tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1"

Transkript

1 ilaga 1, remissversion Checklista för IT-samordning Namn aserad på mall från anpassad till tillämpningsanvisning version 2009:FFi Upprättad av FFi/J Datum Detta är en kort, övergripande checklista för samordning under alla skeden av ett samarbete. För varje punkt bör man ta ställning till vad som är relevant i sammanhanget, och komplettera med detaljer i textfältet under varje punkt. Skede Aktivitet Avsnitt tillämpningsanvisning Initiering estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Ange krav på samordning vid förfrågan/beställning krav på digitala leveranser 2 Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Planering estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Ange eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Ange eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Ange krav på samordning vid förfrågan/beställning krav på digitala leveranser 2 Utse huvudansvarig samordnare och ansvariga personer hos varje part, bestäm 2.1 beslutsområden. Upprätta lagringsplats eller projektnätverk för samarbetet 2.1 Instruera och utbilda deltagare i samarbetet 2.1 estäm behörighet för de olika parterna till egna, andras och projektgemensamma filer. 2.1 estäm vilken utrustning och funktion var och en av parterna svarar för, och vad som ingår 2.1 i det gemensamma nätet. estäm hur nätet drivs och hålls tillgängligt, rättigheter, tillgänglighet och säkerhet estäm säkerhet mot intrång, tillgrepp och förstörelse av information 2.1 Upprätta leveransplan 2.1 Upprätta kontaktlista (Mall) 2.1 estäm tider för informationssamordningsmöten 2.1 Överenskom fördelning av samordningsuppgifter 2.1, 2.4 Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 2.1, 5, 7 estäm plats och struktur för lagring 2.1 Upprätta förteckning över mjukvara och hårdvara som nyttjas i samarbetet (Mall) 2.2 estäm vilka tester av leverans som behöver genomföras, hårdvara och kommunikation 2.2 Specificera filformat samt stäm av använda applikationer (Leveransspecifikation) 2.2, 2.3, 3.3 estäm rutiner för leveranser 2.3, 7.1 estäm kommunikationsmetod och ev konvertering 2.3, 7.2 estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 2.3, 6.2, 6.3, 6.4 estäm hur lagringen av modeller, annat arbetsmaterial respektive färdiga handlingar sker 2.3 hos var och en av deltagarna och/eller på ett gemensamt lagringsställe (Lagringsstruktur). Överenskom fördelning av samordningsuppgifter 2.4 estäm gränsdragning mellan parter för objekt och informationsmängder 2.4 Upprätta plan över informationssamordning 2.4 estäm hur färdiga handlingar - underlag för original - säkras mot oavsiktliga ändringar. 2.5 Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att "frysa" de godkända handlingarna. estäm specifik namngivning och numrering som för gäller för samarbetet 3.1 Specificera formkrav namngivning och mallar (Leveransspecifikation) 3.1, 6.2 ilagorffi2009_remiss il 1 ChecklistaSamordning Utskrift

2 Skede Aktivitet Avsnitt tillämpningsanvisning Upprätta förteckning över mjukvara och hårdvara som nyttjas i samarbetet 3.2 Specificera filformat samt stäm av använda applikationer (Leveransspecifikation) 3.3 estäm krav på objektinformation (Leveransspecifikation) 3.4 estäm kvalitetskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 4 Specificera gällande handlingar och status för underlag för samarbetet 4.1 estäm hur versioner av filer ska hanteras, hur version uppstår och hur ny version 4.3 benämns. Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 5 Tidsrymd då informationsmängd skall vara läsbar respektive editerbar. 6.1 Vad som ska utväxlas som modell, ritning respektive andra dokument (enligt 6.1 leveransspecifikation). estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 6.2 Specificera formkrav - namngivning och mallar (Leveransspecifikation) 6.2 Distribuera mallar och verktyg som ska användas 6.2 estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 6.3 Hur modellfiler vid objektorienterad projektering, produktion och förvaltning lagras, som 6.3 separata filer. estäm hur färdiga handlingar - underlag för original - säkras mot oavsiktliga ändringar. 6.3 Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att "frysa" de godkända handlingarna. estäm struktureringskrav på modeller och dokument (Leveransspecifikation) 6.4 estäm hur lagringen av modeller, annat arbetsmaterial respektive färdiga handlingar sker 6.4 hos var och en av deltagarna och/eller på ett gemensamt lagringsställe. estäm gällande metadatavokabulärer i samarbetet 6.5 Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 7. estäm rutiner för leveranser 7.1 estäm kommunikationsmetod och ev konvertering 7.2 Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Genomförande estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Definiera leveranser som ingår i samarbetet (Leveransspecifikation) 2.1, 5, 7 estäm plats och struktur för lagring 2.1 Upprätta lagringsplats eller projektnätverk för samarbetet 2.1 Instruera/utbilda deltagare 2.1 estäm behörighet för de olika parterna till egna, andras och projektgemensamma filer. 2.1 Gränsdragning mot parterna 2.1 estäm vilken utrustning och funktion var och en av parterna svarar för, och vad som ingår 2.1 i det gemensamma nätet? estäm hur nätet drivs och hålls tillgängligt. 2.1 Säkerhet mot intrång, tillgrepp och förstörelse av information 2.1 Upprätta lagringsplats/projektnätverk 2.11, 2.3 Testa kommunikation 2.21 Testa konvertering 2.36 Testa hårdvara och kommunikation 2.2 estäm rutiner för leveranser 2.3 Samordna beroende informationsmängder före leverans 2.4 estäm vem som ska hålla det digitala arkivet 2.5 estäm lagringsmedia och livslängd 2.5 estäm vad som ska arkiveras och metadata för sökning 2.5 Gallra före arkivering 2.5 Genomför arkivering 2.5 ilagorffi2009_remiss il 1 ChecklistaSamordning Utskrift

3 Skede Aktivitet Avsnitt tillämpningsanvisning estäm hur färdiga handlingar - underlag för original - säkras mot oavsiktliga ändringar. 2.5 Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är det viktigt att "frysa" de godkända handlingarna. Distribuera mallar och verktyg som ska användas 6.2 Genomför leverans 7.4 Kvittera leverans 7.4 Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Kontroll Kontrollera informationsmängder före leverans 7.4 Samordna beroende informationsmängder före leverans 2.4 Kontrollera informationsmängder vid mottagande 7.44 estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Eventuella avvikelser från och tillägg till standard 0.3 Eventuella tillägg och egna tolkningar i samarbetet 1 Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 Leveransspecifikation: Definiera leveranser som ingår i samarbetet 2.1 Samordna beroende informationsmängder före leverans 2.4 estäm vem som ska hålla det digitala arkivet 2.5 estäm lagringsmedia och livslängd 2.5 estäm vad som ska arkiveras och metadata för sökning 2.5 Kontrollera informationsmängder före leverans 7.4. Kontrollera informationsmängder vid mottagande 7.4. Avstämning av förteckning över bilagor 7.5 Avslutning estäm gällande version av tillämpningsanvisning, var den finns tillgänglig. Genomgång av 0.1 tillämpningsanvisning Specificera nyttjanderätt till informationen och gällande avtal mellan parterna 1.9 estäm vem som ska hålla det digitala arkivet 2.5 estäm lagringsmedia och livslängd 2.5 estäm vad som ska arkiveras och metadata för sökning 2.5 Gallra före arkivering 2.5 Genomför arkivering 2.5 Utvärdera de genomförda leveranserna 7.4. Avstämning av förteckning över bilagor 7.5. Kontaktlista (Mall) Part Namn Telefon Leveransadress E-postadress Organisation/företag Funktion Förteckning över mjukvara och hårdvara (Mall) Part Operativsystem namn/operativsystem version Vektor (CAD) namn/vektor (CAD) version Rasterkonvertering Kontorsprogram namn/kontorsprogram version Kalkylprogram namn/kalkylprogram version ildeditor namn/bildeditor version Neutrala format Kommunikation Internet Kommunikation Annat ilagorffi2009_remiss il 1 ChecklistaSamordning Utskrift

4 ilaga 2, remissversion Dokumentklasser Namn Dokumentklasser ygg- och fastighetssektors rekommendationer Upprättad av FFi/J Datum Kod Dokumentklass Definition/innehåll 1 Administrativa dokument 1A Dokumentadministration Dokument avsedda att stöda hantering av dokument. 1A01 Adresslista Förteckning över personer med tillhörande adresser. 1A02 Distributionslista Specifikation av hur olika typer av dokument ska distribueras till en samling mottagare. Kan inkludera adresslista. 1A03 Dokumentförteckning Förteckning över dokument som ingår i en dokumentation. 1A04 Ritningsförteckning Förteckning över ritningar 1A05 Filförteckning Förteckning över datafiler 1A06 Ändrings-PM Förteckning som beskriver ändringar i ett dokument eller en samling av dokument. 1A07 Innehållsförteckning Förteckning över innehåll i ett dokument eller samling av dokument. 1 Meddelande Dokument som skickas från en aktör, riktat till en eller flera andra aktörer. 101 rev Meddelande som är fristående från andra dokument. 102 Följebrev Meddelande som fogas till annat dokument. 1C Mötesdokument Dokument som är relaterat till möte. 1C01 Kallelse Dokument som innehåller uppgifter om ett kommande möte, distribuerat till mötesdeltagarna. Kan inkludera dagordning. 1C02 Dagordning Förteckning över aktiviteter vid kommande möte. 1C03 Mötesprotokoll Dokument som redovisar beslut och eventuellt diskussion vid ett möte, och som är formellt bindande. 1C04 Minnesanteckningar Dokument som informellt redovisar ett mötes innehåll och resultat. 1D Ledningsdokument Dokument som reglerar hur man ska förfara inom en organisation, ett projekt eller en process. 1D01 Rutinbeskrivning Dokument som anger hur aktiviteter ska utföras. 1D02 Informationshandbok Dokument som innehåller regler för hantering av information inom en organisation. 1D03 Policy Dokument som uttrycker övergripande målsättningar 1D04 Ledningssystem Dokumentation som styr hantering av ledningsaktiviteter 1E Planeringsdokument Dokument som ingår i planering av aktiviteter inom en organisation, ett projekt eller en process. 1E01 Tidplan Dokument som anger planerade aktiviteter i tidsordning. 1E02 Administrativa föreskrifter Dokument som innehåller föreskrifter för administrativ hantering av en entreprenad. 1E03 Miljöplan Dokumentation som beskriver ledningsaktiviteter för att införa, utveckla, uppfylla, revidera och underhålla en organisations miljöledningssystem. 1E04 Kvalitetsplan Dokumentation som fastställer särskilda kvalitetspåverkande aktiviteter, deras ordningsföljd och de resurser som därvid används. 1E05 Organisationsplan Dokument som beskriver samband, samverkan och avgränsningar i en organisation. 1E06 Aktivitetsplan Dokument som anger planerade aktiviteter av viss typ. 1E07 Arbetsmiljöplan Dokumentation av arbetsmiljöreglers uppfyllande vid byggnads eller anläggningsarbete 1F Uppföljande dokument Dokument som redovisar utförda aktiviteter 1F01 Dagbok Dokument som förtecknar utförda aktiviteter i tidsordning. 1F02 Periodrapport Dokument som förtecknar utförda aktiviteter i tidsordning och som avser en på förhand fastställd period. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

5 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 1F03 Avvikelserapport Rapport som redovisar avvikelse i förhållande till bör-värde. Kan bestå av felanmälan, arbetsorder och åtgärdsrapport. 1F04 Tillbudsrapport Rapport som redovisar oplanerad händelse av akut karaktär som föranleder uppföljande aktivitet. 2 Tekniska dokument 2A Program Dokument som beskriver verksamhetens krav och behov relaterade till byggnadsverk. 2A01 Verksamhetsbeskrivning Dokument som beskriver en verksamhet ur de aspekter som påverkar verksamhetens krav på och behov av utrymme och service. 2A02 Utrymmesprogram 2A03 Utrymmesfunktionsprogram Dokument som på ett strukturerat sätt beskriver krav på och behov av utrymmen för specifik verksamhet. Dokument som anger detaljerade krav på varje typ av utrymme/rum avseende funktion, area, klimat, samband med andra typer av utrymmen/rum, installationer, inredning, utrustning mm. 2A04 yggnadsprogram Dokument som kompletterar och omvandlar en verksamhets krav på utrymmen till krav på byggnadsverket. 2A05 Funktionsprogram Dokument som beskriver funktionella krav på byggnadsverk. 2A06 Tekniskt program Dokument som beskriver tekniska lösningar som kan uppfylla funktionella krav på byggnadsverk. 2 Förteckning Dokument som innehåller ordnad uppställning av delsystem eller komponenter och information om dessa. 201 Produktförteckning Förteckning över fysiska komponenter ingående i eller avsedda att ingå i ett byggnadsverk. 202 Systemförteckning Förteckning över ett eller flera system med dess ingående komponenter 203 Mängdbeskrivning Dokument som anger utförande och kvalitet samt beräknade mängder av arbeten, material och produkter ingående i en entreprenad. 204 Mängdförteckning Dokument som förtecknar mängdposter av skilda slag, exempelvis av arbeten, hjälpmedel, material eller varor. 205 Utrymmesförteckning Dokument som förtecknar utrymmen och deras funktion 2C Kvalitetsdokument Redovisning av aktiviteter och roller med syfte att säkra kvalitet i processen. 2C01 Gränsdragningslista Uppdelning av teknik/ansvarsområden fysiskt, tekniskt eller juridiskt 2C02 Kontrollplan Fastställd plan över kontrollaktiviteter enligt kvalitetssystem. Planen verifieras fortlöpande. 2C03 Checklista Malldokument för kontroll av att aktiviteter utförts eller att redovisning är fullständig 2D eskrivning Dokument som i text, eventuellt med infogade illustrationer, redovisar ett byggnadsverk. 2D01 Rumsbeskrivning Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och utrustning i varje rum i projekt. 2D02 Typrumsbeskrivning Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och utrustning i varje typ av rum i projekt. 2D03 Teknisk beskrivning eskrivning av tekniska lösningar för specificerat byggnadsverk 2D04 Kulörbeskrivning Dokument som anger kulörer som används i ett byggnadsverk eller del därav. 2D05 Miljökonsekvensbeskrivning Dokument som anger de miljömässiga konsekvenserna av genomförandet av ett bygg- eller anläggningsprojekt. 2D06 Teknisk rapport Dokument som beskriver befintliga tekniska förhållanden och eventuella åtgärder. 2D07 randskyddsdokumentation Dokument som beskriver förutsättningar för och utformning av brandskydd. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

6 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 2D08 ofaktablad Dokument som redovisar egenskaper hos bostad och bostadskomplement ur kundperspektiv. 2E Ritning Dokument som grafiskt avbildar ett byggnadsverk eller geografiskt område i omfattning och skala avpassad för utskrift på visst pappersformat. 2E01 Karta Projektion i plan av ett större markområde, typiskt i skala 1:1000 eller mindre skala. 2E02 Situationsplan Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer översiktligt redovisar byggnad eller anläggning med sin närmaste omgivning 2E03 Planritning Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer redovisar planlösningar, konstruktioner och installationer. 2E04 Fasadritning Sammanställningsritning som i vertikala vyer redovisar utformning av byggnadsverk. 2E05 Sektionsritning Sammanställningsritning som i genomskärning, vanligen vertikalsnitt, visar delar av föremålet som skärs av snittplanet. 2E06 Profilritning Sammanställningsritning som i vertikalsnitt visar höjdförhållanden och uppbyggnad längs en väg, järnväg eller VA-anläggning. 2E07 Uppställningsritning Ritning som i detalj redovisar sammansatta bygg- eller anläggningsdelar 2E08 Förteckningsritning Ritning som redovisar mått och utförandedata hos en grupp av bygg- eller anläggningsdelar av en viss typ. 2E09 Detaljritning Ritning som detaljerat redovisar avgränsade delar av byggnadsverk. Typiskt som snitt och vyer i skala mellan 1:1 och 1:20. 2E10 Schema Ritning som med hjälp av symboler och linjer åskådliggör funktion och sambandet mellan komponenter i ett system. 2E11 Sammansatt ritning Ritning som redovisar olika projektioner och detaljeringsgrader i samma dokument, i första hand samlad redovisning för mindre bygg-, anläggningseller förvaltnings arbeten. 2E12 Presentationsritning Ritning som visualiserar byggnadsverk, i kombinationer av raka projektioner och perspektiv. 2F Ritningsdefinition Datafil som definierar sammanställning av modellfil(er) och andra filer för att framställa ritning(ar). 2G Ritningskomplement Information som tillsammans med presentation av modellen bygger upp en CAD-ritning, t ex blankett, namnruta och teckenförklaringar. 2H Modell Data som beskriver ett byggnadsverk eller del av ett byggnadsverk med dess egenskaper 2H01 2D-modell Samlad grafisk avbildning av ett byggnadsverks eller områdes utsträckning i verklig skala projicerat i 2 dimensioner (till skillnad från ritning som redovisar ett utsnitt anpassat för utskrift i viss skala på visst pappersformat) 2H02 3D-modell Samlad grafisk avbildning av ett byggnadsverks eller områdes utsträckning i verklig skala i 3 dimensioner 2H03 Produktmodell Samlade data om objekt som ingår i ett byggnadsverk eller område, med objektens egenskaper och inbördes relationer. 2J Mätning och beräkning Underlag för eller resultat av mätnings- och beräkningsaktiviteter. 2J01 Geoteknisk redovisning Dokument som redovisar resultat från geoteknisk undersökning 2J02 eräkning Dokument som redovisar beräkningsmetoder och beräkningsresultat 2J03 Mätrapport Dokument som redovisar inmätta befintliga förhållanden. 2K esiktningsdokument Redovisning för och av besiktning av byggnader och anläggningar. 2K01 OVK-dokument Redovisning av obligatorisk besiktning av ventilationssystem. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

7 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 2K02 Entreprenadbesiktningsutlåtan Redovisning av besiktning av en entreprenad. de 2K03 Termograferingsdokument Redovisning av termografering av byggnad. 2K04 Skickbesiktningsdokument Redovisning av besiktning av en fastighets tekniska status. 2K05 Injusteringsdokument Redovisning av injustering av tekniska system 2K06 Provningsdokument Redovisning av provning av apparater eller system 2K07 randsäkerhetsdokument Redovisning av brandsäkerhetsbesiktning hos byggnadsverk. 2K08 Hissbesiktningsdokument Redovisning av säkerhetsbesiktning för trans portinstallationer som hissar, rulltrappor o d 2K09 Säkerhetsdokument kyla-värme Redovisning av säkerhetsbesiktning av installationer för kyla eller värme. 2K10 Sotningsdokument Redovisning av besiktning av rökkanaler och imkanaler. 2L Drift- och underhållsanvisning Dokumentation avseende drift och underhåll av byggnadsverk eller ingående delar 2L01 Funktionsöversikt Dokument som övergripande beskriver fastighetens ingående system. 2L02 Driftinstruktion Dokument som identifierar och beskriver byggnadsverkets funktionella delar och tekniska system med avseende på läge, funktion och teknisk lösning. 2L03 Driftkort Sammanställning av teknisk dokumentation för ett tekniskt system eller del därav. 2L04 Skötselanvisning Dokument som innehåller anvisningar för skötsel av system eller komponenter i en fastighet eller anläggning. 2L05 Underhållsplan Dokument som förtecknar system och komponenter med uppgifter om underhållsåtgärder, kostnader och intervall. 2L06 Underhållsinstruktion Dokument som innehåller anvisningar för genomförande av underhåll. 2L07 Underhållskort Del av underhållsinstruktion som avser specifik byggdel eller system. 3 Ekonomiska/juridiska dokument 3A Strategiskt affärsdokument Dokument för affärsplanering 3A01 Affärsplan Dokument som sammanhållet redovisar analys av planerad affärsverksamhet. 3A02 Marknadskartläggning Dokument som sammanhållet redovisar analys av företags/verksamhets marknad. 3 Legalt dokument Dokument som berör legala förhållanden mellan aktörer 301 Garanti eskrivning av garantiåtaganden för varor eller tjänster. 302 Skattedeklaration Dokument som redovisar skattepliktiga intäkter och tillgångar enligt lag. 3C Finansiellt säkerhetsdokument Dokument som beskriver säkerställande av finansiella förhållanden. 3D 3C01 Investeringsanalys 3C02 Värderingsintyg 3C03 Försäkringshandling 3C04 Förvaltningsplan 3C05 Ekonomisk plan 3C06 udgetinstruktion 3C07 udget Finansiellt transaktionsdokument Dokument som redovisar ekonomiska förutsättningar för en investering. Dokument som redogör för utförd värdering av fast eller lös egendom. Dokument som berör försäkringar och försäkringsärenden. Obs! försäkringsavtal särskild klass Handlingsprogram för en fastighet, vanligen 3 till 10 år, med prognoser och nyckeltal för betalningsflöden och kapitalvärden. Grundläggande dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande. Dokument som ger instruktioner för budgetprocess. Dokument som redovisar beräknade inkomster och utgifter under viss tidsperiod. Dokument som berör finansiella transaktioner ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

8 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 3D01 Skuldebrev Dokument som innehåller åtagande att betala skuld. 3D02 orgensförbindelse Förbindelse att träda in som betalare av annans skuld. 3D03 Köpebrev Handling som visar köpeskillingen och är bevis på att köpet är fullföljt. 3D04 Kundreskontrajournal 3D05 Leverantörsreskontra-journal 3D06 Påminnelsebrev 3D07 Kravbrev Dokument utvisande skuld/fordran på kunder. Dokument utvisande skuld/fordran på leverantörer. Dokument/brev till kund där utebliven betalning av fordran påpekas. Dokument/brev till kund där krav på utebliven betalning av fordran görs. 3D08 Ekonomirapport Periodisk rapport från ekonomiskt redovisningssystem. 3D09 Kvittens Dokument som bekräftar mottagning eller betalning. 3E Tillståndsrelaterat dokument Dokument som ingår i en tillståndsprocess eller enligt anmälningsplikt. 3E01 Ansökan Dokument som innehåller den tillståndssökandes anhållan om tillstånd med erforderliga uppgifter. 3E02 Anmälan Dokument som ger information till myndighet om anmälningspliktiga arbeten e dyl. 3E03 Tillstånd Dokument som bekräftar tillståndsgivande myndighets medgivande att utföra byggarbete eller annan åtgärd. 3E04 Intyg Dokument som styrker sakförhållanden i samband med tillstånd eller anmälan. 3F Avtal Dokument som rör överenskommelser om köp, rättigheter och samverkan 3F01 Tomträttskontrakt Skriftligt avtal varigenom tomträtt upplåtes. 3F02 Fastighetsbildningsavtal Avtal som reglerar förrättning varigenom fastighetsindelning ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs. 3F03 Servitutsavtal Dokument som reglerar rättighet för ägare till fastighet att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet. 3F04 Köpehandling Handling upprättad för fastighetsförvärv t ex köpekontrakt som innehåller samtliga köpvillkor. 3F05 Kreditavtal Avtal där kreditgivare ger kredit för visst ändamål och omfattande bl a säkerheter. 3F06 Entreprenadavtal Dokument som ömsesidigt reglerar rättigheter och skyldigheter mellan beställare och entreprenör avseende entreprenad. 3F07 Avtal om tjänsteköp Dokument som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan beställare och entreprenör avseende köp av tjänst. 3F08 Samfällighetsavtal Avtal rörande samfällighet dvs mark- eller vattenområde eller rättighet som hör till fler fastigheter gemensamt. 3F09 Genomförandeavtal Samlingsbegrepp för civilrättsliga avtal mellan kommunen och byggherre, som reglerar skyldigheter och rättigheter i samband med en markexploatering. 3F10 Hyresavtal Dokument som reglerar nyttjanderätt till hus eller annat hyresobjekt mot ersättning. 3F11 Försäkringsavtal Olika försäkringsavtal som avser byggnad, tomt och fastighetsinventarier. 3G Inköpsdokument Dokument som används i inköpsprocesser 3G01 Inköpsunderlag Dokument som innehåller underlag för inköp. 3G02 Inbjudan Dokument som erbjuder möjlighet till lämnande av anbud. 3G03 Förfrågningsunderlag Underlag som beställare tillhandahåller för utarbetande av anbud. 3G04 Anbud 3G05 eställning Ensidigt erbjudande att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. Dokument som utgör bekräftelse på att anbud godtas. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

9 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 3G06 Faktura Dokument som anger levererade varor eller tjänster samt belopp som skall betalas. 3G07 ÄTA Dokument som förtecknar ändrings- och tilläggsarbeten vid en entreprenad. 3G08 Arbetsorder Dokument som initierar utförande av arbetsuppgift. 3H Kalkyl Underlag för och redovisning av beräkningar av mängder och kostnader 3H01 Förkalkyl Kalkylunderlag inför beslut om produktutveckling. 3H02 Anbudskalkyl Kostnadskalkyl som utgör underlag för lämnande av anbud. 3H03 Produktionskalkyl Kostnadskalkyl som utgör underlag för produktionsplan. 3H04 Översiktskalkyl Kostnadskalkyl som är baserad på större kalkylposter. 3H05 Detaljkalkyl Kostnadskalkyl som är baserad på detaljerade kalkylposter. 3J Fastighetsjuridiskt dokument Dokument som reglerar rättsliga förhållanden för fastighets bildande och nyttjande 3J01 Lagfartsbevis Dokument som innehåller uppgifter om lagfart, köpeskillingens storlek och eventuella bestämmelser som inskränker ägarens rätt 3J02 Pantbrev Dokument som visar att fastighetsägaren har en inteckning på visst belopp i sin fastighet. 3J03 Gravationsbevis Dokument som visar vilka inteckningar och servitut som belastar fastigheten. 3K Marknadsföringsdokument Dokument som redovisar byggnadsverk och/eller tjänster i marknadsföringssyfte. 4 Referensdokument 4A Regelverk Dokument som innehåller officiella regler och förordningar 4A01 Lag Allmän lag som fastställts av riksdagen eller motsvarande nationell eller internationell församling 4A02 Författning Officiella föreskrifter i anslutning till lag, som fastställts av statlig myndighet 4A03 Standard Industristandard som överenskommits nationellt och/eller internationellt 4A04 Standardavtal Avtalstexter som överenskommits inom branschen 4 Myndighetsinformation Information tillhandahållen av förvaltningsmyndigheter 401 Fastighetsuppgifter Information om fastigheter, från officiella register och dokument 402 Skatteuppgifter Information om skatteförhållanden - allmänt eller för specifika skatteobjekt 4C Planinformation Redovisning av fysisk planering 4C01 Detaljplan Planinstitut som för begränsad del av en kommun reglerar bebyggelse och användning av mark- och vattenresurser. 4C02 Översiktsplan Planinstitut som anger grunddragen för bebyggelseutvecklingen och användningen för mark och vattenområden i hela kommunen 4C03 Regionplan Planinstitut för samordning av flera kommuners översiktliga planering. 4C04 Nybyggnadskarta Karta som utgör underlag för situationsplan. Upprättas av kommun i samband med prövning av bygglov. 4C05 Tomtkarta Karta som utvisar tomtareal och fastighetsgräns 4C06 Registerkarta Karta som hör till fastighetsregister och som visar fastighet och samfällighet. 4D Arbetsunderlag Direkt eller indirekt utgör underlag när man skapar och redigerar information 4D01 Dokumentmall Ramverk för dokument som kan fyllas på med text och/eller bild 4D02 Standardtext Text som används som förlaga i arbete med olika dokument. 4D03 Kvalitetssystem Anvisningar och rutiner för kvalitetssäkring. Innehåller ofta mallar och checklistor för redovisning av kvalitetsarbetet. 4D04 Handbok Publikation som innehåller information och rekommendationer kring utformning och arbetsutförande etc. ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

10 Kod Dokumentklass Definition/innehåll 4E Produktinformation Redovisning av specifika produkters egenskaper och användning 4E01 yggvarudeklaration Redovisning av innehållet i enskilda material och produkter i den mån de påverkar miljön 4E02 Produktbeskrivning Teknisk beskrivning av material och produkter 4F Prislista Samlad redovisning av priser för produkter eller tjänster ilagorffi2009_remiss il 2 Infomängder Utskrift

11 Label Värden Anm. Grund Förv Projekt Distr ilaga 3, remissversion Metadata för dokument Namn Metadatauppsättning ygg- och fastighetssektors rekommendationer Upprättad av FFi/J Datum Ändr.bet x Dokumenklass Kod A=Obligatoriska =Villkorliga Dokument-Id Document Id Globalt ID, sätts av systemet A Dokument-Id Ägare Document Id Owner Dokumentbeteckning som sätts av dokumentets upphovsorganisation, t ex ritningsnummer. Versions-Id Version Id Systemets räknare som skiljer varje sparad version från tidigare, A oavsett ändringsbeteckning och status Ändringsbeteckning Revision Id För dokument som genomgår ändringar Språkkod Language code Enligt ISO?standard, endast om olika språk förekommer. Titel Title Dokumentets innehåll i klartext A Sammanfattning Summary Där sökning på och information om dokumentets innehåll är väsentlig Nyckelord Keywords Extra kategorisering för sökning Dokumentklass Document class Minst enligt dokumentets funktion (tabell 2) A name Skapad av Creator Upphovsperson till dokumentet A Skapad datum Create date Avser varje dokumentversion A Status Status I förhållande till aktiviteter som berör dokumentet - relaterat till A granskning, godkännande och giltighet. Säkerhetsnivå Security level Endast för säkerhetsklassade dokument ehörighetsprofil Access rights profile Endast då detta krävs för behörighetssättning i mottagande system. Obs! att behörighet ofta istället sätts på grundval av klassifikation. Filformat File format Där detta inte framgår på annat sätt. Jämför även 3.4 Utgivningsstatus Release status Fastställt/icke fastställt för användning som angiven handlingstyp A Utgivarorganisation Releasing Företag som fastställt dokumentet för användning, när företagets organization rutiner så kräver. Utgivet av Released by Person som fastställt dokumentet för användning, när företagets rutiner så kräver. Dokumentformat Coded presentation För utskrift, standardbeteckningar som A4, A1F etc. size Filformat File format Väsentligt för senare tillgång till dokument. ör ange version av A filformatet. Packad med Compression I förekommande fall när packade filer lagras programversion system Skapad med Creating system Väsentligt för senare läsbarhet för dokument. A programversion Filnamn File name Sökväg inkluderas när detta behövs för hanteringen A Teckenuppsättning Character set Lämpligt när flera teckenuppsättningar kan förekomma. Arkiveringsdatum Archiving date A Metadatanamn Slutdatum för Archiving expiration När detta kan anges i förväg, kan annars i efterhand härledas ur arkivering date arkiveringsdatum. Uppföljningsintervall Archiving refresh Datamediets förväntade hållbarhetstid A interval Arkivställe Archive location Fysisk plats för det arkiverade dokumentet, byggnad och A rumsbeteckning eller sökväg Dokumentklass Document class Kompletterande klassificering i första hand efter name skede/handlingstyp, i andra hand efter SA. Dokumentklass Document class För ritningar anges ritningsskala. name Projektnamn Project name Klartextbenämning, gemensam för alla deltagare i projektet. A Projektbeteckning Project Id Projektnummer eller motsvarande, inom en organisation, vanligtvis det företag som upprättat dokumentet, men flera beteckningar kan förekomma. Dessa skiljs då åt genom attributet schema, som uttrycks på formen "Foretagsnamn.projektnr"

12 ilaga 5a, remissversion Leveransspecifikation relationshandlingar Namn Relationshandlingar Slättenskolan Upprättad av Informationssamordnaren Datum Ändr.bet x Leveranstyp Referens Identifikation Leveranssätt Avsändare Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Leveransegenskaper Relationshandling Demohuset 5432 Slättenskolan Norrahammar 30:1 Jönköping RH5432 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD DVD Informationssamordnaren Kommunen Tekniska kontoret ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status Planerad/pågående/avslutad Preliminära relationshandlingar (i förekommande fall, samtliga dokument i den tidigare leveransen ska ersättas) Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Kommunens pdf-blankett Leveransmeddelande ska användas och bifogas på DVD tillsammans med levererade dokument Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikatioformaformat Original- Publicerings- Struktur Detaljering Metadata Adresslista 1A Ostrukturerad 6.5 grunda+arkiva Dokumentförteckning 1A Struktur best mall 6.5 grunda+arkiva Ritningsförteckning 1A Struktur best mall 6.5 grunda+arkiva Produktförteckning Ostrukturerad 6.5 grunda+arkiva Systemförteckning Ostrukturerad 6.5 grunda+arkiva Rumsbeskrivning 2D Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Teknisk beskrivning 2D Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Kulörbeskrivning 2D Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva randskyddsdokumentation 2D Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Situationsplan 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Planritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Fasadritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Sektionsritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva dwg Uppställningsritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Förteckningsritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Detaljritning 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva Schema 2E Struktur best mall 4.12c 6.5 grunda+arkiva 2D-modell 2H Modell best mall 4.12d 6.5 grunda+arkiva dwg Geoteknisk redovisning 2J Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Injusteringsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Provningsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva randsäkerhetsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Hissbesiktningsdokument 2K Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Driftinstruktion 2L Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Driftkort 2L Struktur best mall 4.12b 6.5 grunda+arkiva Skötselanvisning 2L Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva Underhållsinstruktion 2L Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva yggvarudeklaration 4E Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva Produktbeskrivning 4E Ostrukturerad 4.12a 6.5 grunda+arkiva ilagorffi2009_remiss il 5a LevspecRel Utskrift

13 ilaga 5b, remissversion Leveransspecifikation drift och underhållsinstruktioner Leveransspecifikation Namn Upprättad av Drift- och underhållsinstruktioner Informationssamordnaren Datum Ändr.bet x Leveransegenskaper Leveranstyp Förvaltningshandlingar Referens Demohuset 5432 Slättenskolan Norrahammar 30:1 Jönköping Identifikation DU5432 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Leveranssätt DVD Avsändare Informationssamordnaren Mottagare Kommunen Tekniska kontoret Tider ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Status Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status Leveransläge Planerad/pågående/avslutad Ersätter DU leveransdatum (i förekommande fall, samtliga dokument i den tidigare leveransen ska ersättas) Kvittens Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande Kommunens pdf-blankett Leveransmeddelande ska användas och bifogas på DVD tillsammans med levererade dokument) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikation Struktur Detaljering Metadata Originalformaformat Publicerings- 2.2 Adress och telefonförteckning, leverantörer 1A DU5 6.5 grunda +arkiva 2.1 Adress och telefonförteckning, entreprenörer och konsulter 1A DU grunda +arkiva 3.1 Översiktlig beskrivning 2X Struktur bil grunda +arkiva 3.2 Situationsplan 2E Struktur bil grunda +arkiva 3.3 Orienteringsplaner 2E Struktur bil grunda +arkiva 3.4 Totalflödesschema 2E Struktur bil grunda +arkiva 3.5 Märkning och skyltning 2E Struktur bil grunda +arkiva 4 Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar 2E Struktur bil grunda +arkiva 4.1 Förteckning över driftkort 1A Struktur bil grunda +arkiva 4.2 Driftkort 2L Struktur bil grunda +arkiva 4.3 Driftstrategi 2L Struktur bil grunda +arkiva 5.1 Injustering rörinstallation 2K DU6 6.5 grunda +arkiva 5.1 Ljudmätning, luftbehandling 2K DU grunda +arkiva 5.2 Injusterings och luftflödesprotokoll 2K DU grunda +arkiva 5.2 Injustering av köldbärarsystem 2K DU6 6.5 grunda +arkiva 5.3 Injustering av VVC-system 2K DU6 6.5 grunda +arkiva 6.1 Komponentförteckning 2E DU7 6.5 grunda +arkiva 6.2 Produktblad 4E Struktur bil grunda +arkiva 6.3 DUC-dokumentation 4E Struktur bil grunda +arkiva 6.4 Förbrukningsmaterial 4E DU grunda +arkiva 7 Underlag för CE-märkning 4E Struktur bil grunda +arkiva 7.1 esiktningspliktiga installationer 4E Struktur bil grunda +arkiva 8.1 Ventilförteckning 2E DU8 6.5 grunda +arkiva 8.2 Rumsförteckning 2E DU9 6.5 grunda +arkiva 8.1 Spjällförteckning 2E DU grunda +arkiva 8.2 randspjäll och rökdetektorer 2E DU grunda +arkiva 9.1 Ritningsförteckning 1A DU grunda +arkiva 9.2 Underlag situationsplan 2E Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Underlag orienteringsplaner 2E Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Underlag översiktsritningar, totalflödesscheman 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Underlag rörritningar 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva 9.2 Ritningar 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva 9.3 Ritningssymboler 2E 3.11 Struktur bil grunda +arkiva Apparatskåpsdokumentation 2E Struktur bil grunda +arkiva Övriga scheman 2E Struktur bil grunda +arkiva Nätschema, huvudledningsschema 2E Struktur bil grunda +arkiva 10.1 Planerat underhåll 2L DU grunda +arkiva 10.2 Service under garantitiden 2L DU grunda +arkiva 11.1 Apparatskåpsdokumentation 2E Struktur bil grunda +arkiva 11.2 Övriga scheman 2E Struktur bil grunda +arkiva 11.3 Nätschema, huvudledningsschema 2E Struktur bil grunda +arkiva ilagorffi2009_remiss il 5b LevSpecDU Utskrift

14 ilaga 5c, remissversion Leveransspecifikation basmodell Namn asmodeller il Följande komplement upprättas Datum Ändr.bet x Leveransegenskaper Leveranstyp Förvaltningshandling Referens AD-skplan 5555 Identifikation FH5555 samt leveransdatum ÅÅÅÅ MM DD Leveranssätt Projektnätet Kap Mottagare Tider Status Leveransläge Ersätter Kvittens Leveransmeddelande Arkitekten Kommunen Tekniska kontoret ÅÅÅÅ MM DD HH:MM när leveransen skapades Preliminär/godkänd (alla dokument i leveransen ska ha samma status) Planerad/pågående/avslutad Preliminära basmodeller (i förekommande fall, samtliga dokument i den tidigare leveransen ska ersättas) Leveransmeddelandets ankomst kvitteras av mottagaren Leveransmeddelande vid uppladdning (notifiering) Leveransinnehåll Egenskaper Levereras som Informationsmängd Kod Identifikation Struktur Detaljering Metadata Originalformat Publiceringsformat yggnadsinformations-modell 2H Struktur best mall samt objekt utrymme/d 27, D 41, D 42, D 43, D 45/grafik modulnät och systemlinjer 6.3c 4.12d 6.5 grunda +arkiva dwg ilagorffi2009_remiss il 5c LevSpecIM Utskrift

15 ilaga Komplement till tillämpningsanvisning 6x remissversion Produkt: Programvaruleverantörer erbjuds möjlighet att upprätta komplement till tillämpningsanvisning med specifika anvisningar för särskilt avvikelser från ygghandlingar 90 del 8 utgåva 2, denna tillämpningsanvisning med tillhörande bilagor. Komplementen skall vara strukturerade enligt ygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 och publiceras av Föreningen för FörvaltningsInformation på il 6a 6b 6c 6d 6e Följande komplement upprättas Autodeskprodukter Graphisoftprodukter Microstation ifc Kap Avvikelse Kommentar ilagorffi2009_remiss il 6 Kompl programvara Utskrift

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering , Stora Projekt [] Innehållsförteckning 1... 4 2... 4 3... 5 4 er... 5 5 Teknikområde... 10 6 Tekniskt system

Läs mer

Bilaga 2 Nya klasslistor

Bilaga 2 Nya klasslistor Bilaga 2 Nya klasslistor Nya klasslistor behöver tillföras fi2xml för att stödja ändringar i områdena avtal, dokumenthantering, miljö/vara och ärendehantering. Avtal Avtalsparter En ny klasslista skapas

Läs mer

Utvecklingsprojekt Kapellskär

Utvecklingsprojekt Kapellskär Utvecklingsprojekt Kapellskär IT Anvisning Tabeller och bilagor Krav och riktlinjer för dokumenthantering Delprojekt Övergripande Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1... 4 2... 4

Läs mer

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se

Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet. Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Bygghandlingar 90 Del 8 Informationshandbok för bygg och fastighet Kurt Löwnertz kurt.lownertz@sweco.se Del 8 idag Redovisning med CAD Precisering: begrepp, grafik Utvidgning till CAD-modell Komplettering

Läs mer

Ritnings- och beskrivningsmanual

Ritnings- och beskrivningsmanual Ritnings- och beskrivningsmanual för Bostads AB Poseidon Gällande ny- och ombyggnad 2006-10-24 Version 6.1 Denna ritningsmanual är upprättad av Rit & Cad AB och SWECO Projektledning. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning

Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning 2009:FFi sida 1 Digitala Informationsleveranser till Förvaltning Tillämpningsanvisning baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Version 2009: FFi Tillämpningsanvisning 2009:FFi

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till beställaren. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Beställaren,

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Mall för Tillämpningsanvisningar

Mall för Tillämpningsanvisningar ICT Mall för Tillämpningsanvisningar Mall för tillämpningsanvisningar Version: 080903, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (45) FÖRORD Den

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Certifiering (godkännandemärkning av system).

Certifiering (godkännandemärkning av system). Certifiering (godkännandemärkning av system). 20090505 Innehåll Bakgrund... 2 Principer... 3 Fi2 informationsmodell... 3 Fi2 s olika delmodeller... 4 Certifieringens olika nivåer... 5 Metod för Godkännandemärkning...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information

Posthantering och annan överföring av sekretessbelagd och integritetskänslig information Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2012-11-05 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutat Dokumentid:

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering Ver. 2.1 dat. 2013-12-17 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Bo Tyrefors Ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Dokument/information Ett dokument är en

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser

Del 3: Bakgrund. Arkiveringsrekommendationer. fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Arkiveringsrekommendationer Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till att ge en genomlysning av konsekvenser för dagens vägval

Läs mer

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1

CAD. Projekteringsanvisning CAD-ANVISNINGAR. 2014-05-08 Version 1 Projekteringsanvisning CAD CAD-ANVISNINGAR sida 1 Innan man projekterar en fastighet med hjälp av Cad, kontrollera alltid med Eskilstuna Kommunfastigheter ABs (förkortas fortsättningsvis K-fast) Cad-ansvariga

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Jönköpings Kommun. Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Jönköpings

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förvaltningsdata väg och järnväg

Förvaltningsdata väg och järnväg Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH 1584.309 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-09-30 Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation

CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation CAD-KRAV- SPECIFIKATION med förvaltningsinformation Inklusive övriga ritningsrelaterade digitala handlingar som levereras till Stadsfastigheter Version 1.0 Kravspecifikationen är upprättad av Stadsfastigheter,

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2009-06-01 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2009-06-01 2(13) 1.0 Bakgrund Syfte Dessa anvisningar skall styra upp vilken struktur cadprojekteringen och ritningsutformning skall ha under projekteringsfasen samt när de lämnas

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

NEA Nätverket för elektroniska affärer

NEA Nätverket för elektroniska affärer NEA Nätverket för elektroniska affärer Vägledning för tredjepartsavtal för leverans av tjänster inom e-affärer Bilaga: Tjänstebeskrivning I denna bilaga ges exempel på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91

X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Uppdrag: X38 Kungsbäck, Högskolan i Gävle Byggnad 91 Beställare: Akademiska hus i Uppsala AB Gävle Ramböll Sverige AB Region: Mitt El-teknik. Kenneth Hedlöf Uppdragsledare Uppdragsnr: 613Q1253212 Rev nr

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer