Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring."

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström Examinator: Karin Nyström

2 1 Sammanfattning Syftet med detta arbete var att presentera ett förslag hur man kan lyfta Turismutbildningen vid Strömstad Gymnasium. Metoden var att samla primärdata genom djupintervjuer med några nyckelpersoner i den lokala näringen samt att genomföra en enkätundersökning i årskurs 9. Resultatet av undersökningen visar att det finns ett elevunderlag i området och att den lokala näringen ser det nödvändigt att höja utbildningsnivån. Slutsatsen var att Turismutbildningens status och teoretiska nivå måste höjas. Detta kan åstadkommas genom att flytta Turismutbildningen även till Samhällsvetenskapligaprogrammet, men det är av största vikt att samtidigt bevara och utöka de praktiska momenten som finns i dagens utbildning. Samtidigt skall utbildningen knytas närmare den befintliga lokala näringen. För att åstadkomma denna förändring är min rekommendation att skapa en nätverksgrupp innehållande personer ifrån den lokala turismnäringen och skolan, för att samverka i att utveckla och stödja Turismutbildningen. Ekonomiska resurser måste avsättas för att driva verksamheten. Dessutom måste resurser läggas på att arbeta aktivt och målmedvetenhet med marknadsföring på olika plan. Nyckelord: nätverksgrupp, samverkan med den lokala näringen, Strömstad Gymnasium, turismprogram

3 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte 5 2 Metod Primärdata Avgränsning 6 3 Förutsättningar och yttre ramar Läroplan, Lpf Ämnet Turisms syften Befintliga Turisminriktning på Handelsprogrammet Elevunderlaget i närområdet Turismens betydelse i närområdet 9 4 Resultat Den lokala Turismnäringens åsikter Framtidens elever 10 5 Diskussioner Den lokala Turismnäringen Diskussion utifrån mötet med näringen Hur kan eleverna vinna av samarbete? Vad kan lärarna vinna på samarbete? Hur kan näringen vinna av samarbete? Vikten av praktiska moment Tankar kring APU Enkätundersökning bland årskurs Slutsatser och rekommendationer Fortsatt utvecklingsarbete med lokala näringen Fortsatt utvecklingsarbete i skolan Turismprogrammets sammansättning Turism & Resor TURI Hotell A HOK Guide- och reseledarkunskap Turism Natur, kultur och miljö TURI

4 6.3.5 Marknad för Turism TURI Arbetsmarknad för Turism TURI Marknadsföring av Turismutbildningen Ekonomiska resursers betydelse Kursrelaterade kostnader Programrelaterade kostnader Personalkostnader 23 Källförteckning 24 Bilagor 25 3

5 4 1. Inledning I följande kapitel ges en bakgrund till den gjorda undersökning, dess syfte, problemformulering, metod och avgränsning beskrivs. 1.1 Bakgrund Kort efter påbörjad tjänst vid Strömstad Gymnasium (SGY), såg jag behovet av att förändra, utveckla och förbättra turisminriktningen vid Strömstad Gymnasium. Strömstad och Tanums kommuner är två mindre kommuner som till stor del lever av och med turism. Dessa två orter har ca respektive innevånare. Flera företag som arbetar med turister måste ta in arbetskraft utifrån, på grund att det inte finns tillräckligt med kunnig personal inom vårt område. Med denna bakgrund tycker jag att SGY bör ta tillvara denna efterfrågan genom att se över befintlig turisminriktningen och att utveckla den till en Turismutbildning med nära koppling till den lokala turismnäringen. Detta är speciellt viktigt i en region som till stor del idag lever av turism. Det är av största vikt att våra elever lämnar gymnasiet med bra och aktuell kunskap som ger dem en bra position på arbetsmarknaden samt en bra grund för att läsa vidare. Idag är det små grupper inom turisminriktningen med ibland bristande intresse, denna trend måste ändras och istället skapa en attraktiv Turismutbildning vid SGY. Utbildningen ska leda till att eleverna ska vara kunniga, verklighetsförankrade och attraktiva för arbetsmarknaden. Detta måste göras med marknadsföring och en profilering tillsammans med de lokala företagen. Detta är av största vikt då eleverna har stora valmöjligheter och vill man sälja in sitt koncept måste man nå ut till eleverna och allmänheten. Dessutom är det viktigt att skolans utveckling följer med i regionens expansiva turismutveckling. 1.2 Problemformulering Frågeställningen som arbetet utgår ifrån är:?? Hur ska man kunna lyfta utbildningens märkbarhet och status??? Finns det elev underlag??? Hur kan turismnäringen och skolan samverka för att skapa en kvalitativ turismprogram vid Strömstad Gymnasium?

6 5 1.3 Syfte Syftet med detta arbete är att presentera ett förslag hur man skall lyfta Turismutbildning vid SGY, genom att skapa en kvalitativ Turismutbildning i samverkan med den lokala Turismnäringen.

7 6 2. Metod Undersökningen är baserad dels på primärdata, dels på sekundärdata ifrån olika källor, större de4len från skolverkets hemsida. 2.1 Primärdata Insamling av primärdata skedde genom personliga intervjuer. En person valdes ut från ett av traktens större företag samt en person som representant för Strömstad Tourist ekonomiska förening. Undersökningsmetod var djupintervjuer. Detta för att skapa en bild av hur den lokala näringen ser på den befintliga turisminriktningen samt vilka visioner de har av en lokal Turismutbildning. Stödfrågor som användes under samtal återfinns i Bilaga 1. Primärdata insamlades också genom en enkätundersökning ifrån årskurs 9 elever i både Strömstads och Tanums kommuner. Enkäten finns som Bilaga 2. Under månadsskiftet september/oktober utfördes en enkätundersökning i årskurs 9 i tre olika högstadieskolor i Strömstads och Tanums kommun. Eleverna informerades inledningsvis om den befintliga turisminriktningen inom HP på SGY. De informerades även om den pågående undersökningen av möjligheten att utveckla Turismutbildningen och att deras synpunkter är viktiga. Denna inledning tog ca 10 minuter per besökt grupp. Tanums kommuns årskurs 9 undersöktes också på grund av att dessa elever hittills har sökt sig till antigen till Strömstad eller Uddevalla för att läsa turism. Att just årskurs 9 valdes berodde på att de snart skulle välja till gymnasiets olika program och tron att deras intresse och kunskap skulle vara störst. Undersökningen omfattade 299 elever från sammanlagt 15 klasser av årskurs 9, vilka totalt hade 340 elever. Bortfallet beror på elevernas frånvaro vid undersökningstillfället. 1.5 Avgränsning Arbetet omfattar endast åtgärdsförslag på karaktärsämnen i Turismutbildningen, även om andra ämnen med fördel också kan vinklas mot turism. Studien har inte omfattat studiebesök vid liknande Turismutbildningar, för att de inte skall påverka utredningen och att man skall bli låst vid andras idéer. I arbetet har inte tagits hänsyn till eventuella förändringar i samband med regeringens förslag om Nya Gymnasiereformen, Åtta vägar till kunskap, som är Gymnasiekommiténs betänkande. För närvarande behandlas remissvaren och en proposition beräknas ligga klar i mars Den tänkta förändringen kan tidigast införas i juli 2007.

8 Uppsatsen innehåller inte en fullständig budget för Turismutbildningen. 7

9 8 3. Förutsättning och yttre ramar Vad som tagits hänsyn till som förutsättningar och yttre ramar under arbetets gång är styrdokumenten, ämnet Turisms syften, elevunderlaget i närområdet och den lokala turismnäringens karaktär. 3.1 Läroplan, Lpf 94 Från 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står att läsa under mål och riktlinjer, att varje elev skall kunna:?? Utveckla kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och samhällsliv.?? Ha god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.?? Ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.?? Ha kunskaper om internationell samverkan och globala samband.?? Bedöma skeende ur svenska, nordiskt och globalt perspektiv. Givetvis måste hela läroplanen tas hänsyn till, men dessa mål för eleverna är extra intressanta inom ramen för turismämnen. 3.2 Ämnet Turismssyften Enligt Skolverkets formuleringar om ämnet Turism skall följande gälla: Utbildningen i ämnet turism syftar till grundläggande kunskap om turismens utveckling och om rese- och turistindustrin. Ämnet syftar också till kunskap om yrken och arbetsuppgifter inom området och förståelse för turistyrkenas servicekaraktär. Ett syfte för ämnet är även att ge de kunskaper som krävs som grund för yrkesmässig verksamhet inom valt område samt att stimulera intresset för entreprenörskap och fortsatt lärande. Vidare står det att Goda språkkunskaper är väsentliga inte minst med tanke på ökad globalisering samt att Egenskaper som social, kulturell kompetens, flexibilitet, god samarbetsförmåga och god initiativförmåga är viktiga delar av ämnet turism.

10 9 3.3 Befintlig Turisminriktning på Strömstads Gymnasium Handels- och Administrationsprogrammet (HP) är ett av 17 treåriga nationella program. HP är ett av de sju programmen som finns representerat på SGY. I årskurs 1 läser alla eleverna på HP en inledande baskurs i Turism. Den heter Turism och har kurskod TURI 1205 och är på 50 poäng. Målen är enligt Skolverket: Kursen skall ge grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen skall också ge kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. På höstterminen i årskurs 1 väljer eleverna fortsatt inriktning, Handel och service eller Turism och resor. Valet styr deras karaktärskurser i årskurs 2 och 3. Sedan år 2000, då Turisminriktningen fick sitt nuvarande utseende, har det varit ganska jämnt mellan elevantalet på de två olika inriktningarna. Eleverna som väljer Turism och Resor läser ytterligare tre Turismkurser på sammanlagt 250 poäng. Dessutom ska de göra sin Arbetsplatsförlagda utbildning (APU) på 200 poäng inom Turismnäringen. 3.4 Elevunderlaget i närområdet För närvarande kommer merparten av elevunderlaget till SGY ifrån Strömstads och Tanums kommuner. Om utbildningen förblir lokal och man inte utvecklar den till en utbildning med riksintag, skulle förutsättningarna förbli de samma. I Tanums kommun har man för närvarande inte någon Turismutbildning på sitt nystartade gymnasium. Tanums kommuns elever, som önskar studera Turism kan idag söka sig till Strömstad eller Uddevalla för att studera. För närvarande är det 25,9% av elevantalet vid SGY som kommer ifrån Tanums kommun. I år är det sammanlagt 340 elever från både Strömstad och Tanums kommun som står inför ett gymnasieval. De kommande åren förblir elevantalet stabilt och på ungefär samma nivå.

11 Turismens betydelse i närområdet Bohuslän är ett besöksmål med stark attraktionskraft. Turismen i Bohusläns 14 kommuner omsätter årligen 5,2 miljarder kronor och dessutom tillkommer den renodlade gränshandeln i Strömstad området med 2,4 miljarder kronor. Turismen genererar drygt 3300 årsverken i Bohuslän, vilket är en ökning med 22% sedan Detta och mycket annat finns att läsa i Turismens Utredningsinstitut i rapporten Turism i Bohuslän Av de turister som besöker Bohuslän är 77% svenskar och den näst största gruppen är norrmän med 17%. Norrmännen dominerar bland de utländska gästerna, särskilt i de norra kommunerna. Tyskarna utgjorde fyra procent medan danskarna endast utgjorde en procent. I rapporten visar man också på att både Tanums och Strömstads kommuner har flest gästnätter i hela Bohuslän. Gästnätterna omfattar följande boendeformer: hotell, stugby, vandrarhem och camping vilka alla finns väl representerade inom vårt närområde. Flera av boendeanläggningarna i området har tillhörande konferensanläggningar. I vårt närområde finns flera besöksmål knutna till natur och kultur. I Tanums kommun finns Hällristningarna i Tanum, som sedan 1994 finns med på Unesco världsarvslista och en av undersökningen mycket välkänt besöksmål. Förutom detta finns det i närområdet företag som representerar säljande gruppen, nämligen resebyrå och turistinformationer och företag som representerar resegruppen, i form av rederi och bussbolag.

12 11 4. Resultat 4.1 Den lokala Turismnäringens åsikter Djupintervjuer och andra samtal med företrädare för turismnäringen ger en bild av de förväntningar som den lokala Turismnäringen har på turismutbildningen. Man är överens om att det är viktigt att det finns en Turismutbildning i regionen, då näringen är av största betydelse och det dessutom är svårt att rekrytera all personal lokalt. Villighet till samarbete betonades. Det framkom också att man anser att eleverna hade brister i följande områden:?? Matematiska kunskaper?? Språkkunskaper?? Många elever saknar egen initiativförmåga och servicekänsla Dessutom visar samtalen att det finns människor inom Turismbranschen som inte känner till att det idag finns en turismutbildning dold i Handels- och administrationsprogrammet. 4.2 Framtidens elever Det som framkom av enkätundersökningen i årskurs 9 var:?? att 37.5% av de intervjuade tycker det var viktigt och att de kanske skulle kunna tänka sig söka en sådan utbildning.?? att av de intresserade är 70.5% kvinnor.?? att 41.6% av tillfrågade Tanums elever är intresserade.?? att 34% av tillfrågade Strömstad elever är intresserade.

13 12 5. Diskussioner 5.1 Den lokala Turismnäringen Diskussion utifrån mötet med näringen Det är viktigt att vara lyhörd för turismnäringens åsikter om den befintliga utbildningsformen och att försöka ta hänsyn till den. Annars tappar man förtroende inom näringen. Det är allvarligt att många anser att eleverna har bristande kunskap och inte den inställning till service som behövs inom näringen. Detta i sin tur försvårar för SGY att finna APU platser och att integrera eleverna i fältprojekt. Något som är oerhört viktigt för dessa elevers utveckling inom näringen Hur kan eleverna vinna av samarbete? Näringen och kommunen måste vara engagerad, om vi ska nå till en bra utbildning. Här finns ett hav av möjligheter att tillsammans arbeta med verkliga projekt, som till exempel mässvärdar när Strömstad Tourist eller Strömstad Kommun anordnar konferenser eller seminarier. Min erfarenhet av de lokala företagen i Strömstads och Tanums kommuner är mycket gott. De ställer upp både som föredragshållare och tar emot vid till exempel vid studiebesök. Bygger skolan och läraren bra relationer med de lokala företagen kan det kanske på sikt finnas möjlighet till sponsring av olika slag inom ramen för elevernas utveckling inom turism Vad kan lärarna vinna av samarbete? För den lärare som undervisar i turism är det av största betydelse att ha en bred förankring och kunskap av turismnäringen, en näring som är under ständig förändring. Här är det viktigt, som lärare, att hålla kontakten och vara delaktig utanför skolans verksamhet. Genom att vara engagerad, ha brett nätverk och ett aktivt intresse för branschen finns det flera situationer som kan skapa kompetenshöjande effekter. Till exempel studieresor, mässdeltagande eller liknande Hur kan näringen vinna av samarbete? Näringen kan vinna av att vara med och forma och påverka utbildningen. Det kan innebära en värdefull marknadsföring inför sina framtida medarbetare. I många fall kan till exempel en APU plats leda till någon form av anställning eleven behöver då inte internutbildats då detta har gjorts till stor del under APU tiden.

14 Vikten av praktiska moment Det är viktigt att höja den teoretiska utbildningsnivån och samtidigt förstå vikten av att bevara de praktiska momenten. Att lära sig att arbeta med gäster i olika sammanhang görs bäst på fältet. Att lära på plats vid till exempel en studieresa är också klart kompetensutvecklande och nödvändigt för eleven. Det borde vara lika självklart inom turismundervisning, som det är inom Hotell och Restaurangprogrammets att använda råvaror, att vi behöver platser och människor för att skapa verkliga situationer som eleverna skall möta i framtiden. Elevernas APU fyller en stor funktion i elevens praktiska utveckling. I samverkan med den lokala näringen kan skolan se över kurserna och knyta samman näringen och elever för att utföra praktiska moment på fältet. Jag skulle vilja påstå att det är bara är de utbildningar som förstått vikten av det praktiska arbetet och accepterat de kostnader som det medför, som lyckats inom turism utbildningen Tankar runt APU Ämnet Arbetsmarknad för Turism är idag till fullo utlagt på arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Eleverna gör idag sin APU fördelad på 3 veckor i årskurs 2 och i årskurs 3, två dagar/vecka på hösten samt en avslutande samlad längre period på våren. Det är bra att det finns en längre period om eleven önskar göra APU utanför regionen. Dock tycker jag att denna tid på ett mer strukturerat sätt skall fördelas inom de olika branscherna, så att alla elever provar att under någon period vara på till exempel en boendeanläggning, en transportör och en informatör/resebyrå. Dessutom borde ett visst antal timmar fördelas i skolan för att ge eleverna en inledning inför APU:n, mitt termins träff och uppföljning efter avslutad APU. 5.3 Enkätundersökning i årskurs 9 Den ursprungliga tanken med enkätundersökningen var att den skulle följas upp med djupintervju med några intresserade elever. Denna del prioriterades bort på grund av eleverna mycket dåliga kunskaps nivå om gymnasiets olika program vid denna tidpunkt. Detta framkom vid den korta informationen som hölls i samband med enkätinledningen. Flera elever kände vid undersökningstillfället, vilket var september/oktober, inte till vad de olika gymnasieprogrammen innebar, något som förvånande och oroade. Undersökningen visar ett mycket större intresse bland de kvinnliga eleverna för turism, något som bekräftar den bild som redan finns på den nuvarande turisminriktningen. Av enkätundersökningens siffror bör man kunna göra bedömningen att det med rätt marknadsföring borde finnas underlag att skapa en klass med ca 15 elever.

15 14 Eftersom utbildningen ligger på SGY skulle man kunna tro att antalet intresserade skulle är större från Strömstad, men så är det inte. Detta ger en tydlig signal att det finns ett stort potentiellt elevunderlag i Tanums kommun. Dock ska man komma ihåg att eleverna har en vag bild av vad turism är och vad man kan bli samt att det inte har presenterats något konkret förslag för dem om den tänkta utbildningen. Vilket förstås måste vägas in i undersökningens resultat.

16 15 6. Slutsatser och rekommendation Viktigt är att inledningsvis säga att utvecklingsarbetet inte är klart i och med rapporten är klar. Detta är en grund till ett förslag som måste förankras och utvecklas vidare med den lokala näringen och bland politiker i kommunen. 6.1 Fortsatt utvecklingsarbete med lokala näringen Det har hela tiden indikerats att det finns ett intresse att Turismutbildningen utvecklas och det är nu dags att påbörja ett samarbete under fastare former. Det är av största betydelse att kommunen och den lokala näringen har kunskap om Turismutbildningens utformning samt att de känner ett engagemang för den. Mitt förslag är:?? Informera om den nya Turismutbildningen.?? Gör en analys av den lokala turismnäringens struktur och därmed förväntningar för samverkan.?? Skapa en samverkans grupp med representanter från skolan, kommunen och den lokala näringen. Totalt fem till åtta personer.?? Skapa gemensamt ett namn på utbildningen.?? Utse en projektansvarig från skolan att driva arbetet vidare.?? Avsätt sammansatt tid för att denna ska kunna ha den behövliga kontakten med den lokala näringen.?? Gör några (minst tre) studiebesök vid andra Turismprogram och studera deras upplägg tillsammans i gruppen.?? Gör en gemensam genomgång av vilka delar som kan läggas ut på fältet under de olika kurserna.?? Gör en plan för marknadsföringen ska läggas upp.?? Fortsätta att löpande under året, 3 ggr/termin, träffa gruppen för diskussioner som kan leda till fortsatt utveckling. 6.2 Fortsatt utvecklingsarbete i skolan I skolan måste ske en intern marknadsföring eftersom det är minst lika viktigt att skapa en förankring i den egna organisationen, som att skapa utrymme för att marknadsföra utåt mot kommande elever och deras föräldrar. Mitt förslag är:?? Informera medarbetare på SGY.?? Informera kollegor på högstadier skolor i Strömstad och Tanums kommun.?? Viktigt att Studie- och yrkesvägledarna är väl förtroliga med utbildningen och dess innehåll.

17 16?? Iordningställ en turismavdelning innehållande ett kontorslandskap och samla där arbetsmaterial.?? Investera i bokningsprogram. 6.3 Turism programmets sammansättning Turismprogrammet bör baseras på det Samhällsvetenskaplig programmet (SP). Inom detta program finns ett utrymme på 550 poäng som kan disponeras för att skapa ett Turismprogram. Det finns idag flera av Skolverket godkända kurser inom turism. De är genomtänkta och innehåller mycket som är bra. Dessa kurser bör anpassas till de lokala förutsättningar som råder. Förutom de av skolverket föreslagna Turism kurser, följer här ett förslag på en lokal Guide- och reseledarkunskap kurs, som skulle komplettera de andra kurserna väl. Följande kurser är lämpliga för utbildningen:?? Turism & Resor?? Hotell A?? Guide- och reseledarkunskap?? Turism Natur, kultur och miljö?? Marknad för Turism?? Arbetsmarknad för Turism Kursen Turism, TURI1205, har inte använts bland de föreslagna kurserna. Kursen är en baskurs med översiktlig introduktion av ämnet Turism. Denna passar mycket bra som inledande turismkurs före val av inriktning, men det mesta återkommer och kan tas upp under de nedan föreslagna kurserna. Mycket av grunderna kommer in redan under Turism & Resors föreslagna första del. Det finns inget hinder att göra på detta vis bara eleverna får den kunskap, enligt Torbjörn Wall på Skolverket. Nedan följer en genomgång av de ovan föreslagna kurserna, förslag på när kurserna kan vara lämpliga att placera samt rekommendationer om lämpliga moment per kurs. Kurserna Turism och resor, Marknad för Turism och Turism natur, kultur och miljö används redan idag på den befintliga utbildningen. Problemet är att eleverna inte når den önskade kunskapsnivån.

18 Turism & Resor TURI1207 Kursen Turism & Resor, Tu/re, har kursbeteckning TURI1207 och är på 50 poäng. Denna kurs ska dels ge en grundläggande platta för vad Turism är, dels ge möjlighet att kalkylera, planera och genomföra en resa. Jag föreslår att denna kurs delas upp över två årskurser, den första delen i form av vanliga lektioner i årskurs 1, innehållande kunskap om Turism och geografiska kunskapen. Den andra delen kan med fördel ligga i ett samlat block parallellt med Guide och reseledarkunskap på hösten i årskurs 2. Under hösten avsätter man tid, halva eller hela dagar, för att planera studieresan. Tiden för genomförandet av studieresan planeras in under en arbetsvecka. Om upplägget är schemalagt på detta vis kan eleverna koncentrerat arbeta med detta och det stör heller inte annan undervisning. Mål Kunskap om Turism. Vanliga resvägar och resmål. Planera, kalkylera och genomföra resor. Åtgärd Grundbegrepp och fackspråk. Turismens historia och framtidens trender. Resebyrå och flygplatskunskap inklusive studiebesök. Geografisk kunskap. Användandet av kataloger, video och tidskrifter. Olika resalternativ vägs emot varandra. Beräkna, lägga upp och genomförande av studieresa i Europa 5-7 dagar.

19 Hotell A HOK1202 Kursen Hotell A har kursbeteckningen HOK1202 och är på 50p. Fördelen med att inrätta denna kurs är att man kan ifrån Turism och resor frigöra den del som omfattar hotellkunskap och ge en djupare kunskap om olika boendeformer. En del tid kan frigöras ifrån kursen Marknad för turism, som omfattar bokningssystem och målgruppsförståelse. Kursen kan med fördel placeras i årskurs 1. Mål Yrkesmässiga krav på korrekt service och attityder. Olika hotellkategorier och boendeformer. Olika gästkategorier. Hur hotellorganisationen är uppbyggd och dess olika yrkesroller. Hotellbranschens centralorganisationer. Olika typer av bokningssystem. Åtgärd Diskussion om service, klädsel, hygien och arbetsplatshygien. Inventera vad som finns. Hotell kedjor i världen. Gör studiebesök på tex vandrarhem, lokalt större och mindre hotell, camping samt hotell i större hotell kedja i tex Gbg. Förstå olika mål gruppers behov. Gå igenom vilka roller som finns och deras arbetssituationer. Gärna besök ifrån eller besök hos olika grupper. Skapa en kännedom om vad som finns. Försöka få någon från branschorganisationen att besöka under kursen. Arbeta praktiskt med hotell bokningssystem, tex Hotsoft.

20 Guide- och reseledarkunskap Guide- och reseledarkunskap är en lokal kurs på 50 poäng. Genom att lyfta ut dessa moment så skapar man mer plats i såväl Turism & Resor som i kursen Turism Natur, kultur och miljö. Denna kurs bör ligga parallellt med Turism och resors andra del, vilket gör den lämplig som kurs i årskurs 2. Då har eleven med sig av denna kunskap till kursen Turism- natur, kultur och miljö. Mål Samla in och tolka information från kartor, geografiska tabeller, handböcker och andra informationskällor. Kunskap av buss och guideteknik. Kunskap i ledarkunskap. Åtgärd Skapa ett guidematerial. Övning i buss; säkerhet, regler, mikrofon teknik, samarbete med chaufför. Reseledaren/Guides arbetsuppgifter. Kunskap i presentationsteknik. God och korrekt servicekänsla. Viss kännedom om sjukvårdens ABC. Övning på att stå inför grupp och att presentera på ett intressant sätt. Öva service känsla på gäster/kompisar. Grundläggande sjukvårdskunskaper. Hjärt- och lungräddning certifiering.

21 Turism Natur, kultur och miljö TURI1206 Kursen Turism natur, kultur och miljö har beteckningen TURI1206 och är på 100p. Kursen är lämplig på våren i årskurs 2, då man bör lägga stor del av verksamheten ute på lokala sevärdheter. Mål Förutsättningar för turism i Sverige och andra länder. Sveriges landskapssevärdheter. Kännedom om världens stora sevärdheter. Miljöeffekter av turism. Kunna samla in material från olika källor, sammanställa och presentera detta det. Åtgärd Teoretisk grunddel. Statistik inom Turism. Lokal guidningar i närområdet för gästgrupper, gärna för åk 8 o 9. Fördjupa i vårt landskap - Bohuslän och gör en 3 dagars resa. Video. Samarbete med Ekopark Strömstad. Skapa en förståelse för att turism kan slita på naturen. Kritiskt synsätt. Kretslopps kunskap. Arbeta fram material som presenteras på guidning vid de lokala sevärdheterna och vid landskapsresan i Bohuslän.

22 Marknad för Turism TURI1204 Kursen Marknad för Turism har beteckningen TURI1204 och är på 100 poäng. Denna kurs är en lämplig höst kurs, och kan med fördel läggas i årskurs 3. M ål Marknadsföring av turismtjänster. Förstå olika målgruppers behov och analysera dem. Kvalitets begrepp. Informations- och bokning system. Känna till förutsättningar inom rese- och turistindustrin. Arbeta på ett serviceinriktat sätt. Åtgärd Marknadsföringens grunder på tjänster. Studiebesök hos ett par lokal företag och turistinformationer samt ett större i tex Göteborg Hur marknadsför de sig? Besöka TUR mässan. Analysera katalogmaterial och förstå olika målgruppers behov. Kännedom om olika organisationer. Servicenivåns betydelse värdskap. Arbeta praktiskt med något bokningsystem, tex Smart. Gör studiebesök för att se lokal företags bokningssystem ser ut. Gällande lagar och regler. Ansvar & skyldigheter företag och gäster. Delta som tex mässvärdar under seminarium.

23 Arbetsmarknad för Turism TURI1202 Kursen Arbetsmarknad för turism, genomförs som APU, och är alltså idag helt arbetsplatsbaserad. Kursen har beteckning TURI1202 och är på 200p. Mitt förslag är att redan i årskurs 1 införa APU, så att alla årskurser innehåller praktiskt arbete på en arbetsplats som har någon turistisk verksamhet. Dock bör merparten av APU:n ligga i årskurs 3. Gällande för all APU, oavsett årskurs, är att den bör vara mer strukturerad så att varje elev har genomgått praktiskt arbete inom olika branscher. Kontakten med arbetsplatserna bör bli utförligare. En inledande träff med eleven och handledare innan APU:n börjar där man diskuterar vad eleven kan få göra utifrån kursmålen, service inriktat arbete och eventuella speciella förutsättningar på arbetsplatsen. Under APU:ns gång ska läraren ha kontakt både via telefon och personliga besök på med eleven och handledare på arbetsplatsen. Efter avslutad APU bör läraren personligen ta kontakt med handledaren för utvärdering av elevens utförda arbete. Mål Arbeta serviceinriktat. Olika yrkesroller och dess uppgifter. Rutiner, arbetsformer och policy. Dokumentera och redovisa erfarenheter. Åtgärd Inledningsvis innan APU:n lägga ett pass om att arbeta service inriktat. Eleverna kan undersöka detta innan APU inom den bransch de ska till för att ha mer bransch kunskap när de kommer till sin APU plats. Diskussion under mitt träffen. Ha en genomgång och diskussion om detta I hela gruppen efter avslutat APU.

24 Marknadsföring av Turismutbildningen Man måste komma ihåg att bara för ett nytt program blir tillgängligt så säljer det sig inte själv. Det krävs insatser insatser kostar insatser ger! Mitt förslag:?? Utarbeta ett proffsigt broschyrmaterial.?? Utarbeta presentationsmaterial för olika målgrupper.?? Avsätt tid till att informera elever och föräldrar.?? Börja informera eleverna tidigare och mer fortlöpande under högstadiets andra del. Detta bör göras tillsammans av lärare och elever från programmet.?? Låt Turismeleverna bjuda in klasser till olika guidningar, redovisningar mm så eleverna förstår vad utbildningen innebär. Från tex årskurs 8.?? Det måste vara helt klart vad som ingår i utbildningen, så att detta kan användas i marknadsföring mot eleverna.?? Jobba aktivt med lokal pressen och lokala radiostationer att sprida information om var som görs på utbildningen. Även här är det fråga om att skapa relationer. Detta är en mycket effektiv form av marknadsföring och dessutom är den gratis! 6.5 Ekonomiska resursers betydelse Vill kommunen satsa på en Turismutbildning, så kostar det. Det är viktigt att påpeka att utbildning inom Turism kräver ett stort utrymme för praktiska övningar och om det ska bli någon kvalité så kan man inte pruta på detta Kursrelaterade kostnader Det får aldrig råda något tvivel om möjligheten att genomföra olika inplanerade kursmoment, på grund av plötsliga inköpstopp eller liknande. För att få en överblick på kostnader bör en programbudget göras. Man kan med fördel gå igenom karaktärsämnena och studera åtgärderna för att få fram de kursrelaterade kostnaderna. Man måste komma ihåg att det kostar att transportera gruppen till studiebesök, guidningar och mässor. Tänk på att ta hänsyn till elevantalet på kurserna. Litteratur, i form av kurslitteratur, facktidskrifter och annan referensmaterial måste också läggas till.

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi Programråd 24/3 Handelsprogrammet Vallentuna gymnasium Protokoll Närvarande VG: Birgitta Törnbladh, Denniz Hedin Salo, Susanne Önnestam, Lena Hirsch Elever: Alex, Christian, William, Nicole Övriga: Jenny

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM. Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM. Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Hotell- och Turismprogrammet

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) 138 gymnasieskola 2011 (HT) Examensmål för hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

HOTELL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HOTELL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HOTELL Ämnet hotell omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud.

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET af Chapmangymnasiet af Chapmangymnasiets yrkesprogram ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt framtida yrke. Du får breda och fördjupade kunskaper

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet.

Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Handledare: Elisabeth Banemark 2001-05-28 Entreprenörskap på Hantverksprogrammet. Österängskolan. Av: Monica Mårtensson Mats Eriksson Lars-Inge Wigren Inledning När vi fick uppslaget att starta småföretag

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA

Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hotell- och turismprogrammet VIRGINSKA Hur vill du att din framtid ska se ut? Din framtid kan börja hos oss. Är du öppen för nya utmaningar? Är du modig? Gillar du språk? Vill du arbeta med människor i

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer