Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) [TRVversionNY] Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Ärendenummer NY] [Projektnummer NY] Dokumenttitel Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp Datum för mötet: Onsdag Tid för mötet: Lokal för mötet: Trafikverket region Stockholm, Solna Strandv. 98 Rum 3208 Sammankallat av: Staffan Eriksson, nationell färjesamordnare på Trafikverket. Syfte med mötet: Genomgång och informationsutbyte om Trafikverkets allmänna leder. Typ av möte: Återkommande uppföljning Mötesdeltagare: Thorbjörn Lindberg/SRF Färjegrupp Lena M. Kjellman /SRF Färjegrupp Bengt Ottosson/SRF Färjegrupp Jan-Evert Jäderlund/SRF Färjegrupp Staffan Eriksson/Trafikverket 1. Presentation av deltagarna. Deltagarna presenterade sig för varandra. 2. Statistik från 2013 för de allmänna färjelederna. Staffan Eriksson presenterade statistik och ekonomi från Bilderna bifogas till minnesanteckningarna. 3. Sjuktransport med egen bil, vem kontaktas; färjan eller 112. Vid akuta händelser ska alltid 112 användas. Oavsett om transport sker med egen bil eller ambulans. Färjorna är numer utrustade med RAKEL 1 som ambulans, SOS, polis etc. använder. 1 RAKEL (akronym för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett mobilsystem för säkerhetsorganisationerna och Räddningstjänsten i Sverige, främst polis, militärpolis, räddningstjänst, ambulansverksamhet, SOS-alarmering (RAPS) och kommunal/statlig krisberedskap.

2 DAGORDNING 2 (6) 4. SMS-info för landet. SMS tjänst för störningar är införd i hela landet. Den information som kommer på SMS tjänsten är de störningar som besättningarna rapporterat in till Trafikcentralen. Från Vinön ställde man frågan om det fungerade. Efter mötet har vi gjort ett test för Vinöleden och det fungerade. I skrivande stund är det 44 personer som abonnerar på SMS information för Vinöleden. 5. Bokningssystem på vissa leder. Ett bokningssystem torde vara jämförbart med ett förturssystem och då ska ansökan göras hos Transportstyrelsen. Idag är det bara Holmöleden (av de leder där Trafikverket är huvudman) som har ett bokningssystem. Ur juridisk synvinkel fungerar det för att Holmöleden egentligen inte är allmän väg. Leden drivs dock av Trafikverket på uppdrag av staten, senaste beslutet i frågan togs av regeringen Så här står det i lagtexten angående förtur. SFS 2011:178 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); 7 Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning har 1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid Kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär, 3. fordon i linjetrafik, 4. fordon i taxitrafik, 5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst, 6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, samt 7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl. TSFS 2013:33 Transportstyrelsens föreskrifter om förtur till överfart med färja; 2 Förare av fordon med last av sådan beskaffenhet att uppställning i fordonskö är olämplig av sanitära eller andra miljömässiga skäl, har rätt till förtur. Gods som sägs i 5 lagen (2006:263) om transport av farligt gods kan vara sådan last att uppställning i fordonskö är olämplig av sanitära eller andra miljömässiga skäl. Idag finns två allmänna färjeleder som har förturssystem, Vinöleden och Fårösundsleden. Förtur beslutas (som framgår av lagtext ovan) av Transportstyrelsen. 6. Uppgradering av vissa färjelägen. Holmön För terminalområdet och anslutande område med parkeringar på Norrfjärdssidan har Trafikverket gjort en åtgärdsvalsstudie. Något beslut om fortsättning har dock inte tagits. Studien kommer att följas upp under hösten.

3 DAGORDNING 3 (6) Lyrleden Synpunkter har kommit på att det är trångt i Terminalområdet och man anser att det behöver sprängas. Vägen är trång vilket leder till att trafiken stoppar upp. Man önskar också parkeringar förunderlätta samåkning. För att få till en förändring i infrastrukturen (terminalområden, parkeringar etc.) krävs först att man gör en åtgärdsvalsstudie. De förslag som framställs av SRF Färjegruppen kommer Staffan Eriksson att vidarebefordra till respektive samhällsplanerare. För att underlätta denna denna vidarebefordran är det önskvärt att problembeskrivningen är så tydlig som möjligt. Så här står det att läsa om åtgärdsvalsstudier: Initiativ till en åtgärdsvalsstudie kan tas av en eller flera aktörer, exempelvis den regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionalt planeringsorgan, länsplaneupprättare, Trafikverket, kommun eller näringslivet. Åtgärdsvalsstudier kräver resurser och ibland tillgång till nyckelkompetenser. Därför kan inte alltför många studierstartas och pågå samtidigt. Ju mer erfarenhet som finns hos medverkande aktörer från denna typ av studier, desto mer kan tiden begränsas. 2 De problem som SRF färjegruppen identifierat ska således först konkurrera om utredningsresurser och sedan om eventuella finansieringsresurser med övriga samhällsplaner. 7. Turlistesamordning med kollektivtransporter Thorbjörn Lindberg framförde att busstiderna stämmer dåligt med färjans ankomst och avgångstider. Han menar att det bör passa med minst en anslutning morgon och eftermiddag varje dag. 8. P-platser för samåkande på lederna Se pkt Säkerhet ombord, avstånd mellan bilar. Konkret fråga kom från Ängöleden där man anser att avståndet mellan bilarna är så litet att man inte skulle komma ut vid en nödsituation. Kan man måla ned färjan till två filer? Generellt svar på denna är att befälhavaren är ansvarig för att färjan lastats på ett säkert sätt. Är det fordon som är för breda så ska de gränsla två filer för att säkerställa att utrymning fungerar. Hela denna är dock operativ varför Staffan vidarebefordrar den till rederiet. 10. Information om lovade elektroniska info-tavlor Klara installationer: Vaxholm, Vinön, Adelsö, Hönö, Kornhall, Björkö, Nordö och Gullmarn. Totalt 8 leder. Installationer som sker under okt/november 2014: Aspö, Blidö, Bolmsö, Furusund, Fårösund, Gräsö, Ivö, Ljusterö, Malö, Oxdjupet, Svanesund och Ängö. Totalt 12 leder. Installationer som planeras under 2015: Ammerö, Arnö, Avan, Boheden, Bohus-Malmön, Hamburgsund, Hemsö, Isö, Holmön, Håkansta, Lyr, Skansundet, Skenäs, Stegeborg, Sund-Jaren, Rödup och Tynningö, Totalt 17 leder. Led där installation inte ska ske: Högsäter. 2 Handledning för åtgärdsvalsstudier s. 24.

4 DAGORDNING 4 (6) Informationen till tavlorna kommer, till skillnad från SMS, direkt från besättningen utan att passera trafikcentralen. Detta för att på de elektroniska tavlorna kan de stå väldigt tillfällig information, som t.ex. inväntar ambulans eller andra korat störningar som inte torde påverka resenärernas planering. 11. Önskemål om turlisteförändringar Nedanstående ön skemål om turlisteförändringar har noterats. Önskemål om att Malö och Ängö bättre synkroniseras med Gullmarsleden. På Holmöleden önskar man en tur från Holmön 1600 och Norrsundet På Vinöleden önskar man en 1940, samt beredskap på natten På Vaxholmsleden vill man ha 20 minuterstrafik även mellan 19 och Risk-analys för Aspö-leden, diskuteras. Se bilaga för problem beskrivning. Det är vissa åtgärder planerade på Aspösidan. Ett alternativ kan också vara en avspärrning lknande den som man har på Vaxholmsleden. Nästa åtgärd är emellertid det möte som Aspö intresseförening bokat med Lars Salmi. 13. Vinöledens sjuktransporter Turlista, eller egentligen indragen beredskap, har av Landstinget överklagats till Länsstyrelsen. Det är nu en fråga om avgörs av jurister. 14. Besättning på däck under lastning/lossning Från Skärgårdarnas Riksförbunds Färjegrupp efterlyser man personal på däck vid lastning och lossning. Detta fungerar på väl på vissa leder och inte alls på andra. Det är dock en prioriterad fråga även för rederiledningen. 15. Parkeringsytor vid vissa leder. Se pkt Planerad utveckling för Färjerederiet, konkurrensutsättning I dagsläget finns inte några sådana planer. Övriga Frågor 17. Höganäs brygga. Rindöborna undrar vad som händer med Höganäs brygga. Projektledaren är på semester i skrivande stund men enligt obekräftade uppgifter ska den byggas om ca 1/ / Dispenstransporter över Rindö Den 3/ öppnas Essingeleden för vissa dispenstransporter. Branschens bedömning är att denna trafik då kommer att minska väsentligt över Rindö/Värmdö 19. Capella till Holmön Vid mötesdatum finns inget datum för leverans av Capella.

5 DAGORDNING 5 (6) Thorbjörn Lindberg menar att Cappella inte kommer att kunna ligga i planerat läge vid friska nordliga vindar. Han har ritat ett förslag som bifogas. Detta är en operativ fråga som kommer att vidarebefordras till rederiet.

6 DAGORDNING 6 (6) Nästa möte: När: den 18 mars :30-16:00 Plats: Regionkontoret Solna Strandv. 98, Rum Minnesanteckningar av Staffan Eriksson Bilagor: Sammanställning synpunkter Holmöleden Turlisteförslag Holmöleden Förslag ändring i hamnen Byviken, Holmön. Mail ang Lyr / Ängö / Malö Synpunkter från Åsa Blanc, Rindö Riskanalys Aspöleden Lägesrapport Vinöleden Statistik 2013

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING

BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING BREDBAND TELEFONI TRANSPORTER OCH POSTHANTERING Sammanfattning av Skärgårdsmötet på temat kommunikation som hölls på Visingsö 28-29 maj 2010 Så gott som samtliga inbjudna Leaderområden var representerade

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av delbetänkande 16 april 2015 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation Klar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer