3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2."

Transkript

1 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof Ljunggren, Lars-Gunnar Albåge och Gösta Larsson, vid protokollet för PTK Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars Rabenius och Rune Tjernell 1 Lagen om delpensionsförsäkring har fr o m ändrats i vissa avseenden. Ändringarna berör främst pensionsnivån och sättet att beräkna pensionsunderlaget, I förhandlingsprotokoll om prolongering av överenskommelserna om ITP, TGL och arbetstid m m enades SAF och PTK om att "därest pensionsnivån i lagen om delpensionsförsäkring åter skulle höjas är parterna ense om att vidta motsvarande åtgärd inom delpensionsförsäkringen enligt ITP-planen. 2 SAF och PTK enas nu om försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsförmåner enligt bilaga 1. Försäkringsvillkoren skall gälla fr o m och ersätter från detta datum nuvarande punkt 3.4 och 7 i ITP-planen samt de delar av SPPs nuvarande försäkringsvillkor som berör ITPs delpension. I 17 i försäkringsvillkoren för försäkring om delpensionsförmåner hänvisas till SPPs grunder. Härmed avses nu gällande återbäringsgrunder enligt bilaga 3. 3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. 4 Angående ändrade förutsättningar för detta avtal gäller Vad som sägs i 21 i förhandlingsprotokollet om uppgörelse om ITP. Om kostnaderna för delpensionsförmånerna väsentligt skulle avvika från vad som förutsatts i de beräkningar parterna gemensamt tagit del av enligt bilaga 4, är detta en sådan väsentlig förändring som avses i nämnda paragraf. Därest pensionsnivån i lagen om delpensionsförsäkring åter skulle sänkas är parterna ense om att från samma tidpunkt som ändringen i lagen vidta motsvarande åtgärd i ITP-planens delpensionsförmåner. 5 SAF och PTK har i en särskild arbetsgrupp i enlighet med överenskommelsen den 29 november 1985 fortlöpande fört diskussioner om ITP-planen. Ett led i dessa överläggningar utgörs av de åtgärder varom SAF och PTK enats i 5, 7 och 8 i förhandlingsprotokollet om kollektivavtalsgaranti m m. Det är nu parternas avsikt att fortsätta överväga en omstrukturering av ITP-planen i syfte att bl a genom klarare beskrivning av respektive förmånsslag göra planen mer överskådlig och informativ för arbetsgivare och tjänstemän samt att härigenom också underlätta en mer rationell administration av tjänstemannaförsäkringarna. Det är parternas avsikt att omedelbart fortsätta arbetet enligt överenskommelsen den 29 november Denna överenskommelse är att anse som ett fullföljande av den i 1 ovan nämnda överenskommelsen SAF och PTK är därför överens om att särskilt antagande på förbundsplanet av denna överenskommelse inte är erforderligt. 7 Denna överenskommelse skall betraktas som en del av ITP-planen och sålunda omfattas av dess giltighetstid och dess bestämmelser i övrigt i tillämpliga delar. 8 Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses herrar Ljunggren, Heldt och Bergman. Vid protokollet: Gösta Larsson Justeras: Karl Erik Önnesjö Olof Ljunggren Björn Bergman Sten Olof Heldt

2 Bilaga 1 Försäkringsvillkor för försäkring om delpensionsförmåner 1 För försäkring om delpensionsförmåner gäller dessa försäkringsvillkor och de bestämmelser i övrigt som fastställts i överenskommelser som träffats mellan S AF och PTK eller eljest efter gemensamt godkännande av nämnda arbetsmarknadsparter. Försäkring om delpensionsförmåner är en kollektivavtalsgrundad försäkring som arbetsgivaren skall teckna i SPP. 2 Försäkringstagare är arbetsgivaren. I fråga om rätten till försäkringsersättning skall dock varje försäkrad anses som försäkringstagare. Försäkrad är den som erhåller delpensionsförmåner enligt dessa villkor. Rätt till delpensionsförmåner 3 Rätt till delpensionsförmåner har tjänsteman som a) uppnått 60 men ej 65 års ålder, b) minskar sin arbetstid i förvärvsarbete hos arbetsgivaren (försäkringstagaren) på sätt som anges i 5-10 DPL, c) fr o m det kalenderår då han fyllde 45 år haft anställningar i vilka tjänstemannen tillgodoräknats pensionsgrundande tjänstetid för ålderspension enligt ITP-planen (benämnd ITP-anställning) under minst etthundratjugo månader samt d) under en ramtid om ett år omedelbart före den dag då delpensionsförmåner avses börja utgå eller den tidigare dag då ansökan görs haft ITP-anställning under minst fem månader hos ITP-ansluten arbetsgivare, Tid under vilken delpensionsförmåner kan utges 4 Delpensionsförmåner kan erhållas för tid tidigast fr o m den månad varunder tjänstemannen fyller 60 år. Förmånerna kan erhållas längst till och med månaden före den då han fyller 65 år. Förmåner utges endast för tid som tjänstemannen innehar anställning hos ITP-ansluten arbetsgivare. Tjänsteman som förlorar sin anställning pga uppsägning av annan anledning än personliga skäl och blir arbetslös får dock uppbära förmån enligt 7 under tid då han är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling och är beredd att anta erbjudet lämpligt deltidsarbete. 5 Delpensionsförmåner kan ej erhållas för månad, för vilken tjänstemannen uppbär eller har rått att uppbära sjukbidrag, förtidspension eller ålderspension enligt AFL ävensom ålderspensionsförmåner enligt ITP-planen eller ålderspension som skall samordnas med sådan, pension, 6 Delpensionsförmåner erhålles fr o m månaden efter den under vilken arbetstidsminskningen skett. Om minskningen sker fr o m ingången av en månad erhålles delpensionsförmånerna fr o m den månaden. Delpensionsförmåner upphör med utgången av den månad under vilken tjänstemannen avlider eller rätten till förmånerna upphör av annan anledning än som sägs i 5. Delpensionsförmåner enligt ITP-planen 7 Tjänsteman som uppfyller i. 3 angivna förutsättningar och vars genomsnittliga årslön före arbetstidsminskningen enligt nedan överstiger 7,5 har rätt att erhålla månatlig delpension (benämnd ITP-dp) beräknad enligt 9-11 nedan. 8 Tjänsteman som uppfyller i 3 angivna förutsättningar och som beviljats delpension enligt DPL eller som beviljats ITP-dp har rätt att få sin pensionsmedförande lön för ålderspensionsförmåner, sjukpension, särskild änke- eller änklingspension och familjepension enligt ITP-planen beräknad enligt 12 nedan. Beräkning av månatlig delpension, ITP-dp 9 ITP-dp utges för år med i nedannämnda tabell angivet procenttal av pensionsunderlaget. Pensionsunderlaget utgörs av skillnaden mellan tjänstemannens genomsnittliga årslön före arbetstidsminskningen bestämd enligt 10 nedan och, hans antagna årslön efter arbetstidsminskningen bestämd enligt 11 nedan fördelat på de löneskikt, som anges i tabellen nedan. Skikt för lön före resp efter arbetstidsminskningen 7, , Tillämpligt. procenttal av pensionsunderlag i resp löneskikt för bestämmande av ITP-dp - 65% 32,5%

3 10 Tjänstemannens årslön före arbetstidsminskningen skall bestämmas som hans genomsnittliga lön i ITP-anställning för de närmaste fem kalenderåren före det år arbetstidsminskningen äger rum. För varje sådant kalenderår beräknas poäng för ITP-dp genom att sådan inkomst som tjänstemannen uppburit under året i ITPanställning divideras med et för året. Vid beräkning av inkomsten medtages kontantlön samt värdet av uppburna naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil enligt för året gällande anvisningar från RSV för preliminärskatteberäkning. Härutöver får medtagas sjukpenning enligt AFL eller LAF, ersättning för förlust av arbetsinkomst från TFA samt sjukpension enligt ITP-planen till den del dessa avser förlust av arbetsinkomst för sådan tid under vilken tjänstemannen haft ITP-anställning. Den genomsnittliga inkomsten erhålles genom att medeltalet av de tre högsta poängtalen multipliceras med et för det år under vilket arbetstidsminskningen sker. Anmärkning Bilförmån för år före 1987 värderas enligt RSVs anvisningar till arbetsgivaruppgiften (t o m 1984) resp RSVs anvisningar för redovisning av arbetsgivaravgifter i uppbördsdeklaration ( ). 11 Tjänstemannens årslön efter arbetstidsminskningen skall bestämmas som den kontanta lön samt värdet av naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil enligt för året gällande anvisningar från RSV för preliminärskatteberäkning som han efter arbetstidsminskningen kan antas komma att uppbära i anställning hos arbetsgivaren. Understiger tjänstemannens inkomst efter arbetstidsminskningen väsentligt vad som kan anses vanligt för arbetet i fråga eller vad som kan motiveras med hänsyn till minskningen av arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter, skall vid beräkning av denna inkomst tillägg göras motsvarande avvikelsen. Pensionsmedförande lön vid delpension 12 När tjänstemannen erhåller delpensionsförmån enligt 8 ovan beräknas hans pensionsmedförande lön för övriga förmånsslag i ITP-planen enligt följande: Den pensionsmedförande lön tjänstemannen hade före övergången till deltidsarbete uppräknas årligen fram till ordinarie pensionsålder med summan av generell lönehöjning och procentuellt bestämda potter enligt det för respektive år gällande löneavtalet mellan SAF och PTK. Dock skall därvid reducering ske enligt följande: Den del av höjningen som motsvarar stegringen av nettoprisindex under perioden augusti två år före - augusti året före lönehöjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen. Återstoden av höjningen medräknas i den pensionsmedförande lönen med lika många 60-delar som antalet återstående månader till pensionsåldern. Den pensionsmedförande lönen begränsas till 30 x et. Anmärkning 1 Sjukpension enligt punkt 8 i ITP-planen skall under sjukpenningtid beräknas på basis av pensionsmedförande lön svarande mot deltidsarbete. Den pensionsmedförande lönen bestämmes enligt reglerna i punkterna och 3.5 i ITP-planen. 2 Procenttalet för uppräkning enligt andra stycket fastställes av S AF och PTK. Basbelopp 13 Med i dessa försäkringsvillkor avses det vid respektive års ingång gällande et enligt lagen om allmän försäkring. Ansökan om delpensionsförmåner 14 För att erhålla delpensionsförmåner skall tjänstemannen ansöka härom på SPPs blankett och lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätt till delpensionsförmån och beräkning av förmånens storlek. Arbetsgivaren skall på ansökningsblanketten intyga lämnade uppgifter om anställningsförhållanden m m, I förekommande fall skall kopia av försäkringskassans besked om rätt till delpension enligt DPL bifogas. Ansökan skall vara SPP tillhanda senast den månad fr o m vilken delpensionsförmånen skall utges. Om särskilda skäl föreligger kan SPP, efter godkännande av SAF och PTK, medge att delpensionsförmån utges för månad före den under vilken ansökan inkommit till SPP. Omprövning 15 Beslut om delpensionsförmåner skall omprövas om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet. Närmare bestämmelser om omprövning kan meddelas av SPP efter godkännande av SAF och PTK. Tjänsteman som erhåller delpensionsförmåner är skyldig att omedelbart underrätta SPP om ändring som kan leda till att pensionen minskas eller drages in. Föreligger sannolika skäl till att delpensionsförmån skall minskas eller dragas in, får denna helt eller delvis innehållas intill dess slutliga beslut har fattats. Premier 16 Premie för försäkring om delpensionsförmåner ingår i premie för kollektiv riskförsäkring enligt ITP-planen. Denna premie bestäms som procent (premiesats) av den pensionsmedförande lönen för tjänstemän i företaget enligt särskilda bestämmelser härom. Samma premiesats tillämpas för alla arbetsgivare. Premiesatsen fastställs för ett kalenderår i sänder

4 Återbäring 17 Återbäring tilldelas enligt reglerna härför i SPPs grunder. Ändring av försäkringsvillkor 18 Ändring av dessa försäkringsvillkor kan under löpande avtalstid fastställas av SPP, efter godkännande av SAF och PTK. Sådan, ändring gäller för såväl arbetsgivare som tjänsteman fr o m den tidpunkt som beslutats. Tolkning av försäkringsvillkor m m 19 ITPG-nämnden skall bl a svara för to1kningen av dessa försäkringsvillkor samt i övrigt vara rådgivande till SPP i frågor som rör delpensionsförmåner. Godkännande av, SAF och PTK enligt 14 och 15 ovan lämnas av parternas representanter i nämnden. Ändring av andra bestämmelser kan fastställas av SPP efter godkännande av nämnden. Arbetsgivare eller tjänsteman kan begära att fråga som angår honom tas upp till behandling i nämnden. Tvister 20 Tvist om kollektivavtalsenlig skyldighet för arbetsgivare att teckna försäkring enligt dessa försäkringsvillkor resp tvist om tolkning och tillämpning av dessa villkor eller andra bestämmelser rörande försäkring om delpensionsförmåner handläggs enligt punkt 16, i ITP-planen. Force majeure 21 Om dröjsmål med utredning rörande försäkringsfall eller med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande tilldragelse är varken SPP eller arbetsgivaren ansvarig för förlust som härigenom kan uppkomma för den som äger rätt till ersättning. xxxx Bilaga 2 Övergångsbestämmelse 1 Tjänsteman som uppbär delpension från ITP-systemet skall få sin utgående delpension höjd med 30% fr o m eller den senare tidpunkt från vilken delpension beviljats.. 2 För tjänsteman, som under fjärde kvartalet 1987 erhåller rätt till utbetalning av delpensionsförmåner skall et tillämpas när ITP-dp beräknas enligt 9 och 10 i försäkringsvillkoren för försäkring om delpensionsförmåner. xxxx

5 Bilaga 3 Utdrag ur SPPs grunder,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 3 Tilldelning av återbäring under pensionsutbetalningstiden för annan försäkring än individuell påbyggnad 3.1 Under tid då pension utbetalas tilldelas återbäring i form av pensionstillägg enligt följande regler. 3.2 Det tilldelade beloppet skall för envar löpande pension utgöra en enligt reglerna i 3.3 bestämd procent av det tillförsäkrade pensionsbeloppet och utbetalas samtidigt med detta. Om pensionstillägget skall utbetalas till annan än pensionären, kan dock utbetalningen ske en gång årligen. 3.3 De i 3.2 nämnda procentsatserna skall för varje kalenderår fastställas av bolagets styrelse med iakttagande av följande regler. Procentsatserna skall i god tid före ikraftträdandet anmälas till försäkringsinspektionen. Till anmälan skall vara fogad en för bedömning erforderlig statistisk-ekonomisk utredning, som bland annat belyser möjligheten att framdeles utbetala pensionstillägg för såväl pågående som nytillkommande pensioner För varje pension skall procentsatsen högst uppgå till den procent, varmed det allmänna prisläget höjts under tiden från basåret enligt till tilldelningsåret. Denna höjning av det allmänna prisläget sätts för tid till och med 1981 lika med pensionspristalets höjning från januari månad basåret, om detta är 1973 eller tidigare - respektive december månad närmast före basåret, om detta är 1974 eller senare - till december För tid efter 1981 sätts höjningen av det allmänna prisläget lika med höjningen av konsumentprisindex från september månad respektive september månad året före basåret, om detta är senare än till september månad året före tilldelningsåret. Pensionspristalet för januari 1952 och tidigare år anses vara lika med levnadskostnadsindex utan skatter (bas 1935) för närmast föregående december månad, multiplicerad med 100/204. Om det allmänna prisläget definierat enligt ovan ej ökat under den aktuella perioden, sätts procentsatsen till noll Med basåret för en pension förstås det kalenderår, då pensionen började utbetalas, dock i fråga om pension som började utbetalas i januari-februari något av åren eller i januari övrigt år, närmast föregående kalenderår. Vidare gäller att basåret är 1935 för pension som börjat utbetalas i januari 1935 eller tidigare Vid ålderspension, som avlöser sjukpension genom pensionärens åldersfall, och vid familjepension, som avlöser ålderspension eller sjukpension genom pensionärens dödsfall, beräknas basåret som om den pågående och den avlösta pensionen vore en och samma pension. Vid familjepension efter försäkrad, som avlidit efter pensionsåldern men icke var ålderspensionär, beräknas basåret med tillämpning av regeln i föregående stycke, som om den försäkrade varit ålderspensionär. Där ej särskild pensionsålder bestämts i fråga om försäkringen, antages pensionsåldern vara 65 år. Om uttagandet av ålderspension uppskjuts, när den försäkrade uppnår avtalad pensionsålder, beräknas basåret som om pensionen börjat utbetalas enligt de före uppskjutandet gällande villkoren Procentsatserna enligt skall bestämmas efter enhetliga principer för alla pensioner och vara lika för alla pensioner med samma basår. De skall inte sättas högre ån att det vid deras fastställande befintliga återbäringskapitalet enligt 2 beräknas föreslå till att utbetala oförändrade pensionstillägg för utgående pensioner, så länge dessa varar.,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, 4.3 Tilldelning av återbäring för rena riskförsäkringar För rena riskförsäkringar tilldelas återbäring genom nedsättning av premien. Nedsättningen bestäms för ett kalenderår i taget som en för varje förmånsslag enhetlig procentsats av premien För den procentuella nedsättningen av premien enligt skall sådan vinst disponeras som uppkommit på ifrågavarande försäkringar och som inte beräknas erforderlig för återbäring under pensionsutbetalningstiden enligt 3. Tilldelningens storlek fastställs av bolagets styrelse och anmäls före ikraftträdandet till försäkringsinspektionen.,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-, xxxx

6 Bilaga 4 Kostnadskalkyl för deltidspensionsförmåner I nedanstående tabeller redovisas kostnader för deltidspensionsförmåner i olika situationer. Kostnaden uttrycks i procent av den totala lönesumman för hela ITP-beståndet. Premien för delpensionsförmåner (deltidspensionsförmåner) ingår som en del av kollektiv riskförsäkring, vilken för 1987 uppgår till 1,9% av totala 1önesumman. Kostnader med aktuellt antal delpensionärer Med tidigare regler Med nya regler Delpensionsförmån 0,083 0,060 0,057 0,091 0,071 0,73 Avgiftsbefrielse 0,30 0,22 0,21 0,30 0,22 0,21 Kostnader om antalet delpensionärer vore 20% fler Med tidigare regler Med nya regler Delpensionsförmån 0,104 0,074 0,071 0,114 0,087 0,090 Avgiftsbefrielse 0,37 0,28 0,26 0,37 0,28 0,

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 1. Förmånsslag Förmånsslagen är ålderspension, invalidpension och änkepension. 2. Planens omfattning Ålderspensionen intjänas från och med den månaden

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31 Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 med ändringar per 2003-01-01 prolongerat till 2013-01-31 Bankernas tjänstepension (BTP) BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION FINANSFÖRBUNDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 49 ALMEGA SAMHALLFÖRBUNDET Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS tryckt december 2008 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Ersättningar 2002-12-02 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) KS 3615/2002 024 Antagen av kommunfullmäktige 2002-12-02 Ersätter KH 1979:309, pensionsreglemente för heltidssysselsatta

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer