ENERGIDEKLARATION. Höjdgatan 1a, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION. Höjdgatan 1a, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1903 Energideklarations-ID:"

Transkript

1 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Höjdgatan a, 34 3 Värmdö kommun Nybyggnadsår: 903 Energideklarations-ID: Energiprestanda: 49 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 80 / och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Utförd Ventilationskontroll (OVK): Utförd Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Per Lagerling, Värmdö Energi & Miljö AB, Energideklarationen är giltig till:

2 Energideklaration Version: 2.4 Dekl.id: Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Höjdhuset Organisationsnummer Utländsk adress Höjdgatan Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Östra Ekedal :47 Kommun Värmdö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Brf. Höjdhuset Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid 6066 Orsak till avvikelse uppgifter är fel/saknas Höjdgatan a 343 Höjdgatan b 343 Höjdgatan c 343 Husnummer 2 Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse uppgifter är fel/saknas Höjdgatan 3a 343 Höjdgatan 3b 343 Höjdgatan 3c 343 Husnummer 3 Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse uppgifter är fel/saknas Höjdgatan 5a 343 Höjdgatan 5b 343 Höjdgatan 5c 343

3 Byggnaden - Egenskaper Typkod Hyreshusenhet, bostäder Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Enkel Komplex Friliggande Atemp mätt (exkl. Avarmgarage) 880 Avarmgarage Antal källarplan uppvärmda till >0 C (exkl.garageplan) 0 Antal våningsplan ovan mark 2 Antal trapphus 9 Antal bostadslägenheter 4 Verksamhet Fördela enligt nedan: Byggnadskategori Flerbostadshus Nybyggnadsår 903 Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) Hotell, pensionat och elevhem Restaurang Kontor och förvaltning Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Köpcentrum Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) 00 Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 vardera? Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader Finns installerad eleffekt >0 W/ för uppvärmning och varmvattenproduktion l/s, Vård, dygnet runt Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Övrig verksamhet - ange vad Summa 00 enligt 3 kap KML enligt SBM-förordningen Är byggnaden en sådan särskilt full byggnad som avses i 8 kap 3 PBL?, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser, är utpekad i annan typ av dokument, egen bedömning

4 Energianvändning Verklig förbrukning Vilken 2-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt om möjligt)? Angivna n ska inte vara normalårskorrigerade Mätt Fördelat Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: Eldningsolja Naturgas /m³ 000 / 000 m³ (effektivt värme) Fjärrvärme () Eldningsolja (2) 9930 Stadsgas / 000 m³ Pellets /ton, beroende av träslag och fukthalt Naturgas, stadsgas (3) Ved (4) Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. Flis/pellets/briketter (5) Övrigt biobränsle (6) El (vattenburen) (7) El (direktverkande) (8) Övrig el (ange mätt om möjligt) Angivna n ska inte vara normalårskorrigerade El (luftburen) (9) Mätt Fördelat Markvärmepump (el) (0) Fastighetsel² (5) 272 Värmepump-frånluft (el) () Hushållsel³ (6) Värmepump-luft/luft (el) (2) 4 Verksamhetsel (7) Värmepump-luft/vatten (el) (3) El för komfortkyla (8) Energi för uppvärmning och varmvatten¹ ( ) Tillägg komfortkyla (9) 0 Finns solvärme? Varav energi till varmvattenberedning Fjärrkyla (4) Ange solfångararea Beräknad energiproduktion /år Byggnadens 6 energianvändning ( 3) 2202 Byggnadens 7 elanvändning ( 4) 272 Finns solcellsystem? Ange solcellsarea Beräknad elproduktion /år Ort (Energi-Index) Värmdö Energiprestanda Normalårskorrigerat 8 (Energi-Index) varav el 49 /,år 2 /,år Referens (enligt nybyggnadskrav) Referens 2 (statistiskt intervall) 80 /,år /,år Summa -3 ( ) 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av t sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 20:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa -5, 8-9 ( 3)) 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-3,5,8-9 ( 4)) 8 Underlag för energiprestanda

5 Uppgifter om ventilationskontroll Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Typ av ventilationssystem FTX FT F med återvinning Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen? 0 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat F Självdrag Delvis 0 % utan anmärkning Uppgifter om luftkonditioneringssystem Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 2kW? Uppgifter om radon Är radonhalten mätt? Radonhalt 20 Bq/m3 Typ av mätning Långtidsmätning enligt SSM Datum för radonmätning

6 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Övrigt Har byggnaden deklarerats tidigare? Har byggnaden besiktigats på plats? Vid nej, vilket undantag åberopas Kommentar Swetics formulär har använts! Expert Förnamn Per Efternamn Lagerling Datum för godkännande Certifikatnummer 2356 Företag Värmdö Energi & Miljö AB E-postadress Certifieringsorgan Kiwa Swedcert Behörighetsnivå Normal

ENERGIDEKLARATION. Formarstigen 5, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Formarstigen 5, Gustavsberg Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Formarstigen 5, 34 3 Värmdö kommun Nybyggnadsår: 952 Energideklarations-ID: 87209 Energiprestanda: 3 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vantörsvägen 260, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vantörsvägen 260, Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vantörsvägen 260, 129 57 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 729619 Energiprestanda: 78 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Grönalundsgatan 22, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Grönalundsgatan 22, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1982 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Grönalundsgatan 22, 26 6 Malmö stad Nybyggnadsår: 982 Energideklarations-ID: 832545 Energiprestanda: 86 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Färsnagatan 22A, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Färsnagatan 22A, Norrtälje Norrtälje kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Färsnagatan 22A, 761 54 kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 81313 Energiprestanda: 115 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Milstensvägen 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Milstensvägen 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Milstensvägen 58, 752 67 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 696680 Energiprestanda: 121 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gränbyvägen 4A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gränbyvägen 4A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gränbyvägen 4A, 754 32 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 773425 Energiprestanda: 76 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Emaljvägen 10, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Emaljvägen 10, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1964 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Emaljvägen 0, 76 73 kommun Nybyggnadsår: 964 Energideklarations-ID: 67322 Energiprestanda: 69 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 80

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rumpetorp 105A, Prässebo Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rumpetorp 105A, Prässebo Lilla Edets kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rumpetorp 05A, 463 97 Lilla Edets kommun Nybyggnadsår: 909 Energideklarations-ID: 659774 Energiprestanda: 53 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Läkarstigen 1, Rönninge Salems kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Läkarstigen 1, Rönninge Salems kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Läkarstigen 1, 144 5 Salems kommun Nybyggnadsår: 005 Energideklarations-ID: 8178 Energiprestanda: 70 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skrivargatan 28, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skrivargatan 28, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skrivargatan 28, 74 4 s stad Nybyggnadsår: 205 Energideklarations-ID: 82832 Energiprestanda: 87 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lindhagensgatan 106, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lindhagensgatan 106, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindhagensgatan 106, 11 18 s stad Nybyggnadsår: 01 Energideklarations-ID: 744168 Energiprestanda: 64 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sörmlandsvägen 2, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sörmlandsvägen 2, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sörmlandsvägen, 19 54 kommun Nybyggnadsår: 013 Energideklarations-ID: 81684 Energiprestanda: 99 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johannesbergsplan 14, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johannesbergsplan 14, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johannesbergsplan 14, 191 37 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 729817 Energiprestanda: 105 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Steglitsvägen 3A, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Steglitsvägen 3A, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1968 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Steglitsvägen 3A, 227 32 s kommun Nybyggnadsår: 968 Energideklarations-ID: 85823 Energiprestanda: 28 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Förrådsgatan 2, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Förrådsgatan 2, Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Förrådsgatan 2, 703 81 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 868308 Energiprestanda: 137 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ostindiefararen 19, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ostindiefararen 19, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ostindiefararen 9, 47 65 s stad Nybyggnadsår: 203 Energideklarations-ID: 650906 Energiprestanda: 05 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tussmötevägen 300, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tussmötevägen 300, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tussmötevägen 300, 15 74 Älvsjö Stockholms stad Nybyggnadsår: 009 Energideklarations-ID: 671960 Energiprestanda: 48 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lönndalsvägen 19, Brännö Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lönndalsvägen 19, Brännö Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lönndalsvägen 19, 430 85 Göteborgs stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 902 Energiprestanda: 47 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nämndemansgatan 13, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nämndemansgatan 13, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nämndemansgatan 13, 170 stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 793904 Energiprestanda: 0 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Venngarn 639A, Sigtuna Sigtuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Venngarn 639A, Sigtuna Sigtuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1900 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Venngarn 639A, 93 9 kommun Nybyggnadsår: 900 Energideklarations-ID: 80237 Energiprestanda: 95 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 50

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skebokvarnsvägen 51A, Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skebokvarnsvägen 51A, Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skebokvarnsvägen 51A, 124 33 Bandhagen s stad Nybyggnadsår: 212 Energideklarations-ID: 669653 Energiprestanda: 92 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sågargatan 10A, 753 18 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 2718 Energiprestanda: 8 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 236A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 236A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1901 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottninggatan 236A, 254 33 s stad Nybyggnadsår: 90 Energideklarations-ID: 630098 Energiprestanda: 65 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Esplanaden 4, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Esplanaden 4, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Esplanaden 4, 183 39 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 716324 Energiprestanda: 66 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvarnholmsvägen 84, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvarnholmsvägen 84, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvarnholmsvägen 84, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 017 Energideklarations-ID: 81100 Energiprestanda: 4 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björcksgatan 51A, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björcksgatan 51A, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1939 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björcksgatan 5A, 46 5 s stad Nybyggnadsår: 939 Energideklarations-ID: 630234 Energiprestanda: 50 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västra Varvsgatan 21D, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västra Varvsgatan 21D, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västra Varvsgatan 21D, 211 76 stad Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 830383 Energiprestanda: 79 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Portalgatan 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Portalgatan 58, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Portalgatan 58, 754 18 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 728443 Energiprestanda: 75 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Smedslättstorget 46, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Smedslättstorget 46, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Smedslättstorget 46, 67 63 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 929 Energideklarations-ID: 74892 Energiprestanda: 50 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvarngränd 11, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvarngränd 11, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvarngränd 11, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 785329 Energiprestanda: 81 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tullgatan 4A, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tullgatan 4A, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tullgatan 4A, 891 39 s kommun Nybyggnadsår: 010 Energideklarations-ID: 811367 Energiprestanda: 90 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bratteråsgatan 50, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bratteråsgatan 50, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bratteråsgatan 50, 47 2 s stad Nybyggnadsår: 20 Energideklarations-ID: 7073 Energiprestanda: / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 75

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 58, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 58, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 58, 47 67 s stad Nybyggnadsår: 202 Energideklarations-ID: 72378 Energiprestanda: 57 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Karen Blixens Gata 5, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Karen Blixens Gata 5, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Karen Blixens Gata 5, 18 44 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 73195 Energiprestanda: 59 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hammarsmedsgatan 11, Mariestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hammarsmedsgatan 11, Mariestad Mariestads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hammarsmedsgatan 11, 542 35 s kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 740191 Energiprestanda: 114 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kanalgränd 5, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kanalgränd 5, Lomma Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kanalgränd 5, 23 39 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 728319 Energiprestanda: / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C, 75

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hagvägen 2B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hagvägen 2B, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2005 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hagvägen 2B, 191 35 kommun Nybyggnadsår: 25 Energideklarations-ID: 854778 Energiprestanda: 12 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass C, 8

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lindholmsvägen 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lindholmsvägen 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lindholmsvägen 12, 417 57 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634699 Energiprestanda: 102 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 24, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 24, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölnarvägen 24, 131 31 Nacka Nacka kommun Nybyggnadsår: 201 Energideklarations-ID: 843303 Energiprestanda: 98 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 201]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogvaktaregatan 23, Norrköping Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skogvaktaregatan 23, Norrköping Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogvaktaregatan 23, 602 08 s kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 853266 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fregattgatan 3, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fregattgatan 3, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fregattgatan 3, 211 13 stad Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 696945 Energiprestanda: 68 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kungsgatan 93A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kungsgatan 93A, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2018 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kungsgatan 93A, 753 8 kommun Nybyggnadsår: 208 Energideklarations-ID: 850654 Energiprestanda: 69 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Warfvinges Väg 25, 112 51 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 595873

ENERGIDEKLARATION. Warfvinges Väg 25, 112 51 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 595873 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Warfvinges Väg 25, 112 51 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 595873 Energiprestanda: 43 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 118, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Drottninggatan 118, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1899 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Drottninggatan 8, 252 22 s stad Nybyggnadsår: 899 Energideklarations-ID: 837854 Energiprestanda: 5 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Plockerotegatan 249, Hisings Backa Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Plockerotegatan 249, Hisings Backa Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Plockerotegatan 249, 422 57 Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 816371 Energiprestanda: 50 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Franzéngatan 75, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Franzéngatan 75, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Franzéngatan 75, 112 15 s stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 774539 Energiprestanda: 64 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järva Skjutbaneväg 60, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Järva Skjutbaneväg 60, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järva Skjutbaneväg 0, 170 2 stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 90174 Energiprestanda: 7 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Barken Beatrices Gata 40, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Barken Beatrices Gata 40, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Barken Beatrices Gata 40, 417 60 s stad Nybyggnadsår: 2003 Energideklarations-ID: 659258 Energiprestanda: 110 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skarplötsallé 13 A F, Väster Haninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skarplötsallé 13 A F, Väster Haninge Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skarplötsallé 13 A F, 137 43 Haninge kommun Nybyggnadsår: 214 Energideklarations-ID: 656274 Energiprestanda: 4 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rundbäcksgatan 11, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rundbäcksgatan 11, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rundbäcksgatan 11, 417 24 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 384 Energiprestanda: 71 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 84, 417 67 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 639205 Energiprestanda: 66 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 27, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvillegatan 27, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvillegatan 27, 417 08 s stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 670040 Energiprestanda: 56 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Bäckalundsvägen 1, Floda Lerums kommun

Bäckalundsvägen 1, Floda Lerums kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bäckalundsvägen 1, 448 35 Floda Lerums kommun Nybyggnadsår: 1955 Energideklarations-ID: 867349 Energiprestanda: 151 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Liedstrandsgatan 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Liedstrandsgatan 12, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Liedstrandsgatan 12, 416 58 s stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 762440 Energiprestanda: 53 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Husensjövägen 41A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Husensjövägen 41A, Helsingborg Helsingborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Husensjövägen 41A, 252 52 s stad Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 87164 Energiprestanda: 127 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 215]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hyllie Allé 10, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hyllie Allé 10, Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hyllie Allé 0, 25 36 stad Nybyggnadsår: 206 Energideklarations-ID: 778299 Energiprestanda: 47 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C, 75

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Barkarbyvägen 54, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Barkarbyvägen 54, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Barkarbyvägen 54, 77 44 kommun Nybyggnadsår: 205 Energideklarations-ID: 764427 Energiprestanda: 85 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gullfaxegatan 17, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gullfaxegatan 17, Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gullfaxegatan 17, 4 74 s kommun Nybyggnadsår: 006 Energideklarations-ID: 316595 Energiprestanda: 7 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Johan Skyttes Väg 380, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Johan Skyttes Väg 380, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johan Skyttes Väg 380, 15 59 s stad Nybyggnadsår: 01 Energideklarations-ID: 631513 Energiprestanda: 58 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 01]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hällbygatan 37, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hällbygatan 37, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hällbygatan 37, 752 21 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 647529 Energiprestanda: 71 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hamngatan 9, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hamngatan 9, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hamngatan 9, 172 66 s stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 846334 Energiprestanda: 67 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C,

Läs mer

Optikvägen 1, Lidingö Lidingö stad

Optikvägen 1, Lidingö Lidingö stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Optikvägen 1, 181 55 stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 8257 Energiprestanda: 7 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C, 80

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogskullegatan 17, 441 46 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 608367

ENERGIDEKLARATION. Skogskullegatan 17, 441 46 Alingsås Alingsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 608367 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogskullegatan 17, 441 46 kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 68367 Energiprestanda: 9 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gubbängsvägen 49, Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gubbängsvägen 49, Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gubbängsvägen 49, 22 44 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 946 Energideklarations-ID: 738094 Energiprestanda: 75 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 5, 261 30 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 5, 261 30 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Badhusgatan 5, 261 30 stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371 Energiprestanda: 70 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C,

Läs mer

Johan Tillanders Väg 37, Bromma Stockholms stad

Johan Tillanders Väg 37, Bromma Stockholms stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Johan Tillanders Väg 37, 168 52 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 692972 Energiprestanda: 24 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Forshagagatan 74, Farsta Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Forshagagatan 74, Farsta Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Forshagagatan 74, 123 31 Stockholms stad Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 698812 Energiprestanda: 69 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vanadisvägen 4B, 113 46 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 600878

ENERGIDEKLARATION. Vanadisvägen 4B, 113 46 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 600878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vanadisvägen 4B, 113 4 s stad Nybyggnadsår: 2008 Energideklarations-ID: 00878 Energiprestanda: 98 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nygatan 38, Piteå Piteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Nygatan 38, Piteå Piteå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nygatan 38, 94 33 kommun Nybyggnadsår: 946 Energideklarations-ID: 85699 Energiprestanda: 55 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass C, 8 /

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Attundavägen 12, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Attundavägen 12, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Attundavägen 12, 183 39 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 672970 Energiprestanda: 68 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skomakaregatan 4, Norrköping Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skomakaregatan 4, Norrköping Norrköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skomakaregatan 4, 62 32 s kommun Nybyggnadsår: 24 Energideklarations-ID: 666687 Energiprestanda: 84 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Frökentorpsvägen 28, Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Frökentorpsvägen 28, Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Frökentorpsvägen 28, 32 29 s kommun Nybyggnadsår: 213 Energideklarations-ID: 61655 Energiprestanda: 12 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Beckombergavägen 213, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Beckombergavägen 213, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Beckombergavägen 213, 168 63 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 749700 Energiprestanda: 66 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tulegatan 18, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tulegatan 18, Sundbyberg Sundbybergs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tulegatan 8, 72 78 Sundbyberg Sundbybergs stad Nybyggnadsår: 204 Energideklarations-ID: 706235 Energiprestanda: 96 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Holmarör 208, Falkenberg Falkenbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Holmarör 208, Falkenberg Falkenbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Holmarör 208, 311 91 s kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 768392 Energiprestanda: 56 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspelunden 3, Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Aspelunden 3, Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspelunden 3, 475 32 Öckerö Öckerö kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 680890 Energiprestanda: 43 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 18, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mjölnarvägen 18, Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mjölnarvägen 18, 131 31 kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 843312 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Näsbyvägen 14, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Näsbyvägen 14, Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Näsbyvägen 14, 135 53 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 1946 Energideklarations-ID: 766998 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sallys Gata 40, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sallys Gata 40, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sallys Gata 40, 21 44 Malmö stad Nybyggnadsår: 201 Energideklarations-ID: 78050 Energiprestanda: 2 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Mosippevägen 10, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Mosippevägen 10, Borgholm Borgholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Mosippevägen 10, 387 92 Borgholm Borgholms kommun Nybyggnadsår: 1991 Energideklarations-ID: 735301 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sandåkersgatan 2, Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sandåkersgatan 2, Umeå Umeå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sandåkersgatan 2, 903 51 kommun Nybyggnadsår: 2015 Energideklarations-ID: 804866 Energiprestanda: 88 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 26, Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 26, Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Badhusgatan 2, 21 30 stad Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 755152 Energiprestanda: 88 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogsliden 35, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skogsliden 35, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogsliden 35, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 799593 Energiprestanda: 91 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lilla Marconigatan 1, Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lilla Marconigatan 1, Västra Frölunda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lilla Marconigatan 1, 421 42 Göteborgs stad Nybyggnadsår: 212 Energideklarations-ID: 63943 Energiprestanda: 82 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 212]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rustmästaregatan 17, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Rustmästaregatan 17, Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rustmästaregatan 17, 415 28 s stad Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: 700407 Energiprestanda: 62 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Segelflyget 14, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Segelflyget 14, Torslanda Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Segelflyget 4, 423 37 Torslanda Göteborgs stad Nybyggnadsår: 204 Energideklarations-ID: 705790 Energiprestanda: 6 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Storängsgatan 11, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Storängsgatan 11, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Storängsgatan, 5 44 s stad Nybyggnadsår: 23 Energideklarations-ID: 74 Energiprestanda: 67 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 25]: Energiklass C, 8 /m²

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Evenemangsgatan 30, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Evenemangsgatan 30, Solna Solna stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2016 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Evenemangsgatan 30, 69 56 Solna Solna stad Nybyggnadsår: 206 Energideklarations-ID: 83097 Energiprestanda: 77 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fendergatan 8, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fendergatan 8, Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fendergatan 8, 120 71 s stad Nybyggnadsår: 2009 Energideklarations-ID: 647244 Energiprestanda: 69 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Värmlandsgatan 24A, Göteborg Göteborgs stad

Värmlandsgatan 24A, Göteborg Göteborgs stad sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Värmlandsgatan 24A, 43 28 s stad Nybyggnadsår: 907 Energideklarations-ID: 92758 Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare. För mer information: www.boverket.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Dammgatan 44, Ystad Ystads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Dammgatan 44, Ystad Ystads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Dammgatan 44, 27 42 s kommun Nybyggnadsår: 909 Energideklarations-ID: 70580 Energiprestanda: 34 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 205]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sågtorpsvägen 69A, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Sågtorpsvägen 69A, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sågtorpsvägen 9A, 183 30 kommun Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 72195 Energiprestanda: 57 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kvarnbyvallen 5, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kvarnbyvallen 5, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kvarnbyvallen 5, 431 34 Mölndal Mölndals stad Nybyggnadsår: 2017 Energideklarations-ID: 802102 Energiprestanda: 63 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hovra 132, Delsbo Hudiksvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1820 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hovra 132, Delsbo Hudiksvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1820 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hovra 132, 820 60 Delsbo Hudiksvalls kommun Nybyggnadsår: 1820 Energideklarations-ID: 715301 Energiprestanda: 119 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Falkenbergsgatan 19, Varberg Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Falkenbergsgatan 19, Varberg Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1952 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Falkenbergsgatan 9, 432 5 s kommun Nybyggnadsår: 952 Energideklarations-ID: 58455 Energiprestanda: 56 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Gölbyvägen 25, Gölby Jomala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: 180

ENERGIDEKLARATION. Östra Gölbyvägen 25, Gölby Jomala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: 180 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Gölbyvägen 25, 221 50 Gölby Jomala kommun Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: 180 Energiprestanda: 65 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 135, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Timotejvägen 135, Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Timotejvägen 135, 192 69 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 712080 Energiprestanda: 109 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Solberga Ängsväg 5, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Solberga Ängsväg 5, Älvsjö Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Solberga Ängsväg 5, 125 44 Stockholms stad Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 812140 Energiprestanda: 116 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Öster Mälarstrands Allé 132, 723 56 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 673727

ENERGIDEKLARATION. Öster Mälarstrands Allé 132, 723 56 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 673727 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Öster Mälarstrands Allé 132, 723 5 stad Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 73727 Energiprestanda: 75 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Norra Hamnplan 5A, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Norra Hamnplan 5A, Färjestaden Mörbylånga kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Norra Hamnplan 5A, 386 31 Mörbylånga kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 593027 Energiprestanda: 68 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Läs mer