Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?"

Transkript

1 Arsredovisning 214

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA TID: 5 MAJ 215 KL 19 PLATS: VÅRFRUKYRKAN Fruängens kyrkogata 3 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet tillika rösträknare 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 1. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 14. Val av styrelse 15. Val av revisor och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Erforderligt val av representation i HSB 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden/information från styrelsen 1. Stadgeändring 2. Borttagning av matkällare 3. Föreningens ordningsregler 19. Stämmans avslutning Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Vid frågor kontakta styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan eller via e-post styrelsen<mhannar dh.se

4

5 Förvaltningsberättelse 214 Verksamheten Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Långpannan i Stockholm, organisationsnummer (nedan kallad Brf. Långpannan). Styrelsen för Brf. Långpannan får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med Förvaltningsberättelse 214 Föreningen bildades och registrerades hos Patent-och Registreringsverket Föreningen äger och förvaltar fastigheten Baretten 1 i Brännkyrka församling som består av 8 hus. Det är sammanlagt 18 lägenheter med en yta ,2 kvm. Av dessa är 155 borätter och 25 hyresrätter. Under året har 13 överlåtelser skett. 12 överlåtelser genom köp, 1 arv och inga gåvor. 18 lägenheter är fördelade på följande vis. 3 6 lägenheter 1 rum med sovalkov och kök 72 lägenheter 2 rum och kök 63 lägenheter 3 rum och kök 9 lägenheter 4 rum och kök Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam ömsesidig sakförsäkring. Ekonomisk Förening Brf. Långpannan är en ekonomisk förening med styrelsen som ytterst ansvarig. En ekonomisk förening har som främsta syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vaije bostadsrättsinnehavare förvaltar och har ansvaret för skötseln av den lägenhet medlemmen disponerar i föreningen. Standarden i lägenheterna kan vara väldigt varierande. All fastighetsskötsel, förvaltning, reparationer av fastigheterna (stora som små), graden av service etc. betalas med årsavgifterna. Likaså skatter och andra kostnader som vi inte kan påverka betalas av medlemmarna via årsavgift, vilken delas upp i 12 månadsbetalningar. Att bo i Bostadsrätt Enkelt uttryckt, att bo i bostadsrätt innebär att man förfogar över den lägenhet man har köpt. Men det innebär också medlemskap i den bostadsrättsförening till vilken lägenheten tillhör. Detta medlemskap medför rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att bo i bostadsrätt innebär att samtliga bostadsrättsinnehavare delar på de intäkter och utgifter föreningen har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan årsavgift. Årsavgiften utgår som en kostnad i förhållande till lägenhetens andelstal i föreningen/ 1

6 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avhölls Närvarande var 24 röstberättigade, varav en ( 1) fullmakt. Föreningen hade vid årets slut 22 medlemmar. Styrelse Innan föreningsstämman 214 Efter föreningsstämman 214 Marie-Louise Holmlund ordförande Marie-Louise Holmlund ordförande Eira Fuchs vice ordförande Eira Fuchs vice ordförande Staffan Törnqvist sekreterare Staffan Törnqvist sekreterare Thoralf Axelsson ledamot Thoralf Axelsson ledamot Carl-Gustav Dahlqvist ledamot Carl-Gustav Dahlqvist ledamot Lena Lindborg Utsedd av HSB Lena Lindborg Utsedd av HSB Jesper Ryderberg suppleant Jesper Ryderberg suppleant Dennis Rundqvist suppleant Dennis Rundqvist suppleant Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden. Den 11 december avsade Dennis Rundqvist sitt uppdrag som suppleant i styrelsen då han flyttat från föreningen. Firmatecknare Innan föreningsstämman 214 Föreningens firma har tecknats av Marie Louise Holmlund, Eira Fuchs, Staffan Törnqvist och Carl-Gustav Dahlqvist, två i förening. Efter föreningsstämman 214 Föreningens firma har tecknats av Marie Louise Holmlund, Eira Fuchs, Staffan Törnqvist och Carl-Gustav Dahlqvist, två i förening. Revisor Revisor har varit Susanne Silfverberg med Dick Thinkhof som suppleant vald vid föreningsstämman samt extern revisor utsedd av HSB:s Riksförbund. Representanter till HSBs distriktsstämma Föreningen representeras till distriktsstämman av Eira Fuchs, Marie-Louise Holmlund och Jesper Ryderberg samt Thoralf Axelsson och Carl-Gustaf Dahlqvist som suppleanter. / 2

7 Valberedning Valberedningen består av Agnete Rosenberg (sammankallande), Mari Hammarström samt Carina Strandberg. Förvaltning HSB Stockholm har skött den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Fastighetsägarna har skött den tekniska förvaltningen. Vivaldi har utfö11 snöröjning, sandning och trädgårdsskötsel. Tommys puts och städ har skött trappstädning. Q-park AB har skött parkeringsövervakning. Ragnsells har skött grovsopshanteringen. Väsentliga händelser under året Ombyggnad och underhåll Föreningen har en 2-årig underhållsplan. Planen ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller i anspråkstagande av fondmedel. Förutom löpande reparationer och underhåll har även den lilla undercentralen i hus 5 för värme och varmvatten byts ut. Underhåll av föreningens hyresrätter har också delvis skett. De sista vitvaror som inte tidigare bytts ut, bytts ut till nya och mer energisnåla. En del hyresrätter har även fått sina lägenheter delvis renoverade i enlighet med den lagda underhållsplanen. Underhållsplanen är upprättad för beräkning av kostnader för underhåll av fastigheten och därefter avsättning till underhållsfonden. Underhållsplanen är uppdaterad under våren 214 och sker kontinuerligt i samband med budgetarbetet. Aktiviteter Under året har 4 städdagar ägt rum, fördelat mellan 2 på våren och 2 på hösten. Ett varmt tack till alla som var med och hjälpte till. Under året fylld föreningen 1 år som bostadsrättsförening, detta firades med en gårdsfest i JUlll. Skärgårdsarkitekterna levererade 3 julgranar vid advent. Ett varmt tack till de boende som ser till att vi får upp dessa granar. Avgifter Boendeparkering har under året varit kostnadsfri. Kollektiv 3-play (TV, bredband & telefoni) från Telia, kostar 2 kronor med 1 Mbits bredbandsanslutning, digitaltv kanalutbud lagom samt med möjligheten att ansluta sig till IPtelefoni. Information Löpande information till de boende har distribuerats via meddelande i brevlådor, i portarna, information på hemsidan, Vidare finns möjlighet att få kontakt med styrelsen två gånger i veckan per telefon samt e-post, 3

8 Framtida underhåll Underhåll av fasaden. Utbyte av lås och passersystem i portar och källare samt digital bokning av tvättstuga. Ekonomi Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet % 7% 69% 69% Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur yttre underhållsfond Överföring till yttre underhållsfond Balanserat resultat / 4

9 Org Nr: Styrelsen för HSB brf Långpannan i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret )t 5

10 HSB blf Långpannan i Stockholm Resultaträkning Org Nr: Rörelseintäkter Nettoomsättning Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Planerat underhåll Personalkostnader och arvoden Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Årets resultat Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not / 6

11 HSB brf Långpannan i Stockholm Balansräkning Org Nr: Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och maskiner Not 7 Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 Not Kortfristiga placeringar Not 11 3 Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar / 7

12 HSB brf Långpannan i Stockholm Org Nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Med lemsinsatser Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Not Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörssku lder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not 14 Not Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Summa ställda säkerheter Ansvarsförbi ndelser Inga

13 HSB brf Långpannan i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Org Nr: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet lnvesteringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från i nvesteri ngsverksa m het Fi nansieri ngsverksam het Inbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. / 9

14 HSB brf Långpannan i Stockholm Org Nr: Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 29: 1 årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 214 är det första året som föreningen följer BFNAR 29: 1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. Avskrivning fastighet Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,28 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts till 12 år från färdigställandetiden. Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 1-5 år. Under året har komponenterna skrivits av med 2-1 %. Avskrivning inventarier och maskiner Avskrivning sker med 2% på anskaffningskostnaden. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). Föreningen har inget skattemässigt underskott/ 1

15 HSB brf Långpannan i Stockholm Noter Org Nr: Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Årsavgifter el Hyror Bredband Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV och bredband Fastig hetsskatt Förvaltningsarvoden T omträttsavgä Id Övriga driftskostnader Not 3 Övriga externa kostnader Bevakningskostnader Hyror och arrenden Förbrukningsinventarier och varuinköp Administrationskostnader Extern revision Konsultkostnader Medlemsavgifter Not 4 Personalkostnader och arvoden Arvode styrelse Revisionsarvode Löner och övriga ersättningar Sociala avgifter Övriga personalkostnader Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

16 Org Nr: HSB brf Långpannan i Stockholm Noter Not 7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärde byggnader Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad - bostäder Taxeringsvärde byggnad - lokaler Taxeringsvärde mark - bostäder Taxeringsvärde mark - lokaler Summa taxeringsvärde Nots Inventarier och maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. Not 11 Kortfristiga placeringar Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 3 3 Not 12 Kassa och bank Handkassa Swedbank ~ 12

17 Org Nr: HSB blf Långpannan i Stockholm Noter Not 13 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets slut Insatser Medlemsinsatser Uppi avgifter Yttre uh fond Balanserat resultat Årets resultat Not 14 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Swedbank Swedbank Swedbank Swedbank hypotek Lånenummer Ränta 1,% 2,98% 4,6% 1,75% Ränteändr dag Belopp Nästa års amortering Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga upplupna kostnader Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. Stockholm, den /3.. =:. }.~... ellttt.t..~ -... ~~?.'!f... J:..~14ft1/ Marie-Louise Holmlund 4.L.~~f- P.d.m Staffan Törnqvist, :~~ Tiiiiiiliiidbi9 ~ )' ~~#~ ::J 7 r!.t/.!_tl/!!!!_~~ J,1 Vår revisionsberättelse har ;{p}_ Ol\ -'lo lämnats beträffande denna årsredovisning...!/~'!~ ~ a r: iu"\... p'i;fe;i... V\...,l\tA ll -\o '\:\lfl\~ rlv\\ o I Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 13

18 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB brf Långpannan i Stockholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB brf Långpannan i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn Mo..r _u \ Pe.--l<.rHott innebär detta att denne har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisn ingen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB brf Långpannan i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen _ på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den '2fJ I '-f... 'Lo I>!#~!i.~~ tflo/1~ o / Av föreningen vald I f\li\.v-:~n ~"""{, rtvr ~ revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 14

19 HSB Stocf.hobnJ siadgar fer avliimnad Brf (Bef24:3JX) Till dessa korta stadgar tillhandahålls ett komplement med ett urval av paragrafer i bostadsrättslagen -eh lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen ansvarar fbr att e1t aktuellt komplement hålls tillgängligt. 3849/9 STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Långpannan i Stockholril Föreningens firma och lndo:mål I Förenfogens finna är HSB Bostadsrärtsförcning Långpannan i Stockholm. föreningen har cm ändamäl att j toreningens hus upplåta bostadslagenheler för pennanent boende och lokaler åt medlemmarna lill nyttjande utan tidsbegränsning och därmed frllrnja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare hat fureningen till.ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt tbt att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, framja serviceverksamhct me.l anknytning till bt:>endet Bostadsratt är den rätt i föreningen. som en medlem har pä. grund a\' upplåtelsen, Medlem som innehat bostadsrätt kallas bostadsrattshavarc. Fört-ningcns säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Srixklt-lm. Samnrkan 3 Forcningcn skall vara medlem i en HSB-förening. i det följande kaljad HSB. HSB.skall vara medlem i.ftlreningen. Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. Allmäl\nR hestlimmclser om medlemskap i förenlngen ~4 lntrade i llireningen ktm beviljas den som kommer att erhålla bostadsrlltt g.enom upplåtelse i fhreningens hus, eller övertar bostadsrätt i R'treningens hus. 5 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen lir skyldig att snarast, nonnalt inom en manad från det att skrill.lig ansökan om medlemskap kom in till tbreningen, avgöra frågan om medlemskap. Som underlag rur medlemskapsprövningen kan föreningen komma au begära kredilupplysning avseende sökanden. 6 Den som en bostadsratt övergått till får inte vägras inträde i R!reningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i ti 4 är uppfyllda och föreningen skäligen bor godta honom som bostjjdsrju15havare. Om del kan antas att ftln ärvaren inte avser att boslllta sig pennanent i bostadsrättslag~heten har ilireningen i enlighet med regleringen i frätt at1 vägra medlemskap. Medlemskap mr inte vägras pi\ diskriminerande gnmd s;\som t ex ras, budflrg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, ovoertygclse eller sekuell läggning. 7 För att den som tbrvarvat andel i bostadstiut till bosta.dslagcnhet skall ~ iljas medlemskap gllfler att bostarlsracten efter mrwrvct innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende nllrstftende personer. Räkenskapsår och irsredovisning 98 Föreningens rllkenskapsilr omfattar tiden 1januari-31 december. Fore april mänacjs utgång \'arje år skall styrelsen till revis<jrema avlämna ämedovisning. Dennn består av resultatrakning. balansrakning. och tbrvaltningsberäuelse. F 6rtningsstlilnma 9 Ordinarie ftlreningsstlimma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje r.tkenskapsår, E~a stämma skall håffas nar stvrelsen finner sk.al till det Sådan stämma skall ocbå hållas "om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I be-gllran anges vilket arende som skall behandlas. KBJJdse 1 St:yrel&cn kallar till llirenin~stämma Kallelse till stämma skall in11ehå\1a uppgift om <le ärenden som skall tbn:komma pä stamman. Kallelse får utlllrdas lidigast fyra veckor thu: sulmman och skall utfllrdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka tore ektra stltmma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats inom lbreningens fastighet. Skriftlig kallelse!>kall dock alltid avsandas till varje medlem vars posttdress ar kl!nd för t'oreningen om I. ordinarie fureningsst.amma skall hållas på annan tid an som :fureskrivs i stadgarna, eller 2. llireningsståmma skall behandla fråga om a. rureningens fbrslt1ande i m..-vidallon eller b. ~reningens uppgäende s annan förening genom fusion. Andra meddelanden tm medlemmarna delges genom anslag på l:lmplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Motions rätt 11 Medlem, som önskar vis$t ärende bch.andlat pä ordinarie filreningsstamma, skarf skriftligen anmala ärendet till uyrelsen llire mars månads utgång. Dag6rdning 12 P.l! ordinarie st!lmma skajj W~komma: l, val av ställlmoordfbra.nde 2. anm!!lan av slåmmoordfbrandens val av protokolfrurare 3. godkannande av röstlangd 4. faststllllande av dagordningen S. val av t\'ä personer att jämte stämmoordfbranden justera protokollet samt val av röstraknare 6. fråga om kb11e1se behörigen skett 7. styrelsens årsredovisning 8. revisorernas berllttelse 9. beslut om faststallande av resultatrakningen och balansrakningen I. beslut i anledning av föreningens v bm eller förlust enligt den fastställda balansräkningen l l. beslut i fråga om ansvarsfrihet tör styrelseledamöterna 12. ftåga om arvoden fbr slyrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till na.sta ordinarie stamma samt principer fbr andra ekonomiska ersättningar fur styrelseledomöter 13. vat av styrelseledamoter och suppleanter 14. -val av revisor/er och suppleant 15. \'al av valberedning 16. erforderligt val av representation i HSB 17, i.wriga i kallelsen anmalda lltenden Pä extra ftlreningssuimma mr inte beslut fauas i andr~ l!.renden än de som angivirs i kallelsen. Registrerades av Bolagsverket

20 Röstning 13 På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i tbreningen har medlemmen endast er. röst. Röstberattigad är endast den medlem som fullgjort sina fbrpliktelser mot tbreningen. Ombud och bitrlide 14 En medlems rätt vid föreningsstamma utövas av medlemmen personligen eller den som ar medlemmens ställftiretrlldare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall fbrete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska11 företes i original och gäller högst ett år från utfardandet. Ombud får bara fbretrada en medlem. Medlem får på fbrcningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person galler att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. Beslut vid stämma 15 Om ett beslut innebär att rureningen begär sitt uttrlldc ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas på tvi\ på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stamman bitratts av minst två tredjedelar av de röstande. Valberedning 16 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall fbrrltttas pa fureningsstl\mma. Styrelse 17 Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga tedamoter och suppleanter valjs på föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs filr högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på föreningssulmma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Konstituering och firmateckning 18 Styrelsen utser inom sig ordfilrande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom föreningen. Styrelsen utser fyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna föreningens firma. Bes! u tsförhet 19 Styrelsen är beslutsför när fler an hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut galler den mening de flesta röstande fbrenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden bitrader. När minsta antal ledamöter är närvarande kravs enhallighet för giltigt beslut. 2 Styrelsen eller firmatecknare fi\r inte utan föreningssuunmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen eller firmatecknare fi\r inte he1ter riva eller besluta om vasentliga förändringar av fureningens hus ejler mark såsom väsentliga ny, till eller ombyggnader av sådan egendom. Vad som gäller fbr ändring av lägenhet regleras i 3. Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i fbreningens fasta egendom eller tomträtt. Revisorer 21 Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant. Revisorer väljs av ordinarie föreningsstamma för tiden intijj dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksfbrbund. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 31 maj. Styrelsen skall avge skriftlig fbrklaring till ordinarie stämma över av revisorerna i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens fbrklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgangliga fur medlemmarna minst en vecka fbre den fbreningssutmma.. på vilken de skall behandlas. Avgifter till föreningen 22 Insats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock aljtid beslutas av fureningsstämma. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen ilire varje kalendermanads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) pa den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. l årsavgiften ingående ersattning för va.rme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För infonnationsöverfbring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet. 23 Upplåtelseavgift, overlåtelseavgift och pantsnnningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt far av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,S% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om aumän försäkring vid tidpunkten tbr ansökan om medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrllttshavaren uttas pantsattningsavgift med högst I% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsattning. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av Jag eller författning. Underhi'Hlsplan 24 Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek s!ikerställa erforderliga medel tbr att trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen skall varje år tillse att fbreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med fbreningens underhållsplan. Fonder 25 Inom föreningen skall bildas tbljande fonder: Fond fur yttre underhåll Reservering av medel för yttre underhåll skall ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt 24. Det över eller underskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall, efter erforderlig underhållsfondering i enlighet med andra stycket, balanseras i ny räkning. Bostadsrftttshavarens rättigheter och skyldigheter 26 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar fur att såval underhålla som reparera Hlgenhetcn och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för an huset och tbreningens fästa egendom i övrigt ar väl underhållet och Mils i gott skick. 16

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Org Nr: 716439-6389. Totala kostnader. Skatt 5% Drift 35% Räntekostnader 48% Avskrivningar 12% Fördelning driftkostnader

Org Nr: 716439-6389. Totala kostnader. Skatt 5% Drift 35% Räntekostnader 48% Avskrivningar 12% Fördelning driftkostnader Org Nr: 716439-6389 Totala kostnader Skatt 5% Drift 35% Räntekostnader 48% Avskrivningar 12% Fördelning driftkostnader År 2013 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 År 2012 1 3 5

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer