Regional resepool i Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional resepool i Gävleborg"

Transkript

1 Rapport 2014:58, Version 1.0 Regional resepool i Gävleborg - en förstudie

2 Dokumentinformation Titel: Regional resepool i Gävleborg en förstudie Serienr: 2014:58 Projektnr: Författare: Nina Hvitlock Pernilla Hyllenius Mattisson Medverkande: Kvalitetsgranskning: Pernilla Hyllenius Mattisson Beställare: Landstinget Gävleborg, Bodil Åsberg, Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg, Christine Sisell, Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Slutlig version Beställare Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon +46 (0)

3 Förord Våren 2014 fick AB i uppdrag av Landstinget Gävleborg i samarbete med Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg att genomföra en förstudie angående en regional resepool i Gävleborg. Studien presenteras i föreliggande rapport och syftar till att utreda lämplig utformning och omfattning på en regional resepool som komplement till kollektivtrafik och för ökade samåkningsmöjligheter på ett länsövergripande plan. Förstudien är genomförd av uppdragsledare Nina Hvitlock och affärs- och kvalitetsansvarig Pernilla Hyllenius Mattisson. Kontaktperson för Landstinget Gävleborg har varit Bodil Åsberg och för Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg Christine Sisell. Lund AB

4 i Sammanfattning Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg och Landstinget Gävleborg initierade våren 2014 denna förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för införande av en regional resepool, som är en bland flera viktiga åtgärder för att uppnå de regionala miljömålen år Syftet med förstudien är att utreda lämplig utformning och omfattning av en regional resepool, som komplement till kollektivtrafik och för ökade samåkningsmöjligheter på ett länsövergripande plan. Arbetet har utförts av Trivector i dialog med beställaren. Det främsta motivet till resepoolen är att denna gör så att långväga bilresor kan göras med kollektivtrafik i kombination med bil eller annat fordon från resepoolen för första eller sista delen av resan. På detta sätt fungerar resepoolen som kollektivtrafikens förlängda arm ut till olika målpunkter i länet, vilket bidrar till uppfyllandet av de regionala miljömålen. Att ersätta egenägda eller leasade bilar med poolbilar bidrar i regel dessutom till minskad bilkörning, eftersom varje resa övervägs och kostnader synliggörs. En resepool kan innefatta många olika typer av fordon, t ex personbilar av olika slag och storlekar, last- och skåpbilar, standardcyklar, elcyklar, lastcyklar, mopeder mm. I förstudien behandlas endast personbilar. Bilarna i resepoolen föreslås bli tillgängliga för alla kommun- och landstingsanställda i länet dagtid och för allmänheten kvällar och helger. En flexibel resepoolslösning i fungerande samarbete med kollektivtrafiken är eftersträvansvärt, där aktörerna gemensamt marknadsför och synliggör hela resan med användaren i fokus. Inledningsvis föreslås införande av ett pilotprojekt med etablering av resepoolen i de största kommunerna. Efter pilotfasen bör systemet utvärderas och förutsatt att det fungerar väl kan en utbyggnad göras i etapper, med målsättningen att bilar ska finnas i samtliga av länets kommuner. Det är svårt att i ett tidigt skede skatta hur många bilar som kommer att behövas i resepoolen, men med ett antagande att 5 % av kommunernas och landstingets totala körsträcka med bil idag skulle kunna flyttas till poolbilar skulle det behövas 74 poolbilar fördelade i länets tio kommuner. På sikt har resepoolen goda möjligheter att ersätta betydligt fler bilar i kommunernas och landstingets fordonsflottor. Under pilotfasen föreslås en resepool med 18 bilar placerade vid stationerna i Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Sandviken. Bilantalet kan sedan ökas i takt med ökad efterfrågan. För att en resepool ska fungera väl krävs ett relativt stort antal bilar per parkering, och fyra eller fler bilar är önskvärt. Aktörerna som ska ingå i samarbetet bör ta fram en gemensam strategi för resepoolen, inklusive målsättningar och handlingsplan för hur de avser att nå mätbara och konkreta mål. Frågor om vilka behov en regional resepool ska tillfredsställa idag och i framtiden bör besvaras och inkluderas i strategin.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Resepool för ökad regional samverkan Vision och nytta med regional resepool Metod Avgränsningar 2 2. Utgångsläge Kommunerna och landstingets bilanvändning Invånarnas bilanvändning Anställdas resandebehov och målpunkter 5 3. Konceptet för resepoolen Motiv för resepool Typ av fordon Geografisk placering/resepoolens utbredning Exempel på bokningssystem Debitering 9 4. Ägande och administration Resepool i samarbete Internt ägandeskap Externt ägandeskap Betalningssystem/finansieringsmodell Försäkring Att beakta vid upphandling vid externt ägandeskap Förslag på pilotprojekt Genomförande av pilotstudie 15

6 1 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg och Landstinget Gävleborg initierade våren 2014 denna förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för införande av en regional resepool. Några månader tidigare (16:e december 2013) ordnade Mobilitetskontoret tillsammans med Ovanåkers kommun ett kunskapsseminarium i ämnet, med fokus på hur kommunerna och Landstinget i Gävleborgs län kan samverka kring användningen av olika transportslag. För att bl a kommun- och landstingsanställda i Gävleborgs län inte ska behöva köra bil över kommungränser i den omfattning som görs idag föreslås införande av en regional resepool, som ska fungera som kollektivtrafikens förlängda arm. Genom att tillgängliggöra stationsnära poolbilar kan kollektivtrafikresenärer ta sig till sina målpunkter utan att behöva köra bil hela vägen. Införande av en regional resepool syftar till att minska körsträckorna med bil i tjänsten och att minska behovet av bilägande för kommunerna såväl som för länets invånare, då bilarna föreslås vara tillgängliga för allmänheten på kvällar och helger. Syftet med denna förstudie är att utreda lämplig utformning och omfattning av en regional resepool, som komplement till kollektivtrafik och för ökade samåkningsmöjligheter på ett länsövergripande plan. 1.2 Resepool för ökad regional samverkan Införande av en resepool i Gävleborgs län förväntas bidra till ökad regional samverkan på ett gränsöverskridande plan. Genom att tillgängliggöra personbilar (och cyklar) för kommun- och landstingsanställda dagtid, och allmänheten övriga delar av dygnet, minskar man behovet av egenägda bilar och tillgängliggör decentraliserade målpunkter för bland annat tåg- och bussresenärer. Poolbilar kan användas av många och kan ersätta flera verksamhetsbilar och körning med egen bil i tjänsten. Som medlem i en resepool har man tillgång till samtliga fordon vilket innebär att man med fördel kan resa kollektivt till en annan ort för att därifrån förlänga resan med poolbil. Införande av en regional resepool är en bland flera viktiga åtgärder för att uppnå de regionala miljömålen år : Utsläppen av växthusgaser i Gävleborg ska vara 20 % lägre än medelvärdet för 2007/2008. Energianvändningen i Gävleborg ska vara 25 % effektivare än år Region Gävleborg, NYA MÖJLIGHETER - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg

7 2 Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 20 %. 1.3 Vision och nytta med regional resepool Inom en överskådlig framtid har Gävleborgs län en etablerad, stor och populär regional resepool som bidrar till en god regional samverkan. Samtliga kommuner i länet är anslutna till poolen liksom de största privata arbetsgivarna. Resepoolen innebär att en stor del av de långväga resor som tidigare gjordes med bil istället görs med kollektivtrafik i kombination med bil eller annat fordon från resepoolen för första och sista delen av resan. På detta sätt fungerar resepoolen som kollektivtrafikens förlängda arm ut till olika målpunkter i länet. Fordonen som ingår i resepoolen är många och består bl a av olika typer av cyklar (standard, elcyklar, lastcyklar), Segways, EU-mopeder, personbilar, minibussar, skåpbilar och små lastbilar. Samtliga motordrivna fordon är miljöfordon och drivs med förnyelsebara bränslen, och fordonen finns på väl synliga och strategiskt placerade platser i länet. En stor del av länets invånare är anslutna till resepoolen och många av dem äger inte bil själva. Bokningssystemet är enkelt och pedagogiskt där användarna kan boka fordon, finna samåkningsmöjligheter, se anslutningsmöjligheter till kollektivtrafik, yttra sina behov och kommunicera förbättringsförslag. Poolen bidrar till förverkligande av de regionala miljömålen och bidrar till ökat kollektivtrafikresande i länet. Resepoolen tas med i detaljplaneringen, samarbete inrättas med byggherrar där boende och verksamma erbjuds medlemskap i resepoolen till ett reducerat pris. Vinningen är färre antal parkeringsplatser som behöver byggas i anslutning till nybyggen, minskat parkeringsbehov i orternas centrum, bättre tillgänglighet för personer utan egen bil, samt klimat- och miljörelaterade vinster. 1.4 Metod Arbetet har utförs av Trivector i dialog med beställaren. Utredningen baseras på omvärldsbevakning, beställarens input om nuläget och nödvändig bakgrundsinformation samt tidigare inhämtad kunskap. 1.5 Avgränsningar Denna rapport är en förstudie, en övergripande utredning rörande personbilar i en regional resepool i Gävleborgs län. Utredningen behandlar inte andra eventuella fordon som kan komma att ingå i resepoolen, t ex cyklar, även om de omnämns.

8 3 2. Utgångsläge Den primära målgruppen för resepoolen är kommun- och landstingsanställda i Gävleborgs län. Sekundär målgrupp är allmänheteten, då resepoolen föreslås vara tillgänglig för allmänheten kvällar och helger. 2.1 Kommunerna och landstingets bilanvändning Bilanvändningen i kommunerna och landstinget består av: Användning av verksamhetsägda bilar Användning av leasade eller hyrda bilar Användning av egen bil i tjänsten Flera av länets kommuner har i dagsläget egna bilpooler och landstinget hyr bilar av Mabi och Bilmetro, vilka är hyrbilsföretag som kan liknas vid bilpooler men med längre hyrperioder. Bilarna som ingår i poolerna är oftast leasade eller långtidshyrda och de olika organisationernas system är inte kompatibla, vilket innebär att anställda bara kan använda den egna verksamhetens fordon. Totalt sett är ca 60 % av personbilarna leasade och 40 % verksamhetsägda. År 2013 kördes de leasade bilarna i genomsnitt mil och de verksamhetsägda bilarna mil. För en god fordonsekonomi är den rekommenderade årliga körsträckan till mil - generellt är det som lönsammast när bilen körs runt mil 2. En poolbil kan ersätta flera egenägda bilar vilket innebär att färre antal fordon skulle kunna tillgodose dagens resebehov. Eftersträvansvärt är att köra fler mil per bil på färre bilar totalt sett, samtidigt som man minskar den totala årliga körsträckan. Totalt stod körning med egen bil i tjänsten för 16 % av den totala körsträckan med personbilar i tjänsten 2013, i kommunerna och landstinget. Eftersom privatbilar ofta är av äldre modell och inte lika miljöanpassade som verksamheters bilar, leasade bilar och hyrbilar innebär resor med privatbil större miljöpåverkan och sämre trafiksäkerhet. De anställda vid kommunerna och Landstinget Gävleborg körde totalt ca 3 miljoner mil i tjänsten år 2013, motsvarande 105 mil per anställd, se Tabell Vägverket (2006) Handbok för bättre kommunala tjänsteresor - Bättre miljö, trafiksäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö

9 4 Tabell 2-1 Antal bilar i kommunerna och landstinget samt körda mil Organisation Antal verksamhetsägda bilar Antal leasade/hyrda bilar Verksamhetsägda bilar, mil Leasade/ hyrda bilar, mil Egen bil, mil Totalt körda mil Bollnäs* Gävle Hofors* Hudiksvall LT Gävleborg Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken* Söderhamn Totalt** 835** 1 139** ** ** ** ** Genomsnitt/ anställd 0,03 0, * Uppgifter saknas för kommun. **Summan är skattad. Antagandet har gjorts att genomsnittet/anställd för organisationerna med uppgift är representativ för kommunerna där uppgifter saknas. Det finns tillräckligt resandeunderlag för överföring av dagens resande med bil i tjänsten till poolbil. Införande av en regional resepool skulle även kunna medföra överföring av mil från bil till kollektivtrafik, eftersom poolbilen skulle göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och därmed ett attraktivare resealternativ. Antal bilresor som görs över kommungränser idag är inte kartlagt, därför kan inga slutsatser dras om hur stor överföringspotentialen är. 2.2 Invånarnas bilanvändning Gävleborgs län har ca invånare och ca personbilar i trafik. 83 % av personbilarna ägs av privatpersoner varav två av tre bilar ägs av en man. De återstående 17 % personbilar i länet ägs av en juridisk person, varav personliga företag äger två av tre bilar 3, se Tabell SCB 2013

10 5 Tabell 2-2 Statistik över antal invånare och personbilar i trafik, på kommunnivå i Gävleborgs län Kommun Antal invånare Personbilar Ägda av juridisk person Därav personliga företag Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Totalt Av samtliga personbilar i trafik i länet är 9,8 % miljöbilar enligt 2007 års miljöbilsdefinition, och 0,4 % av bilarna är miljöbilar enligt 2013 års miljöbilsdefinition. Den regionala resepoolen som föreslås vara tillgänglig för privatpersoner kvällar och helger skulle kunna ersätta en del av privatresorna. Eftersom poolbilarna föreslås vara uteslutande miljöbilar skulle resorna därmed få mindre miljöpåverkan och på sikt, om resepoolen etableras och utökas, skulle ägandebehovet av bil i länet kunna minska. 2.3 Anställdas resandebehov och målpunkter Eftersom de tilltänkta primäranvändarna i Gävleborg är anställda vid offentliga verksamheter utgörs resandebehovet till stor del av tjänsteresor. För tjänsteresor är målpunkterna framförallt de offentliga och privata verksamheterna i länet och konferensanläggningarna. Etablerade gränsöverskridande samarbeten i länet genererar idag tjänsteresor mellan kommuner och andra offentliga aktörer. Sekundärt resandebehov rör fritidsresor, där huvudmålpunkter utgörs av handelsoch rekreationscentra samt turistmål. Det är inte ovanligt att målpunkter är belägna på ett betydande avstånd till kollektivtrafik, t ex konferensanläggningar, vilket ofta är ett incitament att välja bilen som färdmedel för hela resan. Den regionala kollektivtrafiken mellan de större orterna är relativt tillfredställande medan möjligheterna att resa vidare från kollektivtrafiknoderna är mer begränsade. Samtliga kommuner förutom Ovanåkers kommun har tågförbindelse. De viktigaste regionala kollektivtrafikstråken är: X-tågen längs Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall X-tågen längs Norra Stambanan mellan Gävle och Ljusdal buss 41 mellan Sandviken och Gävle buss 100 mellan Söderhamn och Edsbyn, via Bollnäs Exempel på större identifierade målpunkter i Gävleborgs län visas i Figur 2-1.

11 6 Figur 2-1 Exempel på större målpunkter i Gävleborgs län.

12 7 3. Konceptet för resepoolen 3.1 Motiv för resepool Det främsta motivet till resepoolen är att långväga bilresor istället kan göras med kollektivtrafik i kombination med bil eller annat fordon från resepoolen för första och sista delen av resan. På detta sätt fungerar resepoolen som kollektivtrafikens förlängda arm ut till olika målpunkter i länet, vilket bidrar till uppfyllandet av de regionala miljömålen. Att ersätta egenägda eller leasade bilar med poolbilar bidrar i regel dessutom till minskad bilkörning, eftersom varje resa övervägs och kostnader synliggörs. Den som väljer medlemskap i en bilpool framför egenägd bil reser i större utsträckning med fler trafikslag Typ av fordon En resepool kan innefatta många olika typer av fordon; personbilar av olika slag och storlekar, last- och skåpbilar, standardcyklar, elcyklar, lastcyklar, mopeder mm. Samtliga motordrivna fordon i poolen ska vara trafiksäkra, drivas av förnyelsebart bränsle och uppfylla senaste miljöbilsdefinition, samt bör även utrustas med alkolås. Inledningsvis kan poolen bestå av personbilar och cyklar. Elbilar är generellt dyra och används inte lika flitigt av bilpoolsanvändare som konventionella bilar 5. Det skulle dock kunna finnas attraktionskraft i att erbjuda t ex elbilar, men de behöver marknadsföras extra medvetet. 3.3 Geografisk placering/resepoolens utbredning Inledningsvis föreslås införande av ett pilotprojekt, se kapitel 5, med etablering av resepoolen i de största kommunerna. Efter pilotfasen bör systemet utvärderas och förutsatt att det fungerar väl kan en utbyggnad göras i etapper, med målsättningen att bilar ska finnas i samtliga av länets kommuner. Det är svårt att i detta skede skatta hur många bilar som kommer att behövas i resepoolen. Om vi antar att 5 % av kommunernas och landstingets totala körsträcka med bil idag (verksamhetsbilar, poolbilar, hyrbilar och egen bil i tjänst) skulle kunna flyttas till poolbilar inom den närmaste tiden skulle det behövas 74 poolbilar fördelade i länets tio kommuner, se Figur 3-1. Antagande har gjorts att poolbilarna i genomsnitt går 2000 mil per år (privatresor ej medräknade). Antalet bilar kan ökas eller minskas, alternativt omplaceras då behov uppstår. På sikt är dock förhoppningen att resepoolen blir så etablerad att antalet bilar i den blir 4 Intervju med Olof Holmberg, Sunfleet 5 Intervju med Olof Holmberg, Sunfleet

13 8 betydlig större än dessa 74 bilar, och därmed kan ersätta en betydande andel av de 2000 bilar som kommunerna och landstinget idag förfogar över. Figur 3-1 Förslag på fördelning av poolbilar vid stationerna i Gävleborg vid ett antagande om att 5 % av tjänsteresandet kan ersättas med fordon från resepoolen. 3.4 Exempel på bokningssystem Flera av kommunerna som har egna bilpooler idag använder Zenit Bilpool, ett bilboknings- och underhållssystem för verksamheters fordonspark. Systemet består av två delar ett webbaserat bilbokningssystem samt ett administratörspro-

14 9 gram där man kan ta fram rapporter, underlag och exportera bokningar till ekonomisystem. 6 På motsvarande sätt fungerar t ex boknings- och administrationssystemen Mobilsystem 7 och 2MA-Bilbokning 8. Det finns exempel på bokningssystem/resetjänst där flera lokala och regionala aktörer samarbetar. I Göteborg har man t ex kopplat ihop flera olika resesätt i samma applikation, UbiGo 9. Tjänsten är under utveckling och ska kunna föreslå hur det blir bäst och billigast att resa utifrån angivna preferenser och för den tidpunkt när man önskar att resa mellan två platser. Man abonnerar på resetjänsten och resegaranti gäller hela resan, om man missar en anslutning beställs en taxi. Sunfleet erbjuder ett webbaserat bokningssystem, där en användare kan välja om den ska boka bil i tjänsten eller privat (om man är medlem privat), en person har därmed ett användarkonto oavsett användning. Vid tidpunkter då bilar inte är tillgängliga för privat bruk syns de inte för obehöriga i bokningssystemet. Oavsett val av bokningssystem kan en lösning skräddarsys utifrån behov. Verksamheter kan göra förval åt användaren (som vanligtvis är valbara), t ex att avgift för försäkring och klimatkompensation alltid ska ingå och synas. Upplåsning av bilar sker smidigt oavsett bokningssystem, t ex genom SMS, användarapp eller genom att lägga ett RFID 10 -kort på rutan. Ofta finns möjligt att använda körkort eller resekort/kollektivtrafikkort (X-trafiks eller SJ:s) för att öppna bilarna. Samåkningssystem Det finns exempel på integrerade samåkningssystem i bilbokningssystem. Vid bokning av Sunfleets bilar har man t ex möjlighet att ange om man godtar passagerare. Anger man detta har man möjlighet att bifoga en beskrivning och resan synliggörs för samtliga i verksamheten som loggar in i bokningssystemet. Den som står för bokningen faktureras för resan och måste vara med i bilen, men vilken körkortsinnehavare som helst får lov att köra bilen. 3.5 Debitering Det finns en uppsjö av debiteringsalternativ för poolbilar. Vilken debiteringsmodell som är lämpligast beror på flera faktorer - vilken billösning kommunen väljer, hur många och vilka fordon som ingår samt om ett nytt boknings- och nyckelhanteringssystem införs. Debiteringsmodellen bör kalkyleras utifrån verksamheternas kostnader men man bör ha i åtanke att man med debiteringsmodellen i viss mån kan styra användningen av fordonen. Man kan t ex införa en relativt hög startavgift/minimiavgift om man vill undvika korta resor, eller ha en hög timdebitering och låg kilometerdebitering om man vill undvika att bilen bokas upp länge men inte används effektivt/körs lite. Systemägaren (kommunerna och https://www.2ma.se/index.html Radio-frequency identification (RFID) är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar, används t ex i busskort, liftkort, passering genom tullar, betalstationer, pass, stöldskydd i butiker, bokningssystem, bibliotek, i nyare bilar m.m (Wikipedia)

15 10 landstinget) bör ta fram debiteringsmodellen med eftertanke och utifrån kunskap om de faktiska kostnaderna för bilarna. I Tabell 3-1 framgår exempel på hur tim- och mildebitering kan variera för poolbilar för tjänsteresor i kommuner. Tabell 3-1 Exempel på tim- och milkostnad för några kommuners poolsbilar för tjänsteresor. Uppgifter från Kommun Bilhyra per mil Bilhyra per timme Heby kommun 25 kr 0 kr Strängnäs 10 kr 30 kr Kristianstad 40 kr 30 kr Tierp 33 kr (minimikostnad 100 kr) 0 kr Växjö 12 kr 46 kr (maxkostnad 293 kr) Gävle 11 9 kr 62 kr Söderhamn kr 0 kr Vid val av debiteringsmodell bör man ha i åtanke att poolbilar är till för effektiv användningen, alltså är det inte ekonomiskt att låta bilen stå stora delar av hyrtiden. Vid flerdagsanvändning kan det vara mer förmånligt att hyra en bil. I bokningssystemet skulle man kunna inkludera förslag om billigare hyralternativ (hos en samarbetspartner). 11 Uppgift från Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg 12 Uppgift från Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg

16 11 4. Ägande och administration 4.1 Resepool i samarbete En flexibel resepoolslösning i fungerande samarbete med kollektivtrafiken är eftersträvansvärt, där aktörerna gemensamt marknadsför och synliggör hela resan med användaren i fokus. Det finns stordriftsfördelar med resepool i samarbete med andra aktörer med välpaketerade erbjudanden som kommuniceras till kund på ett tydligt och enhetligt sätt. Stabilitet, flexibilitet och pålitlighet är viktiga ingredienser om resepoolen ska bli ett lyckat koncept. 4.2 Internt ägandeskap Landstinget Gävleborg och kommunerna i länet skulle själva kunna äga och administrera resepoolen, förutsatt att det finns resurser och vilja till detta. En gemensamt ägd och förvaltad resepool skulle kunna övervägas om det finns ett samtycke till detta och tillräckliga incitament till en regional resepool. Genom att ersätta delar av verksamheternas nuvarande fordonsflottor till en gemensam resepool skulle färre bilar kunna tillgodose resebehovet och effektivare fordonsanvändning uppnås. Vid intresse och övervägning om internt ägandeskap behövs en noggrannare utredning om detta. 4.3 Externt ägandeskap Fördelen med ett externt ägandeskap av en regional resepool är bl a att de administrativa avgifterna synliggörs på ett tydligt sätt och fördelas på verksamheterna. Man kan också uppnå en flexibilitet som är svår att åstadkomma om verksamheterna själva ska administrera och äga poolen. Externt ägandeskap skulle kunna innebära: Öppen pool (för anställda och allmänhet dygnet runt), halvöppen pool (för anställda dygnet runt och för allmänheten kvällar och helger) eller stängd pool (endast för anställda). Att under säsonger med lågt bilbehov för verksamheterna, t ex under sommar och jul, tillgängliggörs de vanligtvis verksamhetslåsta bilarna för allmänheten. Att service, däckbyte, tvätt, besiktning och inköp av bilar sköts av extern part. Integrerat bokningssystem, nyckelhantering, administrering av bensinkort, fakturering. Eventuellt kompatibelt system med andra regioner/övriga landet Att personerna/den administrativa enheten som använder bilarna får stå för hela kostnaden, inklusive den administrativa kostnaden.

17 12 Att de administrativa kostnaderna för fordonshantering inom verksamheterna försvinner eller är minimala och risken för oförutsättbara avgifter såsom reparationer försvinner. 4.4 Betalningssystem/finansieringsmodell Landstinget Gävleborg skulle kunna ta det organisatoriska och finansiella huvudansvaret för den regionala resepoolen, och avsiktsförklaring skrivas med kommunerna och X-Trafik. En eller två huvudansvariga organisationer är önskvärt. Investeringskostnaden skulle innefatta systemkostnader/upphandling, informativa åtgärder, marknadsföring samt eventuella utredningar/uppföljningar. Kommunal medfinansiering är nödvändig men omfattningen beror på vilken lösning man väljer. Oberoende av lösning behöver kommunerna t ex säkerställa markyta för parkeringsplatser. En budget bör avsättas för införandefasen, för administrativa uppgifter samt för uppföljning av pilotfasen. Väljer man externt ägandeskap kan systemet i princip bli självfinansierande. 4.5 Försäkring Fordonsförsäkring går att teckna för samtliga fordon i resepoolen. Om en extern partner upphandlas ingår i regel försäkring. Extraförsäkring är dock tillval, såsom självriskreducering, olycksfall- och resgodsförsäkring samt självriskeliminering. Användaren kan göra tillval eller kan verksamheterna bestämma vad som alltid ska ingå och vara förvalt. Det enda krav som ställs för giltig försäkring är körkort. 4.6 Att beakta vid upphandling vid externt ägandeskap Upphandlings- och förfrågningsunderlag bör baseras på nulägesanalys (inventering), behovsanalys och strategi för den regionala resepoolen. Efter slutet avtal/överenskommelse mellan parter som ska ingå i samarbetet görs en gemensam upphandling. Det finns tre huvudsakliga strategier vid upphandling: Produkt- eller tjänsteupphandling - en färdig produkt/tjänst upphandlas Funktionsupphandling - funktionalitet upphandlas Innovationsupphandling - en framtida produkt upphandlas (forskningsinriktat) Att handla upp en resepool i extern regi innebär en helhetslösning, en upphandling av produkt/tjänst såväl som funktion. Utrymme bör också lämnas till utveckling, i takt med nya innovationer och tekniker. Följande saker bör bl a beaktas vid upphandling av en regional resepool: Relativt lång avtalsperiod (5 år förslagsvis) bör skrivas för trygghet och stabilitet - för att hinna bygga upp resepoolen, etablera den, uppnå en kontinuitet i användningen samt etablera kundrelationer.

18 13 Flexibilitet bör inkluderas i avtalet. Kommuner som inte vill medverka initialt måste kunna ansluta sig i efterhand och fordon som inte nyttjas av verksamheterna måste kunna tillgängliggöras för allmänheteten och vice versa. Inkludera samarbete med X-Trafik. Relevanta kvalificeringskrav bör ställas på anbudsgivaren. ISA-system för hastighetsanpassning och alkolås bör ingå. Samtliga bilar ska vara miljöbilar enligt senaste miljöbilsdefinitionen Samtliga bilar ska vara trafiksäkra, vilket innebär att de ska ha 5 stjärnor i Euro NCAP och minst 2 stjärnor i Euro NCAP:s bedömning av fotgängarsäkerhet 13, och gärna även uppfylla övriga trafiksäkerhetskriterier som redovisas i Trafiksäkra staden 14. Krav bör ställas på fossiloberoende fordonsflotta En totallösning av produkt och tjänst bör efterfrågas. Specificera med krav, leveransvillkor, olika funktioner, flexibilitet för framtiden och nya (tekniska) lösningar. Tydliggörande av ansvarsfördelningen avseende marknadsföring och kundkontakt så att ingen av dessa uppgifter faller mellan stolarna. Även hur man hanterar events såsom kampanjer för specifika grupper och tillfällen bör vara beskrivet. I upphandlingsunderlaget bör det även finnas en möjlighet för en utvidgning av systemet inom gällande avtal. Finns inte detta reglerat kan verksamheterna vara tvungna att lägga ut detta på en ny upphandling, varpå resultatet riskerar att bli två olika icke kompatibla system i Gävleborg. Att relevanta krav ställs på bokningssystemet, t ex att kostnader ska kunna regleras utifrån användartyp och att samåkningssystem ska ingå. Inkludera möjlighet till att fler typer av fordon ska ingå i resepoolen, cyklar ska t ex kunna bokas via samma bokningssystem. 13 Nya versionen av Trafiksäkerhetsrevisionen som lanseras av SKL hösten 2014, samt i målstyrningen av trafiksäkerhetsarbete på nationell nivå, se t ex Trafikverket Rapport 2014: TRAST-fördjupningen Trafiksäkra staden, SKL, 2013

19 14 5. Förslag på pilotprojekt Initialt föreslås genomförande av ett pilotprojekt innebärande att en regional resepool införs, men i mindre skala och endast i de största orterna. Bilarna föreslås bli tillgängliga för alla kommun- och landstingsanställda i länet dagtid och för allmänheten kvällar och helger, men finnas placerade på några få utvalda platser. Den lösning som föreslås är en halvöppen resepool med 18 bilar placerade vid stationerna i Gävle, Hudiksvall, Söderhamn och Sandviken. Att koncentrera resepoolen till några få platser är fördelaktigt jämfört med att sprida samma antal bilar i alla länets kommuner. För en välfungerande resepool krävs ett relativt stort antal bilar per parkering, enbart en bil är uteslutet och fyra eller fler bilar är önskvärt. Bilantalet kan sedan ökas i takt med ökad efterfrågan. Fördelningen av bilar som föreslås i pilotfasen framgår i Figur 5-1. Figur 5-1 Förslag på fördelning av poolbilar i Gävleborg under pilotfasen.

20 Genomförande av pilotstudie Inledningsvis bör aktörerna som ska ingå i samarbetet ta fram en gemensam strategi för resepoolen, inklusive målsättningar och handlingsplan för hur de avser att nå mätbara och konkreta mål. Frågor om vilka behov en regional bilpool/resepool ska tillfredsställa idag och i framtiden bör besvaras och inkluderas i strategin. Förslag på tillvägagångsätt för pilotstudie efter framtagen strategi punktas nedan: 1. Huvudansvarig(a) utses, som ska ta det organisatoriska och finansiella huvudansvaret. 2. Avtal/avsiktsförklaringar skrivs med samarbetspartners där ansvarsfördelning och roller framgår. 3. Upphandling görs och avtal skrivs, se avsnitt 4.6. Förfrågning skrivs utifrån strategi och rådande ansvars- och rollfördelning. Om ett avtal skrivs för pilotfasen bör detta kunna förlängas om man önskar att utöka regionala resepoolen efter denna tid. 4. Kommunerna säkerställer markyta och parkeringsplatser vid stationerna, väl synliga med möjlighet till utökning. 5. Kommunerna ser över sin bilanvändning, identifierar vilka fordon som ska ersättas med poolbilar och verkställer detta. 6. Marknadsföring och information inför lansering. Samtliga berörda verksamheter tar fram eller uppdaterar sina resepolicys. 7. Införande och installering. Marknadsföring och events i samband med införandet, prova-på-tillfällen och seminarier. 8. Marknadsföring och uppföljning av systemet görs kontinuerligt, vid behov utökas antal bilar eller omplaceras. 9. Utvärdering av pilotprojektet. - Hur har det fungerat? Har målsättningarna nåtts? - Hur mycket används bilarna och vad kostar det? - Vad anser verksamheterna och användarna? - Ska systemet utökas?

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RAPPORT 2012:96 VERSION 1.0. Effektivare bilhantering i Strängnäs kommun

RAPPORT 2012:96 VERSION 1.0. Effektivare bilhantering i Strängnäs kommun RAPPORT 2012:96 VERSION 1.0 Effektivare bilhantering i Strängnäs kommun Dokumentinformation Titel: Effektivare bilhantering i Strängnäs kommun Serie nr: 2012:96 Projektnr: 12097 Författare: Kvalitetsgranskning

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool

Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool www.goteborg.se Göteborgs Stads kvalitetskrav på bilpool Beslutat i Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 2017-01-26 (handling 2016, nr 225) Göteborgs Stad kan bidra

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden

Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 2012-03-16 1 (6) Bilaga 1 a Kravspecifikation Samtliga anbudsområden 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för samtliga anbudsområden. 1.2 Disposition Kravspecifikationen innehåller

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019. 2015-12-21 Tom

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga

Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Riktlinjer för tjänsteresor och hotellbokningar inklusive resebilaga Fastställda av kommunstyrelsen 2005-04-04 67 Reviderade och fastställda av kommunstyrelsen 2008-10-06 270 Allmänt Riktlinjerna gäller

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

Bilbokningssystem - från ax till limpa

Bilbokningssystem - från ax till limpa Bilbokningssystem - från ax till limpa Under 2005-07 växte behovet att bygga ut bilpoolen Tranemo från 4 till 6 bilar som snart blev 7 Bilbokningen sköttes av vår växel och tog allt mer tid 2007 började

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Information pilotprojekt Bilpool i Stadshuset

Information pilotprojekt Bilpool i Stadshuset Information pilotprojekt Bilpool i Stadshuset 29 april 2010 Jörgen Skagerdahl 1 Agenda Bakgrund Pilotprojekt i Stadshuset Resultat Slutsats 2 Bakgrund Tjänsteskrivelse 2009-04-02 Förslag till beslut; Tekniska

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun

Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Bilaga 1 Förvaltning, service och reparation av fordonsparken inom Telge och Södertälje kommun Samhällsbyggnadskontoret Jörgen Skagerdahl 1 Nuläge antal personbilar i SBK:s Bilförvaltning 300 250 200 150

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun

Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun. Revisorerna Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll inom bilpoolen i Söderhamns kommun David Boman Februari 2016 Revisorerna Söderhamns kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen

Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanträdesdatum Dnr 2127/02 Handläggare: Anders Roth Tel: 031 61 37 03 Trafiknämnden Göteborg Åtgärder för att främja bilpoolsutvecklingen Sammanfattning Med bilpool menas att flera förare använder en

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009

Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 Rapport över försöksverksamhet med bilpool i Stadshuset 2009 oéîkommvjmvjor Thomas Hylén & Rainer Weich Miljöförvaltningen Stewe Roos Servicekontoret fååéü ää Bilpoolsrapport 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet

Inköpta transporter inom kommunal verksamhet. En betydande del av transportarbetet Inköpta transporter inom kommunal verksamhet En betydande del av transportarbetet Vad styr volymen beställningstrafik Geografisk storlek och befolkningsunderlag Grad av centralisering Befolkningstäthet/spridning

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Länstransportplan för Gävleborgs län

Länstransportplan för Gävleborgs län 1(5) Version 2017-04-10 Beslutsunderlag Hållbarhetsnämnden 2017-04-20 Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025 Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2021 Sammanfattning Föreliggande förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet.

2013-08-20. Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 242 Revidering av policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet. KS Dnr 2013-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp

Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp 1 PM 2013:27 Caroline Mattsson Emelie Andén 2013-08-21 Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp Umeå kommun 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och syfte För att komma till rätta med luftproblemen i centrala

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl

Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl TRAFFIC AB RAPPORT 2008:85 VERSION 1.0 Bilpoolsutredning med fokus på kostnadskalkyl Effekter av en bilpool på Stadshuset i Malmö Dokumentinformation Titel: Bilpoolskalkyl Effekter av en förvaltningsgemensam

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Vi delar upp lokala index och nyckeltal i indikatorer för kommunen som helhet, och i indikatorer för den kommunala verksamheten. De förra kodas med suffixet

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer