Central tertialrapport Kommunstyrelse (KS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)"

Transkript

1 Central tertialrapport Kommunstyrelse (KS)

2 2(38) 1 Inledning Volymer Verksamhet Uppföljning av KS Resultatmål Strategiska förutsättningar God och trygg livsmiljö Hållbar utveckling Valfrihet Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Periodutfall Resultaträkning per 30 april Kassaflödesanalys per 30 april Balansräkning per 30 april Investeringsrapport utfall 30 april Finansiell rapport Resultatprognos 2014 (12 månader) Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Koncernföretagen Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar... 36

3 1 Inledning Föreliggande rapport är den första rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar. Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till april med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektorsnivå. Sektorernas tertialrapporter redovisas på (Årsredovisningar). 3(38) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Strategiska förutsättningar Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål 1. God ekonomisk hushållning 2. Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande 3. Underhållsåtgärder prioriteras 4. Attraktiv arbetsgivare God och trygg livsmiljö 5. Öka kunskapen hos våra barn, elever och ungdomar 6. Full behovstäckning inom äldreomsorgen 7. Full behovstäckning inom barnomsorgen 8. Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka 9. Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka 10. Utveckla anhörigstödet inom omsorgerna 11. Öka volontärverksamheten inom omsorgerna 12. Förbättrat näringslivsklimat Hållbar utveckling 13. Öka kollektivtrafikresandet 14. Antalet färdigställda bostäder ska på sikt uppgå till cirka 400 bostäder om året 15. Minska energiförbrukning och utsläpp 16. Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad 17. Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Valfrihet 18. Utöka möjligheten för att ge större valfrihet för brukaren 19. Främja positiv utveckling genom konkurrens

4 2 Volymer 4(38) 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Plan helår T Prognos helår T Arbetsliv o Stöd Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Antal ärenden ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd +Gemensam mottagning Arbetsliv o Stöd Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Arbetsliv o Stöd Barn och ungdom 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Arbetsliv o Stöd Utförarenheten + Barn och ungdomsenhete n Intern öppenvård, biståndsbedömd a insatser Uförarenheten- Barn och Ungdom Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Antal vårddagar institution 21- år Arbetsliv o Stöd Missbruksenhet Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Arbetsliv o Stöd Bostad med särskild service, antal brukare Egna boenden, vuxna Arbetsliv o Stöd Arbetslivscentru m Antal brukare daglig verksamhet Servicesektorn Måltidsservice Serverade måltider Kommunledning ssektor Kommunala fastigheter Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m

5 5(38) Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Skola Skola Förskola Pedagogisk omsorg Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 Antal helårsplatser Antal barn Plan helår T Prognos helår T Skola Förskoleklass Antal elever Skola Skola Grundskolan årkurs 1-9 Skolbarnsomsor g Antal elever Antal barn Skola Särskola Antal elever 32 32,5 31 Skola Skola Skola Skola Skola Skola Skola Skola Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Gymnasiet, Mimers Hus Mimers Hus/Gymnasies är Vuxenutbildning inklusive lärlings- och yrkesvuxutbildni ng Fristående förskolor Fristående förskoleklass Fristående grundskola Fristående skolbarnsomsor g Fristående gymnasieskola Platser Köpta platser/vårddygn Brukare i hemtjänsten Ersatta timmar i hemtjänsten Antal elever Antal elever Antal studerande i Kungälv Antal barn Antal elever Antal elever Antal barn Antal elever Totalt antal platser, i egen regi Demenslägenhe ter/psykogeriatri ska lägenheter Omsorgslägenh eter Köpta årsplatser Brukare med hemtjänst Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Timmar i hemtjänsten ,

6 3 Uppföljning av KS Resultatmål 6(38) 3.1 Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Kungälvs kommun Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Hela förvaltningen arbetar med att uppfylla KS 19 resultatmål för 2014, Efter fyra månader är arbetet igång och bedömningen är målsättningen håller. Tre mål bedöms som gröna inget mål som rött. De ekonomiska indikatorerna visar på att de finansiella målen kommer att uppnås. Analys Tolkningen av God ekonomisk hushållning i Kungälv är när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Kungälvs kommun. Med flertalet KS-mål gula bedöms också detta mål som gult. Så här går vi vidare Fortsatt arbete enligt årsplanen. Överskottet skall uppgå till minst 4 % av skatter och statsbidrag år ,3% 1,69% Soliditeten skall öka under planperioden 11% De skattefinansierade investeringarna bör begränsas till det utrymme som åstadkoms genom driftöverskott och avskrivningar Nöjd medarbetarindex 70 Generationsansvar genom finansiellt sparande 0 0 Aktivitet Extern granskning minst en gång per år Pågående Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller

7 7(38) Kommentar av utfall Arbetet pågår enligt plan. Exempelvis förtätning och anpassning av daglig verksamhets lokaler samt stängning av en enavdelningsförskola. Utfall av indikatorn redovisas i samband med bokslut. Analys Samordningen och prioriteringen av frågan från både förvaltning och politik innebär förbättrade förutsättningar för effektiva och hållbara lokallösningar över tid. Så här går vi vidare Förvaltningen behöver ha fortsatt fokus på sektorerna lokalbehov och dess förändringar. Förvaltningen har särskilt fortsatt fokus på lokaler för vård och äldreomsorg, arbetsliv och stöd samt förskola. Sänk kommunens årliga lokalkostnad med 2 % per år 2% Aktivitet Temamöte Lokalresursplanering minst en gång per år Pågående Underhållsåtgärder prioriteras Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Underhållet genomförs enligt plan. De akuta insatserna ligger i linje med föregående år eller har en tendens att öka. Vissa av indikatorerna mäts i samband med årsbokslut. Analys I och med det akuta underhållsarbetet ökar ser förvaltningen en risk att resurser flyttas från det systematiska underhållsarbetet till akuta åtgärder. Målsättningen inom VA är att minska antalet utryckningar med 20 procent uppfylls inte. Så här går vi vidare Genom inventering säkerställs statusen för anläggningarna. Det behövs också en kontinuitet i vårt arbete med underhållsplanerna. En strategi för att beskriva nivåer för underhåll på en trygg nivå och hur ekonomin kan säkerställas behöver arbetas fram. Upparbetade underhållskostnader för fastigheter inom genomsnittsnivån 22 miljoner kronor per år för planperioden Upparbetade underhållskostnader för vägar och anläggningar inom genomsnittsnivån 11 miljoner kronor per år för planperioden

8 8(38) Planerat underhåll per kvm 105 Felavhjälpande underhåll per kvm Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbete med handlingsplanerna utifrån medarbetarenkäten pågår i samtliga sektorer. Kommunens ledningsgrupper bedriver ett gemensamt arbete enligt förvaltningsledningens verksamhetsplan. Analys Frågan om vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare har diskuterats för att få en gemensam syn på begreppet. Syftet är att göra en kraftsamling och ytterligare förstärka synen på Kungälvs Kommun som en attraktiv arbetsgivare både internt och externt. Insatserna kommer att behöva öka. Så här går vi vidare Under maj månad kommer sektorerna att redovisa sina sammanställningar av handlingsplanerna och dessa kommer att utgöra en grund för det fortsatta gemensamma arbetet i förvaltningen. Utöver det kommer fler aktiviteter att tillkomma såsom fokus på att kommunicera interna värden samt att lyfta nya tankar kring alternativa karriärvägar. Minska andelen timanställda med 10 procent jämfört med Nöjd medarbetarindex God och trygg livsmiljö Öka kunskapen hos våra barn, elever och ungdomar Tolkning Förutsättningarna för barn och ungas kunskapsutveckling ska öka genom ett brett och varierat utbud med hög kvalité inom alla verksamheter som kommer i kontakt med unga. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Många aktiviteter pågår för att öka deltagande, stimulera till kreativitet och lärande, öka läsning bland barn och unga samt öka det psykiska välbefinnande hos barn och unga vilket utgör en viktig grundförutsättning för lärande. Studieresultaten för elever i åk 9 har förbättrats både i faktiska siffror och jämfört med andra

9 9(38) kommuner. Indikatorer för skolresultat läsåret 13/14 redovisas till hösten. Analys Genom nya och breddade aktiviteter ökar deltagande och vi når fler målgrupper. Skolan har en stor mängd insatser för att öka kvalitén i undervisningen. Kungälvsmodellen i svenska och matematik är exempel på detta, liksom olika satsningar på att öka lärarnas kompetens och att rikta resurser till elever som bäst behöver. Resultaten visar att satsningarna ger effekt. Så här går vi vidare Våra resultat analyseras löpande och insatserna anpassas därefter för att ge större möjligheter till lärande och kreativitet. Ett exempel är den pågående omarbetningen av Kungälvsmodellen i matematik liksom spridning av god lärarkompetens genom våra förstelärare. Andel elever som uppnått kunskapskraven för betyget E i alla ämnen i slutbetyget i årskurs 9 och därmed är behöriga till gymnasiet Ranking gällande utbildningsresultat i grundskolan enligt SKL:s "Öppna jämförelser" Landets bästa studieresultat i grundskolan Full behovstäckning inom äldreomsorgen Tolkning Kommunen skall erbjuda en plats/lägenhet till särskilt boende (vård- och omsorgsboende samt servicehus) inom 3 månader för de som har ett biståndsbeslut. Alla med biståndsbeslut på hemtjänst skall få det verkställt inom laga tid. Vid behov skall det verkställas omedelbart. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kungälv har vid årsskiftet 417 platser i särskilt boende. Under första tertialet 2014 verkställdes alla utom nio beslut om plats. Två av dessa på grund av resursbrist. Övriga beror på att den enskilde har tackat nej till erbjudna lägenheter. Analys Efterfrågan på kommunens särskilda boenden ökar. Fler boenden behövs. Så här går vi vidare Förvaltningen bedömer att när det gäller boende med olika typer av stöd, sammanfaller planläget i stort med framtida behov. Med byggstart i september görs en förtätning med fyra lägenheter för personer med demenssjukdom på Kaprifolen/Gläntan. Lägenheterna beräknas vara klara i december. En beställning av 10 nya lägenheter på Solhaga och 16 nya lägenheter vid Ytterbyhemmet har lämnats till fastighetsenheten. Antalet verkställda biståndsbeslut inom hemtjänst och dagverksamhet (procent av beviljade beslut mot totalt antal ansökningar) Andel personer med biståndsbeslut som erbjuds en plats/lägenhet till särskilt boende inom 3 månader. 86% 90% 100% 100%

10 3.2.3 Full behovstäckning inom barnomsorgen 10(38) Tolkning Barnomsorg ska erbjudas snarast och senast inom 4 månader Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Barnomsorgsplats erbjuds inom 4 månader till alla sökande men inte alltid enligt vårdnadshavares önskemål. Analys Lagens krav om full behovstäckning uppnås. Vårdnadshavares specifika önskemål tillgodoses direkt om möjligt, alternativt när önskad plats finns tillgänglig. Så här går vi vidare Ständig uppföljning av befolkningsprognos och det faktiska läget i kommunen. Planering för framtida skol- och förskoleutbyggnad kommer att prioriteras. Antalet verkställda beslut i barnomsorgen inom 4 månader 100% 100% Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Tolkning Öka medborgarnas upplevda trygghet genom ett aktivt förebyggande arbete kopplat till informationsinsatser av vad som görs och befintlig statistik. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Aktiviteter riktas mot unga och äldre medborgare och fokuserar både på den faktiska säkerheten och den upplevda säkerheten. Till exempel tas en handlingsplan fram efter LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är riktad till ungdomar som går i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet. Inom vård och äldreomsorg intensifierar man trygghetsarbetet mot medborgare som fyllt 80 år. Inom sektor skola har det genomförts en regionsgemensam elevenkät. Resultatet av SCB:s medborgarundersökning redovisas till tertial 2. Analys Den upplevda tryggheten påverkas av en stor mängd intryck och upplevelser, både sådant som händer lokalt, men även nationellt och internationellt. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att säkerställa kommunikationen kring de aktiviteter vi gör för att den upplevda säkerheten i kommunen ska öka och så att våra medborgare blir medvetna om att deras säkerhet är prioriterat i kommunens arbete. Viktigt att förstärka det egna arbetet med att påvisa de samverkansprojekt vi har med andra kommuner och myndigheter för att få genomslag. Så här går vi vidare Sektorerna kommer fortsätta arbetet med att genomföra planerade aktiviteter och samtidigt säkerställa kommunikationen. Bland annat planeras en rad aktiviteter med kommunikationsenheten

11 11(38) under hösten och i detta arbete bjuder man även in räddningstjänst och polisen för att få deras perspektiv. Sektorerna kommer även t.ex. genomföra informationsmöten riktade mot olika målgrupper och fördjupa arbetet mot särskilt utsatt målgrupper som unga vuxna och äldre medborgare. Trygghetsindex i statistiska centralbyråns medborgarundersökning Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka Tolkning Våra verksamheter och utemiljöer som erbjuder möjlighet till fritidaktiviteter och rekretation ska försöka möta de behov som finns bland kommuninvånarna. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Förvaltningen arbetar med program för lekplatser, anläggande av motionsspår och övrig upprustning av offentliga ytor. En handlingsplan efter LUPP-rapporten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) kommer under hösten att utmynna i konkreta aktiviteter. Utvecklingen av Mimers Kulturhus pågår för att nå en bredare målgrupp med ett särskilt fokus på barn och unga. Resultatet av SCB:s medborgarundersökning redovisas till tertial 2. Analys Lupp-rapporten påvisar bland annat att medlemskap i föreningar hos ungdomar minskar mellan högstadiet och gymnasiet. I åk 8 är fler pojkar än flickor aktiva i föreningslivet och att det är relativt få ungdomar sin helhet som deltar i föreningslivet. Analyser för att se om vi kan vända denna trend och stimulera ungdomar att fortsätta vara aktiva i föreningslivet pågår. Vi får många positiva kommentarer från medborgare angående de förändringar som sker i de offentliga miljöerna viket vi anser vara ett tecken på att vi arbetar på rätt sätt. Så här går vi vidare Samverkan mellan folkhälsan och fritid fortsätter genom arbetet med föreningslyftet. Inför hösten planeras utåtriktat arbete för att sprida erfarenheter och kunskaper utifrån pilotarbetet med Ytterby IS. Fortsatt anpassning och utveckling i Mimers kulturhus och offentliga miljöer. Index för upplevd nöjdhet med fritidsmöjligheter från Statistiska centralbyrån SCB:s medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index, Fritid Utveckla anhörigstödet inom omsorgerna Tolkning Utveckla det stöd som kommunen ger till anhöriga som vårdar sina närstående enligt lagkravet. Arbete pågår/målsättning håller

12 12(38) Kommentar av utfall Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående. Till stöd erbjuds enskilda samtal, anhöriggrupper startas när behov uppstår med samtalsledare från Svenska kyrkan, Röda korset eller kommunens anhörigkonsulent. Analys En anhörigförening är uppstartad med syfte att ta vara på varandras kunskap och erfarenhet samt väcka opinion i kommunen angående anhörigas situation och behov av stöd. Samverkan sker även i olika sammanhang med Hälso- och sjukvården. För att kunna bedriva en utökad och effektivare verksamhet, behöver en permanent och större lokal etableras i centrala Kungälv. Så här går vi vidare Genom öppnandet av ett ANHÖRIGAS HUS riktat till anhöriga som vårdar och stödjer närstående oavsett ålder kan verksamheten utvecklas ytterligare. Antalet frivilliga (volontärer) Öka volontärverksamheten inom omsorgerna Tolkning Verksamhet som bedrivs av frivilliga utan lön i våra olika verksamheter kallas gemensamt volontärverksamhet. Verksamheterna ska utvecklas och politiken vill se mer som görs av frivilliga krafter. Utveckla = volym/kvalité/ mångfald Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Idag används frivilliga krafter frekvent inom Vård- och äldreomsorgens öppna verksamhet genom "Vän till vän" på träffpunkter, dagverksamheter och i enskilda hem. Projektet: "Aktiviteter för äldre... " har under 2014 hittills utmynnat i en informationsfolder som nått ut till hemtjänstbrukare i Kärna. Analys Frivilligarbete förutsätter arbetsledning och stöd av ansvariga inom förvaltningen. Befintliga föreningar och organisationer har aktiviteter som en del av den äldre befolkningen är engagerad i. Så här går vi vidare "Vän till vän" fortsätter sina aktiviteter utifrån önskemål från deltagarna på träffpunkterna. Frivilliga/volontärer inbjuds att bedriva aktiviteter i ANHÖRIGAS HUS. Arbetet fortsätter med att engagera föreningar och organisationer inom Kungälvs kommun samt att tydligare informera äldre om utbud och aktiviteter. Kundcenter ser över möjligheten att bygga upp en portal för kontakter mellan verksamheter och intresserade av volontärsarbete. Antalet volontärer ska öka med 5 % 35 37

13 3.2.8 Förbättrat näringslivsklimat 13(38) Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Målet har ett stort förvaltningsövergripande fokus. Det pågår flera aktiviteter kring service och bemötande, handläggningstider samt dialoger på olika områden för att möta näringslivet. Alla indikatorer mäts inte till tertial 1. I Svensk Näringslivs senaste undersökning har kommunen stigit 28 placeringar i ranking. Analys Näringslivsrankingen genomfördes under hösten 2013, vilket innebär att merparten av de förändringar och aktiviteter som genomförs ej hade hunnit starta. Bara vetskapen om kommande aktiviteter och förändringar har givit effekt. Med fortsatt fokus på området och förbättrad uppföljning och analys förväntas arbetet Så här går vi vidare Förvaltningen fortsätter arbetet efter den handlingsplan som ligger till grund för de aktiviteter som skall förbättra näringslivsklimatet. Antal nyetablerade företag Antal nya arbetstillfällen Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking Insikt, förbättra Kungälvs kommuns ranking Hållbar utveckling Öka kollektivtrafikresandet Tolkning Ökad kollektivtrafik skapar möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar, går och samåker ska öka. Ensambilåkandet ska minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Uppföljning med avseende på kollektivtrafikresande sker en gång per år. Enligt Västtrafiks beräkningar är resandet fortsatt högt i huvudstråket (Grön Express och Bohusbanan) men utanför dessa lågt. Korrekt statistik har inte levererats ännu.

14 14(38) Kommunen är med i ett påverkansprojekt som Nya Vägvanor genomför. Analys Det låga resandet utanför huvudstråken riskerar att minska turtätheten ytterligare. I augusti 2013 blev skolskjutsen öppen för allmän trafik, vilket ger boende på landsbygden möjlighet att välja att åka med. Så här går vi vidare Regelbundna kontakter med Västtrafik kring nuvarande och kommande trafikering kommer ske under året. En ny strukturplan för linjetrafiken kommer att tas fram för ökad flexibilitet och hållbarhet över tid. Fortsatta åtgärder vid hållplatser och utbyggnad av pendelparkeringar för cykel och bil planeras för att göra det ännu mer attraktivt och enkelt att välja kollektivtrafiken. Antal resor med kollektivtrafik Antalet färdigställda bostäder ska på sikt uppgå till cirka 400 bostäder om året Tolkning Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Mer resurser riktas mot tillväxt och utbyggnad. Satsningen på tillväxt medför en ökning av volymtalen avseende mark, planering och byggrätter. Idag produceras flera planer parallellt och i hög takt och antalet planer är fler än på mycket länge. Antalet byggrätter i nya planer ökar. Trots låga utfall i tertial 1 ökar antalet färdigaställda bostäder och nya byggrätter i färdiga detaljplaner. Analys Ökningstakten av antalet byggrätter är idag inte lika hög som ambitionsnivån. För att säkerställa att tillväxtmålet nås visar analyser att det behövs ytterligare resurser och effektivisering av arbetsprocesser i flera delar av förvaltningen. Så här går vi vidare Rekrytering av fler medarbetare pågår vilket innebär att kapaciteten ytterligare kan höjas. Därutöver bedöms förvaltningens effektivitet i helhet öka när kommunplaneringen implementerats fullt ut. Över tid bedöms förvaltningen kunna komma upp i efterfrågade volymer. 300 bostäder ska färdigställas Nya byggrätter i färdiga detaljplaner

15 15(38) Aktivitet Temamöte samhällsplanering minst en gång per år Pågående Minska energiförbrukning och utsläpp Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, vatten och avlopp, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i Kungälvs kommun. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Förvaltningen jobbar i enlighet med Energiplan och kompletterande dokument. Det handlar både om kommunens interna arbete samt hur förvaltningen kan påverka total energiförbrukning och koldioxidutsläpp i hela kommunen. Indikatorer till målet mäts med eftersläpning i samband med årsbokslut. Trenden för Kungälv de senaste åren har varit positiv. Analys Kommunens mål är ambitiösare än de nationella målen avseende lokala utsläpp och lokal energiförbrukning. De indirekta effekterna av vårt resande och vår konsumtion bidrar också till utsläpp, men där saknas mål och strategi. Så här går vi vidare Fortsatt arbete i linje med energiplanen rörande kommunens direkta energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Fortsatt dialog om hur vi ska jobba för att påverka våra indirekta utsläpp. Total graddagskorrigerad energiförbrukning inom kommunens förvaltning Utsläpp av CO2 från Kungälvs kommunförvaltning Co2 utsläpp per invånare, ton/ år Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad Tolkning Kostnaderna för försörjningsstöd ska växlas mot proaktiva insatser för att motverka passivt försörjningsstöd. exempel på proaktiva insatser är stödanställningar, praktikplatser med handledare. Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd och inflödet av nya ärenden följer verksamhetsplanen. Antalet nya ärenden är mindre än samma period föregående år, kostnaderna tenderar att minska. Antalet stödanställningarna utvecklas positivt och följer plan. Inom vuxenutbildningen pågår olika

16 16(38) aktiviteter för att få fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad. Analys Omställning från arbetsträning till stödanställning tar något längre tid än föregående år. Det beror på att de som nu finns i arbetsträning behöver tid på sig innan de är redo för stödanställning. De som fick stödanställning 2013 hade redan en historik i arbetsträning. Utifrån de utfall vi fått i indikatorerna kring flödet mellan försörjningsstöd och ARI (Enheten för Arbete, Rehabilitering och Integration) krävs förbättringar och utveckling av rutiner, till exempel uppföljning av antal uppdrag. Så här går vi vidare Fortsatt arbete enligt lagda planer samt utveckling av rutiner och uppföljning. Alla ungdomar ska erbjudas åtgärder inom tre veckor i samarbete med arbetsförmedlingen 20% 100% Kostnader försörjningsstöd ska minska Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Tolkning Alla oavsett kön ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Jämställdhetsaktiviteter pågår i olika delar av förvaltningen på olika initiativ. Kartläggning av enheters arbete med jämställdhetsfokus i brukarmötet är inte prioriterat i flera sektorer. Analys Jämställdhetsarbetet drivs av flera aktörer inom och utanför förvaltningen. Ofta är det satsningar eller andra incitament som stimulerar verksamheter att bedriva aktiviteter för att förbättra jämställdheten i organisationen och mot våra brukare. Det krävs dessutom att det finns eldsjälar i organisationen som vill jobba med dessa frågor. Så här går vi vidare För att nå riktigt långt krävs en mycket tydligt drivkraft och intresse från den högsta ledningen i förvaltning och politisk ledning. Antal enheter som genomfört kartläggning av jämställdhet i brukarmötet 21 42

17 17(38) 3.4 Valfrihet Utöka möjligheten för att ge större valfrihet för brukaren Tolkning Ge brukarna större inflytande i samband med val av insats och delaktighet i utformningen av insatsen Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Inom Arbetsliv och Stöd är en förstudie om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i bostödet genomförd. I skolan genomförs arbete enligt plan och redovisade aktiviteter. Andelen insatser av privata aktörer i hemtjänsten har de senaste åren legat stabilt runt 20 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Analys Att använda LOV inom Bostöd är komplext och utredning av verksamheterna pågår. Valmöjligheterna inom skolan skapar en konkurrenssituation vilket i sin tur främjar en positiv utveckling av skolans verksamhet. Så här går vi vidare Fortsatt utredning kring effekter av LOV inom Bostöd med benchmarking i kommuner som infört LOV och kommuner som står i begrepp att införa LOV. Andel timmar som utförs av privata utförare inom hemtjänst enligt LOV 21% 25% Främja positiv utveckling genom konkurrens Tolkning Vi vill ha fler externa aktörer inom kommunens verksamhetsområden i syfte att jämföra och utveckla vår verksamhet. Vi vill öka andelen upphandlade varor och tjänster i syfte att uppnå rätt kostnad till rätt kvalitet. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Inom socialtjänsten har ingen verksamhet blivit konkurrensutsatt under året. Däremot genomförs ett antal genomlysningar av verksamheten som underlag för beslut kring LOV (Lagen om valfrihet). Mätning av andel kommunal verksamhet i annan regi redovisas i tertial 2. Avtalstroheten som uppmättes i slutet av förra året har en positiv utveckling. Ny mätning kommer att presenteras i slutet av året. Utbildningarna i vårt web-baserade inköpsstöd fortsätter och kommunfullmäktige har i april fattat beslut om ny policy och nytt reglemente. Analys Valmöjligheten som ges inom skolans verksamhet skapar en konkurrenssituation.

18 18(38) Ytterligare tid och utredningar i socialtjänsten av de pågående utvecklingsprojekten krävs innan ställningstagande om införanden av LOV/LOU (Lagen om valfrihet/ lagen om upphandling) kan göras. Införandet av ett webbaserat it-stöd för beställning innebär att vi köper rätt varor till rätt pris och därmed säkerställer affärsmässighet. Införandet av IT-stöd och nya strategiska dokument förtydliga ansvar och roller samt att stödja processerna inom området. Så här går vi vidare Processutveckling inom personlig assistans fortgår. Beslut om eventuell extern utförare enligt LOU fattas under hösten 2014 Förvaltningen fortsätter sitt arbete genom att erbjuda fler utbildningar och informationstillfällen inom upphandlingsområdet. De nya strategiska dokumenten skall implementeras Andel egentlig kommunal verksamhet som drivs i annan regi Uppföljning av avtalstrohet 87,9% Förvaltningsövergripande modell för tjänstegarantier klart senast

19 4 Personal 19(38) Anställda 4.1 Personalvolym 1/ / Förändring Antal anställda Antal årsarbetare Kommentar Antalet anställda har ökat något med ca 60 personer och antalet årsarbetare med 50 vilket indikerar att sysselsättningsgraden i utökningen är hög. Antal arbetade timmar kvartal 1 Kvartal Kvartal Förändring Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentarer Antalet timmar utförda av timanställda har minskat marginellt. En långsiktig process för att minska antalet timanställda har påbörjats. Det ska bli möjligt genom att optimera och organisera bemanningen i verksamheterna på ett nytt sätt har. Sjukfrånvaro kvartal 1 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Kvartal Kvartal Förändring 6,7 6,4 0,3 Kön Kvinnor 7,5 7,1 0,4 Män 3,3 3,5-0,2 Ålder <= 29 år 4,4 3,9 0,5 Andel sjukfrånvaro>59dagar av total sjukfrånvaro år 6,5 6,4 0,1 >= 50 år 7,8 7,2 0,6 50,4 42,1 8,3 Kommentar av utfallet sjukfrånvaro Precis som i landet i övrigt fortsätter sjukfrånvaron att öka även hos oss. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,4 till 6,7 % av ordinarie arbetstid. Ökningen gäller både den korta och långa frånvaron. Noterbart är att sjukfrånvaron ökar i de yngre åldrarna. Sjuklönekostnader 1/ / Förändring Sjuklönekostnad, kronor

20 20(38) 1/ / Förändring Beräknat PO, kronor Summa Kommentar Ökningen av sjuklönekostnaderna visar på att den korta sjukfrånvaron som är den mest kostsamma har ökat. Även den långa frånvaron kostar vad gäller exempelvis semester.

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-11-13

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-11-13 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-11-13 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 13 november kl. 17:00-22:00 Ingela Rossi (S) Tjänstgörande ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer