PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015"

Transkript

1 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE VÅRDPROFFS OCH 1000 PATIENTERS SYN PÅ BOKNING, INTERAKTION OCH INSIKT Vården asfalterar kostigar när man installerar bokningssystem utan att tänka på hur patientens resa genom vården ser ut. Landstingens satsningar på digitala bokningssystem har kostat massor av pengar men används bara av 3% av patienterna. Det visar en stor Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Qmatic. Undersökningen visar att vården är medveten om problemet och att det finns en samsyn mellan vård och patienter på hur följande problem bör lösas: Bokning Incheckning Interaktivitet Informationsdelning Vården vill också skapa insikter av alla dessa steg, insikter som kan underlätta planering och leda till bättre utnyttjande av resurser. Läs en sammanfattning av studien här och gå till nedanstående hemsida för mer information.

2 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 SID 2/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 VÅRDENS OCH PATIENTERNAS SYN PÅ SJÄLVSERVICE, TRANSPARENS OCH INTERAKTION OM RAPPORTEN Qmatic har bett SIFO undersöka vårdens respektive patienters syn på hur patienter tas om hand när de bokar tid, besöker sjukhus/vårdcentral och undergår behandling inklusive efterföljande steg exempelvis provtagning. Undersökningarna har gjorts på två olika sätt. 300 professionella inom vården har intervjuats. Samtidigt har 1000 patienter intervjuats i en så kallad telefonbuss. Frågorna till respektive grupp överensstämmer och gör det möjligt att spegla vårdens respektive patienternas syn på samma fråga. Undersökningarna genomfördes under senvinter/vår RAPPORTEN I KORTHET Vården har i stort sett inga fungerande, interaktiva och moderna system för bokning, incheckning och insikt i patientresan. Det kontrasterar starkt mot vad patienterna efterfrågar. Dock är vården och patienterna i stort sett överens om att patientupplevelsen skulle bli avsevärt mycket bättre om vården var modernare organiserad i alla de viktiga steg som en patient måste ta sig igenom innan och under tiden han eller hon träffar en läkare eller annan vårdanställd. Vården ser också möjligheter att med bättre processer och stöd för dessa steg effektivisera det interna vårdarbetet, exempelvis genom input till personalplanering och genom att ge olika yrkesgrupper mer information om i vilken fas av vårdprocessen varje patient befinner sig i. Det är dock anmärkningsvärt att se hur dåligt rustad vården för närvarande är att bättre ta hand om dessa steg. En överväldigande majoritet av respondenterna (90-98%) har inte processer och systemstöd på plats för att utveckla en bättre och mer informerad och transparent patientresa. Överlag är patienterna mycket missnöjda med hur patientresan är organiserad idag. Särskilt bristen på transparens om var man är i vårdprocessen upplevs som djupt obehaglig, rent av ångestfylld. Patienterna är också frustrerade över att man oftast måste boka tid genom telefon och inte med lättanvända bokningssystem online. Många landsting har ju satsat stort på tjänster av detta slag, exempelvis Mina Vårdkontakter i Stockholms Läns Landsting, men uppenbarligen har information om detta inte nått patienterna eller också upplevs systemen som för svåranvända. Bara 3% av de 1000 patienter som tillfrågats har använt tjänster av detta slag. INLEDNING Vården står inför ett antal stora utmaningar. En allt äldre befolkning ställer stora krav på en vård som redan idag är underdimensionerad i många delar av landet. Samtidigt finns inget tydligt medborgarintresse av att tillföra mer resurser till vården, genom skattemedel. En rad olika idéer håller på att utredas eller implementeras för att söka bot för en del av de problem som vården upplever idag, i synnerhet inom det fält som populärt kallas för EHälsa. Utvecklingen av EHälsa drivs av ett antal stora branscher ITindustrin, telebolagen, läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin för att nämna några och är oftast inriktad på två delvis olika problemområden: Automatisering eller outsourcing av enklare processer till patienten, som därmed avlastar vården. Bättre strukturerad information och analys som ökar och sprider kunskap inom vården och mellan vården och patienten. Det som utreds i denna rapport gränsar till båda dessa problemområden men fokuserar på det självklara faktum att oavsett hur mycket IT-innehåll vi inkorporerar i vården, så måste patienter ändå till syvende och sist fysiskt interagera med vården. Man måste gå till doktorn. I denna rapport studeras tre olika områden i denna patientresa : Hur vården är organiserad idag. Vad vården tycker om detta samt om hur den skulle kunna organiseras bättre. Hur patienterna upplever sin patientresa idag. Man skulle kunna säga att utvecklingen av smartphones drivit många branscher till stora förändringar, så även vården. När Apple nyligen lanserade sina iphone 6 och 6+, så handlade den enda nya appen som följde med telefonerna om Hälsa. Den gör i sig själv inte mycket mer än samlar in information om hur telefonens ägare rör sig varje dag hur många steg man går, hur många våningar man klättrar uppför (om man inte åker hiss förstås). Men den är tänkt att fungera som ett nav för annan information. Det finns åtskilliga system på marknaden för analys av blodsocker som patienten själv kan ta och analysera i enkla applikationer. Apples hälsoapp kan integreras med sådana system och fungera som en plattform för provtagning och analys, där patienten kan följa sin sjukdom på ett enkelt sätt och också därmed hantera den bättre. Detta gäller för många kroniska sjukdomar, exempelvis astma och hjärt/kärlsjukdomar. Smartphonens unika inriktning på användarens information gör den som vi sett till ett oerhört praktiskt verktyg för en mängd olika funktioner man kan idag jämföra, handla och betala för produkter och tjänster med sin smartphone. Man kan också interagera med sina favoritleverantörer med teknik som exempelvis Beacons går det att ge sig till känna när man går in i en butik där man vill vara igenkänd, vilket butiken i fråga då kan använda för att ge mer skräddarsydd

3 SID 3/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 service exempelvis genom att se till att en expedit med rätt kunskaper erbjuder hjälp. Konsumenter har vant sig vid att alltid kunna få hjälp genom sin smartphone i alla olika processer och skeenden, från att hitta rätt till att välja produkter och tjänster. Det gör att man i rollen som patienter ställer sig frågande till hur väl vården är organiserad i detta avseende. DEN IDEALA PATIENTRESAN En smartphone, ibland också med assistans av hemsidor och mejl, är en interaktiv apparat med rika möjligheter att göra patientresan bättre. Idealt skulle man som patient vilja ha följande patientresa: BOKNING Patienten bokar genom smartphone eller hemsida. Tiden bekräftas exempelvis genom mejl, lösenord eller QR-kod. INCHECKNING Innan patienten ens åker till sjukhuset eller vårdcentralen får han eller hon ett meddelande om den bokade tiden fortfarande gäller eller om det är risk för förseningar. Om besöket måste ställas in så meddelas detta också och processen att hitta en ny tid inleds. När patienten väl kommer till sjukhuset eller vårdcentralen checkar han eller hon in med mejl, lösenord eller QR-kod (eller andra metoder, som fingeravtryck). Omedelbart får patienten respons om besöket måste senareläggas och i så fall hur lång tid. Om tiden medger detta så erbjuds patienten vägvisning till kiosk, café eller liknande med avståndet angivet i antal minuters promenad. Några minuter innan läkaren eller sköterskan är klar att ta emot besökaren så kallas vederbörande genom ett SMS. När patienten checkat in så händer samtidigt en rad olika saker bakom kulisserna. Vårdpersonal liksom administratörer får i realtid insyn i situationen i väntrummet och kan styra om resurser efter behov. Kommunikation med patienterna sker kontinuerligt, exempelvis med SMS. Information om senare potentiella faser i vårdkedjan, som besök på provtagningslaboratorium och apotek, kan förberedas. Samtidigt uppskattas (grovt) den tid som patientens besök bör ta. INSIKT När patienten är inne hos sköterska eller läkare kan informationen om patienten och patientens plats i vårdkedjan uppdateras i realtid. Patientens anhöriga kan exempelvis få en uppdatering via SMS om besöket drar ut på tiden, och/ eller om fler steg i vårdkedjan kommer att krävas i direkt anslutning till besöket. Om så är fallet kan patienten då också i realtid bokas in i första lediga tid hos exempelvis provtagning eller lokalt apotek. I det fall då besök av olika skäl måste bokas vid annan tidpunkt exempelvis om patienten måste fasta innan provtagning kan detta tas om hand med omedelbar effekt och även i samråd med eventuella anhöriga och andra vårdinstanser, om patienten själv har svårt att fatta beslut om detta exempelvis barn eller äldre patienter med demenssjukdomar. Den information som kommer ur dessa interaktioner kan sedan ge input till andra delar av vården, exempelvis koordinering av sjuktransporter, underlag till analys om vårdkedjans typiska utseende för patienter med vissa symptom i olika demografier. Vi ser alltså konkret hur även det fysiska patientbesöket kan ge värdefull input till de två huvudsakliga områdena som EHälsa utgörs av. Flera oberoende studier tar upp problemet att patienter inte känner sig sedda i olika stationer i vårdkedjan. I en studie av Vårdanalys i november 2014, där svensk vård jämförs med tio andra länder, får den svenska vården stark kritik av patienterna i den här frågan. De svenska patienternas tillgång till information är låg i jämförelse med andra länder. Sverige hamnar exempelvis klart sist av alla 11 länder i undersökningen, i frågan om patienten upplever att de får tillräcklig information när de skrivs ut från en sjukhusvistelse. Bara 53%, cirka hälften av informanterna, svarade ja på frågan om de fått tillräcklig information. Det kan jämföras med patienterna i USA, där 89% svarade ja på samma fråga. Sverige är också klart sist i frågan om hur mycket tid patienten upplever att man får i mötet med vårdpersonalen. En del av denna problematik kan förbättras med tydligare och bättre processer för bokning, incheckning och insikt. Det möjliggör mer tid till patienten. PATIENTENS KÄNSLOR OCH DESS KONSEKVENSER När en patient väntar upplever man känslor som stress, frustration och oro på grund av faktorer som oklara hälsoproblem, dröjande provsvar eller lång väntan på att få träffa vårdpersonal. Som ett resultat av detta är patienter ofta missnöjda med sin vårdgivare, enligt flera stora forskningsrapporter, bland dem från Köln International School of Design (2011) av professor Birgit Mager. Enligt Magers rapport anser patienterna att en kort väntetid är den klart viktigaste faktorn för att helhetskänslan av besöket ska bli så positiv som möjligt. Men den negativa effekt som långa väntetider skapar är något som sjukvården i dag inte satsar rätt typ av resurser på. Ideala processer för patientresan skiljer sig inte mycket från kundresan när man går in i en affär eller bank. Processen ska utgå från dig som patient och inte från vården. Den ska ge dig maximal information om var du är i din vårdresa och den ska i realtid signalera alla eventuella ändringar och avvikelser, så att du också kan dela denna information med din familj och andra parter. Målet måste vara att få ned den fysiska väntetiden till noll att patienten kommer direkt in till läkaren eller sköterskan och sedan i realtid får uppdaterad information om eventuella andra steg i vårdkedjan.

4 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 SID 4/8 VÅRDPERSONALENS ARBETSMILJÖ OCH ARBETSSITUATION För patienten är detta självfallet oerhört efterfrågat, vilket också denna rapport visar. Men det finns även en rad andra fördelar med att implementera processer för bokning, incheckning och insikt. Dels kan man planera vården bättre. Dels kan det idealt också bidra till att hålla smittbärande patienter borta från andra patienter i väntrum vilket kan minska spridning av olika sjukdomar. Ett fullt väntrum skapar också lätt aggression, speciellt på akutmottagningar där det kan vara svårt att ge patienter en relevant uppdatering av väntetider. Kan man lösa detta, eller åtminstone öka precisionen i hur man processar akutpatienter, kan man inte bara minska ångesten hos patienter. Man kan också minska risken att vårdpersonal utsätts för kränkningar och rent av våld. I en studie som 2012 gjordes i Storbritannien på NHS (National Health Services) av undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av Qmatic visas att ett av de största problemen i en vårdmiljö som inte har en bra process för patientresan, är att personalen hotas av frustrerade patienter. Det är inte ovanligt att patienter blir så frustrerade av långa kötider och brist på information att man handgripligen misshandlar personalen. Liknande situationer har rapporterats från flera håll i Sverige, bland annat inom akutsjukvården i Södertälje, Malmö och Stockholm. Men studien av NHS visar också att det att det går att göra relativt enkla förbättringar utan att behöva förändra vården och dess strukturer i grunden. överbelagda vård ligger många patienter redan i korridorer i väntan på behandling eller provtagning. Större golvyta och därmed fler vårdplatser är starkt efterfrågat av i stort sett alla delar av vården. PATIENTRESAN BOKNING I frågan om patienter kan boka, ändra och avboka vårdbesök online via web eller smartphone säger 4% av respondenterna inom vården att man har den typen av tjänster. Man syftar antagligen på tjänster typ Mina vårdkontakter, där patienter kan boka besök genom att identifiera sig genom exempelvis bank-id. Vad som är litet anmärkningsvärt är att inte fler inom vården svarar att man har den typen av tjänster. Mina vårdkontakter inom Stockholms Läns Landsting, Sveriges största, kan ju användas av alla invånare som har ett giltigt inloggnings-id. Vården upplever alltså inte att dessa system används av patienterna. Och uppenbarligen är det en riktig iakttagelse. Bara 3% av de 1000 patienter som tillfrågats uppger nämligen att de redan använt en sådan tjänst. Detta ska jämföras med faktum att hela 66% av de tillfrågade patienterna uppger att de är positiva till sådana tjänster. VÅRDEN: PATIENTER KAN BOKA, ÄNDRA OCH AVBOKA BESÖK ONLINE VIA WEB ELLER SMARTPHONE 2% 4% FRAMTIDENS VÅRDBEHOV 20% Flera studier och analyser visar att vårt behov av vårdresurser kommer att öka. Det är inte bara det demografiska faktum att vi får en allt äldre multisjuk befolkning, som tas upp i inledningen till denna rapport. Flera studier visar också en ökning av patienttillströmning till akutsjukvården (akutbesöken ökar med 6% per år, men befolkningen ökar bara med 2% per år) och då främst från den yngre delen av befolkningen (Dagens Nyheter ). Ungdomar förväntar sig omedelbar akutvård även för bagatellartade åkommor som vårdcentraler kan hantera. Detta sätter stor press på akutvården som helt enkelt inte är dimensionerad och budgeterad att ta hand om så många triviala fall. Den planerade vården stressas alltså mest av en stadigt äldre befolkning medan akutsjukvården belastas allt mer av yngre och otåliga patienter som inte vill boka ett besök i förväg hos vårdcentralen. 57% 17% Beträffande patienternas intresse så finns det ett starkt samband med ålder och till viss del också kön. De som är minst intresserade av att boka, ändra och avboka online är äldre kvinnor, från 65 år och uppåt. Den åldersgrupp som är mest intresserad är den från år. PATIENTER: BOKA, ÄNDRA OCH AVBOKA LÄKARBESÖK ONLINE VIA WEB ELLER SMARTPHONE Båda dessa situationer kan hanteras med en bättre strategi för patientresan. Den yngre generationen skulle kunna styras bort från akutvården mot vårdcentralen om det fanns lättanvända verktyg för tidsbokning tillgängliga för plattformar som ungdomar använder, som Facebook eller SmartPhone-appar. Hantering av äldre patienter i planerad vård kan också effektiviseras avsevärt, med den positiva sidoeffekten att patienternas anhöriga kan hållas mer uppdaterad av sin släktings status i patientresan. 3% 1% 66% 18% 12% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST Vidare är väntrum i sig ett slöseri med värdefull golvyta som idealt skulle kunna användas av vården. I dagens

5 SID 5/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 Man kan tänka sig att det svaga användandet av befintliga bokningssystem beror på att de dels inte är särskilt intuitiva att använda och dels att de är slutna runt själva bokningen. 54% av de vårdrespondenter som uppger att de redan har den här typen av tjänster, säger att de är statiska i den meningen att exempelvis justeringar av besökstid inte reflekteras tillbaka till patienten. Då försvinner förstås en hel del av poängen med att använda systemet. PATIENTER: CHECKA IN DIG SJÄLV GENOM EN STRECKKOD, QR-KOD ELLER LÖSENORD 2% 2% 27% 51% VÅRDEN: OM NI HAR TJÄNSTEN MEDDELAS ÄNDRINGEN VIA EXEMPELVIS ELLER SMS? 18% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST JA 54% 46% NEJ Återigen visar det sig att i de få fall då vården faktiskt erbjuder självincheckning, att tjänsten inte är särskilt väl utvecklad. Det behövs handpåläggning från vårdpersonal i många fall vilket rimmar illa med visionen om att få bort väntrummen och väntrumspersonalen. VÅRDEN: OM TJÄNSTEN FINNS KAN PATIENTEN CHECKA IN UTAN ASSISTANS AV VÅRDPERSONAL? PATIENTRESAN INCHECKNING Bara 3% av vårdrespondenterna har tjänster där patienten själv kan checka in sig med streckkod, lösenord eller QR-kod (i smartphone). Det är anmärkningsvärt svagt då system för detta funnits på marknaden i åtskilliga år. Självklart finns det också ett direkt samband mellan vårdens system för bokning och systemen för incheckning. Om patienterna inte kan (eller vill) använda system för bokning, så får de knappast heller något verktyg för att checka in själva. VÅRDEN: PATIENTER KAN CHECKA IN SIG SJÄLVA GENOM STRECKKOD, QR-KOD ELLER LÖSENORD 2% 3% 13% 87% PATIENTRESAN - INSIKT Väldigt få av vårdrespondenterna uppger att de kan erbjuda sina patienter någon insikt i deras status i patientresan. Bara 2% uppger att de har sådana system på plats. JA NEJ 55% 23% 17% VÅRDEN: PATIENTER FÅR VID INCHECKNING EN INDIKATION OM HUR LÅNG TID BESÖKET SAMT EFTERFÖLJANDE MOMENT BERÄKNAS TA 3% 2% 21% 55% 19% Det visar sig som väntat att få patienter har checkat in sig själva när de kommit till ett planerat och bokat besök. En studie från Google från 2013 visar att 63% av alla svenskar då, 2013 har tillgång till en smartphone, vilket indikerar att det finns en bred teknisk mognad för självincheckning. Patienterna indikerar också tydligt att de vill ha den typen av tjänst 55% är positivt inställda till självincheckning. Det är därför inte konstigt att INGEN av de tillfrågade patienterna uppger att de fått sådan insikt. Hela 55% är dock positiva till att få det.

6 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 SID 6/8 PATIENTER: ATT VID INCHECKNING FÅ EN UPPSKATTNING OM HUR LÅNG TID BESÖKET BERÄKNAS TA 1% Denna fråga berör patienterna som ingen annan i undersökningen. Hela 61% uppger att de skulle bli mindre oroliga om de hade tillgång till en sådan tjänst. Särskilt kvinnor i åldrar mellan år säger att de skulle bli mindre oroliga om de fick mer information om sina sjuka anhöriga 69% i gruppen år och hela 72% i gruppen år. 16% 56% 17% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST PATIENTER: SKULLE DU BLI MER ELLER MINDRE OROLIG OM DU HAR TOTAL INSYN I DINA ANHÖRIGAS VÅRDPROCESS, FRÅN VÄNTRUMMET TILL UTCHECKNING 7% 7% MER OROLIG Vården har liksom i föregående fråga i stort sett inga system för att hålla patienters anhöriga uppdaterade om patientens status i patientresan. En ynka procent uppger att de erbjuder denna typ av tjänst. 25% 61% MINDRE OROLIG VARKEN MER ELLER MINDRE OROLIG VÅRDEN: PATIENTEN OCH DESS ANHÖRIGA FÅR I REALTID EN INDIKATION OM NÄR PATIENTEN BERÄKNAS VARA KLAR 55% 3%1% 21% 20% Patienterna har av förklarliga skäl inte heller kunnat ge sina anhöriga denna typ av information. De är dock påfallande positiva till den om den fanns. 54% vill gärna se system som ger möjlighet att signalera status i patientresan till anhöriga och vänner. PATIENTER: ATT DU OCH ANHÖRIGA I REALTID FÅR EN INDIKATION OM NÄR DU BEDÖMS VARA KLAR 3% Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett mycket stort gap mellan vad vården i dag leverera i fråga om patientresan och vad patienterna vill ha. Den här delen av vårdkedjan är bruten redan i första länken när det inte finns någon modern möjlighet att boka sitt besök online, så finns det små möjligheter att checka in sig själv och ännu mindre möjligheter att ge kontinuerlig och adekvat statusinformation till patienter och anhöriga. Många vårdinrättningar i Sverige arbetar idag med att införa system för bokning, exempelvis i stil med Mina vårdkontakter. Denna studie visar dock att den typen av system inte används av patienterna. Anledningen torde vara att patienterna inte känner att de har någon nytta av bokningssystemet i senare stadier av patientresan. Vad är poängen med att boka online om du sedan ändå måste stå i kö till en receptionist när du väl kommer till ditt bokade besök? Vad är poängen med att uppge din patientinformation när du checkar in om du ändå inte får någon interaktivitet under eller efter besöket? Vården tenderar att missa den större problembilden när den söker lösa de olika stegen i patientresan som separata projekt. I nästa stycke beskrivs vad detta synsätt får för konsekvenser i en vidare vårdkontext: om planering och resursutnyttjande. 20% 54% 23% ANVÄNT SÅDAN TJÄNST

7 SID 7/8 PATIENTUPPLEVELSE I SVERIGE 2015 DET INTERNA VÅRDARBETET SIFO har ställt ett antal frågor enbart till vårdrespondenterna och det är dessa som redovisa i detta avsnitt. De handlar om hur (eller om) vården använder information från patientresan för att effektivisera. Resultatet är nedslående och visar på en situation där väntrummen i många fall verkar vara helt manuellt hanterade. Bara var tionde respondent uppger att man har system på plats som ger vårdpersonalen information om vilka patienter som finns i väntrummet och vad man ska göra med dem. VÅRDEN: PERSONALEN KAN I FÖRVÄG FÅ REDA PÅ VILKA PATIENTER SOM ÄR I VÄNTRUMMET OCH VART DE SKA 6% 10% 49% 22% 13% I de få fall som sådana system finns på plats, så är bara 40% av dem integrerade med andra vårdsystem. VÅRDEN: OM SÅDAN TJÄNST FINNS ÄR DEN INTEGRERAD MED ANDRA SYSTEM PÅ ARBETSPLATSEN? 10% JA NEJ Det finns dock ett stort intresse från vårdens sida att införa den här typen av system, där information från patientresan alltså inte bara ger patienten mer kontroll och insikt i patientresan, utan också föder vården själv med information som ger möjlighet till effektivisering och resursoptimering. VÅRDENS ÖNSKEMÅL Att vården inte har processer och teknik på plats för att hantera patientresan innebär inte att de inte inser patienternas behov. Tvärtom. Det är påfallande hur starkt vården uttrycker att man vill ha bättre processer och system för såväl bokning, incheckning och insikt. Som redovisats tidigare uppger bara 4% av vårdrespondenterna att man har system på plats för bokning genom web eller smartphone. Men samtidigt säger hela 57% att man är positiva till att införa detta. Det är i linje med vad patienterna tycker 66% av dessa vill den här typen av system. Vi ser samma mönster i de andra stegen i patientresan. När 51% av patienterna är positiva till att checka in sig själva utan assistans, är hela 55% av vårdrespondenterna positiva. 56% av patienterna vill gärna ha en indikation om hur lång tid besöket beräknas ta, redan när de checkar in. 55% av vårdpersonalen vill kunna erbjuda samma sak. 54% av patienterna vill ha en signal till sig själva eller en anhörig om när vårdbesöket beräknas vara klart och 55% av vårdpersonalen är också positiva till ett sådant system. Detta är en positiv signal från en annars ganska dyster lägesbeskrivning om patientresans utformning i svensk vård. Vården har allvarliga problem att hantera patientresan på det sätt som patienterna vill ha den, men man är medveten om bristerna. Förhoppningsvis arbetar man för att göra något åt saken. 40% 50% Vidare har bara 3% av vårdrespondenterna system som gör att man får bättre beslutsunderlag för att kunna optimera bemanning och planera verksamheten. VÅRDEN: PERSONALEN ERHÅLLER DATA OCH ANALYS FRÅN VÄNTRUMMET FÖR ATT KUNNA EFFEKTIVISERA PERSONELLA RESURSER 9% 40% 3% 28% 20% SÅ GJORDES UNDERSÖKNINGEN SIFO har genomfört båda undersökningarna parallellt. De 300 vårdrespondenterna har intervjuats per telefon under senvinter/vår De är slumpmässigt utvalda och fördelas enligt nedan på olika yrkesgrupper: BEFATTNING PROCENT Sjuksköterska, avdelningssköterska 68 Klinikchef 5 Sjukhuschef 1 Annan befattning inom vården 16 Annan administrativ personal, receptionist 10 TOTALT patienter har samtidigt tillfrågats i en så kallad telefonbuss.

8 Qmatic Sverige Vretenvägen 13, 3 tr, Solna Tel:

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Att patientanpassa en vårdcentral

Att patientanpassa en vårdcentral Att patientanpassa en vårdcentral Text: Marie Hanås, tjänstedesigner och varumärkesutvecklare Moa Carlsson, arkitekt och civilingenjör Patrik Olsson, ekonom och beteendevetare Patienter ställer allt högre

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved.

Långtidsprognos Tjänster i Molnet. Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar. Siemens AG 2013. All rights reserved. Långtidsprognos Tjänster i Molnet Utblickar bortom nuvarande etablerade lösningar Siemens AG 2013. All rights reserved. Headline and single large image Nils Sjöholm Siemens Healthcare Business Manager

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde

On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor. Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Deployment of Online Medical Records and ehealth Services Några korta fakta om

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen

Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Patientnämndernas rapportering till Socialstyrelsen Enligt regleringsbrevet 2001 skall Socialstyrelsen utifrån patientnämndernas årliga verksamhetsredogörelse redovisa effekterna av de förändringar rörande

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Scandinavian Health Solutions AB 2012. Livakten - Förebyggande hälsovård för alla

Scandinavian Health Solutions AB 2012. Livakten - Förebyggande hälsovård för alla Livakten - Förebyggande hälsovård för alla 1 Agenda Om oss Bakgrunden till Livakten programmet Vad är Livakten? Innehåll Exempel Referenser Livakten för vårdgivare? Varför? Hur? Fler erbjudanden från SHS

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler Torbjörn Sjöström VD Novus Group 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om Novus - den nya generationens undersökningsföretag...

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer

Rapport 2011-03-16. Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare

Rapport 2011-03-16. Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare Rapport 2011-03-16 Med kommentarer av Berit Båryd produktutvecklare 1 Introduktion Den här rapporten beskriver en behovsutvärdering utförd på en produkt som idag finns att köpa och som går under namnet

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med?

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Rapport från seminarium Visby 29 juni 2015 Seminarium: Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? Restaurang Vinäger, Visby 29 juni 2015 En vacker sommareftermiddag

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Välkomna! FOKUS-kväll Säkerhetsaspekter kring patientens journal på nätet

Välkomna! FOKUS-kväll Säkerhetsaspekter kring patientens journal på nätet Välkomna! FOKUS-kväll Säkerhetsaspekter kring patientens journal på nätet AGENDA Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga 17.00 Mingel och välkommen 17.10 Preliminära forskningsresultat kring Min

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Sammanfattning av presentationen Morgondagens hälsokonsumtion, informationsunderlag och kommunikationsmöjligheter 12 dec 2008.

Sammanfattning av presentationen Morgondagens hälsokonsumtion, informationsunderlag och kommunikationsmöjligheter 12 dec 2008. Sammanfattning av presentationen Morgondagens hälsokonsumtion, informationsunderlag och kommunikationsmöjligheter 12 dec 2008 Mats Olsson Framtidsstrateg Director Health & Healthcare mats.olsson@kairosfuture.com

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer