Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring."

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström Examinator: Karin Nyström

2 1 Sammanfattning Syftet med detta arbete var att presentera ett förslag hur man kan lyfta Turismutbildningen vid Strömstad Gymnasium. Metoden var att samla primärdata genom djupintervjuer med några nyckelpersoner i den lokala näringen samt att genomföra en enkätundersökning i årskurs 9. Resultatet av undersökningen visar att det finns ett elevunderlag i området och att den lokala näringen ser det nödvändigt att höja utbildningsnivån. Slutsatsen var att Turismutbildningens status och teoretiska nivå måste höjas. Detta kan åstadkommas genom att flytta Turismutbildningen även till Samhällsvetenskapligaprogrammet, men det är av största vikt att samtidigt bevara och utöka de praktiska momenten som finns i dagens utbildning. Samtidigt skall utbildningen knytas närmare den befintliga lokala näringen. För att åstadkomma denna förändring är min rekommendation att skapa en nätverksgrupp innehållande personer ifrån den lokala turismnäringen och skolan, för att samverka i att utveckla och stödja Turismutbildningen. Ekonomiska resurser måste avsättas för att driva verksamheten. Dessutom måste resurser läggas på att arbeta aktivt och målmedvetenhet med marknadsföring på olika plan. Nyckelord: nätverksgrupp, samverkan med den lokala näringen, Strömstad Gymnasium, turismprogram

3 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte 5 2 Metod Primärdata Avgränsning 6 3 Förutsättningar och yttre ramar Läroplan, Lpf Ämnet Turisms syften Befintliga Turisminriktning på Handelsprogrammet Elevunderlaget i närområdet Turismens betydelse i närområdet 9 4 Resultat Den lokala Turismnäringens åsikter Framtidens elever 10 5 Diskussioner Den lokala Turismnäringen Diskussion utifrån mötet med näringen Hur kan eleverna vinna av samarbete? Vad kan lärarna vinna på samarbete? Hur kan näringen vinna av samarbete? Vikten av praktiska moment Tankar kring APU Enkätundersökning bland årskurs Slutsatser och rekommendationer Fortsatt utvecklingsarbete med lokala näringen Fortsatt utvecklingsarbete i skolan Turismprogrammets sammansättning Turism & Resor TURI Hotell A HOK Guide- och reseledarkunskap Turism Natur, kultur och miljö TURI

4 6.3.5 Marknad för Turism TURI Arbetsmarknad för Turism TURI Marknadsföring av Turismutbildningen Ekonomiska resursers betydelse Kursrelaterade kostnader Programrelaterade kostnader Personalkostnader 23 Källförteckning 24 Bilagor 25 3

5 4 1. Inledning I följande kapitel ges en bakgrund till den gjorda undersökning, dess syfte, problemformulering, metod och avgränsning beskrivs. 1.1 Bakgrund Kort efter påbörjad tjänst vid Strömstad Gymnasium (SGY), såg jag behovet av att förändra, utveckla och förbättra turisminriktningen vid Strömstad Gymnasium. Strömstad och Tanums kommuner är två mindre kommuner som till stor del lever av och med turism. Dessa två orter har ca respektive innevånare. Flera företag som arbetar med turister måste ta in arbetskraft utifrån, på grund att det inte finns tillräckligt med kunnig personal inom vårt område. Med denna bakgrund tycker jag att SGY bör ta tillvara denna efterfrågan genom att se över befintlig turisminriktningen och att utveckla den till en Turismutbildning med nära koppling till den lokala turismnäringen. Detta är speciellt viktigt i en region som till stor del idag lever av turism. Det är av största vikt att våra elever lämnar gymnasiet med bra och aktuell kunskap som ger dem en bra position på arbetsmarknaden samt en bra grund för att läsa vidare. Idag är det små grupper inom turisminriktningen med ibland bristande intresse, denna trend måste ändras och istället skapa en attraktiv Turismutbildning vid SGY. Utbildningen ska leda till att eleverna ska vara kunniga, verklighetsförankrade och attraktiva för arbetsmarknaden. Detta måste göras med marknadsföring och en profilering tillsammans med de lokala företagen. Detta är av största vikt då eleverna har stora valmöjligheter och vill man sälja in sitt koncept måste man nå ut till eleverna och allmänheten. Dessutom är det viktigt att skolans utveckling följer med i regionens expansiva turismutveckling. 1.2 Problemformulering Frågeställningen som arbetet utgår ifrån är:?? Hur ska man kunna lyfta utbildningens märkbarhet och status??? Finns det elev underlag??? Hur kan turismnäringen och skolan samverka för att skapa en kvalitativ turismprogram vid Strömstad Gymnasium?

6 5 1.3 Syfte Syftet med detta arbete är att presentera ett förslag hur man skall lyfta Turismutbildning vid SGY, genom att skapa en kvalitativ Turismutbildning i samverkan med den lokala Turismnäringen.

7 6 2. Metod Undersökningen är baserad dels på primärdata, dels på sekundärdata ifrån olika källor, större de4len från skolverkets hemsida. 2.1 Primärdata Insamling av primärdata skedde genom personliga intervjuer. En person valdes ut från ett av traktens större företag samt en person som representant för Strömstad Tourist ekonomiska förening. Undersökningsmetod var djupintervjuer. Detta för att skapa en bild av hur den lokala näringen ser på den befintliga turisminriktningen samt vilka visioner de har av en lokal Turismutbildning. Stödfrågor som användes under samtal återfinns i Bilaga 1. Primärdata insamlades också genom en enkätundersökning ifrån årskurs 9 elever i både Strömstads och Tanums kommuner. Enkäten finns som Bilaga 2. Under månadsskiftet september/oktober utfördes en enkätundersökning i årskurs 9 i tre olika högstadieskolor i Strömstads och Tanums kommun. Eleverna informerades inledningsvis om den befintliga turisminriktningen inom HP på SGY. De informerades även om den pågående undersökningen av möjligheten att utveckla Turismutbildningen och att deras synpunkter är viktiga. Denna inledning tog ca 10 minuter per besökt grupp. Tanums kommuns årskurs 9 undersöktes också på grund av att dessa elever hittills har sökt sig till antigen till Strömstad eller Uddevalla för att läsa turism. Att just årskurs 9 valdes berodde på att de snart skulle välja till gymnasiets olika program och tron att deras intresse och kunskap skulle vara störst. Undersökningen omfattade 299 elever från sammanlagt 15 klasser av årskurs 9, vilka totalt hade 340 elever. Bortfallet beror på elevernas frånvaro vid undersökningstillfället. 1.5 Avgränsning Arbetet omfattar endast åtgärdsförslag på karaktärsämnen i Turismutbildningen, även om andra ämnen med fördel också kan vinklas mot turism. Studien har inte omfattat studiebesök vid liknande Turismutbildningar, för att de inte skall påverka utredningen och att man skall bli låst vid andras idéer. I arbetet har inte tagits hänsyn till eventuella förändringar i samband med regeringens förslag om Nya Gymnasiereformen, Åtta vägar till kunskap, som är Gymnasiekommiténs betänkande. För närvarande behandlas remissvaren och en proposition beräknas ligga klar i mars Den tänkta förändringen kan tidigast införas i juli 2007.

8 Uppsatsen innehåller inte en fullständig budget för Turismutbildningen. 7

9 8 3. Förutsättning och yttre ramar Vad som tagits hänsyn till som förutsättningar och yttre ramar under arbetets gång är styrdokumenten, ämnet Turisms syften, elevunderlaget i närområdet och den lokala turismnäringens karaktär. 3.1 Läroplan, Lpf 94 Från 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står att läsa under mål och riktlinjer, att varje elev skall kunna:?? Utveckla kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och samhällsliv.?? Ha god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.?? Ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.?? Ha kunskaper om internationell samverkan och globala samband.?? Bedöma skeende ur svenska, nordiskt och globalt perspektiv. Givetvis måste hela läroplanen tas hänsyn till, men dessa mål för eleverna är extra intressanta inom ramen för turismämnen. 3.2 Ämnet Turismssyften Enligt Skolverkets formuleringar om ämnet Turism skall följande gälla: Utbildningen i ämnet turism syftar till grundläggande kunskap om turismens utveckling och om rese- och turistindustrin. Ämnet syftar också till kunskap om yrken och arbetsuppgifter inom området och förståelse för turistyrkenas servicekaraktär. Ett syfte för ämnet är även att ge de kunskaper som krävs som grund för yrkesmässig verksamhet inom valt område samt att stimulera intresset för entreprenörskap och fortsatt lärande. Vidare står det att Goda språkkunskaper är väsentliga inte minst med tanke på ökad globalisering samt att Egenskaper som social, kulturell kompetens, flexibilitet, god samarbetsförmåga och god initiativförmåga är viktiga delar av ämnet turism.

10 9 3.3 Befintlig Turisminriktning på Strömstads Gymnasium Handels- och Administrationsprogrammet (HP) är ett av 17 treåriga nationella program. HP är ett av de sju programmen som finns representerat på SGY. I årskurs 1 läser alla eleverna på HP en inledande baskurs i Turism. Den heter Turism och har kurskod TURI 1205 och är på 50 poäng. Målen är enligt Skolverket: Kursen skall ge grundläggande kunskap om turism och om olika roller inom turistverksamheten. Kursen skall också ge kunskap om turismens utveckling och framtidsmöjligheter samt en översikt av svenska och utländska geografiska namn. Ett mål för kursen är även att skapa medvetenhet om betydelsen av god service och kundinriktat uppträdande. På höstterminen i årskurs 1 väljer eleverna fortsatt inriktning, Handel och service eller Turism och resor. Valet styr deras karaktärskurser i årskurs 2 och 3. Sedan år 2000, då Turisminriktningen fick sitt nuvarande utseende, har det varit ganska jämnt mellan elevantalet på de två olika inriktningarna. Eleverna som väljer Turism och Resor läser ytterligare tre Turismkurser på sammanlagt 250 poäng. Dessutom ska de göra sin Arbetsplatsförlagda utbildning (APU) på 200 poäng inom Turismnäringen. 3.4 Elevunderlaget i närområdet För närvarande kommer merparten av elevunderlaget till SGY ifrån Strömstads och Tanums kommuner. Om utbildningen förblir lokal och man inte utvecklar den till en utbildning med riksintag, skulle förutsättningarna förbli de samma. I Tanums kommun har man för närvarande inte någon Turismutbildning på sitt nystartade gymnasium. Tanums kommuns elever, som önskar studera Turism kan idag söka sig till Strömstad eller Uddevalla för att studera. För närvarande är det 25,9% av elevantalet vid SGY som kommer ifrån Tanums kommun. I år är det sammanlagt 340 elever från både Strömstad och Tanums kommun som står inför ett gymnasieval. De kommande åren förblir elevantalet stabilt och på ungefär samma nivå.

11 Turismens betydelse i närområdet Bohuslän är ett besöksmål med stark attraktionskraft. Turismen i Bohusläns 14 kommuner omsätter årligen 5,2 miljarder kronor och dessutom tillkommer den renodlade gränshandeln i Strömstad området med 2,4 miljarder kronor. Turismen genererar drygt 3300 årsverken i Bohuslän, vilket är en ökning med 22% sedan Detta och mycket annat finns att läsa i Turismens Utredningsinstitut i rapporten Turism i Bohuslän Av de turister som besöker Bohuslän är 77% svenskar och den näst största gruppen är norrmän med 17%. Norrmännen dominerar bland de utländska gästerna, särskilt i de norra kommunerna. Tyskarna utgjorde fyra procent medan danskarna endast utgjorde en procent. I rapporten visar man också på att både Tanums och Strömstads kommuner har flest gästnätter i hela Bohuslän. Gästnätterna omfattar följande boendeformer: hotell, stugby, vandrarhem och camping vilka alla finns väl representerade inom vårt närområde. Flera av boendeanläggningarna i området har tillhörande konferensanläggningar. I vårt närområde finns flera besöksmål knutna till natur och kultur. I Tanums kommun finns Hällristningarna i Tanum, som sedan 1994 finns med på Unesco världsarvslista och en av undersökningen mycket välkänt besöksmål. Förutom detta finns det i närområdet företag som representerar säljande gruppen, nämligen resebyrå och turistinformationer och företag som representerar resegruppen, i form av rederi och bussbolag.

12 11 4. Resultat 4.1 Den lokala Turismnäringens åsikter Djupintervjuer och andra samtal med företrädare för turismnäringen ger en bild av de förväntningar som den lokala Turismnäringen har på turismutbildningen. Man är överens om att det är viktigt att det finns en Turismutbildning i regionen, då näringen är av största betydelse och det dessutom är svårt att rekrytera all personal lokalt. Villighet till samarbete betonades. Det framkom också att man anser att eleverna hade brister i följande områden:?? Matematiska kunskaper?? Språkkunskaper?? Många elever saknar egen initiativförmåga och servicekänsla Dessutom visar samtalen att det finns människor inom Turismbranschen som inte känner till att det idag finns en turismutbildning dold i Handels- och administrationsprogrammet. 4.2 Framtidens elever Det som framkom av enkätundersökningen i årskurs 9 var:?? att 37.5% av de intervjuade tycker det var viktigt och att de kanske skulle kunna tänka sig söka en sådan utbildning.?? att av de intresserade är 70.5% kvinnor.?? att 41.6% av tillfrågade Tanums elever är intresserade.?? att 34% av tillfrågade Strömstad elever är intresserade.

13 12 5. Diskussioner 5.1 Den lokala Turismnäringen Diskussion utifrån mötet med näringen Det är viktigt att vara lyhörd för turismnäringens åsikter om den befintliga utbildningsformen och att försöka ta hänsyn till den. Annars tappar man förtroende inom näringen. Det är allvarligt att många anser att eleverna har bristande kunskap och inte den inställning till service som behövs inom näringen. Detta i sin tur försvårar för SGY att finna APU platser och att integrera eleverna i fältprojekt. Något som är oerhört viktigt för dessa elevers utveckling inom näringen Hur kan eleverna vinna av samarbete? Näringen och kommunen måste vara engagerad, om vi ska nå till en bra utbildning. Här finns ett hav av möjligheter att tillsammans arbeta med verkliga projekt, som till exempel mässvärdar när Strömstad Tourist eller Strömstad Kommun anordnar konferenser eller seminarier. Min erfarenhet av de lokala företagen i Strömstads och Tanums kommuner är mycket gott. De ställer upp både som föredragshållare och tar emot vid till exempel vid studiebesök. Bygger skolan och läraren bra relationer med de lokala företagen kan det kanske på sikt finnas möjlighet till sponsring av olika slag inom ramen för elevernas utveckling inom turism Vad kan lärarna vinna av samarbete? För den lärare som undervisar i turism är det av största betydelse att ha en bred förankring och kunskap av turismnäringen, en näring som är under ständig förändring. Här är det viktigt, som lärare, att hålla kontakten och vara delaktig utanför skolans verksamhet. Genom att vara engagerad, ha brett nätverk och ett aktivt intresse för branschen finns det flera situationer som kan skapa kompetenshöjande effekter. Till exempel studieresor, mässdeltagande eller liknande Hur kan näringen vinna av samarbete? Näringen kan vinna av att vara med och forma och påverka utbildningen. Det kan innebära en värdefull marknadsföring inför sina framtida medarbetare. I många fall kan till exempel en APU plats leda till någon form av anställning eleven behöver då inte internutbildats då detta har gjorts till stor del under APU tiden.

14 Vikten av praktiska moment Det är viktigt att höja den teoretiska utbildningsnivån och samtidigt förstå vikten av att bevara de praktiska momenten. Att lära sig att arbeta med gäster i olika sammanhang görs bäst på fältet. Att lära på plats vid till exempel en studieresa är också klart kompetensutvecklande och nödvändigt för eleven. Det borde vara lika självklart inom turismundervisning, som det är inom Hotell och Restaurangprogrammets att använda råvaror, att vi behöver platser och människor för att skapa verkliga situationer som eleverna skall möta i framtiden. Elevernas APU fyller en stor funktion i elevens praktiska utveckling. I samverkan med den lokala näringen kan skolan se över kurserna och knyta samman näringen och elever för att utföra praktiska moment på fältet. Jag skulle vilja påstå att det är bara är de utbildningar som förstått vikten av det praktiska arbetet och accepterat de kostnader som det medför, som lyckats inom turism utbildningen Tankar runt APU Ämnet Arbetsmarknad för Turism är idag till fullo utlagt på arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Eleverna gör idag sin APU fördelad på 3 veckor i årskurs 2 och i årskurs 3, två dagar/vecka på hösten samt en avslutande samlad längre period på våren. Det är bra att det finns en längre period om eleven önskar göra APU utanför regionen. Dock tycker jag att denna tid på ett mer strukturerat sätt skall fördelas inom de olika branscherna, så att alla elever provar att under någon period vara på till exempel en boendeanläggning, en transportör och en informatör/resebyrå. Dessutom borde ett visst antal timmar fördelas i skolan för att ge eleverna en inledning inför APU:n, mitt termins träff och uppföljning efter avslutad APU. 5.3 Enkätundersökning i årskurs 9 Den ursprungliga tanken med enkätundersökningen var att den skulle följas upp med djupintervju med några intresserade elever. Denna del prioriterades bort på grund av eleverna mycket dåliga kunskaps nivå om gymnasiets olika program vid denna tidpunkt. Detta framkom vid den korta informationen som hölls i samband med enkätinledningen. Flera elever kände vid undersökningstillfället, vilket var september/oktober, inte till vad de olika gymnasieprogrammen innebar, något som förvånande och oroade. Undersökningen visar ett mycket större intresse bland de kvinnliga eleverna för turism, något som bekräftar den bild som redan finns på den nuvarande turisminriktningen. Av enkätundersökningens siffror bör man kunna göra bedömningen att det med rätt marknadsföring borde finnas underlag att skapa en klass med ca 15 elever.

15 14 Eftersom utbildningen ligger på SGY skulle man kunna tro att antalet intresserade skulle är större från Strömstad, men så är det inte. Detta ger en tydlig signal att det finns ett stort potentiellt elevunderlag i Tanums kommun. Dock ska man komma ihåg att eleverna har en vag bild av vad turism är och vad man kan bli samt att det inte har presenterats något konkret förslag för dem om den tänkta utbildningen. Vilket förstås måste vägas in i undersökningens resultat.

16 15 6. Slutsatser och rekommendation Viktigt är att inledningsvis säga att utvecklingsarbetet inte är klart i och med rapporten är klar. Detta är en grund till ett förslag som måste förankras och utvecklas vidare med den lokala näringen och bland politiker i kommunen. 6.1 Fortsatt utvecklingsarbete med lokala näringen Det har hela tiden indikerats att det finns ett intresse att Turismutbildningen utvecklas och det är nu dags att påbörja ett samarbete under fastare former. Det är av största betydelse att kommunen och den lokala näringen har kunskap om Turismutbildningens utformning samt att de känner ett engagemang för den. Mitt förslag är:?? Informera om den nya Turismutbildningen.?? Gör en analys av den lokala turismnäringens struktur och därmed förväntningar för samverkan.?? Skapa en samverkans grupp med representanter från skolan, kommunen och den lokala näringen. Totalt fem till åtta personer.?? Skapa gemensamt ett namn på utbildningen.?? Utse en projektansvarig från skolan att driva arbetet vidare.?? Avsätt sammansatt tid för att denna ska kunna ha den behövliga kontakten med den lokala näringen.?? Gör några (minst tre) studiebesök vid andra Turismprogram och studera deras upplägg tillsammans i gruppen.?? Gör en gemensam genomgång av vilka delar som kan läggas ut på fältet under de olika kurserna.?? Gör en plan för marknadsföringen ska läggas upp.?? Fortsätta att löpande under året, 3 ggr/termin, träffa gruppen för diskussioner som kan leda till fortsatt utveckling. 6.2 Fortsatt utvecklingsarbete i skolan I skolan måste ske en intern marknadsföring eftersom det är minst lika viktigt att skapa en förankring i den egna organisationen, som att skapa utrymme för att marknadsföra utåt mot kommande elever och deras föräldrar. Mitt förslag är:?? Informera medarbetare på SGY.?? Informera kollegor på högstadier skolor i Strömstad och Tanums kommun.?? Viktigt att Studie- och yrkesvägledarna är väl förtroliga med utbildningen och dess innehåll.

17 16?? Iordningställ en turismavdelning innehållande ett kontorslandskap och samla där arbetsmaterial.?? Investera i bokningsprogram. 6.3 Turism programmets sammansättning Turismprogrammet bör baseras på det Samhällsvetenskaplig programmet (SP). Inom detta program finns ett utrymme på 550 poäng som kan disponeras för att skapa ett Turismprogram. Det finns idag flera av Skolverket godkända kurser inom turism. De är genomtänkta och innehåller mycket som är bra. Dessa kurser bör anpassas till de lokala förutsättningar som råder. Förutom de av skolverket föreslagna Turism kurser, följer här ett förslag på en lokal Guide- och reseledarkunskap kurs, som skulle komplettera de andra kurserna väl. Följande kurser är lämpliga för utbildningen:?? Turism & Resor?? Hotell A?? Guide- och reseledarkunskap?? Turism Natur, kultur och miljö?? Marknad för Turism?? Arbetsmarknad för Turism Kursen Turism, TURI1205, har inte använts bland de föreslagna kurserna. Kursen är en baskurs med översiktlig introduktion av ämnet Turism. Denna passar mycket bra som inledande turismkurs före val av inriktning, men det mesta återkommer och kan tas upp under de nedan föreslagna kurserna. Mycket av grunderna kommer in redan under Turism & Resors föreslagna första del. Det finns inget hinder att göra på detta vis bara eleverna får den kunskap, enligt Torbjörn Wall på Skolverket. Nedan följer en genomgång av de ovan föreslagna kurserna, förslag på när kurserna kan vara lämpliga att placera samt rekommendationer om lämpliga moment per kurs. Kurserna Turism och resor, Marknad för Turism och Turism natur, kultur och miljö används redan idag på den befintliga utbildningen. Problemet är att eleverna inte når den önskade kunskapsnivån.

18 Turism & Resor TURI1207 Kursen Turism & Resor, Tu/re, har kursbeteckning TURI1207 och är på 50 poäng. Denna kurs ska dels ge en grundläggande platta för vad Turism är, dels ge möjlighet att kalkylera, planera och genomföra en resa. Jag föreslår att denna kurs delas upp över två årskurser, den första delen i form av vanliga lektioner i årskurs 1, innehållande kunskap om Turism och geografiska kunskapen. Den andra delen kan med fördel ligga i ett samlat block parallellt med Guide och reseledarkunskap på hösten i årskurs 2. Under hösten avsätter man tid, halva eller hela dagar, för att planera studieresan. Tiden för genomförandet av studieresan planeras in under en arbetsvecka. Om upplägget är schemalagt på detta vis kan eleverna koncentrerat arbeta med detta och det stör heller inte annan undervisning. Mål Kunskap om Turism. Vanliga resvägar och resmål. Planera, kalkylera och genomföra resor. Åtgärd Grundbegrepp och fackspråk. Turismens historia och framtidens trender. Resebyrå och flygplatskunskap inklusive studiebesök. Geografisk kunskap. Användandet av kataloger, video och tidskrifter. Olika resalternativ vägs emot varandra. Beräkna, lägga upp och genomförande av studieresa i Europa 5-7 dagar.

19 Hotell A HOK1202 Kursen Hotell A har kursbeteckningen HOK1202 och är på 50p. Fördelen med att inrätta denna kurs är att man kan ifrån Turism och resor frigöra den del som omfattar hotellkunskap och ge en djupare kunskap om olika boendeformer. En del tid kan frigöras ifrån kursen Marknad för turism, som omfattar bokningssystem och målgruppsförståelse. Kursen kan med fördel placeras i årskurs 1. Mål Yrkesmässiga krav på korrekt service och attityder. Olika hotellkategorier och boendeformer. Olika gästkategorier. Hur hotellorganisationen är uppbyggd och dess olika yrkesroller. Hotellbranschens centralorganisationer. Olika typer av bokningssystem. Åtgärd Diskussion om service, klädsel, hygien och arbetsplatshygien. Inventera vad som finns. Hotell kedjor i världen. Gör studiebesök på tex vandrarhem, lokalt större och mindre hotell, camping samt hotell i större hotell kedja i tex Gbg. Förstå olika mål gruppers behov. Gå igenom vilka roller som finns och deras arbetssituationer. Gärna besök ifrån eller besök hos olika grupper. Skapa en kännedom om vad som finns. Försöka få någon från branschorganisationen att besöka under kursen. Arbeta praktiskt med hotell bokningssystem, tex Hotsoft.

20 Guide- och reseledarkunskap Guide- och reseledarkunskap är en lokal kurs på 50 poäng. Genom att lyfta ut dessa moment så skapar man mer plats i såväl Turism & Resor som i kursen Turism Natur, kultur och miljö. Denna kurs bör ligga parallellt med Turism och resors andra del, vilket gör den lämplig som kurs i årskurs 2. Då har eleven med sig av denna kunskap till kursen Turism- natur, kultur och miljö. Mål Samla in och tolka information från kartor, geografiska tabeller, handböcker och andra informationskällor. Kunskap av buss och guideteknik. Kunskap i ledarkunskap. Åtgärd Skapa ett guidematerial. Övning i buss; säkerhet, regler, mikrofon teknik, samarbete med chaufför. Reseledaren/Guides arbetsuppgifter. Kunskap i presentationsteknik. God och korrekt servicekänsla. Viss kännedom om sjukvårdens ABC. Övning på att stå inför grupp och att presentera på ett intressant sätt. Öva service känsla på gäster/kompisar. Grundläggande sjukvårdskunskaper. Hjärt- och lungräddning certifiering.

21 Turism Natur, kultur och miljö TURI1206 Kursen Turism natur, kultur och miljö har beteckningen TURI1206 och är på 100p. Kursen är lämplig på våren i årskurs 2, då man bör lägga stor del av verksamheten ute på lokala sevärdheter. Mål Förutsättningar för turism i Sverige och andra länder. Sveriges landskapssevärdheter. Kännedom om världens stora sevärdheter. Miljöeffekter av turism. Kunna samla in material från olika källor, sammanställa och presentera detta det. Åtgärd Teoretisk grunddel. Statistik inom Turism. Lokal guidningar i närområdet för gästgrupper, gärna för åk 8 o 9. Fördjupa i vårt landskap - Bohuslän och gör en 3 dagars resa. Video. Samarbete med Ekopark Strömstad. Skapa en förståelse för att turism kan slita på naturen. Kritiskt synsätt. Kretslopps kunskap. Arbeta fram material som presenteras på guidning vid de lokala sevärdheterna och vid landskapsresan i Bohuslän.

22 Marknad för Turism TURI1204 Kursen Marknad för Turism har beteckningen TURI1204 och är på 100 poäng. Denna kurs är en lämplig höst kurs, och kan med fördel läggas i årskurs 3. M ål Marknadsföring av turismtjänster. Förstå olika målgruppers behov och analysera dem. Kvalitets begrepp. Informations- och bokning system. Känna till förutsättningar inom rese- och turistindustrin. Arbeta på ett serviceinriktat sätt. Åtgärd Marknadsföringens grunder på tjänster. Studiebesök hos ett par lokal företag och turistinformationer samt ett större i tex Göteborg Hur marknadsför de sig? Besöka TUR mässan. Analysera katalogmaterial och förstå olika målgruppers behov. Kännedom om olika organisationer. Servicenivåns betydelse värdskap. Arbeta praktiskt med något bokningsystem, tex Smart. Gör studiebesök för att se lokal företags bokningssystem ser ut. Gällande lagar och regler. Ansvar & skyldigheter företag och gäster. Delta som tex mässvärdar under seminarium.

23 Arbetsmarknad för Turism TURI1202 Kursen Arbetsmarknad för turism, genomförs som APU, och är alltså idag helt arbetsplatsbaserad. Kursen har beteckning TURI1202 och är på 200p. Mitt förslag är att redan i årskurs 1 införa APU, så att alla årskurser innehåller praktiskt arbete på en arbetsplats som har någon turistisk verksamhet. Dock bör merparten av APU:n ligga i årskurs 3. Gällande för all APU, oavsett årskurs, är att den bör vara mer strukturerad så att varje elev har genomgått praktiskt arbete inom olika branscher. Kontakten med arbetsplatserna bör bli utförligare. En inledande träff med eleven och handledare innan APU:n börjar där man diskuterar vad eleven kan få göra utifrån kursmålen, service inriktat arbete och eventuella speciella förutsättningar på arbetsplatsen. Under APU:ns gång ska läraren ha kontakt både via telefon och personliga besök på med eleven och handledare på arbetsplatsen. Efter avslutad APU bör läraren personligen ta kontakt med handledaren för utvärdering av elevens utförda arbete. Mål Arbeta serviceinriktat. Olika yrkesroller och dess uppgifter. Rutiner, arbetsformer och policy. Dokumentera och redovisa erfarenheter. Åtgärd Inledningsvis innan APU:n lägga ett pass om att arbeta service inriktat. Eleverna kan undersöka detta innan APU inom den bransch de ska till för att ha mer bransch kunskap när de kommer till sin APU plats. Diskussion under mitt träffen. Ha en genomgång och diskussion om detta I hela gruppen efter avslutat APU.

24 Marknadsföring av Turismutbildningen Man måste komma ihåg att bara för ett nytt program blir tillgängligt så säljer det sig inte själv. Det krävs insatser insatser kostar insatser ger! Mitt förslag:?? Utarbeta ett proffsigt broschyrmaterial.?? Utarbeta presentationsmaterial för olika målgrupper.?? Avsätt tid till att informera elever och föräldrar.?? Börja informera eleverna tidigare och mer fortlöpande under högstadiets andra del. Detta bör göras tillsammans av lärare och elever från programmet.?? Låt Turismeleverna bjuda in klasser till olika guidningar, redovisningar mm så eleverna förstår vad utbildningen innebär. Från tex årskurs 8.?? Det måste vara helt klart vad som ingår i utbildningen, så att detta kan användas i marknadsföring mot eleverna.?? Jobba aktivt med lokal pressen och lokala radiostationer att sprida information om var som görs på utbildningen. Även här är det fråga om att skapa relationer. Detta är en mycket effektiv form av marknadsföring och dessutom är den gratis! 6.5 Ekonomiska resursers betydelse Vill kommunen satsa på en Turismutbildning, så kostar det. Det är viktigt att påpeka att utbildning inom Turism kräver ett stort utrymme för praktiska övningar och om det ska bli någon kvalité så kan man inte pruta på detta Kursrelaterade kostnader Det får aldrig råda något tvivel om möjligheten att genomföra olika inplanerade kursmoment, på grund av plötsliga inköpstopp eller liknande. För att få en överblick på kostnader bör en programbudget göras. Man kan med fördel gå igenom karaktärsämnena och studera åtgärderna för att få fram de kursrelaterade kostnaderna. Man måste komma ihåg att det kostar att transportera gruppen till studiebesök, guidningar och mässor. Tänk på att ta hänsyn till elevantalet på kurserna. Litteratur, i form av kurslitteratur, facktidskrifter och annan referensmaterial måste också läggas till.

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM. Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM. Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Hotell- och Turismprogrammet Hotell och Konferens Turism och Resor HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium Hotell- och Turismprogrammet

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där man arbetar nära kunderna med

Läs mer

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi Programråd 24/3 Handelsprogrammet Vallentuna gymnasium Protokoll Närvarande VG: Birgitta Törnbladh, Denniz Hedin Salo, Susanne Önnestam, Lena Hirsch Elever: Alex, Christian, William, Nicole Övriga: Jenny

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Jonas Månsson D.nr:

Jonas Månsson D.nr: DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FOKUS-förvaltningen Datum:2015-08-20 Jonas Månsson D.nr: 2014-000082 Svar på Medborgarförslag att bredda utbildningen på Utsiktens gymnasium med friluftsguidning och rustning

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Entreprenörskap i styrdokumenten

Entreprenörskap i styrdokumenten Entreprenörskap i styrdokumenten Redan 1946 1946 års skolkommission: Skolans ska inriktas på att fostra elever till självständighet och kritiskt sinnelag å ena sidan och samarbete, lust att engagera sig

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Vad krävs för G? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 7:2009

Vad krävs för G? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 7:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 7:9 Vad krävs för G? En studie om elevers förståelse av betygskriterier och kunskapskrav i Idrott och hälsa Tove Lindeberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

VFU i matematik ht 2015 MÅL

VFU i matematik ht 2015 MÅL VFU i matematik ht 2015 MÅL Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om och utveckla förmågan att leda och undervisa i matematik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Gymnasium. Årsredovisning 2009

Gymnasium. Årsredovisning 2009 Gymnasium Årsredovisning 2009 2 Årets verksamhet Alla platser på de yrkesförberedande programmen fylldes 2009 trots ett generellt sett lägre söktryck på dessa program under 2009 jämfört med tidigare år.

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden Upplägg Sammanhangsmarkering, dagens utmaningar Hur hänger det ihop? Vad säger forskning och styrdokument? Vinsterna med samverkan skola

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Matematikundervisning genom problemlösning

Matematikundervisning genom problemlösning Matematikundervisning genom problemlösning En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning Varför problemlösning i undervisningen? Matematikinlärning har setts traditionell som en successiv

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet. Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer