RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22"

Transkript

1 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén Analys & Strategi

2 Analys & Strategi

3 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Redaktör: Lisa Johnsson WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Analys & Strategi

4 Förord Studien har planerats och genomförts av Bodil Sandén, Lisa Johnsson och Jennie Bäckman på WSP. Från WSP har även Maria Pleiborn, Niklas Johansson, Lars Sandberg, Sara Björlin Lidén, Anna Johansson och Johannes Berg deltagit vid ett internt analysmöte samt som medskribenter för vissa avsnitt. Maria Pontusson på AM kommunikation har ansvarat för rekryteringen. Handläggare på Trafikverket har Niklas Henriksson varit. Stockholm i juni 2010 Analys & Strategi

5 Analys & Strategi

6

7 Innehåll SAMMANFATTNING INTRODUKTION Bakgrund Metod Syfte Resenärerna BILEN GER EN KÄNSLA AV FRIHET MEN DEN ÄR OCKSÅ ÖVERSKATTAD Bilen bidrar till självbestämmande Dyrt och krävande ATT ÅKA KOLLEKTIVT ÄR NATURLIGT MEN OSÄKERHETSFAKTORERNA MÅNGA Vardagens lokala och regionala resa Komplexa resor med flera moment och färdmedel Tid att passa uppfattas som stressande Besvärligt att köpa biljetter och att hitta information Personalen är viktig och upplevs som hjälpsam Vid förseningar är information a och o En sittplats är en förutsättning för en god resa Lyxigt med egen tid Vad skulle få resenärerna att åka kollektivt? ANALYS Tillgodose kundernas förväntningar på sin resa Vilka faktorer ökar resandet med kollektivtrafik? Tre resenärsprofiler SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER BILAGA 1/REFERENSER BILAGA 2 BREV OCH INSTRUKTIONER TILL RESENÄRERNA BILAGA 3 FRÅGEGUIDE BILAGA 4 NÅGRA RESENÄRERS UPPLEVELSER Analys & Strategi

8 Analys & Strategi

9 Sammanfattning Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad som krävs för att få fler människor att lämna bilen hemma och istället resa med tåg och övrig kollektivtrafik. Tjugoen bilpendlare från Mälardalen rekryterades till att under fyra dagar dokumentera sina resor med bil och kollektivtrafik. Studien visar på att resenärernas resor är komplexa och innehåller ett flertal aspekter som är viktiga för kollektivtrafiken att känna till. Resenärerna i studien ser inte sin tågresa som en potentiell arbetsplats, det finns en oro för att ställa sin bil på en infartsparkering och en okunskap om kollektivtrafikresor. För att hjälpa dessa resenärer och andra att ha möjlighet att åka kollektivt i högre utsträckning krävs åtgärder på flera nivåer där kommunikation om realtidsinformation, biljetter, komfort och arbetsmiljö på tåget är viktiga ingredienser. För att öka användbarheten i kollektivtrafiken anser deltagarna i studien att det krävs att man får sitta på tågen, utökade resmöjligheter på kvällar och mornar, högre tillförlitlighet. Lyckas kollektivtrafiken reducera resenärers osäkerhet inför sin kollektivtrafikresa kommer troligtvis fler att se det som ett alternativ till bilen. Arbetsgivarens roll behöver också bli tydligare för att pendlaren ska se med nya ögon på sitt arbete, sina resor och möjligheter till förändring. Analys & Strategi 1

10 2 Analys & Strategi

11 1 Introduktion 1.1 Bakgrund Arbetsrelaterad pendling ökar över tid både antalet sysselsatta som pendlar och de sträckor vi pendlar. Regionförstoringen i Mälardalen är omfattande. Regionförstoring definieras utifrån utvecklingen av våra lokala arbetsmarknader. En lokal arbetsmarknad är en funktionell pendlingsregion. De lokala arbetsmarknaderna avgränsas med statistiska metoder utifrån statistik över arbetspendling mellan kommuner, (boendekommun och arbetsplatskommun, oberoende av färdsätt) och bygger således på invånarnas faktiska pendlingsbeteende. År 1970 hade vi 187 lokala arbetsmarknader i Sverige. År 2008 hade de minskat till 75 lokala arbetsmarknader. I Stockholmsregionen innebär detta att Stockholms lokala arbetsmarknad eller pendlingsomland år 1970 bestod av 26 kommuner som år 2008 hade ökat till 36 kommuner. Antal LA 200 Antal lokala arbetsmarknader i Sverige Källa: SCB, WSP Analys & Strategi 3

12 Regionförstoring i Mälardalen Källa: SCB och WSP Pendlingsmönstret ser olika ut för olika grupper högutbildade pendlar längre än lågutbildade och män pendlar mer än kvinnor. För gruppen högutbildade män består Stockholmsregionen nu av hela Mälardalen totalt har denna grupp under 50 lokala arbetsmarknader i landet. Förklaringen är att högutbildade män tjänar mer på att pendla än andra deras arbetsmarknad är inte lika lokal som övriga gruppers. Siffror från den nationella resvaneundersökningen från 2005/06 1 visar att det sker lite drygt 20 miljoner arbetsresor (enkel resa) under ett år med start och slut i ett område som utgörs av Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Då har lokala resor exkluderats och de som ingår är arbetsresor som är minst 5 mil enkel resa. Detta för att det är dessa något längre pendlingsresor som denna studie är inriktad mot. Andelen av dessa arbetsresor som företas med bil är 60 procent medan 40 procent görs med kollektiva färdsätt. Om man snävar in området något och tittar på arbetsresor på minst 5 mil enkel resa med start och slut i de kommuner som denna studie rör Stockholms, Uppsala, Enköping, Västerås, Nyköping och/eller Strängnäs kommuner så är förhållande mellan bil och kollektivtrafik det omvända. Här görs ca två tredjedelar 1 RES 05/06, egen bearbetning. 4 Analys & Strategi

13 av de längre arbetsresorna med kollektiva färdsätt medan en tredjedel företas med bil. En förklaring till detta är att majoriteten av arbetsresorna går till/från Stockholms kommun och de utvalda kommunerna har relativt bra kollektiva förbindelser med Stockholms kommun. 1.2 Metod Studien tar fasta på hinder och problem som finns i det nuvarande kollektivtrafikssystemet utifrån ett resenärsperspektiv. Inom ramen för studien har vi rekryterat 21 personer som idag bor i Mälardalsregionen och som dagligen, eller nästan, använder bilen för att pendla till arbetet i Stockholm. Dessa personer får till uppgift att dokumentera kartlägga resmönster i form av restider, tidsvinster, kostnader och upplevelser som kan kopplas till resandet. Vår metod går ut på att deltagarna ägnar två dagar åt att dokumentera hur existerande resemönster ser ut samt två dagar åt att dokumentera motsvarande resande med kollektivtrafiken. Vilka problem, fördelar och nackdelar finns mellan de olika färdsätten? Och vad skulle krävas för att personen i fråga skulle ändra sitt sätt att resa? Resultatet sammanställs och analyseras varefter uppföljande intervjuer genomförs med var och en av deltagarna. Studien förväntas ge en ökad förståelse för vad som får människor att inte resa kollektivt, samt vad som upplevs som de viktigaste problemen och hindren med dagens kollektivtrafik ur ett resenärsperspektiv. Studien förväntas ge ett underlag för att ge förslag på åtgärder i syfte att få fler att välja regional och lokal kollektivtrafik framför bilen. Innan studien påbörjades genomfördes en förberedande telefonintervju med potentiella deltagare. Vid intervjun ställdes frågor i syfte att få så stor spridning som möjligt vad gäller kön, ålder, familjesituation, etnicitet etc. De tillfrågades om de kunde tänka sig att under några dagar dokumentera sina resor, först med bil och sedan med kollektivtrafik. När resenären tackat ja till att delta i studien fick han eller hon material hemskickat (instruktioner och dagbok) samt en tid inbokad för den slutliga djupintervjun. Materialet har analyserats i det kvalitativa analysprogrammet Nvivo, vilket innebär en kategorisering och strukturering av texter. Därefter genomfördes ett internt analysmöte på WSP med experter inom olika områden. Resultatet planeras att spridas genom en seminarieserie där aktörer inom kollektivtrafiken får ta del av resultaten samt diskutera åtgärder och utveckling utifrån dessa. Analys & Strategi

14 1.3 Syfte Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad som krävs för att få fler människor att lämna bilen hemma och istället resa med tåg och övrig kollektivtrafik. 1.4 Resenärerna 21 personer tackade ja till att delta i studien, elva män och tio kvinnor. De var mellan 27 och 59 år gamla och från olika familjesituationer och bakgrund. Deltagarna vill åka kollektivt men upptäcker snabbt hinder Från det att resenärerna tackade ja till att de faktiskt deltog i hela studien hände ett antal saker som påverkade deras medverkan. Det var tretton resenärer som slutligen genomförde sina resor med bil och kollektivtrafik, dokumenterade sina upplevelser och sedan deltog i en djupintervju. Fem kvinnor och tre män valde att inte delta i studien. Fyra av kvinnorna som hoppade av studien gjorde detta innan de genomfört sina resor. De tackade ja till att delta i studien för att de verkligen önskar att de kan åka kollektivt, men upplevde att det var alltför stor uppoffring att genomföra sina kollektivtrafikresor. Detta indikerar att den kollektiva resan skulle bli alltför komplex och att tidsförlusten skulle bli alltför stor. Vi tolkar detta som att övervägande delen av dessa kollektivtrafikresor inte var genomförbara. Två av kvinnorna har även haft sjukdom i familjen under denna tid. En av dessa kvinnor hoppade av efter att ha genomfört sina resor. Hon har ett mycket hektiskt arbete där hon reser mycket, vilket bidragit till att hon efter flera framskjutna intervjuer lämnade återbud. En man som genomfört en tågresa valde även han att inte fullfölja studien på grund av tidspress. Anledningen till att de valde att inte delta i studien var; Tidsaspekten (lång tid att åka och att tidtabellen inte fungerar för deras resor) Valde att inte delta då resan mellan Trosa och Sollentuna innebär ett antal byten och resor med olika färdmedel vilket tillsammans skulle ta 3-4 timmar om dagen. Att delta i studien skulle därför innebära en tidsförlust på nästan en arbetsdag. Det är betydligt enklare att åka bil Det finns inga tåg så tidigt Har bil i tjänsten Saknar kommunikationer från hemmet 6 Analys & Strategi

15 Det saknas kommunikationer från hemmet. Att infartsparkera i Enköping känns som ett dåligt alternativ då det förekommer mycket skadegörelse på stationsparkeringen. Tågkaoset (snön som bidrog till att tåg ställdes in och blev försenade) För att underlätta för deltagarna att vara med i studien erbjöds några att genomföra telefonintervju istället för besöksintervju. Som tack för hjälpen fick deltagarna en presentcheck från paus.se. Resenärerna i studien använder till största delen bil till och från jobbet i Stockholm med omnejd. Resenärerna bor i eller i omnejd av Nyköping, Mariefred, Västerås, Enköping och Uppsala. Aktuella städer i studien är: Uppsala, Västerås, Enköping, Upplands-Väsby, Sollentuna, Kista, Stockholm, Mariefred, Södertälje och Nyköping. Analys & Strategi

16 En lyckad resa Innebörden av en lyckad resa för resenärerna som deltog i studien är en känsla av kontroll på sin resa. Detta innebär att veta när resan börjar och slutar och vad som händer under resans gång. Tiden innan själva resan börjar är också den viktig för hur helhetsintrycket av resan blir. Den resan som tar den tid som man hade tänkt sig Den resan som inte skapar stress En resa som går fort utan byten Resan är också en individuellt anpassad resa som passar just mina behov och som innebär en känsla av flow. Denna känsla kan beskrivas som ett internt värde och är den känsla vi har när allt fungerar som det ska. Strävan efter flow utgör en viktig faktor bakom vår motivation till handling och ger vardag och arbetsliv glädje och och entusiasm. 2 Inga rödljus på E4, km/h och få en av de parkeringarna som finns direkt utanför jobbet 2 Bilen ger en känsla av frihet men den är också överskattad Resenärerna glömmer viktiga delar av bilresan Resorna som gjordes med bil innehöll följande moment. I denna studie identifierades följande moment som, vid sidan av själva bilresan, ingår i den totala resan och som tar tid i anspråk: Promenaden till och från bilen Hitta parkeringsplats (kommer man lite senare än vanligt är det svårt att få plats) 2 Csikszentimihaly, M. Den optimala upplevelsens psykologi, Analys & Strategi

17 Tanka Skrapa is från rutorna Fylla på spolarvätska Packa in väskan Tid att kolla upp hur man ska åka till ett nytt ställe via eniro.se eller liknande söksidor. Flera av resenärerna gjorde valet att flytta ifrån Stockholm för några år sedan för att få ett annat liv med mer livskvalitet. De upplever att bilen blivit viktigare nu sedan de flyttade och till stor del beror det på att kollektivtrafiken inte fungerar lika bra i deras nya stad, som den gör i Stockholm. Flera av resenärerna upplever sig själva som bilintresserade, och äger flera bilar, samt ägnar fritiden åt bilar. Börjar mer och mer bli bilmänniska, nu sedan jag flyttade från Stockholm Började direkt jag flyttade att åka tåg, men sedan blev det krångligt. Jobbade mitt i natten och då gick det inte så mycket tåg Vi köpte en extra bil bara för pendlingens skull Resenärerna upplever att bilresan är smidigare, bekvämare och går snabbare än alla kollektiva alternativ. Det är också ett färdmedel som de känner sig mer trygga med och litar på att de kommer fram i tid. Dock upplevde resenärerna när de dokumenterade sina bilresorna att det inte hade reflekterat över hela resan från dörr till dörr tidigare utan bara själva bilresan. I regel fick man lägga till minuter för promenad till bilen, parkering, skrapa bilen osv. Därutöver kom det till kötider på grund av vägarbeten, olyckor, halka och dåligt plogade vägar. Eftersom man inte kan lita på att tåget inte är i tid, då tar man bilen istället. Att använda bilen gör att ärenden i anslutning till arbetsresan kan göras enklare med bil säger resenärerna. Flera av resenärerna uppger att de passar på att handla på vägen hem från jobbet de dagar de har bilen. Någon annan säger att de tar en tur på stan och tittar på olika saker, och sedan kan åka hem när det passar. Hämta och lämna på dagis/fritids/skola Handla Träffa vänner Andra aktiviteter (exempelvis träning) 2.1 Bilen bidrar till självbestämmande När resenärerna talar om bilen använder de ord som smidigt, frihet, rutin och självbestämmande. De styr sin egen tid och avgör själva när de ska gå hemifrån eller från arbetet och även om de kan drabbas av förseningar på grund av köer Analys & Strategi

18 så är dessa händelser undantagsfall och ingenting de räknar in i restiden när de kalkylerar sin resa innan. Därtill slipper man hostande, snoriga medresenärer. 2.2 Dyrt och krävande Negativa faktorer kopplade till bilresan är köer, att det kräver att man är aktiv, hitta parkeringsplats, det är dyrt, man blir tröttare när man kommer hem och att det sliter på bilen. när jag ska in till stan och inte vet hur det ser ut dit jag ska så kan köerna och var jag kan parkera stressa mig lite och jag kan inte beräkna tider lika bra med bil som med tåget När resenärerna jämför kostnaden mellan att åka bil och att åka kollektivt så räknar man endast med bensinen vid bilresorna. Man anser att eftersom man ändå äger bilen så skulle man ha kostnaden för slitage och värdeminskning ändå. Detta är viktigt att tänka på då man kommunicerar med resenärerna. När jag frågade SJ så kostade månadsbiljetter 2300kr. Bensinen kostar mig några hundra kronor mer. Hade tåget kostat 700 kr i månaden hade det varit en tankeställare. Det är mer värt, men så länge det kan strula och det är dyrt, behövs starkare argument. 3 Att åka kollektivt är naturligt men osäkerhetsfaktorerna många 3.1 Vardagens lokala och regionala resa Resenärerna uppger att det är problematiskt att byta mellan lokal och regional resa, och att det lokala nätet inte är anpassat för en kollektivtrafikpendlare som behöver komma snabbt till tågstationen. Det går inte att åka buss från hemmet till dagis och sedan till tågstationen utan att byta buss. Bussen går sällan, man går hellre än åker buss. Att samordning mellan kollektivtrafikens olika delar är viktigt för resandet med kollektivtrafik finns belagt i tidigare studier. Inom kollektivtrafiken finns det s.k. nätverkseffekter och systemsamband. Med detta menas att kollektivtrafikens olika delar fungerar i ett nätverk och kompletterar varandra i ett system. Nyttan av ett sammanhållet nätverk av kollektivtrafiklinjer är ofta större än nyttan av de enskilda linjerna var för sig. Resenärsnyttan av ett trafiksystem med ett gemensamt prissystem, gemensamma bytespunkter och ersättningstrafik vid störningar i trafiken osv. är sannolikt stor. Därför finns det fördelar med att or- 10 Analys & Strategi

19 ganisera kollektivtrafiken i nätverk och låta resmönstren bestämma geografiska utbredningen på den kollektivtrafik som ska organiseras. 3 Nätverkseffekterna finns i första hand vid bytesresor. De kan dock även finnas mellan olika avgångar inom ett och samma stråk. Dessa nätverkseffekter har att göra med de samverkansfördelar som kan finnas mellan olika turer på en linje. Från ett resenärsperspektiv är exempelvis möjligheterna att kombinera tur- och returresor en betydelsefull nätverkseffekt. För att linjer och turer ska kunna samverka fordras i allmänhet byte av färdmedel. Resenärer upplever normalt byten som något negativt. Det beror delvis på själva tidsåtgången samt besväret (att packa ihop, stiga av, gå, stiga på, hitta rätt plats, packa upp, visa biljett igen, osv.). En annan orsak till att byten upplevs som negativt är den osäkerhet det innebär (hitta rätt tåg på bytesstationen, vad händer om tåget är försenat?). Att minimera denna osäkerhet är också en del av kompatibiliteten. 4 Analyser som gjorts i Storbritannien visar att bristande samordning av information, linjer, turer och taxor kan förklara över en tredjedel av nedgången i kollektivtrafikresandet under de första åren efter avregleringen av den lokala och regionala kollektivtrafiken. WSP har i en tidigare rapport bedömt att det inte är någon överdrift att överföra resultaten om nätverkseffekter från Storbritannien till dagens svenska kollektivtrafiksystem. Det betyder att man kan utgå från att minst 30 procent av resorna i den svenska kollektivtrafiken skulle försvinna om all samordning som i dag sker mellan trafikmedel, trafikföretag, linjer och turer upphörde Komplexa resor med flera moment och färdmedel Innan beslutet om resan ska genomföras med bil eller kollektiva alternativ har våra resenärer en inställning att det går smidigare och lättare med bilresan. De upplever frihet att bestämma själv när man ska åka och mindre osäkerhet kring sin resa på grund av förseningar, byten osv. De är med andra ord redan skeptiska till kollektivtrafiken vilket vissa grundar på erfarenhet men andra bara på 3 Jonsson, L. (2009) Ansvarsnivåer för kollektivtrafik, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Bilaga till SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag 4 Wieweg, L., Konkurrens inom långväga kollektivtrafik på järnväg, Banverket Nilsson, Henningsson, Sandberg och Wärmark (2010) Effekter av samtrafik. Systemsamband och nätverkseffekter i kollektivtrafiken. Analys & Strategi

20 antaganden. Nedan är bilder på hur de kollektiva resorna kunde se ut och vilka punkter/byten/stopp som resenärerna gjorde under sina resor. 3.3 Tid att passa uppfattas som stressande För att ta sig till bussen eller tåget promenerade, cyklade eller åkte resenärerna bil till en infartsparkering. Denna kortare resa upplevdes inte som något problem av resenärerna annat än aningen stressigt då man hade en tid att passa. De flesta vittnade om att de kommit hemifrån för sent och fått skynda på. De som ska parkera på en infartsparkering kunde känna sig oroliga över att det inte skulle finnas plats på parkeringen. Denna osäkerhet angående infartsparkeringens kapacitet är ett orosmoment samt att det förekommit skadegörelse på infartsparkeringen så tveksamhet råder om de vågar lämna bilen där eller inte. Ofta faller beslutet att inte chansa utan ta bilen hela vägen till jobbet. Vid knytpunkterna där infartsparkeringen finns går det inte tillräckligt med bussar till och från så resenärerna upplever att de måste ta bilen dit. Det är svårt att åka hela resan kollektivt. Om resenärerna har barn eller inte påverkar också beslutet om de tar bil eller reser kollektivt. Det blir fler moment och tider att passa om det är lämning och hämtning på dagis eller skola. En resenär beskriver detta: ibland är den lilla glad och hjälper till, ibland tar det flera minuter innan jag får på honom en vante. Skulle jag ha ett tåg och en buss som väntar, så kommer det att gå ut över honom. Om jag vet att jag kan ta min bil vet jag att det får ta den tid det behöver. Det är barnen som bestämmer sånt. Om vi inte haft barn skulle jag kunna tänka mig att åka tåg. 12 Analys & Strategi

21 3.4 Besvärligt att köpa biljetter och att hitta information Resenärerna upplever att det är svårt att beräkna priset på resan innan den utförs. Information via nätet och på stationer är inte tillräckliga. Om de som reser vill kombinera sitt resande med bil några dagar i veckan och kollektivt några dagar så blir det dyrt med enkelbiljetter på de sträckorna som resenärerna åker. Pris, tid och upplevd bekvämlighet är de tre främsta parametrarna när resenärerna väljer färdmedel. Att planera sin resa innan avgång via nätet fungerade bra enligt resenärerna när det gäller själva resvägen. Det som saknas enligt en resenär är en mobil tjänst som gör att man kan planera sin resa bättre om man vet att det är förseningar med det tåg/den buss man planerat att ta. Banverket har information när tåget avgått eller inte. Då kan man se om tåget har avgått från Västerås. Mellan Västerås och Enköping tar det en kvart. Kan man prenumerera på en sådan tjänst? Kan tänka mig att betala för en sådan tjänst. Att lösa biljett är en tröskel på grund av otydlig information. Att lösa biljett är ett stressmoment både för att man har knappt om tid och det kan uppstår kö till luckan men också för att det kräver förkunskaper och har man inte dessa finns inte information lättillgängligt. Från Uppsala till Stockholm behöver man två olika uppsättningar biljetter då det är två operatörer (UL och SL) som kör tågen. Det går inte att betala med kontokort på alla ställen vilket gör man som resenär måste planera så att man har kontanter för resan. Det finns flera trösklar och som resenär förväntas man ha förkunskaper och har man inte dessa blir detta ett besvärligt moment. Är dessutom bemötandet från personen i luckan inte trevligt så upplevs hela resan som negativ. 3.5 Personalen är viktig och upplevs som hjälpsam Flera resenärer talar om att de inte upplever att personalen är hjälpsamma och kunniga när det kommer till att ge information om just deras resa. Personalens bemötande och attityd på stationer, perronger, tåg och buss av yttersta vikt. Om man som resenär får ett trevligt bemötande sätter det guldkant på resan likaså om tågföraren eller busschauffören ropar ut med glad röst eller säger någonting glatt. Att få information om förseningar är avgörande för hur resenärerna upplever sin resa. Men också hur informationen förmedlas påverkar mycket: Sen för varje stopp på vägen säger lokföraren med trött röst och bitter ton: jaha, nu svarar inte de på centralen igen man blir negativt påverkad av dessa meddelandet. Det hade varit stor skillnad om lokföraren låtit mer positiv. En annan resenär säger: Analys & Strategi

22 jag tror att personalen ska vara otrevliga så när jag går fram till luckan med den känslan så blir jag jätteglad när någon inte är det. Det påverkar verkligen hela resan och upplevelsen av den. Människor är otrevliga när de stiger på avsaknad av vanligt hyfs förekommer från både de som jobbar och de som åker. Det är lite hönan och ägget 3.6 Vid förseningar är information a och o Deltagarna genomförde tillsammans 54 tågresor enkel väg. Utav dessa var drygt 60 procent försenade. Samtliga personer utom en råkade ut för förseningar och dessa varierade mellan några minuter till flera timmar. Deltagarnas förseningar eller inställda tåg orsakar trängsel och otrevlig stämning på både perrongerna, stationerna och tågen/bussarna. Några av resenärerna påverkas negativt av den stressade stämningen som uppstår medan andra inte berörs nämnvärt. En resenär uppskattade när han blev bjuden på kaffe en kall dag i väntan på tåget. Tåget är en timme försenat, hur vågar kontrollanterna gå runt och fråga om biljetter? Väntan på tåg. SJ bjöd på kaffe vilket var trevligt. Om man som resenär vet hur stor förseningen blir och varför kan de ta stora eller större förseningar utan att bli stressade. Upprepade felmeddelanden är en källa till stor irritation exempelvis att det meddelas att tåget ankommer om sju minuter och efter sju minuter är det fem minuter och så vidare. På ditresan till jobbet kan man ringa och meddela sig varför man är sen till ett möte, de flesta resenärer anser att de möts av stor förståelse när de säger att det är på grund av kollektivtrafiken. På hemresan från jobbet är dessa upprepade förseningar upphov till att man kommer för sent till dagis, missat eventuellt alternativa färdsätt eller den aktivitet man hade inbokat den kvällen. Att inte veta och kunna planera skapar oro och irritation. Vad hinner resenärerna göra innan tåget går? Söka upp en toalett, köpa en smörgås i kiosken etc? En resenär säger: Jag upplever att dålig information som mycket respektlöst mot resenärerna som lägger ut flera tusen kronor på att komma fram och tillbaka till sina arbeten att inte tala om hur länge och varför de står och fryser och väntar Tågbytet är en kritisk punkt och upplevs som stressande. Är det förseningar på första tåget blir väntan lång och mycket folk på nästa tåg vilket innebär trängsel, ståplats, sura miner och sent hem. Försenade tåg blir extra viktigt för deltagarna då det innebär att förbindelsen mellan tågstationen och hemmet påverkas. Deltagarna noterar att de lokala förbindelserna inte är anpassade efter försenade tåg, vilket innebär att dem kan få 14 Analys & Strategi

23 vänta länge på en buss eller i värsta fall inte ha möjlighet att åka med en buss till hemmet. Om tåget är försenat till Stockholm så påverkar det inte mig så mycket eftersom jag kan jobba på tåget. Hem så vill jag hem, äta mat med familjen. Sitter på tåget och tänker på min bil på parkeringen, jag har hört att de tar sönder bilarna på Läggesta parkering om de står där för länge, hoppas den är hel. 3.7 En sittplats är en förutsättning för en god resa Under resans gång beror mycket på om man har fått sittplats eller inte. Har man fått sittplats råder ett visst lugn och man slappnar av lite. Ibland vill man bara sitta still och titta ut genom fönstret eller slumra till. Andra gånger vill man lyssna på musik, tala i telefon, läsa en bok eller tidning eller arbeta på sin laptop. Detta tycker resenärerna är positiva aspekter av kollektivtrafikresandet. Telefonsamtalen varierar beroende på om resan görs så andra kan höra ens samtal eller inte. De mer privata samtalen har de inte i kollektivtrafiken. En resenär uttryckte sig så här: på pendeln ringer jag oftast någon men mest för korta telefonsamtal då det inte är bekvämt att tala för privata samtal, blir fel när många kan höra Detta bekräftas också av en annan resenär som säger: Jag tycker inte om att prata om ditten och datten på tåg när det sitter halvbekanta människor bredvid, inte i telefon. Jag tycker inte om att höra om deras problem heller. Att inte få sittplats stör resenärerna dels för att det är jobbigt att stå men också för att man då inte kan använda tiden till annat, ex arbeta eller vila. Ytterligare en svårighet för resenärerna när det gäller kollektivtrafik är att de upplever att de hamnar i en situation där de inte kan komma undan och har ingen möjlighet att påverka situationen. Man är utelämnad till yttre omständigheter och andra människor: jag litar inte på att tågen åker som de ska / / det har varit mycket inställda tåg och stora förseningar. Kritiska punkter: Tider att passa Byten Förseningar Väntetid på tåg/buss Sittplats eller inte Information Analys & Strategi

24 Personalens bemötande Priset (det blir dyrt att köpa enkelbiljetter och kombinera bil och kollektivt) Uppkoppling (telefon och nät) Medresenärer (sura miner, hosta och snuva) Kylan ställde till problem för resenärerna: Växlar på cykeln frös Halt att cykla Skrapa bilrutor Skotta fram bilen Halt att gå Stora förseningar i linjetrafik Viktigt i sammanhanget är om man ser tågresan som en arbetsresa och tåget en arbetsplats. Majoritet av deltagarna i studien såg inte sin tågresa som arbetsplats, vilket inte är så konstigt då de i vanliga fall inte åker tåg. Men flera av dem såg sin bilresa som arbetsplats och hade en överenskommelse med sin chef om att bilresan används till att ringa kunder, etc. 3.8 Lyxigt med egen tid Positiva aspekter med kollektivt åkande är att de får en stund för sig själv där de kan ägna uppmärksamheten till att läsa, lyssna på musik och arbeta etc. De behöver inte vara koncentrerad hela tiden som de är när de kör bil. Resenärerna upplever att det är säkrare att åka tåg vilket gör att säkerheten kan avgöra en mörk oktoberdag då det är dålig sikt och blött på vägarna. Att åka tåg ger också tid till att samtala med någon bekant eller kollega som också åker. En resenär som börjar tidigt och åker innan rusningstrafiken vittnar om att det tågen går alltid som de ska, det är lugnt som en kyrksal på tågen och som pendlare känner man igen de andra resenärerna. Alla har sina bestämda platser. Men när dennes syskon ska åka samma resa en timme senare vittnar denne om både förseningar och trängsel. En icke avgörande aspekt av att åka kollektivt men som ses som en positiv effekt är att det är miljövänligare än bil. Att slippa tänka på parkeringar och parkeringsavgifter är en annan aspekt som lyfts fram som positiv med tåget. Dessutom är bekvämlighetsaspekten stark. när jag ska in till stan och inte vet hur det ser ut dit jag ska så kan köerna och vad jag kan parkera stressa mig lite och jag kan inte beräkna tider lika bra med bil som med tåget Problem på tåget Dålig isolering Ser smutsiga ut Trasiga toaletter 16 Analys & Strategi

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka

Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka Utvärdering: SL Provapå_kampanj Nacka Skapat av Markus Robèrt 2014-06-18 Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka Markus Robèrt, KTH Sammanfattning Av de 466 som fick utskicket svarade 321 vilket resulterade

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014

Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014 Mobility Management i Tyresö SWEPOMM-konferensen 20 november 2014 Vi som ska tala är Hedda Ericsson Miljöstrateg Tyresö kommun Jennie Bäckman Analytiker stadsplanering Metodansvarig 1. Mobility Management

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik

Verkliga förseningar för tågpendlare. Jämförelse med officiell statistik Verkliga förseningar för tågpendlare Jämförelse med officiell statistik Föreningen TIM-Pendlare www.timpendlare.se Januari 2015 1 Sammanfattning Förseningar i tågtrafiken är ett stort problem för resenärerna

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum

Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare. Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärernas rättigheter - ingår i en av EUs fyra grundpelare Persontrafik 2010 (27 okt) Kurt Hultgren generalsekreterare Resenärsforum Resenärsforum medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv Sofi Fristedt Leg arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd Hälsohögskolan i Jönköping Bakgrund Ökad andel

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg. Anders Peterson, ITN 2 november 2011

TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg. Anders Peterson, ITN 2 november 2011 TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg Anders Peterson, ITN 2 november 2011 Översikt Resvaneundersökning (RVU) Vad kan man få fram med en

Läs mer

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth.

Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? 7 juni 2007. Oskar Fröidh. Avd. för trafik och logistik, KTH. oskar@infra.kth. Bohusbanan Uddevalla Strömstad Busstrafik eller utvecklad tågtrafik? Oskar Fröidh Avd. för trafik och logistik, KTH oskar@infra.kth.se 7 juni 2007 1 Regional integration Regionförstoring Pågående process

Läs mer

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad

BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons. I tid och otid. - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad BAKGRUNDSBILD: ell brown / Flickr Creative Commons I tid och otid - Hur sju timmar försvann någonstans mellan Malmö och Ystad Innehållsförteckning Sammanfattning sid 1 Rapporten i punktform sid 2 1 Introduktion

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena

Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Avslutningsmöte för testresenärer på Marieområdena Kvällens upplägg 18.30 Presentation av kvällens gäster 18.40 Presentation av delar av resultatet från enkäterna 19.10 Frågestund Summering av testperioden

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer