Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox"

Transkript

1 Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox Plan

2 Inledning Swetox är ett forskningscentrum där elva av Sveriges största universitet samverkar genom ett konsortium inom området kemikalier, hälsa och miljö. Centrumet bildades 2014 och koordineras genom Swetox Södertälje med verksamhet i Gärtuna. Swetox möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet (t.ex. kunskapsstöd till myndigheter och näringsliv) inom området. Nanosäkerhet är ett av Swetox prioriterade områden. Ytterligare information finns att tillgå i Swetox strategiska plan 1. Genom regleringsbrev till KemI tilldelades Swetox 5 miljoner kronor för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering. I betänkandet Säker utveckling en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70) redovisas regeringens uppdrag av en särskild utredare att föreslå en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial ska ske på ett säkert sätt. I denna plan ges förslag på hur arbetet vid Swetox enligt regleringsbrevet ska genomföras för år 2016, och enligt begäran, hur det kan vidareutvecklas under Planen innefattar också beräknade kostnader. Mål för perioden anges i såväl sammanfattande som i en mer detaljerad form under varje avsnitt. Varför behövs en plattform för nanosäkerhet? Nanomaterial är ämnen som skiljer sig från traditionella kemiska ämnen genom att de strukturer de utgör i materialen är mycket små (i storleksordningen nanometer där 1 nanometer är en miljondels millimeter). De uppvisar nya egenskaper som öppnar möjligheter för en rad applikationer och innovationer samtidigt som nanomaterialen också kan innebära nya risker för hälsa och miljö. Förekomsten av olika typer av nanomaterial i produkter ökar mycket snabbt i samhället, trots bristande kunskap om potentiella risker. Likaså är takten hög för innovationer som antingen bygger på nya nanomaterial eller på nya sätt att använda redan utvecklade nanomaterial. Den EU lagstiftning som är utvecklad för kemikaliesäkerhet anses i princip vara tillämpbar på nanomaterial. Detta gäller lagstiftning om kemikalier (Reach), inom arbetsmiljö, livsmedel, kosmetika, läkemedel, avfall mm. Ett stort arbete återstår dock för att göra relevanta lagar användbara och effektiva i praktiken. Bland annat behöver rättssäkra definitioner tas fram; likaså krävs utveckling av vetenskapliga test och analysmetoder för att bedöma nanomaterialens hälso och miljörisker. 1 content/uploads/2014/10/swetox strategic and operational plan november 2015.pdf 2

3 Många av de beslut som fattas av myndigheter om nanosäkerhet har en vetenskaplig grund. Därför är kommunikation mellan myndigheter och forskning nödvändig, både för att myndigheterna ska kunna redovisa sina behov av forskning och för att de ska kunna tillgodogöra sig nya forskningsresultat. Forskningen inom nanosäkerhet började ta fart för ett tiotal år sedan och har genererat grundläggande kunskaper om problematiken med nanomaterial. Dock kvarstår stora utmaningar innan forskningen kan ge tydliga och samstämmiga svar på frågor som: Vilka nanomaterial kan vara farliga? På vilket sätt de är skadliga och vilka risker medför dessa? För några nanomaterial vet man mer men för de flesta nanomaterial är okunskapen stor. Sverige, liksom många andra länder inom EU och internationellt, befinner sig i en uppbyggnadsfas av kunskap för att möjliggöra en säker hantering av nanomaterial. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att många nya samhällsviktiga innovationer som skapas genom nanotekniken inte samtidigt medför nya och oförutsedda risker för hälsa och miljö. I arbetet för en Giftfri miljö behöver kunskap som genereras av forskning om nanosäkerhet bättre tas till vara och kommuniceras. Myndigheter behöver vetenskapligt stöd vid tillämpning och vidareutveckling av lagstiftningen. Innovatörer behöver kännedom om potentiella risker på ett tidigt stadium. Arbetsgivare och konsumenter behöver information för att kunna bedöma arbetsmiljörisker och för att göra hälso och miljömedvetna val av produkter. En utmaning är att få till stånd bättre samverkan mellan de många aktörer som arbetar med olika aspekter av nanosäkerhet. Idag fördelas ansvaret för relevanta lagar, riskhantering, prioritering av forskning etc. på ett 20 tal statliga myndigheter. Likaså är forskning om nanosäkerhet spridd över flertalet svenska universitet och även inom universiteten. Forskning, utveckling och innovation inom nanoteknologi pågår på olika håll men saknar i regel nära kopplingar till forskning om nanosäkerhet. Dessutom finns en rad organisationer som är engagerade i olika aspekter av nanomaterialens risker för hälsa och miljö. En gemensam nationell plattform för nanosäkerhet bör därför underlätta samverkan mellan alla dessa aktörer och samtidigt ge Sverige en bättre utgångspunkt för att driva frågor om nanosäkerhet inom EU och i andra internationella fora. Övergripande mål för treårsperioden En nationell plattform för nanosäkerhet utvecklas och koordineras av Swetox med syfte att skapa bättre kunskapsunderlag samt underlätta kommunikation och samverkan mellan myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer. Plattformen kan ses som en vidareutveckling av de myndighetsmöten som KemI organiserar. Plattformen kommer att innebära såväl fysiska möten som webb baserad kommunikation mellan olika aktörer. Swetox kommer att ansvara för att forskningskompetens finns tillgänglig för plattformen och kommer också att verka för att relevant utbildning inom nanosäkerhet utvecklas och görs tillgänglig. Plattformen förutsätter en aktiv medverkan av myndigheter med olika ansvarsområden inom nanosäkerhet för att tillföra kunskap om lagstiftningsfrågor och annat myndighetsarbete. Den kräver också medverkan av näringsliv och organisationer, inte minst för att få en helhetsbild av de hinder som idag försvårar en säker hantering av nanomaterial. En nationell plattform för nanosäkerhet etableras av Swetox i samverkan med myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå), forskare, näringsliv och 3

4 organisationer. Swetox övergripande mål är att säkerställa att plattformen möjliggör kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring och kommunikation så att arbetet för nanosäkerhet effektiviseras och samverkan mellan aktörer i olika konstellationer underlättas. Genom dialog med myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer ska kunskapsbehov om nanomaterialens hälso och miljörisker och andra aspekter på nanosäkerhet inventeras. Baserat på en sådan inventering ska Swetox säkerställa att relevant information och kunskap som genererats genom forskning inom nanosäkerhet sammanställs, i vissa fall vidareutvecklas, och görs tillgänglig för de olika aktörerna. Vidare ska Swetox bidra till att kunskap som byggts upp genom olika myndigheters arbete inom nanosäkerhet, tas tillvara och förmedlas genom plattformen. Swetox ska också möjliggöra för näringsliv och organisationer att sprida kunskap och erfarenheter via plattformen. Forskning om nanomaterialens potentiella risker är komplex och forskningsresultat är inte sällan behäftade med osäkerhet. Att analysera och värdera forskningsinformation som ska användas som beslutsunderlag, eller i kommunikation om risker, kräver därför vetenskaplig specialkompetens inom ett flertal forskningsdiscipliner. Samtidigt krävs ett tvärvetenskapligt synsätt för att tackla komplexa frågeställningar. En expertpanel ska därför byggas upp inom plattformen bestående av forskare som representerar vetenskaplig expertis inom de olika forskningsområden som täcker nanosäkerhet. Expertpanelens roll i plattformen är att bedöma och tillföra kunskap baserad på svensk och internationell forskning. Det kan gälla vetenskapligt underlag för riskbedömningar inom lagstiftning och annat arbete inom nanosäkerhet. Till expertpanelen ska ett nationellt forskarnätverk inom nanosäkerhet knytas. En övergripande strategisk kommunikationsplan för projektet ska utvecklas med hänsyn till olika aktörers behov av kunskap och möjlighet att bidra med information. Dessutom ska problematiken kring kommunikation av risker och komplex forskningsinformation till och mellan olika aktörsgrupper analyseras. Olika metoder för att kommunicera nanosäkerhet för att underlätta ökad samverkan inom och mellan olika aktörsgrupper ska prövas och utvärderas. Plattformen kommer att innebära. fysiska möten, dialoger och utveckling av en webbportal. Genom att utnyttja digitala möjligheter i plattformsarbetet kan kunskap och arbete som sker genom olika aktörer synliggöras på ett ställe. Enkla sätt att söka information, kontakta experter, ställa frågor och få svar, inleda samarbeten och skapa nätverk kan utvecklas. Information på webbportalen kan göras allmänt tillgänglig men viss information kan också hanteras med begränsad tillgänglighet (t. ex. vid utbyte av arbetsmaterial). Uppbyggnad av en databas med frågor och svar påbörjas. Denna har flera syften; att kunna erbjuda svar på webbportalen, att effektivisera svarandet på frågor som dyker upp frekvent eller som angår fler myndigheter eller flera forskningsfält. Dessutom kan en analys av typen av frågor också ge kunskap om vilka hinder som finns för en säker hantering av nanomaterial. 4

5 Inom ramen för regeringsuppdraget kommer Swetox att utveckla och verka för utbildning inom nanosäkerhet. Hittillsvarande utbildningar inom akademin inkluderar till ytterst ringa grad utbildningsdelar med fokus på nanosäkerhet. Likaledes är utbildningar inom detta område outvecklat gentemot andra aktörer i samhället, såsom myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Plattformen ska därför verka för att stärka utbildning inom nanosäkerhet. MÅL FÖR 2016 Viktig infrastruktur byggs upp för att den nationella plattformen vid Swetox ska fungera effektivt. Bland annat ska en projektorganisation (med kompetens inom kommunikation, forskning och myndighetsarbete) samt en expertpanel med forskare inom nanosäkerhet etableras vid Swetox. Under året prioriteras analys av kunskapsbehov, kunskapsinsamling, omvärldsanalys, dialoger med aktörer samt uppbyggnad och test av en webbportal. Rekrytering av en projektledare att leda arbetet vid den nationella plattformen genomförs liksom rekrytering av tre samordnare, motsvarande två heltidstjänster. Rekryterad personal kommer att samarbeta med befintlig specialistkompetens samt utbildningskoordinator vid Swetox. En detaljerad projektplan fastställs. En tvärvetenskaplig expertpanel etableras vid Swetox med fokus på nanosäkerhet liksom ett heltäckande nationellt forskarnätverk. Expertpanelens funktion och ansvar fastställs. Forskarnätverkets arbete inleds för att under året bidra till uppdaterad kunskap om pågående forskning om nanosäkerhet inom Sverige, EUs ramprogram för forskning och övrig internationell forskning. En långsiktig strategisk kommunikationsplan tas fram för åren I denna ska framgå ansvarsfördelning och kvalitetskrav vid extern kommunikation och mellan de olika samverkande aktörerna. Av särskild vikt är att belysa grundläggande faktorer för att effektivt och korrekt kommunicera komplex forskningsinformation till olika målgrupper. En preliminär plan för utbildning om nanosäkerhet utvecklas och arbetet initieras i samarbete med befintliga utbildningskoordinator vid Swetox. Swetox bjuder in relevanta aktörer på myndighetsnivå (nationell, regional och lokal nivå), forskare, näringsliv och organisationer till att medverka i utvecklingen av plattformen. Kunskap och information av relevans för arbetet med nanosäkerhet samlas in för att göras överskådlig, lättillgänglig och uppdaterad. Denna kunskapsinsamling genomförs i dialog med forskare, myndigheter och andra aktörer så att den matchar behoven av information. Information från såväl forskning som myndigheter planeras generera en sökbar databas för enkel och snabb åtkomst. En kick off för myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer som är berörda av plattformsarbetet, äger rum den 23 maj med politisk representation från Miljö och energidepartementet. En workshop planeras i november, att hållas i samband med 5

6 KemI:s konferens om Giftfri miljö. Dessutom planeras ett flertal möten med olika aktörer. En analys av kunskaps och samverkansbehov görs som grund för design och utveckling av en webbportal som en del av plattformsarbetet. Denna har som syfte att samla information lättillgängligt och centralt och därigenom effektivisera arbetet och underlätta samverkan mellan myndigheter, akademi, näringsliv och organisationer inom plattformen. En utgångspunkt är att under året bygga upp ett nära samarbete med framtida nyttjare och leverantörer av information till webbportalen. MÅL FÖR 2017 Plattformen vidareutvecklas avseende analys av kunskapsbehov, kunskapsinsamling, syntes av forsknings och myndighetsinformation genom fortsatt dialog med relevanta aktörer. Verktygen för att underlätta kommunikation och samverkan mellan myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer vidareutvecklas och en webbportal lanseras. Utökat vetenskapligt stöd till myndigheterna planeras och en databas över frågor och svar vidareutvecklas. Plattformen ska vidare inleda arbetet med att specifikt identifiera eventuella hinder för säker hantering av nanomaterial. Genom det mer omfattande arbetet under 2017 bedöms resursbehovet öka med 2 miljoner. Den nationella plattformen vidareutvecklas för att tillgodose behoven för analys av kunskapsbehov, kunskapsinsamling och syntes genom de verktyg som tagits fram under Webbportalen lanseras utifrån samtliga aktörers behov och möjligheter att bidra till att kommunicera nanosäkerhet. Behov av och förutsättningar för intern kommunikation med begränsad tillgänglighet undersöks och initieras. Utgående från expertpanelen etableras samarbetsformerna med det större forskarnätverket för koppling till befintliga forskarnätverk på EU nivå (t. ex. Nanosafety Cluster som etablerats via EUs ramprogram för forskning). Genom ett nationellt forskarnätverk bör Sverige kunna stärka sin konkurrenskraft beträffande tilldelning av forskningsmedel från EU och också få ett ökat inflytande på den fortsatta inriktningen av EUs forskningssatsningar. Plattformen för nanosäkerhet startar arbetet med att finna former för att specifikt identifiera potentiella hinder för säker hantering av nanomaterial. Expert och intressentpanelernas roll utvecklas för att kunna anpassas till de behov som föreligger. Forskningsfinansiärer inbjuds att medverka till förstärkning av innovationsarbetet inom nanomaterialområdet genom att inkludera nanosäkerhetsforskning. Expertpanelen och forskarnätverkets möjligheter att ge vetenskapligt stöd i det arbete som utförs av myndigheter inom ramen för EU, OECD och internationella organisationer utvecklas. Frågor och svar mellan myndigheter och näringsliv, mellan myndigheter och forskare, samt mellan myndigheter, organisationer och allmänhet dokumenteras och tillgängliggörs i en sökbar databas. 6

7 En långsiktig plan för utbildningsinsatser inom nanosäkerhet fastslås och genomförande påbörjas. Målet innefattar utbildningar på akademisk nivå samt kurser för intressenter och allmänhet. Minst en större workshop planeras och därtill möten mellan olika aktörer (t. ex. med olika teman om nanosäkerhet). MÅL FÖR 2018 Plattformen bedöms 2018 vara etablerad på en sådan nivå att analys av kunskapsbehov, kunskapsinsamling, kunskapssyntes och kommunikation funnit sina former inom plattformen. Expertpanel och övriga funktioner inom plattformen har etablerats. Verktygen för att underlätta kommunikation och samverkan mellan myndigheter, forskare, näringsliv och organisationer liksom en webbportal. Arbetet med att identifiera eventuella hinder för säker hantering av nanomaterial intensifieras. Utbildningsinsatser genomförs enligt fastlagd plan. Förslag ges på hur en bättre integration av nanosäkerhet med utveckling och innovation inom nanomaterialområdet kan komma till stånd. För arbetet under 2018 bedöms resursbehovet ligga på samma nivå som Syntesrapporter (översikter) från analyser, behov och insamlat material presenteras på ett tillgängligt sätt och utan att upprepa vad som gjorts i andra länder eller av EU, OECD, WHO, UNEP, m. fl. Plattformen för nanosäkerhet genomför arbeten för att identifiera potentiella hinder för säker hantering av nanomaterial. Arbetena presenteras i rapportform från Swetox. Plattformen vidgas med aktörer som sysslar med innovation inom nanoteknologi (myndigheter, näringsliv och forskare) för att se över möjligheterna att integrera säkerhetsaspekter tidigt i innovationsprocessen. Speciellt bör teknologi som kan leda till en stor omsättning av nanomaterial med okända risker uppmärksammas. Detta gäller inte minst i återvinnings och avfallsledet. Webbportalen hålls uppdaterad och utvidgas allt eftersom nya intressenter tillkommer. Databasen med frågor och svar vidareutvecklas. Såväl webbportalen som databasen utvärderas och justeras efter behov. Om förslaget om utvidgning av produktregistret vid KemI förverkligas kan plattformen i samarbete med myndigheten på olika sätt utnyttja och medverka till att tillgängliggöra kunskap om förekomst i produktgrupper etc. (inom ramen för sekretess). Likaså kan forskning initieras, t. ex. inom forskningsområden som analyserar nanomaterial ur ett livscykelperspektiv och som kan generera kunskap om potentiella risker i olika användningsled. Genom expertpanelen och forskarnätverket bör angelägna forskningsbehov kunna identifierats för att gynna en hållbar utveckling och en hållbar innovation avseende nanosäkerhet. Tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare och forskargrupper bör underlätta att nya forskningsprojekt kommer till stånd. Utbildningsinsatser vid universitet och högskolor, visavi intressenter och allmänhet genomförs enligt den långsiktiga planen från tidigare år. 7

8 Minst en större workshop planeras och därtill möten mellan olika aktörer (t. ex. med olika teman om nanosäkerhet). Vidare genomförs nätverksmöte för myndigheterna i plattformens regi. Vid behov kommer ytterligare möten att genomföras med mera specifika frågeställningar. Budget En budget för innevarande år (2016) presenteras baserat på de 5 miljoner kronor som avsatts för etablerande av en nationell plattform för nanosäkerhet vid Swetox. För fortsatt uppbyggnad och etablering av plattformen i förhållande till regeringens önskemål har preliminära budgetar för 2017 och 2018 tagits fram. BUDGET FÖR 2016 För 2016 beräknas kostnaderna för plattformen uppgå till 4,8 miljoner kronor, se tabell 1. För uppstarten av den nationella plattformen för nanosäkerhet har Swetox en deltidsanställd specialist. Därtill kommer en anställning som projektledare för plattformen, samt motsvarande två heltidsanställningar som samordnare inom plattformen. Särskilda medel avsätts för strategiskt arbete för kommunikation och design av webbportalen. Medel motsvarande 30% av en heltid avsätts för samverkan med KemI. Medel avsätts också för expertpanelens arbete. Vidare budgeteras uppbyggnaden av webbportalen samt möten som organiseras och genomförs av plattformen. Vissa kostnader budgeteras också för resor, vilka företrädesvis bedöms ske inom Sverige under Swetox Södertälje bidrar med befintlig personal för ekonomi, viss administration, koordinering av utbildnings och visst webbrelaterat arbete. Dessa kostnader ingår i den overhead som redovisas i tabellen. PRELIMINÄR BUDGET FÖR 2017 För 2017 beräknas kostnaderna för plattformen uppgå till 7 miljoner kronor, se prognos i tabell 1. I den prognosticerade budgeten reduceras vissa kostnader (specialistanställning, medel för etablering av webbportalen och vissa konsultuppdrag). Samtidigt ökar behovet av arbete inom kvalificerad analys av kunskapsbehov, kunskapsinsamling och datasyntes. Vi bedömer det därför som rimligt att göra ytterligare en heltidsanställning vid plattformen. Dessutom beräknas kostnaderna öka för att optimera utnyttjandet av expertpanelen för Till forskarna beräknas ersättning utgå för tid som avsätts plattformens arbete, såsom arbete med vetenskapliga underlag och eventuell närvaro vid myndighetsmöten inom EU, med OECD och möjligen också UNEP. Kostnaderna för plattformens utbildningsinsatser kommer att öka och beräknas innefatta en deltidsanställning redan från Kostnader för nätverksmöten för intressenter och forskare beräknas stiga p.g.a. ökade interaktioner. Resekostnaderna bedöms också öka genom större internationellt engagemang. PRELIMINÄR BUDGET FÖR 2018 För 2018 beräknas kostnaderna för plattformen uppgå till 7 miljoner kronor, se prognos i tabell 1. Denna bedöms i stort sett följa den som presenterats för

9 Tabell 1. Budget för 2016 och prognos för 2017 och 2018 Budget 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Kostnader (TKR) Belopp Belopp Belopp Löner o övriga personalkostnader Uppsättning/drift av hemsida Konferenser, resor o möten Lokalkostnad Overhead* Totalt *Overhead (28,36 %) inkluderar kostnader för ekonomi, administration och visst webbarbete, utfört av befintlig personal vid Swetox, Södertälje. 9

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 4 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-01-01 2009-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad: Instruktioner

Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad: Instruktioner Innovativa vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad: Instruktioner 1 Mål Rymdstyrelsens mål med detta initiativ är att inventera trovärdiga möjligheter för högklassiga vetenskapliga satellitprojekt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Yttrande 1 (5) Enheten för samhällsplanering Emma Franzén Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: Ku2015/02481/KL ku.remissvar@regeringskansliet.se GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form

Läs mer

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet.

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet. DATUM VÅR REFERENS 21 februari 2002 02-507 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Alf Tengström Samhällsåtaganden tel 08-678 5626 alf.tengstrom@pts.se ERT DATUM ER REFERENS 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

GIS-strategi för Region Skåne

GIS-strategi för Region Skåne Regional Utvecklingsledning Per Arvidsson Åke Boalt Daniel Nilsson 2004-01-27 GIS-strategi för Region Skåne 1 Syfte Region Skånes verksamhet ska betjäna befolkningen i hela Skåne och måste vara baserad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor

Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-10-22 nr II:5 Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor Överenskommelse för åren 2015 och 2016 mellan staten

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet

KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 30 juli 2012 KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet Sammanfattning av KSLA:s viktigaste synpunkter: Arbetet i Svenska artprojektet är

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74 Kommittédirektiv Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås Dir. 2010:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt beredning,

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Projektplan 1 UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Upprättad av: Åsa Lindberg-Sand Datum: 2013-06-14 med ändringar 2013-10-17 Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress CED, Sölvegatan 16 Växel 046-222 39

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Yttrande. För att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till 2020 föreslår Läkemedelsverket följande kompletteringar:

Yttrande. För att öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till 2020 föreslår Läkemedelsverket följande kompletteringar: Yttrande Charlotte Unger Verksamhetsområde Utveckling Datum:2012-09-17 Dnr: 56:2012/511675 Miljödepartementet Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7)

Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7) Delårsrapport mars 2006 Regionutvecklingsnämnden 1 (7) 2 (7) Delårsrapport för Regionutvecklingsnämnden, mars 2006 Medborgarperspektivet Verksamhetsperspektivet Nämndens verksamhet är som regel inte primärt

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Internationell policy. Internationell policy

Internationell policy. Internationell policy Internationell policy Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Internationella samarbeten 3 Europeiska Unionen 3 Syfte 4 Organisation och ansvar 4 Internationell samordnare 4 Falköpings Internationella

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office

Verksamhetsplan 2016-2018 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Verksamhetsplan -2018 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office -2018 baseras på verksamhetsplan för Högskolan

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 11 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2010-03-01 2010-04-30 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Analys och strategi

Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Analys och strategi Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Analys och strategi Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Uppdraget 8 Introduktion 8 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 9 Bakgrund 11

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Fyrklöververktyget Rapport

Fyrklöververktyget Rapport Fyrklöververktyget Rapport Innovationskontoret Fyrklövern K3: Delprojekt 2 Fyrklöververktyget 2015 Författare: David Calås 2 Inledning Fyrklöververktyget är ett verktyg som utvecklats för att skatta ett

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete

Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete Ansökan om medel till en förstudie Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete - För framgångsrik samverkan mellan ideella organisationer och kommuner/landsting/regioner och Sveriges

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Projektexempel

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Projektexempel Projektexempel 1 Impinging Jet (Jernkontoret) Mål Huvudaktiviteter Förväntat resultat Budget 2 Mål Utnyttja regionens teknikförsprång när det gäller Impinging Jet och att bygga en struktur där företag

Läs mer

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd)

Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) PM 2006 RI (Dnr 305-2168/2005) Uppvakta regeringen om småföretagens situation Skrivelse av Ewa Samuelsson (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Ewa Samuelsson

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer