Central tertialrapport Kommunstyrelse (KS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)"

Transkript

1 Central tertialrapport Kommunstyrelse (KS)

2 2(38) 1 Inledning Volymer Verksamhet Uppföljning av KS Resultatmål Strategiska förutsättningar God och trygg livsmiljö Hållbar utveckling Valfrihet Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Periodutfall Resultaträkning per 30 april Kassaflödesanalys per 30 april Balansräkning per 30 april Investeringsrapport utfall 30 april Finansiell rapport Resultatprognos 2014 (12 månader) Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Koncernföretagen Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar... 36

3 1 Inledning Föreliggande rapport är den första rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar. Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till april med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektorsnivå. Sektorernas tertialrapporter redovisas på (Årsredovisningar). 3(38) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Strategiska förutsättningar Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål 1. God ekonomisk hushållning 2. Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande 3. Underhållsåtgärder prioriteras 4. Attraktiv arbetsgivare God och trygg livsmiljö 5. Öka kunskapen hos våra barn, elever och ungdomar 6. Full behovstäckning inom äldreomsorgen 7. Full behovstäckning inom barnomsorgen 8. Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka 9. Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka 10. Utveckla anhörigstödet inom omsorgerna 11. Öka volontärverksamheten inom omsorgerna 12. Förbättrat näringslivsklimat Hållbar utveckling 13. Öka kollektivtrafikresandet 14. Antalet färdigställda bostäder ska på sikt uppgå till cirka 400 bostäder om året 15. Minska energiförbrukning och utsläpp 16. Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad 17. Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Valfrihet 18. Utöka möjligheten för att ge större valfrihet för brukaren 19. Främja positiv utveckling genom konkurrens

4 2 Volymer 4(38) 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Plan helår T Prognos helår T Arbetsliv o Stöd Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Antal ärenden ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd +Gemensam mottagning Arbetsliv o Stöd Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Arbetsliv o Stöd Barn och ungdom 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Arbetsliv o Stöd Utförarenheten + Barn och ungdomsenhete n Intern öppenvård, biståndsbedömd a insatser Uförarenheten- Barn och Ungdom Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Antal vårddagar institution 21- år Arbetsliv o Stöd Missbruksenhet Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Arbetsliv o Stöd Bostad med särskild service, antal brukare Egna boenden, vuxna Arbetsliv o Stöd Arbetslivscentru m Antal brukare daglig verksamhet Servicesektorn Måltidsservice Serverade måltider Kommunledning ssektor Kommunala fastigheter Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m

5 5(38) Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Skola Skola Förskola Pedagogisk omsorg Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 Antal helårsplatser Antal barn Plan helår T Prognos helår T Skola Förskoleklass Antal elever Skola Skola Grundskolan årkurs 1-9 Skolbarnsomsor g Antal elever Antal barn Skola Särskola Antal elever 32 32,5 31 Skola Skola Skola Skola Skola Skola Skola Skola Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Gymnasiet, Mimers Hus Mimers Hus/Gymnasies är Vuxenutbildning inklusive lärlings- och yrkesvuxutbildni ng Fristående förskolor Fristående förskoleklass Fristående grundskola Fristående skolbarnsomsor g Fristående gymnasieskola Platser Köpta platser/vårddygn Brukare i hemtjänsten Ersatta timmar i hemtjänsten Antal elever Antal elever Antal studerande i Kungälv Antal barn Antal elever Antal elever Antal barn Antal elever Totalt antal platser, i egen regi Demenslägenhe ter/psykogeriatri ska lägenheter Omsorgslägenh eter Köpta årsplatser Brukare med hemtjänst Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Timmar i hemtjänsten ,

6 3 Uppföljning av KS Resultatmål 6(38) 3.1 Strategiska förutsättningar God ekonomisk hushållning Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Kungälvs kommun Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Hela förvaltningen arbetar med att uppfylla KS 19 resultatmål för 2014, Efter fyra månader är arbetet igång och bedömningen är målsättningen håller. Tre mål bedöms som gröna inget mål som rött. De ekonomiska indikatorerna visar på att de finansiella målen kommer att uppnås. Analys Tolkningen av God ekonomisk hushållning i Kungälv är när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling av Kungälvs kommun. Med flertalet KS-mål gula bedöms också detta mål som gult. Så här går vi vidare Fortsatt arbete enligt årsplanen. Överskottet skall uppgå till minst 4 % av skatter och statsbidrag år ,3% 1,69% Soliditeten skall öka under planperioden 11% De skattefinansierade investeringarna bör begränsas till det utrymme som åstadkoms genom driftöverskott och avskrivningar Nöjd medarbetarindex 70 Generationsansvar genom finansiellt sparande 0 0 Aktivitet Extern granskning minst en gång per år Pågående Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller

7 7(38) Kommentar av utfall Arbetet pågår enligt plan. Exempelvis förtätning och anpassning av daglig verksamhets lokaler samt stängning av en enavdelningsförskola. Utfall av indikatorn redovisas i samband med bokslut. Analys Samordningen och prioriteringen av frågan från både förvaltning och politik innebär förbättrade förutsättningar för effektiva och hållbara lokallösningar över tid. Så här går vi vidare Förvaltningen behöver ha fortsatt fokus på sektorerna lokalbehov och dess förändringar. Förvaltningen har särskilt fortsatt fokus på lokaler för vård och äldreomsorg, arbetsliv och stöd samt förskola. Sänk kommunens årliga lokalkostnad med 2 % per år 2% Aktivitet Temamöte Lokalresursplanering minst en gång per år Pågående Underhållsåtgärder prioriteras Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Underhållet genomförs enligt plan. De akuta insatserna ligger i linje med föregående år eller har en tendens att öka. Vissa av indikatorerna mäts i samband med årsbokslut. Analys I och med det akuta underhållsarbetet ökar ser förvaltningen en risk att resurser flyttas från det systematiska underhållsarbetet till akuta åtgärder. Målsättningen inom VA är att minska antalet utryckningar med 20 procent uppfylls inte. Så här går vi vidare Genom inventering säkerställs statusen för anläggningarna. Det behövs också en kontinuitet i vårt arbete med underhållsplanerna. En strategi för att beskriva nivåer för underhåll på en trygg nivå och hur ekonomin kan säkerställas behöver arbetas fram. Upparbetade underhållskostnader för fastigheter inom genomsnittsnivån 22 miljoner kronor per år för planperioden Upparbetade underhållskostnader för vägar och anläggningar inom genomsnittsnivån 11 miljoner kronor per år för planperioden

8 8(38) Planerat underhåll per kvm 105 Felavhjälpande underhåll per kvm Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbete med handlingsplanerna utifrån medarbetarenkäten pågår i samtliga sektorer. Kommunens ledningsgrupper bedriver ett gemensamt arbete enligt förvaltningsledningens verksamhetsplan. Analys Frågan om vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare har diskuterats för att få en gemensam syn på begreppet. Syftet är att göra en kraftsamling och ytterligare förstärka synen på Kungälvs Kommun som en attraktiv arbetsgivare både internt och externt. Insatserna kommer att behöva öka. Så här går vi vidare Under maj månad kommer sektorerna att redovisa sina sammanställningar av handlingsplanerna och dessa kommer att utgöra en grund för det fortsatta gemensamma arbetet i förvaltningen. Utöver det kommer fler aktiviteter att tillkomma såsom fokus på att kommunicera interna värden samt att lyfta nya tankar kring alternativa karriärvägar. Minska andelen timanställda med 10 procent jämfört med Nöjd medarbetarindex God och trygg livsmiljö Öka kunskapen hos våra barn, elever och ungdomar Tolkning Förutsättningarna för barn och ungas kunskapsutveckling ska öka genom ett brett och varierat utbud med hög kvalité inom alla verksamheter som kommer i kontakt med unga. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Många aktiviteter pågår för att öka deltagande, stimulera till kreativitet och lärande, öka läsning bland barn och unga samt öka det psykiska välbefinnande hos barn och unga vilket utgör en viktig grundförutsättning för lärande. Studieresultaten för elever i åk 9 har förbättrats både i faktiska siffror och jämfört med andra

9 9(38) kommuner. Indikatorer för skolresultat läsåret 13/14 redovisas till hösten. Analys Genom nya och breddade aktiviteter ökar deltagande och vi når fler målgrupper. Skolan har en stor mängd insatser för att öka kvalitén i undervisningen. Kungälvsmodellen i svenska och matematik är exempel på detta, liksom olika satsningar på att öka lärarnas kompetens och att rikta resurser till elever som bäst behöver. Resultaten visar att satsningarna ger effekt. Så här går vi vidare Våra resultat analyseras löpande och insatserna anpassas därefter för att ge större möjligheter till lärande och kreativitet. Ett exempel är den pågående omarbetningen av Kungälvsmodellen i matematik liksom spridning av god lärarkompetens genom våra förstelärare. Andel elever som uppnått kunskapskraven för betyget E i alla ämnen i slutbetyget i årskurs 9 och därmed är behöriga till gymnasiet Ranking gällande utbildningsresultat i grundskolan enligt SKL:s "Öppna jämförelser" Landets bästa studieresultat i grundskolan Full behovstäckning inom äldreomsorgen Tolkning Kommunen skall erbjuda en plats/lägenhet till särskilt boende (vård- och omsorgsboende samt servicehus) inom 3 månader för de som har ett biståndsbeslut. Alla med biståndsbeslut på hemtjänst skall få det verkställt inom laga tid. Vid behov skall det verkställas omedelbart. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kungälv har vid årsskiftet 417 platser i särskilt boende. Under första tertialet 2014 verkställdes alla utom nio beslut om plats. Två av dessa på grund av resursbrist. Övriga beror på att den enskilde har tackat nej till erbjudna lägenheter. Analys Efterfrågan på kommunens särskilda boenden ökar. Fler boenden behövs. Så här går vi vidare Förvaltningen bedömer att när det gäller boende med olika typer av stöd, sammanfaller planläget i stort med framtida behov. Med byggstart i september görs en förtätning med fyra lägenheter för personer med demenssjukdom på Kaprifolen/Gläntan. Lägenheterna beräknas vara klara i december. En beställning av 10 nya lägenheter på Solhaga och 16 nya lägenheter vid Ytterbyhemmet har lämnats till fastighetsenheten. Antalet verkställda biståndsbeslut inom hemtjänst och dagverksamhet (procent av beviljade beslut mot totalt antal ansökningar) Andel personer med biståndsbeslut som erbjuds en plats/lägenhet till särskilt boende inom 3 månader. 86% 90% 100% 100%

10 3.2.3 Full behovstäckning inom barnomsorgen 10(38) Tolkning Barnomsorg ska erbjudas snarast och senast inom 4 månader Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Barnomsorgsplats erbjuds inom 4 månader till alla sökande men inte alltid enligt vårdnadshavares önskemål. Analys Lagens krav om full behovstäckning uppnås. Vårdnadshavares specifika önskemål tillgodoses direkt om möjligt, alternativt när önskad plats finns tillgänglig. Så här går vi vidare Ständig uppföljning av befolkningsprognos och det faktiska läget i kommunen. Planering för framtida skol- och förskoleutbyggnad kommer att prioriteras. Antalet verkställda beslut i barnomsorgen inom 4 månader 100% 100% Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Tolkning Öka medborgarnas upplevda trygghet genom ett aktivt förebyggande arbete kopplat till informationsinsatser av vad som görs och befintlig statistik. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Aktiviteter riktas mot unga och äldre medborgare och fokuserar både på den faktiska säkerheten och den upplevda säkerheten. Till exempel tas en handlingsplan fram efter LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är riktad till ungdomar som går i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet. Inom vård och äldreomsorg intensifierar man trygghetsarbetet mot medborgare som fyllt 80 år. Inom sektor skola har det genomförts en regionsgemensam elevenkät. Resultatet av SCB:s medborgarundersökning redovisas till tertial 2. Analys Den upplevda tryggheten påverkas av en stor mängd intryck och upplevelser, både sådant som händer lokalt, men även nationellt och internationellt. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att säkerställa kommunikationen kring de aktiviteter vi gör för att den upplevda säkerheten i kommunen ska öka och så att våra medborgare blir medvetna om att deras säkerhet är prioriterat i kommunens arbete. Viktigt att förstärka det egna arbetet med att påvisa de samverkansprojekt vi har med andra kommuner och myndigheter för att få genomslag. Så här går vi vidare Sektorerna kommer fortsätta arbetet med att genomföra planerade aktiviteter och samtidigt säkerställa kommunikationen. Bland annat planeras en rad aktiviteter med kommunikationsenheten

11 11(38) under hösten och i detta arbete bjuder man även in räddningstjänst och polisen för att få deras perspektiv. Sektorerna kommer även t.ex. genomföra informationsmöten riktade mot olika målgrupper och fördjupa arbetet mot särskilt utsatt målgrupper som unga vuxna och äldre medborgare. Trygghetsindex i statistiska centralbyråns medborgarundersökning Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka Tolkning Våra verksamheter och utemiljöer som erbjuder möjlighet till fritidaktiviteter och rekretation ska försöka möta de behov som finns bland kommuninvånarna. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Förvaltningen arbetar med program för lekplatser, anläggande av motionsspår och övrig upprustning av offentliga ytor. En handlingsplan efter LUPP-rapporten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) kommer under hösten att utmynna i konkreta aktiviteter. Utvecklingen av Mimers Kulturhus pågår för att nå en bredare målgrupp med ett särskilt fokus på barn och unga. Resultatet av SCB:s medborgarundersökning redovisas till tertial 2. Analys Lupp-rapporten påvisar bland annat att medlemskap i föreningar hos ungdomar minskar mellan högstadiet och gymnasiet. I åk 8 är fler pojkar än flickor aktiva i föreningslivet och att det är relativt få ungdomar sin helhet som deltar i föreningslivet. Analyser för att se om vi kan vända denna trend och stimulera ungdomar att fortsätta vara aktiva i föreningslivet pågår. Vi får många positiva kommentarer från medborgare angående de förändringar som sker i de offentliga miljöerna viket vi anser vara ett tecken på att vi arbetar på rätt sätt. Så här går vi vidare Samverkan mellan folkhälsan och fritid fortsätter genom arbetet med föreningslyftet. Inför hösten planeras utåtriktat arbete för att sprida erfarenheter och kunskaper utifrån pilotarbetet med Ytterby IS. Fortsatt anpassning och utveckling i Mimers kulturhus och offentliga miljöer. Index för upplevd nöjdhet med fritidsmöjligheter från Statistiska centralbyrån SCB:s medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index, Fritid Utveckla anhörigstödet inom omsorgerna Tolkning Utveckla det stöd som kommunen ger till anhöriga som vårdar sina närstående enligt lagkravet. Arbete pågår/målsättning håller

12 12(38) Kommentar av utfall Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående. Till stöd erbjuds enskilda samtal, anhöriggrupper startas när behov uppstår med samtalsledare från Svenska kyrkan, Röda korset eller kommunens anhörigkonsulent. Analys En anhörigförening är uppstartad med syfte att ta vara på varandras kunskap och erfarenhet samt väcka opinion i kommunen angående anhörigas situation och behov av stöd. Samverkan sker även i olika sammanhang med Hälso- och sjukvården. För att kunna bedriva en utökad och effektivare verksamhet, behöver en permanent och större lokal etableras i centrala Kungälv. Så här går vi vidare Genom öppnandet av ett ANHÖRIGAS HUS riktat till anhöriga som vårdar och stödjer närstående oavsett ålder kan verksamheten utvecklas ytterligare. Antalet frivilliga (volontärer) Öka volontärverksamheten inom omsorgerna Tolkning Verksamhet som bedrivs av frivilliga utan lön i våra olika verksamheter kallas gemensamt volontärverksamhet. Verksamheterna ska utvecklas och politiken vill se mer som görs av frivilliga krafter. Utveckla = volym/kvalité/ mångfald Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Idag används frivilliga krafter frekvent inom Vård- och äldreomsorgens öppna verksamhet genom "Vän till vän" på träffpunkter, dagverksamheter och i enskilda hem. Projektet: "Aktiviteter för äldre... " har under 2014 hittills utmynnat i en informationsfolder som nått ut till hemtjänstbrukare i Kärna. Analys Frivilligarbete förutsätter arbetsledning och stöd av ansvariga inom förvaltningen. Befintliga föreningar och organisationer har aktiviteter som en del av den äldre befolkningen är engagerad i. Så här går vi vidare "Vän till vän" fortsätter sina aktiviteter utifrån önskemål från deltagarna på träffpunkterna. Frivilliga/volontärer inbjuds att bedriva aktiviteter i ANHÖRIGAS HUS. Arbetet fortsätter med att engagera föreningar och organisationer inom Kungälvs kommun samt att tydligare informera äldre om utbud och aktiviteter. Kundcenter ser över möjligheten att bygga upp en portal för kontakter mellan verksamheter och intresserade av volontärsarbete. Antalet volontärer ska öka med 5 % 35 37

13 3.2.8 Förbättrat näringslivsklimat 13(38) Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Målet har ett stort förvaltningsövergripande fokus. Det pågår flera aktiviteter kring service och bemötande, handläggningstider samt dialoger på olika områden för att möta näringslivet. Alla indikatorer mäts inte till tertial 1. I Svensk Näringslivs senaste undersökning har kommunen stigit 28 placeringar i ranking. Analys Näringslivsrankingen genomfördes under hösten 2013, vilket innebär att merparten av de förändringar och aktiviteter som genomförs ej hade hunnit starta. Bara vetskapen om kommande aktiviteter och förändringar har givit effekt. Med fortsatt fokus på området och förbättrad uppföljning och analys förväntas arbetet Så här går vi vidare Förvaltningen fortsätter arbetet efter den handlingsplan som ligger till grund för de aktiviteter som skall förbättra näringslivsklimatet. Antal nyetablerade företag Antal nya arbetstillfällen Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking Insikt, förbättra Kungälvs kommuns ranking Hållbar utveckling Öka kollektivtrafikresandet Tolkning Ökad kollektivtrafik skapar möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar, går och samåker ska öka. Ensambilåkandet ska minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Uppföljning med avseende på kollektivtrafikresande sker en gång per år. Enligt Västtrafiks beräkningar är resandet fortsatt högt i huvudstråket (Grön Express och Bohusbanan) men utanför dessa lågt. Korrekt statistik har inte levererats ännu.

14 14(38) Kommunen är med i ett påverkansprojekt som Nya Vägvanor genomför. Analys Det låga resandet utanför huvudstråken riskerar att minska turtätheten ytterligare. I augusti 2013 blev skolskjutsen öppen för allmän trafik, vilket ger boende på landsbygden möjlighet att välja att åka med. Så här går vi vidare Regelbundna kontakter med Västtrafik kring nuvarande och kommande trafikering kommer ske under året. En ny strukturplan för linjetrafiken kommer att tas fram för ökad flexibilitet och hållbarhet över tid. Fortsatta åtgärder vid hållplatser och utbyggnad av pendelparkeringar för cykel och bil planeras för att göra det ännu mer attraktivt och enkelt att välja kollektivtrafiken. Antal resor med kollektivtrafik Antalet färdigställda bostäder ska på sikt uppgå till cirka 400 bostäder om året Tolkning Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Mer resurser riktas mot tillväxt och utbyggnad. Satsningen på tillväxt medför en ökning av volymtalen avseende mark, planering och byggrätter. Idag produceras flera planer parallellt och i hög takt och antalet planer är fler än på mycket länge. Antalet byggrätter i nya planer ökar. Trots låga utfall i tertial 1 ökar antalet färdigaställda bostäder och nya byggrätter i färdiga detaljplaner. Analys Ökningstakten av antalet byggrätter är idag inte lika hög som ambitionsnivån. För att säkerställa att tillväxtmålet nås visar analyser att det behövs ytterligare resurser och effektivisering av arbetsprocesser i flera delar av förvaltningen. Så här går vi vidare Rekrytering av fler medarbetare pågår vilket innebär att kapaciteten ytterligare kan höjas. Därutöver bedöms förvaltningens effektivitet i helhet öka när kommunplaneringen implementerats fullt ut. Över tid bedöms förvaltningen kunna komma upp i efterfrågade volymer. 300 bostäder ska färdigställas Nya byggrätter i färdiga detaljplaner

15 15(38) Aktivitet Temamöte samhällsplanering minst en gång per år Pågående Minska energiförbrukning och utsläpp Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, vatten och avlopp, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i Kungälvs kommun. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Förvaltningen jobbar i enlighet med Energiplan och kompletterande dokument. Det handlar både om kommunens interna arbete samt hur förvaltningen kan påverka total energiförbrukning och koldioxidutsläpp i hela kommunen. Indikatorer till målet mäts med eftersläpning i samband med årsbokslut. Trenden för Kungälv de senaste åren har varit positiv. Analys Kommunens mål är ambitiösare än de nationella målen avseende lokala utsläpp och lokal energiförbrukning. De indirekta effekterna av vårt resande och vår konsumtion bidrar också till utsläpp, men där saknas mål och strategi. Så här går vi vidare Fortsatt arbete i linje med energiplanen rörande kommunens direkta energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Fortsatt dialog om hur vi ska jobba för att påverka våra indirekta utsläpp. Total graddagskorrigerad energiförbrukning inom kommunens förvaltning Utsläpp av CO2 från Kungälvs kommunförvaltning Co2 utsläpp per invånare, ton/ år Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad Tolkning Kostnaderna för försörjningsstöd ska växlas mot proaktiva insatser för att motverka passivt försörjningsstöd. exempel på proaktiva insatser är stödanställningar, praktikplatser med handledare. Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd och inflödet av nya ärenden följer verksamhetsplanen. Antalet nya ärenden är mindre än samma period föregående år, kostnaderna tenderar att minska. Antalet stödanställningarna utvecklas positivt och följer plan. Inom vuxenutbildningen pågår olika

16 16(38) aktiviteter för att få fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad. Analys Omställning från arbetsträning till stödanställning tar något längre tid än föregående år. Det beror på att de som nu finns i arbetsträning behöver tid på sig innan de är redo för stödanställning. De som fick stödanställning 2013 hade redan en historik i arbetsträning. Utifrån de utfall vi fått i indikatorerna kring flödet mellan försörjningsstöd och ARI (Enheten för Arbete, Rehabilitering och Integration) krävs förbättringar och utveckling av rutiner, till exempel uppföljning av antal uppdrag. Så här går vi vidare Fortsatt arbete enligt lagda planer samt utveckling av rutiner och uppföljning. Alla ungdomar ska erbjudas åtgärder inom tre veckor i samarbete med arbetsförmedlingen 20% 100% Kostnader försörjningsstöd ska minska Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Tolkning Alla oavsett kön ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Jämställdhetsaktiviteter pågår i olika delar av förvaltningen på olika initiativ. Kartläggning av enheters arbete med jämställdhetsfokus i brukarmötet är inte prioriterat i flera sektorer. Analys Jämställdhetsarbetet drivs av flera aktörer inom och utanför förvaltningen. Ofta är det satsningar eller andra incitament som stimulerar verksamheter att bedriva aktiviteter för att förbättra jämställdheten i organisationen och mot våra brukare. Det krävs dessutom att det finns eldsjälar i organisationen som vill jobba med dessa frågor. Så här går vi vidare För att nå riktigt långt krävs en mycket tydligt drivkraft och intresse från den högsta ledningen i förvaltning och politisk ledning. Antal enheter som genomfört kartläggning av jämställdhet i brukarmötet 21 42

17 17(38) 3.4 Valfrihet Utöka möjligheten för att ge större valfrihet för brukaren Tolkning Ge brukarna större inflytande i samband med val av insats och delaktighet i utformningen av insatsen Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Inom Arbetsliv och Stöd är en förstudie om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) i bostödet genomförd. I skolan genomförs arbete enligt plan och redovisade aktiviteter. Andelen insatser av privata aktörer i hemtjänsten har de senaste åren legat stabilt runt 20 procent av beviljade hemtjänstinsatser. Analys Att använda LOV inom Bostöd är komplext och utredning av verksamheterna pågår. Valmöjligheterna inom skolan skapar en konkurrenssituation vilket i sin tur främjar en positiv utveckling av skolans verksamhet. Så här går vi vidare Fortsatt utredning kring effekter av LOV inom Bostöd med benchmarking i kommuner som infört LOV och kommuner som står i begrepp att införa LOV. Andel timmar som utförs av privata utförare inom hemtjänst enligt LOV 21% 25% Främja positiv utveckling genom konkurrens Tolkning Vi vill ha fler externa aktörer inom kommunens verksamhetsområden i syfte att jämföra och utveckla vår verksamhet. Vi vill öka andelen upphandlade varor och tjänster i syfte att uppnå rätt kostnad till rätt kvalitet. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Inom socialtjänsten har ingen verksamhet blivit konkurrensutsatt under året. Däremot genomförs ett antal genomlysningar av verksamheten som underlag för beslut kring LOV (Lagen om valfrihet). Mätning av andel kommunal verksamhet i annan regi redovisas i tertial 2. Avtalstroheten som uppmättes i slutet av förra året har en positiv utveckling. Ny mätning kommer att presenteras i slutet av året. Utbildningarna i vårt web-baserade inköpsstöd fortsätter och kommunfullmäktige har i april fattat beslut om ny policy och nytt reglemente. Analys Valmöjligheten som ges inom skolans verksamhet skapar en konkurrenssituation.

18 18(38) Ytterligare tid och utredningar i socialtjänsten av de pågående utvecklingsprojekten krävs innan ställningstagande om införanden av LOV/LOU (Lagen om valfrihet/ lagen om upphandling) kan göras. Införandet av ett webbaserat it-stöd för beställning innebär att vi köper rätt varor till rätt pris och därmed säkerställer affärsmässighet. Införandet av IT-stöd och nya strategiska dokument förtydliga ansvar och roller samt att stödja processerna inom området. Så här går vi vidare Processutveckling inom personlig assistans fortgår. Beslut om eventuell extern utförare enligt LOU fattas under hösten 2014 Förvaltningen fortsätter sitt arbete genom att erbjuda fler utbildningar och informationstillfällen inom upphandlingsområdet. De nya strategiska dokumenten skall implementeras Andel egentlig kommunal verksamhet som drivs i annan regi Uppföljning av avtalstrohet 87,9% Förvaltningsövergripande modell för tjänstegarantier klart senast

19 4 Personal 19(38) Anställda 4.1 Personalvolym 1/ / Förändring Antal anställda Antal årsarbetare Kommentar Antalet anställda har ökat något med ca 60 personer och antalet årsarbetare med 50 vilket indikerar att sysselsättningsgraden i utökningen är hög. Antal arbetade timmar kvartal 1 Kvartal Kvartal Förändring Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentarer Antalet timmar utförda av timanställda har minskat marginellt. En långsiktig process för att minska antalet timanställda har påbörjats. Det ska bli möjligt genom att optimera och organisera bemanningen i verksamheterna på ett nytt sätt har. Sjukfrånvaro kvartal 1 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Kvartal Kvartal Förändring 6,7 6,4 0,3 Kön Kvinnor 7,5 7,1 0,4 Män 3,3 3,5-0,2 Ålder <= 29 år 4,4 3,9 0,5 Andel sjukfrånvaro>59dagar av total sjukfrånvaro år 6,5 6,4 0,1 >= 50 år 7,8 7,2 0,6 50,4 42,1 8,3 Kommentar av utfallet sjukfrånvaro Precis som i landet i övrigt fortsätter sjukfrånvaron att öka även hos oss. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,4 till 6,7 % av ordinarie arbetstid. Ökningen gäller både den korta och långa frånvaron. Noterbart är att sjukfrånvaron ökar i de yngre åldrarna. Sjuklönekostnader 1/ / Förändring Sjuklönekostnad, kronor

20 20(38) 1/ / Förändring Beräknat PO, kronor Summa Kommentar Ökningen av sjuklönekostnaderna visar på att den korta sjukfrånvaron som är den mest kostsamma har ökat. Även den långa frånvaron kostar vad gäller exempelvis semester.

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Tertial 1 januari april 2010

Tertial 1 januari april 2010 Tertial 1 januari april 2010 Ekonomi/Redovisning 1 TERTIALRAPPORT 1 2010 INLEDNING Föreliggande rapport är den första tertialrapporten för året och bygger på verkligt utfall januari april med prognos för

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer