tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1"

Transkript

1 ilaga 1, remissversion Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum Detta är en kort, övergripande checklista för samordning under alla skeden av ett samarbete. För varje punkt bör man ta ställning till vad som är relevant i sammanhanget, och komplettera med detaljer i textfältet under varje punkt. Skede Aktivitet Avsnitt tillämpningsanvisning Initiering estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Ange krav på samordning vid förfrågan/beställning krav på digitala leveranser 2 Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Planering estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Ange krav på samordning vid förfrågan/beställning krav på digitala leveranser 2 Utse huvudansvarig samordnare och ansvariga personer hos varje part, bestäm 2.1 beslutsområden. Upprätta lagringsplats eller projektnätverk för samarbetet 2.1 Instruera och utbilda deltagare i samarbetet 2.1 estäm behörighet för de olika parterna till egna, andras och projektgemensamma filer. 2.1 estäm vilken utrustning och funktion var och en av parterna svarar för, och vad som ingår 2.1 i det gemensamma nätet. estäm hur nätet drivs och hålls tillgängligt, rättigheter, tillgänglighet och säkerhet estäm säkerhet mot intrång, tillgrepp och förstörelse av information 2.1 Upprätta leveransplan 2.1 Upprätta kontaktlista (Mall) 2.1 estäm tider för informationssamordningsmöten 2.1 Överenskom fördelning av samordningsuppgifter 2.1, 2.4 Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 2.1, 5, 7 estäm plats och struktur för lagring 2.1 Upprätta förteckning över mjukvara och hårdvara som nyttjas i samarbetet (Mall) 2.2 estäm vilka tester av leverans som behöver genomföras, hårdvara och kommunikation 2.2 Specificera filformat samt stäm av använda applikationer (Leveransspecifikation) 2.2, 2.3, 3.3 estäm rutiner för leveranser 2.3, 7.1 estäm kommunikationsmetod och ev konvertering 2.3, 7.2 estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 2.3, 6.2, 6.3, 6.4 estäm hur lagringen av modeller, annat arbetsmaterial respektive färdiga handlingar sker 2.3 hos var och en av deltagarna och/eller på ett gemensamt lagringsställe (Lagringsstruktur). Överenskom fördelning av samordningsuppgifter 2.4 estäm gränsdragning mellan parter för objekt och informationsmängder 2.4 Upprätta plan över informationssamordning 2.4 estäm hur färdiga handlingar - underlag för original - säkras mot oavsiktliga ändringar. 2.5 Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att "frysa" de godkända handlingarna. estäm specifik namngivning och numrering som för gäller för samarbetet 3.1 Specificera formkrav namngivning och mallar (Leveransspecifikation) 3.1, 6.2 ilagorffi2009_remiss il 1 ChecklistaSamordning Utskrift

2 Skede Aktivitet Avsnitt tillämpningsanvisning Upprätta förteckning över mjukvara och hårdvara som nyttjas i samarbetet 3.2 Specificera filformat samt stäm av använda applikationer (Leveransspecifikation) 3.3 estäm krav på objektinformation (Leveransspecifikation) 3.4 estäm kvalitetskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 4 Specificera gällande handlingar och status för underlag för samarbetet 4.1 estäm hur versioner av filer ska hanteras, hur version uppstår och hur ny version 4.3 benämns. Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 5 Tidsrymd då informationsmängd skall vara läsbar respektive editerbar. 6.1 Vad som ska utväxlas som modell, ritning respektive andra dokument (enligt 6.1 leveransspecifikation). estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 6.2 Specificera formkrav - namngivning och mallar (Leveransspecifikation) 6.2 Distribuera mallar och verktyg som ska användas 6.2 estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 6.3 Hur modellfiler vid objektorienterad projektering, produktion och förvaltning lagras, som 6.3 separata filer. estäm hur färdiga handlingar - underlag för original - säkras mot oavsiktliga ändringar. 6.3 Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att "frysa" de godkända handlingarna. estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 6.4 estäm hur lagringen av modeller, annat arbetsmaterial respektive färdiga handlingar sker 6.4 hos var och en av deltagarna och/eller på ett gemensamt lagringsställe. estäm gällande metadatavokabulärer i samarbetet 6.5 Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 7. estäm rutiner för leveranser 7.1 estäm kommunikationsmetod och ev konvertering 7.2 Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Genomförande estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 2.1, 5, 7 estäm plats och struktur för lagring 2.1 Upprätta lagringsplats eller projektnätverk för samarbetet 2.1 Instruera/utbilda deltagare 2.1 estäm behörighet för de olika parterna till egna, andras och projektgemensamma filer. 2.1 Gränsdragning mot parterna 2.1 estäm vilken utrustning och funktion var och en av parterna svarar för, och vad som ingår 2.1 i det gemensamma nätet? estäm hur nätet drivs och hålls tillgängligt. 2.1 Säkerhet mot intrång, tillgrepp och förstörelse av information 2.1 Upprätta lagringsplats/projektnätverk 2.11, 2.3 Testa kommunikation 2.21 Testa konvertering 2.36 Testa hårdvara och kommunikation 2.2 estäm rutiner för leveranser 2.3 Samordna beroende informationsmängder före leverans 2.4 estäm vem som ska hålla det digitala arkivet 2.5 estäm lagringsmedia och livslängd 2.5 estäm vad som ska arkiveras och metadata för sökning 2.5 Gallra före arkivering 2.5 Genomför arkivering 2.5 ilagorffi2009_remiss il 1 ChecklistaSamordning Utskrift

3 Skede Aktivitet Avsnitt tillämpningsanvisning estäm hur färdiga handlingar - underlag för original - säkras mot oavsiktliga ändringar. 2.5 Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att "frysa" de godkända handlingarna. Distribuera mallar och verktyg som ska användas 6.2 Genomför leverans 7.4 Kvittera leverans 7.4 Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Kontroll Kontrollera informationsmängder före leverans 7.4 Samordna beroende informationsmängder före leverans 2.4 Kontrollera informationsmängder vid mottagande 7.44 estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Leveransspecifikation: Definiera leveranser som ingår i samarbetet 2.1 Samordna beroende informationsmängder före leverans 2.4 estäm vem som ska hålla det digitala arkivet 2.5 estäm lagringsmedia och livslängd 2.5 estäm vad som ska arkiveras och metadata för sökning 2.5 Kontrollera informationsmängder före leverans 7.4. Kontrollera informationsmängder vid mottagande 7.4. Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Avslutning estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 estäm vem som ska hålla det digitala arkivet 2.5 estäm lagringsmedia och livslängd 2.5 estäm vad som ska arkiveras och metadata för sökning 2.5 Gallra före arkivering 2.5 Genomför arkivering 2.5 Utvärdera de genomförda leveranserna 7.4. Avstämning av förteckning över bilagor 7.5. Kontaktlista (Mall) Part Namn Telefon Leveransadress E-postadress Organisation/företag Funktion Förteckning över mjukvara och hårdvara (Mall) Part Operativsystem namn/operativsystem version Vektor (CAD) namn/vektor (CAD) version Rasterkonvertering Kontorsprogram namn/kontorsprogram version Kalkylprogram namn/kalkylprogram version ildeditor namn/bildeditor version Neutrala format Kommunikation Internet Kommunikation Annat ilagorffi2009_remiss il 1 ChecklistaSamordning Utskrift

4 ilaga 2, remissversion Dokumentklasser Namn Dokumentklasser ygg- och fastighetssektors rekommendationer Upprättad av FFi/J Datum Kod Dokumentklass Definition/innehåll 1 Administrativa dokument 1A Dokumentadministration Dokument avsedda att stöda hantering av dokument. 1A01 Adresslista Förteckning över personer med tillhörande adresser. 1A02 Distributionslista Specifikation av hur olika typer av dokument ska distribueras till en samling mottagare. Kan inkludera adresslista. 1A03 Dokumentförteckning Förteckning över dokument som ingår i en dokumentation. 1A04 Ritningsförteckning Förteckning över ritningar 1A05 Filförteckning Förteckning över datafiler 1A06 Ändrings-PM Förteckning som beskriver ändringar i ett dokument eller en samling av dokument. 1A07 Innehållsförteckning Förteckning över innehåll i ett dokument eller samling av dokument. 1 Meddelande Dokument som skickas från en aktör, riktat till en eller flera andra aktörer. 101 rev Meddelande som är fristående från andra dokument. 102 Följebrev Meddelande som fogas till annat dokument. 1C Mötesdokument Dokument som är relaterat till möte. 1C01 Kallelse Dokument som innehåller uppgifter om ett kommande möte, distribuerat till mötesdeltagarna. Kan inkludera dagordning. 1C02 Dagordning Förteckning över aktiviteter vid kommande möte. 1C03 Mötesprotokoll Dokument som redovisar beslut och eventuellt diskussion vid ett möte, och som är formellt bindande. 1C04 Minnesanteckningar Dokument som informellt redovisar ett mötes innehåll och resultat. 1D Ledningsdokument Dokument som reglerar hur man ska förfara inom en organisation, ett projekt eller en process. 1D01 Rutinbeskrivning Dokument som anger hur aktiviteter ska utföras. 1D02 Informationshandbok Dokument som innehåller regler för hantering av information inom en organisation. 1D03 Policy Dokument som uttrycker övergripande målsättningar 1D04 Ledningssystem Dokumentation som styr hantering av ledningsaktiviteter 1E Planeringsdokument Dokument som ingår i planering av aktiviteter inom en organisation, ett projekt eller en process. 1E01 Tidplan Dokument som anger planerade aktiviteter i tidsordning. 1E02 Administrativa föreskrifter Dokument som innehåller föreskrifter för administrativ hantering av en entreprenad. 1E03 Miljöplan Dokumentation som beskriver ledningsaktiviteter för att införa, utveckla, uppfylla, revidera och underhålla en organisations miljöledningssystem. 1E04 Kvalitetsplan Dokumentation som fastställer särskilda kvalitetspåverkande aktiviteter, deras ordningsföljd och de resurser som därvid används. 1E05 Organisationsplan Dokument som beskriver samband, samverkan och avgränsningar i en organisation. 1E06 Aktivitetsplan Dokument som anger planerade aktiviteter av viss typ. 1E07 Arbetsmiljöplan Dokumentation av arbetsmiljöreglers uppfyllande vid byggnads eller anläggningsarbete 1F Uppföljande dokument Dokument som redovisar utförda aktiviteter 1F01 Dagbok Dokument som förtecknar utförda aktiviteter i tidsordning. 1F02 Periodrapport Dokument som förtecknar utförda aktiviteter i tidsordning och som avser en på förhand fastställd period. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

5 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 1F03 Avvikelserapport Rapport som redovisar avvikelse i förhållande till bör-värde. Kan bestå av felanmälan, arbetsorder och åtgärdsrapport. 1F04 Tillbudsrapport Rapport som redovisar oplanerad händelse av akut karaktär som föranleder uppföljande aktivitet. 2 Tekniska dokument 2A Program Dokument som beskriver verksamhetens krav och behov relaterade till byggnadsverk. 2A01 Verksamhetsbeskrivning Dokument som beskriver en verksamhet ur de aspekter som påverkar verksamhetens krav på och behov av utrymme och service. 2A02 Utrymmesprogram 2A03 Utrymmesfunktionsprogram Dokument som på ett strukturerat sätt beskriver krav på och behov av utrymmen för specifik verksamhet. Dokument som anger detaljerade krav på varje typ av utrymme/rum avseende funktion, area, klimat, samband med andra typer av utrymmen/rum, installationer, inredning, utrustning mm. 2A04 yggnadsprogram Dokument som kompletterar och omvandlar en verksamhets krav på utrymmen till krav på byggnadsverket. 2A05 Funktionsprogram Dokument som beskriver funktionella krav på byggnadsverk. 2A06 Tekniskt program Dokument som beskriver tekniska lösningar som kan uppfylla funktionella krav på byggnadsverk. 2 Förteckning Dokument som innehåller ordnad uppställning av delsystem eller komponenter och information om dessa. 201 Produktförteckning Förteckning över fysiska komponenter ingående i eller avsedda att ingå i ett byggnadsverk. 202 Systemförteckning Förteckning över ett eller flera system med dess ingående komponenter 203 Mängdbeskrivning Dokument som anger utförande och kvalitet samt beräknade mängder av arbeten, material och produkter ingående i en entreprenad. 204 Mängdförteckning Dokument som förtecknar mängdposter av skilda slag, exempelvis av arbeten, hjälpmedel, material eller varor. 205 Utrymmesförteckning Dokument som förtecknar utrymmen och deras funktion 2C Kvalitetsdokument Redovisning av aktiviteter och roller med syfte att säkra kvalitet i processen. 2C01 Gränsdragningslista Uppdelning av teknik/ansvarsområden fysiskt, tekniskt eller juridiskt 2C02 Kontrollplan Fastställd plan över kontrollaktiviteter enligt kvalitetssystem. Planen verifieras fortlöpande. 2C03 Checklista Malldokument för kontroll av att aktiviteter utförts eller att redovisning är fullständig 2D eskrivning Dokument som i text, eventuellt med infogade illustrationer, redovisar ett byggnadsverk. 2D01 Rumsbeskrivning Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och utrustning i varje rum i projekt. 2D02 Typrumsbeskrivning Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och utrustning i varje typ av rum i projekt. 2D03 Teknisk beskrivning eskrivning av tekniska lösningar för specificerat byggnadsverk 2D04 Kulörbeskrivning Dokument som anger kulörer som används i ett byggnadsverk eller del därav. 2D05 Miljökonsekvensbeskrivning Dokument som anger de miljömässiga konsekvenserna av genomförandet av ett bygg- eller anläggningsprojekt. 2D06 Teknisk rapport Dokument som beskriver befintliga tekniska förhållanden och eventuella åtgärder. 2D07 randskyddsdokumentation Dokument som beskriver förutsättningar för och utformning av brandskydd. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

6 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 2D08 ofaktablad Dokument som redovisar egenskaper hos bostad och bostadskomplement ur kundperspektiv. 2E Ritning Dokument som grafiskt avbildar ett byggnadsverk eller geografiskt område i omfattning och skala avpassad för utskrift på visst pappersformat. 2E01 Karta Projektion i plan av ett större markområde, typiskt i skala 1:1000 eller mindre skala. 2E02 Situationsplan Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer översiktligt redovisar byggnad eller anläggning med sin närmaste omgivning 2E03 Planritning Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer redovisar planlösningar, konstruktioner och installationer. 2E04 Fasadritning Sammanställningsritning som i vertikala vyer redovisar utformning av byggnadsverk. 2E05 Sektionsritning Sammanställningsritning som i genomskärning, vanligen vertikalsnitt, visar delar av föremålet som skärs av snittplanet. 2E06 Profilritning Sammanställningsritning som i vertikalsnitt visar höjdförhållanden och uppbyggnad längs en väg, järnväg eller VA-anläggning. 2E07 Uppställningsritning Ritning som i detalj redovisar sammansatta bygg- eller anläggningsdelar 2E08 Förteckningsritning Ritning som redovisar mått och utförandedata hos en grupp av bygg- eller anläggningsdelar av en viss typ. 2E09 Detaljritning Ritning som detaljerat redovisar avgränsade delar av byggnadsverk. Typiskt som snitt och vyer i skala mellan 1:1 och 1:20. 2E10 Schema Ritning som med hjälp av symboler och linjer åskådliggör funktion och sambandet mellan komponenter i ett system. 2E11 Sammansatt ritning Ritning som redovisar olika projektioner och detaljeringsgrader i samma dokument, i första hand samlad redovisning för mindre bygg-, anläggningseller förvaltnings arbeten. 2E12 Presentationsritning Ritning som visualiserar byggnadsverk, i kombinationer av raka projektioner och perspektiv. 2F Ritningsdefinition Datafil som definierar sammanställning av modellfil(er) och andra filer för att framställa ritning(ar). 2G Ritningskomplement Information som tillsammans med presentation av modellen bygger upp en CAD-ritning, t ex blankett, namnruta och teckenförklaringar. 2H Modell Data som beskriver ett byggnadsverk eller del av ett byggnadsverk med dess egenskaper 2H01 2D-modell Samlad grafisk avbildning av ett byggnadsverks eller områdes utsträckning i verklig skala projicerat i 2 dimensioner (till skillnad från ritning som redovisar ett utsnitt anpassat för utskrift i viss skala på visst pappersformat) 2H02 3D-modell Samlad grafisk avbildning av ett byggnadsverks eller områdes utsträckning i verklig skala i 3 dimensioner 2H03 Produktmodell Samlade data om objekt som ingår i ett byggnadsverk eller område, med objektens egenskaper och inbördes relationer. 2J Mätning och beräkning Underlag för eller resultat av mätnings- och beräkningsaktiviteter. 2J01 Geoteknisk redovisning Dokument som redovisar resultat från geoteknisk undersökning 2J02 eräkning Dokument som redovisar beräkningsmetoder och beräkningsresultat 2J03 Mätrapport Dokument som redovisar inmätta befintliga förhållanden. 2K esiktningsdokument Redovisning för och av besiktning av byggnader och anläggningar. 2K01 OVK-dokument Redovisning av obligatorisk besiktning av ventilationssystem. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

7 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 2K02 Entreprenadbesiktningsutlåtan Redovisning av besiktning av en entreprenad. de 2K03 Termograferingsdokument Redovisning av termografering av byggnad. 2K04 Skickbesiktningsdokument Redovisning av besiktning av en fastighets tekniska status. 2K05 Injusteringsdokument Redovisning av injustering av tekniska system 2K06 Provningsdokument Redovisning av provning av apparater eller system 2K07 randsäkerhetsdokument Redovisning av brandsäkerhetsbesiktning hos byggnadsverk. 2K08 Hissbesiktningsdokument Redovisning av säkerhetsbesiktning för trans portinstallationer som hissar, rulltrappor o d 2K09 Säkerhetsdokument kyla-värme Redovisning av säkerhetsbesiktning av installationer för kyla eller värme. 2K10 Sotningsdokument Redovisning av besiktning av rökkanaler och imkanaler. 2L Drift- och underhållsanvisning Dokumentation avseende drift och underhåll av byggnadsverk eller ingående delar 2L01 Funktionsöversikt Dokument som övergripande beskriver fastighetens ingående system. 2L02 Driftinstruktion Dokument som identifierar och beskriver byggnadsverkets funktionella delar och tekniska system med avseende på läge, funktion och teknisk lösning. 2L03 Driftkort Sammanställning av teknisk dokumentation för ett tekniskt system eller del därav. 2L04 Skötselanvisning Dokument som innehåller anvisningar för skötsel av system eller komponenter i en fastighet eller anläggning. 2L05 Underhållsplan Dokument som förtecknar system och komponenter med uppgifter om underhållsåtgärder, kostnader och intervall. 2L06 Underhållsinstruktion Dokument som innehåller anvisningar för genomförande av underhåll. 2L07 Underhållskort Del av underhållsinstruktion som avser specifik byggdel eller system. 3 Ekonomiska/juridiska dokument 3A Strategiskt affärsdokument Dokument för affärsplanering 3A01 Affärsplan Dokument som sammanhållet redovisar analys av planerad affärsverksamhet. 3A02 Marknadskartläggning Dokument som sammanhållet redovisar analys av företags/verksamhets marknad. 3 Legalt dokument Dokument som berör legala förhållanden mellan aktörer 301 Garanti eskrivning av garantiåtaganden för varor eller tjänster. 302 Skattedeklaration Dokument som redovisar skattepliktiga intäkter och tillgångar enligt lag. 3C Finansiellt säkerhetsdokument Dokument som beskriver säkerställande av finansiella förhållanden. 3D 3C01 Investeringsanalys 3C02 Värderingsintyg 3C03 Försäkringshandling 3C04 Förvaltningsplan 3C05 Ekonomisk plan 3C06 udgetinstruktion 3C07 udget Finansiellt transaktionsdokument Dokument som redovisar ekonomiska förutsättningar för en investering. Dokument som redogör för utförd värdering av fast eller lös egendom. Dokument som berör försäkringar och försäkringsärenden. Obs! försäkringsavtal särskild klass Handlingsprogram för en fastighet, vanligen 3 till 10 år, med prognoser och nyckeltal för betalningsflöden och kapitalvärden. Grundläggande dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande. Dokument som ger instruktioner för budgetprocess. Dokument som redovisar beräknade inkomster och utgifter under viss tidsperiod. Dokument som berör finansiella transaktioner ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

8 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 3D01 Skuldebrev Dokument som innehåller åtagande att betala skuld. 3D02 orgensförbindelse Förbindelse att träda in som betalare av annans skuld. 3D03 Köpebrev Handling som visar köpeskillingen och är bevis på att köpet är fullföljt. 3D04 Kundreskontrajournal 3D05 Leverantörsreskontra-journal 3D06 Påminnelsebrev 3D07 Kravbrev Dokument utvisande skuld/fordran på kunder. Dokument utvisande skuld/fordran på leverantörer. Dokument/brev till kund där utebliven betalning av fordran påpekas. Dokument/brev till kund där krav på utebliven betalning av fordran görs. 3D08 Ekonomirapport Periodisk rapport från ekonomiskt redovisningssystem. 3D09 Kvittens Dokument som bekräftar mottagning eller betalning. 3E Tillståndsrelaterat dokument Dokument som ingår i en tillståndsprocess eller enligt anmälningsplikt. 3E01 Ansökan Dokument som innehåller den tillståndssökandes anhållan om tillstånd med erforderliga uppgifter. 3E02 Anmälan Dokument som ger information till myndighet om anmälningspliktiga arbeten e dyl. 3E03 Tillstånd Dokument som bekräftar tillståndsgivande myndighets medgivande att utföra byggarbete eller annan åtgärd. 3E04 Intyg Dokument som styrker sakförhållanden i samband med tillstånd eller anmälan. 3F Avtal Dokument som rör överenskommelser om köp, rättigheter och samverkan 3F01 Tomträttskontrakt Skriftligt avtal varigenom tomträtt upplåtes. 3F02 Fastighetsbildningsavtal Avtal som reglerar förrättning varigenom fastighetsindelning ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs. 3F03 Servitutsavtal Dokument som reglerar rättighet för ägare till fastighet att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet. 3F04 Köpehandling Handling upprättad för fastighetsförvärv t ex köpekontrakt som innehåller samtliga köpvillkor. 3F05 Kreditavtal Avtal där kreditgivare ger kredit för visst ändamål och omfattande bl a säkerheter. 3F06 Entreprenadavtal Dokument som ömsesidigt reglerar rättigheter och skyldigheter mellan beställare och entreprenör avseende entreprenad. 3F07 Avtal om tjänsteköp Dokument som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan beställare och entreprenör avseende köp av tjänst. 3F08 Samfällighetsavtal Avtal rörande samfällighet dvs mark- eller vattenområde eller rättighet som hör till fler fastigheter gemensamt. 3F09 Genomförandeavtal Samlingsbegrepp för civilrättsliga avtal mellan kommunen och byggherre, som reglerar skyldigheter och rättigheter i samband med en markexploatering. 3F10 Hyresavtal Dokument som reglerar nyttjanderätt till hus eller annat hyresobjekt mot ersättning. 3F11 Försäkringsavtal Olika försäkringsavtal som avser byggnad, tomt och fastighetsinventarier. 3G Inköpsdokument Dokument som används i inköpsprocesser 3G01 Inköpsunderlag Dokument som innehåller underlag för inköp. 3G02 Inbjudan Dokument som erbjuder möjlighet till lämnande av anbud. 3G03 Förfrågningsunderlag Underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud. 3G04 Anbud 3G05 eställning Ensidigt erbjudande att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. Dokument som utgör bekräftelse på att anbud godtas. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

9 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 3G06 Faktura Dokument som anger levererade varor eller tjänster samt belopp som skall betalas. 3G07 ÄTA Dokument som förtecknar ändrings- och tilläggsarbeten vid en entreprenad. 3G08 Arbetsorder Dokument som initierar utförande av arbetsuppgift. 3H Kalkyl Underlag för och redovisning av beräkningar av mängder och kostnader 3H01 Förkalkyl Kalkylunderlag inför beslut om produktutveckling. 3H02 Anbudskalkyl Kostnadskalkyl som utgör underlag för lämnande av anbud. 3H03 Produktionskalkyl Kostnadskalkyl som utgör underlag för produktionsplan. 3H04 Översiktskalkyl Kostnadskalkyl som är baserad på större kalkylposter. 3H05 Detaljkalkyl Kostnadskalkyl som är baserad på detaljerade kalkylposter. 3J Fastighetsjuridiskt dokument Dokument som reglerar rättsliga förhållanden för fastighets bildande och nyttjande 3J01 Lagfartsbevis Dokument som innehåller uppgifter om lagfart, köpeskillingens storlek och eventuella bestämmelser som inskränker ägarens rätt 3J02 Pantbrev Dokument som visar att fastighetsägaren har en inteckning på visst belopp i sin fastighet. 3J03 Gravationsbevis Dokument som visar vilka inteckningar och servitut som belastar fastigheten. 3K Marknadsföringsdokument Dokument som redovisar byggnadsverk och/eller tjänster i marknadsföringssyfte. 4 Referensdokument 4A Regelverk Dokument som innehåller officiella regler och förordningar 4A01 Lag Allmän lag som fastställts av riksdagen eller motsvarande nationell eller internationell församling 4A02 Författning Officiella föreskrifter i anslutning till lag, som fastställts av statlig myndighet 4A03 Standard Industristandard som överenskommits nationellt och/eller internationellt 4A04 Standardavtal Avtalstexter som överenskommits inom branschen 4 Myndighetsinformation Information tillhandahållen av förvaltningsmyndigheter 401 Fastighetsuppgifter Information om fastigheter, från officiella register och dokument 402 Skatteuppgifter Information om skatteförhållanden - allmänt eller för specifika skatteobjekt 4C Planinformation Redovisning av fysisk planering 4C01 Detaljplan Planinstitut som för begränsad del av en kommun reglerar bebyggelse och användning av mark- och vattenresurser. 4C02 Översiktsplan Planinstitut som anger grunddragen för bebyggelseutvecklingen och användningen för mark och vattenområden i hela kommunen 4C03 Regionplan Planinstitut för samordning av flera kommuners översiktliga planering. 4C04 Nybyggnadskarta Karta som utgör underlag för situationsplan. Upprättas av kommun i samband med prövning av bygglov. 4C05 Tomtkarta Karta som utvisar tomtareal och fastighetsgräns 4C06 Registerkarta Karta som hör till fastighetsregister och som visar fastighet och samfällighet. 4D Arbetsunderlag Direkt eller indirekt utgör underlag när man skapar och redigerar information 4D01 Dokumentmall Ramverk för dokument som kan fyllas på med text och/eller bild 4D02 Standardtext Text som används som förlaga i arbete med olika dokument. 4D03 Kvalitetssystem Anvisningar och rutiner för kvalitetssäkring. Innehåller ofta mallar och checklistor för redovisning av kvalitetsarbetet. 4D04 Handbok Publikation som innehåller information och rekommendationer kring utformning och arbetsutförande etc. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

10 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 4E Produktinformation Redovisning av specifika produkters egenskaper och användning 4E01 yggvarudeklaration Redovisning av innehållet i enskilda material och produkter i den mån de påverkar miljön 4E02 Produktbeskrivning Teknisk beskrivning av material och produkter 4F Prislista Samlad redovisning av priser för produkter eller tjänster ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

11 Label Värden Anm. Grund Förv Projekt Distr ilaga 3, remissversion Metadata för dokument Namn Metadatauppsättning ygg- och fastighetssektors rekommendationer Upprättad av FFi/J Datum Ändr.bet x Dokumenklass Kod A=Obligatoriska =Villkorliga Dokument-Id Document Id Globalt ID, sätts av systemet A Dokument-Id Ägare Document Id Owner Dokumentbeteckning som sätts av dokumentets upphovsorganisation, t ex ritningsnummer. Versions-Id Version Id Systemets räknare som skiljer varje sparad version från tidigare, A oavsett ändringsbeteckning och status Ändringsbeteckning Revision Id För dokument som genomgår ändringar Språkkod Language code Enligt ISO?standard, endast om olika språk förekommer. Titel Title Dokumentets innehåll i klartext A Sammanfattning Summary Där sökning på och information om dokumentets innehåll är väsentlig Nyckelord Keywords Extra kategorisering för sökning Dokumentklass Document class Minst enligt dokumentets funktion (tabell 2) A name Skapad av Creator Upphovsperson till dokumentet A Skapad datum Create date Avser varje dokumentversion A Status Status I förhållande till aktiviteter som berör dokumentet - relaterat till A granskning, godkännande och giltighet. Säkerhetsnivå Security level Endast för säkerhetsklassade dokument ehörighetsprofil Access rights profile Endast då detta krävs för behörighetssättning i mottagande system. Obs! att behörighet ofta istället sätts på grundval av klassifikation. Filformat File format Där detta inte framgår på annat sätt. Jämför även 3.4 Utgivningsstatus Release status Fastställt/icke fastställt för användning som angiven handlingstyp A Utgivarorganisation Releasing Företag som fastställt dokumentet för användning, när företagets organization rutiner så kräver. Utgivet av Released by Person som fastställt dokumentet för användning, när företagets rutiner så kräver. Dokumentformat Coded presentation För utskrift, standardbeteckningar som A4, A1F etc. size Filformat File format Väsentligt för senare tillgång till dokument. ör ange version av A filformatet. Packad med Compression I förekommande fall när packade filer lagras programversion system Skapad med Creating system Väsentligt för senare läsbarhet för dokument. A programversion Filnamn File name Sökväg inkluderas när detta behövs för hanteringen A Teckenuppsättning Character set Lämpligt när flera teckenuppsättningar kan förekomma. Arkiveringsdatum Archiving date A Metadatanamn Slutdatum för Archiving expiration När detta kan anges i förväg, kan annars i efterhand härledas ur arkivering date arkiveringsdatum. Uppföljningsintervall Archiving refresh Datamediets förväntade hållbarhetstid A interval Arkivställe Archive location Fysisk plats för det arkiverade dokumentet, byggnad och A rumsbeteckning eller sökväg Dokumentklass Document class Kompletterande klassificering i första hand efter name skede/handlingstyp, i andra hand efter SA. Dokumentklass Document class För ritningar anges ritningsskala. name Projektnamn Project name Klartextbenämning, gemensam för alla deltagare i projektet. A Projektbeteckning Project Id Projektnummer eller motsvarande, inom en organisation, vanligtvis det företag som upprättat dokumentet, men flera beteckningar kan förekomma. Dessa skiljs då åt genom attributet schema, som uttrycks på formen "Foretagsnamn.projektnr"

12 ilaga 5a, remissversion Leveransspecifikation relationshandlingar Namn Relationshandlingar Slättenskolan Upprättad av Informationssamordnaren Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandling Demohuset 5432 Slättenskolan Norrahammar 30:1 Jönköping RH5432 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD DVD Informationssamordnaren Kommunen Tekniska kontoret ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status Planerad/pågående/avslutad Preliminära relationshandlingar (i förekommande fall, samtliga dokument i den tidigare leveransen ska ersättas) Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Kommunens pdf-blankett Leveransmeddelande ska användas och bifogas på DVD tillsammans med levererade dokument Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikatioformaformat Original- Publicerings- Struktur Detaljering Metadata Adresslista 1A Ostrukturerad 6.5 grunda+arkiva Dokumentförteckning 1A Struktur best mall 6.5 grunda+arkiva Ritningsförteckning 1A Struktur best mall 6.5 grunda+arkiva Produktförteckning Ostrukturerad 6.5 grunda+arkiva Systemförteckning Ostrukturerad 6.5 grunda+arkiva Rumsbeskrivning 2D Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Teknisk beskrivning 2D Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Kulörbeskrivning 2D Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva randskyddsdokumentation 2D Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Situationsplan 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Planritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Fasadritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Sektionsritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Uppställningsritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Förteckningsritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Detaljritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Schema 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva 2D-modell 2H Modell best mall 4.12d 6.5 grunda+arkiva dwg Geoteknisk redovisning 2J Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Injusteringsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Provningsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva randsäkerhetsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Hissbesiktningsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Driftinstruktion 2L Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Driftkort 2L Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Skötselanvisning 2L Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva Underhållsinstruktion 2L Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva yggvarudeklaration 4E Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva Produktbeskrivning 4E Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva ilagorffi2009_remiss il 5a LevspecRel Utskrift

13 ilaga 5b, remissversion Leveransspecifikation drift och underhållsinstruktioner Leveransspecifikation Namn Upprättad av Drift- och underhållsinstruktioner Informationssamordnaren Datum Ändr.bet x Leveransegenskaper Leveranstyp Förvaltningshandlingar Referens Demohuset 5432 Slättenskolan Norrahammar 30:1 Jönköping Identifikation DU5432 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Leveranssätt DVD Avsändare Informationssamordnaren Mottagare Kommunen Tekniska kontoret Tider ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Status Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status Leveransläge Planerad/pågående/avslutad Ersätter DU leveransdatum (i förekommande fall, samtliga dokument i den tidigare leveransen ska ersättas) Kvittens Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande Kommunens pdf-blankett Leveransmeddelande ska användas och bifogas på DVD tillsammans med levererade dokument) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikation Struktur Detaljering Metadata Originalformaformat Publicerings- 2.2 Adress och telefonförteckning, leverantörer 1A DU5 6.5 grunda +arkiva 2.1 Adress och telefonförteckning, entreprenörer och konsulter 1A DU grunda +arkiva 3.1 Översiktlig beskrivning 2X Struktur bil grunda +arkiva 3.2 Situationsplan 2E Struktur bil grunda +arkiva 3.3 Orienteringsplaner 2E Struktur bil grunda +arkiva 3.4 Totalflödesschema 2E Struktur bil grunda +arkiva 3.5 Märkning och skyltning 2E Struktur bil grunda +arkiva 4 Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar 2E Struktur bil grunda +arkiva 4.1 Förteckning över driftkort 1A Struktur bil grunda +arkiva 4.2 Driftkort 2L Struktur bil grunda +arkiva 4.3 Driftstrategi 2L Struktur bil grunda +arkiva 5.1 Injustering rörinstallation 2K DU6 6.5 grunda +arkiva 5.1 Ljudmätning, luftbehandling 2K DU grunda +arkiva 5.2 Injusterings och luftflödesprotokoll 2K DU grunda +arkiva 5.2 Injustering av köldbärarsystem 2K DU6 6.5 grunda +arkiva 5.3 Injustering av VVC-system 2K DU6 6.5 grunda +arkiva 6.1 Komponentförteckning 2E DU7 6.5 grunda +arkiva 6.2 Produktblad 4E Struktur bil grunda +arkiva 6.3 DUC-dokumentation 4E Struktur bil grunda +arkiva 6.4 Förbrukningsmaterial 4E DU grunda +arkiva 7 Underlag för CE-märkning 4E Struktur bil grunda +arkiva 7.1 esiktningspliktiga installationer 4E Struktur bil grunda +arkiva 8.1 Ventilförteckning 2E DU8 6.5 grunda +arkiva 8.2 Rumsförteckning 2E DU9 6.5 grunda +arkiva 8.1 Spjällförteckning 2E DU grunda +arkiva 8.2 randspjäll och rökdetektorer 2E DU grunda +arkiva 9.1 Ritningsförteckning 1A DU grunda +arkiva 9.2 Underlag situationsplan 2E Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Underlag orienteringsplaner 2E Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Underlag översiktsritningar, totalflödesscheman 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Underlag rörritningar 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Ritningar 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva 9.3 Ritningssymboler 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva Apparatskåpsdokumentation 2E Struktur bil grunda +arkiva Övriga scheman 2E Struktur bil grunda +arkiva Nätschema, huvudledningsschema 2E Struktur bil grunda +arkiva 10.1 Planerat underhåll 2L DU grunda +arkiva 10.2 Service under garantitiden 2L DU grunda +arkiva 11.1 Apparatskåpsdokumentation 2E Struktur bil grunda +arkiva 11.2 Övriga scheman 2E Struktur bil grunda +arkiva 11.3 Nätschema, huvudledningsschema 2E Struktur bil grunda +arkiva ilagorffi2009_remiss il 5b LevSpecDU Utskrift

14 ilaga 5c, remissversion Leveransspecifikation basmodell Namn asmodeller il Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveransegenskaper Leveranstyp Förvaltningshandling Referens AD-skplan 5555 Identifikation FH5555 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Leveranssätt Projektnätet Kap Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Arkitekten Kommunen Tekniska kontoret ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Planerad/pågående/avslutad Preliminära basmodeller (i förekommande fall, samtliga dokument i den tidigare leveransen ska ersättas) Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikation Struktur Detaljering Metadata Originalformat Publiceringsformat yggnadsinformations-modell 2H Struktur best mall samt objekt utrymme/d 27, D 41, D 42, D 43, D 45/grafik modulnät och systemlinjer 6.3c 4.12d 6.5 grunda +arkiva dwg ilagorffi2009_remiss il 5c LevSpecIM Utskrift

15 ilaga Komplement till tillämpningsanvisning 6x remissversion Produkt: Programvaruleverantörer erbjuds möjlighet att upprätta komplement till tillämpningsanvisning med specifika anvisningar för särskilt avvikelser från ygghandlingar 90 del 8 utgåva 2, denna tillämpningsanvisning med tillhörande bilagor. Komplementen skall vara strukturerade enligt ygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 och publiceras av Föreningen för FörvaltningsInformation på il 6a 6b 6c 6d 6e Följande komplement upprättas Autodeskprodukter Graphisoftprodukter Microstation ifc Kap Avvikelse Kommentar ilagorffi2009_remiss il 6 Kompl programvara Utskrift

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering

IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Stockholms Hamnar 2015-08-12 RADMILA PARADZIK, SPARAT 2015-08-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Allmänt... 6 2.1 IT Organisation... 6 2.2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING CAD-ANVISNINGAR 2008-11-05 RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2008-05-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Jonas Bertheden Jonas Hallemyr 2008-11-05 1.0 Godkänd Signatur Ärendenummer

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

NYA STANDARDER FÖR SYFTE

NYA STANDARDER FÖR SYFTE ID: 12640 NYA STANDARDER FÖR SYFTE OCH STATUS Slutrapport Klas Eckerberg, Projektengagemang 2014-04-29 Förord Utvecklingsprojektet Nya standarder för syfte och status beviljades anslag av SBUF 2012-04-06.

Läs mer

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. VDC i husbyggnadsprojekt. Matilda Liljemark Mattsson 2014. Civilingenjörsexamen Arkitektur EXAMENSARBETE VDC i husbyggnadsprojekt Matilda Liljemark Mattsson 2014 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad naturresurser FÖRORD Examensarbetet

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Projekthandlingar Lokaler ProjLok

Projekthandlingar Lokaler ProjLok Projekthandlingar Lokaler ProjLok - arbetsmoment - handlingars innehåll Dat 99-02-16 Handbok 1999:2 Projekthandlingar Lokaler, (ProjLok) Innehållsförteckning Sid nr: I respektive kapitels inledning finns

Läs mer

HANDBOK fi2xml version 1.3

HANDBOK fi2xml version 1.3 HANDBOK fi2xml version 1.3 Ny version Del 1 Översikt Handboken kan beställas från: fi2 Förvaltningsinformation www.fi2.se 2012 fi2 Förvaltningsinformation Omslagsfoto: Asif Akbar Tryck: GML Print on Demand

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer