PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (6) Paragrafer Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 13 oktober 2010 kl Beslutande Bengt Svensson, ordförande Richard Johansson tjg i st f Ingrid Larsson 161, Björn Samuelsson tjg i st f Ingrid Larsson Jens Westring Margaretha Dahlgren tjg i st f Bodil Andersson Bengt Alfredsson Karl-Axel Wilhelmsson Annika Ingelström-Nilsson Rune Persson Kent Lodesjö Kaj Persson Eva Stjärnlind Kerstin Persson Jens Leandersson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Hertzman, sekreterare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, Göran Sjögren Olle Nilsson Michael Nemeti Carina Andersson Christian Hendlertz Kaj Persson Kommunkansliet i Klippan, 20 oktober 2010 Jonas Hertzman Bengt Svensson Kaj Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 2 (6) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning: 161 Tilltånd till miljöfarlig verksamhet, uppförande av vindpark på Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälmsma 1:1, Månstorp 1:1 och Starhult 1: Taxa för tillsyn enligt miljöbalken - revidering 163 Söderåsens miljöförbund Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 3 (6) Sammanträdesdatum Tilltånd till miljöfarlig verksamhet, uppförande av vindpark på Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälmsma 1:1, Månstorp 1:1 och Starhult 1:1. KS Ärendet Länsstyrelsen har den mottagit ansökan från E.ON Vind Sverige AB om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk med högst tio vindkraftverk på Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälsma 1:1, Månstorp 1:1 och Starhult 1:1 i Klippans kommun. Enligt 16 kap. 4 miljöbalken får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunen där man avser att uppföra anläggningen har tillstyrkt det. Klippans kommun har fått anstånd till den 1 november för att inkomma med yttrande över ansökan. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar E.ON Vind genom Daniel Kärrholt, Henrik Malmberg och Mattias Hennius om utbyggnadsplanerna i Färingtofta samt svarar på frågor rörande dessa. Ärendet kommer att behandlas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde 13 januari och senare av Kommunfullmäktige 26 oktober. Beslutsunderlag Länsstyrelsen i Skåne län, remiss Plangruppens tjänsteskrivelse , med förslag till beslut. Beredningsförslag Kommunstyrelsen , 139. Yrkanden Bengt Alfredsson m fl. yrkar avslag på gjord framställan angående vindkraftpark i Färingtofta området med motiveringen: Ljungbyheds flygplats är en aktuell etableringsort för den nya högskoleinriktade flygskolan, fullt utbyggd en tvåårig utbildning med 55 elever/år. Flygplatsens huvudinflygningsstråk ligger i anslutning till den föreslagna vindkraftparken i Färingtofta. Då en flygskoleetablering för kommunen och näringslivet är av högsta vikt kan vi inte acceptera etableringar som kan utgöra ett hinder för den nämnda inriktningen. Dessutom kommer frågan om skyddsbehovet av naturvärden och tysta miljöer att behandlas i den kommande översiktsplanen som är under beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 4 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå gjord framställan angående vindkraftpark i Färingtoftaområdet med motiveringen: Ljungbyheds flygplats är en aktuell etableringsort för den nya högskoleinriktade flygskolan, fullt utbyggd en tvåårig utbildning med 55 elever/år. Flygplatsens huvudinflygningsstråk ligger i anslutning till den föreslagna vindkraftparken i Färingtofta. Då en flyskoleetablering för kommunen och näringslivet är av högsta vikt kan vi inte acceptera etableringar som kan utgöra hinder för den nämnda inriktningen. Frågan om skyddsbehovet av naturvärden och tysta miljöer kommer att behandlas i den kommande översiktsplanen som är under beredning. Noteras att Kommunstyrelsens beslut var enhälligt. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 5 (6) Sammanträdesdatum Taxa för tillsyn enligt miljöbalken - revidering KS Ärendet Söderåsens miljöförbund har fastställt taxa för tillsyn enligt miljöbalken den Behov finns nu att revidera taxan, dels på grund av erfarenhet som tilkommit under året samt eftersom Söderåsens miljöförbund ämnar ta över tillsyn över verksamheter som inte finns med i taxan. Ändring av taxa för tillsyn enligt miljöbalken föreligger. Ändringen framgår av bilaga Ks 162/10 och innebär i korthet: 1. Ny taxa med årlig avgift för A- och B- verksamheter (inklusive täkter). 2. Reviderad årlig avgift för C- verksamheter. 3. Fasta årsavgifter tas bort för flertalet mindre U- verksamheter och andra ej anmälningspliktiga verksamheter. Dessa debiteras istället per timme vid utförd tillsyn. Tillsynen av dessa objekt bedrivs i första hand i projektform samt vid klagomål. 4. Justering av tidsfaktor för olika handläggningsärenden. 5. Timavgiften, K- faktorn, höjs till 730 kronor. 6. Redaktionella ändringar. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag samt att representant från Miljöförbundet lämnar redovisning av ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde Beslutsunderlag Söderåsens miljöförbunds protokoll , 83, med förslag till reviderad taxa. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken, bilaga Ks 162/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 6 (6) Sammanträdesdatum Söderåsens miljöförbund KS Ärendet Miljöchef Helena Holmgren vid Söderåsens miljöförbund redovisar framtaget förslag till budget 2011, bilaga Ks 163/10. Medlemskommunerna ska lämna eventuella synpunkter på budgetförslag 2011 innan denne fastställs. Beslutsunderlag Söderåsens protokoll , 92. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag till budget 2011 för Söderåsens miljöförbund, bilaga Ks 163/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 2010 för miljöförbundet Bilaga Ks 163/ mån ökn 2010 Intäkter 3111 Årsavgift, miljö och hälsoskydd Årsavgift, livsmedelstillsyn Handläggning, miljö och hälsoskydd Handläggning, livsmedelstillsyn Driftbidrag från kommun kr per invånare 3118 Försäljning till kommun och övriga Lönebidrag 168 Summa intäkter Kostnader 4025 Ink av maskiner/inventarier Köp av stödtjänst, ekonomi inkl bokslut Köp av stödtjänst, personal Köp av stödtjänst, vaktm/posthantering Köp av stödtjänst, städtjänst Köp av stödtjänst, IT tjänst Konsulttjänster, lab Revision Arvoden förbundsmedl/styrelse inkl PO 5011 Lön arbetstagare Lön ej arbetad tid Bilersättning Sociala avgifter Pensionskostnader Utbildning, kurser, personal Utbildning kurser, styrelsen Hälsovård, företags Friskvård Personalrekrytering Övriga personalkostnader Lokalhyror inkl el o larm Index Hyra/leasing av bilar st 6261 Drivmedel Böcker, facklitt Förbrukningsmateriel, förbr inventarier Kontorsmaterial, trycksaker IT program, licenser Tele och IT kommunikation Porto Resekostnader Annonsering Försäkring, brand/maskin/ansvar Avgifter, medlemsavgifter Avskrivningar maskiner/inventarier Ränteintäkter Ränteintäkter kundfordringar Räntekostnader Bankkostnader 5 15 Summa kostnader Resultat

8 Bas konto Förslag budget 2011 för miljöförbundet Ansvar 1001 Verksamhet 2601 Direktion 2010 tkr 2011 tkr 2011 tkr Kostnader Kommentar Arvode mm förtroendevalda Nämnd /styrelsearvode Övriga personalkostnader Kontorsmaterial, trycksaker Tele datakom och postbeford Summa kostnader Verksamhet 2602 Miljöförvaltning Baskonto Intäkter 2010 tkr 2011 tkr Kommentar 2011 tkr taxehöjning Beräkningar 3111 Årsavgift, miljö och hälsoskydd 1225 A o B tillsyn Årsavgift, miljö och hälsoskydd *1, Årsavgift, livsmedelstillsyn /720* Handläggning, miljö och hälsoskydd enskilt avlopp 200*7*720 värmepump, *7*730 skolor mm 3114 Handläggning, livsmedelstillsyn tim * Tim deb, miljö och hälsoskydd 245 U verksamhet, förorenade omr, *730 klagomål/olyckor 3115 Tim deb, miljö och hälsoskydd 936 projekt enskilt avlopp * Tim deb, livsmedelstillsyn tim 22 30* Driftbidrag från kommun samma underlag som kr/invånare 3118 Försäljning till kommun och övriga Ö a, Bjuv, Klippan, Perstorp Bidrag, lönebidrag tjänster 300 enl beslut 37 Fördelad gem verksamhet 100 energirådgivaren 100 Summa intäkter

9 Baskonto Kostnader 2010 tkr 2011 tkr Kommentar 2011 tkr 40 Ink av anläggningstillg, möber,data Entreprenad o köp av verksamhet, köp av tjänster från Klippans kommun ekonimi,personal,vaktm,städ, IT Konsultjänster Lön för arbetad tid nya miljöinsp varav 2 A o B tillsyn avloppsinsp fortsatt projektarb 51 Lön för arbetad tid, sjuk, semester Traktamenten, bilersättningar Sociala avgifter, arbetsgivareavg Pensionskostnader Utbildning kurser, friskv, personal Lokalhyror Hyra/leasing av bilar bilar Bränsle, energi, vatten elkostnad lokal samt drivmedel Förbrukningsmateriel/ invent, facklitteratur o abonnemang Kontorsmaterial, trycksaker Div främmande tjänster, IT, nyttjanderättsavtal, licensavg, inköp dataprogram 195 Beräkna kostnad för geosecma tkr/kommun samt årskostn för SQL/EDP Tele,datakom o post Transporter och resor Annonser, reklam o inf Försäkring o riskkostnader larm, bevakn, kundförluster 99 ansvarsför,inv försäkring, befarade 150 kundförluster Div kostn, avgifter, medlemsavgifter Avskrivningar maskiner/inventarier investering karta/data Finansiella kostn, räntor, bankkostn Summa kostnader Summa intäkter kostnader

10 Verksamhet 2603 Revision Kostnader 2010 tkr 2011 tkr Kommentar 2011 tkr 47 Konsulttjänster Arvoden Bilersättning 58 Utbildning kurser, friskv, personal Summa Baskonto Verksamhet 2604 Energirådgivning Intäkter 2010 tkr 2011 tkr Kommentar 2011 tkr 3519 Driftsbidrag från staten Summa intäkter Kostnader 48 Fördeln.kostn,post,lokal,IT mm Lön för arbetad tid Lön för arbetad tid, sjuk, semester Traktamenten, bilersättningar Sociala avgifter, arbetsgivareavg Pensionskostnader Utbildning kurser, friskv, personal Hyra/leasing av bilar Tele,datakom o post Annonsering, reklam och inform Diverse kostnader, avgifter Summa kostnader Summa intäkter kostnader 0 0

11 ram Förslag taxehöjning 2011 Intäkt totalt ( varav 840 tkr energirådg) kostnader direktionen kostnader miljöförvaltningen kostnader revision kostnader energirådgivning Summa intäkter kostnader

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Förslag taxehöjni ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

30

31

32

33 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto

34

35

36

37 Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10

38

39

40

41 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

42

43

44

45 Förslag taxehöjni Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

46

47

48

49 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto

50

51

52

53 Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10

54

55

56

57 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

58

59

60

61 Förslag taxehöjni Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

62

63

64

65 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto

66

67

68

69 Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10

70

71

72

73 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

74

75

76

77 Förslag taxehöjni Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter

78

79

80

81 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar Baskonto Intökter 2010 Förslag taxehöjni 2011 Kommenta ng 10 Beräkning ar

82 Förändring av budget jämfört med 2010 Intäkter tkr Årsavgifter miljö o hälsoskydd tillsyn av Länsstyrelsen from Handläggning miljö o hälsoskydd enskilda avlopp beräkn ca 200 st Timdeb miljö o hälsoskydd projekt enskilda avlopp utskick av 1300 brev 936 Timdeb miljö o hälsoskydd U verksamhet, förorenade omr klagomål/olyckor 245 Lönebidrag 2 tjänster (totalt ca 300, lågt budg 2010) 135 Övrigt intäkter 106 OH intäkter 100 Summa intäkter Kostnader Löner 3 miljöinspektörer 2 projektanställning ensk avlopp samt löneökn m m 3989 *övrigt minskade kostn 182 *minskat kostnader för bl a konsulttjänster efter utfall anpassat bilkostnader efter befintligt antal (3) finansiella kostnader IT och telekostnader efter utfall Total ram med taxehöjning tkr varav 840 tkr gäller energirådgivningen

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2011-11-16 1 (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer