATS Webbplatsens struktur Interna länkar URL-struktur Webbplatsens prestanda HTTP-anrop Placering av script-filer Minimera filer Komprimera data EXTERNA FAKTORER... 29

6 5.1 Externa länkar Domänauktoritet Sociala tjänster VERKTYG Google Webmasters Tools Google AdWords Keyword Tool Google Sitemap Generator Bing Webmaster Tools Adobe SiteCatalyst Adobe Test & Target Firebug SEOmoz Pro DISKUSSION KÄLLOR... 36

7 Figurer Figur 1. Schema över spider/crawler funktionsprinciper (Promodo 2011) Figur 2. Googles sökresultatsida (egna färgmarkeringar Google 2012) Figur 3. Top 5 Search Engines (Januari-Mars 2012 från StatCounter GlobalStats) Figur 4. Search Engine Market Share (Januari-Mars 2012 från NetMarketShare) Figur 5. Heatmap över sökresultat i Google (Enquiro 2006) Figur 6. Google AdWords Keyword Tool (Google 2012) Figur 7. Den idéella strukturen på en webbplats (SEOmoz 2012) Figur 8. Bild av en sprite (Ineversay 2008) Figur 9. SEOmoz förutsägelser för faktorers påverkan i framtiden (SEOmoz 2011) Tabeller Tabell 1. Tabell över sökordsfördelningen i USA (Experian Hitwise 2012)... 17

8 FÖRORD Under mina studier på Arcada har jag främst intresserat mig för webb och programmering och det var således ganska klart att mitt slutarbete kom att ha en rubrik inom det lilla området kallat internet. Valet av ämnet för mitt exambensarbete var dock en längre process. Jag började jobba för F-Secure i april 2010 via ett arbetserbjudande genom skolan. I arbetet har det ingått främst administrering av F-Secures webbplats och diverse projekt relaterade till webben. Företaget hade tidigare samma vår påbörjat ett uppgraderingsprojekt för sin webbplattform och arbetsuppgifterna har till en stor grad bundits till denna plattform. Under dessa två år har jag fått en grundlig uppfattning om hur en webbplats, som har hundratusentals besökare i månaden, fungerar. Efter att sidorna migrerats till den nya plattformen har arbetet ingått ett lugnare uppehållningsläge, var det även finns tid för förbättringar och optimering av webbsidorna. Under denna tid har jag varit inblandad i flera projekt där sökmotor- och sidoptimering spelat en stor roll. Erfarenheten och materialet från dessa projekt uppmuntrade mig att slutligen skriva om sökmotoroptimering. I arbetslivet är det mycket viktigt för mig att mina arbetsuppgifter faktiskt har en helhetspåverkan. Sökmotoroptimeringen kan ha en enorm inverkan på hur en webbplats synlighet ökas på internet. En webbplats med underhållande och bra innehåll kan i värsta fall bli helt oupptäckt om den är uppbyggd fel. Därför anser jag att sökmotoroptimering är något alla webbdesigners bör känna till.

9 1 INLEDNING Innehållet på internet och dess användarmängd har ökat explosionsartat sedan mitten av 1990-talet. Växten kommer utan vidare att fortsätta tills så gott som hela planeten har regelbunden tillgång till internet. Det talas även mer eller mindre allvarligt om att tillgång till internet borde tillhöra de mänskliga rättigheterna, så som t.ex. tillgång till mat och vatten. I och med att användningen av internet ökar, ökar även mängden information som sparas där. För att hitta den mest relevanta informationen har det skapats ett flertal söktjänster. Söktjänsterna använder sig av sökmotorer som med hjälp av program och algoritmer finner det användaren söker efter. På grund av tävlingen mellan de ökande antalet internetsidor blir det allt svårare att nå högt på sökmotorernas sökresultat. För att nå första sidan på sökresultaten kan man optimera sin webbplats så att den möter största möjliga mängd eventuella kriterier som sökmotorn tar i beaktande när de framställer sin ranking av sidor. Söktjänsterna erbjuder också ofta betalda sökresultat. Dessa resultat visas bredvid de organiska ( vanliga ) sökresultaten, och erbjuder därmed en till kanal för marknadsföring. 1.1 Syfte och målsättning Syfte med detta arbete är att klargöra för läsaren hur man kan optimera sin webbplats. I arbetet går jag in närmare på en stor del åtgärder, som användaren kan ta i beaktande när man skapar webbplatser. Med hjälp av arbetet kunde läsaren: 1. Skapa sökmotoroptimerade webbplatser 2. Skapa innehåll på webben som är optimerad för sökmotorer och användare 9

10 3. Få en inblick i beteendet av sökmotorsanvändare Med att implementera lösningarna som presenteras i detta arbete, kunde läsaren nå bättre resultat i söktjänster. 1.2 Metoder Som forskningsmetod i detta arbete används litterär forskning. Litteraturen kommer främst att bestå av material från internet, tidskrifter och böcker. Majoriteten av materialet finns på internet, eftersom sökmotoroptimering är i sig ett internetfenomen. Teknikerna bakom optimeringen ändras och utvecklas hela tiden, vilket betyder att böcker har sina begränsningar vad det kommer till de senaste aktuella teknikerna. 1.3 Avgränsning och målgrupp Målgruppen för arbetet är alla som är i kontakt med processen att skapa och upprätthålla en webbplats. Speciell betoning skulle jag sätta på kommersiella sidor, där optimeringen av webbplatsen kan ha en direkt positiv inverkan på företagets affärsverksamhet. Arbetet förutsätter en grundlig insikt i hur internet och webbplatser fungerar. En del av optimeringsåtgärderna kan kräva mer eller mindre tekniskt kunnande inom HTML, CSS, XML och serverkonfigurering. Läsaren bör även själv vara bekant med att använda söktjänster. I arbetet kommer optimeringen främst gälla Googles sökmotor, p.g.a. företagets dominans inom sökmotormarknaden. I texten tar jag upp diverse verktyg, men arbetet i sig är inte en jämförelse mellan optimeringsverktyg, söktjänster eller en studie inom dessa. Jag kommer kort att behandla användarbeteende i kapitel 2, men p.g.a. områdets omfattning går jag inte närmare in på psykologin kring ämnet. 10

11 1.4 Terminologi och förkortningar Crawler/Spider Datorprogram som skannar genom webbplatser på internet. Används av sökmotorer för att samla in data Keyword Nyckelord, som används när man utför sökningar. Har en stor roll inom SEO Organiska sökresultat Icke-betalda sökresultat. Resultat som baserar sig på sökmotorns egna algoritmer SEO eng. Search Engine Optimization, Sökmotoroptimering Sökmotoroptimering - Processen att förbättra webbsidors ranking på olika sökmotorer Söktjänst En tjänst som erbjuder sökmöjligheter på internet. Olika söktjänster kan använda sig av samma sökmotorteknik Webbsida Med ordet webbsida syftar jag i detta arbete på enstaka webbsidor. En webbsida är ofta en del av en webbplats Webbplats Med webbplats syftar jag på en samling av webbsidor 2 BASINFORMATION OM SÖKNINGAR Med begreppet sökmotoroptimering avses optimering av faktorer som påverkar sökresultat i sökmotorers tjänster. Till faktorerna hör en mängd olika saker på en webbplats; bl.a. innehåll, struktur och relation till andra webbplatser. Med Googles överlägsna marknadsandel dikterar företaget i stort drag spelreglerna för sökmotoroptimering. Google erbjuder dock information hur dess tjänster används bäst. I regel gäller de flesta faktorer alla sökmotorer, då skillnaderna mellan de olika motorerna främst avgörs mellan deras algoritmer och datainsamlingsmetoder (Wall 2006). 11

12 När man utför optimering av sin egen webbplats är det dock viktigt att man riktar sina åtgärder främst med egna webbplatsens användare i baktanke. Att blint utföra alla åtgärder för högsta möjliga ranking i sökmotorer kan göra mer skada än nytta för webbplatsen och dess användare (Google 2010 s.2). 2.1 Funktionsprinciper för sökmotorer Funktionsprincipen bakom en sökmotor är relativt enkel. Sökmotorn använder datorprogram, kallade för crawlers eller spiders, som samlar information från nätsidor medan de surfar genom internet. Denna information indexeras och lagras i söktjänsternas datacenter, varifrån datan processeras och vägs av sökmotorns algoritmer som sedan påverkar sökresultaten vilka användaren får då de utför sökningar. Figur 1. Schema över spider/crawler funktionsprinciper (Promodo 2011) 12

13 Själva receptet hur en sökmotor kommer fram till resultat hör till de djupaste affärshemligheter som söktjänsterna har. Användarna vill ha de mest relevanta sökresultat till sina sökningar, och detta är huvudsyftet med sökmotorerna. Figur 2. Googles sökresultatsida (egna färgmarkeringar Google 2012) Söktjänsterna ser i regel mycket likadana ut. I figur 2 visas Googles sökresultatsida för sökorden cheap flights, förstärkt med mina egna färgmarkeringar för olika områden som är baserade på Googles egna modellbild (Google 2012). Området markerat med grönt är sökfältet där användaren matar in sina sökord. Röda området markerar betalda sökresultat och blåa området visar de organiska ( vanliga ) sökresultaten. Resultatsidan innehåller även information om sökningen, t.ex. mängden träffar och diverse underkategorier med vilka man kunde vidare filtrera sökresultaten. 13

14 Sökresultatsidorna utvecklas hela tiden, och sidans utseende kan även bero på vad som söks. Ifall användaren söker t.ex. efter en person, kan det visas bilder över personen i samband med vanliga resultaten. Beroende på ämnet kan man även få sökresultatsidor utan några reklamer alls. Också användarens geografiska läge påverkar resultaten. 2.2 Olika sökmotorer Trots en större mängd mindre sökmotorer dominerar Google överlägset sökmotormarknaden. Som figur 3 nedan visar, står Google för nästan 92% av webbsökningarna under början av år 2012 enligt StatCounter. Microsofts Bing och Yahoo har lite på 3% marknadsandel, medan de följande på listan har under 0,5% var. Figur 3. Top 5 Search Engines (Januari-Mars 2012 från StatCounter GlobalStats) 14

15 Figur 4. Search Engine Market Share (Januari-Mars 2012 från NetMarketShare) Däremot visar figur 4 hur mätningsresultaten kan variera en hel del mellan statistiktjänsterna. Här har Google endast en 81% marknadsandel. Baidu har i NetMarketShares statistik nått 7%, följt av Yahoo (6%) och Bing (4%). Skillnaderna mellan olika statistiktjänsterna beror ofta på deras datainsamlingsmetoder och geografiska områdena varifrån datan är insamlad. Enligt min åsikt, baserat på erfarenhet som kommit under åren, representerar NetMarketShares statistik den mest trovärdiga fördelningen, om man jämför den med StatCounter. Trots sina låga globala marknadsandelar är Baidu (Kina) och Yandex (Ryssland) populära och växande söktjänster i sina hemländer (Atkins-Krüger 2011). Det är värt att notera att Yahoo använder sig av Bings sökmotor (BBC News 2009). I figurerna är dessa märkt skilt, vilket betyder att kombinerat så står Bings sökmotorteknik för en större andel än vad figurerna visar. En till nämnvärd sökmotor är AltaVista, som var den populäraste sökmotorn upp till 2000-talets början. Under åren efter att IT-bubblan sprack, övertog Google rollen som den mest använda sökmotorn (Hu 2001). AltaVista blev senare uppköpt av Yahoo. 15

16 2.3 Användarbeteende I boken The Art of SEO pratas det om hur viktigt det är att nå första sidan, speciellt de första resultaten, på sökresultatssidan (Enge et al s ). När användare utför en sökning fokuserar de på vissa specifika faktorer när de utforskar sökresultaten. I figur 5 visas en heatmap som illustrerar människoögats rörelse då den ser på sökresultat. Ögonrörelserna formar ett sorts F-mönster, var blicken främst fokuseras på de 3-4 första sökresultaten. Figur 5. Heatmap över sökresultat i Google (Enquiro 2006) Vidare hävdar Eric Enge (et al.) till en studie, som baserar sig på statistik från AOL, var det framkommer att länkarna på första sidan (10 sökresultat) får ca. 90% av sökarnas klickar, medan andra sidan får litet på 4%. Resten av sidorna får således mindre än 6% av användarnas klickar. 16

17 En annan viktig aspekt är sökorden som användarna använder i sökningar. Tabell 1 nedan demonstrerar fördelningen av sökord per sökning i USA Tabellen jämför skillnaden mellan sökningar i april 2011 och mars samt april år Tabellen erbjuder dessutom en uträkning på månatliga och årliga skillnaden mellan sökningarna. Tabell 1. Tabell över sökordsfördelningen i USA (Experian Hitwise 2012) Resultaten kan variera mellan länder, men i regel utgör sökningar med tre eller färre sökord nästan 70 % av alla sökningar. Trots de mindre mängderna sökningar som består av många sökord, erbjuder dessa sökningar sina egna möjligheter. Ray Comstock skriver i sin artikel 4 SEO Recommendations to Target the Long Tail (2012) om s.k. long tail söktrafik (specifika sökningar som är ofta längre än två sökord). Dessa sökningar är mindre till antal, men det rör sig också mycket mindre konkurrens kring dem. I sitt exempel lyfter Comstock fram ett företag som fick mycket mer trafik via long tail söktrafik än korta sökord. Comstock rekommenderar därför att man även undersöker i vilka sammanhang de huvudsakliga sökorden används. Denna information kan tillämpas när man skriver rubriker eller sidotitlar. 17

18 3 OPTIMERING AV EN WEBBSIDA I detta kapitel genomgås optimeringsåtgärder på sidonivå. Dessa åtgärder bygger grunden får optimeringen, och är bra att ta i beaktande före man skapar sin webbplats, t.ex. vid planeringen och integreringen av en eventuell plattform man bygger sin webbplats på. Ett bra gjort grundarbete sparar besvär och utgör en bra stomme som man kan följa när man skapar nytt innehåll. 3.1 Innehållsoptimering Begreppet Content is King träffar man ofta på i internet. Begreppet beskriver bra hur viktigt själva innehållet på webbsidorna är. Med innehåll avses text, bild, video och ljud, med andra ord allt det vi användare är ute efter på internet. Sökmotorerna värdesätter högt god kvalitets innehåll och detta påverkar positivt på sökresultatsrangordningen (Brockmeier 2011). Med god kvalitet avses unik, visuellt läsbar och lättläst text som inte finns på andra webbsidor Längd på text Längden på texten spelar en stor roll när man läser texter på internet. Det lönar sig att undvika tunga och långa texter, och fokusera mera på kortare och klara budskap. Trots många påståenden finns det inget rätt svar på hur många ord det borde finnas i en viss text, eftersom det kan bero på sammanhanget var texten ligger (Wall 2007). Korta och lätta texter har fördelen att användaren kan lätt dela informationen med sina bekanta genom de olika sociala tjänsterna som t.ex. Facebook och Twitter. Som sammandrag: Texten bör vara kort och koncis Texter skall vara unik Texten borde vara lättläst Texten bör innehålla nyckelord 18

19 3.1.2 Fonter Fonter i sig påverkar inte direkt sökresultat, men genom att använda en klar och läsbar font kan man få en positiv andrahandspåverkan. Detta innebär att åtgärden inte direkt påverkar sökresultaten, men i.o.m. att användbarheten av webbsidan förbättras, attraherar sidan mer användare, som i tur ökar klickar samt länkande till sidan. Användaraktiviteten kan då eventuellt förbättra sökrangordningen (Enge et al s. 222). Klara läsbara fonter är sans-serif fonter som Verdana, Arial och Helvetica. Verdana har fått bra respons för sin tydliga läsbarhet, bl.a. på grund av sitt simpla utseende, klara skillnaderna mellan tecken och avståndet mellan tecken (WebAIM 2005) Synonymer Synonymer kan vara utmaningar med tanke på sökmotoroptimering. I vissa fall kan en enda bokstav ändra hela betydelsen på något begrepp. Sökmotorerna har dock utvecklats långt för att skilja begrepp som har lika namn men skilda betydelser (Hudgens 2010). Har man två begrepp som skiljer sig skriftligt men har nära betydelse, t.ex. engelskans lawyer och attorney (jurist), lönar det sig enligt Jason McDonald (2011) att nämna båda i sidans titel samt i metadatan (mer om metadata i kapitel 3.4). McDonald rekommenderar att använda båda begreppen i texten på olika sidor, trots att detta kan vara en utmaning med tanke på konsistensen av texten. Man kan lätt kolla om Google känner igen synonymer för ett ord med att lägga ~- symbolen framför ett sökord. Som exempel kan man söka efter ~lawyer (utan citat). 3.2 Nyckelord Med begreppet nyckelord menas specifika ord och begrepp som har en klar anknytning till innehållet man presenterar på webbsidan och webbplatsen. Väl valda nyckelord hämtar mervärde för både sökmotorer och webbplatsens användare. Att betona dessa nyckelord på vissa specifika ställen kommer att ha en stor inverkan på optimeringsresul- 19

20 tat. Idén är att dessa nyckelord skall motsvara de sökord som användare matar in i söktjänsternas sökfält Val av nyckelord I val av sökord kan man tillämpa verktyg som t.ex. Google Keyword Tool. Verktyg som dessa underlättar processen att finna relevanta nyckelord, fakta om hur använda nyckelorden är, och hur stor konkurrens det rör sig kring dem. Vissa nyckelord är mycket eftertraktade, och därför kan det vara svårt att nå högt i resultaten bland dessa ord (Word- Stream 2010). Figur 6. Google AdWords Keyword Tool (Google 2012) 20

21 3.2.2 Nyckelordsfrekvens Med nyckelordsfrekvens avses antalet nyckelord och -fraser som framkommer på en webbsida. Det viktigaste sökordet borde vara det mest använda ordet på sidan, men det bör undvikas att överanvända nyckelorden, eftersom det kan orsaka att sökmotorn tolkar det som manipulering (Wong 2002). Manipulering kan orsaka att sidan ignoreras totalt av sökmotorer Nyckelordsdensitet Nyckelordsdensitet avger procentuella andelen nyckelord av sidans text. Wong rekommenderar ett tal mellan 2-8 %. Jennifer Kyrnin nämner i sin text What is Keyword Density? (2009) att man bör sträva till en nyckelordsdensitet omkring 5% eller lite mindre. Kyrnin förklarar vidare att om densiteten är mycket mindre än 5%, löper risken att sökmotorn inte uppfattar ordet som viktigt. Ifall densiteten blir mycket större, kan sökmotorn tolka texten som spam och därmed nedvärdera sidan. Däremot skriver Jim Westergren i sin artikel Moderna myter inom SEO (2010) att densiteten inte mera spelar knappt någon roll alls. Enligt Westergren räcker det att man nämner nyckelordet i titeln, rubriken och några gånger naturligt i texten. Kyrnin är delvis på samma linje när hon säger att densiteten inte skall styra skrivsättet. 3.3 HTML-struktur I byggandet av en webbsida skall man tillämpa de allmänna regler och standarder som gäller webbsidor. Koden skall vara rätt uppbyggd och innehålla den relevanta informationen på rätt plats. Om webbsidans kod är ostrukturerad och kaotisk eller har en del av västentliga informationen i t.ex. script-filer, löper man risken att sökmotorns spider inte kommer åt relevanta materialet (Hagans 2005) Head I header-delen av HTML-koden kommer dokumenttyp definiering (eng. Document type definition), teckentabell (character set), metainformationen, titeln och eventuella CSS- 21

22 filer (Camusio 2009). Man bör undvika att placera script-filer i headen, eftersom detta hindrar renderingen av sidan medan scriptet laddas. Problemet kan kringgås genom att lägga script-filer till slutet av HTML-koden då scripten blir laddade först efter att sidan blivit renderad (Souders 2007 s ), Body Inom body-taggen kommer största delen av den synliga texten och media som presenteras på webbsidan. När man skriver ut rubriker på sidan, används heading-taggarna i avtagande viktighetsordning enligt Ann Smarty (2008). H1-taggen skall komma först av alla rubriker, och användas endast en gång. Till underrubriker tillämpas h2-, h3- och h4- taggarna, men dessa bör relatera till huvudrubriken som bestäms i h1-taggen. Smarty rekommenderar att använda nyckelord i rubrikerna. Övriga nyckelord i vanliga brödtexten kan betonas med b-, strong-, i-, u- och emtaggarna anser Smarty, men enligt Traian Neacsu (2010) har dessa en mindre påverkan på sökresultat Footer Omkring internet används ofta en s.k. footer i slutändan av webbsidan till att ge snabblänkar till väsentliga platser, kontaktuppgifter samt copyright och juridisk information. Footern delar starkt åsikter bland SEO-experter. Rand Fishkin skriver i sin blogtext Footer Link Optimization for Search Engines and User Experience (2008) om problemen gällande footers. Fishkin nämner att länkarna är ofta duplikat av tidigare länkar på sidan och att de bl.a. därför nedvärderas av sökmotorer. De ökar även i onödan på totala antalet länkar på sidan. För många länkar kan ha en negativ påverkan på sökresultat. Footern är eventuellt problematisk från en sökmotoroptimeringvinkel, men hämtar däremot mervärde för användaren som lätt kan få en överblick över webbplatsen med hjälp av footern. Jag skulle rekommendera att jämföra populära webbplatsers footers och till- 22

23 lämpa deras exempel medan man skapar sin egna. Man bör inte skapa länkar till varenda sida på sin webbplats i footern, utan endast lista de mest använda och väsentliga. Vissa länder har juridiska krav på innehåll vilket man också måste beakta. I Tyskland krävs en Impressum-sida för företag (Tysklands Justitieministerium s. 4-5), var det framställs information gällande företaget. Denna länkas ofta från footern. 3.4 Titel och Metadata Title-taggen inom header-delen av HTML-koden har stor relevans. Det är oftast denna text som utgör rubriken för de olika sökresultaten som presenteras. Denna titel bör vara en kort beskrivning om vad sidan handlar om och den skall helst vara unik på alla sidor. I titeln skall man dessutom lägga till nyckelord som är relaterade till sidan. Man skall dock undvika att göra titeln till ett stökigt kaos med en massa nyckelord, för detta kan tolkas som spam av både sökmotorn och dess användare. Titeln skall inte heller fungera som en breadcrumb, vilken visar stigen från huvudsidan till eventuella undersidor (Hill 2008). Övriga metataggar har blivit mindre viktiga under senaste åren (degeyter 2010). Metadescription taggen spelar fortfarande sin roll genom att texten som presenteras här ofta kommer som beskrivning under länken i sökresultaten. Meta-keyword taggen har knappt någon roll alls enligt degeyter. Detta kunde eventuellt bero på att meta-keywordsen lätt kan missbrukas genom att tillägga populära nyckelord vilka inte tillhör webbsidans innehåll. Om man vill kan man lägga hit de väsentliga nyckelorden som berör webbsidan. Meta-robots taggen guidar sökmotorernas spiders om sidan skall indexeras och/eller ifall länkar på webbsidan skall följas. Det lönar sig dock att använda en s.k. robots.txtfil, som placeras rakt under domänen (t.ex. till att behandla spider-trafiken på en större nivå för hela webbplatsen. 23

24 3.5 Medier och filer Sökmotorerna är ännu inte tillräckligt smarta för att öppna och förstå innehållet på olika sorters medier (som t.ex. Flash) och filer. Därför finns det åtgärder man kan göra i HTML-koden som underlättar sökmotorernas uppfattning om vad filen innehåller. Filnamnet skall vara kort och relatera till vad filen innehåller. Ifall filen är en bild av en person, är namnet av personen ett logiskt val till filnamn, t.ex. emil-raappana.jpg (Enge et al s ). På internet kan länkar, bilder och filer beskrivas med olika HTML-taggar. Vid bilder använder man alt-taggen och vid filnamn och länkar används taggen title (Google 2010 s.19). Även själva länktexten skall innehålla de viktigaste nyckelordet. Man bör undvika att använda länktexter som t.ex. klicka här. Exempel på en bildlänk: <img src= bilder/emil-raappana.jpg alt= Emil Raappana i Arcada /> Exempel på en fillänk: <a href= filer/curriculum-vitae-emil-raappana.doc title= Emil Raappana Curriculum Vitae (CV) >Emil Raappanas CV</a> Idén är att klarlägga vad filen innehåller och lägga till eventuella nyckelord som ökar chansen att filen skulle hittas i sökresultaten. 4 OPTIMERING AV EN WEBBPLATS När de enstaka webbsidorna är välgjorda ur sökmotorperspektiv måste man även se till att webbplatsen fungerar som en helhet. Länkstrukturen skall vara klar och läslig, sidorna skall laddas snabbt i rätt ordning och interna länkandet skall vara optimerat för sökmotorer. 24

25 4.1 Webbplatsens struktur En välstrukturerad webbplats förbättrar användbarheten för både användare och sökmotorer. Det sägs att alla sidor på en webbplats skall vara högst 3 klickar ifrån huvudsidan. Figur 7. Den idéella strukturen på en webbplats (SEOmoz 2012) Menynavigationen är klart den viktigaste navigeringsmetoden för användare, men man kan även skapa en s.k. sidkarta (eng. sitemap) som visar en kort översikt över alla webbsidor på sin webbplats. För sökmotorer finns motsvarande XML-sidkartor, som man kan skicka till söktjänsterna för att närmare specificera sin webbplats innehåll. Man löper alltid en risk att sökmotorernas spiders inte hittar alla sidor på webbplatsen, och med XML-sidkartan kan man minska på denna risk (Quenet 2008). Exempel på en XML-sidkarta (Sitemap.org 2009): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://www.example.com/</loc> <lastmod> </lastmod> 25

26 <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url> </urlset> 4.2 Interna länkar Länkar, både externa och interna, hör till de viktigaste faktorerna för sökmotoroptimering. I SEO-språk pratas det om link juice, även kallat för Google-valuta, vilken används för att sprida ut värde på sidor i internet. Detta värde påverkar sedan sökresultaten i söktjänsterna. När en webbplats länkar till en annan, sprids avsändande webbplatsens link juice till den mottagande webbplatsen. Värdet på link juicen bestäms av en del faktorer, som t.ex. avsändande webbplatsens auktoritet, länkens position på webbsidan, länktexten och själva texten omkring länken (Tuttle 2009 & Enge et al s. 279). Med interna länkar kan man betona de viktigaste sidorna på sin webbplats genom att sprida link juicen till de sidor man vill framhäva. Detta når man genom att lägga mera länkar till de viktiga sidorna på sin webbplats jämfört med antalet länkar till de mindre viktiga sidorna (Quenet 2008) URL-struktur URL-strukturen bör vara så deskriptiv som möjligt. Att lägga till kategorier till adressen och inkludera nyckelord förbättrar även sökresultaten. En klart läsbar adress som beskriver innehållet kan fungera som länktext i sig själv. Gör adressen så kort som möjligt och undvik parametrar (SEOmoz 2012). Exempel på URL: Exempel på URL med parametrar (dessa bör undvikas om möjligt): 26

27 4.3 Webbplatsens prestanda Det finns ett stort antal åtgärder som hjälper att förbättra prestandan av en webbplats. Största delen av tiden som användaren spenderar på att vänta på att en webbsida skall laddas beror på trafikmängden som krävs och mängden requests (anrop) som webbläsaren behöver göra. Laddningsordningen av elementen kan omstruktureras så att användaren snabbt får något att se på sidan, medan den övriga mindre viktigare informationen laddas efteråt. För sökmotoroptimering har laddningstiden av sidan blivit en faktor först på senare år (Agrawal 2010). Laddningstiden är för tillfället inte en mycket märkvärd optimeringsåtgärd. Optimeringen kombinerat med den stora nyttan man får för användaren bevisar att det lönar sig att åtminstone ha grunderna i kontroll HTTP-anrop För varje skript och bild man har på sidan måste webbläsaren göra ett skilt anrop. Man kan minska antalet anrop med att kombinera CSS-, script- och bildfiler till så få som möjligt. Använder man bilder som framkommer ofta, som t.ex. menyikoner lönar det sig att göra dem till en s.k. sprite. En sprite är en stor bild var man kombinerar ett antal mindre bilder. Med CSS-deklareringar kan man sedan åtskilja dessa på sidan för att komma åt de enstaka elementen i bilden. I figur 8 nedan visas en sprite där man kombinerat 90 olika ikoner. I stället för att webbläsaren laddar ner alla element skilt, sköts det bekvämt med ett enda anrop (Pennington 2011). Det lönar sig dock att komma ihåg värdet som unika bilder och deras alt-taggar har för sökmotorer. Därför är det bättre att endast göra sprites av ikoner och andra grafiska element som uppkommer så gott som på varje webbsida på sin webbplats. 27

28 Figur 8. Bild av en sprite (Ineversay 2008) Placering av script-filer Lägger man script-filer i slutet av HTML-koden, minskar tiden som användaren måste vänta för att de grafiska innehållet på webbsidan presenteras. Ifall webbsidan kräver av tekniska skäl att en viss script skall laddas före sidan visas, kan man separera denna till sin egna script-fil som laddas i headen. De mindre viktigare scripten kan samlas till en fil som laddas senare i HTML-koden (Souders 2009 s.21-23) Minimera filer För att minimera filer komprimerar man koden så att alla onödiga mellanslag, kommentarer och radbyten tas bort. Detta minskar på filstorleken och försnabbar processeringen av koden. Webbläsaren har inte någon nytta av vackert strukturerad och kommenterad kod. Det lönar sig dock att ha en skild version som man själv använder när man editerar koden och sedan minimera filen före den laddas upp på webbsidan. Minimeringens nytta kommer fram främst i JavaScript-filer men det kan även tillämpas i HTML- och CSSfiler (Souders 2007 s ). 28

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 Beatrice Lindholm SEO Consultant Katarina Sonnenberg SEM Consultant AGENDA SEO Introduktion till SEO 5 viktiga saker som Google förstår/gillar Länkar SEM Vad är Google AdWords?

Läs mer

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök!

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Vem är den här Simon? Arbetade med HTML i 14 år. Arbetat med internetmarknadsföring i 8 år facebook.com/joinsimon

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,... SEO-rapport Innehållsförteckning Introduktion EkoLekos sökord.. 3 Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...4 Organic SearchTop Keywords..5 Utvecklingen på EkoLekos viktigaste

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig?

Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Få fler kunder Robin Sjögren Modul 1: Online närvaro - Hur skapar jag en hemsida och vad kan den göra för mig? Modul 2: Få fler kunder - Hur konverterar jag mina besökare till nya kunder? Modul 3: Driv

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Webbplats analys cofra.it

Webbplats analys cofra.it Webbplats analys cofra.it Genereras på Januari 16 2017 07:17 AM Ställningen är 37/100 SEO Innehåll Titel COFRA - Born To Work - Längd : 22 Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken. Beskrivning

Läs mer

Webbplats analys ipchecker.us

Webbplats analys ipchecker.us Webbplats analys ipchecker.us Genereras på Juni 22 2016 19:19 PM Ställningen är 39/100 SEO Innehåll Titel IPChecker.us - Display Your IP - Whois IP - IP Lookup - What Is My IP? Längd : 70 Perfekt, din

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Sökoptimering. Hur öka synligheten på webben. Konstantin Berger. Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn

Sökoptimering. Hur öka synligheten på webben. Konstantin Berger. Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn Sökoptimering Hur öka synligheten på webben Konstantin Berger Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Mediekultur - Multimedia Identifikationsnummer: 3036

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

82% 82% 37 goda Signaler. 21 frågor Hittade. Sökord konf erens. SEO Analys. Sätt viktiga saker högt upp.

82% 82% 37 goda Signaler. 21 frågor Hittade. Sökord konf erens. SEO Analys.  Sätt viktiga saker högt upp. www..se/ 37 goda Signaler 21 frågor Hittade sida Grade Sätt viktiga saker högt upp. HASTIGHET SEKUNDER 16.25 KILO-OCTETS 4873.7 SERVER FÖRFRÅGNINGAR 56 Sidan bö r ladda snabbare Försök minska storleken

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld?

Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Hur når du fram med ditt varumärke i en digitaliserad värld? Björn Alberts http:// http://twitter.com/bjornalberts http://linkedin.com/in/bjornalberts Det enkla svaret Genom att göra skillnad Genom att

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar Webbsida i Wordpress Existens på webben och bli sökbar Om Susann Rickan Susann Rickan bor i Nora Byggt webbsidor i 16 år Eget företag sedan 2009. Hjälper företag med webb och foto. Tycker om att bygga

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Webdesign och SEO i praktiken

Webdesign och SEO i praktiken Webdesign och SEO i praktiken Utvecklande av webbplats och optimering för sökmotorer åt ett företag. Av: Johannes Swenson Handledare: Helge Hüttenrauch Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap,

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011)

Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Laboration 1: Xhtml och CSS.Tillämpad fysik och elektronik Per Kvarnbrink (redigering Ulf Holmgren 2011) Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR Det är i butiken allt börjar och slutar. Så optimera butiken från början. Låter det komplicerat? Det är enkelt! Design Designmöjligheterna är många och det ingår alltid

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

En bortsprungen katt

En bortsprungen katt Nivå 1 All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. En bortsprungen katt

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN 2016-04-08 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på webben handlar i grunden om att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet på en webbplats. En tillgänglig

Läs mer

WEBBUTVECKLING Kursplanering

WEBBUTVECKLING Kursplanering Kursplanering v 35-37: Struktur, mappar, google-skills, planering, html-grunder, bra/dåliga exempel, webbläsare, editorer v 38-43: HTML - länkar, färger, text, listor, bilder. v 44: Höstlov v 45: Repetition,

Läs mer

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel * Zooma dokumentet (150%) så ser du skärmdumparna bättre. De flesta texter som du kan ändra ligger i statiska block så vi börjar

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Google Analy+cs. Umeå universitet

Google Analy+cs. Umeå universitet Google Analy+cs Umeå universitet Webbanalys? Återkoppling Kommunika+onsbehov Strategi Sociala medier Webb Kampanjer Effekt Vad ska vi mäta? Ansökningar Nedladdade filer Läst vik+g info Fyllt i kontaklormulär

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering Föreläsning 5 Programmering av webbsidor. Webbens grundbegrepp HTML HTML (HyperText Markup Language) är det språk som används för att skriva webbsidor. HyperText: text med

Läs mer

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Redaktionell sökoptimering Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Detta ska vi prata om: Vad är sökoptimering? Varför sökoptimering? Grunderna Vad är sökoptimering? Ett samlingsnamn för de

Läs mer

Webbens grundbegrepp. Introduktion till programmering. Ytterligare exempel. Exempel på webbsida. Föreläsning 5

Webbens grundbegrepp. Introduktion till programmering. Ytterligare exempel. Exempel på webbsida. Föreläsning 5 Introduktion till programmering Föreläsning 5 Programmering av webbsidor. Webbens grundbegrepp HTML HTML (HyperText Markup Language) är det språk som används för att skriva webbsidor. HyperText: text med

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser virtuella besök eller levererade sidor? Ulf Kronman Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen,

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords!

chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords! Webbanalys! &! insikter!! Digital strategi! Sökmarknadsföring! &! SEO! Sociala medier! &! content marketing! PPC Annonsering! &! AdWords! chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer 1. Sökmotorn Fokusområden

Läs mer

TNMK30 - Elektronisk publicering

TNMK30 - Elektronisk publicering Webben TNMK30 - Elektronisk publicering Vad är internet? Vad är internet? Vad är internet? Internet: sammankoppling av datornätverk. Används för bl.a. epost, chat, filöverföring, webbsidor. Kommunikation

Läs mer

Quick Guide till Mahara och din Portfolio

Quick Guide till Mahara och din Portfolio Quick Guide till Mahara och din Portfolio 2012-05-20 A. Arstam Sida 1 Quick Guide till Mahara och din Portfolio Syftet med portfolion är att Du genom reflektion och självutvärdering ska få insikt i ditt

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

» RSS - Bygg din egen RSS!

» RSS - Bygg din egen RSS! 1 of 5 29.4.2006 18:46» RSS - Bygg din egen RSS! Sett en orange liten skylt med vita bokstäver som antingen sagt XML eller RSS nyligen utan att direkt koppla varför den finns där? Du är antagligen inte

Läs mer

Inledning. Page 1 of 9

Inledning. Page 1 of 9 Inledning Page 1 of 9 Låt oss tala om SEO Marketing. Det verkar som om alla företag som jobbar med utveckling av hemsidor erbjuder SEO tjänster till sina kunder. Men vet de verkligen vad de gör? SEO Marketing

Läs mer

WEBDESIGN A - DTR 1210

WEBDESIGN A - DTR 1210 Lektion 9: Tips tricks och diverse Bakgrundsbilder Bakgrundsfärg och textfärg är några sätt att ge sin hemsida ett visst utseende. Ett annat sätt är att använda bakgrundsbilder. Man behöver en bild: HTML-koden

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 12/10, kl 08 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 4 arbetsdagar Portfolio, tillfälle

Läs mer

Om Pixelant. Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook

Om Pixelant. Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook Offert Rapport, webbanalys, SEO, AdWords & Facebook Om Pixelant Pixelant är en webbyrå i Malmö som är specialiserad på licensfri CMS och digital informationshantering. Sedan 2006 har vi utvecklat våra

Läs mer

Optimera din sajt för sökmotorer

Optimera din sajt för sökmotorer Optimera din sajt för sökmotorer Göran Johannesson 15 juni 2006 www.programsupport.se Innehåll Hur en sökmotor fungerar... 1 Förberedda sökindex ger snabba svar... 1 De vanligaste sökmotorerna... 2 Google...

Läs mer