Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär"

Transkript

1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK

2 Innehållsförteckning Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2 Etiska riktlinjer för funktionärer 3 Styrelse... 5 Arbetsutskott/Verkställande utskott... 5 Ordförande och Vice Ordförande... 5 Sekreterare... 6 Medlemsansvarig & Kassör... 7 Avel & Hälsa... 8 RAS rasspecifika avelsstrategier... 9 Rasinformatör och Valphänvisare Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombud Internationell kontaktperson Hemsida Materialansvarig MH-kommitté Utställningskommitté Domaransvarig Tävlingskommitté Tidning Rutiner för arvoden & reseersättningar Kontanthantering Reseräkning SLBK Regler för vinstrikastelistorna Avtal Ansvarig för SLBK s utställning Avtal Funktionärsavtal för Kommissarie och Bestyrelse Bilaga Avtal Funktionärsavtal Bekräftelse Bilaga Utställningsredovisning Bilaga Utbildningsavtal Certifierad utställningsarrangör CUA 31 Mall för PM till specialer Uppgifter vid anmälan till utställning i SLBK s regi Viktig info till ansvariga för SLBK s specialer Presentkort till funktionärer 35 Sida 1 av 35

3 Arbetsordning för klubbstyrelse & funktionärer För SKK och medlemsorganisationerna gäller det gemensamma målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att: Väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda hundar. Informera och ge kunskap om hundens fostran, utbildning och vård. Bevaka och arbeta med frågor, som har ett betydande allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. Skapa och vidmakthålla bra relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. Policy för SLBK Dokumentet är tänkt som en länk mellan styrelser kommande & avgående, för att minimera risken att tidigare beslut om SLBK s policy i diverse ärenden inte missas. Beslut ligger kvar 1 år under Policy för SLBK, för att efter det hittas under respektive ansvarsområde. Udda beslut som inte passar in under ett självklart område ligger kvar under Policy för SLBK även då 1 år gått. Vid bortgång av Leonbergeruppfödare Protokoll 2/07 19 Klubbens agerande vid bortgång av leonbergeruppfödare diskuterades. Då klubben inte tidigare har agerat med någon speciell policy beslutades att man i fortsättningen, då dylikt kommer till klubbens kännedom ska uppmärksamma det med ett kondoleansbrev till anhörig. Kondoleansbrevet skapas av Helena och Mona. Vi ser även gärna att nära skriver minnesord för tidningens del. Minnesord skickas då till tidningens redaktör för redigering och tas med i mån av plats. Förtydligande: Kondoleansbrevet skapas av ordförande och sekreterare. Hänvisningsstopp enligt SKKs policy Då SKK/DN meddelar om uppfödare som brutit mot grundreglerna, så önskar SKK att vi agerar enligt SKKs policy: Erinran ingen åtgärd ang hänvisningsstopp Varning 6 mån hänvisningsstopp från beslutsdatum. Uppfödaren har i regel redan hänvisningsstopp om ärendet gått via UKK som lägger stoppet i avvaktan på DNs beslut. Registreringsförbud hänvisningsstopp under samma period som registreringsförbudet ligger. Även här kan uppfödaren redan ha fått hänvisningsstopp från UKK. Tävlingsförbud i regel samma som reg.förbudet Sida 2 av 35

4 Fråntagning av post i klubben vid disciplinär påföljd från SKK s Disciplinnämnd Protokoll 07/13 19a Beslutades att: Om du har åtagit dig någon form av uppdrag i SLBK och tilldelas en disciplinär påföljd av SKK s disciplinnämnd fråntas du ditt/dina uppdrag i SLBK. Vid en disciplinär påföljd är du skyldig att meddela styrelsen detta omgående. SLBKs förhållande till försäljning av blandraser/oregistrerade valpar AU-beslut Beslut har tidigare tagits av styrelsen att man mister rätten till valphänvisning och länkning, om man har blandrasvalpar/oregistrerade valpar till försäljning. Samt att den avstängningen kvarstår i 6 månader. Därefter är uppfödaren välkommen att höra av sig till styrelsen för att åter införas på listan av uppfödare. Hantering av inkommen information om brott mot grundregler av olika slag Protokoll 1/09 10h Till och från händer det att styrelsen får information om medlemmar som bryter mot grundregler av olika slag. Styrelsen har som policy att i de fall då man inkommer med information mot enskild person/uppfödare angående brott mot grundreglerna, så hanteras alltid båda parter konfidentiellt. Dvs styrelsen vet vilka det rör men lämnar inte ut namn på den som "anmält" samtidigt som den person som anmäls hålls anonym i protokoll mm. Styrelsen vill dock uppmana alla att i första hand inte rapportera brott mot grundreglerna till styrelsen utan att man i sådana fall bör vända sig direkt till SKK s kennelkonsulenter eller till SKK s Disciplinnämnd. Dessa instanser har rätt både kompetens för att hantera frågorna och kan hantera dem objektivt på ett annat sätt än vad styrelsen kan. Genom detta förfarande får också SLBK s styrelse den arbetsro som den så väl behöver. Policy kring Hamiltonplaketten/Hedersmedlemmar mm. Protokoll 1/09 7d Klubbens policy är att styrelsen inte uttalar sig om varför eller varför inte nomineringar sker eller inte sker. Diskussionerna kring nomineringarna stanna inom styrelsen, detta för att inte såra ej nominerade och för att inte skapa missämja i onödan i klubben. Etiska riktlinjer för funktionärer i SLBK I alla föreningar finns ett skrivet regelsystem, för SLBK s del våra stadgar. Utöver dessa skrivna regler finns ett antal oskrivna etiska regler för hur funktionärerna bör förhålla sig: Som funktionär i SLBK ska du: Följa SLBK stadgar och i tillämpliga delar stadgar för SKK samt följa övriga bestämmelser och föreskrifter som SKK eller SLBK utfärdat. Följa de beslut vilka fattas på årsmöte och av SLBK s styrelse. Behandla personfrågor med största sekretess Föregå med gott exempel inför medlemmarna genom ett gott bemötande gentemot alla medlemmar. Hantera ditt förtroendeuppdrag med ödmjukhet! Du är vald/utsedd av medlemmarna/styrelsen, missbruka inte det förtroendet Sida 3 av 35

5 Styrelse Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Styrelse utses av årsmötet. SLBK s målsättning är att: Se 1 i SLBK s stadgar. Arbetsuppgifter Styrelsen sammanträder på kallelse från klubbens ordförande eller när en majoritet av styrelsemedlemmarna begär detta. Styrelsen skall svara för att: Verkställa beslut som fattas av årsmötet. Utgöra en förbindelselänk mellan klubbens medlemmar och Svenska Kennelklubben. Hålla Svenska Kennelklubben informerade om vidtagna åtgärder eller inträffade förändringar inom klubbens verksamhetsområde. Upprätta berättelse över klubbens verksamhet och snarast efter klubbens årsmöte (senast under utgången av april månad), till Svenska Kennelklubben insända denna samt övriga årsmötesrapporter såsom resultat- och balansräkning, förteckning över klubbens styrelse och övriga funktionärsgrupper. Upprätta verksamhetsplan och budget. Ansvara för klubbens ekonomi och budgetuppföljning, samt att ekonomisk redovisning görs. Söka bidrag. Bedriva en aktiv medlemsrekrytering och medlemsvård. Föra klubbens korrespondens. Sköta löpande ärenden. Bestämma tid och plats för möten inom klubben och utfärda kallelse till dessa. Förbereda ärenden som skall behandlas inom klubben eller överlämnas till Svenska Kennelklubben. Upprätthålla kontakter med lokala myndigheter. Utse representanter till olika samarbetsorgan. Tillsätta kommittéer och arbetsgrupper samt utse ansvariga för dessa. Utse ansvariga för olika grenar av verksamheten samt stödja dem i deras arbete. Tillse att arbetsuppgifterna inom styrelsen fördelas på styrelsemedlemmarna. I övrigt leda klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och sunt förnuft. Så som uppfödare och hanhundsägare följa RAS under din period som förtroendevald. Sida 4 av 35

6 Arbetsutskott/Verkställande utskott Befattningsbeskrivning/Arbetssätt AU/VU utses i enlighet med klubbstyrelsens bestämmande. AU/VU bör bestå av tre personer ur styrelsen av vilka ordförande samt sekreterare är självskrivna. Vid frågor med ekonomisk anknytning skall kassören deltaga i beslut. Huvudprincipen för AU/VU s sätt att arbeta skall vara att fatta beslut i frågor i vilka klubbstyrelsen givit AU/VU uppdrag att besluta i. Uppkommer mellan styrelsemöten fråga i AU/VU i vilken avvaktan på beslut av styrelsen kan ske, skall frågan underställas denna för beslut. I frågor där styrelsens beslut ej kan avvaktas äger AU/VU rätt att oaktat huvudprincipen fatta beslut. AU/VU äger rätt att i frågor vilka medför ekonomiska konsekvenser fatta beslut under förutsättning att konsekvenserna ligger inom ramen för klubbens/gruppens budgetramar. AU/VU bör kontakta den arbetsgrupp/kommitté beslutet berör. AU/VU s möten skall protokollföras. Ordförande Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Arbetsuppgifter Ordförande skall svara för att: Stimulera till arbete i enlighet med klubbens stadgar och arbetsordning för klubbstyrelsen. Föra klubbens talan och tillsammans med sekreteraren/kassören teckna organisationens firma. I samarbete med sekreteraren kalla till allmänna medlemsmöten och årsmöten. Kalla till och leda styrelsens sammanträden. Samordna och fördela arbetet inom styrelsen. Justera styrelsens protokoll. Ansvara för ekonomi och budgetarbete tillsammans med kassören/revisorn. Ansvara för att erforderliga avtal, försäkringar med mera tecknas och följs. Hålla vice ordföranden väl informerad om styrelsens arbete. Fortlöpande hålla kontakt med ordinarie styrelseledamöter och suppleanter och sätta sig in i deras arbete. Verkställa övriga beslut som klubbstyrelsen ålägger ordföranden. Vara ansvarig utgivare av klubbens medlemstidning. Tillsammans med övriga styrelseledamöter upprätta förslag till verksamhetsplan. I god tid före årsmötet tillsammans med sekreterare sammanställa verksamhets-berättelse samt verksamhetsplan samt komplettera denna med de övergripande uppgifter som ej inryms under respektive ansvarsområde. Sida 5 av 35

7 Vice ordförande Vice ordförande ersätter ordföranden vid förfall. I allmänhet gäller det uppdraget att leda styrelsens sammanträden de gånger då ordföranden inte har möjlighet att närvara. Om ordföranden avgår under sin mandatperiod skall vice ordföranden träda in och fullfölja uppdraget åtminstone till årsmötet väljer ny ordförande. Sekreterare Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Arbetsuppgifter Sekreteraren skall svara för att: Föra protokoll vid klubbens sammanträden. Ansvara för att protokollet justeras av klubbens ordförande och därtill utsedda justerare. Översända kopior av styrelsens protokoll till klubbens revisorer, valberedningens ordförande, Svenska Kennelklubben och till övriga som enligt styrelsens beslut skall ha kopia. Så snart som möjligt vidarebefordra inkommande post och övriga handlingar som kommer till klubben, till ordföranden och övriga styrelseledamöter. I samråd med ordförande bereda de ärenden som skall behandlas vid klubbstyrelsens sammanträden och vara föredragande, såvida det ej tillkommer annan styrelseledamot. I samråd med ordförande sköta klubbens korrespondens. I samarbete med ordförande kalla till allmänna medlemsmöten och till klubbens årsmöte. I god tid översända kallelser, dagordning och beslutsunderlag till klubbstyrelsens sammanträden. Anskaffa lokal för sammanträden och möten. I god tid före årsmötet tillsammans med ordförande sammanställa verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan samt komplettera denna med de övergripande uppgifter som ej inryms under respektive ansvarsområde. Ansvara för förvaring och arkivering av klubbens handlingar. Verkställa beslut som styrelsen ålägger sekreteraren. Snarast efter klubbens årsmöte insända kopia av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse och uppgift om den nya styrelsens sammansättning och funktioner med mera till SKK. Svar på frågor som ställts till styrelsen Protokoll 1/07 7 Vi i styrelsen kan inte som enskilda personer direkt ge svar på mail som kommer in. Är det till styrelsen så ska styrelsen först ta del av frågorna. Uppdrogs åt (sekreteraren) att bekräfta alla inkommande frågor omgående så att de känner att frågan bearbetas. Tillägg: Ordförande kan bekräfta i samråd med sekreteraren. Sida 6 av 35

8 Medlemsansvarig Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Arbetsuppgifter Vara KKO-kontaktperson med SKKs medlemsavdelning Beställa tidningsfiler och översända till tidningen inför tryck Beställa färska medlemsfiler inför årsmöte Rapportera in adressändring, ny medlem eller avgående medlem till SKK Gå igenom medlemslistan vid varje rasspecial för att kontrollera att alla anmälare är medlemmar. Detta kan göras gemensamt med utställningsansvarig. Gå igenom medlemslistor kontinuerligt för att se så att alla är medlemmar i bl a forum och att alla med länkning på hemsidan är medlemmar. Detta görs gemensamt med ansvarig för hemsidan. Skickar ut valppaket med tillhörande information Skickar ut välkomstbrev till nya leonbergerägare med ett rabatterat erbjudande om medlemskap Medlemshantering erbjudande till nya Leonbergerägare Protokoll 6/07 7d Styrelsen diskuterade detta och beslöt att försöka locka dessa leonbergerägare att bli medlemmar i SLBK. Styrelsen beslutade att vi ska erbjuda dessa nya leonbergerägare en rabatterat medlemsavgift på 150 kr under första året som medlemmar. Med erbjudandet hem kommer ett gammalt ex av Leonbergernytt att skickas. Tillägg: Förstagångsmedlemmar/provmedlemmar erbjuds ett rabatterat första år för 100:-. Fr. om 2014 erbjuds samma kategori 6 månader för 100:- Protokoll 5/11 56 Medlemsansvarig ska endast skicka ut välkomstbrev till nya medlemmar eftersom ny tidningen kommer ändå ganska omgående. Kassör Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Kassör äger rätt att själv fatta egna ekonomiska beslut upp till en summa av 1000 kr. Arbetsuppgifter Kassör skall svara för att: Föra klubbens räkenskaper Placera medel som icke erfordras för löpande utgifter på betryggande och räntebärande sätt. För klubbens räkning omhänderta dess tillgångar. Tillsammans med ordförande/sekreterare teckna organisationens firma. Om klubbstyrelsen så beslutar teckna betryggande försäkringar för klubbens räkning. Medverka vid upprättande av budget för det löpande verksamhetsåret. Upprätta bokslut vid verksamhetsårets slut. Sida 7 av 35

9 Till klubbstyrelsen avge ekonomisk rapport och budgetuppföljning varje månad eller efter särskild begäran av styrelsen. Administrera klubbens medlemsregister, samt översända detta till AK och Webmaster kvartalsvis. Upprätta föreningens inkomstdeklaration och i förekommande fall inlämna arbetsgivaruppgift. Snabbt och effektivt indriva fordringar och uppgifter. I samarbete med utsedd person redovisa resultat av anordnade utställningar, specialarrangemang och projekt. Verkställa övriga beslut som klubbstyrelsen ålägger kassören. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Avel & Hälsa Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Avel & Hälsa ordförande/sammankallande utses varje år av styrelsen och arbetar direkt under styrelsen. Det bör vara en person i styrelsen och den personen kan efter styrelsens godkännande till sig knyta ett antal personer. SLBK s målsättning är att: Avel & Hälsa skall presentera en mångsidig och lättillgänglig redovisning om för aveln betydelsefulla förhållanden. Särskilt beakta den populationsgenetiska aspekten i sitt arbete. Avel & Hälsa skall bedriva en informationsriktad och utbildningsriktad verksamhet i avelsfrågor. Styrelse och avelskommitté i ett långsiktigt perspektiv verkar för ett gott förvaltande av leonbergerrasen. Verka i god etisk och kynologisk anda. Följa Svenska Kennelklubbens etiska riktlinjer för avelsfunktionärer. Se länken: (Riktlinjerna finns på sidan 14 i häftet.) Arbetsuppgifter Avelskommittén skall svara för att: Bereda ärenden som styrelsen har remitterat till avel & hälsa samt förbereda dessa inför styrelsens beslut. Bereda ärenden som inkommer till avel & hälsa och presentera beslutsunderlag inför styrelsen som fattar beslut. Kontinuerligt följa och kartlägga rasens hälsoläge och på lämpligt vis efter styrelsens godkännande publicera dessa. Ansvara för och hålla sig a jour med rasdatans programvara. Deltaga i avelskonferenser och liknande möten och konferenser som styrelsen anser nödvändiga. Ge råd till medlemmar som så önskar. Samarbeta med SLBK s MH-kommitté. Sida 8 av 35

10 Förbereda och genomföra utbildningar och konferenser som är relaterade till avel. Förvara och ansvara för SLBK s samlade avelsmaterial. Kontinuerligt skriftligen rapportera till SLBK s styrelse. Beakta eventuella jävsituationer. Beträffande hundägande förhållande gäller samma regler som för SKK funktionär. Vara ansvarig för rasinformationen/valphänvisarna. I slutet av verksamhetsåret till styrelsen lämna in budgetförslag. Såsom uppfödare eller hanhundsägare följa RAS I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Beslut om valphänvisningstjänsten Protokoll 2/07 5b Beslut om att kostnaden för valphänvisning inte betalas tillbaka om det skulle vara så att tiken går tom, valparna dör eller uppfödaren på något sätt mister sin rätt till valphänvisningen. Beslutet grundar sig i att avgiften ses som en administrativ avgift. Beslut att man mister rätten till valphänvisning och länkning, om man har blandrasvalpar/oregistrerade valpar till försäljning. Samt att den avstängningen kvarstår i 6 månader. Därefter är uppfödaren välkommen att höra av sig till styrelsen för att åter införas på listan av uppfödare. Regler för hanhundslistan Protokoll 3/07 16c Beslutades att om man har avstängts från klubben och mist rätt till länkning så ska man inte ha rätt att ha sin hane med på hanhundslistan under den period man är avstängd. Efter avstängningsperioden är över kan man kontakta styrelsen för att få hundar införda igen på listan. 1. Population RAS rasspecifika avelsstrategier POPULATION NU: Vi har vi en effektiv population på 176 individer. Vi har en tillgänglig avelsbas på ca 157 individer (ett genomsnitt beräknat efter 7 avelsbasberäkningar). Minst 100 behövs för att en ras skall överleva på sikt. MÅL OM 5 ÅR: Vi har bibehållit den effektiva populationen och den tillgängliga avelsbasen på en nivå på minst 100 individer. Att rasens genomsnittliga inavelsgrad i inte överskrider 2,5 % beräknat på fem generationers stamtavla. STRATEGI: Utnyttja det tillgängliga avelsmaterialet i Sverige i kombination med utländskt avelsmaterial. Sida 9 av 35

11 Enskilda kombinationer bör inte överskrida 5% och skall inte överskrida 6,25% i inavelsgrad hos avkomman. För dessa beräkningar används fem generationers stamtavla. En avelshund skall inte lämna mer än ett begränsat antal valpar under sin livstid. I dagsläget är högsta rekommenderade valpantal 36 valpar per hund och livstid. Högsta tillåtna valpantal är 91 st. 2. Mentalitet MENTALITET NU: 739 st. hundar har blivit mentalbeskrivna. Detta ger oss en god bild av rasens mentalitet. Av alla födda hundar är i genomsnitt 22% av årsregistreringen (antalet registrerade valpar under ett år) mentalbeskrivna. MÅL OM 5 ÅR: Öka antalet MH- beskrivna leonberger för att övervaka utvecklingen av rasens mentalitet. Målsättningen är att minst 25% av årsregistreringen varje år, i 5 år, MH- beskrivs. STRATEGI: Styrelsen får i uppgift att verka för att målsättningen uppfylls genom att t.ex. öka tillgängligheten för leonberger på MH beskrivningar. Minst fem MH beskrivningar, i klubbens regi, per år i en femårsperiod skall erbjudas medlemmarna. I avel endast använda hundar med känd mental status innan parning. Hunden skall dessutom ha genomfört alla moment. 3. Hälsa HÄLSA NU: Leonberger ligger i den dyraste premieklassen hos det största försäkringsbolaget Agria. Enligt Agria Breed Profile är olika typer av hjärtsjukdomar och olika typer av tumörsjukdomar mer vanligt förekommande som dödsorsaker i rasen än vad de är genomsnittligt för alla raser. Vi har uppmärksammats på att en rasbunden neurologisk sjukdom, Inherited polyneuropathy in Leonberger dogs förekommer i rasen, både i Sverige och i andra länder. I Sverige används begreppen LP = Laryngeal paralys och PN =Polyneuropati vilka båda är generella termer. MÅL OM 5 ÅR: Vi vill att leonberger generellt hamnar i en lägre premieklass hos Agria, dvs. räknas som en mer långlivad och mindre skadedrabbad ras än tidigare. Vi vill öka medvetandet och kunskapen om tumörsjukdomar, hjärtsjukdomar och LP/PN bland leonbergerägare. STRATEGI: Styrelsen får i uppgift att verka för att kunskap om förekomsten av sjukdomar så som tumörsjukdomar, hjärtsjukdomar och LP/PN inom leonbergerrasen ökas. Styrelsen får även i uppgift att på olika sätt, t.ex. via klubbens tidning och hemsida sprida kunskap och medvetenhet om dessa sjukdomar. 4. HD HÖFTLEDSDYSPLASI NU: HD röntgades i genomsnitt 50% av årsregistreringen (antalet registrerade valpar under ett år). Sida 10 av 35

12 hade i genomsnitt 80% av de röntgade hundarna A eller B på höfterna. 61% av hundarna hade A på höfterna. MÅL OM 5 ÅR: Målsättningen är att minst 60% av ett års registreringar röntgas. Andelen hundar med dysplasi får inte öka. STRATEGI: Styrelsen får i uppgift att stimulera leonbergerägare att röntga sina hundar. Uppfödarna är en viktig länk mellan styrelsen och valpköparna. Om uppfödarna betonar vikten av att röntga både för hundens och rasen skull så följer många valpköpare detta råd. I avel endast använda hundar med UA, A eller B på höfterna. I avel skall B hundar ej paras med B hundar. 5. ED ED NU: ED röntgades ca 49% av årsregistreringen (antalet registrerade valpar under ett år) hade i genomsnitt 92,8 % av de röntgade hundarna armbågar utan anmärkning. MÅL OM 5 ÅR: Målsättningen är att minst 60 % av ett års registreringar röntgas. Bibehålla den låga andelen hundar (7,2%) med ED. STRATEGI: Styrelsen får i uppgift att stimulera leonbergerägare att röntga sina hundar. Uppfödarna är en viktig länk mellan styrelsen och valpköparna. Om uppfödarna betonar vikten av att röntga både för hundens och rasen skull så följer många valpköpare detta råd. I avel endast använda hundar med armbågar utan anmärkningar. 6. Ögon ÖGON NU: ögonlystes i genomsnitt 29,6% av årsregistreringen (antalet registrerade valpar under ett år) hade i genomsnitt 92,8 % av de ögonlysta hundarna ögon utan anmärkning. MÅL OM 5 ÅR: Att bibehålla en god uppfattning om ögonsjukdomar inom rasen. Att andelen anmärkningar inte överstiger 5%. STRATEGI: I avel endast använda hundar utan ärftliga ögonsjukdomar. Undantag göres av icke allvarlig ögonsjukdom såsom Y-sömskatarakt. Individ med Y-sömskatarakt skall dock aldrig kombineras med individ med samma diagnos. Sida 11 av 35

13 Avelsdjur skall alltid ögonlysas innan avelsdebut. Avelsdjur får aldrig ha en ögonlysning som är äldre än två år vid parningstillfället. 7. Exteriör EXTERIÖR NU: Styrelsen ansökte om officiell mätning på rasen under Vår ansökan blev beviljad och mätningen sker på alla leonberger i officiella klasser på alla officiella utställningar under perioden När perioden är slut kommer SLBK att få ta del av resultaten. MÅL OM 5 ÅR: Att hundarnas genomsnittliga storlek är så nära som möjligt rasstandardens medelstorlek (tik 70 cm, hane 76 cm). STRATEGI: I avel endast använda hundar som erhållit minst ett första pris i kvalité på officiell utställning i öppen klass. Efter erhållit minst utställningsmerit very good blått band i öppen klass i enlighet med nya utställningsreglerna. 8. Övrigt Regler för SLBK s valphänvisning/hanhundslista; Utländsk (utlandsägd) hund i svensk avel skall vara avelsgodkänd i sitt hemland för att följa RAS i Sverige. Tik skall inte paras före två års ålder. För alla hanar på hanhundslistan samt alla kullar på valpförmedlingen redovisas om avelsdjuren ökar eller minskar avelsbasen i Sverige, dvs. ger grönt, gult eller rött ljus i programmet Lathunden. Rasinformatör/Valphänvisare Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Valphänvisare utses varje år av den nyvalda styrelsen. SLBK s målsättning är att: På ett enkelt och personligt sätt hänvisa blivande leonbergerägare/intressenter till kennlar som betalar för tjänsten valpförmedling. Arbetsuppgifter Valphänvisare skall svara för att På ett objektivt sätt förmedla kullar åt SLBK s uppfödare Hålla sig a jour med SKK s registreringsregler. Vara väl informerad om SLBK s RAS och regler för valphänvisning. Sida 12 av 35

14 Enligt styrelsens beslut görs ett tillägg i valphänvisningsreglerna om att tikarna ska vara 24 månader innan de paras första gången. Beslutet grundar sig på att det ej längre är skrivet någonstans i RAS eller SKK's grundregler att en tik ska vara 2 år innan hon paras. Hjälpa intressenter med information om rasen. Hålla en nära kontakt med avelskommittén som ansvarar för tjänsten. Årligen tillsammans med avelskommittén lämna in verksamhetsberättelse. Kontinuerligt rapportera till avelskommittén Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Aktivitetsombudsansvarig Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Aktivitetsombudsansvarig utses varje år inom den nyvalda styrelsen och arbetar direkt under denna. Aktivitetsombudsansvarig äger rätt att med styrelsens godkännande tillsätta aktivitetsombud. SLBK s målsättning är att: Tillhandahålla medlemmarna kvalitativa och stimulerande fritidsaktiviteter relaterade till hundägande och leonbergerrasen. Arbetsuppgifter Lokalombudsansvarig skall svara för att: Fortlöpande hålla kontakt med aktivitetsombuden. Planera och samordna gemensamma aktiviteter tillsammans med aktivitetsombuden. Vara ett stöd för aktivitetsombuden. För aktivitetsombuden vara länken till styrelsen. Informera aktivitetsombuden om aktuella utbildningsaktiviteter. Vid behov kalla till träffar för aktivitetsombuden. Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Påminna aktivitetsombuden inför manusstopp för LB-Nytt Påminna aktivitetsombuden i god tid inför årsmötet om verksamhetsberättelser samt verksamhetsplan för kommande år. Sida 13 av 35

15 Aktivitetsombud Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Aktivitetsombud utses av aktivitetsombudsansvarig efter styrelsens godkännande. SLBK s målsättning är att: På lokal nivå tillhandahålla medlemmarna kvalitativa och stimulerande fritidsaktiviteter relaterade till hundägande och leonbergerrasen samt att ha en lokal ambassadör som finns nära medlemmarna. Om man inte har varit aktiv under 1 år kan styrelsen gå in och ersätta aktivitetsombudet, detta för att inte medlemmarna ska bli lidande. Arbetsuppgifter Lokalombud skall svara för att: Lokalt anordna minst 2 träffar om året för klubbens medlemmar i ämnen som intresserar leonbergerägare. Samarbeta med SLBK s kommittéer. Samarbeta med SKK s länsklubbar. Kontinuerligt rapportera till aktivitetsombudsansvarig. Samarabeta med materialansvarig. I möjligaste mån deltaga i mässor etc. inom sitt område. Informera om rasen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Lokalombudens hemsidor ang valphänvisning & länkning till uppfödare Protokoll 1/08 12d Styrelsen beslutade att våra lokalombud endast ska länka till och inte till specifika uppfödare. Vidare beslutades att man inte ska ha valphänvisning på lokalombudens hemsidor, utan att man istället länkar till valphänvisningen på Slbk s Policy kring delat ansvar för lokalombudsområden Protokoll 1/09 11a Styrelsen har generellt sett inget emot att ha fler än ett lokalombud per region, bara man kan samarbeta kring uppdraget på ett bra sätt. Styrelsen föredrar dock att man har en som är huvudansvarig, men om den sedan får hjälp så är ju det bara bra. Styrelsen vill undvika inflation i antalet ombud, då man ju alltid kan samarbeta ändå utan att flera behöver stå som ansvariga utåt. Huvudtanken är fortfarande att man har ett lokalombud per region, men om ingen har intresse eller det rör sig om stora områden att täcka upp, så ser vi hellre två som delar på jobbet än att ingen vill ta sig an det uppdraget. Sida 14 av 35

16 Internationell kontaktperson Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Internationell kontaktperson utses varje år av den nyvalda styrelsen. Bör vara en person i styrelsen, helst ordföranden. SLBK s målsättning är att: Ha en person som utländska klubbar och enskilda personer kan kontakta och veta att detta är SLBK s officiella kontaktperson samt att denne ger korrekt information. Arbetsuppgifter Internationell kontaktperson skall svara för att: Ansvara för samtliga internationella kontakter i officiella SLBK-ärenden. Aktivt söka kontakt med övriga leonbergerklubbar i hela världen. Göra reklam för den svenska leonbergern. Översätta det utländska material som behöver översättas, för klubbens arbete. Till leonbergerunionen meddela utställningsresultat och rapportera om kommande utställningar och till medlemsländerna årligen meddela rasstatistik. Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Hemsida Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Ansvarig för hemsidan utses varje år av den nyvalda styrelsen. Det bör vara en person i styrelsen och den kan efter styrelsens godkännande till sig knyta en webmaster och en redaktion bestående av ett antal personer. SLBK s målsättning är att: Tillhandahålla på hemsidan ett för rasen relevant och aktuellt material. Arbetsuppgifter Ansvarig för hemsidan skall svara för att: SLBK s hemsida är aktuell och fylld med relevant material. Samarbeta med internationell kontaktperson för bästa Internet publicitet med bl.a. länkning. Nära samarbeta med leonbergernytts redaktör. Ansvara för att radera inlägg på hemsidan som bryter mot netiketten. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Hantering av personuppgifter och inlägg på hemsidan Protokoll 4/07 6b När du skriver i forumet så godkänner du att ditt inlägg publiceras på slbk.com webbplats och att alla besökare kan läsa den. Om du av någon anledning vill att din text ska tas bort så maila webmaster en länk till sidan och förklara vilket inlägg det gäller. Om tråden är startad av dig och flera inlägg har gjorts kommer även de övriga berörda meddelas om att tråden tas bort. Sida 15 av 35

17 Hantering av personuppgifter i protokoll och på hemsidan Protokoll 4/07 6b När du skriver i forumet så godkänner du att ditt inlägg publiceras på slbk.com webbplats och att alla besökare kan läsa den. Om du av någon anledning vill att din text ska tas bort så maila webmaster en länk till sidan och förklara vilket inlägg det gäller. Om tråden är startad av dig och flera inlägg har gjorts kommer även de övriga berörda meddelas om att tråden tas bort. Regler för omplaceringssidan Protokoll 3/07 16b Beslutades att omplaceringssidan inte ska vara en försäljningslista av hundar, utan den ska värna om hunden och hjälpa hundägare som behöver det att hitta nya bra hem till sina leonberger. Priserna ska därför inte vara högre än de som SKK s köpeavtal rekommenderar. Beslutades även att om man har avstängts från klubben och mist rätt till länkning så ska man få omplacera sin hund på omplaceringssidan. Materialansvarig Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Materialansvarig utses varje år av den nyvalda styrelsen. Materialansvarig kan efter styrelsens godkännande till sig knyta ett antal personer. SLBK s målsättning är att: Tillhandahålla intressant och bildande material för försäljning till medlemmarna. Arbetsuppgifter Materialansvarig skall svara för att: Framlägga förslag på material till styrelse som skall försäljas genom klubben. I enlighet med styrelsebeslut inköpa försäljningsmaterial. Förvara klubbens försäljningsmaterial. Regelbundet (eller när kassör/styrelse så begär) skriftligt redovisa försäljningsresultat till kassör. Sälja klubbens material via postorder. Ansvara för att material finns till försäljning vid klubbens utställningar och andra evenemang. Annonsera material via klubbens tidning och hemsidan. I slutet av året lämna in budgetförslag. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Föra egen kassabok och vara ansvarig för denna. Samarbeta med aktivitetsombuden. Sida 16 av 35

18 MH-KOMMITTÉ Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Mentalprovskommitténs ordförande/sammankallande utses varje år av styrelsen och arbetar direkt under styrelsen. Det bör vara en person i styrelsen och hon/han kan efter styrelsens godkännande till sig knyta ett antal personer. SLBK s målsättning är att: Så många Leonberger som möjligt MH-beskrivs. Uppfödarna tar hänsyn till MH-beskrivningarna i sitt avelsarbete. I egen regi anordna minst 5 MH-tillfällen per år. Arbetsuppgifter Mentalprovskommittén skall svara för att: Sammanställa MH-beskrivningarna. Presentera sammanställda MH-beskrivningar för medlemmarna. Hålla sig a jour med gällande regelverk. Jobba med vidareutbildning av funktionärer och testledare för att behålla kompetens inom klubben. Vara aktivitetsombud och övriga intresserade behjälplig vid anordnande av MHbeskrivningar. Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Utställningskommitténs ordförande/sammankallande utses av SLBK s nyvalda styrelse och arbetar direkt under denna. Det bör vara en person i styrelsen och hon/han kan efter styrelsens godkännande till sig knyta ett antal personer som arbetar med utställningsarrangemangen, samt en domaransvarig. SLBK s målsättning är att: Genomföra utställningar i enlighet med SKK s regelverk och med ett etiskt förhållningssätt. Verka för att så många leonberger som möjligt medverkar på utställningar. Arbetsuppgifter Utställningskommittén skall svara för att: Hålla sig ajour med ändringar och uppdateringar av SKK s utställningsregler. Samarbeta med MH-kommittén, Tävlingskommittén och utställningsansvariga på respektive utställning. Inom stipulerad tid ansöka om utställningar som styrelsen beslutat om. Vara utställningskommittéerna för specialerna behjälplig. Ansvara för utbildning av utställningsarrangörer enligt SKK s krav from Kontinuerligt avrapportera till styrelsen. Ansvara för att gällande kontrakt skrivs med domare och funktionärer. Sida 17 av 35

19 Ansvara för att utställningarna genomförs enligt gällande regler. Ansvara för att utställningsverksamhet planeras inom uppställda budgetramarna. Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Ansvara för att guldlistorna sammanställs och publiceras i LB-nytt och på hemsidan. Klubbens regler och skyldigheter vid utställningar Protokoll 5/07 5d ( 10h) Efter en kort diskussion enades styrelsen om att det i grunden är SKK s utställningsregler som gäller även för våra specialer och att dessa alltid skall följas. Om vi alltid är tydliga med detta så borde andelen missförstånd och fel minska på sikt. För att minska risken för missförstånd så beslutades att SKK s utställningsregler ska införas i SLBK s arbetsordning samt att detaljer, som brukar ifrågasättas, införs och klargörs i arbetsordningen i ett dokument som kallas Rutiner på SLBK`s specialutställningar. Kontrakt mellan arrangör funktionär på SLBKs utställningar Protokoll 6/07 9d Gina har tagit fram förslag på ett kontrakt för kommissarie och bestyrelse, samt ett kontrakt för funktionärer. Styrelsen beslöt godkänna förslagen. Utställningar ang budget & bokning av domare till specialerna Protokoll 1/08 9g Styrelsen diskuterade hur viktigt det är att få ut dels information om att en budget för specialen måste upprättas innan utställningen och stämmas av med utställningskommittén och dels att domare till specialerna inte bestäms och bokas av de lokala utställningskommittéerna, utan att domare till rasspecialerna bestäms av styrelsen och kontrakteras skriftligen av styrelsen. De lokala utställningskommittéerna får dock gärna inkomma med förslag på domare till styrelsen. DOMARANSVARIG Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Domaransvarig är en person som bör finnas inom styrelsen och placeras under utställningskommittén. Domaransvarig utses av utställningskommittén efter godkännande av styrelsen. SLBK s målsättning är att: Genomföra utställningar i enlighet med SKK s regelverk och med ett etiskt förhållningssätt. Verka för att så många leonberger som möjligt medverkar på utställningar. Arbetsuppgifter Domaransvarig skall svara för att: Hålla sig a jour med ändringar och uppdateringar av SKK s utställningsregler. Samarbeta med MH-kommittén, Bruks-, Vatten- och Lydnadskommittén och utställningsansvariga på respektive utställning. Sida 18 av 35

20 Vara utställningskommittéerna för specialerna behjälplig. Skicka ut välkomstbrev, samt raskompendiet, till domare som styrelsen bifallit auktorisation av. I brevet ska b la stå plats och datum för årets specialer. Hålla sig a jour med domarauktorisationer på rasen i Sverige, samt vara rådgivande och föredragande till styrelsen vid ansökan om auktorisationer på rasen. TÄVLINGSKOMMITTÉ Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Tävlingskommitténs ordförande/sammankallande utses av SLBK s nyvalda styrelse och arbetar direkt under denna. Det bör vara en person i styrelsen och den kan efter styrelsens godkännande till sig knyta ett antal personer som arbetar med tävlings- och provarrangemangen. SLBK s målsättning är att: Genomföra prov och tävlingar i enlighet med SKK s regelverk och med ett etiskt förhållningssätt. Verka för att så många leonberger som möjligt medverkar på prov och tävlingar. Arbetsuppgifter Tävlingskommittén skall svara för att: Hålla sig a jour med ändringar och uppdateringar av SKK s tävlingsregler. Samarbeta med MH-kommittén och utställningskommittén. Inom stipulerad tid ansöka om prov och tävlingar som styrelsen beslutat om. Kontinuerligt avrapportera till styrelsen. Ansvara för att gällande kontrakt skrivs med domare och funktionärer. Ansvara för att prov och tävlingar genomförs enligt gällande regler. Ansvara för att prov och tävlingsverksamhet planeras inom uppställda budgetramarna. Innan verksamhetsårets slut lämna budgetförslag för nästkommande verksamhetsår till styrelsen. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Ansvara för att guldlistorna sammanställs och publiceras i LB-nytt och på hemsidan Tidning Befattningsbeskrivning/Arbetssätt Ansvarig utgivare för tidningen är ordföranden. Redaktör för tidningen utses varje år av den nyvalda styrelsen. Redaktören kan efter styrelsens godkännande till sig knyta en (helst två) grafiska formgivare och en redaktion bestående av ett antal personer. SLBK s målsättning är att: Tillhandahålla en tidning för medlemmarna med för rasen relevant material. Arbetsuppgifter Sida 19 av 35

21 Ansvarig för tidningen skall svara för att: Tidningen är aktuell och fylld med relevant material. Tidningen kommer ut enligt planerat, utan försening. I god tid före årsmötet lämna in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Rutiner för arvoden & reseersättningar Beskrivning av klubbens arvoden Officiell utställning Domare Ringsekreterare Funktionärer i styrelsen Funktionärer utanför styrelsen (Enligt SKK:s rekommendation) (Enligt SKK:s rekommendation) 0 kr 0 kr Reseersättning betalas ut till alla funktionärer som åker i egen bil och vi följer SKK s rekommendationer när det gäller arvoden och ersättningar. Funktionärer som tävlar med hund får reseersättning för halva sträckan. Reseersättningen räknas på kortaste vägen mellan hemmet och mötesplatsen. Samåk i så stor utsträckning som möjligt. Inofficiell utställning Domare Domare (ej utbildad) Ringsekreterare Ringsekreterare (ej utbildad) Funktionärer i styrelsen Funktionärer utanför styrelsen (Enligt SKK:s rekommendation) (Enligt SKK:s rekommendation, gäller ej styrelseledamot) (Enligt SKK:s rekommendation, gäller ej styrelseledamot) (Enligt SKK:s rekommendation, gäller ej styrelseledamot) 0 kr 0 kr Reseersättning betalas ut till alla funktionärer som åker i egen bil och vi följer SKK s rekommendationer när det gäller arvoden och ersättningar. Funktionärer som tävlar med hund får reseersättning för halva sträckan. Reseersättningen räknas på kortaste vägen mellan hemmet och mötesplatsen. Samåk i så stor utsträckning som möjligt. Styrelsemöten/ AU-möten/ Årsmöten Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter 0 kr/ möte 0 kr/ möte 0 kr/ möte 0 kr/ möte 0 kr/ möte 0 kr/ möte Reseersättning betalas ut till alla som åker i egen bil och vi följer SKK s rekommendationer när det gäller arvoden och ersättningar. Funktionärer som tävlar med hund i samband med mötet får Sida 20 av 35

22 reseersättning för halva sträckan. Reseersättningen räknas på kortaste vägen mellan hemmet och mötesplatsen. Samåk i så stor utsträckning som möjligt. Övriga funktionärsarvoden Avelskommitté Rasinformatör/ Valphänvisare Lokalombudsansvarig Lokalombud Uppfödarombud Internationell kontaktperson Webbmaster Materialansvarig MH-kommitté Utställningskommitté Domaransvarig Bruks- vatten- och lydnadskommitté Redaktör 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Reseersättning betalas ut till alla som åker i egen bil och vi följer SKK s rekommendationer när det gäller arvoden och ersättningar. Funktionärer som tävlar med hund i samband med mötet får reseersättning för halva sträckan. Reseersättningen räknas på kortaste vägen mellan hemmet och mötesplatsen. Samåk i så stor utsträckning som möjligt. Övriga arrangemang Kursansvarig utbildningar Hundensdag Övriga arrangemang 0 kr/ möte 0 kr/ möte 0 kr/ möte Reseersättning betalas ut till alla som åker i egen bil och vi följer SKK s rekommendationer när det gäller arvoden och ersättningar. Funktionärer som tävlar med hund i samband med mötet får reseersättning för halva sträckan. Reseersättningen räknas på kortaste vägen mellan hemmet och mötesplatsen. Samåk i så stor utsträckning som möjligt. Kostnadsersättningar Telefonersättning Aktivitetsombud Telefonersättning Styrelseledamot Telefonersättning övriga funktionärer Internetkostnader för uppkoppling med modem max 300 kr/ år max 300 kr/ år max 300 kr/ år max 300 kr/ år Telefonkostnader får inte betalas ut schablonmässigt. Telefonersättning ska motsvara den kostnad funktionären verkligen har haft. Funktionären kan styrka sina kostnader genom specificerad faktura eller genom att någon med god kännedom om funktionärens arbete attesterar utbetalningen. Telefonersättning som betalas ut schablonmässigt kommer att räknas som arvode. Kostnadsersättningar betalas ut en gång per år (december månad). Övernattningar i samband med möten/ arrangemang - Funktionärer som reser minst 300 km/ enkel väg med bil har rätt att på klubbens bekostnad övernatta på mötesorten. Funktionärer som reser med allmänna kommunikationer, där det inte är möjligt att resa tur och retur samma dag, har rätt att övernatta på klubbens bekostnad även om avståndet är kortare än 300 km/ enkel väg. Kostnaden för övernattningar bör inte överstiga 800 kr/ natt. Sida 21 av 35

23 - Ringsekreterare som reser minst 100 km/ enkel väg med bil har rätt att på klubbens bekostnad övernatta på mötesorten. Ringsekreterare som reser med allmänna kommunikationer, där det inte är möjligt att resa tur och retur samma dag, har rätt att övernatta på klubbens bekostnad även om avståndet är kortare än 100 km/ enkel väg. Kostnaden för övernattningar bör inte överstiga 800 kr/ natt. (Enligt SKK:s rekommendationer). - Alla kostnadsersättningar ska styrkas med kvitton. Kostnadsersättningar som inte kan styrkas med kvitton kommer att räknas som arvode. Övriga ersättningar Alla funktionärer som har jobbat för klubben under året har rätt till ett presentkort som kan användas som anmälningsavgift på någon av klubbens utställningar. Värdet av denna förmån uppgår för närvarande till 280 kr/ år. För att få presentkortet ansöker man om det hos kassören. Kontanthantering Beskrivning av klubbens kontanthantering SLBK s målsättning: Klubben bör hantera så lite kontanter som möjligt. SKK:s klubbförsäkring täcker endast kontanter upp till 1500 kr. Rånrisken och osäkerheten för klubbens funktionärer ökar med större kontantbelopp. Reseersättningar 1. Reseersättningar/ kostnadsersättningar betalas ut i efterskott genom kontoöverföring. SLBK s blankett eller SKK:s blankett för reseersättning ska användas. Övriga ersättningar ska styrkas med kvitton. 2. Resebokningar med flyg eller andra kommunikationer bokas genom en resetjänst. Bolaget fakturerar sedan alla kostnader till klubben. Alternativt enligt punkt 1 eller 3. (ej beslutat) 3. Större kostnadsersättningar och längre resor med bil kan ersättas i förskott via kontoöverföring. Ersättningarna ska i efterhand styrkas med kvitton och / eller reseräkning. Utställningar 1. Utbetalning i efterskott Utställningskommittén ansvarar för att sammanställa alla reseräkningar och kvitton till kassören om kassören inte finns på plats. Utbetalning sker via kontoöverföring till respektive funktionär. Meddela domare och funktionärer att utbetalning i första hand sker till konto i efterskott. 2. Förskottsutbetalning Utställningskommittén beställer förskottsutbetalning från kassören i god tid före utställningen. Utbetalningen sker via kontoöverföring. Utställningskommittén ansvarar för att sammanställa alla reseräkningar och kvitton till kassören. Övrigt Ordföranden och kassören kan göra betalningar/ uttag för klubbens räkning via Plusgirots betalkort. Sida 22 av 35

24 Svenska Leonbergerklubben Anette Jacobsson, Vävgatan 8, Falköping Tel: E-post: Reseräkning Ansluten till: Sida 23 av 35

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN ARBETSORDNING FÖR KLUBBSTYRELSE För SWCK gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att: väcka

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2015-04-02 Innehållsförteckning..... 2 Arbetsordning för klubbstyrelse... 3 Policy för SLBK... 3

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ARBETSORDNING FÖR KLUBBSTYRELSE & FUNKTIONÄRER

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ARBETSORDNING FÖR KLUBBSTYRELSE & FUNKTIONÄRER SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ARBETSORDNING FÖR KLUBBSTYRELSE & FUNKTIONÄRER 2011-04-25 Arbetsordning för klubbstyrelse... 3 Policy för SLBK... 4 Styrelse... 8 Arbetsutskott/Verkställande utskott... 9 Ordförande

Läs mer

ARBETSBESKRIVNINGAR INOM RDSG

ARBETSBESKRIVNINGAR INOM RDSG 1 ( 5) ARBETSBESKRIVNINGAR INOM RDSG ORDFÖRANDE Ordföranden ska tillsammans med styrelsen planera klubbens verksamhet under året samt tillsammans med sekreterare och kassör upprätta årsmöteshandlingar

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). Stadgar för Irländsk Röd Setterförening 1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). 2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Arbetsordning. för styrelse och funktionärer i BBHC. Revidering av 2007 års arbetsordning.

Arbetsordning. för styrelse och funktionärer i BBHC. Revidering av 2007 års arbetsordning. Arbetsordning för styrelse och funktionärer i BBHC Revidering av 2007 års arbetsordning. Innehåll Etik för styrelsearbete... 3 Arbetsordning för styrelse.... 3 Styrelsen leder klubbens verksamhet... 4

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Utställningar. regler, arbetsfördelning och ekonomi

Utställningar. regler, arbetsfördelning och ekonomi Utställningar regler, arbetsfördelning och ekonomi Föreliggande dokument är i sak endast en omredigering, förtydligande och fördjupning av de tidigare dokumenten Riktlinjer för SGVK s utställningar (framtaget

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Ambitionen vid all avelsverksamhet måste vara att producera friska, mentalt och exteriört fullgoda

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL STADGAR INLEDNING: Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan Svenska Grand Danois Klubben 2012

Verksamhetsplan Svenska Grand Danois Klubben 2012 Verksamhetsplan Svenska Grand Danois Klubben 2012 Styrelsen Styrelsen ska verka för en god sammanhållning inom klubben för att främja och bevara rasen grand danois. Styrelsen ska ha ett öppet förhållningssätt

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Stadgar för Cesky Terrierklubben

Stadgar för Cesky Terrierklubben Stadgar för Cesky Terrierklubben Inledning Rasklubben Cesky Terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Cesky Terrierklubben skall som sådan arbeta för SKK,s och

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012)

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012) Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2011 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer