PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015"

Transkript

1 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE VÅRDPROFFS OCH 1000 PATIENTERS SYN PÅ BOKNING, INTERAKTION OCH INSIKT Vården asfalterar kostigar när man installerar bokningssystem utan att tänka på hur patientens resa genom vården ser ut. Landstingens satsningar på digitala bokningssystem har kostat massor av pengar men används bara av 3% av patienterna. Det visar en stor Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Qmatic. Undersökningen visar att vården är medveten om problemet och att det finns en samsyn mellan vård och patienter på hur följande problem bör lösas: Bokning Incheckning Interaktivitet Informationsdelning Vården vill också skapa insikter av alla dessa steg, insikter som kan underlätta planering och leda till bättre utnyttjande av resurser. Läs en sammanfattning av studien här och gå till nedanstående hemsida för mer information.

2 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 SID 2/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 VÅRDENS OCH PATIENTERNAS SYN PÅ SJÄLVSERVICE, TRANSPARENS OCH INTERAKTION OM RAPPORTEN Qmatic har bett SIFO undersöka vårdens respektive patienters syn på hur patienter tas om hand när de bokar tid, besöker sjukhus/vårdcentral och undergår behandling inklusive efterföljande steg exempelvis provtagning. Undersökningarna har gjorts på två olika sätt. 300 professionella inom vården har intervjuats. Samtidigt har 1000 patienter intervjuats i en så kallad telefonbuss. Frågorna till respektive grupp överensstämmer och gör det möjligt att spegla vårdens respektive patienternas syn på samma fråga. Undersökningarna genomfördes under senvinter/vår RAPPORTEN I KORTHET Vården har i stort sett inga fungerande, interaktiva och moderna system för bokning, incheckning och insikt i patientresan. Det kontrasterar starkt mot vad patienterna efterfrågar. Dock är vården och patienterna i stort sett överens om att patientupplevelsen skulle bli avsevärt mycket bättre om vården var modernare organiserad i alla de viktiga steg som en patient måste ta sig igenom innan och under tiden han eller hon träffar en läkare eller annan vårdanställd. Vården ser också möjligheter att med bättre processer och stöd för dessa steg effektivisera det interna vårdarbetet, exempelvis genom input till personalplanering och genom att ge olika yrkesgrupper mer information om i vilken fas av vårdprocessen varje patient befinner sig i. Det är dock anmärkningsvärt att se hur dåligt rustad vården för närvarande är att bättre ta hand om dessa steg. En överväldigande majoritet av respondenterna (90-98%) har inte processer och systemstöd på plats för att utveckla en bättre och mer informerad och transparent patientresa. Överlag är patienterna mycket missnöjda med hur patientresan är organiserad idag. Särskilt bristen på transparens om var man är i vårdprocessen upplevs som djupt obehaglig, rent av ångestfylld. Patienterna är också frustrerade över att man oftast måste boka tid genom telefon och inte med lättanvända bokningssystem online. Många landsting har ju satsat stort på tjänster av detta slag, exempelvis Mina Vårdkontakter i Stockholms Läns Landsting, men uppenbarligen har information om detta inte nått patienterna eller också upplevs systemen som för svåranvända. Bara 3% av de 1000 patienter som tillfrågats har använt tjänster av detta slag. INLEDNING Vården står inför ett antal stora utmaningar. En allt äldre befolkning ställer stora krav på en vård som redan idag är underdimensionerad i många delar av landet. Samtidigt finns inget tydligt medborgarintresse av att tillföra mer resurser till vården, genom skattemedel. En rad olika idéer håller på att utredas eller implementeras för att söka bot för en del av de problem som vården upplever idag, i synnerhet inom det fält som populärt kallas för EHälsa. Utvecklingen av EHälsa drivs av ett antal stora branscher ITindustrin, telebolagen, läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin för att nämna några och är oftast inriktad på två delvis olika problemområden: Automatisering eller outsourcing av enklare processer till patienten, som därmed avlastar vården. Bättre strukturerad information och analys som ökar och sprider kunskap inom vården och mellan vården och patienten. Det som utreds i denna rapport gränsar till båda dessa problemområden men fokuserar på det självklara faktum att oavsett hur mycket IT-innehåll vi inkorporerar i vården, så måste patienter ändå till syvende och sist fysiskt interagera med vården. Man måste gå till doktorn. I denna rapport studeras tre olika områden i denna patientresa : Hur vården är organiserad idag. Vad vården tycker om detta samt om hur den skulle kunna organiseras bättre. Hur patienterna upplever sin patientresa idag. Man skulle kunna säga att utvecklingen av smartphones drivit många branscher till stora förändringar, så även vården. När Apple nyligen lanserade sina iphone 6 och 6+, så handlade den enda nya appen som följde med telefonerna om Hälsa. Den gör i sig själv inte mycket mer än samlar in information om hur telefonens ägare rör sig varje dag hur många steg man går, hur många våningar man klättrar uppför (om man inte åker hiss förstås). Men den är tänkt att fungera som ett nav för annan information. Det finns åtskilliga system på marknaden för analys av blodsocker som patienten själv kan ta och analysera i enkla applikationer. Apples hälsoapp kan integreras med sådana system och fungera som en plattform för provtagning och analys, där patienten kan följa sin sjukdom på ett enkelt sätt och också därmed hantera den bättre. Detta gäller för många kroniska sjukdomar, exempelvis astma och hjärt/kärlsjukdomar. Smartphonens unika inriktning på användarens information gör den som vi sett till ett oerhört praktiskt verktyg för en mängd olika funktioner man kan idag jämföra, handla och betala för produkter och tjänster med sin smartphone. Man kan också interagera med sina favoritleverantörer med teknik som exempelvis Beacons går det att ge sig till känna när man går in i en butik där man vill vara igenkänd, vilket butiken i fråga då kan använda för att ge mer skräddarsydd

3 SID 3/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 service exempelvis genom att se till att en expedit med rätt kunskaper erbjuder hjälp. Konsumenter har vant sig vid att alltid kunna få hjälp genom sin smartphone i alla olika processer och skeenden, från att hitta rätt till att välja produkter och tjänster. Det gör att man i rollen som patienter ställer sig frågande till hur väl vården är organiserad i detta avseende. DEN IDEALA PATIENTRESAN En smartphone, ibland också med assistans av hemsidor och mejl, är en interaktiv apparat med rika möjligheter att göra patientresan bättre. Idealt skulle man som patient vilja ha följande patientresa: BOKNING Patienten bokar genom smartphone eller hemsida. Tiden bekräftas exempelvis genom mejl, lösenord eller QR-kod. INCHECKNING Innan patienten ens åker till sjukhuset eller vårdcentralen får han eller hon ett meddelande om den bokade tiden fortfarande gäller eller om det är risk för förseningar. Om besöket måste ställas in så meddelas detta också och processen att hitta en ny tid inleds. När patienten väl kommer till sjukhuset eller vårdcentralen checkar han eller hon in med mejl, lösenord eller QR-kod (eller andra metoder, som fingeravtryck). Omedelbart får patienten respons om besöket måste senareläggas och i så fall hur lång tid. Om tiden medger detta så erbjuds patienten vägvisning till kiosk, café eller liknande med avståndet angivet i antal minuters promenad. Några minuter innan läkaren eller sköterskan är klar att ta emot besökaren så kallas vederbörande genom ett SMS. När patienten checkat in så händer samtidigt en rad olika saker bakom kulisserna. Vårdpersonal liksom administratörer får i realtid insyn i situationen i väntrummet och kan styra om resurser efter behov. Kommunikation med patienterna sker kontinuerligt, exempelvis med SMS. Information om senare potentiella faser i vårdkedjan, som besök på provtagningslaboratorium och apotek, kan förberedas. Samtidigt uppskattas (grovt) den tid som patientens besök bör ta. INSIKT När patienten är inne hos sköterska eller läkare kan informationen om patienten och patientens plats i vårdkedjan uppdateras i realtid. Patientens anhöriga kan exempelvis få en uppdatering via SMS om besöket drar ut på tiden, och/ eller om fler steg i vårdkedjan kommer att krävas i direkt anslutning till besöket. Om så är fallet kan patienten då också i realtid bokas in i första lediga tid hos exempelvis provtagning eller lokalt apotek. I det fall då besök av olika skäl måste bokas vid annan tidpunkt exempelvis om patienten måste fasta innan provtagning kan detta tas om hand med omedelbar effekt och även i samråd med eventuella anhöriga och andra vårdinstanser, om patienten själv har svårt att fatta beslut om detta exempelvis barn eller äldre patienter med demenssjukdomar. Den information som kommer ur dessa interaktioner kan sedan ge input till andra delar av vården, exempelvis koordinering av sjuktransporter, underlag till analys om vårdkedjans typiska utseende för patienter med vissa symptom i olika demografier. Vi ser alltså konkret hur även det fysiska patientbesöket kan ge värdefull input till de två huvudsakliga områdena som EHälsa utgörs av. Flera oberoende studier tar upp problemet att patienter inte känner sig sedda i olika stationer i vårdkedjan. I en studie av Vårdanalys i november 2014, där svensk vård jämförs med tio andra länder, får den svenska vården stark kritik av patienterna i den här frågan. De svenska patienternas tillgång till information är låg i jämförelse med andra länder. Sverige hamnar exempelvis klart sist av alla 11 länder i undersökningen, i frågan om patienten upplever att de får tillräcklig information när de skrivs ut från en sjukhusvistelse. Bara 53%, cirka hälften av informanterna, svarade ja på frågan om de fått tillräcklig information. Det kan jämföras med patienterna i USA, där 89% svarade ja på samma fråga. Sverige är också klart sist i frågan om hur mycket tid patienten upplever att man får i mötet med vårdpersonalen. En del av denna problematik kan förbättras med tydligare och bättre processer för bokning, incheckning och insikt. Det möjliggör mer tid till patienten. PATIENTENS KÄNSLOR OCH DESS KONSEKVENSER När en patient väntar upplever man känslor som stress, frustration och oro på grund av faktorer som oklara hälsoproblem, dröjande provsvar eller lång väntan på att få träffa vårdpersonal. Som ett resultat av detta är patienter ofta missnöjda med sin vårdgivare, enligt flera stora forskningsrapporter, bland dem från Köln International School of Design (2011) av professor Birgit Mager. Enligt Magers rapport anser patienterna att en kort väntetid är den klart viktigaste faktorn för att helhetskänslan av besöket ska bli så positiv som möjligt. Men den negativa effekt som långa väntetider skapar är något som sjukvården i dag inte satsar rätt typ av resurser på. Ideala processer för patientresan skiljer sig inte mycket från kundresan när man går in i en affär eller bank. Processen ska utgå från dig som patient och inte från vården. Den ska ge dig maximal information om var du är i din vårdresa och den ska i realtid signalera alla eventuella ändringar och avvikelser, så att du också kan dela denna information med din familj och andra parter. Målet måste vara att få ned den fysiska väntetiden till noll att patienten kommer direkt in till läkaren eller sköterskan och sedan i realtid får uppdaterad information om eventuella andra steg i vårdkedjan.

4 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 SID 4/8 VÅRDPERSONALENS ARBETSMILJÖ OCH ARBETSSITUATION För patienten är detta självfallet oerhört efterfrågat, vilket också denna rapport visar. Men det finns även en rad andra fördelar med att implementera processer för bokning, incheckning och insikt. Dels kan man planera vården bättre. Dels kan det idealt också bidra till att hålla smittbärande patienter borta från andra patienter i väntrum vilket kan minska spridning av olika sjukdomar. Ett fullt väntrum skapar också lätt aggression, speciellt på akutmottagningar där det kan vara svårt att ge patienter en relevant uppdatering av väntetider. Kan man lösa detta, eller åtminstone öka precisionen i hur man processar akutpatienter, kan man inte bara minska ångesten hos patienter. Man kan också minska risken att vårdpersonal utsätts för kränkningar och rent av våld. I en studie som 2012 gjordes i Storbritannien på NHS (National Health Services) av undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av Qmatic visas att ett av de största problemen i en vårdmiljö som inte har en bra process för patientresan, är att personalen hotas av frustrerade patienter. Det är inte ovanligt att patienter blir så frustrerade av långa kötider och brist på information att man handgripligen misshandlar personalen. Liknande situationer har rapporterats från flera håll i Sverige, bland annat inom akutsjukvården i Södertälje, Malmö och Stockholm. Men studien av NHS visar också att det att det går att göra relativt enkla förbättringar utan att behöva förändra vården och dess strukturer i grunden. överbelagda vård ligger många patienter redan i korridorer i väntan på behandling eller provtagning. Större golvyta och därmed fler vårdplatser är starkt efterfrågat av i stort sett alla delar av vården. PATIENTRESAN BOKNING I frågan om patienter kan boka, ändra och avboka vårdbesök online via web eller smartphone säger 4% av respondenterna inom vården att man har den typen av tjänster. Man syftar antagligen på tjänster typ Mina vårdkontakter, där patienter kan boka besök genom att identifiera sig genom exempelvis bank-id. Vad som är litet anmärkningsvärt är att inte fler inom vården svarar att man har den typen av tjänster. Mina vårdkontakter inom Stockholms Läns Landsting, Sveriges största, kan ju användas av alla invånare som har ett giltigt inloggnings-id. Vården upplever alltså inte att dessa system används av patienterna. Och uppenbarligen är det en riktig iakttagelse. Bara 3% av de 1000 patienter som tillfrågats uppger nämligen att de redan använt en sådan tjänst. Detta ska jämföras med faktum att hela 66% av de tillfrågade patienterna uppger att de är positiva till sådana tjänster. VÅRDEN: PATIENTER KAN BOKA, ÄNDRA OCH AVBOKA BESÖK ONLINE VIA WEB ELLER SMARTPHONE 2% 4% FRAMTIDENS VÅRDBEHOV 20% Flera studier och analyser visar att vårt behov av vårdresurser kommer att öka. Det är inte bara det demografiska faktum att vi får en allt äldre multisjuk befolkning, som tas upp i inledningen till denna rapport. Flera studier visar också en ökning av patienttillströmning till akutsjukvården (akutbesöken ökar med 6% per år, men befolkningen ökar bara med 2% per år) och då främst från den yngre delen av befolkningen (Dagens Nyheter ). Ungdomar förväntar sig omedelbar akutvård även för bagatellartade åkommor som vårdcentraler kan hantera. Detta sätter stor press på akutvården som helt enkelt inte är dimensionerad och budgeterad att ta hand om så många triviala fall. Den planerade vården stressas alltså mest av en stadigt äldre befolkning medan akutsjukvården belastas allt mer av yngre och otåliga patienter som inte vill boka ett besök i förväg hos vårdcentralen. 57% 17% Beträffande patienternas intresse så finns det ett starkt samband med ålder och till viss del också kön. De som är minst intresserade av att boka, ändra och avboka online är äldre kvinnor, från 65 år och uppåt. Den åldersgrupp som är mest intresserad är den från år. PATIENTER: BOKA, ÄNDRA OCH AVBOKA LÄKARBESÖK ONLINE VIA WEB ELLER SMARTPHONE Båda dessa situationer kan hanteras med en bättre strategi för patientresan. Den yngre generationen skulle kunna styras bort från akutvården mot vårdcentralen om det fanns lättanvända verktyg för tidsbokning tillgängliga för plattformar som ungdomar använder, som Facebook eller SmartPhone-appar. Hantering av äldre patienter i planerad vård kan också effektiviseras avsevärt, med den positiva sidoeffekten att patienternas anhöriga kan hållas mer uppdaterad av sin släktings status i patientresan. 3% 1% 66% 18% 12% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST Vidare är väntrum i sig ett slöseri med värdefull golvyta som idealt skulle kunna användas av vården. I dagens

5 SID 5/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 Man kan tänka sig att det svaga användandet av befintliga bokningssystem beror på att de dels inte är särskilt intuitiva att använda och dels att de är slutna runt själva bokningen. 54% av de vårdrespondenter som uppger att de redan har den här typen av tjänster, säger att de är statiska i den meningen att exempelvis justeringar av besökstid inte reflekteras tillbaka till patienten. Då försvinner förstås en hel del av poängen med att använda systemet. PATIENTER: CHECKA IN DIG SJÄLV GENOM EN STRECKKOD, QR-KOD ELLER LÖSENORD 2% 2% 27% 51% VÅRDEN: OM NI HAR TJÄNSTEN MEDDELAS ÄNDRINGEN VIA EXEMPELVIS ELLER SMS? 18% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST JA 54% 46% NEJ Återigen visar det sig att i de få fall då vården faktiskt erbjuder självincheckning, att tjänsten inte är särskilt väl utvecklad. Det behövs handpåläggning från vårdpersonal i många fall vilket rimmar illa med visionen om att få bort väntrummen och väntrumspersonalen. VÅRDEN: OM TJÄNSTEN FINNS KAN PATIENTEN CHECKA IN UTAN ASSISTANS AV VÅRDPERSONAL? PATIENTRESAN INCHECKNING Bara 3% av vårdrespondenterna har tjänster där patienten själv kan checka in sig med streckkod, lösenord eller QR-kod (i smartphone). Det är anmärkningsvärt svagt då system för detta funnits på marknaden i åtskilliga år. Självklart finns det också ett direkt samband mellan vårdens system för bokning och systemen för incheckning. Om patienterna inte kan (eller vill) använda system för bokning, så får de knappast heller något verktyg för att checka in själva. VÅRDEN: PATIENTER KAN CHECKA IN SIG SJÄLVA GENOM STRECKKOD, QR-KOD ELLER LÖSENORD 2% 3% 13% 87% PATIENTRESAN - INSIKT Väldigt få av vårdrespondenterna uppger att de kan erbjuda sina patienter någon insikt i deras status i patientresan. Bara 2% uppger att de har sådana system på plats. JA NEJ 55% 23% 17% VÅRDEN: PATIENTER FÅR VID INCHECKNING EN INDIKATION OM HUR LÅNG TID BESÖKET SAMT EFTERFÖLJANDE MOMENT BERÄKNAS TA 3% 2% 21% 55% 19% Det visar sig som väntat att få patienter har checkat in sig själva när de kommit till ett planerat och bokat besök. En studie från Google från 2013 visar att 63% av alla svenskar då, 2013 har tillgång till en smartphone, vilket indikerar att det finns en bred teknisk mognad för självincheckning. Patienterna indikerar också tydligt att de vill ha den typen av tjänst 55% är positivt inställda till självincheckning. Det är därför inte konstigt att INGEN av de tillfrågade patienterna uppger att de fått sådan insikt. Hela 55% är dock positiva till att få det.

6 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 SID 6/8 PATIENTER: ATT VID INCHECKNING FÅ EN UPPSKATTNING OM HUR LÅNG TID BESÖKET BERÄKNAS TA 1% Denna fråga berör patienterna som ingen annan i undersökningen. Hela 61% uppger att de skulle bli mindre oroliga om de hade tillgång till en sådan tjänst. Särskilt kvinnor i åldrar mellan år säger att de skulle bli mindre oroliga om de fick mer information om sina sjuka anhöriga 69% i gruppen år och hela 72% i gruppen år. 16% 56% 17% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST PATIENTER: SKULLE DU BLI MER ELLER MINDRE OROLIG OM DU HAR TOTAL INSYN I DINA ANHÖRIGAS VÅRDPROCESS, FRÅN VÄNTRUMMET TILL UTCHECKNING 7% 7% MER OROLIG Vården har liksom i föregående fråga i stort sett inga system för att hålla patienters anhöriga uppdaterade om patientens status i patientresan. En ynka procent uppger att de erbjuder denna typ av tjänst. 25% 61% MINDRE OROLIG VARKEN MER ELLER MINDRE OROLIG VÅRDEN: PATIENTEN OCH DESS ANHÖRIGA FÅR I REALTID EN INDIKATION OM NÄR PATIENTEN BERÄKNAS VARA KLAR 55% 3%1% 21% 20% Patienterna har av förklarliga skäl inte heller kunnat ge sina anhöriga denna typ av information. De är dock påfallande positiva till den om den fanns. 54% vill gärna se system som ger möjlighet att signalera status i patientresan till anhöriga och vänner. PATIENTER: ATT DU OCH ANHÖRIGA I REALTID FÅR EN INDIKATION OM NÄR DU BEDÖMS VARA KLAR 3% Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett mycket stort gap mellan vad vården i dag leverera i fråga om patientresan och vad patienterna vill ha. Den här delen av vårdkedjan är bruten redan i första länken när det inte finns någon modern möjlighet att boka sitt besök online, så finns det små möjligheter att checka in sig själv och ännu mindre möjligheter att ge kontinuerlig och adekvat statusinformation till patienter och anhöriga. Många vårdinrättningar i Sverige arbetar idag med att införa system för bokning, exempelvis i stil med Mina vårdkontakter. Denna studie visar dock att den typen av system inte används av patienterna. Anledningen torde vara att patienterna inte känner att de har någon nytta av bokningssystemet i senare stadier av patientresan. Vad är poängen med att boka online om du sedan ändå måste stå i kö till en receptionist när du väl kommer till ditt bokade besök? Vad är poängen med att uppge din patientinformation när du checkar in om du ändå inte får någon interaktivitet under eller efter besöket? Vården tenderar att missa den större problembilden när den söker lösa de olika stegen i patientresan som separata projekt. I nästa stycke beskrivs vad detta synsätt får för konsekvenser i en vidare vårdkontext: om planering och resursutnyttjande. 20% 54% 23% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST

7 SID 7/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 DET INTERNA VÅRDARBETET SIFO har ställt ett antal frågor enbart till vårdrespondenterna och det är dessa som redovisa i detta avsnitt. De handlar om hur (eller om) vården använder information från patientresan för att effektivisera. Resultatet är nedslående och visar på en situation där väntrummen i många fall verkar vara helt manuellt hanterade. Bara var tionde respondent uppger att man har system på plats som ger vårdpersonalen information om vilka patienter som finns i väntrummet och vad man ska göra med dem. VÅRDEN: PERSONALEN KAN I FÖRVÄG FÅ REDA PÅ VILKA PATIENTER SOM ÄR I VÄNTRUMMET OCH VART DE SKA 6% 10% 49% 22% 13% I de få fall som sådana system finns på plats, så är bara 40% av dem integrerade med andra vårdsystem. VÅRDEN: OM SÅDAN TJÄNST FINNS ÄR DEN INTEGRERAD MED ANDRA SYSTEM PÅ ARBETSPLATSEN? 10% JA NEJ Det finns dock ett stort intresse från vårdens sida att införa den här typen av system, där information från patientresan alltså inte bara ger patienten mer kontroll och insikt i patientresan, utan också föder vården själv med information som ger möjlighet till effektivisering och resursoptimering. VÅRDENS ÖNSKEMÅL Att vården inte har processer och teknik på plats för att hantera patientresan innebär inte att de inte inser patienternas behov. Tvärtom. Det är påfallande hur starkt vården uttrycker att man vill ha bättre processer och system för såväl bokning, incheckning och insikt. Som redovisats tidigare uppger bara 4% av vårdrespondenterna att man har system på plats för bokning genom web eller smartphone. Men samtidigt säger hela 57% att man är positiva till att införa detta. Det är i linje med vad patienterna tycker 66% av dessa vill den här typen av system. Vi ser samma mönster i de andra stegen i patientresan. När 51% av patienterna är positiva till att checka in sig själva utan assistans, är hela 55% av vårdrespondenterna positiva. 56% av patienterna vill gärna ha en indikation om hur lång tid besöket beräknas ta, redan när de checkar in. 55% av vårdpersonalen vill kunna erbjuda samma sak. 54% av patienterna vill ha en signal till sig själva eller en anhörig om när vårdbesöket beräknas vara klart och 55% av vårdpersonalen är också positiva till ett sådant system. Detta är en positiv signal från en annars ganska dyster lägesbeskrivning om patientresans utformning i svensk vård. Vården har allvarliga problem att hantera patientresan på det sätt som patienterna vill ha den, men man är medveten om bristerna. Förhoppningsvis arbetar man för att göra något åt saken. 40% 50% Vidare har bara 3% av vårdrespondenterna system som gör att man får bättre beslutsunderlag för att kunna optimera bemanning och planera verksamheten. VÅRDEN: PERSONALEN ERHÅLLER DATA OCH ANALYS FRÅN VÄNTRUMMET FÖR ATT KUNNA EFFEKTIVISERA PERSONELLA RESURSER 9% 40% 3% 28% 20% SÅ GJORDES UNDERSÖKNINGEN SIFO har genomfört båda undersökningarna parallellt. De 300 vårdrespondenterna har intervjuats per telefon under senvinter/vår De är slumpmässigt utvalda och fördelas enligt nedan på olika yrkesgrupper: BEFATTNING PROCENT Sjuksköterska, avdelningssköterska 68 Klinikchef 5 Sjukhuschef 1 Annan befattning inom vården 16 Annan administrativ personal, receptionist 10 TOTALT patienter har samtidigt tillfrågats i en så kallad telefonbuss.

8 Qmatic Sverige Vretenvägen 13, 3 tr, Solna Tel:

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

E-Hälsa Digital mottagning och Webbtidbok

E-Hälsa Digital mottagning och Webbtidbok E-Hälsa Digital mottagning och Webbtidbok 2016-11-30 Bakgrund Efterfrågan bland patienter Hur vi på företaget kan arbeta för att bedriva effektivare vård. Då har med begreppen effektivitet och effektivare

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök SAMMANFATTNING PER är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (2015:14).

Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (2015:14). Nina Alander Riksförbundet för Barn, Unga och REMISSVAR Vuxna med utvecklingsstörning, FUB 2015-05-28 Socialdepartementet Remiss Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

N Ö J D K U N D C I T YA K U T E N

N Ö J D K U N D C I T YA K U T E N N Ö J D K U N D C I T YA K U T E N 0 A P R I L 0 M a r i e J e p p s s o n B A K G R U N D O C H S Y F T E CityAkuten genomför regelbundet kundundersökningar för att få reda på hur nöjda kunderna är med

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Positive care experiences are dependent on individual staff action Dawn Brooker Vad döljer sig bakom tidningsrubrikerna?

Läs mer

Kort sammanfattning av föreläsning. Digitalisering möjliggör nödvändig effektivisering. Snabbt växande befolkning

Kort sammanfattning av föreläsning. Digitalisering möjliggör nödvändig effektivisering. Snabbt växande befolkning Kort sammanfattning av föreläsning Roger Molin Analytiker Ekonomi och styrning Sveriges Kommuner och Landsting +46 72 546 15 16 Digitalisering möjliggör nödvändig effektivisering Snabbt växande befolkning

Läs mer

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015

Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin. Almedalen 30 juni 2015 Varierande väntan på vård Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin Almedalen 30 juni 2015 Vårdens tillgänglighet och väntetider är viktiga frågor Sjukvårdens legitimitet och förtroende Bristande

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013

Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013 EXAMENSARBETE 2013-05-23 Susanna Dagson Nordström Medicinsk Sekreterare, 400 yh-poäng Uteblivna besök Vårdcentralen Fröslunda År 2013 Stora torget 7 611 83 Nyköping Tfn 0155-24 87 85 info@campusnykoping.se

Läs mer

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Sverige är väl bemannat med läkare Antal läkare per tusen invånare

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Beredning Nord. Ledamöter

Beredning Nord. Ledamöter Beredning Nord Ledamöter Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården, utifrån följande teman E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

1177 Vårdguiden i framtiden

1177 Vårdguiden i framtiden 1177 Vårdguiden i framtiden Maria Ekendahl, programledare, Inera Program Nya 1177 Vårdguiden 2017-09-11 Maria Ekendahl maria.ekendahl@inera.se Programmets vision 1177 Vårdguiden, som redan är ett mycket

Läs mer

On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Deployment of Online Medical Records and ehealth Services Några korta fakta om

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

QR-koder inom detaljhandel

QR-koder inom detaljhandel QR-koder inom detaljhandel Under 2012-2013 var det mycket skriverier om QR-koder. Å ena sidan såg man massor av användningområden och värden, på hajp-nivå. Å andra sidan ansågs de vara fula, och de kritiserades

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Cancerpatienter*och*användningen*av* journal(via(nätet!!

Cancerpatienter*och*användningen*av* journal(via(nätet!! Cancerpatienter*och*användningen*av* journal(via(nätet Författare: HanifeRexhepi,HögskolanSkövde ÅsaCajander,UppsalaUniversitet Rose>MharieÅhlfeldt,HögskolanSkövde IstoHuvila,UppsalaUniversitet Skövdenovember2015

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för i Region Skåne Bilaga 2: splan för invånare och vårdprofession 2017 Bakgrund och vision Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är att bli

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Riktlinjer för patientinformation

Riktlinjer för patientinformation Riktlinjer för patientinformation Landstingets kansli Februari 2010 (version 1.1) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppsdefinition... 3 3. Anvisningar för patientinformation... 3 3.1 All patientinformation

Läs mer

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet Mars 2014 10 23 februari 2014 Medborgarpanel 8 Tillgång till din patientjournal på internet Inledning Hösten 2011 startade Landstinget Kronoberg en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller

Läs mer

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Lokala nämnders uppdrag från Regionstyrelsen Lokala nämnder

Läs mer

etjänster inom hälsa, vård och omsorg Redovisning av enkätresultat

etjänster inom hälsa, vård och omsorg Redovisning av enkätresultat etjänster inom hälsa, vård och omsorg Redovisning av enkätresultat Översikt 3 av 4 svenskar är emogna Kvinnor 25-45 leder ehälsoutvecklingen Förtroendet för läkaren är intakt, men andra informationskällor

Läs mer

Seminarium Riktade hälsosamtal/ hälsoundersökningar. Digitaliseringsprocess

Seminarium Riktade hälsosamtal/ hälsoundersökningar. Digitaliseringsprocess Seminarium Riktade hälsosamtal/ hälsoundersökningar Digitaliseringsprocess Digitala situationer En enhet med formfaktor som en platta skulle förmodligen verka minst påträngande under samtalet. Hem enhet

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående?

Hur vill man bli bemött inom vården som närstående? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Anette Åstrand Raij, Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Bra Liv nära. Bra Liv nära

Bra Liv nära. Bra Liv nära Regionens alternativ för digitala vårdbesök på nätet via koncernen Bra Liv Europas första (och största) skattefinansierade digitala vårdapp Bra Livs 31 vårdcentraler äger gemensamt den 32:a vårdcentralen

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Att patientanpassa en vårdcentral

Att patientanpassa en vårdcentral Att patientanpassa en vårdcentral Text: Marie Hanås, tjänstedesigner och varumärkesutvecklare Moa Carlsson, arkitekt och civilingenjör Patrik Olsson, ekonom och beteendevetare Patienter ställer allt högre

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till "Väntetider i vården".

Mätning av läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral för rapportering till Väntetider i vården. INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING En överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på en förbättrad tillgänglighet trädde i kraft 2005.

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Vårdguidens e-tjänster,

Vårdguidens e-tjänster, tjänster, Ett projekt för att öka kännedomen om dessa tjänster Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Kristina Danielsson Kirurgmottagningen SU/Östra DEFINE Jag har upplevt

Läs mer

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka. Tarmcancerrapporten 2010 Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tarmcancerrapporten 2010 1 Om undersökningen Ämne: Tarmcancerrapporten 2010 Projektnummer: 1520612 Uppdragsgivare: Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Tid för fältarbete:

Läs mer

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera

Nationella e-hälsotjänster. Sofie Zetterström, vice vd Inera Nationella e-hälsotjänster Sofie Zetterström, vice vd Inera Kort om Inera Inera är ett aktiebolag som ägts av de 21 landstingen och regionerna sedan 1999 Den 16 mars blev SKL huvudägare Landsting och regioner

Läs mer

Diabetes typ-2 patienter - June 2008

Diabetes typ-2 patienter - June 2008 Diabetes typ- patienter - June 008 1 Bara en släng av socker? En undersökning från Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Malmö, september 008 Diabetes typ- patienter - June 008 Bakgrund Personer

Läs mer

Varför väljer vissa cancerpatienter att läsa sin journal via nätet? Hanife Rexhepi Doktorand, Högskolan i Skövde

Varför väljer vissa cancerpatienter att läsa sin journal via nätet? Hanife Rexhepi Doktorand, Högskolan i Skövde Varför väljer vissa cancerpatienter att läsa sin journal via nätet? Hanife Rexhepi Doktorand, Högskolan i Skövde Oro och Rädsla Allvarligt sjuka patienters tillgång Intervjustudien 15 + 15 patienter Etikprövad

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

I ett sammanhang. Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom. Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa

I ett sammanhang. Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom. Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa I ett sammanhang Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom Psykisk hälsa Psykisk ohälsa 1 Ingen hälsa utan psykiska hälsa (World Federation on Mental Health) För den enskilde är psykisk hälsa

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Den sjuka vården. Ekerlids Förlag, juni 2003. Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig.

Den sjuka vården. Ekerlids Förlag, juni 2003. Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig. Den sjuka vården Ekerlids Förlag, juni 2003 Författare: Redaktör: Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig OH-bilder finns på www.renstig.com Mail: monica@renstig.com

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer