RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22"

Transkript

1 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén Analys & Strategi

2 Analys & Strategi

3 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Redaktör: Lisa Johnsson WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Analys & Strategi

4 Förord Studien har planerats och genomförts av Bodil Sandén, Lisa Johnsson och Jennie Bäckman på WSP. Från WSP har även Maria Pleiborn, Niklas Johansson, Lars Sandberg, Sara Björlin Lidén, Anna Johansson och Johannes Berg deltagit vid ett internt analysmöte samt som medskribenter för vissa avsnitt. Maria Pontusson på AM kommunikation har ansvarat för rekryteringen. Handläggare på Trafikverket har Niklas Henriksson varit. Stockholm i juni 2010 Analys & Strategi

5 Analys & Strategi

6

7 Innehåll SAMMANFATTNING INTRODUKTION Bakgrund Metod Syfte Resenärerna BILEN GER EN KÄNSLA AV FRIHET MEN DEN ÄR OCKSÅ ÖVERSKATTAD Bilen bidrar till självbestämmande Dyrt och krävande ATT ÅKA KOLLEKTIVT ÄR NATURLIGT MEN OSÄKERHETSFAKTORERNA MÅNGA Vardagens lokala och regionala resa Komplexa resor med flera moment och färdmedel Tid att passa uppfattas som stressande Besvärligt att köpa biljetter och att hitta information Personalen är viktig och upplevs som hjälpsam Vid förseningar är information a och o En sittplats är en förutsättning för en god resa Lyxigt med egen tid Vad skulle få resenärerna att åka kollektivt? ANALYS Tillgodose kundernas förväntningar på sin resa Vilka faktorer ökar resandet med kollektivtrafik? Tre resenärsprofiler SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER BILAGA 1/REFERENSER BILAGA 2 BREV OCH INSTRUKTIONER TILL RESENÄRERNA BILAGA 3 FRÅGEGUIDE BILAGA 4 NÅGRA RESENÄRERS UPPLEVELSER Analys & Strategi

8 Analys & Strategi

9 Sammanfattning Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad som krävs för att få fler människor att lämna bilen hemma och istället resa med tåg och övrig kollektivtrafik. Tjugoen bilpendlare från Mälardalen rekryterades till att under fyra dagar dokumentera sina resor med bil och kollektivtrafik. Studien visar på att resenärernas resor är komplexa och innehåller ett flertal aspekter som är viktiga för kollektivtrafiken att känna till. Resenärerna i studien ser inte sin tågresa som en potentiell arbetsplats, det finns en oro för att ställa sin bil på en infartsparkering och en okunskap om kollektivtrafikresor. För att hjälpa dessa resenärer och andra att ha möjlighet att åka kollektivt i högre utsträckning krävs åtgärder på flera nivåer där kommunikation om realtidsinformation, biljetter, komfort och arbetsmiljö på tåget är viktiga ingredienser. För att öka användbarheten i kollektivtrafiken anser deltagarna i studien att det krävs att man får sitta på tågen, utökade resmöjligheter på kvällar och mornar, högre tillförlitlighet. Lyckas kollektivtrafiken reducera resenärers osäkerhet inför sin kollektivtrafikresa kommer troligtvis fler att se det som ett alternativ till bilen. Arbetsgivarens roll behöver också bli tydligare för att pendlaren ska se med nya ögon på sitt arbete, sina resor och möjligheter till förändring. Analys & Strategi 1

10 2 Analys & Strategi

11 1 Introduktion 1.1 Bakgrund Arbetsrelaterad pendling ökar över tid både antalet sysselsatta som pendlar och de sträckor vi pendlar. Regionförstoringen i Mälardalen är omfattande. Regionförstoring definieras utifrån utvecklingen av våra lokala arbetsmarknader. En lokal arbetsmarknad är en funktionell pendlingsregion. De lokala arbetsmarknaderna avgränsas med statistiska metoder utifrån statistik över arbetspendling mellan kommuner, (boendekommun och arbetsplatskommun, oberoende av färdsätt) och bygger således på invånarnas faktiska pendlingsbeteende. År 1970 hade vi 187 lokala arbetsmarknader i Sverige. År 2008 hade de minskat till 75 lokala arbetsmarknader. I Stockholmsregionen innebär detta att Stockholms lokala arbetsmarknad eller pendlingsomland år 1970 bestod av 26 kommuner som år 2008 hade ökat till 36 kommuner. Antal LA 200 Antal lokala arbetsmarknader i Sverige Källa: SCB, WSP Analys & Strategi 3

12 Regionförstoring i Mälardalen Källa: SCB och WSP Pendlingsmönstret ser olika ut för olika grupper högutbildade pendlar längre än lågutbildade och män pendlar mer än kvinnor. För gruppen högutbildade män består Stockholmsregionen nu av hela Mälardalen totalt har denna grupp under 50 lokala arbetsmarknader i landet. Förklaringen är att högutbildade män tjänar mer på att pendla än andra deras arbetsmarknad är inte lika lokal som övriga gruppers. Siffror från den nationella resvaneundersökningen från 2005/06 1 visar att det sker lite drygt 20 miljoner arbetsresor (enkel resa) under ett år med start och slut i ett område som utgörs av Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Då har lokala resor exkluderats och de som ingår är arbetsresor som är minst 5 mil enkel resa. Detta för att det är dessa något längre pendlingsresor som denna studie är inriktad mot. Andelen av dessa arbetsresor som företas med bil är 60 procent medan 40 procent görs med kollektiva färdsätt. Om man snävar in området något och tittar på arbetsresor på minst 5 mil enkel resa med start och slut i de kommuner som denna studie rör Stockholms, Uppsala, Enköping, Västerås, Nyköping och/eller Strängnäs kommuner så är förhållande mellan bil och kollektivtrafik det omvända. Här görs ca två tredjedelar 1 RES 05/06, egen bearbetning. 4 Analys & Strategi

13 av de längre arbetsresorna med kollektiva färdsätt medan en tredjedel företas med bil. En förklaring till detta är att majoriteten av arbetsresorna går till/från Stockholms kommun och de utvalda kommunerna har relativt bra kollektiva förbindelser med Stockholms kommun. 1.2 Metod Studien tar fasta på hinder och problem som finns i det nuvarande kollektivtrafikssystemet utifrån ett resenärsperspektiv. Inom ramen för studien har vi rekryterat 21 personer som idag bor i Mälardalsregionen och som dagligen, eller nästan, använder bilen för att pendla till arbetet i Stockholm. Dessa personer får till uppgift att dokumentera kartlägga resmönster i form av restider, tidsvinster, kostnader och upplevelser som kan kopplas till resandet. Vår metod går ut på att deltagarna ägnar två dagar åt att dokumentera hur existerande resemönster ser ut samt två dagar åt att dokumentera motsvarande resande med kollektivtrafiken. Vilka problem, fördelar och nackdelar finns mellan de olika färdsätten? Och vad skulle krävas för att personen i fråga skulle ändra sitt sätt att resa? Resultatet sammanställs och analyseras varefter uppföljande intervjuer genomförs med var och en av deltagarna. Studien förväntas ge en ökad förståelse för vad som får människor att inte resa kollektivt, samt vad som upplevs som de viktigaste problemen och hindren med dagens kollektivtrafik ur ett resenärsperspektiv. Studien förväntas ge ett underlag för att ge förslag på åtgärder i syfte att få fler att välja regional och lokal kollektivtrafik framför bilen. Innan studien påbörjades genomfördes en förberedande telefonintervju med potentiella deltagare. Vid intervjun ställdes frågor i syfte att få så stor spridning som möjligt vad gäller kön, ålder, familjesituation, etnicitet etc. De tillfrågades om de kunde tänka sig att under några dagar dokumentera sina resor, först med bil och sedan med kollektivtrafik. När resenären tackat ja till att delta i studien fick han eller hon material hemskickat (instruktioner och dagbok) samt en tid inbokad för den slutliga djupintervjun. Materialet har analyserats i det kvalitativa analysprogrammet Nvivo, vilket innebär en kategorisering och strukturering av texter. Därefter genomfördes ett internt analysmöte på WSP med experter inom olika områden. Resultatet planeras att spridas genom en seminarieserie där aktörer inom kollektivtrafiken får ta del av resultaten samt diskutera åtgärder och utveckling utifrån dessa. Analys & Strategi

14 1.3 Syfte Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vad som krävs för att få fler människor att lämna bilen hemma och istället resa med tåg och övrig kollektivtrafik. 1.4 Resenärerna 21 personer tackade ja till att delta i studien, elva män och tio kvinnor. De var mellan 27 och 59 år gamla och från olika familjesituationer och bakgrund. Deltagarna vill åka kollektivt men upptäcker snabbt hinder Från det att resenärerna tackade ja till att de faktiskt deltog i hela studien hände ett antal saker som påverkade deras medverkan. Det var tretton resenärer som slutligen genomförde sina resor med bil och kollektivtrafik, dokumenterade sina upplevelser och sedan deltog i en djupintervju. Fem kvinnor och tre män valde att inte delta i studien. Fyra av kvinnorna som hoppade av studien gjorde detta innan de genomfört sina resor. De tackade ja till att delta i studien för att de verkligen önskar att de kan åka kollektivt, men upplevde att det var alltför stor uppoffring att genomföra sina kollektivtrafikresor. Detta indikerar att den kollektiva resan skulle bli alltför komplex och att tidsförlusten skulle bli alltför stor. Vi tolkar detta som att övervägande delen av dessa kollektivtrafikresor inte var genomförbara. Två av kvinnorna har även haft sjukdom i familjen under denna tid. En av dessa kvinnor hoppade av efter att ha genomfört sina resor. Hon har ett mycket hektiskt arbete där hon reser mycket, vilket bidragit till att hon efter flera framskjutna intervjuer lämnade återbud. En man som genomfört en tågresa valde även han att inte fullfölja studien på grund av tidspress. Anledningen till att de valde att inte delta i studien var; Tidsaspekten (lång tid att åka och att tidtabellen inte fungerar för deras resor) Valde att inte delta då resan mellan Trosa och Sollentuna innebär ett antal byten och resor med olika färdmedel vilket tillsammans skulle ta 3-4 timmar om dagen. Att delta i studien skulle därför innebära en tidsförlust på nästan en arbetsdag. Det är betydligt enklare att åka bil Det finns inga tåg så tidigt Har bil i tjänsten Saknar kommunikationer från hemmet 6 Analys & Strategi

15 Det saknas kommunikationer från hemmet. Att infartsparkera i Enköping känns som ett dåligt alternativ då det förekommer mycket skadegörelse på stationsparkeringen. Tågkaoset (snön som bidrog till att tåg ställdes in och blev försenade) För att underlätta för deltagarna att vara med i studien erbjöds några att genomföra telefonintervju istället för besöksintervju. Som tack för hjälpen fick deltagarna en presentcheck från paus.se. Resenärerna i studien använder till största delen bil till och från jobbet i Stockholm med omnejd. Resenärerna bor i eller i omnejd av Nyköping, Mariefred, Västerås, Enköping och Uppsala. Aktuella städer i studien är: Uppsala, Västerås, Enköping, Upplands-Väsby, Sollentuna, Kista, Stockholm, Mariefred, Södertälje och Nyköping. Analys & Strategi

16 En lyckad resa Innebörden av en lyckad resa för resenärerna som deltog i studien är en känsla av kontroll på sin resa. Detta innebär att veta när resan börjar och slutar och vad som händer under resans gång. Tiden innan själva resan börjar är också den viktig för hur helhetsintrycket av resan blir. Den resan som tar den tid som man hade tänkt sig Den resan som inte skapar stress En resa som går fort utan byten Resan är också en individuellt anpassad resa som passar just mina behov och som innebär en känsla av flow. Denna känsla kan beskrivas som ett internt värde och är den känsla vi har när allt fungerar som det ska. Strävan efter flow utgör en viktig faktor bakom vår motivation till handling och ger vardag och arbetsliv glädje och och entusiasm. 2 Inga rödljus på E4, km/h och få en av de parkeringarna som finns direkt utanför jobbet 2 Bilen ger en känsla av frihet men den är också överskattad Resenärerna glömmer viktiga delar av bilresan Resorna som gjordes med bil innehöll följande moment. I denna studie identifierades följande moment som, vid sidan av själva bilresan, ingår i den totala resan och som tar tid i anspråk: Promenaden till och från bilen Hitta parkeringsplats (kommer man lite senare än vanligt är det svårt att få plats) 2 Csikszentimihaly, M. Den optimala upplevelsens psykologi, Analys & Strategi

17 Tanka Skrapa is från rutorna Fylla på spolarvätska Packa in väskan Tid att kolla upp hur man ska åka till ett nytt ställe via eniro.se eller liknande söksidor. Flera av resenärerna gjorde valet att flytta ifrån Stockholm för några år sedan för att få ett annat liv med mer livskvalitet. De upplever att bilen blivit viktigare nu sedan de flyttade och till stor del beror det på att kollektivtrafiken inte fungerar lika bra i deras nya stad, som den gör i Stockholm. Flera av resenärerna upplever sig själva som bilintresserade, och äger flera bilar, samt ägnar fritiden åt bilar. Börjar mer och mer bli bilmänniska, nu sedan jag flyttade från Stockholm Började direkt jag flyttade att åka tåg, men sedan blev det krångligt. Jobbade mitt i natten och då gick det inte så mycket tåg Vi köpte en extra bil bara för pendlingens skull Resenärerna upplever att bilresan är smidigare, bekvämare och går snabbare än alla kollektiva alternativ. Det är också ett färdmedel som de känner sig mer trygga med och litar på att de kommer fram i tid. Dock upplevde resenärerna när de dokumenterade sina bilresorna att det inte hade reflekterat över hela resan från dörr till dörr tidigare utan bara själva bilresan. I regel fick man lägga till minuter för promenad till bilen, parkering, skrapa bilen osv. Därutöver kom det till kötider på grund av vägarbeten, olyckor, halka och dåligt plogade vägar. Eftersom man inte kan lita på att tåget inte är i tid, då tar man bilen istället. Att använda bilen gör att ärenden i anslutning till arbetsresan kan göras enklare med bil säger resenärerna. Flera av resenärerna uppger att de passar på att handla på vägen hem från jobbet de dagar de har bilen. Någon annan säger att de tar en tur på stan och tittar på olika saker, och sedan kan åka hem när det passar. Hämta och lämna på dagis/fritids/skola Handla Träffa vänner Andra aktiviteter (exempelvis träning) 2.1 Bilen bidrar till självbestämmande När resenärerna talar om bilen använder de ord som smidigt, frihet, rutin och självbestämmande. De styr sin egen tid och avgör själva när de ska gå hemifrån eller från arbetet och även om de kan drabbas av förseningar på grund av köer Analys & Strategi

18 så är dessa händelser undantagsfall och ingenting de räknar in i restiden när de kalkylerar sin resa innan. Därtill slipper man hostande, snoriga medresenärer. 2.2 Dyrt och krävande Negativa faktorer kopplade till bilresan är köer, att det kräver att man är aktiv, hitta parkeringsplats, det är dyrt, man blir tröttare när man kommer hem och att det sliter på bilen. när jag ska in till stan och inte vet hur det ser ut dit jag ska så kan köerna och var jag kan parkera stressa mig lite och jag kan inte beräkna tider lika bra med bil som med tåget När resenärerna jämför kostnaden mellan att åka bil och att åka kollektivt så räknar man endast med bensinen vid bilresorna. Man anser att eftersom man ändå äger bilen så skulle man ha kostnaden för slitage och värdeminskning ändå. Detta är viktigt att tänka på då man kommunicerar med resenärerna. När jag frågade SJ så kostade månadsbiljetter 2300kr. Bensinen kostar mig några hundra kronor mer. Hade tåget kostat 700 kr i månaden hade det varit en tankeställare. Det är mer värt, men så länge det kan strula och det är dyrt, behövs starkare argument. 3 Att åka kollektivt är naturligt men osäkerhetsfaktorerna många 3.1 Vardagens lokala och regionala resa Resenärerna uppger att det är problematiskt att byta mellan lokal och regional resa, och att det lokala nätet inte är anpassat för en kollektivtrafikpendlare som behöver komma snabbt till tågstationen. Det går inte att åka buss från hemmet till dagis och sedan till tågstationen utan att byta buss. Bussen går sällan, man går hellre än åker buss. Att samordning mellan kollektivtrafikens olika delar är viktigt för resandet med kollektivtrafik finns belagt i tidigare studier. Inom kollektivtrafiken finns det s.k. nätverkseffekter och systemsamband. Med detta menas att kollektivtrafikens olika delar fungerar i ett nätverk och kompletterar varandra i ett system. Nyttan av ett sammanhållet nätverk av kollektivtrafiklinjer är ofta större än nyttan av de enskilda linjerna var för sig. Resenärsnyttan av ett trafiksystem med ett gemensamt prissystem, gemensamma bytespunkter och ersättningstrafik vid störningar i trafiken osv. är sannolikt stor. Därför finns det fördelar med att or- 10 Analys & Strategi

19 ganisera kollektivtrafiken i nätverk och låta resmönstren bestämma geografiska utbredningen på den kollektivtrafik som ska organiseras. 3 Nätverkseffekterna finns i första hand vid bytesresor. De kan dock även finnas mellan olika avgångar inom ett och samma stråk. Dessa nätverkseffekter har att göra med de samverkansfördelar som kan finnas mellan olika turer på en linje. Från ett resenärsperspektiv är exempelvis möjligheterna att kombinera tur- och returresor en betydelsefull nätverkseffekt. För att linjer och turer ska kunna samverka fordras i allmänhet byte av färdmedel. Resenärer upplever normalt byten som något negativt. Det beror delvis på själva tidsåtgången samt besväret (att packa ihop, stiga av, gå, stiga på, hitta rätt plats, packa upp, visa biljett igen, osv.). En annan orsak till att byten upplevs som negativt är den osäkerhet det innebär (hitta rätt tåg på bytesstationen, vad händer om tåget är försenat?). Att minimera denna osäkerhet är också en del av kompatibiliteten. 4 Analyser som gjorts i Storbritannien visar att bristande samordning av information, linjer, turer och taxor kan förklara över en tredjedel av nedgången i kollektivtrafikresandet under de första åren efter avregleringen av den lokala och regionala kollektivtrafiken. WSP har i en tidigare rapport bedömt att det inte är någon överdrift att överföra resultaten om nätverkseffekter från Storbritannien till dagens svenska kollektivtrafiksystem. Det betyder att man kan utgå från att minst 30 procent av resorna i den svenska kollektivtrafiken skulle försvinna om all samordning som i dag sker mellan trafikmedel, trafikföretag, linjer och turer upphörde Komplexa resor med flera moment och färdmedel Innan beslutet om resan ska genomföras med bil eller kollektiva alternativ har våra resenärer en inställning att det går smidigare och lättare med bilresan. De upplever frihet att bestämma själv när man ska åka och mindre osäkerhet kring sin resa på grund av förseningar, byten osv. De är med andra ord redan skeptiska till kollektivtrafiken vilket vissa grundar på erfarenhet men andra bara på 3 Jonsson, L. (2009) Ansvarsnivåer för kollektivtrafik, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Bilaga till SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag 4 Wieweg, L., Konkurrens inom långväga kollektivtrafik på järnväg, Banverket Nilsson, Henningsson, Sandberg och Wärmark (2010) Effekter av samtrafik. Systemsamband och nätverkseffekter i kollektivtrafiken. Analys & Strategi

20 antaganden. Nedan är bilder på hur de kollektiva resorna kunde se ut och vilka punkter/byten/stopp som resenärerna gjorde under sina resor. 3.3 Tid att passa uppfattas som stressande För att ta sig till bussen eller tåget promenerade, cyklade eller åkte resenärerna bil till en infartsparkering. Denna kortare resa upplevdes inte som något problem av resenärerna annat än aningen stressigt då man hade en tid att passa. De flesta vittnade om att de kommit hemifrån för sent och fått skynda på. De som ska parkera på en infartsparkering kunde känna sig oroliga över att det inte skulle finnas plats på parkeringen. Denna osäkerhet angående infartsparkeringens kapacitet är ett orosmoment samt att det förekommit skadegörelse på infartsparkeringen så tveksamhet råder om de vågar lämna bilen där eller inte. Ofta faller beslutet att inte chansa utan ta bilen hela vägen till jobbet. Vid knytpunkterna där infartsparkeringen finns går det inte tillräckligt med bussar till och från så resenärerna upplever att de måste ta bilen dit. Det är svårt att åka hela resan kollektivt. Om resenärerna har barn eller inte påverkar också beslutet om de tar bil eller reser kollektivt. Det blir fler moment och tider att passa om det är lämning och hämtning på dagis eller skola. En resenär beskriver detta: ibland är den lilla glad och hjälper till, ibland tar det flera minuter innan jag får på honom en vante. Skulle jag ha ett tåg och en buss som väntar, så kommer det att gå ut över honom. Om jag vet att jag kan ta min bil vet jag att det får ta den tid det behöver. Det är barnen som bestämmer sånt. Om vi inte haft barn skulle jag kunna tänka mig att åka tåg. 12 Analys & Strategi

21 3.4 Besvärligt att köpa biljetter och att hitta information Resenärerna upplever att det är svårt att beräkna priset på resan innan den utförs. Information via nätet och på stationer är inte tillräckliga. Om de som reser vill kombinera sitt resande med bil några dagar i veckan och kollektivt några dagar så blir det dyrt med enkelbiljetter på de sträckorna som resenärerna åker. Pris, tid och upplevd bekvämlighet är de tre främsta parametrarna när resenärerna väljer färdmedel. Att planera sin resa innan avgång via nätet fungerade bra enligt resenärerna när det gäller själva resvägen. Det som saknas enligt en resenär är en mobil tjänst som gör att man kan planera sin resa bättre om man vet att det är förseningar med det tåg/den buss man planerat att ta. Banverket har information när tåget avgått eller inte. Då kan man se om tåget har avgått från Västerås. Mellan Västerås och Enköping tar det en kvart. Kan man prenumerera på en sådan tjänst? Kan tänka mig att betala för en sådan tjänst. Att lösa biljett är en tröskel på grund av otydlig information. Att lösa biljett är ett stressmoment både för att man har knappt om tid och det kan uppstår kö till luckan men också för att det kräver förkunskaper och har man inte dessa finns inte information lättillgängligt. Från Uppsala till Stockholm behöver man två olika uppsättningar biljetter då det är två operatörer (UL och SL) som kör tågen. Det går inte att betala med kontokort på alla ställen vilket gör man som resenär måste planera så att man har kontanter för resan. Det finns flera trösklar och som resenär förväntas man ha förkunskaper och har man inte dessa blir detta ett besvärligt moment. Är dessutom bemötandet från personen i luckan inte trevligt så upplevs hela resan som negativ. 3.5 Personalen är viktig och upplevs som hjälpsam Flera resenärer talar om att de inte upplever att personalen är hjälpsamma och kunniga när det kommer till att ge information om just deras resa. Personalens bemötande och attityd på stationer, perronger, tåg och buss av yttersta vikt. Om man som resenär får ett trevligt bemötande sätter det guldkant på resan likaså om tågföraren eller busschauffören ropar ut med glad röst eller säger någonting glatt. Att få information om förseningar är avgörande för hur resenärerna upplever sin resa. Men också hur informationen förmedlas påverkar mycket: Sen för varje stopp på vägen säger lokföraren med trött röst och bitter ton: jaha, nu svarar inte de på centralen igen man blir negativt påverkad av dessa meddelandet. Det hade varit stor skillnad om lokföraren låtit mer positiv. En annan resenär säger: Analys & Strategi

22 jag tror att personalen ska vara otrevliga så när jag går fram till luckan med den känslan så blir jag jätteglad när någon inte är det. Det påverkar verkligen hela resan och upplevelsen av den. Människor är otrevliga när de stiger på avsaknad av vanligt hyfs förekommer från både de som jobbar och de som åker. Det är lite hönan och ägget 3.6 Vid förseningar är information a och o Deltagarna genomförde tillsammans 54 tågresor enkel väg. Utav dessa var drygt 60 procent försenade. Samtliga personer utom en råkade ut för förseningar och dessa varierade mellan några minuter till flera timmar. Deltagarnas förseningar eller inställda tåg orsakar trängsel och otrevlig stämning på både perrongerna, stationerna och tågen/bussarna. Några av resenärerna påverkas negativt av den stressade stämningen som uppstår medan andra inte berörs nämnvärt. En resenär uppskattade när han blev bjuden på kaffe en kall dag i väntan på tåget. Tåget är en timme försenat, hur vågar kontrollanterna gå runt och fråga om biljetter? Väntan på tåg. SJ bjöd på kaffe vilket var trevligt. Om man som resenär vet hur stor förseningen blir och varför kan de ta stora eller större förseningar utan att bli stressade. Upprepade felmeddelanden är en källa till stor irritation exempelvis att det meddelas att tåget ankommer om sju minuter och efter sju minuter är det fem minuter och så vidare. På ditresan till jobbet kan man ringa och meddela sig varför man är sen till ett möte, de flesta resenärer anser att de möts av stor förståelse när de säger att det är på grund av kollektivtrafiken. På hemresan från jobbet är dessa upprepade förseningar upphov till att man kommer för sent till dagis, missat eventuellt alternativa färdsätt eller den aktivitet man hade inbokat den kvällen. Att inte veta och kunna planera skapar oro och irritation. Vad hinner resenärerna göra innan tåget går? Söka upp en toalett, köpa en smörgås i kiosken etc? En resenär säger: Jag upplever att dålig information som mycket respektlöst mot resenärerna som lägger ut flera tusen kronor på att komma fram och tillbaka till sina arbeten att inte tala om hur länge och varför de står och fryser och väntar Tågbytet är en kritisk punkt och upplevs som stressande. Är det förseningar på första tåget blir väntan lång och mycket folk på nästa tåg vilket innebär trängsel, ståplats, sura miner och sent hem. Försenade tåg blir extra viktigt för deltagarna då det innebär att förbindelsen mellan tågstationen och hemmet påverkas. Deltagarna noterar att de lokala förbindelserna inte är anpassade efter försenade tåg, vilket innebär att dem kan få 14 Analys & Strategi

23 vänta länge på en buss eller i värsta fall inte ha möjlighet att åka med en buss till hemmet. Om tåget är försenat till Stockholm så påverkar det inte mig så mycket eftersom jag kan jobba på tåget. Hem så vill jag hem, äta mat med familjen. Sitter på tåget och tänker på min bil på parkeringen, jag har hört att de tar sönder bilarna på Läggesta parkering om de står där för länge, hoppas den är hel. 3.7 En sittplats är en förutsättning för en god resa Under resans gång beror mycket på om man har fått sittplats eller inte. Har man fått sittplats råder ett visst lugn och man slappnar av lite. Ibland vill man bara sitta still och titta ut genom fönstret eller slumra till. Andra gånger vill man lyssna på musik, tala i telefon, läsa en bok eller tidning eller arbeta på sin laptop. Detta tycker resenärerna är positiva aspekter av kollektivtrafikresandet. Telefonsamtalen varierar beroende på om resan görs så andra kan höra ens samtal eller inte. De mer privata samtalen har de inte i kollektivtrafiken. En resenär uttryckte sig så här: på pendeln ringer jag oftast någon men mest för korta telefonsamtal då det inte är bekvämt att tala för privata samtal, blir fel när många kan höra Detta bekräftas också av en annan resenär som säger: Jag tycker inte om att prata om ditten och datten på tåg när det sitter halvbekanta människor bredvid, inte i telefon. Jag tycker inte om att höra om deras problem heller. Att inte få sittplats stör resenärerna dels för att det är jobbigt att stå men också för att man då inte kan använda tiden till annat, ex arbeta eller vila. Ytterligare en svårighet för resenärerna när det gäller kollektivtrafik är att de upplever att de hamnar i en situation där de inte kan komma undan och har ingen möjlighet att påverka situationen. Man är utelämnad till yttre omständigheter och andra människor: jag litar inte på att tågen åker som de ska / / det har varit mycket inställda tåg och stora förseningar. Kritiska punkter: Tider att passa Byten Förseningar Väntetid på tåg/buss Sittplats eller inte Information Analys & Strategi

24 Personalens bemötande Priset (det blir dyrt att köpa enkelbiljetter och kombinera bil och kollektivt) Uppkoppling (telefon och nät) Medresenärer (sura miner, hosta och snuva) Kylan ställde till problem för resenärerna: Växlar på cykeln frös Halt att cykla Skrapa bilrutor Skotta fram bilen Halt att gå Stora förseningar i linjetrafik Viktigt i sammanhanget är om man ser tågresan som en arbetsresa och tåget en arbetsplats. Majoritet av deltagarna i studien såg inte sin tågresa som arbetsplats, vilket inte är så konstigt då de i vanliga fall inte åker tåg. Men flera av dem såg sin bilresa som arbetsplats och hade en överenskommelse med sin chef om att bilresan används till att ringa kunder, etc. 3.8 Lyxigt med egen tid Positiva aspekter med kollektivt åkande är att de får en stund för sig själv där de kan ägna uppmärksamheten till att läsa, lyssna på musik och arbeta etc. De behöver inte vara koncentrerad hela tiden som de är när de kör bil. Resenärerna upplever att det är säkrare att åka tåg vilket gör att säkerheten kan avgöra en mörk oktoberdag då det är dålig sikt och blött på vägarna. Att åka tåg ger också tid till att samtala med någon bekant eller kollega som också åker. En resenär som börjar tidigt och åker innan rusningstrafiken vittnar om att det tågen går alltid som de ska, det är lugnt som en kyrksal på tågen och som pendlare känner man igen de andra resenärerna. Alla har sina bestämda platser. Men när dennes syskon ska åka samma resa en timme senare vittnar denne om både förseningar och trängsel. En icke avgörande aspekt av att åka kollektivt men som ses som en positiv effekt är att det är miljövänligare än bil. Att slippa tänka på parkeringar och parkeringsavgifter är en annan aspekt som lyfts fram som positiv med tåget. Dessutom är bekvämlighetsaspekten stark. när jag ska in till stan och inte vet hur det ser ut dit jag ska så kan köerna och vad jag kan parkera stressa mig lite och jag kan inte beräkna tider lika bra med bil som med tåget Problem på tåget Dålig isolering Ser smutsiga ut Trasiga toaletter 16 Analys & Strategi

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resultat av enkät nr 1 Testresenären

Resultat av enkät nr 1 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären April --9 Innehållsförteckning Bakgrund.... Kön och ålder.... Hur ofta åkte du buss den första månaden?.... Hur tar du dig från hemmet till bussen och vidare till jobbet?....

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, ,

För mer information: Anita Stenhardt, Informationschef, Svensk Kollektivtrafik, , Kollektivtrafikbarometern 2008 - samtliga frågor (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång i månaden) för år 2008 redovisas i tabellerna. et har viktats utifrån

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning November Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning November 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Medborgarnas resvanor 5 Tillgängliga färdmedel

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

Intervjuer med användare, Företagskort 365

Intervjuer med användare, Företagskort 365 Intervjuer med användare, 2015 Företagskort 365 Undersökning bland användare av Företagskort 365 Författare: Markus Lagerqvist, Michaela Andersson Intermetra Business & Market Research Group AB Datum:

Läs mer

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet

Bakgrund. Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv. Delaktighet. Active Ageing. Mobilitet Mobilitet och delaktighet ur äldre personers perspektiv Sofi Fristedt Leg arbetsterapeut, Specialist i arbetsterapi Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd Hälsohögskolan i Jönköping Bakgrund Ökad andel

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg

Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08. Krister Sandberg Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden 2011-06-08 Krister Sandberg Uppdrag: Nulägesanalys av arbetspendling i storstadsområden Syfte Kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsområdena

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Att arbeta hemifrån som vårdadministratör. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-05-04

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Luleå - Riksgränsen Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret

Mobility Management i Byggskedet. Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Mobility Management i Byggskedet Katarina Löfquist, Stefan Lundh Hållbart resande, Samhällsbyggnadskontoret Halmstads Resecentrum etapp 2 Etapp 2: 2016-17 Rapport om Mobility management (MM) Trafikverket

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn

Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan Växjö - Kalmar och Kalmar - Oskarshamn Enkätsvar från arbetsgivare för pendlare mellan - och - Oskarshamn Fokusområde nr 1: Pendlingsresor med tåg mellan och Fokusområde nr 5: Kommun med stor utpendling Projektledare: Hannele Johansson Energikontor

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Åtgärdsval Mälarbanan

Åtgärdsval Mälarbanan PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-10 Åtgärdsval Mälarbanan Målsättning Att förbättra situationen för pendling mellan Västerås och Stockholm. Att punktligheten på Mälarbanan skall

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: DSB Småland Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Nu när du har börjat åka kollektivt till och från arbetet, hur tycker du att det generellt fungerar? (innan bron i Vännäsby stängdes av) 1 Mycket bättre än jag förväntat

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr:

Juni Pilotstudie. Konvertering av bilister. Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl. Unr: Juni 2012 1 Pilotstudie Konvertering av bilister Projektledare: Västtrafik/Jonas Medin Intermetra/Anders Lindahl Unr: 1260-1125 Bakgrund & metod 2 Bakgrund och syfte För att åstadkomma en reell förändring

Läs mer

Vad gör man när. En förändrad syn på restid 2011-05-25. Förändrad syn på restiden. Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik

Vad gör man när. En förändrad syn på restid 2011-05-25. Förändrad syn på restiden. Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik Daniel Fahlén Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk geografi Förändrad syn på restiden En förändrad syn

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag!

Vi ber dig att sända oss din ifyllda enkät i det portofria kuvertet som medföljer helst redan idag! RESANDEUNDERSÖKNING Detta är en undersökning som genomförs av WSP i samarbete med PFM Research på uppdrag av Tyresö kommun. Undersökningen syftar till att kartlägga resvanor hos boende i östra Tyresö samt

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer