Barns och ungdomars perspektiv på landsbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars perspektiv på landsbygden"

Transkript

1 Barns och ungdomars perspektiv på landsbygden Handläggare: Anna Marnell och Sara Eresund Upprättad:

2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Redovisning... 5 Resultat generella synpunkter... 6 Viktigt i området... 6 Förbättringsförslag... 8 Fritidsaktiviteter och kommunikationer... 6 Träffpunkter och favoritplatser... 6 Bo kvar?... 7 Hur går vi vidare med synpunkterna?... 9 Områdesspecifika synpunkter (åk 4-6) Bie Björkvik Forssjö Julita

3 Foto: Johan Eklöf 3

4 Inledning Som underlag för Katrineholms kommuns översiktsplan del landsbygden har synpunkter insamlats från barn och ungdomar boende i kommunens kransorter och på landsbygden. En viktig ambition i arbetet med översiktsplanen är att Katrineholm ska vara en bra plats att leva på för alla, också för barn och ungdomar. Därför är det viktigt att ta reda på hur barn och ungdomar ser på sin närmiljö och vad de tycker behövs för att det ska vara en bra plats att leva på. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Vi behöver därför ta reda på och ta hänsyn till vad som är viktigt för barn och ungdomar när vi utformar översiktsplanen. Barn och ungdomar är självklart de som är bäst på att föra fram vad som är viktigt för unga invånare på landsbygden. De som växer upp på landsbygden idag är också en viktig grupp av potentiella framtida vuxna invånare på landsbygden. En översiktsplan är ett långsiktigt planeringsverktyg. Genom att lyssna på dagens unga kan vi skapa förutsättningar för engagerade och nöjda landsbygdsinvånare i framtiden. Foto: Hanna Maxstad 4

5 Tillvägagångssätt Barn i årskurs 4 6 Samtliga landsbygdsskolor kontaktades och inbjöds att delta i arbetet. Det är lärarna på respektive skola som har genomfört dialogen med barnen och svarat för insamlingen av deras synpunkter. Underlag för insamlingen har varit ett informationsbrev riktat till de deltagande barnen. Där beskrevs på ett enkelt sätt syftet med en översiktsplan och det pågående arbetet med att ta fram underlag för översiktsplanen. Lärarna fick förslag på inledande frågeställningar att diskutera tillsammans i klassen: Vad är landsbygd? Vad är kommunen? Vilken roll har politikerna? Vad är demokrati? Varför ska vi delta? Barnen fick sedan ett antal frågor att diskutera och besvara i mindre grupper: 1. Vad är viktigt för dig i området där du bor? Vad är bra eller dåligt? Roligt eller tråkigt? 2. Saknar du något i området där du bor? 3. Vad gör du på din fritid och var är du då? Hur tar du dig dit? 4. Var träffas man i området där du bor? 5. Vilken är din favoritplats utomhus i området där du bor? På sommaren och vintern? 6. Skulle du vilja bo kvar i samma område när du blir stor? 7. Vad tror du skulle behöva finnas för att du skulle vilja bo kvar när du blir stor? Svar har inkommit från skolorna i Bie, Forssjö, Julita och Björkvik. Uppskattningsvis har drygt 100 barn deltagit i insamlingen. Eftersom barnens svar lämnats gruppvis går det inte att särredovisa synpunkter från flickor och pojkar. Ungdomar i årskurs 7 9 Samtliga ungdomar i dessa årskurser som är folkbokförda på landsbygden fick ett brev skickat till sin hemadress med en inbjudan att delta i en webbenkät. Totalt skickades brev till cirka 300 ungdomar. I webbenkäten ställdes samma frågor som till barnen i åk 4-6. Totalt inkom 22 svar i webbenkäten. Av svaren framgår inte om det är flickor eller pojkar som svarat på enkäten eller i vilket område ungdomarna bor. Redovisning Nedan sammanfattas generella synpunkter som är vanliga/återkommande i svaren från barnen i åk 4-6 samt i webbenkäten för ungdomar i åk 7-9. Observera dock att underlaget är begränsat och att det därmed inte är säkerställt att dessa synpunkter ger en representativ bild av vad barn/ungdomar på Katrineholms landsbygd tycker. När det gäller barnen i åk 4-6 speglar materialet hur det är att vara barn i Bie, Forssjö, Julita och Björkvik. Bilden som ges av barnen i dessa områden är relativt likartad. Andra delar av kommunen finns dock inte representerade i materialet, t.ex. Valla, Sköldinge och Strångsjö. När det gäller webbenkäten till ungdomar är det totalt sett få som har svarat på enkäten. Det framgår inte av enkäten i vilka delar av kommunen som de svarande bor i även om det i vissa fall går att utläsa av enskilda kommentarer. Avslutningsvis redogörs för hur barnens och ungdomarnas synpunkter kommer att användas i arbetet med Katrineholms kommuns översiktsplan, del landsbygden. För områdena Bie, Forssjö, Julita och Björkvik redovisas svaren avseende barn i åk 4-6 även områdesvis. 5

6 Resultat generella synpunkter Viktigt i området Att det finns en skola och tillgång till affär/annan service lyfts fram av många som viktigt i området. Likaså är andra platser där man kan träffas ute och vara aktiv mycket viktiga för området, exempelvis lekplatser, skolgårdar, fotbollsplaner och badplatser. Även fritidsgårdar, idrottshallar och liknande där man kan träffas är viktiga. Närheten till naturen framhålls av de allra flesta som viktigt och positivt. Många barn tar särskilt upp att det är viktigt att bevara skog och gärden. Rent vatten, frisk luft och ren miljö utan skräp är det också flera som tar upp. Närhet till sjöar är mycket viktigt, badplatser lyfts fram av nästan alla som favoritplatser på sommaren. Säker trafikmiljö, bra cykelvägar, bussförbindelser och belysning lyfts också fram som viktigt av både barnen och ungdomarna. Trygghet tas upp ur flera aspekter. Flera lyfter att det är bra och tryggt där de bor. Bland de yngre verkar det framförallt vara brister i trafikmiljön som skapar otrygghet. Några av ungdomarna känner sig mindre trygga i sitt område: Det dåliga är att man inte vet om man går säkert. Nästan alltid när jag går hem från bussen är jag rädd att stöta på någon, eller att det känns som om någon följer efter en. Någon annan skriver Det viktigaste är att det är en säker plats där man känner sig trygg som svar på vad som är det viktigaste i området där man bor. Fritidsaktiviteter och kommunikationer Barnen och ungdomarna ger exempel på många olika fritidsaktiviteter, både sådana som kan utövas i närområdet och sådana som kräver längre transporter. Allra vanligast är att vara hemma/på den egna tomten eller att träffas hos kompisar. Andra vanliga närliggande aktiviteter är att cykla, vara i naturen, träffas på skolgården/lekplatsen, spela fotboll, bada, fiska, åka skidor, skridskor och pulka. De allra flesta verkar också ha någon eller några organiserade aktiviter som kräver skjuts med bil. Fotboll och ridning är vanliga aktiviter som för vissa finns tillgängligt inom gång/cykelavstånd men för andra kräver biltransport. Relativt få svarar att de åker buss för att ta sig till fritidsaktiviteter. Barnen i åk 4-6 ger inte uttryck för att de är missnöjda med sin fritid. Av ungdomarna som svarat på webbenkäten är det dock flera som skriver att det inte finns tillräckligt att göra där de bor eller som uttrycker missnöje med möjligheterna att ta sig dit man vill, både när det gäller cykelbanor, bussförbindelser och priset på bensin. Träffpunkter och favoritplatser Den totalt sett viktigaste träffpunkten är i hemmen, dvs. man träffas hos varandra för att leka och umgås. Skolan och skolgården lyfts också fram som en viktig mötesplats. Även lekplatser, fotbollsplaner och badplatser är viktiga mötesplatser. I Forssjö och Julita finns det ungdomsgård/fritidsverksamhet som fungerar som mötesplats. På de orter där det finns en affär är den en mötesplats. Även om de allra flesta träffas hos varandra är det många barn och ungdomar som lyfter vikten av andra mer allmänna mötesplatser. Dessa upplevs troligen som mer neutrala och kanske också friare från föräldrars insyn och inflytande. En av ungdomarna beskriver vikten av neutrala mötesplatser: Det som är viktigt för mig är att det finns ett gemensamt ställe där man kan träffa 6

7 vänner utan att det är hos någon eller på privat mark. Där jag bor finns det inget ställe och för övrigt är det väldigt asocialt. Det finns helt enkelt inget ställe att kunna vara på eller någon lekplats. Favoritplatser sammanfaller till stor del med populära mötesplatser, t.ex. idrottsplatser skolan, stallet, etc. Särskilt badplatser och pulkabackar framhålls som favoritplatser, vid sidan om hemmet/den egna trädgården. Foto: Hanna Maxstad Bo kvar? Omkring hälften av barnen i åk 4-6 ger uttryck för att de vill bo kvar i samma område när de blir stora. Övriga är tveksamma eller svarar nej. Det är ingen större skillnad mellan de skolor som deltagit undersökningen, möjligen är det en något större andel som kan tänka sig att bo kvar av barnen i Julita och Forssjö än av barnen i Bie och Björkvik. Av enkäten till ungdomar i åk 7-9 framgår det inte hur stor andel som vill bo kvar i området som vuxna. Tillgång till affär och närhet till jobb ses som viktigt för att man ska vilja bo kvar. Att skolan finns kvar är det också många som lyfter. Flera skulle vilja att det fanns någon form av servering (café, restaurang, pizzeria) på orten som kan fungera som mötesplats. Även annan kommersiell service och tillgång till fritidsaktiviteter är efterfrågat. Några ungdomar lyfter också tillgång till bredband. Trygghet lyfts fram av både barnen och ungdomarna som en viktig faktor för var man vill bo i framtiden. Värt att notera är dock att det görs ur två helt motsatta perspektiv. De allra flesta som lyfter fram trygghet gör det ur perspektivet att de vill bo kvar för att de upplever att det är väldigt tryggt där de bor. Men det finns också exempel från ungdomsenkäten på det rakt motsatta. Som svar på frågan om vad som skulle behöva finnas för att de skulle vilja bo kvar som vuxna svarar en av ungdomarna: Mindre läskiga människor och en cykelramp. En annan svarar Inte en massa människor som förstör saker/allmänt inte folk som suttit i fängelse vilket 60/70 % av alla som bor här har gjort. 7

8 Förbättringsförslag I undersökningen tillfrågades barnen och ungdomarna om de saknar något i området där de bor. En stor del av svaren tar upp konkreta förslag till förbättringar i området. Andra svar ger mer uttryck för en längtan efter närhet till fritidsintressen som inte finns tillgängliga i området. Vissa av förslagen är mer relevanta för arbetet med översiktsplanen än andra. Det gäller t.ex. förslag rörande cykelvägar, tillgång till naturupplevelser och möjligheter till lek och idrott. En stor del av barnens och ungdomarnas förslag handlar dock om löpande underhåll, skötsel och investeringar i områdena. Dessa förslag kan inte hanteras i översiktsplanen men kommer tas om hand som synpunkter. Service Forssjö: Mataffär, köpcenter. Vi saknar en samlingsplats och närmre affärer. Julita: Mer affärer och service (t.ex. café, klädaffärer, gamebutik, vildmarksaffär, apotek, pressbyrå, djurdagis). Polis. Tåg. Ungdomsenkäten: En liten affär/kiosk. Elektronikaffär. Ett fik. Fler arbetsplatser. Fritidsmöjligheter Bie: Det saknas lekparker att vara i på fritiden, vore roligt med en klätterställning. Cykel- och skateboardpark med några ramper och hopp. Fotbollsplanen vid skolan kan inte användas, fotbollsmål saknas. Björkvik: Bättre lekpark och jämnare mål vid kyrkolekparken. Konstgräsplan, sköldpaddsakvarium, skateboardpark, rullskridskopark, vattenruschbana, restaurang/pizzeria. Det är bra att det finns många grusvägar men tråkigt att det är smutsiga badplatser med alger. Forssjö: Fler lekparker. Vi saknar den gamla lekparken som de har tagit bort. Klippta gräsplaner vid lekparker eller andra områden. En ramp där barnen kan åka. Isbana på skolgården varje vinter. Träningspark (som den som finns vid Furuliden). Det borde hållas finare och fräschare vid badplatsen, omklädningsrummen och dasset är inte fräscht och det är mycket sjögräs runt bryggorna. Vi har en fantastisk badplats men det skulle behövas lite mer sand där! Julita: Badhus. Saknar bion. Saknar en kompisgunga på skolgården. Ny klätterställning och leksaker till dagis. Ungdomsenkäten: Platser där ungdomar kan träffas, t.ex. lekplats, fotbollsplan. Bättre gungor/ställningar. Badplats. Motionsspår. Ett ställe där ungdomar kan träffas på vintern och spela eller sitta och prata. Bra bredband. Inga stora saker men kanske att det skulle kunna komma typ någon cirkus eller någon annan aktivitet så att det kunde hända något roligt! Trafikmiljön Bie: Cykelbana mot Katrineholm. Cykelväg mot Aspen för att nå badet. En gångtunnel för cykel, ridning och gående under väg 56 vid södra infarten till Bie. Det är mörkt på bilvägen från Trekanten förbi Äsplund och ut till väg 56. Gator och cykelbanor sopas för sent på våren. Björkvik: Bättre väg. Cykelväg till skolan. Forssjö: Det körs för fort på vägen genom Forssjö. Särskilt timmerbilarna men även personbilarna. Det är inte 30 km/h utanför skolan. Vägen som går genom Forssjö skulle behövas sättas ut fartkameror. Lastbilar framför allt kör otroligt fort på den vägen och nerför backen förbi badplatsen. Det kan vara ganska otäckt om man ska gå över vägen. 8

9 Julita: Det är dåligt med en så stor väg om man vill cykla någonstans på vägen, då vore det bra med en cykelväg. Från Gimgöl till Äsköping vill vi ha en cykelväg. Ungdomsenkäten: Bättre gatubelysning. Kan inte gå till elljusspåret och springa själv nu nar bilarna åker så fort och inte syns för nya räcket. Övrigt Julita: Skolan har för få lärare så att man inte får den hjälp man behöver. Vi skulle vilja ha en egen ipad i skolan. Tråkigt att det inte finns högstadiet. Det är dåligt att skolan är gammal och sliten och att den har dåligt med pengar. Det är roligt att skolan är liten och alla känner alla. Forssjö: Det är synd att det inge går att få ihop ett fotbollslag för lite äldre mellanstadieelever här i Forssjö. Vi saknar någonstans att hänga ute på skolgården, en paviljong eller liknande. Hur går vi vidare med synpunkterna? De förslag och synpunkter som barnen och ungdomarna har framfört är av olika karaktär. Vissa synpunkter handlar om frågor som, även om de kan vara angelägna ur ett barnperspektiv, inte passar eller kan hanteras i en översiktsplan. Det kan exempelvis vara synpunkter på hur skolan fungerar, på den löpande driften och underhållet av till exempel lekplatser och badplatser eller på snöröjning och sopning av vägar och cykelbanor. Sådana synpunkter kan likafullt vara mycket värdefulla för kommunen och kommer att överlämnas till ansvarig förvaltning. Syftet med en översiktsplan är att på ett övergripande sätt redovisa hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. Följande slutsatser från sammanställningen av barnen och ungdomarnas synpunkter kommer att beaktas i arbetet med översiktsplanen: Vikten av att skapa förutsättningar för bibehållen och utvecklad service i kransorterna, det vill säga tillgång till skola, handel och annan service. Skapa, bevara och utveckla ytor lämpade för lek och idrott i olika former. Dessa ytor har också en viktig funktion som mötesplatser för barn och ungdomar. Bibehålla och utveckla naturvärdena. Särskilt skogar och gärden framhålls som viktiga av barnen och ungdomarna. Säkra gång- och cykelvägar. Även stigar och ridvägar lyfts fram som viktiga. Förutsättningar för goda bussförbindelser Barnens och ungdomarnas förslag och synpunkter kan också komma till användning i kommande arbete med detaljplaner. Beroende på områdets karaktär kan ett detaljplanearbete påverka barn och ungdomar i olika grad och på olika sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer framöver utveckla formerna för detaljplanearbetet för att i större utsträckning än hittills involvera barn och ungdomar. Av de synpunkter från barn som samlats in i samband med översiktsplanearbetet kan till exempel följande vara relevanta att beakta i kommande detaljplaner: Skapa/bevara ytor lämpade för lek i olika former: lekplatser, badplatser, idrottsplatser, klätterträd, pulkabackar, lättillgängliga skogsområden, etc. Skapa/bevara mindre vägar och stigar för gång- och cykeltrafik samt ridning. Säkra trafikmiljöer 9

10 Foto: Hanna Maxstad 10

11 Områdesspecifika synpunkter (åk 4-6) Bie Viktigt i området Bra med cykelbana mellan Bie och Äsplund och med renoverat elljusspår. Förbättringsförslag Det saknas lekparker att vara i på fritiden, vore roligt med en klätterställning. Cykel- och skateboardpark med några ramper och hopp. Fotbollsplanen vid skolan kan inte användas, fotbollsmål saknas. Det är mörkt på bilvägen från Trekanten förbi Äsplund och ut till väg 56. En gångtunnel för cykel, ridning och gående under väg 56 vid södra infarten till Bie. Cykelbana mot Katrineholm. Cykelväg mot Aspen för att nå badet. Gator och cykelbanor sopas för sent på våren. Fritidsaktiviteter och kommunikationer Oftast åker man bil till aktiviteter, ibland även buss. Inte så många cyklar eftersom det saknas säkra möjligheter. Träffpunkter och favoritplatser Vanligast är att träffas hemma hos varandra. Flera åker in till Katrineholm. Skolgården och idrottsplatsen är både träffpunkter och favoritplatser. Andra favoritplatser är stigar och vägar som det går att rida på. Bo kvar? Färre än hälften kan tänka sig att bo kvar i Bie i framtiden. Cykelbana, fler fritidsaktiviteter (t.ex. ridskolor, lekland) och tillgång till affär är betydelsefullt för att vilka bo kvar. Foto: Hanna Maxstad 11

12 Björkvik Viktigt i området Att gärdena är kvar och skogen. Jaktmarker. Pizzeria, speedwaybana, fotbollsplanen. Bra att det finns många grusvägar. Förbättringsförslag Bättre lekpark och jämnare mål vid kyrkolekparken. Konstgräsplan, sköldpaddsakvarium, skateboardpark, rullskridskopark, vattenruschbana, restaurang, bättre väg. Barn boende i Tegnebol, Hovsta saknar cykelväg till skolan. Tråkigt att det är smutsiga badplatser med alger. Fritidsaktiviteter och kommunikationer Åker bil till fotboll, segling, ridning, scouter, speedway, kompisar. Vissa cyklar till fotbollen. Cyklar till kompisar och i skogen. Rider hemma. Åker skidor i trädgården. Åker buss till stan för att spela fiol. Spelar dator/spel. Motionerar, kör traktor. Träffpunkter och favoritplatser Träffpunkter är hemma hos varandra, skolan, kiosken, lekparken, berget, fotbollsplanen. Favoritplatser är hemma, den egna tomten, skogen, sjön, skolan, kiosken, fotbollsplan och hallen. Bo kvar? Mindre än hälften av barnen uttrycker tydligt att de vill bo kvar i området som vuxna, vissa svarar kanske. Saker som skulle behöva finnas för att man ska vilja bo kvar är att det finns affär och jobb nära. Andra saker som barnen tar upp är jaktmarker, mer affärer, något matställe/pizzeria, mer hus, bra väg, konstgräsplan, högskola, elbilar, speedwaybana, och sjukvård med ambulans. Bo kvar om det inte byggs på fälten. Vi tycker att det är bra som det är. Forssjö Viktigt i området Badplatsen, slalombacken, lekplatsen, skolan, biblioteket, fritidsgården, gympahallen, sportklubbis, förskolan och dagmammorna, fotbollsplanen, ridvägar, längdspår, asfalterade vägar. Det är nära till naturen med sjö, ängar, gärden och skog nära inpå. Det är viktigt med rent vatten och att det inte ligger skräp och cigaretter på marken. Allt är bra Förbättringsförslag Mataffär, köpcenter. Fler lekparker, klippta gräsplaner, en ramp där barnen kan åka, isbana på skolgården varje vinter. Träningspark (som den som finns vid Furuliden). Det borde hållas finare och fräschare vid badplatsen, omklädningsrummen och dasset är inte fräscht och det är mycket sjögräs runt bryggorna. Det behövs också mer sand på badplatsen Det körs för fort på vägen genom Forssjö, särskilt timmerbilarna men även personbilarna. Det är inte 30 km/h utanför skolan. De sopar inte gatorna och plogar inte bra. Vi saknar den gamla lekparken som de har tagit bort. Vi saknar någonstans att hänga ute på skolgården, en paviljong eller liknande. 12

13 Fritidsaktiviteter och kommunikationer I Forssjö ägnar man sig åt att cykla, skateboard, springer i elljusspåret, är i naturen, är med kompisar, badar, åker skidor, spelar fotboll och är på skolgården. Barnen har också många andra aktiviteter som kräver att man tar sig till andra platser: ridning, gymnastik, fotboll, bågskytte, innebandy, dans, skateboard, pingis, hockey, skjuter luftgevär, simhallen, stadsbiblioteket, gå på stan i Katrineholm. Man cyklar eller åker bil till fritidsaktiviteter. Det är synd att det inge går att få ihop ett fotbollslag för lite äldre mellanstadieelever här i Forssjö. Träffpunkter och favoritplatser Träffpunkter är vid skolan/skolgården, hemma hos varandra, badplatsen, slalombacken, fritidsgården, Sportklubbis, skogen, lekparken samt Ekudden vid midsommar och julmarknad. En grupp skriver dock: Vi möts ingenstans för vi har ingen mötesplats. På sommaren är badplatsen, Näsberget, Katrineholms skatepark, ån, sjön, lekparken, skolgården skogen och gärdena samt Trolldal favoritplatser. På vintern nämner man slalombacken, längdåkning på gärdena, pulka på gärdena och vid skolan, pimpla på isen, fritidsgården och stallet. Det egna hemmet och skogen lyfts också fram som favoritplatser året runt. Bo kvar? Drygt hälften av barnen i åk 4-6 säger att de skulle vilja bo kvar i Forssjö som vuxna. Några resonerar kring att man kanske flyttar bort några år för att studera osv. men kommer tillbaka sen för att det är fin natur, öppna omgivningar, lugnt och tryggt, nära till skolan och alla känner alla. Saker som skulle behövas för att göra det ännu bättre är bevara samhället som det är, en affär, inte bygga några fabriker, ha en plats för ett fint kostverk, mindre trafik genom byn, lägre hastigheter på gatorna, inte bygga mer hus för då blir det för stort och för många, vill att det ska vara mysigt och litet. Allt finns redan där vi bor. För att vi skulle vilja bo kvar skulle vi vilja ha typ någon affär (ICA) och något fint café. Vi skulle också vilja ha någon typ av lägenheter. Skolan måste finnas kvar. Julita Viktigt i området Skolan, mataffär, äldreomsorg, dagis, Julita gård, kyrkan, bensinstation, räddningstjänst, Bååths verkstad, miniorer och ungdomsgård, reningsverk, kommunalt vatten, Öljevi (fotbollsplan), naturreservat, välbevarade skogar, att det går bussar härifrån, att det finns cykelvägar, lekparker, pizzeria, jordbruk, vägar Förbättringsförslag Mer affärer och service (t.ex. café, klädaffärer, gamebutik, vildmarksaffär, apotek, pressbyrå, djurdagis). Polis. Tåg. Badhus. Saknar bion. Bilarna kör för fort. Skolan har för få lärare så att man inte får den hjälp man behöver. Vi skulle vilja ha en egen ipad i skolan. Saknar en kompisgunga på skolgården. Tråkigt att det inte finns högstadiet. Det är dåligt att skolan är gammal och sliten och att den har dåligt med pengar. Det är roligt att skolan är liten och alla känner alla. Ny klätterställning och leksaker till dagis. Det är dåligt med en så stor väg om man vill cykla någonstans på vägen, då vore det bra med en cykelväg. Från Gimgöl till Äsköping vill vi ha en cykelväg. 13

14 Fritidsaktiviteter och kommunikationer Är hemma och med kompisar. Fotboll, ridning, kampsport, skjuter luftgevär, dansträning, spelar spel, tränar, cyklar, går på miniorer/ungdomsgård, agility, plockar svamp, fiskar, badar, åker pulka. Går, cyklar, åker bil/buss, samåker med kompisar till Vingåker eller Katrineholm beroende på aktivitet. Träffpunkter och favoritplatser Träffpunkter är hemma hos varandra samt badplatsen, the kids, fotbollsträningen, kyrkan, miniorerna och ungdomsgården, Julitahallen, pizzerian, skolan, lekparker Favoritplatser vid sidan om hemma/hos kompisar är på sommaren badplatsen och fotbollsträningen. På vintern pulkabacken, åka skidor och skridskor vid skolan och på Öljaren. Bo kvar? Uppskattningsvis är det en majoritet av barnen i åk 4-6 som säger att de skulle vilja bo kvar i Julita som vuxna. Vissa är tveksamma och svarar kanske. Saker som skulle behöva finnas för att man ska vilja bo kvar är bra hus, fler jobb, större samhälle samt mer barn till skolor. Allting vill vi ha kvar. Katrineholms kommun Anna Marnell Sara Eresund Verksamhetscontroller Planarkitekt och projektledare för Kommunledningsförvaltningen Översiktsplan 2030 Samhällsbyggnadsförvaltningen 14

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 Fokusgrupper och sammanställning genomförd av Elin Mossberg, Sweco på uppdrag av Nacka kommun Sweco Management AB SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 2013 31 svarande av 36 elever, 17 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 86 % 2014 39 svarande

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola?

Vad är viktigt i en bra skola? Vad är viktigt i en bra skola? För att barnen och eleverna ska trivas Man ska vara snäll mot varandra uppmärksam Fråga om någon vill vara med alla ska få vara med att ha någon att vara med Att man har

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Välkomna till Vejby IF: s Fritidshem och Fritidsklubb

Välkomna till Vejby IF: s Fritidshem och Fritidsklubb Välkomna till Vejby IF: s Fritidshem och Fritidsklubb Vi är en fotbollsförening som tar extra socialt ansvar eftersom att vi har många olika verksamheter i olika verksamhetsområden. Vi bedriver fritidshem,

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9

Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9 Sammanställning av Ungdomsdialog klass 5-9 16-18 NOVEMBER Antal deltagare: ca 70 st FILM BIO Hur ofta ska det vara öppet? Fre -Lör, oftare under lov. Fre eller lör - film med fritids Helg 15-24, vardag

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över...

E-postformulär 1 sammanställning. Fråga 1. Fråga 2. När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... E-postformulär 1 sammanställning Fråga 1 När jag tänker på Trönninge är jag mest stolt över... Pizzeriorna Att få bo på landet med närhet till havet och ändå bara ha ca 1 mil till centrum i Halmstad. Nära

Läs mer

URBAN X. Rörelsemönster i Västra Hamnen

URBAN X. Rörelsemönster i Västra Hamnen URBAN X Rörelsemönster i Västra Hamnen Vad är Urban X? Urban X är en pilotsatsning för pedagogik och deltagande kring arkitektur och stadsutveckling som Malmö stad genomför under 2012 och 2013 inom ramarna

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Resultat medborgardialog augusti september 2015 översiktsplan, grönplan och miljöplan

Resultat medborgardialog augusti september 2015 översiktsplan, grönplan och miljöplan Resultat medborgardialog augusti september 2015 översiktsplan, grönplan och miljöplan Bakgrundsfrågor Kön Svar Graf Procent Antal Man 46% 331 Kvinna 52% 369 Vill ej uppge 2% 12 Totalt antal svar 712 Ålder

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse Trygga Torshälla 2013

Verksamhetsberättelse Trygga Torshälla 2013 Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 00 Verksamhetsberättelse Trygga Torshälla 2013 Inledning I oktober 2011 bildades Trygga Torshälla,

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Anteckningar Workshop 1

Anteckningar Workshop 1 1(7) Anteckningar Workshop 1 Tid: 12 maj 2015 kl. 18.00-21.00 Plats: Hallersrudskolans matsal Närvarande: Anna Lindstedt och Örjan Nässlander från Hammarö kommun, Göran Grönkvist tf kommunarkitekt, Maria

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Tekniska nämndens barn- och ungdomsbokslut 2014

Tekniska nämndens barn- och ungdomsbokslut 2014 Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-09-07 Tn/2015:155 400 Teknisk nämnd/au - allmänt Tekniska nämndens barn- och

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161

ARB ETSPLAN trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 ARBETSPLAN Ny trafikplats och Nordlänk, E6/Väg 161 Uddevalla kommun, Västra Götalands län BARNKONSEKVENSANALYS 2012-10-15 Objek ktnummer: 85 54 59 10 Omslagsfoto: Med tillstånd av Per Pixel Petersson 2011-12-19.

Läs mer

Spontanidrott för vilka?

Spontanidrott för vilka? 2011-05-11 SIDAN 1 Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret Ulf Blomdahl Forskningsledare, Idrottsförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning. 1.1.1 Beskrivning av verksamheten. 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet. 1.1.3 Detta minns vi särskilt under året

1 Verksamhetsbeskrivning. 1.1.1 Beskrivning av verksamheten. 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet. 1.1.3 Detta minns vi särskilt under året BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN VILLERKULLA FRITIDSHEM I GRIMSÅS Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar

Läs mer

Synpunkter från vandringen i Ekebyskogen i oktober 2009

Synpunkter från vandringen i Ekebyskogen i oktober 2009 Samhällsbyggnadskontoret Synpunkter från vandringen i Ekebyskogen i oktober 2009 Söndagen den 25 oktober 2009 anordnade samhällsbyggnadskontoret en vandring med Ekebyborna inför det detaljplaneringsarbete

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2015.4352 2016-05-23 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 13:9 m.fl. Trummenäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning

Läs mer

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229

Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229 Elenor Spetz-Ramberg Regnbågsskolan Telefon: Rektor Box 80 0506-36311 elenor.spetz.ramberg@gullspang.se 548 22 HOVA 0506-36304 0506-30229 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas

Läs mer

Minnesanteckningar Skolsamråd

Minnesanteckningar Skolsamråd SID 1/6 Minnesanteckningar Skolsamråd 2012-10-22 Rektor hälsar välkommen och tackar för att så många har kommit, extra välkomnande till två elevrepresentanter från Elevrådet. Elevråd Ordförande Måns och

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 Åse Båvmark 2012-10-10 Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje AL Publishing Välkomna Hit En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige koncept och text illustrationer och omslag grafisk formgivning Josephine

Läs mer

Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden

Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden Under det senaste året har en tydlig bild vuxit fram av att Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge borde byta arbetssätt. Framför allt när det gäller omvandling av befintliga

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1453 B Detaljplan för Hölöskolan 3 m fl inom Hölö/Mörkö kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING 1453 B Detaljplan för Hölöskolan 3 m fl inom Hölö/Mörkö kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan och Bygg 1(9) PLANBESKRIVNING 1453 B Detaljplan för Hölöskolan 3 m fl inom Hölö/Mörkö kommundel i Södertälje Upprättad 2006-08-07 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03

Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03 Datum 2015-06-04 1(6) Handläggare Jessica Persson Direkttelefon 0380-51 83 03 E-postadress jessica.persson@nassjo.se Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03 Tid och plats: den 3 juni

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16

Dialogtillfälle 1. 2015-11-16 Sammanställning av underlagsanteckningar. Dialogtillfället som ägde rum måndagen 16/11 i Eritreanska föreningens lokaler i Hagalund samlade ca 70 personer. Det var ca 40 personer som beräknades komma och

Läs mer

Blåbärets Kvalitetssäkring

Blåbärets Kvalitetssäkring Blåbärets Kvalitetssäkring ht-2012/vt-2013 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. 2.

Läs mer

Sportlovet. 8-16 februari 2014. Eksjö kommun, Fritid Eksjö Tfn 0381-361 01, 361 05, Internet: www.eksjo.se ILLUSTRATION: ÅSA ARNEHED 2005

Sportlovet. 8-16 februari 2014. Eksjö kommun, Fritid Eksjö Tfn 0381-361 01, 361 05, Internet: www.eksjo.se ILLUSTRATION: ÅSA ARNEHED 2005 Sportlovet 8-16 februari 2014 ILLUSTRATION: ÅSA ARNEHED 2005 Eksjö kommun, Fritid Eksjö Tfn 0381-361 01, 361 05, Internet: www.eksjo.se Simhallen tfn 361 82 Lördag 8/2 kl. 10.00-15.00 Söndag 9/2 kl. 10.00-14.00

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

INTERNET: www.nugruppen.se

INTERNET: www.nugruppen.se Undersökning Gränna - NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 2010-04-19 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping PHONE +46 36 34 62 30 FAX +46 36

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Vanadislundens nedre lekplats

Vanadislundens nedre lekplats Vanadislundens nedre lekplats Sammanställning av tidig dialog med allmänheten kring lekplatsens kommande förnyelse April 2013 Vad tyckte du om Vanadislundens nedre lekplats? Vid korsningen Frejgatan/Sveavägen

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön

Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet som sträcker sig från sim- och sporthallen ner mot Ingsbergssjön 1 (6) Datum 2016-02-17 Diarienummer KFN 2016-48 Handläggare Thomas Hanzén Direkttelefon 0380-51 89 99 E-postadress thomas.hanzen@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning av Sporthallsfältet - aktivitetsområdet

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer