Verksamhetsberä.else

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberä.else 2013 1"

Transkript

1 Verksamhetsberä.else

2 En komple. klubb ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRET 5 FASTIGHETEN 7 AIRDOME 8 MARKNAD 9 SAMARBETE & SPONSRING 10 TENNISVERKSAMHETEN 11 BADMINTONVERKSAMHETEN 15 FYSTRÄNING/CAFÉ 16 2

3 Ordförande har ordet 2013 var e. intensivt år med många arrangemang och en växande förening. Vi startade verksamhetsåret med a. välkomna så många som 6 st nya engagerade medlemmar i styrelsen, vilket gav oss både en förstärkning och e. bra cllsko. av olika kompetenser. Styrelsen har under året had största fokus på en fortsa. verksamhetsutveckling och - inte minst - a. skapa finansiella förbä.ringar för föreningen. Den största händelsen som förbä.rade klubbens finansiella situacon avsevärt var när vi inledde samarbetet med SEB Next Generacon. Övriga åtgärder vi genomfört under året är bl.a. effekcviseringar inom Personal/Organisacon, effekcvisering av de administracva funkconerna, ny. digitalt bokningssystem som medfört en ökad beläggningsgrad samt system som ger en ökad kontroll av betalningar. Extra kul är det också a. vi under året få. in så många som 174 st nya medlemmar i klubben. Vi har också under året arrangerat flera nya tävlingar och läger i klubben, både inom Tennis & Badminton. Dessa har varit mycket populära. Några andra vikcga akcviteter som också bör nämnas är a. vi utökat antalet beviljade bidragsansökningar samt påbörjat arbetet med a. hi.a nya samarbetspartners inom s.k. sponsring. Vi har redan kommit långt på vägen, men mycket arbete kvarstår. E. av klubbens absolut största projekt; Airdomen, slukördes under året. Banorna var äntligen färdiga för spel den 14 oktober och vi kunde då, som en av de första klubbarna i Sverige, erbjuda grusspel året om. De.a firades genom en medlemsfest den 7 december, då vi också passade på a. fira a. klubben fyllde 30 år. Med de.a vill jag tacka för det förtroende jag fick på förra årsmötet a. såsom klubbens ordförande vara med och leda arbetet i PTBK. Slutligen vill jag också tacka övriga i styrelsen samt personal för e. mycket utvecklande och engagerande arbete under året. Vill också passa på a. önska min ederträdare lycka cll i si. arbete. Tina Hanserot 3

4 Verksamhetsberä.else 2013 Styrelsen Styrelsen har under de.a verksamhetsår bestå. av: Ordförande Tina Hanserot Vice ordförande Nichole Wolf Kassör Mikael Pouse.e Ledamot Henrik O.osson Benny Linnarsson Malin Westerlund Jonas Wallin Suppleant Kriscan Medailleu Mikael Svantesson Styrelsen har under verksamhetsåret had 13 st. protokollförda möten. Verksamhet i siffror Antalet medlemmar uppgick cll 1150 st. Medlemsavgiden uppgick under året cll: 220 kr för barn (4-7) år, 320 kr för juniorer (8-18 år) samt 480 kr för vuxna. Även finns det e. medlemskap för familjer cll e. pris av 1000 kr. Under året har föreningen had 9 st anställda. Övriga förtroendeposter Valberedningen Per Arnell och Annica Vallin Revisor Jörgen Emanuelsson Revisorsuppleant Marie Rönnberg 4

5 Styrelsens arbete under året Styrelsens arbete under året Tidigare fastställd Vision låg som grund för styrelsens arbete under verksamhetsåret Ucfrån denna fortsa.e styrelsen si. arbete med a. arbeta fram olika mål som var vägledande. Dessa har legat cll grund för de akcviteter som genomförts. Här nedan redogörs för några av de mest väsentliga. Projekt Styrning/Intern kontroll förbäcrad ekonomi Sydet med projektet var a. skapa förutsä.ningar för en utveckling av styrning och intern kontroll av klubbens verksamhet, som e. led i a. förbä.ra föreningens ekonomi. Det utarbetades också dokumentacon gällande styrelsens ansvar och uppgider samt arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmarna. E. behov som var stort då vi hade många nya styrelsemedlemmar som nu gavs möjlighet a. sä.a sig in i sina roller. Däreder utsågs befa.ningsinnehavare cll de olika ansvarsområdena. Bland dessa kan nämnas Kassör, Personalansvarig, Fascghetsansvarig samt Sponsoransvarig m.fl. Ny organisaeon/effekeviseringar inom Personal och organisaeon En fråga Styrelsen prioriterat är en genomlysning av befintlig organisacon med framtagande av tydliga definiconer av Ansvar/ Befogenhet samt Funkconer. E. projekt som inicerats och le.s av Gunnar Andersson från Deloi.e och som nu landat väl hos personalen som nu är trygga i sina roller och mocverade a. leverera högsta service cll våra medlemmar. Samtliga rekryteringar är nu gjorda och nu är teamet fulltaligt! Personalen har nu också en större insikt i klubbens ekonomi och hur denna kan påverkas. Målsä.ningen har varit a. öka personalens personliga engagemang i klubben. EffekEvisering av de administraeva funkeonerna Det förelåg e. stort behov av a. förbä.ra de administracva rucnerna i föreningen. Därför upprä.ades rucnbeskrivningar gällande bl.a. fakturering, inköp, löneredovisning, kassahantering samt dokumentacon och lagerhantering. 5

6 forts. styrelsens arbete NyC bokningssystem För a. effekcvisera uthyrningen av banor samt den administracva processen kopplat cll de.a, införskaffades bokningssystemet Matchi. Matchi är e. ny. bokningssystem för racketsporter i Göteborg. Med hjälp av systemet har vi kunnat följa beläggningsgrader på våra banor på e. helt ny. sä. samcdigt som vi ger medlemmar möjligheten a. själva enkelt kunna boka cder online och via appar i mobilen. Systemet underlä.ar mycket för vår recepconspersonal som nu blir avlastad och ger klubben en bä.re ekonomi genom försko.sbetalningar online och då per automack ger en större kontroll. Värt a. nämna är också a. när en abonnemangsinnehavare bokar av sin cd och den cden i sin tur blir uthyrd, får denne en ny cd i form av e. klippkort som kan användas vid e. senare cllfälle. På så vis uppmuntrar vi cll a. fylla vår hall på bästa möjliga sä.. Ny hemsida Mycket arbete har lagts ner på a. få vår nya hemsida färdig inför lansering och den blev under året äntligen färdigställd. Vi kände behov av a. skapa en ny hemsida med fräschare design och möjlighet a. lägga in mer informacon. Vi hoppas du skall gilla den lika mycket som vi gör. Jämställdhetsplan I PTBK skall alla akcvt verka för a. kvinnor och män får samma villkor och möjligheter samt räsgheter och skyldigheter på sin arbetsplats. För a. säkerställa de.a, arbetade styrelsen i våras fram en Jämställdhetspolicy för klubben. Miljöpolicy För a. säkerställa a. klubbens verksamhet sker på e. miljövänligt sä., har styrelsen under året också arbetat fram en Miljöpolicy med riktlinjer för de.a arbete. InformaEon Ell medlemmarna Uppdaterad informacon om vad som händer i klubben finns nu även a. se på tv- skärmen som är upphängd vid recepconen. Informacon finns också på våra anslagstavlor i hallen och, inte minst, på vår hemsida. 6

7 Fascgheten PTBK har den stora fördelen a? själva äga sin fasbghet. FasBghetens förvaltning sköts av den av styrelsen utsedda FasBghetssekBonen som även ansvarar för budgetering och projektering av olika projekt. Man har påbörjat arbetet med a? upprä?a en långsikbg renoverings- och underhållsplan för fasbgheten. Takomläggning Takläckage har uppstå. under året och åtgärdats provisoriskt. E. u.alat behov finns sedan länge av en omläggning samt i samband med de.a en isolering. De.a för a. undvika y.erligare läckage samt spara värmeåtgång. Styrelsen har påbörjat arbete med a. införskaffa offerter för de.a arbete. Energiförbrukning Arbetet med en inventering av fascghetens totala energiförbrukning har påbörjats. En uppföljning av de.a arbete är nödvändig för a. inte hamna i den problemacska situacon som varit under året gällande bristande värme i både lokal och tält. Kostnadskalkyl skall upprä.as. FörbäCrad städning Forkarande föreligger stora brister i städningen (trots flertalet genomgångar med personal, upprä.ande av städrucner m m). Styrelsen undersöker därför f.n. på möjligheten a. anställa en Fascghetsskötare/Vaktmästare som även skall ansvara för mindre reparaconer och underhåll av fascgheten. Kameror Tyvärr drabbades klubben under året av både inbro. och stölder. Därför fa.ade styrelsen beslut om a. installera övervakningskameror i lokalen, dels i avskräckande syde men framför allt som en extra trygghet för recepconspersonal. Installaconerna är nu genomförda. Cykelparkering För a. få ordning på alla cyklar som oda parkerades slarvigt utanför entrén, iordningsställdes en cykelparkering. Projektet finansierades genom kommunalt bidrag. 7

8 Airdome Projektet Airdome (Tältet över utomhusbanorna) startades upp och den 14 oktober stod Airdomen äntligen på plats. De.a har (och är) e. av klubbens absolut största projekt. För a. få det i hamn har vi e. flertal personer a. tacka; bland dessa kan speciellt nämnas Pierre Dickson och HB Åström som med si. stora engagemang stö.at styrelsen i projektarbetet. Värt a. nämna är a. vi som klubb valdes ut av Sveriges Davis Cup- e.a Markus Eriksson (Mackan) som önskade ha sin grusträning på våra banor. Han var mycket nöjd med våra fina grusbanor. Även valde Jasmina m.fl. a. ladda för French Open i vår hall under vintern Tyvärr finns det problem med bl.a. värme och fukt i tältet. De?a arbetar vi intensivt med a? åtgärda. Vi arbetar Bllsammans med Göteborgs Energi för a? lösa problemet med dålig värme i tältet och undersöker möjligheterna a? införskaffa ljuddämpare m.m. Vi hoppas kunna lösa problemen inom kort. 8

9 Marknad PTBK Magazine Eder sommaren 2013 påbörjades arbetet med a. ta fram en ny professionell klubbcdning, PTBK Magazine. Denna trycktes upp i samband med sponsorkontakter och finns också digitalt på hemsidan samt uppsa. i hallen. Ambiconen är a. löpande ge ut nya inspirerande nummer av cdningen. Om du som medlem har idéer om vad vi skall skriva om, skicka då gärna e. mail om de.a cll klubben firade PTBK Thirty Love! PTBK bildades 1983 av en handfull entusiaster och idag, 30 år senare, står vi här med en av Sveriges absolut finaste tennis- och badmintonanläggningar. Vi har lyckats bygga upp en idro.sverksamhet som håller högsta klass och inte minst har vi cllsammans lyckats skapa en härlig Påvelunds- anda i klubben. Vi firade klubbens 30- årsdag med en härlig medlemsfest i hallen. 9

10 Samarbete & Sponsring Vi har utvecklat e. ny. och mer omfa.ande arbete med a. knyta cll oss nya samarbetspartners. De.a sker främst genom a. erbjuda mer a.rakcva och akcva lösningar. Vi vill involvera och scmulera våra samarbetspartners cll akcviteter i vår fina anläggning. En stor konkurrensfördel för klubben är vår fina anläggning och vår mycket professionella ledar- och tränarstab. E. stort plus är också a. vi kan erbjuda tennis på hard court och grus året runt samt spel på våra badmintonbanor. Vi är, som en av de största ungdomsklubbarna i Västsverige, en intressant samarbetspartner och vi kan erbjuda e. starkt och intressant upptagningsområde. Målet för 2014 är a. intensifiera och öka våra samarbeten samt öka akcviteten i klubben och samcdigt få y.erligare intäkter. Kontakta oss gärna om ni har e. intresse av a. stö.a oss. 10

11 Tennisverksamheten Juniorträning Utvecklingen inom juniorträningen har varit posicv under under året med många mycket goda tävlingsresultat. Mycket beroende på a. vi genomförde en omfa.ande verksamhetsförändring gällande Juniortennisen. PTBK har redan en del elever som hävdar sig bra i regionen, men vårt mål är a. kunna mäta oss med de allra bästa i Sverige. Klubbens idé är a. arrangera en stor mängd extra läger och a. försöka göra en kvalitacv höjning på juniortennisen med mål a. bli än mer konkurrenskradiga, se. med e. tävlingsperspekcv. En rimlig målsä.ning då vi har nästan 600 juniorer i träning varje vecka. När höstens 33 tävlingar i If SO Tour/ Lilla Klubbtouren var färdigspelade vann Påvelunds Tennis klubbtävlingen med 71 deltagare. Mycket roligt a. så många av våra juniorer deltog. 11

12 forts. tennisverksamheten Tennis- & Motorikskolan och Tennis 10 s För Tennis- & Motorikskolan (4-6 år) och Tennis 10 s (7-10 år), har sa. fokus på a. utveckla den yngre generaconen spelare i klubben. I och med de.a utarbetades en detaljerad beskrivning av verksamheten som ligger cll grund för hur man arbetar. Tanken med denna verksamhetsbeskrivning är a. man, oavse. förälder eller spelare, skall kunna se verksamheten i sin helhet och vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom verksamheten. Där vissa vägar (sekconer) inte kräver några som helst motprestaconer och andra vägar kräver mer av både spelaren och cll viss del även av föräldern. En annan stor utmaning för oss är a. öka intresset för a. tävla bland spelarna i Tennis 10 s och de äldsta spelarna i TeMo- skolan. Därför har vi lagt stort fokus vid a. anordna e. flertal interna tävlingar. Till vår stora glädje har så många som 70 st spelare från Tennis 10 s deltagit! Vi har nu ca 20 st spelare i Tennis 10 s som akcvt tävlar för klubben både internt och externt, vilket är väldigt roligt. Ambiconen är a. i framcden höja denna siffra ännu mer. UngdomssekEonen Arbetet med a. i vår verksamhet skapa trygga och scmulerande miljöer för våra ungdomar har fortsa. under året. I Ungdomssekconen spelar idag 4-6 ungdomar i åldersgruppen år. Man träffas på lördagsedermiddagar och spelar, i bland cllsammans med någon vuxen som är med och coachar. Det finns också en egen Facebooksida upplagd. Vi vill gärna ha in fler ungdomar cll denna verksamhet. 12

13 Damsekconen Damsekconen består av 56 medlemmar som spelar på onsdagar och lördagar. Det är främst dubbelspel som gäller, men även singelspel förekommer. Vi ställer upp med lag i både damer- 40 samt damer- 50. Även lag cll en damdubbelserie finns där vi möter andra klubbar i Göteborg med omnejd. Vi har även en intern dubbelstege i tre olika nivåer. Damsekconen är e. mycket akcvt gäng. Det arrangeras olika evenemang som exempelvis mixed- tävlingar cllsammans med herrsekconen, utbyten med andra klubbar, tennisläger samt tennisresor. Alla som vill spela är välkomna a. höra av sig cll Marie Myrhage. Herrsekconen Mellan medlemmar i herrsekconen spelar dubbel och singelspel csdagar, torsdagar och lördagar. Verksamheten kännetecknas av en härlig spirit och fint kamratskap. Nya medlemmar hälsas välkomna och tar kontakt med schemaläggare Bo Egardt på mailadress 13

14 Övrig tennis Påvelunds Tennis Veteraner (PTV) Påvelund Tennis Veteraners pensionärsförening har ca 60 medlemmar bestående av två sekconer; Påvelund och Åkered. Föreningen har en gemensam styrelse. Föreningen är registrerad i Göteborgs Stads Idro. & Förening. Sekcon Påvelund som spelar tennis i PTBK har 26 medlemmar varav 23 spelande. Målsä.ningen är a. spela moconstennis under gemytliga och trivsamma former. Vuxentennis PTBK har en mycket bred träningsverksamhet för vuxna som vill lära sig spela tennis eller som vill utveckla sin spelnivå y.erligare. Det finns därför grupper från rena nybörjare cll grupper på en bra moconsnivå. I dagsläget har vi ca 80 deltagare i alla våra olika träningsgrupper med regelbunden träning varje vecka. Lekconerna är 60 minuter och det är max 4 deltagare per cmme och bana. Lunchtennis Under året startades också Lunchtennisen upp. Denna sker på csdagar samt fredagar och riktar sig cll spelare på moconsnivå och organiseras av tränare. Antalet deltagare har ökat kradigt sedan starten och är nu uppe i ca 26 st spelare som på regelbunden basis tränar. 14

15 Badminton En ny verksamhetsplan för badminton har utarbetats. Verksamheten har had en mycket bra utveckling de senaste åren. Antalet medlemmar har ökat stadigt och idag är vi ca 170 akcva spelare. Vi har idag 6st mycket fina banor och cllgång cll två stycken mycket meriterade och erfarna tränare på helcd. Ny. för i år är också a. vi få. möjligheten a. knyta cll oss Asger Madsen, en mycket rucnerad tränare med bakgrund bl.a. som förbundskapten i fyra olika länder! Vi är mycket glada för vår stora grupp av barn och ungdomar mellan 5-18 år. Den består av allt ifrån nybörjare, mer övade spelare som inte tävlar samt cll rena tävlingsspelare. Vår målsä.ning är a. öka denna grupp spelare och a. antal tävlingsspelare skall bli ännu fler. I den lite äldre träningsgruppen (13-18 år) finns det idag ca akcva spelare. Även här är målsä.ningen hög och vi strävar eder a. öka den cll minst spelare inom e. par år. Av dessa ungdomar är ca 30 akcva tävlingsspelare. I september månad var vi i Danmark på vårt årliga träningsläger. Vi hade mellan deltagare, både ungdomar och föräldrar. 15

16 Fysträning/Fysioterapi Vår fystränare i klubben har under året utvecklat e. koncept för a. skapa intresse för dels kondicons- och styrketräning som har både förebyggande och prestaconshöjande effekter, men också för a. skapa e. go. självförtroende hos våra ungdomar. Han har också lagt stor vikt på a. utbilda i kost- och träningslära, vilket ungdomarna kommer kunna ha med sig hela livet. Andra exempel på vad våra juniorer har få. lära sig är löpteknik, bålstabilitet, smidighet och allsidig träning i allmänhet, vilket skapar symmetri i kroppens muskulatur. Utöver de.a kan vi dessutom k erbjuda fysioterapi (sjukgymnasck) cll våra medlemmar, något som är mycket uppska.at. Café/Shop Också vår shop har under året utvecklats och vårt samarbete med Tennisshopen gör a. vi nu har koll på det senaste inom tennisracketar, tennissenor, tennisskor, tenniskläder och övriga cllbehör. Men också våra klubbkläder och saker cll badminton hi.ar du här. I vårt café har vi sedan en cd cllbaka börjat utveckla sorcmentet, e. arbete som pågår för fullt. Som e. komplement cll vårt tradiconella sorcment, arbetar vi nu på a. kunna utöka sorcmentet och kunna erbjuda trender inom hälsosamma och ekologiska alternacv. 16

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr. 846001-6812, delger härmed följande

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Medlemsutskick från Ljugarns IF

Medlemsutskick från Ljugarns IF Medlemsutskick från Ljugarns IF Det är påsk i Ljugarn och plötsligt, efter en lång, kall, snöig och isig vinter har våren kommit Gotland och vår lilla badort. Den känslan av att ha en ljus och varm säsong

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

UTK NYHETSBREV oktober 2011

UTK NYHETSBREV oktober 2011 UTK NYHETSBREV oktober 2011 Hej käre medlem, samarbetspartner! Klubbchefen har ordet Bäste Ulleviare, Det händer hela tiden saker i Ullevi Tennisklubb och det är åter dags att summera en del av det som

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15.

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TVÅ 2014 DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA ATT VI HAFT PROBLEM MED RESTAURANGEN PÅ ÖSTRA HAR VÄL ALLA SETT OCH FÖRSTÅTT,

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson

Fyris Beach. Beachvolleybollhall i Uppsala 2005. Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Fyris Beach Beachvolleybollhall i Uppsala 2005 Tobias Hahlin Johan Lidén Kristian Nilsson Sammanfattning Under hösten 2004 startades ett projekt för att utreda möjligheterna till att bygga och driva en

Läs mer

Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället

Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014. Reiki - en naturlig del av samhället Onsdag 3 Juli 2014 - Nr 2 Årgång 2014 Reiki - en naturlig del av samhället Innehåll Reportage 4. Protokoll årsmötet 8. Styrelsen 12. Redaktionen 13. Årsmötet 14. Reikibehandlingar i parken 17. Reiki-enligt

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer