Implementering av flexibel växelvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering av flexibel växelvård"

Transkript

1 Projektrapport Implementering av flexibel växelvård Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2011 Alingsås Titti Bengtsson

2 Förord Möjligheten att bo kvar hemma är för många äldre beroende av om anhöriga kan ge hjälp och stöd. En viktig stödform för anhörigvårdare är avlösning, där möjlighet till så kallad växelvård är en viktig del. För att anhöriga och vårdtagare skall välja denna form av avlastning är det viktigt att insatsen är lättillgänglig och av god kvalitet. Flera intervjustudier med anhörigvårdare i Sverige vittnar om anhörigas behov av ett mer flexibelt växelvårdssystem. Möjlighet att själv bestämma intervall för avlastning, förlänga en vistelse samt möjlighet att akut få avlastning i händelse av sjukdom var några av önskemålen som framkom. I den undersökning i Alingsås som initialt genomfördes i samband med detta projekt uppvisades samma resultat. Projektet Implementering av Flexibel växelvård har sin grund i ett av vård och äldreomsorgens kvalitetsmål "Stöd till närstående". Diskussioner startade så långt tillbaka som 2006 hur vård och äldreomsorgen kunde utveckla användandet av sina växelvårdsplatser mer kvalitativt och och mer effektivt. Dessa diskussioner utmynnade till slut i projektet "Flexibel växelvård". Syftet med projektet, med hänvisning till ovan skrivna, har varit att ge både den enskilde och dennes anhörig möjlighet att kunna boka växelvård efter egna önskemål och att ha den enskilde och anhörige i fokus. Jag vill rikta ett tack till projektledaren Titti Bengtsson som genomfört projektet med stort engagemang och haft stor del i det goda resultatet. Stort tack även till övriga som bidragit till projektets genomförande och att vår personalen på växelvårdsavdelningen har medverkat med ett stort engagemang i positiv anda. Alingsås den 24 februari 2012 Sonny Dahl Avdelningschef Vård och äldreomsorgsförvaltningen Alingsås kommun

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund till projektet Projektets syfte och mål Projektperiod och kostnadsram Projektets organisation Kommunikation Avgränsning NULÄGE GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT Metod Projektets förlopp och resultat Uppföljning SLUTSATS... 6 Bilaga

4 SAMMANFATTNING Växelvård är en form av korttidsboende där den enskilde är hemma vissa perioder och på korttidsboende vissa perioder. Denna omvårdnadsform kan erbjudas då närstående som vårdar den enskilde har behov av tillfällig eller regelbunden avlösning. Beslut om korttidsplats i form av växelvård fattas enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen som ett bistånd för livsföring i övrigt. Tidigare beslutade biståndshandläggare växelvården i form av antal veckor i månaden på korttidsboende. Verksamheten planerade perioderna och meddelade den enskilde/anhörig. Under 2011 fattas besluten i antal dagar/år. Biståndshandläggare kan fatta beslut om växelvård med en omfattning upp till 150 dagar per år och Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott växelvård med en omfattning över 150 dagar per år. Projektet Implementering av flexibel växelvård har syftat till att den enskilde/anhörig skulle ges möjlighet att boka sin växelvårdsplats efter eget önskemål. Ett bokningssystem och arbetssätt arbetades fram, där den enskilde och anhörig är i fokus. Växelvårdsplatserna är förlagda till ett korttidsboende mot tidigare sex, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och bättre personkontinuitet. 1

5 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund till projektet Hösten 2006 arbetade Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun med att belysa växelvårdens utformning utifrån den enskildes perspektiv. Oktober-september 2009 genomfördes ett projekt Flexibel växelvård-en kartläggning. Syftet med projektet var att kartlägga möjligheter, konsekvenser och kostnader på lång och kort sikt. Detta projekt skulle fungera som beslutsunderlag att gå vidare i processen med. Hösten 2010 beslutade vård och äldreomsorgsnämnden med projektet som underlag att flexibel växelvård skulle implementeras, vilket resulterade i detta projekt. Projektet har haft stöd i vård och äldreomsorgens kvalitetsmål 9, Stöd till närstående. I förfrågan till anhöriga och personer med växelvård så hade det framkommit att de önskade ett mer flexibelt växelvårdssystem. Ett fortsatt antagande var då att ett flexibelt växelvårdssystem skulle öka nöjdheten till dem som använder sig av det. 1.2 Projektets syfte och mål Syfte: Projektet syftade till att implementera ett flexibelt växelvårdssystem, vilket innebar: Implementering i full skala av det nya systemet, vilket innefattar möjlighet för anhöriga att kunna välja tider då de önskar växelvård Förenkling av bokningshanteringen av växelvård i jämförelse med dagens rutiner Att växelvården i Alingsås kommun har den enskilde och anhöriga i fokus Huvudmål: Växelvård ska kunna bokas i det nya växelvårdssystemet from september 2011 Delmål: Ställa färdigt ett administrativt system för bokning och översikt av växelvården Presentera rutiner gällande Hälso och sjukvårdsansvaret, vilka ska finnas och ha tyngdpunkten på medicinhanteringen. Informera aktuella personer och anhöriga om det nya arbetssättet och bokningssystemet Anpassa beslut från myndighetsavdelningen så att dessa stämmer överens med det nya systemet, dvs beslut i timmar/år Föreslå ett växelvårdssystem som är så effektivt som möjligt Upprätta en informationsplan 1.3 Projektperiod och kostnadsram Projektet har löpt under februari-september 2011, med uppföljning under september-december 2011 av projektledaren. Kostnadsramen har varit 132 tkr 1.4 Projektets organisation Projektbeställare: Sonny Dahl Projektledare: Titti Bengtsson 20 % arbetstid februari - december It samordnare: Susanne Sandberg 5 % arbetstid under fem månader Facklig referensgrupp som träffats en gång per månad under våren och vid två tillfällen under hösten. Kommunal : Annelie Sporrong Vision : Kristina Timdahl FSA : Ann.-Charlotte Widell SSR : Heléna Sager ersattes hösten 2011 av Anna-Karin Proos LSR. Kerstin Rigstedt Vårdförbundet: Marie Dahl 2

6 1.5 Kommunikation Projektledaren har ansvarat för att kommunikationen fungerat både internt och externt. Kommunikation med interna aktörer har skett kontinuerligt genom planerade möten, dels via facklig referensgrupp som haft månadsvisa möten, samt kommunikation med berörda enhetschefer. Efter att beslut tagits att förlägga alla växelvårdsplatser till avdelning 3 på Kvarnbackens rehabcentrum, har möten och planeringsdag hållits med arbetsgruppen och enhetschef på den avdelningen. Projektet har kommunicerats via intranätet och projektbeställning och beskrivning finns utlagt på intranätet. Vård och äldreomsorgsnämnden har fått information i september månad på nämndmöte. Kommunikation med den enskilde/anhörig har skett dels genom telefonsamtal och bokade möten. Under våren sommaren har hembesök av projektledare och biståndshandläggare erbjudits till samtliga vårdtagare och anhöriga med växelvårdsbeslut. Alla har fått besök förutom i ett fall där man avböjde, informationsbrev skickades istället om flexibel växelvård och återkopplades via telefonsamtal. Projektledaren har varit på anhörigcafé och informerat samt på pensionärsrådet. Projektet har även fått uppmärksamhet via Alingsås tidning samt Alingsås närradio. 1.7 Avgränsning Projektet ansvarade för att implementera flexibel växelvård på Kvarnbackens rehabcentrum och korttidsboendet Syrenen. De växelvårdsplatser som finns på Bjärkegården och Hemsjögården var ej aktuella för projektet utan skulle användas som tidigare. Projektledaren kunde dock komma fram till att den mest kostnadseffektiva lösningen, samt att möjligen ge en större flexibilitet, kunde vara att samla alla växelvårdsplatser på ett boende. Då kunde Bjärkegården och Hemsjögårdens platser komma att påverkas. Detta beslutsunderlag skulle i så fall läggas fram till projektbeställaren att ta beslut om, i den beslutsinstans som projektbeställaren fann lämplig. 2 NULÄGE Utgångsläget i projektet var att förändra växelvården till att bli flexibel, dvs att gästen och dennes anhörig kan boka in tider på växelvård som man själv önskar. Tidigare var det förvaltningen som angav tidsperioderna och besluten var angivna i veckointervaller/år. Efter projektet är besluten angivna i antal dagar/år. Växelvårdsplatserna var också förlagda till sex enheter, i projektet förändrades detta till en enhet. Projektets tidsram har hållits då implementering full skala var klar Kostnaderna har också hållits inom budgetram. 3 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT Projektledaren har främst arbetat utifrån den tidsplan för projektet som presenterades i projektbeskrivningen ( se 3.1.2) En prioriteringsordning lades utefter den. 3.1 Metod Under varje huvudaktivitet valde projektledaren ut vilka personer/grupper där behov av möten fanns. Till projektledarens hjälp fanns den fackliga referensgruppen som träffats en gång i månaden under våren och hösten. Under arbetes gång har projektledaren haft kontinuerliga möten med projektbeställaren och även i vissa delar gjort kartläggning och återlämnat för beslut till projektbeställaren. Projektledaren har också haft mycket kontakt med sjuksköterskor och enhetschefer i Sverige som bedriver växelvård, för att samla information. Ett studiebesök gjordes i Vänersborg i samband med det. Vi fick även ett besök från Falköpings växelvård på planeringsdag för avd 3 Kvarnbackens rehabcentrum, den grupp som blev utsedd att arbeta med flexibel växelvård. 3

7 För att lära det nya växelvårdssystemet så fick administratör och projektledare utbildning i systemet. Utbildningen har under hösten även getts till enhetschef och till administratörens kollega. Till gäster och anhörig har möten varit i deras hem och det har även tagits mycket kontakt per telefon. Under hösten gjordes uppföljningar med gäster och anhöriga genom telefonsamtal. Med personal som är involverade i flexibel växelvård gjordes uppföljningen genom möte Projektets förlopp och resultat Den beräknad tidsplanen Huvudaktivitet Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1. Anpassade beslut X X X 2.Rutin Hsv X X 3. Kartläggning platsutnyttjande 4.Bokningsrutin/ system 5.Information till verksamhet/ enskild/anhörig 6.Uppföljning av projekt X X X X X X X X X X X X X X Huvudaktivitet 1. Anpassade beslut Möten hölls både med avdelningschef för bistånd samt med biståndshandläggare i mars. Överenskommelse mellan projektledaren och biståndshandläggaren, som gjorde gemensamt hembesök hos de personer som hade växelvårdsbeslut, för att både ge information från projektledaren och nya beslut av biståndshandläggaren i antal timmar/år. Bokningarna gjordes av projektledaren med anhöriga. Resultat: Detta resulterade i att alla ville använda sig av det nya bokningssystemet. Ovan ställda tidsplanen hölls. 2. Rutin Hsl Förslag att medicinhanteringen kunde ske genom egenvårdsbegreppet i de fall det fanns möjlighet. Detta för att möjliggöra att gäster kan komma på kväll /helg då ordinarie sjuksköterska ej är i tjänst, samt att i de fall där anhörig sköter medicindelning i hemmet ska kunna överföra den hanteringen till växelvården. Diskussioner pågick under våren och sommaren om möjligheterna Projektledaren kunde inte ta beslut i frågan, då denna fick lämnas för beslut till projektbeställare, för vidare beslut av förvaltningschef. Projektledaren bifogade en undersökning hur man hanterar medicinhantering på andra växelvårdsplatser i västsverige Resultat: I avvaktan på beslut och riktlinjer för hantering av medicinhantering på växelvård, så resulterade det i att sjuksköterskor på Kvarnbacken följer samma riktlinjer som på korttidsboenden, dvs alla dosetter ska delas om och medicinlista upprättas. Gäster och deras anhöriga ska ha tomma dosetter och mediciner, samt medicinlista med sig. På kväll helg tillkallas sjuksköterska i tjänst för att ombesörja detta. 4

8 3. Kartläggning/platsutnyttjande Denna aktivitet var den första åtgärd som projektledaren startade med, då det var grundläggande för hela arbetet. Kartläggning av växelvårdsplatsernas belägenhet gjordes samt hur Bjärkes/Hemsjös invånare utnyttjade sina platser. Det visade sig att Bjärkes plats utnyttjades av Alingsåsare och boende i Hemsjö, samt att platsen i Hemsjö utnyttjades av boende i Bjärke samt många lediga veckor. Förslaget lämnades till projektbeställaren att lägga alla växelvårdsplatser på en avdelning, förslagsvis avd 3 Kvarnbackens rehabcentrum, detta skulle ge största möjlighet till flexibilitet. Diskussion fördes med enhetschefer för samtliga växelvårdsplatser innan förslaget lämnades. Det var bara Hemsjö som önskade ha kvar sin växelvårdsplats. Förslag till förläggning av korttidsplatser var följande : Förslaget är att förlägga alla växelvårdsplatser till Kvarnbackens korttidsboende och till en avdelning. Förslaget ger möjlighet till största flexibilitet och effektivitet Lätt att hantera bokningssystem då det bara är två administratörer involverade. Ett arbetslag och ssk som arbetar med flexibel växelvård ger större trygghet till vårdtagare och de håller sig uppdaterade med nya systemet. Vi går anhöriga och vårdtagare till mötes i tidigare kartläggning, där de efterfrågade kontinuitet genom att få komma till samma avd. Vi ger alla medborgare i Alingsås kommun möjligheten att utnyttja den flexibla växelvården Resultat: Förslaget gick vidare till förhandling efter att ha varit uppe i Förvaltningens samverkansgrupp. Projektledaren deltog i informationen. Beslut var klart att informeras om i maj till personalgrupp avd 3 samt vid hembesök som gjordes hos vårdtagare. 4. Bokningsrutiner och system En bokningsrutin i open office samt en PUL-ansökan gjordes av It samordnare Susanne Sandberg under mars. Utbildning i systemet var klar i maj månad. Det var i första hand administratör Inger Larsson på Kvarnbackens rehabcentrum som skulle få utbildningen. Resultat: System och rutiner för bokning var fullt utarbetat i juni månad. 5. Information till verksamheten Information har hållits dels via facklig referensgrupp i alla huvudaktiviteter, där det getts möjligheter till synpunkter. Information har skett via kommunportalen samt till enskilda grupper såsom biståndshandläggare och berörd personalgrupp avd 3 Kvarnbacken. Studiebesök gjordes av projektledare tillsammans med enhetschef för Kvarnbacken och rehabchef på Vänersborgs växelvård. Hel planeringsdag inför uppstart hölls 24/8 med avd 3 enhetschef och administratör samt sjuksköterskor. Fokus låg på att ha ett salutogent arbetssätt med avdelningschef Sonny Dahl som inledde dagen. Besök gjordes av enhetschef från Ranlidens växelvård, Falköping som talade om deras arbetssätt med växelvård. Resultat: Omvårdnadspersonal på avd 3, samt sjuksköterskor administratör och enhetschef föreslog på planeringsdag att man var redo att starta 5/9 och beslut togs om det. 6. Information till närstående enskild Projektledaren har varit på anhörigcafé och informerat samt på pensionärsrådet. Alla användare av växelvård har erbjudits hembesök under maj- juli. I augusti tog projektledare åter kontakt per telefon för att hjälpa till att göra de första inbokningarna. Det har skickats skriftligt informationsbrev om hur man bokar plats samt information om verksamheten. Uppföljning i november har skett genom telefonsamtal hur man upplevt den nya flexibla växelvården. 5

9 Resultat: Gäster och anhöriga tycker att bokningssystemet fungerar bra. De framhåller också att de får ett mycket professionellt och gott bemötande av all personal på den flexibla växelvården vid uppföljningen i november 3.2 Uppföljning Uppföljning har skett med enhetschef, administratör, avd 3 samt sjuksköterskor på Flexibel växelvård under november månad. Kontinuerlig kontakt med samtliga har också skett varje månad. Uppföljning har också gjorts genom telefonsamtal till gäster och anhöriga. Uppföljning skedde med den fackliga referensgruppen i oktober månad. Uppföljningen var positiv, alla tycker att bokningssystemet fungerar på ett bra sätt. Vårdpersonal på avd 3 tycker att arbetet är mycket positivt, inte minst att göra genomförandeplaner i hemmet. Vårdtyngden kan dock vara mycket varierande. Sjuksköterskor har löst medicinhanteringen genom att ha extra delade medicindosetter på enheten. Enhetschef behövde få inloggning och utbildning till att kunna göra bokningar samt att en administratör till behövde detta, vilket åtgärdats i november. Samtliga professioner tyckte att samarbetet vid rehabiliteringsåtgärder behövde stärkas. Detta uppmärksammades även vid referensgruppens möte. Det finns ett arbetssätt ( se bilga 1) som är utarbetad. Verksamheten behöver tydliggöra den. Gäster och anhöriga tycker att det nya systemet fungerar mycket bra. Flera skulle önska att få träning av rehabiliteringsavdelningen under sin vistelse. De tyckte att de får ett gott och professionellt bemötande av all personal på Flexibel växelvård. 4. SLUTSATS Mål och Syfte har uppnåtts. Alingsås kommun har nu en flexibel växelvård med gäst och anhörig i fokus. Det finns ett lätthanterligt bokningssystem, som ger möjlighet för gäst och anhörig att göra bokningar utifrån deras önskemål. Det finns också rutiner för hälso och sjukvårdsinsatser samt rutiner för arbetssätt på flexibel växelvård. Informationsbroschyr om verksamheten finns till gäst och anhörig. 6

10 Bilaga 1 RUTINER VID FLEXIBEL VÄXELVÅRD Ny gäst Efter biståndsbeslut är beviljat om växelvård, tas kontakt av enhetschef eller kontaktperson för att boka upp ett möte för att göra genomförandeplan, vi erbjuder att göra det i hemmet. Genomförandeplan skrivs om hur hjälpen ska utföras. Vad har man för speciella önskemål. Information överlämnas i form av broschyr och man går igenom denna tillsammans med gäst och anhörig. Mottagande På avdelningen går man igenom genomförandeplanen, har något förändrats sedan sist. dokumenteras det. Ankomstdag skrivs i social dokumentation Isåfall Ankomst/ avresetid Ankomst tidigast kl 14,00 Avresa senast kl 11,00 Detta står i informationsbladet Avresa skrivs i social dokumentation Information till hemtjänst. Om vårdtagare även har hemtjänst, meddelar anhörig att gästen ej är hemma under aktuell tid till hemtjänsten. Detta står i informationsbladet. Bokningsrutiner Tid för växelvård bokas på receptionen hos assistent på Kvarnbacken rehabiliterings centrum vardagar mellan kl 8,00-16,00. Titta behörighet finns i bokningssystemet för sjuksköterskor och vårdpersonal. Man har ansvar att dagligen titta vilka bokningar som inkommit. Mediciner/hjälpmedel Gästen har med sig mediciner och ordinationslista, dessa överlämnas till sjuksköterska. De hjälpmedel man använder i hemmet tar man med. Dock ej toalettförhöjning, lift och liftskynke. Kontaktperson tar kontakt med ordinarie arbetsterapeut eller sjukgymnast för att se över de hjälpmedel som behövs för varje gäst. Är det något som behöver åtgärdas av arbetsterapeut eller sjukgymnast under vistelsen på växelvård, tas kontakt med utsedd arbetsterapeut eller sjukgymnast på Kvarnbackens korttidsavdelningarna. Hjälpmedel som ej är personbundna finns att hämta i förråd i källaren Kostnad vid växelplats Boendekostnad enligt årets taxa för korttid/dygn Omvårdnadsavgift enligt årets taxa för korttid/ dygn om man ej tidigare betalar omvårdnadsavgift, då denna ligger kvar. Måltidsavgift: årets taxa minus avgift för 2 lunch. Den dag man kommer och åker räknas samman till ett dygn när det gäller omvårdnad och hyra. Avdrag för måltider (lunch) görs på ankomst och avresedag 7

11 ARBETSSÄTT PÅ FLEXIBEL VÄXELVÅRD Vi arbetar med ett salutogent arbetssätt, viket innebär att vi ser till det friska hos varje gäst. Att ge en meningsfull tid på växelvården och att vi försöker följa den vardag gästen har i sitt hem. Vi stödjer gästen i det denne har svårigheter i att utföra Fokus i verksamheten är att hitta meningsfulla aktiviteter efter önskemål från gästerna. Vi erbjuder att göra genomförandeplanen i hemmet, då det har ett stort värde att träffa varje gäst i sin hemmiljö. Uppföljning genom samtal eller telefonsamtal efter varje vistelse med gäst/anhörig om hur vistelsen har varit. Kontaktpersonerna ombesörjer det DAGPLANERING Morgon Rapport från natten, planera dagens aktiviteter, läsa anteckningar. Samordnare för dagen kollar av bokningarna. Samordnare för dagen har ansvar för att skriva in ankomst och hemgång i social dokumentation Planera hemgång och städ av rum Morgonarbete efter genomförandeplanen Samordnare för dagen gör frukost och kollar bokningar för dagen Frukost serveras individuellt efter önskemål (ändrat till arial 10p) Personal tar frukostfika Aktiviteter, startar utefter gästers önskemål, både individuella och gruppaktiviteter Se schema över när Peter har promenader och övrig social samvaro samt ledig tid i rehabs lokaler. De aktiviteter vi har på förslag är följande: gruppgympa med boll baka trädgårdsarbete samtalsstunder ( ex titta i fotoalbum, reminiscenslådor, mm) fredagsmys duka fint till helgen sång och musik ( kanske någon gäst kan spela ) promenader Lunch och raster för gäster och personal Önskar någon senare lunch kan detta värmas. Eftermiddag Ta emot nya gäster Aktiviteter se ovan Eftermiddagsfika Kväll Kvällsmat Göra matbeställningar Ev se någon film, skapa lugn stämning Tv målet serveras vid de tider som önskas. 8

12 Omvårdnadshjälp inför natten Överlämnande till nattpersonal KONTAKTPERSONENS UPPGIFTER Tillsammans med enhetschef boka upp kontakt med gäst och anhörig för att göra genomförandeplan i hemmet Kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast angående hjälpmedel Meddela förändringar till sjuksköterska Meddela förändringar till enhetschef och justera i genomförandeplanen Hålla kontakt med anhörig. Även komma överens om hur resa ska ske från växel, ex bokning av taxi. Uppföljning genom samtal eller telefonsamtal efter varje vistelse med gäst/anhörig om hur vistelsen har varit. Kontaktpersonerna ombesörjer det NATTPERSONAL Följer genomförandeplanen efter de önskemål som finns kvälls/nattetid där Utdrag ur genomförandeplan finns att tillgå angående natthjälp 9

Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten

Projektrapport. Omställning av mat inom hemtjänsten Projektnamn Dokumentansvarig Fastställd av Dokument version Omställning av mat inom hemtjänsten Titti Davidson Projektrapport Omställning av mat inom hemtjänsten Vård och äldreomsorgen 2014 Förord God

Läs mer

Annagården. Enheten för korttid och växelvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annagården. Enheten för korttid och växelvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annagården Enheten för korttid och växelvård SOCIALFÖRVALTNINGEN På Annagården finns trettio rum för korttid-, växelvård och avlastning. Vårt mål är att bedriva en professionell vård och omsorg med individens

Läs mer

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun

Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten på Lillgården i Skurups kommun Välkommen till Korttidsenheten Vi önskar dig och dina närstående välkomna till korttidsenheten på Lillgården. Här möter du personal som har

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning

Piren. Hjo kommuns korttidsavdelning Piren Hjo kommuns korttidsavdelning Lite fakta om Piren Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern. Du ansöker hos biståndshandläggaren

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg.

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg. Inom hemtjänsten Inom äldreomsorgen i Grästorps kommun arbetar vi enligt modellen att varje hyresgäst/kund skall ha en egen kontaktpersonal en person som känner hyresgästen/kunden lite mer. Kontaktpersonalen

Läs mer

FLEXIBEL VÄXELVÅRD PROJEKTRAPPORT. - En kartläggning av behov, möjligheter och kostnader vid ett införande av ett flexibelt växelvårdssystem

FLEXIBEL VÄXELVÅRD PROJEKTRAPPORT. - En kartläggning av behov, möjligheter och kostnader vid ett införande av ett flexibelt växelvårdssystem PROJEKTRAPPORT FLEXIBEL VÄXELVÅRD - En kartläggning av behov, möjligheter och kostnader vid ett införande av ett flexibelt växelvårdssystem Therese Hallqvist 2010 06 09 Sammanfattning Titel: Flexibel växelvård

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015 Rapport Verksamhetsuppföljning, Särskilt boende Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2015 Alingsås 2015-05 -01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier

Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Riktlinjer för hantering av värdighetsgarantier Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2013 05 15 Dokumentansvarig: Christine Sjökvist Senast reviderat den: Riktlinjer

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre

Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom PROJEKTPLAN Utökad dagverksamhet för personer med demenssjukdom Bakgrund I Södertälje kommun finns tre dagverksamheter

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8

Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 Tuvängen Innehållsförteckning Välkomna till Tuvängen 3 Adress och telefonnummer 3 Boendet 4 Allmän information 5 Kontaktperson 6 Besök 7 Måltider 7 Checklista 8 2 Välkomna till Tuvängen Tuvängen är ett

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun

Solgårdens korttidsvistelse. Enköpings kommun Solgårdens korttidsvistelse Enköpings kommun Välkommen till Solgården Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd, och

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

Korttidsboende. Korttidsboende

Korttidsboende. Korttidsboende Korttidsboende Korttidsboende Korttidsboende för vem? Korttidsboende kan bli aktuellt om ditt behov av stöd inte kan tillgodoses i din hemmiljö. Korttidsboende är en viktig länk i att stödja dig att kunna

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Program för utveckling av det sociala innehållet

Program för utveckling av det sociala innehållet Projektrapport Program för utveckling av det sociala innehållet Vård- och äldreomsorgsförvaltningen 2011 Alingsås 2011-12-31 Christine Sjökvist Förord Äldre ska ges möjlighet att behålla sina intressen

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen!

Solgårdens korttidsvistelse. Välkommen! Solgårdens korttidsvistelse Välkommen! Välkommen till Solgården! Solgårdens korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vi tar hänsyn till vad just du behöver i form av hjälp och stöd och ger

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Kvalitetsgarantier för kortvård

Kvalitetsgarantier för kortvård Kvalitetsgarantier för kortvård KVALITETSGARANTIER FÖR KORTVÅRD Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier är såväl ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen Diarienummer: Mål, uppdrag och planer Bilaga 3 till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg Salutogen vardagsrehabilitering Bilaga 2 till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt

Läs mer

Utarbetad av Åsa Gustavsson Skapat datum

Utarbetad av Åsa Gustavsson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Rehabiliterande förhållningssätt arbetsmetod Fastställt av Martina Nordin Regelverk SOL Verksamhet Hemtjänst Utarbetad av Åsa Gustavsson Skapat datum 100311 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Välkommen till. Lindhagens korttidsvistelse. Villagatan 17, 774 40 Avesta

Välkommen till. Lindhagens korttidsvistelse. Villagatan 17, 774 40 Avesta Välkommen till Lindhagens korttidsvistelse Villagatan 17, 774 40 Avesta Lindhagen Avdelningstelefon; 0226-64 54 27 Patienttelefon tom kl: 20.00 0226-197 84 Sjuksköterska; vardagar kl: 09.00 11.00 0226-64

Läs mer

Omvårdnad Gävles korttidsenheter

Omvårdnad Gävles korttidsenheter Omvårdnad Gävles korttidsenheter OMVÅRDNAD GÄVLE Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som är i behov av en tillfällig plats efter till exempel sjukhusvistelse, i väntan på annat boende eller för

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Nyhetsbrev Trygghetsteam

Nyhetsbrev Trygghetsteam Nyhetsbrev Trygghetsteam Utfärdad av: Marie-Louise Pilemalm, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1 Start av Trygghetsteam... 3 2 Vilka ingår i Trygghetsteamet... 3 3 Bakgrund varför Trygghetsteam... 3 4 Målgrupp...

Läs mer

Rapport från tillsyn vid Mariebergsgårdens kortvård

Rapport från tillsyn vid Mariebergsgårdens kortvård Rapport Dnr VON16/48 Nämndansvarig tjänsteman Datum Solweig Eriksson Kurg Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsyn vid Mariebergsgårdens kortvård 160824 Tillsynen Tillsynen börjar med en visning av

Läs mer

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad

Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 2017 Förbättrat arbetssätt för beställare och utförare av hemtjänst i Stockholms stad 1 Nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten Nu inför vi ett nytt förbättrat arbetssätt för hemtjänsten i Stockholms

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT SYNSÄTT KORTTIDSVISTELSE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT SYNSÄTT KORTTIDSVISTELSE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT SYNSÄTT KORTTIDSVISTELSE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till personer med demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under utredning.

Läs mer

Kommunens Rehabiliteringsavdelning

Kommunens Rehabiliteringsavdelning Kommunens Rehabiliteringsavdelning (KRA) KOMMUNENS REHABILITERINGSAVDELNING (KRA) Vård och omsorg Välkommen till KRA rehabilitering och vardagsträning Du har av din biståndshandläggare blivit beviljad

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Trögdshemmets korttidsvistelse

Trögdshemmets korttidsvistelse Trögdshemmets korttidsvistelse Enköpings kommun 2013 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Trögdshemmet Trögdshemmets korttidsvistelse är ett tillfälligt kommunalt boende. Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad

Förstärkt rehabilitering. Projektplan. Upprättad Förstärkt rehabilitering Upprättad stärkt rehabilitering20071126.doc Ansvarig: Krister Nerman Förvaltning: Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och omsorg för Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. 2015-06-24 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. Närvarande: Cecilia Bengtsson, verksamhetschef, Inger Brandell, utredare,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990

Slutrapport. Socialförvaltningen Kvalitets och utvecklingsenheten. Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Kvalitets och utvecklingsenheten Projekt Förebyggande verksamhet inom Äldreomsorgen, projektnr 46347, ansvar 4990 Projektägare Mariann Godin Luthman, Kvalitetschef Projektledare Christine Färnskog Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Socialförvaltningen Box 99 362 22 Tingsryd Jan Borgehed tel. 0477-443 19 jan.borgehed@tingsryd.se 2007-09-25 Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland

Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland. Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Regional samverkan - för att implementera BPSD-registret i Halland Eva Persson, utvecklare, avd regional samverkan, Region Halland Samverkansprojekt Annas led 2011-2012 Annas led är ett samverkansprojekt

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

under- kundkategorier

under- kundkategorier Gråberget Gråberget!! 1 under- kundkategorier Personer med stort omvårdnadsbehov 195 vårdplatser 6 avdelningar, med inriktning somatisk-, demens-,, korttids- och växelvård Stor omsättning av vårdtagare

Läs mer

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Det här är en samtalsguide som är tänkt att vara ett stöd till dig som kontaktperson vid planeringsamtal.

Läs mer

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet och anhöriga som är i behov av avlösning.

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet och anhöriga som är i behov av avlösning. Kvalitetsplan 2016 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer