Verksamhetsberä.else

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberä.else 2013 1"

Transkript

1 Verksamhetsberä.else

2 En komple. klubb ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET 5 FASTIGHETEN 7 AIRDOME 8 MARKNAD 9 SAMARBETE & SPONSRING 10 TENNISVERKSAMHETEN 11 BADMINTONVERKSAMHETEN 15 FYSTRÄNING/CAFÉ 16 2

3 Ordförande har ordet 2013 var e. intensivt år med många arrangemang och en växande förening. Vi startade verksamhetsåret med a. välkomna så många som 6 st nya engagerade medlemmar i styrelsen, vilket gav oss både en förstärkning och e. bra cllsko. av olika kompetenser. Styrelsen har under året had största fokus på en fortsa. verksamhetsutveckling och - inte minst - a. skapa finansiella förbä.ringar för föreningen. Den största händelsen som förbä.rade klubbens finansiella situacon avsevärt var när vi inledde samarbetet med SEB Next Generacon. Övriga åtgärder vi genomfört under året är bl.a. effekcviseringar inom Personal/Organisacon, effekcvisering av de administracva funkconerna, ny. digitalt bokningssystem som medfört en ökad beläggningsgrad samt system som ger en ökad kontroll av betalningar. Extra kul är det också a. vi under året få. in så många som 174 st nya medlemmar i klubben. Vi har också under året arrangerat flera nya tävlingar och läger i klubben, både inom Tennis & Badminton. Dessa har varit mycket populära. Några andra vikcga akcviteter som också bör nämnas är a. vi utökat antalet beviljade bidragsansökningar samt påbörjat arbetet med a. hi.a nya samarbetspartners inom s.k. sponsring. Vi har redan kommit långt på vägen, men mycket arbete kvarstår. E. av klubbens absolut största projekt; Airdomen, slukördes under året. Banorna var äntligen färdiga för spel den 14 oktober och vi kunde då, som en av de första klubbarna i Sverige, erbjuda grusspel året om. De.a firades genom en medlemsfest den 7 december, då vi också passade på a. fira a. klubben fyllde 30 år. Med de.a vill jag tacka för det förtroende jag fick på förra årsmötet a. såsom klubbens ordförande vara med och leda arbetet i PTBK. Slutligen vill jag också tacka övriga i styrelsen samt personal för e. mycket utvecklande och engagerande arbete under året. Vill också passa på a. önska min ederträdare lycka cll i si. arbete. Tina Hanserot 3

4 Verksamhetsberä.else 2013 Styrelsen Styrelsen har under de.a verksamhetsår bestå. av: Ordförande Tina Hanserot Vice ordförande Nichole Wolf Kassör Mikael Pouse.e Ledamot Henrik O.osson Benny Linnarsson Malin Westerlund Jonas Wallin Suppleant Kriscan Medailleu Mikael Svantesson Styrelsen har under verksamhetsåret had 13 st. protokollförda möten. Verksamhet i siffror Antalet medlemmar uppgick cll 1150 st. Medlemsavgiden uppgick under året cll: 220 kr för barn (4-7) år, 320 kr för juniorer (8-18 år) samt 480 kr för vuxna. Även finns det e. medlemskap för familjer cll e. pris av 1000 kr. Under året har föreningen had 9 st anställda. Övriga förtroendeposter Valberedningen Per Arnell och Annica Vallin Revisor Jörgen Emanuelsson Revisorsuppleant Marie Rönnberg 4

5 Styrelsens arbete under året Styrelsens arbete under året Tidigare fastställd Vision låg som grund för styrelsens arbete under verksamhetsåret Ucfrån denna fortsa.e styrelsen si. arbete med a. arbeta fram olika mål som var vägledande. Dessa har legat cll grund för de akcviteter som genomförts. Här nedan redogörs för några av de mest väsentliga. Projekt Styrning/Intern kontroll förbäcrad ekonomi Sydet med projektet var a. skapa förutsä.ningar för en utveckling av styrning och intern kontroll av klubbens verksamhet, som e. led i a. förbä.ra föreningens ekonomi. Det utarbetades också dokumentacon gällande styrelsens ansvar och uppgider samt arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmarna. E. behov som var stort då vi hade många nya styrelsemedlemmar som nu gavs möjlighet a. sä.a sig in i sina roller. Däreder utsågs befa.ningsinnehavare cll de olika ansvarsområdena. Bland dessa kan nämnas Kassör, Personalansvarig, Fascghetsansvarig samt Sponsoransvarig m.fl. Ny organisaeon/effekeviseringar inom Personal och organisaeon En fråga Styrelsen prioriterat är en genomlysning av befintlig organisacon med framtagande av tydliga definiconer av Ansvar/ Befogenhet samt Funkconer. E. projekt som inicerats och le.s av Gunnar Andersson från Deloi.e och som nu landat väl hos personalen som nu är trygga i sina roller och mocverade a. leverera högsta service cll våra medlemmar. Samtliga rekryteringar är nu gjorda och nu är teamet fulltaligt! Personalen har nu också en större insikt i klubbens ekonomi och hur denna kan påverkas. Målsä.ningen har varit a. öka personalens personliga engagemang i klubben. EffekEvisering av de administraeva funkeonerna Det förelåg e. stort behov av a. förbä.ra de administracva rucnerna i föreningen. Därför upprä.ades rucnbeskrivningar gällande bl.a. fakturering, inköp, löneredovisning, kassahantering samt dokumentacon och lagerhantering. 5

6 forts. styrelsens arbete NyC bokningssystem För a. effekcvisera uthyrningen av banor samt den administracva processen kopplat cll de.a, införskaffades bokningssystemet Matchi. Matchi är e. ny. bokningssystem för racketsporter i Göteborg. Med hjälp av systemet har vi kunnat följa beläggningsgrader på våra banor på e. helt ny. sä. samcdigt som vi ger medlemmar möjligheten a. själva enkelt kunna boka cder online och via appar i mobilen. Systemet underlä.ar mycket för vår recepconspersonal som nu blir avlastad och ger klubben en bä.re ekonomi genom försko.sbetalningar online och då per automack ger en större kontroll. Värt a. nämna är också a. när en abonnemangsinnehavare bokar av sin cd och den cden i sin tur blir uthyrd, får denne en ny cd i form av e. klippkort som kan användas vid e. senare cllfälle. På så vis uppmuntrar vi cll a. fylla vår hall på bästa möjliga sä.. Ny hemsida Mycket arbete har lagts ner på a. få vår nya hemsida färdig inför lansering och den blev under året äntligen färdigställd. Vi kände behov av a. skapa en ny hemsida med fräschare design och möjlighet a. lägga in mer informacon. Vi hoppas du skall gilla den lika mycket som vi gör. Jämställdhetsplan I PTBK skall alla akcvt verka för a. kvinnor och män får samma villkor och möjligheter samt räsgheter och skyldigheter på sin arbetsplats. För a. säkerställa de.a, arbetade styrelsen i våras fram en Jämställdhetspolicy för klubben. Miljöpolicy För a. säkerställa a. klubbens verksamhet sker på e. miljövänligt sä., har styrelsen under året också arbetat fram en Miljöpolicy med riktlinjer för de.a arbete. InformaEon Ell medlemmarna Uppdaterad informacon om vad som händer i klubben finns nu även a. se på tv- skärmen som är upphängd vid recepconen. Informacon finns också på våra anslagstavlor i hallen och, inte minst, på vår hemsida. 6

7 Fascgheten PTBK har den stora fördelen a? själva äga sin fasbghet. FasBghetens förvaltning sköts av den av styrelsen utsedda FasBghetssekBonen som även ansvarar för budgetering och projektering av olika projekt. Man har påbörjat arbetet med a? upprä?a en långsikbg renoverings- och underhållsplan för fasbgheten. Takomläggning Takläckage har uppstå. under året och åtgärdats provisoriskt. E. u.alat behov finns sedan länge av en omläggning samt i samband med de.a en isolering. De.a för a. undvika y.erligare läckage samt spara värmeåtgång. Styrelsen har påbörjat arbete med a. införskaffa offerter för de.a arbete. Energiförbrukning Arbetet med en inventering av fascghetens totala energiförbrukning har påbörjats. En uppföljning av de.a arbete är nödvändig för a. inte hamna i den problemacska situacon som varit under året gällande bristande värme i både lokal och tält. Kostnadskalkyl skall upprä.as. FörbäCrad städning Forkarande föreligger stora brister i städningen (trots flertalet genomgångar med personal, upprä.ande av städrucner m m). Styrelsen undersöker därför f.n. på möjligheten a. anställa en Fascghetsskötare/Vaktmästare som även skall ansvara för mindre reparaconer och underhåll av fascgheten. Kameror Tyvärr drabbades klubben under året av både inbro. och stölder. Därför fa.ade styrelsen beslut om a. installera övervakningskameror i lokalen, dels i avskräckande syde men framför allt som en extra trygghet för recepconspersonal. Installaconerna är nu genomförda. Cykelparkering För a. få ordning på alla cyklar som oda parkerades slarvigt utanför entrén, iordningsställdes en cykelparkering. Projektet finansierades genom kommunalt bidrag. 7

8 Airdome Projektet Airdome (Tältet över utomhusbanorna) startades upp och den 14 oktober stod Airdomen äntligen på plats. De.a har (och är) e. av klubbens absolut största projekt. För a. få det i hamn har vi e. flertal personer a. tacka; bland dessa kan speciellt nämnas Pierre Dickson och HB Åström som med si. stora engagemang stö.at styrelsen i projektarbetet. Värt a. nämna är a. vi som klubb valdes ut av Sveriges Davis Cup- e.a Markus Eriksson (Mackan) som önskade ha sin grusträning på våra banor. Han var mycket nöjd med våra fina grusbanor. Även valde Jasmina m.fl. a. ladda för French Open i vår hall under vintern Tyvärr finns det problem med bl.a. värme och fukt i tältet. De?a arbetar vi intensivt med a? åtgärda. Vi arbetar Bllsammans med Göteborgs Energi för a? lösa problemet med dålig värme i tältet och undersöker möjligheterna a? införskaffa ljuddämpare m.m. Vi hoppas kunna lösa problemen inom kort. 8

9 Marknad PTBK Magazine Eder sommaren 2013 påbörjades arbetet med a. ta fram en ny professionell klubbcdning, PTBK Magazine. Denna trycktes upp i samband med sponsorkontakter och finns också digitalt på hemsidan samt uppsa. i hallen. Ambiconen är a. löpande ge ut nya inspirerande nummer av cdningen. Om du som medlem har idéer om vad vi skall skriva om, skicka då gärna e. mail om de.a cll klubben firade PTBK Thirty Love! PTBK bildades 1983 av en handfull entusiaster och idag, 30 år senare, står vi här med en av Sveriges absolut finaste tennis- och badmintonanläggningar. Vi har lyckats bygga upp en idro.sverksamhet som håller högsta klass och inte minst har vi cllsammans lyckats skapa en härlig Påvelunds- anda i klubben. Vi firade klubbens 30- årsdag med en härlig medlemsfest i hallen. 9

10 Samarbete & Sponsring Vi har utvecklat e. ny. och mer omfa.ande arbete med a. knyta cll oss nya samarbetspartners. De.a sker främst genom a. erbjuda mer a.rakcva och akcva lösningar. Vi vill involvera och scmulera våra samarbetspartners cll akcviteter i vår fina anläggning. En stor konkurrensfördel för klubben är vår fina anläggning och vår mycket professionella ledar- och tränarstab. E. stort plus är också a. vi kan erbjuda tennis på hard court och grus året runt samt spel på våra badmintonbanor. Vi är, som en av de största ungdomsklubbarna i Västsverige, en intressant samarbetspartner och vi kan erbjuda e. starkt och intressant upptagningsområde. Målet för 2014 är a. intensifiera och öka våra samarbeten samt öka akcviteten i klubben och samcdigt få y.erligare intäkter. Kontakta oss gärna om ni har e. intresse av a. stö.a oss. 10

11 Tennisverksamheten Juniorträning Utvecklingen inom juniorträningen har varit posicv under under året med många mycket goda tävlingsresultat. Mycket beroende på a. vi genomförde en omfa.ande verksamhetsförändring gällande Juniortennisen. PTBK har redan en del elever som hävdar sig bra i regionen, men vårt mål är a. kunna mäta oss med de allra bästa i Sverige. Klubbens idé är a. arrangera en stor mängd extra läger och a. försöka göra en kvalitacv höjning på juniortennisen med mål a. bli än mer konkurrenskradiga, se. med e. tävlingsperspekcv. En rimlig målsä.ning då vi har nästan 600 juniorer i träning varje vecka. När höstens 33 tävlingar i If SO Tour/ Lilla Klubbtouren var färdigspelade vann Påvelunds Tennis klubbtävlingen med 71 deltagare. Mycket roligt a. så många av våra juniorer deltog. 11

12 forts. tennisverksamheten Tennis- & Motorikskolan och Tennis 10 s För Tennis- & Motorikskolan (4-6 år) och Tennis 10 s (7-10 år), har sa. fokus på a. utveckla den yngre generaconen spelare i klubben. I och med de.a utarbetades en detaljerad beskrivning av verksamheten som ligger cll grund för hur man arbetar. Tanken med denna verksamhetsbeskrivning är a. man, oavse. förälder eller spelare, skall kunna se verksamheten i sin helhet och vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom verksamheten. Där vissa vägar (sekconer) inte kräver några som helst motprestaconer och andra vägar kräver mer av både spelaren och cll viss del även av föräldern. En annan stor utmaning för oss är a. öka intresset för a. tävla bland spelarna i Tennis 10 s och de äldsta spelarna i TeMo- skolan. Därför har vi lagt stort fokus vid a. anordna e. flertal interna tävlingar. Till vår stora glädje har så många som 70 st spelare från Tennis 10 s deltagit! Vi har nu ca 20 st spelare i Tennis 10 s som akcvt tävlar för klubben både internt och externt, vilket är väldigt roligt. Ambiconen är a. i framcden höja denna siffra ännu mer. UngdomssekEonen Arbetet med a. i vår verksamhet skapa trygga och scmulerande miljöer för våra ungdomar har fortsa. under året. I Ungdomssekconen spelar idag 4-6 ungdomar i åldersgruppen år. Man träffas på lördagsedermiddagar och spelar, i bland cllsammans med någon vuxen som är med och coachar. Det finns också en egen Facebooksida upplagd. Vi vill gärna ha in fler ungdomar cll denna verksamhet. 12

13 Damsekconen Damsekconen består av 56 medlemmar som spelar på onsdagar och lördagar. Det är främst dubbelspel som gäller, men även singelspel förekommer. Vi ställer upp med lag i både damer- 40 samt damer- 50. Även lag cll en damdubbelserie finns där vi möter andra klubbar i Göteborg med omnejd. Vi har även en intern dubbelstege i tre olika nivåer. Damsekconen är e. mycket akcvt gäng. Det arrangeras olika evenemang som exempelvis mixed- tävlingar cllsammans med herrsekconen, utbyten med andra klubbar, tennisläger samt tennisresor. Alla som vill spela är välkomna a. höra av sig cll Marie Myrhage. Herrsekconen Mellan medlemmar i herrsekconen spelar dubbel och singelspel csdagar, torsdagar och lördagar. Verksamheten kännetecknas av en härlig spirit och fint kamratskap. Nya medlemmar hälsas välkomna och tar kontakt med schemaläggare Bo Egardt på mailadress 13

14 Övrig tennis Påvelunds Tennis Veteraner (PTV) Påvelund Tennis Veteraners pensionärsförening har ca 60 medlemmar bestående av två sekconer; Påvelund och Åkered. Föreningen har en gemensam styrelse. Föreningen är registrerad i Göteborgs Stads Idro. & Förening. Sekcon Påvelund som spelar tennis i PTBK har 26 medlemmar varav 23 spelande. Målsä.ningen är a. spela moconstennis under gemytliga och trivsamma former. Vuxentennis PTBK har en mycket bred träningsverksamhet för vuxna som vill lära sig spela tennis eller som vill utveckla sin spelnivå y.erligare. Det finns därför grupper från rena nybörjare cll grupper på en bra moconsnivå. I dagsläget har vi ca 80 deltagare i alla våra olika träningsgrupper med regelbunden träning varje vecka. Lekconerna är 60 minuter och det är max 4 deltagare per cmme och bana. Lunchtennis Under året startades också Lunchtennisen upp. Denna sker på csdagar samt fredagar och riktar sig cll spelare på moconsnivå och organiseras av tränare. Antalet deltagare har ökat kradigt sedan starten och är nu uppe i ca 26 st spelare som på regelbunden basis tränar. 14

15 Badminton En ny verksamhetsplan för badminton har utarbetats. Verksamheten har had en mycket bra utveckling de senaste åren. Antalet medlemmar har ökat stadigt och idag är vi ca 170 akcva spelare. Vi har idag 6st mycket fina banor och cllgång cll två stycken mycket meriterade och erfarna tränare på helcd. Ny. för i år är också a. vi få. möjligheten a. knyta cll oss Asger Madsen, en mycket rucnerad tränare med bakgrund bl.a. som förbundskapten i fyra olika länder! Vi är mycket glada för vår stora grupp av barn och ungdomar mellan 5-18 år. Den består av allt ifrån nybörjare, mer övade spelare som inte tävlar samt cll rena tävlingsspelare. Vår målsä.ning är a. öka denna grupp spelare och a. antal tävlingsspelare skall bli ännu fler. I den lite äldre träningsgruppen (13-18 år) finns det idag ca akcva spelare. Även här är målsä.ningen hög och vi strävar eder a. öka den cll minst spelare inom e. par år. Av dessa ungdomar är ca 30 akcva tävlingsspelare. I september månad var vi i Danmark på vårt årliga träningsläger. Vi hade mellan deltagare, både ungdomar och föräldrar. 15

16 Fysträning/Fysioterapi Vår fystränare i klubben har under året utvecklat e. koncept för a. skapa intresse för dels kondicons- och styrketräning som har både förebyggande och prestaconshöjande effekter, men också för a. skapa e. go. självförtroende hos våra ungdomar. Han har också lagt stor vikt på a. utbilda i kost- och träningslära, vilket ungdomarna kommer kunna ha med sig hela livet. Andra exempel på vad våra juniorer har få. lära sig är löpteknik, bålstabilitet, smidighet och allsidig träning i allmänhet, vilket skapar symmetri i kroppens muskulatur. Utöver de.a kan vi dessutom k erbjuda fysioterapi (sjukgymnasck) cll våra medlemmar, något som är mycket uppska.at. Café/Shop Också vår shop har under året utvecklats och vårt samarbete med Tennisshopen gör a. vi nu har koll på det senaste inom tennisracketar, tennissenor, tennisskor, tenniskläder och övriga cllbehör. Men också våra klubbkläder och saker cll badminton hi.ar du här. I vårt café har vi sedan en cd cllbaka börjat utveckla sorcmentet, e. arbete som pågår för fullt. Som e. komplement cll vårt tradiconella sorcment, arbetar vi nu på a. kunna utöka sorcmentet och kunna erbjuda trender inom hälsosamma och ekologiska alternacv. 16

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013

Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Verksamhetsplan Landvetter TK 2013 Landvetter Tennisklubb är en förening som erbjuder tennisspel för alla åldrar och har en organiserad träningsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Klubben tillhandahåller

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Föräldramöte. Verksamheten [Fredrik & Asger] 10min. Föräldragruppen [Fredrik & Ida] 5min. Lagtävlingar Seriespel [Asger] 5min

Föräldramöte. Verksamheten [Fredrik & Asger] 10min. Föräldragruppen [Fredrik & Ida] 5min. Lagtävlingar Seriespel [Asger] 5min Föräldramöte Verksamheten [Fredrik & Asger] 10min Föräldragruppen [Fredrik & Ida] 5min Lagtävlingar Seriespel [Asger] 5min Individuellt tävlande [Magnus] 10min Styrketräning [Lena] 5min Klubbkläder [Ida]

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Karlshamns Gol,lubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2017 Innehåll 1. Målsä(ningar för juniorverksamheten 2. Juniorkommi(é: sammansä(ning och arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PTBK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2014 ÅRET SOM GÅTT 3 ORGANISATION 4 KLUBBENS ARBETE UNDER ÅRET 5 STATISTIK 8 JUNIORTENNIS 9 TÄVLINGSTENNIS 10 TENNISSEKTIONER 11 TENNIS VID FRUKOST

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning Tid: Onsdagen den 27 mars kl 19.00 Plats: Fyrishov, kontoret i fäktsalen Närvarande: Pär Lansåker, Mattias Edlund, Per-Ivan Larsson, Susann Jokinen,

Läs mer

Verksamhetsplan ATL 2013-2018

Verksamhetsplan ATL 2013-2018 2013-12-04 Verksamhetsplan ATL 2013-2018 Vision ATL har den attraktivaste tennisklubben och den attraktivaste mötesplatsen för racketspelare i södra Sverige Verksamhetsidé ATL skall erbjuda attraktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb Årsmöte Järfälla Aikidoklubb 2012-02-04 Tid: Lördag 4/2, kl 10-12 Plats: Konferensrum Jakobsbergs Sporthall 1) Fastställande av röstlängd för mötet. Sexton närvarande medlemmar finns noterade på röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Grattis! Du är förälder till en skidåkare!

Grattis! Du är förälder till en skidåkare! Grattis! Du är förälder till en skidåkare! Att vara medlem i Svegs Alpina Klubb har en rad fördelar, men kräver också en del engagemang. Det bästa med vår klubb är, att vi lär känna alla barn och föräldrar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb Verksamhetsplan 2016 Bankeryds Tennisklubb Inledning Klubben bildades 1958 och har idag drygt 500 medlemmar. Vi äger vår tennisanläggning på Furuvik, som består av tre inomhusbanor med Bolltexunderlag

Läs mer

Könsfördelning. Åldersfördelning

Könsfördelning. Åldersfördelning Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka. Vid verksamhetsårets utgång 2016-07-31 hade föreningen runt 350 medlemmar. Föreningens medlemmar är till övervägande del män men andelen kvinnor

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2013 Januari 2014 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 285 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR BOO KFUM IDROTTSAVDELNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR BOO KFUM IDROTTSAVDELNING VERKSAMHETSPLAN FÖR BOO KFUM IDROTTSAVDELNING 2016-2017 1 Föreningen Boo KFUM Boo KFUM Idrottsavdelning Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé,

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 695kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka 2012 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsae tävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade 12-13 Maj Pilängshallen i Lomma w w w. l o m m a c u p. c o

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

Rättviks Simförening

Rättviks Simförening Rättviks Simförening Agenda 1. Rättviks Simförenings bildande 2. Verksamhet idé 3. Verksamhetens mål 4. Traditioner 5. Förenings struktur 6. Styrelse 2012 7. Träning 8. Tränings grupper 9. Tränings tider

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

GÖTA MS. Tid: 2015-04-13 kl. 19.00

GÖTA MS. Tid: 2015-04-13 kl. 19.00 GÖTA MS Protokoll: STYRELSEMÖTE Tid: 2015-04-13 kl. 19.00 Plats: Klubblokalen Närvarande: Namn Post Signatur Närvaro Roger Ahlén Ordförande Ja Björn Thor Vice Ordförande BT Nej Bengt Kindlund Sekreterare

Läs mer

RÖD tennis tävling&lek

RÖD tennis tävling&lek Familjetennis Barn 5 år och yngre: HT (14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr VT(14 veckor) 1 tillfälle/vecka 595kr Man spelar 1 tillfälle i veckan. Tisdagar 17:15-18:00. Föräldrar ska komma ombytta med tennisskor

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap För att underlätta uppstarten utav en ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap har den här uppstartsguiden författats.

Läs mer

-vår väg mot framtiden

-vår väg mot framtiden -vår väg mot framtiden Östersunds Curlingklubb en nationell förebild som möjligheternas klubb i en levande arena 2013-03-27 2 Östersunds Curlingklubb erbjuder: Curling som motion och tävlingsverksamhet

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Informa(onsmöte 25 feb

Informa(onsmöte 25 feb Informa(onsmöte 25 feb Vi har behov av alla typer av ledare. Kanske hjälpa (ll vid träningar, vara markörer vid spel eller hålla koll på närvarolistor osv. På informa(onsträffen får ni träffa (digare ledare,

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare):

Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare): Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare): HT (15 veckor) 1tim/vecka HT (15 veckor) 2tim/vecka (+ fysträningsspass och teori) VT (17 veckor) 1 tim/ vecka VT(17veckor) 2 tim/vecka

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour If SO Tour Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour Projektledare Anders Heimklo Till vardags Stockholms Tennisförbund Historik Gunnar Lindahl, Stefan Malmqvist, Per Henricsson, Jan Himberg

Läs mer

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015. Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015. Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Sidan 1 av 7 1 Mötets öppnande Protokoll fört vid årsmöte 19 februari 2015 Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Ordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

HUDDINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse avseende 2015

HUDDINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse avseende 2015 HUDDINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse avseende 2015 HTK Verksamhetsberättelse 2015 Sida 1 Styrelsen för Huddinge Tennisklubb avger härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhets-

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Information från TTKs styrelse januari 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Hoppas att alla hade en bra jul och nyårshelg. För Tullinge TK så kommer 2015 också att vara ett väldigt händelserikt

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 18 februari Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan

Örgryte Schackklubb. Protokoll fört vid årsmöte 18 februari Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Sidan 1 av 7 1 Mötets öppnande Protokoll fört vid årsmöte 18 februari 2016 Tid: 18:30 Plats: Örgryte SK:s klubblokal, Kärralundsskolan Ordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb.

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb. Medlemsbrev oktober 2016 Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb. Nu är vi strax inne i oktober månad och förberedelserna inför kommande säsong är i full gång. Våra anmälningar till samtliga våra verksamheter

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse

STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF Verksamhetsberättelse STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF I dagsläget är Stockholm Sport Academy IF s huvudsakliga verksamhet parkour-, fotboll- och akrobatikkurser för barn och ungdomar

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer