3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2."

Transkript

1 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof Ljunggren, Lars-Gunnar Albåge och Gösta Larsson, vid protokollet för PTK Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars Rabenius och Rune Tjernell 1 Lagen om delpensionsförsäkring har fr o m ändrats i vissa avseenden. Ändringarna berör främst pensionsnivån och sättet att beräkna pensionsunderlaget, I förhandlingsprotokoll om prolongering av överenskommelserna om ITP, TGL och arbetstid m m enades SAF och PTK om att "därest pensionsnivån i lagen om delpensionsförsäkring åter skulle höjas är parterna ense om att vidta motsvarande åtgärd inom delpensionsförsäkringen enligt ITP-planen. 2 SAF och PTK enas nu om försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsförmåner enligt bilaga 1. Försäkringsvillkoren skall gälla fr o m och ersätter från detta datum nuvarande punkt 3.4 och 7 i ITP-planen samt de delar av SPPs nuvarande försäkringsvillkor som berör ITPs delpension. I 17 i försäkringsvillkoren för försäkring om delpensionsförmåner hänvisas till SPPs grunder. Härmed avses nu gällande återbäringsgrunder enligt bilaga 3. 3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. 4 Angående ändrade förutsättningar för detta avtal gäller Vad som sägs i 21 i förhandlingsprotokollet om uppgörelse om ITP. Om kostnaderna för delpensionsförmånerna väsentligt skulle avvika från vad som förutsatts i de beräkningar parterna gemensamt tagit del av enligt bilaga 4, är detta en sådan väsentlig förändring som avses i nämnda paragraf. Därest pensionsnivån i lagen om delpensionsförsäkring åter skulle sänkas är parterna ense om att från samma tidpunkt som ändringen i lagen vidta motsvarande åtgärd i ITP-planens delpensionsförmåner. 5 SAF och PTK har i en särskild arbetsgrupp i enlighet med överenskommelsen den 29 november 1985 fortlöpande fört diskussioner om ITP-planen. Ett led i dessa överläggningar utgörs av de åtgärder varom SAF och PTK enats i 5, 7 och 8 i förhandlingsprotokollet om kollektivavtalsgaranti m m. Det är nu parternas avsikt att fortsätta överväga en omstrukturering av ITP-planen i syfte att bl a genom klarare beskrivning av respektive förmånsslag göra planen mer överskådlig och informativ för arbetsgivare och tjänstemän samt att härigenom också underlätta en mer rationell administration av tjänstemannaförsäkringarna. Det är parternas avsikt att omedelbart fortsätta arbetet enligt överenskommelsen den 29 november Denna överenskommelse är att anse som ett fullföljande av den i 1 ovan nämnda överenskommelsen SAF och PTK är därför överens om att särskilt antagande på förbundsplanet av denna överenskommelse inte är erforderligt. 7 Denna överenskommelse skall betraktas som en del av ITP-planen och sålunda omfattas av dess giltighetstid och dess bestämmelser i övrigt i tillämpliga delar. 8 Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses herrar Ljunggren, Heldt och Bergman. Vid protokollet: Gösta Larsson Justeras: Karl Erik Önnesjö Olof Ljunggren Björn Bergman Sten Olof Heldt

2 Bilaga 1 Försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsförmåner 1 För försäkring om delpensionsförmåner gäller dessa försäkringsvillkor och de bestämmelser i övrigt som fastställts i överenskommelser som träffats mellan S AF och PTK eller eljest efter gemensamt godkännande av nämnda arbetsmarknadsparter. Försäkring om delpensionsförmåner är en kollektivavtalsgrundad försäkring som arbetsgivaren skall teckna i SPP. 2 Försäkringstagare är arbetsgivaren. I fråga om rätten till försäkringsersättning skall dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. Försäkrad är den som erhåller delpensionsförmåner enligt dessa villkor. Rätt till delpensionsförmåner 3 Rätt till delpensionsförmåner har tjänsteman som a) uppnått 60 men ej 65 års ålder, b) minskar sin arbetstid i förvärvsarbete hos arbetsgivaren (försäkringstagaren) på sätt som anges i 5-10 DPL, c) fr o m det kalenderår då han fyllde 45 år haft anställningar i vilka tjänstemannen tillgodoräknats pensionsgrundande tjänstetid för ålderspension enligt ITP-planen (benämnd ITP-anställning) under minst etthundratjugo månader samt d) under en ramtid om ett år omedelbart före den dag då delpensionsförmåner avses börja utgå eller den tidigare dag då ansökan görs haft ITP-anställning under minst fem månader hos ITP-ansluten arbetsgivare, Tid under vilken delpensionsförmåner kan utges 4 Delpensionsförmåner kan erhållas för tid tidigast fr o m den månad varunder tjänstemannen fyller 60 år. Förmånerna kan erhållas längst till och med månaden före den då han fyller 65 år. Förmåner utges endast för tid som tjänstemannen innehar anställning hos ITP-ansluten arbetsgivare. Tjänsteman som förlorar sin anställning pga uppsägning av annan anledning än personliga skäl och blir arbetslös får dock uppbära förmån enligt 7 under tid då han är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling och är beredd att anta erbjudet lämpligt deltidsarbete. 5 Delpensionsförmåner kan ej erhållas för månad, för vilken tjänstemannen uppbär eller har rått att uppbära sjukbidrag, förtidspension eller ålderspension enligt AFL ävensom ålderspensionsförmåner enligt ITP-planen eller ålderspension som skall samordnas med sådan, pension, 6 Delpensionsförmåner erhålles fr o m månaden efter den under vilken arbetstidsminskningen skett. Om minskningen sker fr o m ingången av en månad erhålles delpensionsförmånerna fr o m den månaden. Delpensionsförmåner upphör med utgången av den månad under vilken tjänstemannen avlider eller rätten till förmånerna upphör av annan anledning än som sägs i 5. Delpensionsförmåner enligt ITP-planen 7 Tjänsteman som uppfyller i. 3 angivna förutsättningar och vars genomsnittliga årslön före arbetstidsminskningen enligt nedan överstiger 7,5 har rätt att erhålla månatlig delpension (benämnd ITP-dp) beräknad enligt 9-11 nedan. 8 Tjänsteman som uppfyller i 3 angivna förutsättningar och som beviljats delpension enligt DPL eller som beviljats ITP-dp har rätt att få sin pensionsmedförande lön för ålderspensionsförmåner, sjukpension, särskild änke- eller änklingspension och familjepension enligt ITP-planen beräknad enligt 12 nedan. Beräkning av månatlig delpension, ITP-dp 9 ITP-dp utges för år med i nedannämnda tabell angivet procenttal av pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget utgörs av skillnaden mellan tjänstemannens genomsnittliga årslön före arbetstidsminskningen bestämd enligt 10 nedan och, hans antagna årslön efter arbetstidsminskningen bestämd enligt 11 nedan fördelat på de löneskikt, som anges i tabellen nedan. Skikt för lön före resp efter arbetstidsminskningen 7, , Tillämpligt. procenttal av pensionsunderlag i resp löneskikt för bestämmande av ITP-dp - 65% 32,5%

3 10 Tjänstemannens årslön före arbetstidsminskningen skall bestämmas som hans genomsnittliga lön i ITP-anställning för de närmaste fem kalenderåren före det år arbetstidsminskningen äger rum. För varje sådant kalenderår beräknas poäng för ITP-dp genom att sådan inkomst som tjänstemannen uppburit under året i ITPanställning divideras med et för året. Vid beräkning av inkomsten medtages kontantlön samt värdet av uppburna naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil enligt för året gällande anvisningar från RSV för preliminärskatteberäkning. Härutöver får medtagas sjukpenning enligt AFL eller LAF, ersättning för förlust av arbetsinkomst från TFA samt sjukpension enligt ITP-planen till den del dessa avser förlust av arbetsinkomst för sådan tid under vilken tjänstemannen haft ITP-anställning. Den genomsnittliga inkomsten erhålles genom att medeltalet av de tre högsta poängtalen multipliceras med et för det år under vilket arbetstidsminskningen sker. Anmärkning Bilförmån för år före 1987 värderas enligt RSVs anvisningar till arbetsgivaruppgiften (t o m 1984) resp RSVs anvisningar för redovisning av arbetsgivaravgifter i uppbördsdeklaration ( ). 11 Tjänstemannens årslön efter arbetstidsminskningen skall bestämmas som den kontanta lön samt värdet av naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil enligt för året gällande anvisningar från RSV för preliminärskatteberäkning som han efter arbetstidsminskningen kan antas komma att uppbära i anställning hos arbetsgivaren. Understiger tjänstemannens inkomst efter arbetstidsminskningen väsentligt vad som kan anses vanligt för arbetet i fråga eller vad som kan motiveras med hänsyn till minskningen av arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter, skall vid beräkning av denna inkomst tillägg göras motsvarande avvikelsen. Pensionsmedförande lön vid delpension 12 När tjänstemannen erhåller delpensionsförmån enligt 8 ovan beräknas hans pensionsmedförande lön för övriga förmånsslag i ITP-planen enligt följande: Den pensionsmedförande lön tjänstemannen hade före övergången till deltidsarbete uppräknas årligen fram till ordinarie pensionsålder med summan av generell lönehöjning och procentuellt bestämda potter enligt det för respektive år gällande löneavtalet mellan SAF och PTK. Dock skall därvid reducering ske enligt följande: Den del av höjningen som motsvarar stegringen av nettoprisindex under perioden augusti två år före - augusti året före lönehöjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen. Återstoden av höjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen med lika många 60-delar som antalet återstående månader till pensionsåldern. Den pensionsmedförande lönen begränsas till 30 x et. Anmärkning 1 Sjukpension enligt punkt 8 i ITP-planen skall under sjukpenningtid beräknas på basis av pensionsmedförande lön svarande mot deltidsarbete. Den pensionsmedförande lönen bestämmes enligt reglerna i punkterna och 3.5 i ITP-planen. 2 Procenttalet för uppräkning enligt andra stycket fastställes av S AF och PTK. Basbelopp 13 Med i dessa försäkringsvillkor avses det vid respektive års ingång gällande et enligt lagen om allmän försäkring. Ansökan om delpensionsförmåner 14 För att erhålla delpensionsförmåner skall tjänstemannen ansöka härom på SPPs blankett och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätt till delpensionsförmån och beräkning av förmånens storlek. Arbetsgivaren skall på ansökningsblanketten intyga lämnade uppgifter om anställningsförhållanden m m, I förekommande fall skall kopia av försäkringskassans besked om rätt till delpension enligt DPL bifogas. Ansökan skall vara SPP tillhanda senast den månad fr o m vilken delpensionsförmånen skall utges. Om särskilda skäl föreligger kan SPP, efter godkännande av SAF och PTK, medge att delpensionsförmån utges för månad före den under vilken ansökan inkommit till SPP. Omprövning 15 Beslut om delpensionsförmåner skall omprövas om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet. Närmare bestämmelser om omprövning kan meddelas av SPP efter godkännande av SAF och PTK. Tjänsteman som erhåller delpensionsförmåner är skyldig att omedelbart underrätta SPP om ändring som kan leda till att pensionen minskas eller drages in. Föreligger sannolika skäl till att delpensionsförmån skall minskas eller dragas in, får denna helt eller delvis innehållas intill dess slutliga beslut har fattats. Premier 16 Premie för försäkring om delpensionsförmåner ingår i premie för kollektiv riskförsäkring enligt ITP-planen. Denna premie bestäms som procent (premiesats) av den pensionsmedförande lönen för tjänstemän i företaget enligt särskilda bestämmelser härom. Samma premiesats tillämpas för alla arbetsgivare. Premiesatsen fastställs för ett kalenderår i sänder

4 Återbäring 17 Återbäring tilldelas enligt reglerna härför i SPPs grunder. Ändring av försäkringsvillkor 18 Ändring av dessa försäkringsvillkor kan under löpande avtalstid fastställas av SPP, efter godkännande av SAF och PTK. Sådan, ändring gäller för såväl arbetsgivare som tjänsteman fr o m den tidpunkt som beslutats. Tolkning av försäkringsvillkor m m 19 ITPG-nämnden skall bl a svara för to1kningen av dessa försäkringsvillkor samt i övrigt vara rådgivande till SPP i frågor som rör delpensionsförmåner. Godkännande av, SAF och PTK enligt 14 och 15 ovan lämnas av parternas representanter i nämnden. Ändring av andra bestämmelser kan fastställas av SPP efter godkännande av nämnden. Arbetsgivare eller tjänsteman kan begära att fråga som angår honom tas upp till behandling i nämnden. Tvister 20 Tvist om kollektivavtalsenlig skyldighet för arbetsgivare att teckna försäkring enligt dessa försäkringsvillkor resp tvist om tolkning och tillämpning av dessa villkor eller andra bestämmelser rörande försäkring om delpensionsförmåner handläggs enligt punkt 16, i ITP-planen. Force majeure 21 Om dröjsmål med utredning rörande försäkringsfall eller med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande tilldragelse är varken SPP eller arbetsgivaren ansvarig för förlust som härigenom kan uppkomma för den som äger rätt till ersättning. xxxx Bilaga 2 Övergångsbestämmelse 1 Tjänsteman som uppbär delpension från ITP-systemet skall få sin utgående delpension höjd med 30% fr o m eller den senare tidpunkt från vilken delpension beviljats.. 2 För tjänsteman, som under fjärde kvartalet 1987 erhåller rätt till utbetalning av delpensionsförmåner skall et tillämpas när ITP-dp beräknas enligt 9 och 10 i försäkringsvillkoren för försäkring om delpensionsförmåner. xxxx

5 Bilaga 3 Utdrag ur SPPs grunder,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 3 Tilldelning av återbäring under pensionsutbetalningstiden för annan försäkring än individuell påbyggnad 3.1 Under tid då pension utbetalas tilldelas återbäring i form av pensionstillägg enligt följande regler. 3.2 Det tilldelade beloppet skall för envar löpande pension utgöra en enligt reglerna i 3.3 bestämd procent av det tillförsäkrade pensionsbeloppet och utbetalas samtidigt med detta. Om pensionstillägget skall utbetalas till annan än pensionären, kan dock utbetalningen ske en gång årligen. 3.3 De i 3.2 nämnda procentsatserna skall för varje kalenderår fastställas av bolagets styrelse med iakttagande av följande regler. Procentsatserna skall i god tid före ikraftträdandet anmälas till försäkringsinspektionen. Till anmälan skall vara fogad en för bedömning erforderlig statistisk-ekonomisk utredning, som bland annat belyser möjligheten att framdeles utbetala pensionstillägg för såväl pågående som nytillkommande pensioner För varje pension skall procentsatsen högst uppgå till den procent, varmed det allmänna prisläget höjts under tiden från basåret enligt till tilldelningsåret. Denna höjning av det allmänna prisläget sätts för tid till och med 1981 lika med pensionspristalets höjning från januari månad basåret, om detta är 1973 eller tidigare - respektive december månad närmast före basåret, om detta är 1974 eller senare - till december För tid efter 1981 sätts höjningen av det allmänna prisläget lika med höjningen av konsumentprisindex från september månad respektive september månad året före basåret, om detta är senare än till september månad året före tilldelningsåret. Pensionspristalet för januari 1952 och tidigare år anses vara lika med levnadskostnadsindex utan skatter (bas 1935) för närmast föregående december månad, multiplicerad med 100/204. Om det allmänna prisläget definierat enligt ovan ej ökat under den aktuella perioden, sätts procentsatsen till noll Med basåret för en pension förstås det kalenderår, då pensionen började utbetalas, dock i fråga om pension som började utbetalas i januari-februari något av åren eller i januari övrigt år, närmast föregående kalenderår. Vidare gäller att basåret är 1935 för pension som börjat utbetalas i januari 1935 eller tidigare Vid ålderspension, som avlöser sjukpension genom pensionärens åldersfall, och vid familjepension, som avlöser ålderspension eller sjukpension genom pensionärens dödsfall, beräknas basåret som om den pågående och den avlösta pensionen vore en och samma pension. Vid familjepension efter försäkrad, som avlidit efter pensionsåldern men icke var ålderspensionär, beräknas basåret med tillämpning av regeln i föregående stycke, som om den försäkrade varit ålderspensionär. Där ej särskild pensionsålder bestämts i fråga om försäkringen, antages pensionsåldern vara 65 år. Om uttagandet av ålderspension uppskjuts, när den försäkrade uppnår avtalad pensionsålder, beräknas basåret som om pensionen börjat utbetalas enligt de före uppskjutandet gällande villkoren Procentsatserna enligt skall bestämmas efter enhetliga principer för alla pensioner och vara lika för alla pensioner med samma basår. De skall inte sättas högre ån att det vid deras fastställande befintliga återbäringskapitalet enligt 2 beräknas föreslå till att utbetala oförändrade pensionstillägg för utgående pensioner, så länge dessa varar.,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 4.3 Tilldelning av återbäring för rena riskförsäkringar För rena riskförsäkringar tilldelas återbäring genom nedsättning av premien. Nedsättningen bestäms för ett kalenderår i taget som en för varje förmånsslag enhetlig procentsats av premien För den procentuella nedsättningen av premien enligt skall sådan vinst disponeras som uppkommit på ifrågavarande försäkringar och som inte beräknas erforderlig för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt 3. Tilldelningens storlek fastställs av bolagets styrelse och anmäls före ikraftträdandet till försäkringsinspektionen.,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, xxxx

6 Bilaga 4 Kostnadskalkyl för deltidspensionsförmåner I nedanstående tabeller redovisas kostnader för deltidspensionsförmåner i olika situationer. Kostnaden uttrycks i procent av den totala lönesumman för hela ITP-beståndet. Premien för delpensionsförmåner (deltidspensionsförmåner) ingår som en del av kollektiv riskförsäkring, vilken för 1987 uppgår till 1,9% av totala 1önesumman. Kostnader med aktuellt antal delpensionärer Med tidigare regler Med nya regler Delpensionsförmån 0,083 0,060 0,057 0,091 0,071 0,73 Avgiftsbefrielse 0,30 0,22 0,21 0,30 0,22 0,21 Kostnader om antalet delpensionärer vore 20% fler Med tidigare regler Med nya regler Delpensionsförmån 0,104 0,074 0,071 0,114 0,087 0,090 Avgiftsbefrielse 0,37 0,28 0,26 0,37 0,28 0,

1. Personer som i sin anställning har exponerats för asbest rekommenderas att genomgå av socialstyrelsen anvisad hälsoundersökning.

1. Personer som i sin anställning har exponerats för asbest rekommenderas att genomgå av socialstyrelsen anvisad hälsoundersökning. ÖVERENSKOMMELSE mellan å ena sidan Grafiska Arbetsgivareförbundet och å andra sidan Grafiska Fackförbundet, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund. I anslutning till den

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 50 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN Avtal om regler vid asbestexponering ÖVERENSKOMMELSE Ersättning

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Avtal om regler vid asbestexponering

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension.

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension. A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1969 Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 1969 med beaktande av dels de bestämmelser som protokollsanteckningen ovan innehåller (se sid 23), dels de övergångsbestämmelser

Läs mer

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 1998:675 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

AVTAL OM UPPDRAG ATT MEDDELA OCH ADMINISTRERA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA (TFA)

AVTAL OM UPPDRAG ATT MEDDELA OCH ADMINISTRERA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA (TFA) AVTAL OM UPPDRAG ATT MEDDELA OCH ADMINISTRERA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA (TFA) mellan SVENSKA ARBETSGIVARFÖRENINGEN () LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE () PRIVATTJÄNSTEMANNAKARTELLEN (PTK) och FOLKSAM

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010?

Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Vad händer med premierna för ITP2 vid årsskiftet 2009/2010? Det är flera faktorer som påverkar premiens storlek. Här förklarar vi vad förändringarna som sker just inför år 2010 har för betydelse. Dessa

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet 1996-06-25 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna för år 1996 Parter: Närvarande: för SAF för LO för PTK Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972 BILAGA Avtal om tjänstegrupplivsäkring, 1972 i SIF/SALF/CF-avtalet: mellan... (arbetsgivarbundet) samt Svenska Industritjänstemannabundet (SIF), Sveriges Arbetsledarebund (SALF)och Sveriges Civilingenjörsbund

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2007-02-12 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller för anställningsskydd,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering

Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering ÖVERENSKOMMELSE Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Undertecknade parter antar härmed överenskommelsen 1987-10-22 mellan KFO -LO/PTK om rubricerade. Överenskommelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Gäller från 1998-01-01. Omställningsavtalet mellan arbetsgivareförbund. Näringsliv och Privattjänstemannakartellen

Gäller från 1998-01-01. Omställningsavtalet mellan arbetsgivareförbund. Näringsliv och Privattjänstemannakartellen Gäller från 1998-01-01 Omställningsavtalet mellan arbetsgivareförbund i Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen (PTK) Kontakta TRR Trygghetsrådet vid övertalighet i företaget! Genom TRR Trygghetsrådet

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Förslag från personalkontoret/kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2007, 159 Dnr KS2006/591

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Antagna av fullmäktige 2002-12-16, 151 att gälla från och med 2003-01-01. Reviderade bestämmelser antagna av fullmäktige

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1985-06-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1985-06-24 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1985-06-24 Ärende Parter Närvarande Överenskommelse om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" m m Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

8 SAF och PTK enas om vissa ändringar i ITPG-planen enligt bilaga 4.

8 SAF och PTK enas om vissa ändringar i ITPG-planen enligt bilaga 4. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1990-06-25 Ärende ITP-planen Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Ulf Laurin, ordförande, Göran Tunhammar och Gösta Larsson,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

OMSTÄLLNINGS- AVTALET

OMSTÄLLNINGS- AVTALET OMSTÄLLNINGS- AVTALET Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK Förhandlings- och samverkansrådet Läs mer om TRR på www.trr.se Förhandlingsprotokoll 1997-12-18 Ärende Parter Närvarande för

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU)

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) Svenskt Näringsliv - PTK 2002 1 Innehåll Förord 3 Avtal om social

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

VD-uppdraget. Fördjupad information om ditt uppdrag som vd

VD-uppdraget. Fördjupad information om ditt uppdrag som vd VD-uppdraget Fördjupad information om ditt uppdrag som vd Uppdraget ansvaret Att vara VD innebär mer än att vara chef oavsett om det är i en liten eller stor verksamhet. Du har som VD det yttersta ansvaret

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor utgivna i juni 2015 Innehåll Förkortningar i texten...3 Upplysningar...3 Försäkringsavtal...4 Försäkringsavtals giltighetstid...5 Försäkringsavtals

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Överenskommelse. mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet. Svenska Industritjänstemannaförbundet

Överenskommelse. mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet. Svenska Industritjänstemannaförbundet Överenskommelse mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Svenska Industritjänstemannaförbundet Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Svenska Industritjänstemannaförbundet antar överenskommelsen

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Löneväxlingsprogram. Pension

Västra Götalandsregionen. Löneväxlingsprogram. Pension Västra Götalandsregionen Löneväxlingsprogram Pension Innehållsförteckning: 3.3. Anställningsformer 2 Innehåll 1. Bakgrund 2 Sida 4. Avtal 2 4.1. Administration 2 4.3.Premiebetalningar 3 4.2. Ändringar

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer