Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 2013"

Transkript

1 Delårsrapport januari - augusti

2 Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen 26 BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN Kommunövergripande verksamhet 30 Politisk verksamhet 30 Verksamhet för funktionshindrade 30 Äldreomsorg 31 Individ- och familjeomsorg 31 Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet 32 Gymnasieskola 33 Vuxenutbildning och flyktingverksamhet 33 Turism och fritidsverksamhet 34 Kulturverksamhet 34 Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 35 Teknisk verksamhet skattefinansierad 35 Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 35 Plan- och byggverksamhet 36 Räddningstjänst 36 Finansiering 36 BERÄTTELSER FRÅN KOMMUNENS BOLAG AB Sjöbohem 37 Sjöbo Elnät AB 38 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 39 Balansräkning 40 Kassaflödesanalys 41 Noter 42 Driftredovisning 50 Investeringsredovisning 51 Exploateringsredovisning 52 Redovisningsprinciper 54 Fotografierna tillhör Sjöbo kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

3 INLEDNING SAMMANFATTNING 2013 års resultat prognostiseras till +25,9 mnkr, vilket är 12,4 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Överskottet förklaras i princip av att 11,7 mnkr erhålls i reducerad avgift från AFA Försäkring för åren 2005 och I förhållande till budgeten så är det skatter och kommunalekonomisk utjämning som bidrar till resultatförbättringen med 6,9 mnkr och verksamhetens nettokostnader bidrar med 7,7 mnkr medan finansnetto har en negativ avvikelse mot budget med 2,2 mnkr bland annat beroende på avveckling av internbank samt pensionsinlösningen. Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Vid avstämning mot balanskravet ska extraordinära poster och realisationsvinster frånräknas resultatet. Det för år 2013 prognostiserade resultatet visar att kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Resultat enligt balanskrav, mnkr 2013 Årets resultat enligt resultaträkning +25,9 Avgår realisationsvinster - Justerat resultat +25,9 Det kan konstateras att samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning förväntas uppnås under Kommunens mål för budgetföljsamhet kommer kräva att korrigerande åtgärder vidtages för att målsättningen ska klaras även i framtiden. Ett antal indikatorer bedöms förbättras eller på annat sätt uppfyllas. Det finns dock någon indikator som ej uppnås som t.ex. Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd- Inflytande-Index. Samtidigt är det oerhört positivt att andelen elever som når alla målen ökat i förhållande till

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN! Bräcklig konjunktur Den 1 ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som på hemmaplan. På sikt förutspås en starkare och gradvis stabilare återhämtning av konjunkturen. Återhämtningen kommer dock initialt bli svag under de senaste två åren vuxit med 2 till 3 procent årligen. Även offentlig konsumtion har bidragit positivt. För Sveriges del innebär det att inhemsk efterfrågan håller uppe den svenska konjunkturen. Hushållens i grunden robusta ekonomi bidrar till detta. Även om hushållens skuldsättning är hög är de samtidigt förhållandevis förmögna med en hög sparkvot. Hushållen gynnas av en god inkomstutveckling och räntor som fortsatt förväntas vara låga. En svag utveckling i omvärlden men med goda villkor för svenska hushåll innebär en svag utveckling för svensk konjunktur. Allt tyder på att BNP i EU-länderna sammantaget liksom i fjor fortsätter att backa något. Statistik från länder som Tyskland och Storbritannien tyder emellertid på att en vändning till det bättre är på gång. Även i USA finns positiva tecken, men återhämtningen i konjunkturen har här kommit lite längre. Sysselsättningen stiger och läget på bostadsmarknaden har stabiliserats. Fortfarande kvarstår för USA att åtgärda den svaga offentliga ekonomin. Sammantaget görs bedömningen att den internationella tillväxten blir fortsatt låg 2013 och BNP tillväxten 2013 beräknas stanna på samma nivå som Den svenska konjunkturen är beroende av export och två tredjedelar av Sveriges export går till EU och Norge. Den svaga tillväxten i omvärlden medför en mycket svag utveckling av svensk export. I år beräknas exporten minska med 1,5 procent medan den 2012 ökade med 0,8 procent. Övriga delar av den svenska ekonomin utvecklas betydligt bättre. Såväl produktionen inom byggnadsverksamheten som inom den privata tjänstesektorn har 1 Omvärldsuppgifter i förvaltningsberättelsen är hämtade från Sveriges Kommuner och Landstings MakroNytt 2/2013. Efter att BNP minskat såväl 2008 som 2009 har utvecklingen därefter varit positiv. Även för 2011 var tillväxten inledningsvis god medan det under det fjärde kvartalet skedde en nedgång till följd av en minskning av produktionen. Detta resulterade i att sysselsättningen minskade under första kvartalet 2012 med svag utveckling av BNP som följd ökade BNP med 1,1 procent. BNP förväntas 2013 växa med samma hastighet som 2012 för att sedan öka till 2,4 procent Förstärkningen 2014 förklars med att investeringarna spår en bättre utveckling än i år. Den främsta orsaken är att investeringarna upphör att minska. Utvecklingen i kommunerna Till följd av konjunkturbidrag, andra engångsposter och god ordning i ekonomin har kommunerna de senaste åren redovisat goda resultat. 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Endast 19 kommuner redovisade underskott 2012 och nära 60 procent av kommunerna hade ett resultat som motsvarade minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Till följd av de senaste årens engångsposter har resultat inte speglat det ekonomiska läget i kommunerna. En återbetalning av AFA avgifter för åren 2005 och 2006 kommer att ske under Denna förväntas bidra positivt till kommunernas resultat. I och med att inga engångsposter ingår i prognosen fr.o.m och framöver förväntas kommunernas resultat att successivt falla kommande år. Detta gäller under förutsättning att åtgärder inte vidtas i form av åtstramningar eller skattehöjningar, alternativt att statsbidragen höjs. Från och med 2013 och framåt blir det besvärligare då ökade demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram leder till fallande resultat. Efter att under en lång period haft ett relativt lågt demografiskt tryck ökar framöver andelen äldre och unga relativt personer i arbetsför ålder. Det innebär att kostnaderna beräknas öka betydligt snabbare än skatteintäkterna, framförallt åren En stor del av kommunala verksamhetslokaler, anläggningar och infrastruktur byggdes på och talen och är i behov av omfattande renoveringar eller behöver ersättas med nya. För kommuner med befolkningstillväxt tillkommer behov av investering i nya lokaler. Investeringsbehoven är också kopplade till demografiska förändringar. En ökad investeringsvolym innebär ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftsbudget. Behöver investeringarna dessutom finansieras via lån bidrar även ett försämrat finansnetto till att utrymmet i driftsbudgeten för övriga kostnader minskar. År 2012 erhölls en relativt stark nominell ökning av skatteunderlaget till följd av en oväntat bra arbetsmarknad och ökade pensionsinkomster. I år ger sysselsättningen ett mycket marginellt bidrag, men fortsatt snabb ökning av pensionsinkomsterna ser ändå till att skatteunderlaget ökar relativt starkt bromsar skatteunderlagstillväxten in innan den åter förväntas accelerera. De följande åren förväntas endast måttliga reala ökningar av intäkterna trots att skatteunderlaget ökar kraftigt, delvis beroende på att en allt större del av skatteintäkterna kommer från löneökningar, vilket resulterar i högre kostnader även för kommuner. Noterbart är att sysselsättningens bidrag till skatteunderlaget efter 2011 är betydligt mindre än vid tidigare konjunkturuppgångar beräknas skatteunderlaget öka med 3,2 procent och för åren 2015/2016 med 4,0 respektive 4,7 procent. Revideringen av utjämningssystemet har diskuterats sedan Utjämningskommittén 08 lade sitt slutbetänkande i april Utifrån betänkandet remitterade finansdepartementet i december 2012 en promemoria med vissa förändringar i förhållande till Utjämningskommitténs förslag. Finansdepartementet avser att lägga fram en proposition i slutet av september. Riksdagen förväntas fatta beslut i december. Befolkning Befolkningen 2 i riket hade den 31 juli 2013 ökat med cirka 0,87 % jämfört med samma period föregående år för att uppgå till personer. Folkökningen i riket förklaras av många födda barn samt en stor invandring. En anledning är de stora födelsekullarna födda runt 1990 som kommer upp i barnafödande ålder. Även för Sjöbos del har befolkningstillväxten inneburit att antalet invånare ökat mer än vad som tidigare prognostiserats. 2 Enligt befolkningsstatistik från SCB. 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Invånarantalet i Sjöbo har t.o.m. andra tertialet 2013 ökat med 102 personer och uppgick till personer. Befolkningen har därmed ökat med 0,51 % jämfört med samma period Exploatering BOSTADS- EXPLOATERING Bokslut 2011 Bokslut 2012 Tertial I befolkningsprognosen, vilken utgjorde underlag för 2013 års budget, angavs Sjöbos befolkning till personer för Prognosen hade uppnåtts redan vid årsskiftet då befolkningen uppgick till personer. I förhållande till befolkningsprognosen är det framförallt befolkningen i de yngsta åldrarna, åringarna samt befolkning i åldern år som i augusti är fler än vad som prognostiserats för Antalet 0- åringar uppgick i april till 225 barn. Historiskt brukar åldersgruppen vara cirka 200 barn. Samtidigt som befolkningsökningen är positiv för Sjöbo och ligger i linje med visionen innebär det en utmaning för ekonomin. Kostnaderna i framförallt förskolan men till viss del även skolan blir högre än beräknat. Den ökade befolkningen kompenseras med något års eftersläppning i skatteintäkter och utjämningssystem. Bostäder Under 2012 minskade bostadsbyggandet i riket med 23 procent 3 jämfört med Det är såväl byggandet av lägenheter i flerbostadshus som småhus som har minskat. Under 2013 har 3 bygglov för småhus beviljats medan det inte beviljats några bygglov för flerbostadshus. Jämfört med samma period 2012 är det en minskning då antalet bygglov för småhus uppgick till 6 stycken. Fortfarande saknas i princip nybyggnation av flerbostadshus, även om en mindre produktion påbörjades under 2011 och Enligt uppgift från SCB. Värde vid årets slut (Mkr) Antal under året färdigställda tomter Antal under året sålda tomter 14,5 12,2 11, kvarstod 103 tomter som ännu inte var sålda. Det är i Blentarp, Grimstofta och Sjöbo Väst som merparten av de osålda tomterna finns. De tillgängliga tomterna är i princip avsedda för villabebyggelse och säljs styckevis. Sjöbo Väst utgör kommunens enskilt största pågående exploateringsprojekt innebärande att det på sikt skapas ett nytt tätortsområde i Sjöbo. Områdets mark är planlagd för bostäder, förskola/skola samt kontor och handel. Kommande stora exploateringsområden i centrala Sjöbo är Viljan och Arbetet. Områdena planeras för flerfamiljshus. För kvarteret Viljan pågår ett offertförfarande med inriktning på byggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder och gruppbostad. INDUSTRI- EXPLOATERING Värde vid årets slut (Mkr) Antal under året färdigställda kvm Antal under året sålda kvm Bokslut 2011 Bokslut 2012 Tertial ,9 1,9-1, Det har under några år funnits gott om lediga lokaler i Sjöbo för företags- /industriverksamhet. Det föreligger däremot brist på exploaterad mark för framförallt störande verksamhet. För att kunna tillgodose behovet påbörjades under 2011 exploatering av del av Ommadal industriområde. När den pågående 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE exploateringen av området är genomförd beräknas industrimarken ha utökats med kvm. Arbete Trots nedgången i svensk ekonomi under framförallt fjärde kvartalet 2012 begränsades tillbakagången till export- och industrisektorn medan övriga delar av ekonomin ökade. Sysselsättningen i Sverige har fortsatt att öka, om än i betydligt långsammare takt än åren närmast före. Det gäller både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar. Antalet personer i arbetskraften ökar under 2012 och 2013 snabbare än antalet sysselsatta, vilket är liktydligt med ett ökat antal arbetslösa. Detta resulterade i att arbetslösheten håller sig kvar på drygt 8 procent. Att arbetskraften ökar i förhållande till befolkningen är ovanligt i ett läge då konjunkturen försvagas. En inte obetydlig del av ökningen förklaras av att andelen av befolkningen i åldern år som arbetar ökat väsentligt. Ökningen är rimligen också en effekt av olika reformer. Arbetslösheten uppgick 2011 och 2012 till 7,8 procent respektive 8,0 procent av arbetskraften. Nivån för arbetslösheten för 2013 beräknas uppgå till 8,1 procent. Andelen öppet arbetslösa 4 och personer i program med aktivitetsstöd i augusti 2013, har jämfört med samma period 2012, ökat med 0,2 % till 6,7 % i riket. För Skånes del redovisas en ökning med 0,3 % vilket totalt ger 7,8 %. Även för Sjöbos del innebär utvecklingen en ökning av öppet arbetslösa och sökande i program med 0,2 % till totalt 5,5 %. I april uppgick antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i Sjöbo till 5,4 %. För Sjöbos del innebär det att arbetslösheten har minskat marginellt jämfört med årsskiftet då den uppgick till 5,8 %. Ungdomsarbetslösheten 5 har för Sjöbos del ökat snabbare än såväl riket som Skåne. Ungdomsarbetslösheten i Sjöbo uppgick till 12,4 %, vilket är högre än såväl riket som Skåne. För riket uppgick samtidigt ungdomsarbetslösheten till 10,5 % medan Skåne redovisade 12 %. I Sjöbo har arbetslösheten för ungdomar ökat med 1,6 % jämfört med augusti 2012 medan den ökat med 0,2 % i Skåne och 0,4 % i riket. Årets viktigaste händelser 2013 års verksamhet bedrivs i ett fortsatt osäkert konjunkturläge. Trots detta är kommunens ambition fortsatt att prioritera välfärdsuppdraget i vård, skola, omsorg samt socialtjänsten. Det är viktigt med god kvalitet och goda resultat inom dessa områden för att uppnå Vision För att värna välfärdsuppdraget vidtages ett flertal åtgärder under året. Åtgärder för en effektivare lokalanvändning fastställdes i lokalförsörjningsplanen för perioden Arbetet med att verkställa förändringarna pågår och merparten av omflyttningarna kommer att verkställas under sommaren. Upphandling av personlig assistans på entreprenad har genomförts. Syfte med förändringen är att öka kvalitén samt om möjligt minska kostnaderna. Många åtgärder för att stärka elevernas resultat fortgår. Sjöbo kommun deltar t.ex. under 2013 i SKL:s projekt PRIO. Projektet syftar till att hjälpa skolor att kartlägga och hitta lämpliga åtgärder för att nå bättre resultat. Medlemskommunerna beslutade under våren om nya styrdokument för Sydskånska gymnasieförbundet. Den nya förbundsordningen innebär bl.a. att förbundet kommer att upplösas Dessutom införs en ny modell för fördelning av kostnaderna i förbundet. Kommunerna betalar från och med 2014 ersättning för den utbildning och till den skola som eleven valt. 4 Arbetssökandes andel av befolkningen år. 5 Arbetssökandes andel av befolkningen år. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunfullmäktige har godkänt avtal vilket reglerar kommunens övertagande av huvudmannaskapet för Malenagymnasiet fr.o.m I och med att vuxenutbildningen kommer att bedrivas i egen regi sker en samverkan med Malenagymnasiet då vuxenutbildningen bedrivs i skolans lokaler. För att öka kvalitén i skolan och kunna erbjuda förbättrade upplevelser för såväl boende som besökare kommer en om- och tillbyggnad av Lövestad skola inkl. idrottshall att genomföras. Genom att kommunfullmäktige under våren beslutat om att påbörja projektering av en ny simanläggning, ska möjligheter till aktiviteter på fritiden stärkas. Badet beräknas kunna tas i drift under Arbetet med att stärka kollektivtrafiken pågår bl.a. genomförs en järnvägsutredning gällande Simrishamnsbanan. Tyvärr finns banan ännu inte med i det presenterade infrastrukturpaketet för Skåne. Genom att ianspråktaga det blivande kollektivtrafikstråket i Sjöbo centrum med byggnation av bostäder på en del av ödetomten ska ett attraktivt centrum skapas. Anbudsprocessen för upphandling av byggentreprenör i kvarteret Viljan pågår. Målsättningen är att i samband med byggnation av kvarteret Viljan är att få till stånd bra boende för äldre, vilket kommer att bidra till att kostnaderna inom äldreomsorgen kan hållas nere. I samband med att en ny renhållningsentreprenad startades upp 2010 uppstod problem. Förlikning är gjord vilket innebär att båda parter avstår skadeståndskrav samt att entreprenören betalar Sjöbo kommuns advokatkostnader. Under 2011 sade Sjöbo kommun tillsammans med Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurups kommuner och Sydskånska gymnasieförbundet upp avtalet om leverans av livsmedel med Menigo. Därefter har Menigo stämt motparterna för avtalsbrott och begärt totalt 4,8 mnkr i kompensation. Menigo förlorade i första instans och har nu överklagat till Hovrätten. Skulle Menigo få rätt vid den rättsliga prövningen uppgår Sjöbos andel till 0,9 mnkr. Räddningstjänstförbundet omfattar från och med årsskiftet fyra i stället för fem kommuner. Riksdagen har fattat beslut om Kommunala utjämningsreserver och de nya lagreglerna blir tillämpliga från och med 1 januari De nya reglerna är ett komplement och en vidareutveckling av befintliga regelverk kring god ekonomisk hushållning. Syftet med de nya reglerna är att förbättra möjligheterna att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom på ett bättre sätt kunna möta effekterna av konjunkturvariationer. Det är även möjligt att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010, 2011 och Beslut om sådana överskott måste dock tas under år Regeringen beslutade att utvidga regler som begränsar avdragsrätt för ränta på skulder till koncernbolag. Därefter beslutade kommunfullmäktige i januari 2013 att avveckla internbanken. Avvecklingen av den långfristiga utlåningen till bolagen är genomförd under våren. Därefter har kommunfullmäktige beslutat att lösa kommunens pensionsskuld genom en försäkringslösning med KPA. Utgiften för försäkringen uppgår till cirka 230 mnkr plus löneskatt. Kommunfullmäktige har fattat principbeslut om utkontraktering av drift av ITverksamheten. Processen kommer att genomföras under Framtid Följande strategiska utmaningar har på lite längre sikt identifierats för Sjöbos del: Bästa förutsättningar för unga Bästa boendeattraktiviteten för vem? 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bygga på lokala unika tillgångar Attraktiv arbetsplats Kunskapsintensivt näringsliv Uppkoppling mot Malmö/Lund och omvärlden Ökade krav från medborgare på samhällsservice Samarbete med andra aktörer Mer turism Strategisk kommunikation För att Sjöbo även framöver ska vara en attraktiv kommun i konkurrensen om nya och befintliga medborgare är det avgörande att erbjuda verksamheter med god kvalité. Genom att erbjuda goda kommunikationer och ett varierat boende har Sjöbo goda förutsättningar att erbjuda mervärde utifrån sitt läge samt naturtillgångar. För kommunsektorn kvarstår det mer långsiktiga problemet för kommunerna att ökningen av intäkterna normalt knappast täcker de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Kommunerna står därmed fortfarande inför stora omprövningar. Utmaningar framöver består bl.a. i att kunna hantera den åldrande befolkningen i kommunen och att föra medel från de verksamheter som minskar till de verksamheter som ökar. Det kommer även att vara viktigt att attrahera personal i en situation med stora pensionsavgångar. För att möta den åldrande befolkningens behov är boendefrågan central, bl.a. kommer efterfrågan på trygghetsboende och lämpliga mötesplatser för äldre att öka. Genom att bygga så att de äldre erbjuds bra boende kommer det bidra till att kostnaderna kan hållas nere och efterfrågan på särskilt boende fördröjs. De ökande kvalitetskraven från statens sida innebär ökade kostnader inom äldreomsorgen. Den pågående etableringen av ESS och MAX IV kommer att påverka regionen framöver och för Sjöbos del kan det innebära efterfrågan på bostäder och lokaler/mark för företagsetablering. Detta kan bidra till en positiv befolkningsutveckling som bl.a. skulle kunna resultera i att kommunens medelskattekraft höjs. Det förutsätter dock att en kvalitativ samhällsservice erbjuds. E-tjänster inom försörjningsstöd planeras att införas tillsammans med ökad webbaserad information om socialtjänstens tjänster. Planeringen av den nya ungdoms- och kulturverksamheten pågår under 2013 för att startas upp Verksamheten i kulturhuset ska präglas av ett brett utbud av aktiviteter som har fokus på att främja kreativitet, utveckla fantasi och att inspirera barn och unga. Sjöbo befinner sig i en situation innebärande att de kulturhistoriska miljöerna är i stort behov av upprustning. Samtidigt finns det inom föreningslivet och bland kommuninvånarna stora förhoppningar på nya anläggningar som exempelvis simhall, friidrotts- och ridanläggningar, föreningslokaler och idrottshallar. För att hantera såväl kulturhistoriska miljöer som idrottsanläggningar krävs en strategisk planering utifrån behov, efterfrågan och ekonomiskt utrymme. VA-verksamheten står framöver inför stora investeringar beroende på att reinvesteringar krävs i befintligt nät samtidigt som en ökande befolkning och utökade miljökrav ställer krav på en utbyggd kapacitet. Ökade krav från EU kommer att bidra till en trolig utbyggnad av VA-nätet i områden som i dagsläget inte har tillgång till kommunalt VA. För att de statliga miljömålen ska kunna uppnås framöver kommer kraven på verksamhetsutövare att öka. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HUSHÅLLNING OCH KVALITET För att skapa en grund för god ekonomisk hushållning ur såväl ett verksamhetsmässigt som ett finansiellt perspektiv har vision, inriktningsmål och indikatorer fastställts. Vision Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 om Sjöbo kommuns vision Visionens fem målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Respektive målområde består av upp till fem inriktningsmål. I budgeten har inriktningsmålen kompletterats med indikatorer. En indikator är ett nyckeltal/mått som belyser viktiga aspekter i verksamheten på ett överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Ambitionen är att i delårsrapporten göra en systematisk uppföljning av målen och öppet redovisa måluppfyllelsen. Nedanstående avstämning avser kommunen totalt. Grön färg anger att indikatorn har uppnåtts medan röd färg anger ej uppnått. I de fall jämförelsetal saknas, eller det för indikatorn saknas såväl mätetal som bedömning av måluppfyllelsen har en grå markering använts. I årsredovisningen för 2012 gjordes för första gången en bedömning av om inriktningsmålen är uppnådda. Då det ännu är tidigt på året har det endast varit möjligt att för ett fåtal indikatorer avgöra om indikatorn är uppfylld. Därmed görs i samband med delårsrapport 2 ingen bedömning om målsättningen för inriktningsmålen uppfylls. De indikatorer som används behöver löpande utvärderas och en översyn har gjorts i samband med budgetprocessen för budget Målområde 1 - Livskvalitet RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Region-Index ska förbättras fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Antalet aktiva i fritidslivet för vilka föreningarna erhåller aktivitetsstöd ska öka. Folkhälsan för befolkningen i Sjöbo kommun ska öka. - - Tillgänglighet och Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras delaktighet Andelen brukare som uppger att det förs en 66 % 89 % dialog/upplever delaktighet med respektive verksamhet ska öka. Tillgängligheten på hemsidan ska ökas. - - Nyttjandet av kommunens lokaler ska öka

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Antalet e-tjänster på hemsidan ska öka. - - Attraktivt och Hyreslägenheter i flerfamiljshus ska byggas i service- och mångsidigt boende kollektivtrafiknära lägen. 6 Mångfald och valfrihet Antalet valbara aktörer vid erhållande av service ska öka 5 5 Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras Angivet antal avser ökningen av antalet lägenheter för respektive år. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nöjd-Region-Index anger hur medborgarna bedömer Sjöbo kommun som en plats att bo och leva på års index är 58 och innebär en förbättring i förhållande till Genomsnittet för samtliga 137 kommuner som deltagit i undersökningen var 59. Sjöbos avvikelse är inte säkerställt lägre jämfört med genomsnittsresultatet. För kommuner i samma storlek var genomsnittet 57. För Sjöbos del är det framförallt betygsindex för faktorerna bostäder, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter samt trygghet som kan höja helhetsbetyget. Nöjd-Medborgar-Index anger vad medborgarna i Sjöbo tycker om kommunens verksamhet. Indexet har försämrats med två procentenheter i förhållande till 2012 och uppgår till 52. Även här är Sjöbos index marginellt lägre än andra deltagande kommuner som fick 53 medan kommuner i samma storleksklass fick 54. För Sjöbos del är det framförallt områdena gator och vägar, grundskolan, miljöarbete, idrotts- och motionsanläggningar, stöd för utsatta personer samt gymnasieskolan som kan höja helhetsbetyget. Antalet aktiva i föreningslivet för vilka föreningarna erhåller lokalt aktivitetsstöd fortsätter att minska såväl nationellt som lokalt. Detta har uppmärksammats i samband med översynen av framtida föreningsstöd. Nöjd-Inflytande-Index mäter vad medborgarna i Sjöbo tycker om inflytandet i kommunen. Indexet har försämrats från till Därmed redovisar Sjöbo ett lägre resultat än genomsnittsresultatet för de deltagande kommunerna vilket uppgår till 39. Även jämfört med kommunerna i samma storleksklass är Sjöbos resultat lägre då dessa kommuners index uppgår till 40. För Sjöbos del är det främst förbättringar av betygsindex för påverkan samt förtroende som kan höja helhetsbetyget. Tillgängligheten på hemsidan, vilken undersöks av SKL, kommer att redovisas till hösten. Antalet e-tjänster på hemsidan bedöms öka under året. Antalet hyreslägenheter beräknas under året öka då en privat fastighetsägare utökar beståndet med en fastighet i centrala Sjöbo. Ett flertal av verksamheterna redovisar att aktivitet pågår eller planeras att starta under året avseende hbtq-frågor. Målområde 2 - Kunskap RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Elevens förutsättningar Andelen elever som upplever inflytandet över det egna 81 % - står i centrum lärandet är gott, ska öka. Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten Möjligheter för livslångt lärande Andelen barn som anger att det känns bra att gå till förskolan/skolan ska öka. 90 % - Andelen elever som når målen i alla ämnen ska öka. 76 % 80 % Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra 86,7/85,4 - år ska öka. 7 Tillgänglighet till biblioteken ska öka. - - Antalet deltagare som slutför vuxenutbildningen och blir godkända ska öka Uppgifterna avser 2011 respektive 2012 då senare uppgifter inte finns tillgängliga. Uppgifterna anges som studieförberedande/yrkesförberedande 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Yrkesinriktad högre utbildning Andelen som söker till universitet/högskola ska öka. - - Arbetslösheten i kommunen ska minska. 5,8 % 5,5 % Ungdomsarbetslösheten i kommunen ska minska. 12,3 % 12,4 % Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning ska - - öka. Indikatorerna med inriktning mot resultat i skolan kring skolsituationen kommer att följas upp under hösten. Andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat. För att förbättra resultatet ytterligare följer verksamheten upp elevernas resultat kontinuerligt och diskussion/analys sker efter varje termin. En modernisering av den fysiska miljön på huvudbiblioteket har påbörjats i syfte att bidra till ökad tillgänglighet genom att en inbjudande miljö skapas. Uppgift om arbetslösheten är beräknad som andel av befolkningen år medan ungdomsarbetslösheten beräknas utifrån åldersgruppen år. Det är oroväckande att ungdomsarbetslösheten ej uppvisar någon minskning i förhållande till Målområde 3 - Företagande och arbete RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Positivt klimat för Rankingen i Nyföretagarcentrums företagarbarometer ska entreprenörskap förbättras. Fortsatt satsning på de gröna näringarna Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg och 13 ska det finnas minst kvm exploaterad mark tillgänglig för företagsetablering. Antalet livskraftiga företag ska öka Ett livskraftigt näringsliv Antalet nyregistrerade företag per invånare ska öka. 5,7 5,5 Nöjd-Kund-Index för byggverksamheten ska förbättras. 8,4 7,3 Samverkan med Samverkan med universitet/högskola ska öka genom att forskning och utbildning antalet kommunala projekt ökar. Efter att målmedvetet arbetat för att förbättra servicen för företagarna erhålls kvittens då rankningen i företagsbarometern förbättrats. Trenden för företagande har under 2012 minskat något jämfört med Kommunen arbetar aktivt för att stödja företagandet med åtgärder som Nyföretagarcentrum Öresund, samverkan med Skatteverket för att stödja företagarna i att göra rätt, seminarier m.m. Nöjd-Kund-Index bygger på SKL:s enkät insikt. Svarsfrekvensen för andra tertialet 2013 var 18 %. Av 99 utskickade enkäter har 18 besvarats. Detta medför att det är svårt att få fram ett resultat som är statistiskt säkerställt. Efter att 2012 haft ett omfattande samarbete med universitet/högskola har det åter ökat något under

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer